ROZDZIAŁ B

Komentarze

Transkrypt

ROZDZIAŁ B
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ „B”
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń zastępczych w podziale na
4 zadania, zgodnie z n/w decyzjami oraz propozycjami nasadzeń wraz
z zabezpieczeniem nasadzonych drzew i krzewów na okres zimowy:
ZADANIE nr 1 (21669):
1. Nasadzenia zastępcze w ilości 4 szt. drzew w m.Brzeg (Decyzja
Burmistrza Brzegu nr 32/2014 z dn.27.03.2014r. oraz nr 79/2014
z dn.03.09.2014r.– znak: UOŚ.III.6131.29.2014).
2. Nasadzenia zastępcze w ilości 111 szt. drzew i krzewów w m.Brzeg –
Pawłów (Decyzja Wójta Gminy Skarbimierz z dn.16.04.2013 –
znak:RI.6131.45.2013 oraz pismo Wójta Gminy Skarbimierz z dn.
03.07.2014r. znak: RI.6131.45.2013).
3. Nasadzenia zastępcze w ilości 30 szt. drzew i 70 szt. krzewów
w m.Brzeg (Decyzja Burmistrza Brzegu z dn.21.02.2013r. – znak:
UOŚ.III.6131.117.2012 oraz z dn.13.03.2014r. wraz z Postanowieniem
z dn.05.06.2014r. oraz Decyzja Burmistrza Brzegu nr 61/2014
z dn.26.06.2014r. – znak: UOŚ.III.6131.117.2012).
4. Nasadzenia zastępcze w ilości 50 szt. drzew i 350 szt. krzewów
w m.Brzeg (Decyzja Burmistrza Brzegu z dn.21.02.2013r. oraz
z dn.13.03.2014r. – znak: UOŚ.III.6131.118.2012 wraz
z Postanowieniem z dn.05.06.2014r.).
5. Nasadzenia zastępcze w ilości 50 szt. drzew i 30 szt. krzewów
w m.Brzeg (Decyzja Burmistrza Brzegu nr 60/2014 z dn.24.06.2014r. –
znak: UOŚ.III.6131.80.2014).
ZADANIE nr 2 (21099):
Nasadzenia zastępcze w ilości 4 szt. drzewek ozdobnych
w m.Jastrzębie (Decyzja Burmistrza Namysłowa z dn.11.12.2013r. –
znak: RiN.6131.255.2013).
ZADANIE nr 3 (21756):
Nasadzenia zastępcze w ilości 146 szt. drzew w m.Opole – Winów
(Decyzja
Burmistrza
Prószkowa
z
dn.22.02.2011r.
–
znak:
WGR.6131.7.11.RW oraz decyzje z dn.24.04.2013r. – znak:
WGR.6131.57.2013.RW i z dn.21.03.2014r, - znak: RI.6131.37.2014.RW).
ZADANIE nr 4 (21183):
Nasadzenia zastępcze w ilości 32 szt. drzew w m. Świętoszów (Decyzja
Wójta Gminy Osiecznica z dn.16.04.2014r. – znak: OS.6131.22.2014).
2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
2.1. Organizacja zaplecza.
Zaplecze należy zorganizować w miejscu wskazanym przy przekazaniu
frontu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Administratorów.
2.2. Utylizacja odpadów.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek usunięcia i prawidłowego zagospodarowania
wszelkiego rodzaju odpadów. Koszty wszelkich działań wynikających z ustawy
o odpadach, obciążają Wykonawcę. Kopie kart przekazania odpadów
Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas odbioru robót.
2. 3. Wykonanie nasadzeń.
Nasadzone drzewa i krzewy powinny tworzyć zwarte enklawy roślinne
w technologii i specyfice obowiązującej dla danego gatunku drzew wraz
z elementami towarzyszącymi.
Nasadzenia powinny być wykonane w sposób zapewniający prawidłowy rozwój
drzew i krzewów, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do
uzgodnienia z Administratorem i Użytkownikiem kompleksu Wojskowego
szczegółowego planu nasadzeń i wytyczenia miejsc nasadzeń w terenie
z uwzględnieniem przebiegu podziemnej i nadziemnej infrastruktury.
