Język intymności - kulturowa historia ciała

Komentarze

Transkrypt

Język intymności - kulturowa historia ciała
Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Karta przedmiotu
obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013
WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów: Socjologia
Profil: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Niestacjonarne
Kod kierunku: SOC
Stopień studiów: II
Specjalności:
1
2
Psychosocjologia
Socjologia mediów i kultury popularnej
Przedmiot
Nazwa przedmiotu
Język intymności - kulturowa historia ciała
Kod przedmiotu
WPINH SOCA2N D1d 12/13
Kategoria przedmiotu
Przedmioty specjalnościowe
Liczba punktów ECTS
4
Język wykładowy
polski
Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr
3
W
0
C
0
K
20
S
0
L
0
Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, Praktyki
I
0
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
3
Cele przedmiotu
Cel 1 Przedstawienie kluczowych etapów ewolucji i miejsca ciała oraz cielesności w kulturze europejskiej. Będzie
to zarówno historia ciała jak i dzieje myślenia o nim. W tym aspekcie obejmować będzie zmienność i stałość
wzorów męskości i kobiecości, tabuizacje i emancypację sfery seksualnej, ewolucję postaw wobec ciała (wzory
atrakcyjności, modę) oraz cielesność widzianą w perspektywie upływającego czasu (młodość -dojrzałość-okres
starości-śmierć).
4
Wymagania wstępne
1 brak wymagań wstępnych
5
MW1
MW2
MW3
MU4
MU5
MU6
MK7
MK8
6
Modułowe efekty kształcenia
ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznychK2A_W01
ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznychK2A_W01
ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznychK2A_W01
potrafi dokonać pogłębionej analizy zjawisk i procesów społecznych, dotyczących zarówno współczesnego społeczeństwa polskiego, jak i innych społeczeństw
umie zinterpretować i wyjaśnić rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa
potrafi za pomocą kategorii teoretycznych i właściwych socjologii metod opisywać i wyjaśniać zmiany społeczne
jest otwarty na dyskusje i poglądy innych, zachowuje krytyczną i analityczną postawę wobec zjawisk obserwowanych w otaczającej rzeczywistości społecznej
rozumie potrzebę rozwijania wiedzy o odmienności kulturowej zbiorowości ludzkich, rozpoznaje przyczyny
tych odmienności
Treści programowe
Strona 2/6
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Lp
K1
7
Konwersatorium
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
1.Ciało i cielesność w świecie antyku. [ Na kogo obraz i podobieństwo?- Obraz
ludzkiej cielesności w mitologii pogańskiej Europy. Miłość i pożądanie
w starożytnej Grecji i Rzymie. Gradacja potrzeb zmysłowych i narodziny
instytucji małżeństwa. Granice tolerancji mroczne sfery cielesności.
Przyjemności dnia codziennego o prywatnym świecie i prywatnych potrzebach.
Cielesność i potrzeby w świetle pisarzy i filozofów antyku. Ciało uchwycone
kanony piękna i brzydoty. 2.Ciało składa się z [Symbolika ciała w starożytności
i średniowieczu. Znaczenie poszczególnych elementów ciała: kończyny, dłonie,
stopy, łzy, oczy, twarz. Zmienność waloryzacji i akceptacji cielesności. Narodziny
wstydu. Człowiek jako mikrokosmos i świątynia duszy. 3.Kobieta, mężczyzna,
dziecko. Wzory wychowania od starożytności po wiek XX. Obraz kobiety:
grzesznicy, kusicielki, matki i świętej w świetle kultury europejskiej. 4.Ciało w
niewoli zmysłów. Postawy wobec ludzkiej seksualności w obrębie paradygmatu
kultury zachodniej. Sfery tabuizacji. Wychowanie seksualne i aberracje
cielesności. 5.Triumf ciała. [Narodziny luksusu i kultu cielesności porównanie
wieku oświecenia i czasów współczesnych. Manowce natury libertyni o ciele
wyzbytym duszy. Ciało przetworzone o mechanizmie terroru i okrucieństwie.]
6.Triumf ducha. [asceza i abstynencja. Wzory życia duchowego od średniowiecza
do współczesności. Ciało więzieniem duszy. 7.Ciało wyzbyte cielesności.
[Ciało śnione koncepcje psychoanalityczne. Ciało przetworzone cyberprzestrzeń
i kultura ponowoczesna a zmiany w postrzeganiu cielesności. Modyfikacje ciała:
tatuaże, implanty, chirurgia kosmetyczna.] 8.Ciało jako pretekst. [Cielesność
w obrębie współczesnego dyskursu nauk społecznych i kulturoznawstwa:
Foucault, Barthes, Butler, Kristeva, Giddens.] 9.Pogrzeb ciała [cielesność
i choroba. Obraz rozkładu i przemijania: od średniowiecznych dance macabre po
noc żywych trupów]. 10.Podróże ciała [ postawy wobec ciała i cielesności
w kulturach pozaeuropejskich.]
Razem
Metody dydaktyczne
M8. Praca w grupach
M10. Prezentacje multimedialne
M16. Wykłady
Strona 3/6
Liczba godzin
20
20
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
8
Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba
godzin na
zrealizowanie
aktywności
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów
20
Konsultacje przedmiotowe
0
Egzaminy i zaliczenia w sesji
0
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury
40
Opracowanie wyników
15
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
25
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
100
całego nakładu pracy studenta
4
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
9
Metody oceny
Ocena podsumowująca
P11. Aktywność na zajęciach
P9. Zaliczenie ustne
P5. Referat
Warunki zaliczenia przedmiotu
1 Esej na jeden z wybranych tematów
2 Zespołowa praca w grupach polegająca na wspólnym analizowaniu wybranych elementów kultury ciała.
3 Prezentacja prac zespołowych.
Kryteria oceny
Na ocenę 3
Na ocenę 3.5
Na ocenę 4
Na ocenę 4.5
Na ocenę 5
10
Esej świadczący o podstawowym opanowaniu treści kursu, aktywność na
zajęciach, praca w grupach
Esej świadczący o podstawowym opanowaniu treści kursu, aktywność na
zajęciach, praca w grupach
Esej/prezentacja śwadcząca o dobrym opanowaniu treści wykładowych,
aktywność na zajęciach, praca w grupach
Esej/prezentacja śwadcząca o dobrym opanowaniu treści wykładowych,
aktywność na zajęciach, praca w grupach
Esej/prezentacja śwadcząca o bardzo dobrym opanowaniu treści wykładowych,
tematyka wystąpienia stanowi własne i orginalne ujęcie tematu, aktywność na
zajęciach i praca w grupach
Macierz realizacji przedmiotu
Strona 4/6
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Modułowe
efekty
kształcenia dla
przedmiotu
MW1
MW2
MW3
MU1
MU2
MU3
MK1
MK2
11
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K2A_W01,
K2A_W02,
K2A_W09,
K2A_U03, K2A_U05,
K2A_U11, K2A_K02,
K2A_K04, K2A_K07
K2A_W01,
K2A_W02,
K2A_W09,
K2A_U03, K2A_U05,
K2A_U11
K2A_W01,
K2A_W02,
K2A_W09
K2A_W01,
K2A_W02,
K2A_W14,
K2A_U04, K2A_U09
K2A_W01,
K2A_W02,
K2A_W09
K2A_W01,
K2A_W02,
K2A_W09
K2A_W01,
K2A_W02,
K2A_W09
K2A_W01,
K2A_W02,
K2A_W09
Treści programowe
Metody
dydaktyczne
Sposoby oceny
K1
M8, M10, M16
P11, P9, P5
K1
M8, M10, M16
P11, P9, P5
K1
M8, M10, M16
P11, P9, P5
K1
M8, M10, M16
P11, P9, P5
K1
M8, M10, M16
P11, P9, P5
K1
M10
P9, P5
K1
M8
P11, P9
K1
M8, M10, M16
P11, P9, P5
Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
[1] Buczkowski A., — Społeczne tworzenie ciała płeć kulturowa i płeć biologiczna, Kraków, 2005, Universitas
Literatura uzupełniająca:
[1]
[2]
[3]
[4]
Luhmann N., — Semantyka miłości, Warszawa, 2003, Scholar
Friedman David M. — Pan niepokorny : kulturowa historia penisa, Warszawa, 2003, Muza
Le Goff J., N. Truong — Historia ciała w średniowieczu, Warszawa, 2006, Czytelnik
Drwięga M — Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej, Kraków, 2005, Księgarnia Akademicka
Publikacje/prace zbiorowe:
[1]
[2]
[3]
[4]
Antropologia ciała: zagadnienia i wybór tekstów — A Chałupnik (red.) , Warszawa, 2008
Somatotes: cielesność w ujęciu historycznym — R. Matuszewski (red.) , WUW, 2012
Ciało cielesne — K. Konarska (red.) , Wrocław, 2011
Gender perspektywa antropologiczna — R.E. Hryciuk (red.) , Warszawa, 2007 [tom1-2]
Strona 5/6
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
12
Informacje o nauczycielach akademickich
Oboba odpowiedzialna za kartę
dr Dariusz Grzonka (kontakt: [email protected])
Oboby prowadzące przedmiot
dr Dariusz Grzonka (kontakt: [email protected])
Strona 6/6

Podobne dokumenty