Nasza usługa.

Komentarze

Transkrypt

Nasza usługa.
socjalne)
>> Wsparcie w ramach strajku
>> Wsparcie w razie zarządzenia i lokautu
świeżo wydrukowane interesujące reportaże i ciekawostki ze
IG Metall-Vorstand
FB Mitglieder und Erschließungsprojekte
60519 Frankfurt am Main
wodowym i przydatne porady znajdą Państwo w bezpłatnym
ponad
zakładów w 30 branżach
ponad
rad zakładowych IG Metall w
ponad
filii w
okręgach
ponad
aktywnych działaczy
ponad
miliona członków
świata pracy. Dodatkowe informacje związane z życiem za-
www.igmetall.de/vor-ort
bezpiecznej i dobrej pracy.
[email protected]
069 66 93-2221
>> Pomoc w razie wypadku śmiertelnego
Magazyn dla członków metallzeitung oferuje raz w miesiącu
Jesteśmy obecni w całych
Niemczech.
stwa w IG Metall lub innych zagadnień odnoszących się do
>> Pomoc w wyjątkowych sytuacjach zagrożenia
>> Oferty kształcenia uzupełniającego i oferty informacyjne
Silni na lokalnym rynku pracy.
Od Flensburga po Lörrach, od Aachen po Bautzen.
Służymy pomocą w przypadku pytań dotyczących członko-
Dziale Pobierania dla członków, dostępnym pod adresem:
www.igmetall.de
Wir. Die IG Metall.
Związek zawodowy przedstawia
się.
W naszym magazynie „Wir. Die IG Metall.” przekazujemy
przejrzyście, czym się zajmujemy, co oferujemy i co oznacza
związek zawodowy. Magazyn ten dołączony jest do każdego
pakietu informacyjnego i można go zamówić bezpłatnie na
stronie:
www.igmetall.de/duauch
Nasz „Über-Uns-Portal”, czyli „Portal o nas”, znajduje
się pod adresem:
www.die-igmetall.de
Członkostwo w IG Metall wiąże się z szeregiem
korzyści: Ochrona prawna i socjalna dzięki silnej
wspólnocie.
Powiązania i informacje. Nasz newsletter zapewni
Państwu bieżące informacje. Można go zamówić na
stronie:
www.igmetall.de/infoservice
Wydawca: IG Metall-Vorstand | FB Mitglieder und Erschließungsprojekte | www.igmetall.de | Stan: marzec 2016 | Zdjęcie: IG Metall
>> Ochrona prawna i doradztwo prawne (prawo pracy i prawo
Chętnie pomożemy!
M 7 / 591-62344
Może wolisz zapisać się do naszego związku
zawodowego bezpośrednio przez Internet?
www.igmetall.de /beitreten
Przekaż do rady zakładowej IG Metall, przedstawicieli związku zawodowego IG Metall lub
do lokalnego związku zawodowego IG Metall.
Albo po prostu włóż do koperty z okienkiem i
prześlij do nas.
Tak. Jestem z Wami.
youtube.com/igmetall
flickr.com/igmetall
twitter.com/igmetall
facebook.com/igmetall IG Metall łączy.
Jest nas wielu. Dołącz do nas!
Pozostałe świadczenia IG Metall
dla swoich członków:
Nasza usługa.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków w czasie wolnym
IG Metall. Razem dla dobrego życia.
Polnisch
w czasie wolnym. Wysokość danego świadczenia oblicza się na
podstawie składki miesięcznej. Dla członków, których składka
miesięczna wynosi mniej niż 5,11 euro, za podstawę opłacania
składki służy kwota 5,11 euro. W pozostałych przypadkach
obowiązują ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nie-
Przykład: Wypadek na nartach, 12-dniowy pobyt w
szpitalu. Przy średniej miesięcznej składce członkowskiej
wynoszącej 20 euro, odszkodowanie wyniesie 600 euro.
szczęśliwych wypadków.)
www.igmetall.de/leistungen
Składka i świadczenie: Ważne, aby składka członkowska odpowiadała obecnemu rodzajowi zatrudnienia. Członek uprawniony jest do roszczenia do
świadczeń określonych w statucie jedynie wówczas,
gdy opłaca statutową składkę (jeden procent miesięcznego wynagrodzenia brutto).
www.igmetall.de/leistungsrechner
✗Miejscowość / data / podpis upoważniający do potrącenia z konta bankowego
✗
Miejscowość / data / podpis potwierdzający przystąpienie *
Oświadczenie o przystąpieniu:
Potwierdzam podane informacje osobowe, które udostępniam IG Metall celem
zapisania danych w związku z moim przystąpieniem.
Zostałem/am poinformowany/a, że dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez IG Metall oraz przedstawicieli związków zawodowych do realizacji celów statutowych z zachowaniem przepisów o ochronie danych
osobowych. Dostosowanie składki do rozwoju dochodu realizowane jest m.in.
przez przedstawicieli związków zawodowych w zakładzie pracy. Na podstawie
publicznych danych zakładowych, jak wykonywana działalność i związane z tym
zaszeregowanie, ustalane jest wynagrodzenie taryfowe i wynikająca z niego
składka członkowska. Dane nie są przekazywane do celów marketingowych.
_____________________________________
Jak nazywa się uniwersytet? _______________________________________
Samodzielna działalność zawodowa/
gospodarcza
Numer członkowski osoby werbującej
Nawiązanie kontaktu przez (nazwisko, imię)
Studia dualne Studia
Kształcenie zawodowe lub szkolne od _____________ do _____________
W przypadku leasingu pracowniczego / umowy o dzieło –jak nazywa się zakład,
w którym pracownik wykonuje pracę? __________________________________
