Katalog szkoleń - szkolenia aktualnosci Coaching w zarządzaniu

Komentarze

Transkrypt

Katalog szkoleń - szkolenia aktualnosci Coaching w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
Katalog szkoleñ
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
Szanowni Pañstwo,
Mamy zaszczyt przedstawiæ Pañstwu ofertê naszych szkoleñ interpersonalnych oraz
informatycznych zapraszaj¹c do korzystania z naszych us³ug.
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
Misja KM Studio
Naszym celem jest wspieranie ludzi w ich dzia³aniach zmierzaj¹cych do rozwoju. Podczas
szkoleñ i dzia³alnoœci doradczej:
- dajemy wiedzê i umiejêtnoœci praktyczne ( informatyczne, interpersonalne, psychologiczne),
- pomagamy uœwiadomiæ sobie cele i priorytety w rozwoju zawodowym lub osobistym,
- towarzyszymy podczas wybierania œcie¿ki kariery,
- przekazujemy pasjê do tworzenia nowych rozwi¹zañ i realizacji zamierzeñ,
- pomagamy efektywnie planowaæ dzia³ania,
- motywujemy do jak najlepszego uporz¹dkowania i dyscypliny w pracy.
Ktoœ kiedyœ powiedzia³: „Mo¿esz byæ znakomity w swoim zawodzie, jednak kiedy nie umiesz
dobrze zaprezentowaæ swoich rezultatów, niewiele zdzia³asz”. Wierz¹c w to g³êboko
pomagamy naszym klientom tworzyæ markê oraz wizerunek firmy tworz¹c identyfikacjê
wizualn¹ w postaci stron www, interaktywnych serwisów, sklepów internetowych a tak¿e
przygotowuj¹c materia³y do druku.
Nasze dzia³ania przynosz¹ nam du¿o satysfakcji, poniewa¿ widzimy jak ludzie, z którymi
pracujemy zyskuj¹ pewnoœæ, bezpieczeñstwo i si³ê do kierowania biznesem i osi¹gania
sukcesu.
2. Szkolenia interpersonalne
Szkolenia interpersonalne s¹ przeznaczone dla wszystkich, którzy chc¹ podnosiæ swoje
kompetencje w takich obszarach jak:
- komunikacja spo³eczna ( umiejêtnoœæ porozumiewania siê z ludŸmi werbalnie i niewerbalnie,
skuteczne przekazywanie informacji i s³uchanie ze zrozumieniem)
- inteligencja emocjonalna ( œwiadomoœæ emocji w³asnych oraz innych ludzi oraz umiejêtnoœæ
wyra¿ania i odbierania emocji, oraz kontrolowania ich przejawów)
- wywieranie wp³ywu ( bierne i ekspresyjne wp³ywanie na innych, perswazja i manipulacja,
negocjacje)
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-1-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
- asertywnoœæ ( umiejêtnoœæ reagowania na trudne sytuacje w sposób stanowczy, bez lêku i
agresji)
- prezentacja i autoprezentacja ( nauka o tym jak mówiæ aby ludzie nas s³uchali i byli
zainteresowani tym, co przekazujemy)
- sztuka prowadzenia dyskusji ( jak mówiæ, o czym mówiæ aby osi¹gn¹æ cel)
- radzenie sobie ze stresem ( sztuka panowania nad negatywnymi emocjami podczas wa¿nych
i/lub trudnych sytuacji a tak¿e profilaktyka, czyli œwiadomoœæ zdrowego ¿ycia bez
niepotrzebnego napiêcia)
- kreatywne rozwi¹zywanie problemów ( umiejêtnoœæ dzia³ania wbrew stereotypom i
nawykom)
- zarz¹dzanie czasem ( o tym jak œwiadomie planowaæ swoje cele i zadania oraz zdrowo
odpoczywaæ)
- savoir- vivre ( zasady dobrego wychowania obowi¹zuj¹ce w naszej kulturze w sytuacjach
zawodowych i prywatnych).