Szczegółowy opis zaplanowanych nasadzeń (określenie ilości, gatunków oraz
parametrów sadzonek) w podziale na zadania zawiera poniższy WYKAZ
NASADZEŃ:
nr
zadania
nazwa / parametry
ilość
1.1.
klon zwyczajny, obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm
4
robinia akacjowa, obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm
15
żywotnik zachodni, wys. 140 cm
68
pięciornik krzewiasty "Mango Tango", wys. od 30-50 cm.
8
berberys thunbergia, wys. 40-50 cm
20
robinia akacjowa (umbraculifera), obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm
20
klon zwyczajny, obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm
10
berberys thunbergia (atropurpurea) wys.40-50cm
20
bukszpan kulisty wiecznie zielony, średnica korony 30 cm.
50
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
robinia akacjowa (umbraculifera), obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm
20
klon pospolity, obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm
30
różanecznik wielokwiatowy, wys. 40-50 cm. (wymagane zakwaszenie podłoża)
22
żywotnik "Golden globe", wys. 80-100 cm
39
bukszpan kulisty wiecznie zielony, średnica korony 30 cm.
130
berberys "Red Pilar", wys. 40-50 cm
20
berberys "Aurea", wys. od 30-50 cm
10
róża pnąca "New Dawn", wys. od 150 cm
8
róża okrywowa "czerwona", średnica 50 cm
3
magnolia gwiaździsta - różowa i biała, wys. od 100 cm. (wymagane lekkie zakwaszenie podłoża)
17
klon palmowy "Atropurpureum", wys. 60-80 cm
1
perukowiec podolski "Royal Purple", wys. 80-100 cm
3
irga płożąca, średbica krzewu 20-30 cm, obwód pnia 3 cm
20
ligustr pospolity, wys.40-60 cm
77
lipa drobnolistna - obwód pnia min.8-10 cm., wys. min.175 cm.
30
jaśminowiec wonny, wys. 40-50 cm
30
lipa drobnolistna - obwód pnia min.10 cm., wys. min.125 - 150 cm.
20
klon kulisty, obwód pnia min.8-10 cm., wys. min.175 cm.
4
nasadzenia wykonać wg "Projektu zamiennych nowych nasadzeń roślinnych". Wykaz nowych
drzew do posadzenia określa Tabela 1, z uwzględnieniem zmian ilościowych pokazanych na planie
nasadzeń. Pień drzewa o średnicy 8-10 cm, wysokość min. 175 cm.:
Dąb czerwony (Quercus rubra)
56
Jesion wyniosły (Fraxinus exelsior)
20
Lipa szerokolistana (Tilia platyphyllos)
31
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
16
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
10
Jarząb zwyczajny (Sorbus aucuparia)
13
3
świerk pospolity, wys. od 250-275 cm
4
sosna, obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm
brzoza, obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm
11
11
10
2.3.1. ZADANIE nr 1 – w garnizonie Brzeg:
Zadanie 1.1. Wykonanie nasadzeń na działce nr 133/8 (obręb Południe,
AM 7) w miejscach wskazanych na propozycji nasadzeń, stanowiącej
ZAŁĄCZNIK nr 1 do niniejszej Specyfikacji.
O wykonaniu nasadzeń zastępczych Wykonawca, działając na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, powiadomi w formie
pisemnej Burmistrza Brzegu, bezzwłocznie po ich wykonaniu (najpóźniej do
14 dnia po wykonaniu nasadzeń), lecz nie później niż do dnia 30.11.2014r.,
jednocześnie dołączając do powiadomienia szkic ze szczegółową lokalizacją
nasadzeń.
Zadanie 1.2. Wykonanie nasadzeń na działce nr 323 (obrębu Kruszyna, AM
1), w miejscach wskazanych na propozycji nasadzeń, stanowiącej ZAŁĄCZNIK
nr 2 do niniejszej Specyfikacji.
O wykonaniu nasadzeń zastępczych Wykonawca, działając na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, powiadomi w formie
pisemnej Wójta Gminy Skarbimierz, bezzwłocznie po ich wykonaniu, lecz
nie później niż do dnia 30.11.2014r., jednocześnie dołączając do
powiadomienia szkic ze szczegółową lokalizacją nasadzeń.
