REGULAMIN KLUBU FLY STUDIO POSTANOWIENIA OGÓLNE §1

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KLUBU FLY STUDIO POSTANOWIENIA OGÓLNE §1
REGULAMIN KLUBU FLY STUDIO
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Poniższy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", jest regulaminem w rozumieniu art.384
Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów FLY Studio Malwina Kowalska –
zwanego dalej Klubem, mieszczącego się w Tomaszowie Maz. przy ul. Wiejskiej 36/38 lok. 10.
2. Klientem Klubu jest każda osoba przebywająca na terenie Klubu na podstawie zakupu biletu
jednorazowego, karnetu, lub innych usług oferowanych przez Klub.
§2
1. Z usług Klubu korzystają Klienci zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Kupując bilet lub karnet, oraz rejestrując się na stronie www.flystudio.com.pl klient oświadcza,
że zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się na jego warunki.
3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po wypełnieniu stosownego formularza, na
poniższych zasadach:
·Zajęcia pole dance – osoby które ukończyły 16 lat
·Zajęcia fitness – osoby które ukończyły 4 lata.
4. Klient korzystający z usług Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania ćwiczeń fizycznych i że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
KARNETY
§3
1. Karnety Klubu FLY Studio wystawiane są na czas określony.
2. Niewykorzystany w okresie swojej ważności karnet przepada i nie stanowi podstawy do zwrotów
pieniężnych ani przedłużania jego okresu ważności.
3. Karnety Klubu FLY Studio są karnetami imiennymi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby
trzecie. Próba wykorzystania karnetu przez inną osobę stanowi naruszenie regulaminu Klubu i
może skutkować wykluczeniem z klubu bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.
4. Przy zakupie biletu i karnetu FLY Studio Klient zostanie poproszony o okazanie dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz o podanie swoich danych osobowych – imię, nazwisko, data
urodzenia, nr telefonu, adres e-mail – dane te są wymagane do zarejestrowania Klienta i bez ich
podania Klient nie może korzystać z usług Klubu.
5. Karnety specjalne wymagają dodatkowego potwierdzenia przy zakupie:
·karnet STUDENT jest ważny jedynie z aktualną legitymacją Studencką;
·karnet KIDS jest ważny jedynie ze zgodą rodzica/prawnego opiekuna dziecka uczestniczącego w
zajęciach
6. Klient wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w
systemie komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie do weryfikowania jego tożsamości
podczas wizyt w klubie.
7. Karnet uszkodzony, zniszczony lub poddany jakimkolwiek modyfikacjom jest nieważny.
8. W przypadku zagubienia karnetu wystawiany jest jego duplikat. Za wystawienie duplikatu
karnetu Klub pobiera opłatę w wysokości 10 zł.
KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU
§4
1. Klienci trenują i uczestniczą w zajęciach oferowanych przez Klub oraz używają wyposażenia i
urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
2. Wszystkie urządzenia, wyposażenie i pomieszczenia w Klubie powinny być wykorzystywane
zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Klienci korzystający z usług Klubu zobowiązani są do używania obuwia zmiennego, innego od
tego, w którym przybyli do Klubu.
4. Klienci Klubu są zobowiązani do ćwiczenia w odpowiednich strojach treningowych – zabrania
się treningu np. bez koszulki, w klapkach, nakryciach głowy.
5. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pomieszczeniach sanitarnych oraz
poszanowania wyposażenia i urządzeń Klubu.
6. Klienci są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego – osoby zachowujące
się w sposób wulgarny, agresywny, niebezpieczny lub zakłócający trening innym Klientom będą
usuwane z klubu bez możliwości ponownego wykupienia karnetu.
7. Na terenie klubu obowiązuje zakaz wnoszenia toreb na sale treningowe.
8. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny, całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania
alkoholu, stosowania środków stymulujących i/lub dopingujących, sterydów, narkotyków, oraz
innych środków uznanych w Polsce za nielegalne.
9. Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających nie będą
wpuszczane na teren Klubu.
§5
1. Klient jest zobowiązany zamknąć na klucz wszystkie swoje rzeczy w szafce do której otrzymał
kluczyk podczas rejestracji w recepcji Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
klientów przechowywane w szafkach i rzeczy pozostawione w innych miejscach klubu.