2.1 AsertywnoϾ
Podczas szkolenia wyjaœniamy ró¿nicê miêdzy asertywnoœci¹, agresj¹ i uleg³oœci¹. Uczestnicy
wykonuj¹ szereg æwiczeñ pomagaj¹cych radziæ sobie z negatywnymi ocenami oraz chroniæ
w³asne terytorium psychologiczne. Kursanci ucz¹ siê jak wyra¿aæ swoje potrzeby,
oczekiwania a tak¿e w³asne zdanie szczególnie gdy jest odmienne od zdania innych ludzi, a
tak¿e jak mówiæ "nie" w sposób, który nie ura¿a drugiej osoby. Uczestnicy æwicz¹
konstruktywne wyra¿anie pochwa³ i krytyki. W zakres szkolenia wchodzi nauka krytykowania
skoncentrowana na zachowaniach a nie na osobie a tak¿e asertywne wyra¿anie uczuæ
pozytywnych i negatywnych. Cele szkolenia to: skuteczniejsze realizowanie w³asnych potrzeb
i interesów, zwiêkszenie pewnoœci siebie i wiary we w³asne si³y, lepsze radzenie sobie z agresj¹
i manipulacj¹ ze strony innych, umiejêtnoœæ zachowania postawy asertywnej podczas
konfliktów i negocjacji biznesowych, umiejêtnoœæ asertywnego mówienia i myœlenia o sobie.
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-2-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
2.2 Inteligencja emocjonalna
Szkolenie jest oparte na autodiagnozie w³asnego sposobu zachowania i odczuwania w
kontaktach z ludŸmi (klienci, wspó³pracownicy, bliscy). Podczas zajêæ nie pracujemy nad
zmian¹ sposobu zachowania,lecz nad zrozumieniem jego mechanizmów, przyczyn oraz nad
lepszym uœwiadomieniem sobie emocji, których zazwyczaj doœwiadczamy. Celem kursu jest
to, by ka¿dy bior¹cy w nim udzia³ przyjrza³ siê swoim mocnym stronom i œwiadomie z nich
korzysta³ podczas kontaktów z ludŸmi, by dostrzeg³ swoje s³abe punkty i na tej podstawie
stworzy³ indywidualny plan rozwoju. D¹¿ymy do tego, by lepiej poznaæ siebie i innych oraz
rozpocz¹æ pracê nad w³asnym "stylem interpersonalnym". Efekty osi¹gane przez uczestników
to: wiêksza œwiadomoœæ uczuæ w³asnych oraz uczuæ innych ludzi, skuteczniejsze kierowanie
w³asnymi emocjami, tak, by by³y one sprzymierzeñcem w codziennych dzia³aniach, lepsza
umiejêtnoœæ s³uchania innych ze zrozumieniem, wiêksza œwiadomoœæ mechanizmów
w³asnego dzia³ania, umiejêtnoœæ udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych.
2.3 Prezentacja i autoprezentacja
Szkolenie jest podzielone na dwie fazy: pierwsza dotyczy przygotowania prezentacji lub
autoprezentacji, zaœ druga - jej przeprowadzenia. Uczestnicy ucz¹ siê jak wybraæ treœæ do
prezentacji i jak j¹ przedstawiæ by zyskaæ uwagê i zainteresowanie s³uchaczy. Szkolenie
zawiera element nagrywania swoich wyst¹pieñ na video oraz póŸniejszej analizy materia³u,
aby w kolejnych wyst¹pieniach lepiej modulowaæ g³os, mówiæ ³adniejszym jêzykiem,
odpowiednio dobraæ ubiór. Podczas kursu omawiane s¹ tak¿e takie zagadnienia jak: techniki
minimalizowania tremy, mowa cia³a, stosowanie chwytów retorycznych, efektowne i
efektywne wstêpy i zakoñczenia. Uczestnicy ucz¹ siê równie¿ skutecznego radzenia sobie z
trudnymi pytaniami publicznoœci. Kurs przeznaczony jest dla osób, które w sytuacjach
zawodowych lub pozazawodowych mówi¹ do grupy osób, np. dla nauczycieli, polityków,
prezenterów, handlowców, liderów grup, itd.
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-3-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
2.4 Sztuka prowadzenia dyskusji
Celem szkolenia jest nauczenie jasnego prezentowania swoich pogl¹dów, skutecznego
przekonywania do swoich argumentów a tak¿e technik u³atwiaj¹cych obronê przez atakami
rozmówców. Podczas kursu pokazujemy jak wykorzystywaæ w dyskusji empatiê i wiedzê na
temat emocji. Uczestnicy uzyskuj¹ takie umiejêtnoœci jak: budowanie w³asnego autorytetu w
dyskusji, odpowiednie stosowanie ¿artów oraz ataków i uników, korzystanie ze sprzecznoœci w
argumentacji oponenta, odpieranie zarzutów, odpieranie argumentów racjonalnych poprzez
odwo³ywanie siê do emocji.