Zadanie 1.3. Wykonanie nasadzeń na działce nr 133/8 (obręb Południe,
AM 7), w miejscach wskazanych na propozycji nasadzeń, stanowiącej
ZAŁĄCZNIK nr 1 do niniejszej Specyfikacji.
O wykonaniu nasadzeń zastępczych Wykonawca, działając na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, powiadomi w formie
pisemnej Burmistrza Brzegu, bezzwłocznie po ich wykonaniu (najpóźniej do
14 dnia po wykonaniu nasadzeń), lecz nie później niż do dnia 30.11.2014r.,
jednocześnie dołączając do powiadomienia szkic ze szczegółową lokalizacją
nasadzeń.
Zadanie 1.4. Wykonanie nasadzeń na działce nr 196/5 (obręb Południe,
AM 9) oraz działce 198/2 (obręb Południe, AM 10), w miejscach wskazanych
na propozycji nasadzeń, stanowiącej ZAŁĄCZNIK nr 3 i 4 do niniejszej
Specyfikacji.
O wykonaniu nasadzeń zastępczych Wykonawca, działając na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, powiadomi w formie
pisemnej Burmistrza Brzegu, bezzwłocznie po ich wykonaniu (najpóźniej do
14 dnia po wykonaniu nasadzeń), lecz nie później niż do dnia 30.11.2014r.,
jednocześnie dołączając do powiadomienia szkic ze szczegółową lokalizacją
nasadzeń.
Zadanie 1.5. Wykonanie nasadzeń na działce 198/2 (AM 10, obręb Południe),
w miejscach wskazanych na propozycji nasadzeń, stanowiącej ZAŁĄCZNIK
nr 5 do niniejszej Specyfikacji.
O wykonaniu nasadzeń zastępczych Wykonawca, działając na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, powiadomi w formie
pisemnej Burmistrza Brzegu, bezzwłocznie po ich wykonaniu (najpóźniej
do14 dnia po wykonaniu nasadzeń), lecz nie później niż do dnia 30.11.2014r.,
jednocześnie dołączając do powiadomienia szkic ze szczegółową lokalizacją
nasadzeń.
2.3.2. ZADANIE nr 2 – w garnizonie Jastrzębie k.Namysłowa:
Wykonanie nasadzeń na działce nr 121/15 (m.Jastrzębie), w miejscach
wskazanych na propozycji nasadzeń, stanowiącej ZAŁĄCZNIK nr 6 do
niniejszej Specyfikacji.
O wykonaniu nasadzeń zastępczych Wykonawca, działając na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, powiadomi w formie
pisemnej Burmistrza Namysłowa, bezzwłocznie po ich dokonaniu, lecz nie
później niż do dnia 30.11.2014r., jednocześnie dołączając do powiadomienia
szkic ze szczegółową lokalizacją nasadzeń.
2.3.3. ZADANIE nr 3 – w garnizonie Opole:
Wykonanie nasadzeń na działce nr 78/1 (obręb Górki, KM 1), w miejscach
wskazanych w „Projekcie zamiennym nowych nasadzeń roślinnych do
„Projektu wycinki drzew i nowych nasadzeń roślinnych (do zadania 21068)”,
stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 7 (część A – opisowa, część B - rysunkowa) do
niniejszej Specyfikacji.
O wykonaniu nasadzeń zastępczych Wykonawca, działając na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, powiadomi w formie
pisemnej Burmistrza Prószkowa, bezzwłocznie po ich dokonaniu, lecz nie
później niż do dnia 30.11.2014r., jednocześnie dołączając do powiadomienia
szkic ze szczegółową lokalizacją nasadzeń.
2.3.4. ZADANIE nr 4 – w garnizonie Świętoszów:
Wykonanie nasadzeń na działce nr 573/19 (obręb Świętoszów), w miejscach
wskazanych w załączniku graficznym do Decyzji Wójta Gminy Osiecznica
z dn.16.04.2014r. – znak: OS.6131.22.2014, stanowiącej ZAŁĄCZNIK nr 15 do
niniejszej Specyfikacji.
O wykonaniu nasadzeń zastępczych Wykonawca, działając na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, powiadomi w formie
pisemnej Wójta Gminy Osiecznica, bezzwłocznie po ich wykonaniu, lecz
nie później niż do dnia 30.11.2014r., jednocześnie dołączając do
powiadomienia szkic ze szczegółową lokalizacją nasadzeń.
