PRACOWNIK SOCJALNY W Punkcie Interwencji Kryzysowej przy

Transkrypt

PRACOWNIK SOCJALNY W Punkcie Interwencji Kryzysowej przy
PRACOWNIK SOCJALNY
W Punkcie Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Tarnowskich Górach
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ
1.
2.
3.
4.
5.
Pomoc osobom dorosłym, młodzieży, dzieciom oraz rodzinom przeżywającym różnego typu kryzysy i
sytuacje trudne.
Poradnictwo i praca socjalna dla klientów Punktu Interwencji Kryzysowej
Informowanie o przysługujących prawach i uprawnieniach,
Współpraca z instytucjami i organizacjami powołanymi do wspomagania osób i rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej
Koordynowanie pracy zespołu Punktu Interwencji Kryzysowej.
WYMAGANIA
1.
2.
3.
4.
Wykształcenie wyższe na kierunku uprawniającym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Minimum 3-letni staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
Mile widziane kursy i szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CV
List motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
Dokumenty potwierdzające staż pracy
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika
socjalnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej” w pokoju 104 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Sienkiewicza 16, Tarnowskie Góry do dnia 22 lutego 2011r.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O jej terminie
kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Podobne dokumenty