2.5 Radzenie sobie ze stresem
Szkolenie rozpoczyna siê od stworzenia mapy sytuacji stresowych przez ka¿dego uczestnika
po to by przez ca³y kurs pracowaæ na materiale specyficznym dla ka¿dej osoby. W zakres kursu
wchodz¹ takie zagadnienia jak: analiza przyczyn pojawiania siê stresu w ró¿nych sytuacjach,
praca nad nieadekwatn¹ samoocen¹ jako czynnikiem który zwiêksza ryzyko pojawiania siê
stresu w sytuacjach spo³ecznych, praca nad przekonaniami, które utrudniaj¹ realistyczn¹
ocenê faktów na temat otaczaj¹cej nad rzeczywistoœci spo³ecznej, techniki kontroli emocji,
techniki relaksacyjne do stosowania w domu i w pracy, elementy asertywnoœci w komunikacji
jako czynniki zmniejszaj¹ce stres, œwiadome planowanie pracy i form odpoczynku.
2.6 Zarz¹dzanie czasem
Szkolenie pozwala zaplanowaæ optymalny czas pracy i odpoczynku w perspektywie krótko-,
œrednio- i d³ugoterminowej indywidualnie dla ka¿dej osoby. Uczy te¿ tego, jak wspó³pracowaæ
z kolegami w firmie tak, by dzia³ania zespo³u by³y jak najbardziej efektywne. Uczestnicy
æwicz¹ siê w mówieniu "nie" w sposób asertywny. Inne zagadnienia to m.in. radzenie sobie z
"poch³aniaczami czasu", wyznaczanie celów i zadañ ze wzglêdu na priorytety, organizacja
biura. Uczestnicy poznaj¹ techniki zwiêkszania w³asnej wydajnoœci w pracy, ucz¹ siê
oszczêdzaæ 2 godziny codziennie. Szkolenie zawiera elementy pracy na w³asnym materiale
uczestników z wykorzystaniem technik graficznego planowania. Kursanci koñcz¹ szkolenie z
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-4-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
gotowym do wdro¿enia „produktem” w³asnym harmonogramem celów, priorytetów i zadañ
na okreœlony czas.
2.7 Techniki i mechanizmy wywierania wp³ywu
Do g³ównych zagadnieñ poruszanych podczas szkolenia nale¿¹: mechanizmy i techniki
manipulacji oraz wywierania wp³ywu na ludzi ( aktywne i bierne) oraz wiedza o tym jak im nie
ulegaæ. Omawiane s¹ tak¿e
mechanizmy podejmowania decyzji, czynniki wywo³uj¹ce
podatnoœæ na sugestie. Uczestnicy ucz¹ siê planowaæ w³asne dzia³ania przygotowuj¹c siê do
sytuacji zwi¹zanych z koniecznoœci¹ wywierania wp³ywu, dowiaduj¹ siê te¿ jakie znaczenie
ma budowanie w³asnego wizerunku w kontakcie z ludŸmi. Szkolenie zawiera szereg æwiczeñ
zwi¹zanych z umiejêtnoœci¹ przekonywania i perswazji, negocjowania i uzyskiwania ustêpstw.
2.8 Negocjacje
Podczas szkolenia uczestnicy ucz¹ siê okreœlania celu oraz sporz¹dzania strategii negocjacji w
zale¿noœci od sytuacji. Warsztaty umo¿liwiaj¹ praktyczne æwiczenie odpowiednich technik
negocjacyjnych w odniesieniu do w³asnej osobowoœci, celu, charakteru i stylu pracy.
Uczestnicy dowiaduj¹ siê jak dzia³aæ w sytuacji gdy maj¹ zdecydowanie silniejsz¹ a jak gdy
maj¹ s³absz¹ ni¿ oponent pozycjê wyjœciow¹. Efekty osi¹gane dziêki szkoleniu to: œwiadome i
bardziej skuteczne pos³ugiwanie siê technikami negocjacyjnymi, wiêksza pewnoœæ siebie w
kontaktach z przeciwnikami negocjacyjnymi, wiêksza wra¿liwoœæ na sygna³y i próby
manipulacji ze strony przeciwnika.
2.9 Kreatywne rozwi¹zywanie problemów
Szkolenie polega na æwiczeniu kreatywnego myœlenia w odniesieniu do konkretnych
problemów pojawiaj¹cych siê w pracy i nie tylko. Kluczowe pojêcia to: kreatywnoœæ, zadanie,
problem. Pierwszy etap pracy to dostrze¿enie problemu, nastêpny to jego zrozumienie, a
póŸniej - szukanie mo¿liwych rozwi¹zañ i wdra¿anie ich w ¿ycie. Szczególnie wa¿na jest tu
nauka spogl¹dania na problem "na nowo", tj. bez anga¿owania stereotypów i przekonañ na
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-5-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
temat mo¿liwoœci jego rozwi¹zania. Umiejêtnoœci uzyskane przez uczestników to:
dostrzeganie w sobie zdolnoœci twórczego myœlenia, szybsze kreowanie pomys³ów i wiêksza
gotowoœæ ich wdra¿ania, umiejêtnoœæ generowania wyj¹tkowych, oryginalnych pomys³ów i
rozwi¹zañ (szczególnie potrzebna pracownikom reklamy, mened¿erom, trenerom),
umiejêtnoœæ wykorzystania ró¿nych technik twórczego myœlenia w zale¿noœci od problemu i
celu dzia³ania.