2.4. Zakres przewidywanych do wykonania czynności:
1) oczyszczenie terenu pod nasadzenia z resztek budowlanych (gruz,
kamienie) wraz z ich wywozem i poniesieniem kosztów składowania,
2) oczyszczenie terenu pod nasadzenia z chwastów i innych pozostałości
roślinnych, zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi gruntu rodzimego lub darni
(5 cm) pod nasadzane drzewa, uporządkowanie terenu, wywóz
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
pozyskanych pozostałości roślinnych wraz z poniesieniem kosztów
składowania,
dowóz ziemi żyznej pod doły w niezbędnej ilości i o odpowiednim
składzie (odczyn pH),
dostarczenie materiału roślinnego,
wykopanie i zaprawienie dołów,
umieszczenie drzew i krzewów w dołach.
wykonanie mis pod drzewa o średnicy 0,70 – 0,80 m z ich
wyściółkowaniem warstwą 5 cm przekompostowanej kory,
zabezpieczenie drzew palikami z taśmą (dla zadań, w których to
określono),
nawodnienie drzew wodą,
wywóz ziemi pozyskanej z wykopania dołów i ewentualnie pozyskanych
pozostałości roślinnych oraz innych odpadów wraz z poniesieniem
kosztów składowania,
rozplanowanie humusu i ewentualnej pozostałości ziemi żyznej,
uporządkowanie terenu,
wykonanie inwentaryzacji nasadzeń na „planie nasadzeń”.
Szczegółowy opis wybranych czynności:
a. Przygotowanie materiału roślinnego przed nasadzeniem.
Sadzenie drzew i krzewów powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni.
Zakup i transport roślin na miejsce sadzenia - z zabezpieczeniem przed
wysuszeniem,
przegrzaniem,
zmarznięciem,
uszkodzeniami
mechanicznymi. Ewentualne nawodnienie, rozluźnienie systemu
korzeniowego.
b. Przygotowanie dołów do nasadzeń.
Nasadzenia z całkowitą wymianą gleby. Doły muszą być przynajmniej
25 – 40 cm. głębsze i przynajmniej 25 – 40 cm szersze z każdej strony
w stosunku do wielkości bryły korzeniowej. Wnętrza dołów
przeznaczonych do nasadzeń powinny być spulchnione, zaprawienie
ziemią żyzną wraz z hydrożelem w ilości 10­15 g hydrożelu na 10 dcm3
ziemi, ewentualnie nawodnienie.
c. Umieszczenie drzew w dołach.
Przesypanie drzew ziemią żyzną do poziomu na jakim były w szkółce,
zakładając, że poziom terenu ma znajdować się 7 cm poniżej poziomu
trawnika lub rabaty. Dociśniecie ziemi wokół drzew. Ziemia żyzna
o składzie: 70 % ziemia kompostowa, 30 % - ziemia urodzajna + dodatek
nawozów organicznych i mineralnych. Wilgotna, bez kamieni i grud ziemi
większych niż 5 cm, zanieczyszczeń obcych (kamienie, śmieci).
Uporządkowanie miejsca pracy.
d. Wykonanie mis.
Średnica mis powinna wynosić 70 – 80 cm wokół posadzonego drzewa
i 50 cm wokół posadzonego krzewu. Misy muszą być wyściółkowane
warstwą 5 cm poniżej obrzeża misy, korą przekompostowanej (przy
nasadzenia roślin iglastych kora musi być zakwaszona), o średnim
rozdrobnieniu,
bez
nasion
chwastów,
zarodników
grzybów,
zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Powierzchni rozłożonej kory
musi być wyrównana, a teren uporządkowany. Posadzone drzewa
i krzewy powinny być obficie nawodnione (min. 50 dcm3 wody pod każde
drzewo).
e. Palikowanie drzew.
Palikowanie drzew należy wykonać przy pomocy 3 szt. palików
drewnianych - okrągłych, impregnowanych ciśnieniowo (kolor naturalny),
o średnicy min. 8 cm i wysokości dostosowanej do wymiarów drzewa (min.