2. Aby Klient pamiętał o zwróceniu kluczyka do szafki, przy jego wydawaniu pobierany będzie
zastaw (ważny karnet lub 10zł), opłata za zgubienie kluczyka wynosi 40 zł
ZAJĘCIA GRUPOWE
§6
1. Klient jest zobowiązany stawić się na zajęcia punktualnie – osoby spóźnione ze względu na ich
bezpieczeństwo mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia w trakcie ich trwania nawet jeśli były
wcześniej na nie zapisane.
2. Na zajęcia grupowe wpuszczana jest ściśle określona limitem ilość osób – o wejściu na zajęcia
decyduje wcześniejsza rezerwacja miejsca..
3. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zapisów na zajęcia grupowe oraz wskazania
terminu i sposobu dokonywania takich zapisów.
4. Klient uczestniczący w zajęciach jest zobowiązany przestrzegać wskazówek instruktora i
stosować się do jego uwag.
5. Klient jest zobowiązany poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęć o wszystkich
ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych i/lub kontuzjach. W razie konieczności sugerujemy
konsultacje z lekarzem.
6. W szczególnych przypadkach Klub ma prawo nie wyrazić zgody na udział klienta w zajęciach.
Należą do nich między innymi:
·Brak odpowiedniego stroju lub obuwia
·Spóźnienie zagrażające powstaniu kontuzji
·Niedopasowanie poziomu zaawansowania uczestnika do rodzaju zajęć
·Zachowanie zagrażające zdrowiu lub zakłócające trening innym osobom
7. Podczas uczestnictwa w zajęciach obowiązuje zakaz żucia gumy, noszenia dużej, zagrażającej
bezpieczeństwu biżuterii, wnoszenia napojów w kubkach.
8. Klub FLY Studio zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia zajęć na inny termin, w
przypadku nie zebrania minimalnej ilości uczestników (5 osób), nieobecności lub niedyspozycji
instruktora lub innych przeszkód niezależnych od pracowników Klubu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE
§7
1. Korzystanie z usług FLY Studio jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki
Prywatności. Klub FLY Studio szanuje prawo swoich Klientów do prywatności- stosuje
odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność
użytkowników.
2. Klub przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Klub. Klub FLY Studio przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie w celu realizacji usług
Klubu. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania,
uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
4. FLY Studio może zbierać i przetwarzać dane osobowe klientów, w celu rejestracji klienta,
realizacji świadczonych usług, rezerwacji zajęć i treningów personalnych , w celach
marketingowych, w celu przesyłania własnych informacji handlowych.
5. Klub nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za
wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie
organów uprawnionych.
6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Klubu FLY Studio wiadomości SMS oraz e-mail,
zawierających informacje i materiały marketingowe, informacje dotyczące rezerwacji oraz promocji
w Klubie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć i regulaminie oraz zmian instruktorów,
cen karnetów, oraz godzin otwarcia Klubu.
2.Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć i regulaminie oraz zmian instruktorów,
cen karnetów, oraz godzin otwarcia Klubu w związku z naprawami, konserwacją lub z okazji
niektórych dni świątecznych.
2. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć
wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych
organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta.
3. Bez uprzedniej zgody kierownictwa, na terenie Klubu obowiązuje zakaz fotografowania i
filmowania w celach komercyjnych oraz akwizycji.
4. Umieszczanie reklam oraz wszelka działalność o charakterze promocyjnym możliwa jest tylko za
zgoda kierownictwa Klubu.
5.FLY Studio nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skutki treningów personalnych
prowadzonych na terenie Klubu przez instruktorów nie współpracujących z firmą FLY Studio, np.
podczas tzw. „OPEN SPACE”.
6. Klient korzystający z usług trenera personalnego niewspółpracującego z FLY Studio, ćwiczy
wyłącznie na własną odpowiedzialność i oświadcza że jest świadomy ryzyka związanego z
treningiem, który podejmuje.
7. Regulamin jest dostępny do wiadomości Klientów w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej
Klubu.

Podobne dokumenty