2.10 Savoire- vivre
Szkolenie obejmuje wiedzê dotycz¹c¹ obowi¹zuj¹cych aktualnie zasad etykiety i dobrego
wychowania w sytuacjach zawodowych i pozazawodowych. Uczestnicy ucz¹ siê zasad
prezentacji i powitañ, przedstawiania siê, regu³ zachowania, konwersacji, ubioru, zasad
dotycz¹cych jedzenia i picia obowi¹zuj¹cych podczas kontaktów towarzyskich w miejscach
prywatnych ( przyjêcia i spotkania rodzinne organizowane w domu) i publicznych ( teatr,
kawiarnia, restauracja, itd.) oraz biznesowych ( zasady zachowania w biurze, poza biurem,
podczas spotkañ s³u¿bowych, delegacji, uroczystoœci firmowych). Podczas szkolenia
omawiane s¹ tak¿e regu³y zwi¹zane z kontaktem telefonicznym oraz Internetowym.
3. Szkolenia z zarz¹dzania
Szkolenia s¹ przeznaczone dla kadry mened¿erskiej ró¿nego szczebla oraz dla wszystkich,
którzy w jakiœ sposób zajmuj¹ siê kierowaniem ludŸmi, na przyk³ad dla liderów, przywódców
grup, polityków. Kursy z zarz¹dzania obejmuj¹ wiedzê zwi¹zan¹ po pierwsze z wyznaczaniem
celów, po drugie z komunikacj¹ z ludŸmi ( pracownikami, wspó³pracownikami). Celem
szkoleñ jest nauka œwiadomego i skutecznego motywowania ludzi do dzia³ania oraz
eliminowanie strat czasu i pieniêdzy w firmach.
3.1 Coaching i mentoring
Szkolenie daje wiedzê na temat tego czym jest coaching i mentoring. Uczestnicy poznaj¹
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-6-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
elementy procesu jakim jest relacja coacha z klientem, ucz¹ siê planowania procesu coachingu
mened¿erskiego oraz mentoringu w firmie. Otrzymuj¹ wiedzê psychologiczn¹ dotycz¹c¹
motywacji i rozwoju cz³owieka doros³ego, poznaj¹ czynniki które mog¹ wp³ywaæ na strukturê i
si³ê zmian do jakich d¹¿y klient, ucz¹ siê technik autodiagnozy oraz diagnozy umiejêtnoœci
interpersonalnych potrzebnych do bycia coachem/ mentorem. Dowiaduj¹ siê krok po kroku na
czym polega coaching i mentoring jako towarzyszenie i wspieranie ludzi w rozwoju. Podczas
szkolenia uczestnicy pracuj¹ pos³uguj¹c siê metodami pracy indywidualnej a tak¿e technikami
grupowego coachingu, takimi jak: psychodramy, prezentacje, studia przypadków,
rozpoznawanie i radzenie sobie z oporem ucz¹cych siê.
3.2 Motywowanie
Pierwsza czêœæ szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu osobowoœci cz³owieka,
temperamentu, ró¿nic indywidualnych. Nastêpnie uczestnicy poznaj¹ metody pozwalaj¹ce na
diagnozowanie potrzeb pracowników aby w oparciu o nie budowaæ strategie motywacyjn¹ dla
ka¿dego indywidualnie. Szkolenie daje wiedzê dotycz¹c¹ tego jak stawiaæ cele, w jaki sposób
wykorzystaæ niezadowolenie, jak stosowaæ pozap³acowe zasady motywowania pracowników.
Uczestnicy æwicz¹ sposoby rozmawiania z pracownikami (elementy komunikacji werbalnej i
niewerbalnej), dowiaduj¹ siê jak budowaæ ich lojalnoœæ wobec firmy oraz kszta³towaæ twórcz¹
postawê i wywo³ywaæ zaanga¿owanie.
3.3 Zarz¹dzanie konfliktem
Szkolenie dostarcza wiedzy na temat rozumienia konfliktów z punktu widzenia dynamiki
grupy. W czêœci warsztatowej uczestnicy ucz¹ siê stosowania technik rozwi¹zywania
konfliktów przy uwzglêdnieniu tego, kto jest w niego uwik³any i jaka jest rola konfliktu w
konkretnej sytuacji. Ucz¹ siê te¿ jak korzystaæ z inteligencji emocjonalnej w negocjacjach.