2,00 m nad poziomem terenu), trwale połączonych w górnej części
taśmami o szerokości min. 6 cm - zamocowanymi trwale (poprzecznie),
zamontowanymi w sposób zabezpieczający stabilność konstrukcji (jeżeli
w opisie wykonania nasadzeń nie podano inaczej). Pale po wkopaniu
winny sięgać przynajmniej do miejsca ukształtowania korony, a wysokość
palika wbitego w grunt winna być nie mniejsza niż 0,50 m. Zabezpieczenie
pni wykonać taśmą do mocowania o szerokości 5 cm, w kolorze szarym
(grafitowym). Paliki powinny być wbite w podłoże poza bryłą korzeniową
drzewa. Palikowanie należy wykonać równolegle z sadzeniem drzew.
f. Zabezpieczenie nasadzonych drzew i krzewów na okres zimowy
zgodnie ze sztuką ogrodniczą, w tym m.in. jesienne kopczykowanie,
przykrycie warstwą liści na zimę rabat oraz misek, okrycie pni drzew jutą
itd.
g. Wykonanie planu nasadzeń.
Zaznaczenie na planie sytuacyjnym miejsc nasadzeń z oznaczeniem
gatunków posadzonych drzew i krzewów. Plan nasadzeń będzie stanowił
załącznik do „Protokołu z odbioru nasadzeń drzew i krzewów”.
W ramach w/w prac, Wykonawca zobowiązany jest do:
Zabezpieczenia terenu prac na czas wykonywania usługi zgodnie
zobowiązującymi przepisami oraz pokrycia kosztów z tym związanych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem nasadzeń, w tym
koszty sadzonek, koszty materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń,
koszt wody do podlewania roślin, koszty nawozów, koszty niezbędnego
sprzętu oraz koszty transportu.
2.5. Warunki dla materiału roślinnego:
Materiał użyty do wykonania zamówienia musi spełniać wymagania określone
w obowiązujących normach:
- nr PN – 87/R – 67023 (Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
liściaste.),
- nr PN – 87/R – 67022 (Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
iglaste.).
Standardy techniczne stosowanego materiału roślinnego dla drzew i krzewów
iglastych i liściastych:
1. drzewa i krzewy powinny być dostarczane w pojemnikach lub balotach,
według zaleconych rozmiarów minimalnych lub większe. Drzewa i krzewy
powinny posiadać etykietę z nazwą polską i łacińską.
2. drzewa muszą być zahartowane, zgodne w wyglądzie z odmianą. Powinny
posiadać prosty pień i wyraźnie uformowaną koronę oraz prawidłowo
rozwinięty system korzeniowy w stosunku do wielkości i odmiany.
3. Krzewy winny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany, oraz być rozgałęzione w
sposób typowy dla danego gatunku i odmiany. Krzewy winny być
rozkrzewione, posiadać co najmniej 4-6 zdrowych pędów szkieletowych
o dł. ok. 40-50 cm. Przyrost z ostatniego roku musi być proporcjonalny do
wielkości całej rośliny, a ich bryła korzeniowa silnie przerośnięta.
4. sadzonki drzew i krzewów muszą mieć prawidłowy dla danego gatunku
pokrój oraz dobrze wykształcony, rozbudowany system korzeniowy, na
korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
5. rośliny muszą być minimum dwukrotnie szkółkowane,
6. przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik
(dotyczy drzew),
7. pędy szkieletowe korony drzew powinny być dobrze wykształcone
i równomiernie rozmieszczone,
8. pędy korony drzew nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie
formujące, np. u form kulistych,
9. materiał szkółkarski nasadzanych roślin musi być czysty odmianowo,
10. sadzonki drzew i krzewów powinny pochodzić z renomowanych szkółek
posiadających wpis do Związku Szkółkarzy Polskich.
Wady niedopuszczalne:
1. uszkodzenia mechaniczne roślin,
2. dla gatunków szczepionych – odrosty podkładki poniżej miejsca
szczepienia,
3. źle zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką,
4. ślady żerowania szkodników,
5. oznaki chorobowe,
6. zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
7. martwice i pęknięcia kory
8. uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika
9. niewłaściwe proporcje korony drzew w stosunku do pnia, tzw. korona
wybujała,
10. uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
3.WARUNKI REALIZACJI
3.1. Zamawiający zastrzega kontrolę jakości robót w zakresie sadzenia
drzew i krzewów poprzez:
- sprawdzenie wielkości dołów i ich zaprawienia,
- sprawdzenie materiału roślinnego,
- sprawdzenie wykonania mis przy drzewach wraz palikami
- sprawdzenie wykonania mis przy krzewach.
