, .Y]r19 c,n`nr - pokoj nr I l. BitLro Rady i *tu posi.Jr.i---"`"

Transkrypt

, .Y]r19 c,n`nr - pokoj nr I l. BitLro Rady i *tu posi.Jr.i---"`"
Zarz4dzenie Nr 3/2009
W6jta Gminy Tczew
z dnia 06 stycznia2009r.
w sprawieprzeprowadzenia
spisuz natury
Na podstawie$ 12ust.3 pld 3 Statutu
GminyTczew, zarz4dzam
:
$1
Przeprowadzenie
spisuz natury ;
l.Nazwa.obiektuinweltaryzowanego
r oznaczenia
pornieszczenia
:
c,n'nr - pokojnr I l. BitLro
Radyi *tu posi.Jr.i---"'"
,z.Kooztr
.Y]r19l welrtilrJzac
ii
: zd:rwcZo-odbiorcza
J.Koozalln\^e taflzorrrrrego
sliladnikarrrajqtkowego
:
a) drodkitrwale
b) pozosraleSrodkitrwale
4. Osoba materialnieodpowiedzialna
:
- zdai4ca- Lewandowska
Teresa
prze-jmu
j4ca - BogurnilaCiesielska
- _), leflr ] r.ozpoczFcia
inwentarvzacji
:06.01.2009r.Zakoicze\ia06.Ol.200gr.
6. Do przeprowaclzelia
spisu z naturywyzt\aczan1z"$;ii;r-";.,'
lastQput4cym
skladzie:
Przewodnicz4cy
_ RenataOkulus
Czlonek
- Michal Ciecholewsi(i
s2
Osobypowolare
na czlonk6rv
Zespolu
ponosz4pelnq
odpou,iedzialnoSC
.spisorvego
za wla(ciwei zgodnez obowi4zujqcy[rr
przepisami
przeprowadzenie
spisuz natury.
s3
Inwertaryzacjqnalezy przeprcwadzie
\\edfugstanuna dzieri
06.0L2OOgr.
Ostateczny
teurlirlr.ozliczenia
wynik6wio*ftu,yru"ii urtutan na ddzietlzo.ot.ZOO9r.
Arkusze5pi5evyc
psbicrzeprzewodnicz4cl
iirpol, Spisouego.
T
ua4

Podobne dokumenty