Szkolenie zarz¹dzanie konfliktem przewiduje pracê na konkretnych przypadkach, z którymi
uczestnicy zetknêli siê w firmie. Efekty uzyskane dziêki szkoleniu to: umiejêtnoœæ
dostrzegania pozytywnych aspektów konfliktu, wra¿liwoœæ na konflikt w jego wczesnej fazie,
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-7-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
poznanie praktycznych metod i technik rozwi¹zywania konfliktów (n.in. mediacja),
kszta³towanie relacji ze wspó³pracownikami opartych na jasnej komunikacji, czyli
komunikacji "wprost".
3.4 Zarz¹dzanie pracownikami
Program szkolenia zarz¹dzanie pracownikami zawiera zagadnienia zwi¹zane z ró¿nymi
stylami zarz¹dzania, czyli: instruowanie, coaching, motywowanie, delegowanie. Uczestnicy
maj¹ mo¿liwoœæ wyboru stylu odpowiedniego dla siebie i swoich pracowników oraz
szczegó³owego przeanalizowania i æwiczenia technik zarz¹dzania. Uczestnicy ucz¹ siê jak
jasno i precyzyjnie stawiaæ cele i zadania pracownikom, jak korzystaæ z doœwiadczenia i rad
pracowników, jak motywowaæ i tworzyæ partnerskie stosunki w firmie (a tak¿e w jakich
sytuacjach jest to korzystne), jak dobieraæ odpowiednie osoby do konkretnych zadañ, jak
zwiêkszyæ zaanga¿owanie zespo³u w dzia³anie, jak przeprowadziæ profesjonaln¹ ocenê
pracowników. Efekty uzyskane dziêki szkoleniu to: poznanie ró¿nych stylów zarz¹dzania i
umiejêtnoœæ dostosowania ich do w³asnego stylu pracy oraz stylu pracy wspó³pracowników,
umiejêtnoœæ budowania skutecznie dzia³aj¹cego zespo³u z³o¿onego z wielu indywidualnoœci,
dostrzeganie umiejêtnoœci interpersonalnych u siebie i u swoich podw³adnych.
3.5 Zarz¹dzanie projektem
Szkolenie zak³ada pracê wokó³ czterech zagadnieñ: planowanie wstêpne, planowanie
szczegó³owe, uruchomienie i monitorowanie oraz przegl¹d wykonawczy. Uczestnicy ucz¹ siê
ustalana priorytetów i celów zwi¹zanych z zadaniem, kierowania zespo³em, kontrolowania czy
prace przebiegaj¹ zgodnie z planem oraz tego, jak dokonywaæ oceny prac zespo³u
projektowego i kompletowaæ dokumentacjê. Uczestnicy szkolenia æwicz¹ na w³asnych
„kejsach” techniki graficznego planowania.
3.6 Zarz¹dzanie zmian¹
Szkolenie obejmuje wiedzê o tym, czym jest re- engenering, wiedzê na temat mitów i faktów
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-8-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
dotycz¹cych wdra¿ania zmian, oraz celów, dla których zwykle dokonuje siê reorganizacji
procesów dzia³ania. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia to: kultura i organizacja pracy,
rekrutacja i dobór pracowników, motywowanie i nagradzanie, przekszta³canie procesów
dostaw produktów i us³ug na rynku, wykorzystanie technologii informacyjnej. Uczestnicy
dowiaduj¹ siê: jak szacowaæ korzyœci i koszty zwi¹zane z wprowadzeniem zmian, jak
przygotowywaæ ludzi do zmian w firmie, jak planowaæ zmiany, jak wspó³pracowaæ i korzystaæ
z doœwiadczenia innych.
3.7 Zarz¹dzanie produktywnoœci¹
Trening s³u¿y opanowaniu sztuki zarz¹dzania, uczy i æwiczy wszystkie jej elementy:
ustanawianie celu, planowanie, przydzielanie zadañ, kontrolê - jako porównanie wykonania z
celem z nastawieniem na wykrycie ró¿nic - oraz przygotowanie i wdro¿enie œrodków
koryguj¹cych w odpowiedzi na wykryte ró¿nice. Trening/warsztat ukazuje i uczy jak osi¹gaæ
produktywnoœæ czynnoœci pracowników i skutecznoœæ czynnoœci w³asnych. Warsztaty
prowadzone s¹ wg najnowszych technik uczenia ludzi doros³ych. Zalet¹ szkolenia jest jego
bardzo dynamiczny przebieg i przemyœlany dobór æwiczeñ, dziêki któremu uzyskujemy du¿¹
skutecznoœæ wp³ywania na zmiany zachowañ uczestników.