Kontrolę wyszczególnionych powyżej czynności przeprowadzi upoważniony
przedstawiciel Zamawiającego.
3.2. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 30.11.2014r.
3.3.Wynagrodzenie.
3.3.1. Wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksowe wykonanie przedmiotu
zamówienia, w podziale na zadania. Cena ofertowa winna zawierać koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty związane
z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie za
wykonanie elementów składowych przedmiotu umowy określa tabela elementów
scalonych.
3.3.2. Podstawą zapłaty będzie protokół odbioru wykonanych prac podpisany
przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.
3.4. Odbiór robót.
Odbiór nasadzeń nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia
prac Zamawiającemu oraz właściwemu Burmistrzowi / Wójtowi.
4.Wizja lokalna.
Inwestor zorganizuje jedną wizję lokalną na każdym terenie
przeznaczonym do nasadzeń. W ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia
wszczęcia postępowania przetargowego poda termin wizji lokalnej.
Uczestnictwo w wizji jest obowiązkowe. W terminie do 10 dni od dnia
ogłoszenia
wszczęcia
postępowania
należy
pisemnie
zgłosić
przedstawiciela Oferenta do RZI we Wrocławiu. W zgłoszeniu należy
podać nazwisko i imię osoby upoważnionej przez Oferenta, seria
i numerem dowodu osobistego.
5. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1/ Propozycja nasadzeń dla Zadania 1.1. i 1.3.
2/ Propozycja nasadzeń dla Zadania 1.2.
3/ Propozycja nasadzeń dla Zadania 1.4.
4/ Propozycja nasadzeń dla Zadania 1.4.
5/ Propozycja nasadzeń dla Zadania 1.5.
6/ Propozycja nasadzeń dla Zadania 2.
7/ Propozycja nasadzeń dla Zadania 3. (część A – opisowa, część B rysunkowa)
8/Decyzja Burmistrza Brzegu nr 32/2014 z dn.27.03.2014r. oraz nr
79/2014 z dn.03.09.2014r.– znak: UOŚ.III.6131.29.2014r.
9/ Decyzja Wójta Gminy Skarbimierz z dn.16.04.2013 – znak:
RI.6131.45.2013. oraz pismo Wójta Gminy Skarbimierz z dn.
03.07.2014r. znak: RI.6131.45.2013
10/ Decyzja Burmistrza Brzegu z dn.21.02.2013r. oraz z dn.13.03.2014r. –
znak: UOŚ.III.6131.117.2012 wraz z Postanowieniem z dn.05.06.2014r.
oraz Decyzja Burmistrza Brzegu nr 61/2014 z dn.26.06.2014r. – znak:
UOŚ.III.6131.117.2012.
11/ Decyzja Burmistrza Brzegu z dn.21.02.2013r. oraz z dn.13.03.2014r. –
znak: UOŚ.III.6131.118.2012 wraz z Postanowieniem z dn.05.06.2014r.
12/ Decyzja Burmistrza Brzegu nr 60/2014 z dn.24.06.2014r. –
znak: UOŚ.III.6131.80.2014.
13/ Decyzja Burmistrza Namysłowa z dn.11.12.2013r. – znak:
RiN.6131.255.2013).
14/ Decyzja Burmistrza Prószkowa z dn.22.02.2011r. – znak:
WGR.6131.7.11.RW oraz decyzje z dn.24.04.2013r. – znak:
WGR.6131.57.2013.RW i z dn.21.03.2014r, - znak:
RI.6131.37.2014.RW.
15/ Decyzja Wójta Gminy Osiecznica z dn.16.04.2014r. – znak:
OS.6131.22.2014.
KIEROWNIK SEKCJI
Planowania i Programowania
Sporządził:
Stanisława Ewa Stolarz
Magdalena Krawczyk
Robert Kmiecik