Zawód/działalność/studia/wykształcenie
E-mail prywatny
Pełny wymiar czasu pracy Niepełny wymiar czasu pracy
M= mężczyzna
W= kobieta
Płeć *
E-mail służbowy
Składka **
Właściciel/ka konta
wobec ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
rok
(§ 26 naszego statutu reguluje szczegóły dotyczące roszczeń
dzień miesiąc
przy nieprzerwanym statutowym opłacaniu składek.
Dochód brutto*
miesięcznej, jednakże co najmniej 1022 euro.
Przystąpienie od:
odszkodowanie w wysokości 200-krotności średniej składki
członek, którego członkostwo trwa co najmniej 12 miesięcy
D E
wypadków w czasie wolnym skorzystać może każdy
IBAN
>> W razie wypadku śmiertelnego uposażeni otrzymują
BIC
wypłacane są odpowiednie składki częściowe.
Dane bankowe bank / filia
>> W przypadku częściowego inwalidztwa (od 20 procent)
SEPA – bazowe upoważnienie do obciążenia rachunku kwotą składki
(powtarzające się obciążanie rachunku przez potrącanie składki z konta)
Identyfikator wierzyciela IG Metall: DE71ZZZ00000053593
Numer referencyjny upoważnienia: Numer członka01
Niniejszym upoważniam IG Metall do pobierania z mojego konta w uzgodnionym terminie wymagalności kwoty składki członkowskiej zgodnie z § 5 statutu IG Metall w wysokości 1% mojego miesięcznego wynagrodzenia brutto, poprzez wysłanie odpowiedniej noty obciążeniowej.
Jednocześnie zlecam mojemu bankowi realizowanie obciążeń mojego rachunku kwotą składki
na rzecz IG Metall, gdy IG Metall wyśle notę obciążającą.
Wskazówka: w ciągu ośmiu tygodni od daty obciążenia rachunku mogę zażądać zwrotu pobranej kwoty. W tym zakresie obowiązują warunki uzgodnione pomiędzy mną a bankiem.
Niezwłocznie poinformuję IG Metall o zmianach moich danych.
Z usług ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
euro odszkodowanie wyniesie 10 000 euro.
zatrudnienie w zakładzie / kod pocztowy / miejscowość
naszym członkom, i to na całym świecie.
co najmniej 2555 euro. Przy średniej składce wynoszącej 20
Numer domu *
snej posesji lub wypadek motocyklowy – zapewniamy ochronę
razowo 500-krotność średniej składki miesięcznej, jednakże
Ulica *
podczas uprawiania sportu, w czasie pielęgnacji ogrodu na wła-
>> W przypadku całkowitego inwalidztwa wypłacamy jedno-
Miejscowość *
oblodzonej powierzchni w trakcie spaceru, kontuzja doznana
51,13 euro za każdy dzień stacjonarnej opieki szpitalnej.
Kod pocztowy *
Upadek w czasie wycieczki rowerowej lub poślizgnięcie się na
co najmniej 153,30 euro. Najwyższa stawka dzienna wynosi
Obywatelstwo *
pobytem w szpitalu.
jednorazowe odszkodowanie za każdy wypadek, jednakże
Kraj *
czasem pracy i które wiążą się z co najmniej 48-godzinnym
sięcy przed miesiącem, w którym doszło do wypadku, jako
Telefon ( służbowy prywatny )
skiej. Wsparcie dotyczy wypadków, do których doszło poza
członkowskiej obliczonej na podstawie ostatnich 12 mie-
Imię *
wypadków w czasie wolnym zawarte jest w składce członkow-
48 godzin członek otrzymuje 30-krotność średniej składki
Data urodzenia * (dzień I miesiąc I rok)
wolnym. Nasze ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
>> Przy każdym pobycie w szpitalu trwającym co najmniej
Nazwisko *
członków od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie
Więcej informacji na stronie www.igmetall.de/beitreten
padków przy pracy. Ponadto IG Metall ubezpiecza swoich
kostwa. Obejmuje poniższe świadczenia:
(wypełnia IG Metall)
Zatrudnieni są ustawowo ubezpieczeni od następstw wy-
tycznie po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia człon-
Numer członka
dobrego życia.
www.igmetall.de/vor-ort
Oświadczenie o przystąpieniu
w zarządzaniu oraz demokracji w przedsiębiorstwie: razem dla
wypadków w czasie wolnym wchodzi w życie automa-
Koleżanki i koledzy chętnie Państwu pomogą.
IGM Beitritt 210x196 polnisch_0604 2016.qxp_Layout 1 13.04.16 08:42 Seite 1
dowych, bezpiecznych stanowisk pracy, udziału pracowników
Ochrona ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
ku jest konkretny oddział, w którym są Państwo zatrudnieni.
Proszę oddać przedstawicielowi / mężowi zaufania IG Metall lub w siedzibie IG Metall lub przesłać na adres: IG Metall Vorstand, FB Mitglieder und Erschließungsprojekte, 60519 Frankfurt am Main
warunków pracy, uczciwego wynagrodzenia, perspektyw zawo-
Właściwym punktem do uzyskania informacji w razie wypad-
Zatrudnienie na czas określony do dnia _____________________________
* Pole obowiązkowe, proszę wypełnić
związek zawodowy IG Metall. Działamy w obronie dobrych
Co muszę zrobić?
** wypełnia IG Metall
Ponad 2,2 miliona pracowników połączyło się, tworząc
Świadczenia związane z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków w czasie wolnym
Stand Februar 2016 polnisch
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie wolnym