3.8 Praca w zespole
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które wspó³pracuj¹ z zespo³em ( albo jako kadra
zarz¹dzaj¹ca albo jako wspó³pracownicy). Celem szkolenia jest praktyczna nauka
umiejêtnoœci spo³ecznych potrzebnych do pracy w zespole po to by skuteczniej przekazywaæ
informacje i efektywniej wykonywaæ zadania. Podczas kursu uczestnicy æwicz¹
zachowywanie siê w sytuacjach zmiany, konfliktu, zwiêkszonej intensywnoœci pracy. Podczas
kursu æwiczy siê umiejêtnoœci komunikacyjne, kontrolowanie emocji, radzenie sobie ze
stresem, podejmowanie decyzji, techniki perswazji i przekonywania, wyznaczanie celów,
priorytetów i zadañ oraz inne wa¿ne kompetencje przydatne w pracy w zespole.
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-9-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
4. Szkolenia handlowe
Szkolenia umiejêtnoœci handlowych s¹ skierowane do osób zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹
poœredni¹ i bezpoœredni¹ a tak¿e szeroko rozumian¹ obs³ug¹ klienta. Uczestnicy mog¹ siê
dowiedzieæ miêdzy innymi: co zrobiæ aby zwiêkszyæ sprzeda¿ w swojej firmie, jak pozyskiwaæ
i utrzymywaæ dobre kontakty z klientami, jak reagowaæ w trudnych sytuacjach gdy
obs³ugujemy wymagaj¹cych albo roszczeniowych klientów. Podczas kursów handlowych
poruszamy tak¿e zagadnienia zwi¹zane z negocjacjami handlowymi oraz z etykiet¹ biznesow¹.
4.1 Sprzeda¿
Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak: identyfikacja klientów, pierwszy kontakt, analiza
potrzeb, prezentacja oferty, negocjacje, wybrane techniki finalizacji transakcji, sposoby
budowania i utrzymywania przyjaznych kontaktów z klientami. Uczestnicy szkolenia maj¹
mo¿liwoœæ praktycznego æwiczenia ró¿nego rodzaju zachowañ i sposobów dzia³ania w oparciu
o zdobyt¹ wiedzê. Efekty osi¹gane dziêki szkoleniu to: zdobycie wiedzy dotycz¹cej metod
identyfikacji i docierania do nowych klientów, umiejêtnoœæ zachowania siê podczas
pierwszego kontaktu, wiedza na temat sporz¹dzenia analizy potrzeb klienta, umiejêtnoœæ
skutecznej prezentacji us³ugi lub produktu, umiejêtnoœæ negocjowania i zamykania transakcji.
4.2 Telemarketing, czyli sprzeda¿ przez telefon
Szkolenie zawiera wszystkie zagadnienia przydatne podczas sprzeda¿y telefonicznej:
rozpoczêcie rozmowy, przedstawienie oferty, umówienie siê na spotkanie, negocjowanie,
zamykanie rozmowy. Kursanci ucz¹ siê jak rozmawiaæ z trudnymi klientami (
roszczeniowymi, niegrzecznymi, asertywnymi, niezdecydowanymi), poznaj¹ procedury, które
nale¿y stosowaæ podczas odmawiania a tak¿e æwicz¹ zasady przekonywania, wywierania
wp³ywu. Dowiaduj¹ siê tak¿e jak radziæ sobie z lêkiem i odrzuceniem, czyli g³ówna barier¹,
jak¹ przeszkadza handlowcom zabiegaæ o kontakt z klientami.
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-10-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
4.3 Obs³uga klienta
Szkolenie daje odpowiedŸ na takie pytania jak: w jaki sposób pogodziæ stanowczoœæ i
uprzejmoœæ wobec klienta, jak zorganizowaæ obs³ugê w sposób systemowy, jak radziæ sobie z
w³asnymi emocjami i jakie techniki komunikacji stosowaæ w kontakcie z trudnym klientem.
Podczas kursu uczestnicy dowiaduj¹ siê tak¿e jak stworzyæ atmosferê przyjazn¹ zarówno dla
pracowników jak i klientów, w jaki sposób prowadziæ rozmowy telefoniczne oraz jakie kryteria
przyjmuj¹ klienci oceniaj¹c sposób ich obs³ugiwania.
5. Szkolenia informatyczne
5.1 Tworzenie stron www i aplikacji internetowych
Prowadzimy szkolenia z zakresu technologii oraz narzêdzi pozwalaj¹cych tworzyæ,
obs³ugiwaæ, pozycjonowaæ serwisy www i aplikacje internetowe
Zapraszamy na szkolenia:
HTML
CSS
JavaScript
PHP
PHP i mySQL
ASP
JAVA (J2ME)
Flash
Dreamweaver
Pozycjonowanie stron www
5.2 Grafika Komputerowa
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-11-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
Kursy grafiki komputerowej, które s¹ organizowane przez KM Studio obejmuj¹ swoim
zakresem grafikê rastrow¹, grafikê wektorow¹, oraz sk³ad DTP.
Zapraszamy na szkolenia:
Photoshop - grafika rastrowa
PhotoPaint- grafika rastrowa
CorelDraw - grafika wektorowa
Illustrator - grafika wektorowa
InDesign - sk³ad DTP
Flash - sztuka animacji
5.3 Pakiety biurowe / obs³uga komputera
Prowadzimy kursy z obs³ugi pakietów biurowych oraz komputera dla osób pocz¹tkuj¹cych
i zaawansowanych.
Zapraszamy na szkolenia:
MS WORD
MS Excel
MS Access
MS Powerpoint
MS Outlook
MS Project
Openoffice
Podstawy obs³ugi komputera
5.4 Programowanie
Programowanie polega na zarz¹dzaniu informacj¹.Jego istot¹ jest u³atwianie wykonywania
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-12-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
dzia³añ u¿ytkownikom systemów oraz znaczne
skracanie czasu pracy.
Zapraszamy na szkolenia:
PHP
C#
.NET
ASP
JAVA (J2ME)
BASH
5.5 System Linux
Coraz wiêksza popularnoœæ tego systemu jest zwi¹zana z tym, ¿e system oraz wiêkszoœæ
oprogramowania dla niego przeznaczonego jest darmowa. Linuks jest wykorzystywany przez
wiele przedsiêbiorstw, firm pañstwowych, militarnych, rz¹dowych. Proponujemy szkolenia w
bardzo szerokim zakresie od obs³ugi do funkcji administracyjnych systemu.
Zapraszamy na szkolenia:
Linux - podstawy systemu
Sieci w Linuxie
Bezpieczeñstwo sieci
Bezpieczeñstwo systemu Linux
Konfiguracja serwera WWW
Konfiguracja serwera Samba
Programowanie w pow³oce BASH
5.6 Bazy danych
Celem Szkoleñ z tego zakresu jest zapoznanie kursantów
z podstawowymi pojêciami i koncepcjami technologii systemów baz danych niezbêdnymi do
poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji.
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-13-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
Zapraszamy na szkolenia:
Crystal Reports - raportowanie
MS Access
MySQL
PostgreSQL
Oracle
Organizacja szkoleñ
Szkolenia KM Studio s¹ zwykle dwudniowe, trwaj¹ 12 lub 14 h. Pracujemy w godzinach 9.15
15.15 lub 9.15 - 16.15 w ma³ych grupach ( do oœmiu osób) albo indywidualnie. Szkolenia
odbywaj¹ siê w naszej siedzibie, na ul. Piotrkowskiej 125 w £odzi. Ka¿dy uczestnik otrzymuje
komplet materia³ów wydrukowanych lub na CD oraz certyfikat ukoñczenia kursu. Jeœli
uczestnicy nie ¿ycz¹ sobie inaczej, to w trakcie szkolenia robimy dwie przerwy kawowe.
Nasz zespó³
Sta³y zespó³ KM Studio stanowi dziesiêciu trenerów. Oprócz tego wspó³pracujemy
z kilkunastoma innymi szkoleniowcami w zale¿noœci od potrzeb.
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-14-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
Mieliœmy zaszczyt pracowaæ dla:
AL-PI POLONIA Sp. z o.o.
·
Asseco Poland SA
·
Bank PKO SA
·
Bank Spó³dzielczy w Poddêbicach
·
Biazet SA
·
Bioron Polska Sp. Z O.O.
·
BOSKY Sp. z o.o.
·
BRE BANK SA
·
Bridgestone Poznañ Sp. Z O.O.
·
Budvar Centrum SA
·
Castorama Polska Sp. z o.o.
·
Ceramika Parady¿ Sp. z o.o.
·
Comitor Sp. z o. o.
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-15-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
·
COPAL Sp. z o.o.
·
Corporate Express Polska Sp. z o.o.
·
Delia Cosmetics Sp. z o.o.
·
DHL Exel Supply Chain
·
E.G.O. Polska Sp. z o.o.
·
Egmont Polska Sp. z o.o.
·
Elkomtech SA
·
Emka Meble Ga³aj Szymañscy S.J.
·
ENEA Operator Sp. z o.o.
·
Eurobank SA
·
Euroglas Polska Sp. z o.o.
·
Euro-Comfort Sp. z o.o.
·
Ferroxcube Polska Sp. z o.o.
·
Filter Service Sp. z o.o.
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-16-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
·
Firestone Industrial Products Poland SP. Z O. O.
·
Firmenich Sp. z o.o.
·
FlexLink Engineering Polska Sp. z o.o.
·
Florensis Polska Sp. z o.o.
·
Fujitsu Poland Sp. z o.o.
·
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o
·
Gaz-System SA
·
Getin Bank SA
·
Górnoœl¹ska Agencja Public Relations
·
Grodziskie Zak³ady Farmaceutyczne
·
GSK Services Sp. z o.o.
·
IDES Consultants Polska
·
Ikea Retail Sp. Z o. o.
·
Indesit Company Polska Sp. z o. o.
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-17-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
·
ING Bank Œl¹ski SA
·
Interia.pl
·
Jeronimo Martins Dystrybucja SA
·
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o.
·
Kancelaria Sejmu
·
KBC Autolease Polska Sp. z o.o.
·
Lek SA
·
LG Electronics Polska Sp. z o.o.
·
Lincoln Electric Bester SA
·
Lukas Bank SA
·
£ódzki Oddzia³ NFZ
·
£ódzki Zak³ad Energetyczny SA
·
McDonald's Polska Sp. z o.o.
·
Mediso Polska Sp. z o.o.
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-18-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
·
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w £odzi
·
Ministerstwo Œrodowiska
·
NYCOMED Pharma Sp. z o.o.
·
Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w £odzi
·
Oninen Sp. z o.o.
·
Orlen Transport SA
·
Pabianickie Zak³ady Farmaceutyczne Polfa SA
·
PGNiG S. A.
·
PGE Dystrybucja £ódŸ Sp. z o.o.
·
PGE Dystrybucja £ódŸ - Teren S.A.
·
PGE Kopalnia Wêgla Brunatnego Be³chatów SA
·
Philips Polska Sp. z o.o.
·
PKN Orlen SA
·
PL 2012 Sp. z o.o.
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-19-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
·
Polpharma Biuro Handlowe Sp. Z O.O.
·
Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci
·
Polskapresse Sp. z o.o.
·
Polska Telefonia Cyfrowa Sp z o.o.
·
Po³udniowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.
·
Powiatowy Urz¹d Pracy w Staszowie
·
Powiatowy Urz¹d Pracy nr 2 w £odzi
·
Powiatowy Urz¹d Pracy w Wieluniu
·
Powiatowy Urz¹d Pracy w Zgierzu
·
PZU SA
·
PZU ¯ycie SA
·
Praca.pl
·
Przedsiêbiorstow Handlowe Alufinish Polska Sp. z o.o.
·
Raiffeisen Bank Polska SA
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-20-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
·
Relacom Sp. z o.o.
·
RWE Stoen SA
·
Sanden Manufakturing Poland sp. z o.o.
·
SGI Baltis Sp. z o.o.
·
Siemens Sp. z o.o.
·
SPSS Polska Sp. z o.o.
·
Starostwo Powiatowe w Be³chatowie
·
Tchibo Warszawa Sp. z o.o.
·
Technitel Polska SJ
·
Tesco (Polska) Sp. z o.o.
·
Teva Kutno SA
·
Ticket Online Polska sp. z o.o.
·
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oddzia³ w £odzi
·
Transfer Multisort Elektronik Sp. Z o. o.
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-21-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
·
Tuir Warta SA
·
Urz¹d Marsza³kowski w £odzi
·
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego
·
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
·
Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia
·
Urz¹d Miasta Zgierza
·
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ SA
·
VF Polska Sp. Z o. o.
·
Volkswagen Poznañ Sp. z o. o.
·
Warszawskie Zak³ady Farmaceutyczne Polfa SA
·
Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa SA
·
Wincanton
·
Wojewódzki Urz¹d Pracy w £odzi
·
Zak³ady Chemiczne "Police" SA
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected]studio.com.pl, www.kmstudio.com.pl
-22-
KM Studio - szkolenia “Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach”
·
Zak³ada Aktywnoœci Zawodowej Caritas Archidiecezji £ódzkiej
·
Zelmer SA
KM Studio - szkolenia. £ódŸ, ul. Piotrkowska 125. Tel.: 512-344-837, 512-344,836
[email protected], www.kmstudio.com.pl
-24-

Podobne dokumenty