logo na okładki projektów.cdr

Komentarze

Transkrypt

logo na okładki projektów.cdr
BIURO PROJEKTÓW i USŁUG BUDOWLANYCH
17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3
STAŁA
ORGANIZACJA RUCHU
Droga gminna Nr 108261B
w miejscowości Szczyty - Dzięciołowo
Inwestor:
Gmina Orla
ul. Mickiewicza 5
17-106 Orla
Projektant:
mgr inż. Mirosław Iwaniuk
- grudzień 2012 –
Zawartość opracowania
Część opisowa
1. Opis techniczny
2. Karta uzgodnień
Część rysunkowa
Rys. 1
Plan orientacyjny
Rys. 2
Plan sytuacyjny – odcinek A
Rys. 3
Plan sytuacyjny – odcinek B
OPIS TECHNICZNY
do projektu stałej organizacji ruchu
na drodze gminnej Nr 108261B
w miejscowości Szczyty - Dzięciołowo
1. Dane ogólne
Projekt stałej organizacji ruchu został opracowany na podstawie:
a) Projektu budowlanego
b) Inwentaryzacji istniejącego oznakowania
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz.
1729).
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 Nr 220 poz. 2181).
2. Opis stanu istniejącego
Droga gminna Nr 108261B w miejscowości Szczyty - Dzięciołowo posiada
nawierzchnię:
- bitumiczną szerokości 4,0 m oraz żwirową szerokości 5,0 m – odcinek A
- gruntową szerokości 3,0 m - odcinek B.
Po obu stronach jezdni znajdują sie niezagospodarowane pobocza gruntowe.
3. Opis stanu po przebudowie
a) kategoria ruchu:
- KR-1
b) szerokość jezdni:
- 5,0 m
c) pobocza
- 1,5 m
d) nawierzchnia jezdni:
- beton asfaltowy
4. Projektowana organizacja ruchu
4.1. Oznakowanie pionowe
W związku z przebudową/rozbudową drogi gminnej Nr 107261B w
miejscowości Szczyty - Dzięciołowo dokonano korekty i uzupełnienia brakującego
oznakowania pionowego.
Zaprojektowano następujące oznakowanie pionowe:
Lp
Symbol
znaku
Opis znaku
Ilość
szt.
Nowe oznakowanie
1.
A-7
Ustąp pierwszeństwa
1
2.
D-42
Obszar zabudowany
2
3.
D-43
Koniec obszaru zabudowanego
2
4.
E-17a
Miejscowość „Szczyty - Dzięciołowo”
1
5.
E-18a
Koniec miejscowości „Szczyty - Dzięciołowo”
1
Istniejące oznakowanie do usunięcia
1.
A-7
Ustąp pierwszeństwa
1
Powyższe znaki należy ustawić zgodnie z niniejszym projektem tj. w miejsca
wskazane na planie sytuacyjnym. Do oznakowana drogi należy stosować średnie
znaki odblaskowe na folii I generacji.
Warunki, jakie powinny spełniać wykonane i ustawione znaki drogowe
1) Odległość znaków od jezdni
odległość ustawienia znaków od krawędzi jezdni powinna wynosić na ulicach w
terenie zabudowanym od 0,50 do 2,00 m. Odległość znaku od jezdni mierzy się w
poziomie od krawędzi jezdni (wystający krawężnik drogowy wlicza się do
chodnika) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku,
2) Wysokość umieszczenia znaków
wysokość umieszczonego znaku powinna być dostosowana do rodzaju ulicy oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności, które należy
uwzględnić, jest ruch pieszy, dla których znak zbyt nisko ustawiony może stanowić
istotną przeszkodę. Wysokość znaku od podłoża gruntowego wynosi min. 2,00 m,
a w przypadku umieszczenia znaku na chodniku wynosi min 2,20 m.
3) Widoczność
znak powinien być tak umieszczony, aby był widoczny z odległości umożliwiającej
kierującym pojazdami jego spostrzeżenie i odczytanie.
4.2. Oznakowanie poziome
Oznakowania poziomego nie projektowano
5. Realizacji projektu
Oznakowanie pionowe należy wykonać niezwłocznie po zakończeniu
przebudowy drogi (przewidywany termin - 30 październik 2014 roku).
6. Uwagi końcowe
Inwestor co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu
zobowiązany jest do powiadomienia organ zarządzający ruchem danej drogi oraz
właściwego komendanta Policji.
Opracował:
UZGODNIEŃ
KARTA
do projektu stałej organizacji ruchu
na drodze gminnej Nr 108261B
w miejscowości Szczyty - Dzięciołowo
GMINA DALA
17-106 Orla
ul. MIckieWicza 5
.
n
"~I' ".
,'(IL,:,"'
?DW!'\WWY ZARZĄD DRÓG
'J,' l\wh\<.'J 1""11""\.;lnl
1.'. <Jl. P,lels~ 1"_~lIa~kl u' 31i'lrtUWJ <\
t~l"fJ1 d~;833-Zr~-g3·86
.P'
NII- S43 1~ '/8
PROJEKT - SZKIC
pozytywnie • llegaty t~ie
z następującymi warunkami:
organizacji ruchu opiniuję
',1:,
8,,~ (I:ifj667320
I1P()W~l
::1/\~11 Pl..
L'~I eJI
\'I)!~JTA
PDV1IA;~'\,bD
'Ii, "
2012
-P'-L~_
'4 '_ IW[(;()
S AC lf('llt. Dl _"('o:iCj'
KOIIEZ
'
8irj~kl\
IleJn,
,'~K.
[',,,
w
Inl
't Rt, _ , \
WYOZJ,.\L, F'nw',2,'
Komell l1 Y"'i,'" p,
w Slt"~,
,
"~I'
mgr Pidtl' ~~.l"k
'~lriY"
',os'] I
,
asp.
:..rrfu{(Yjl"\ł(1 t'UWIATOWE
y.' Bj~lgk,-, P.)dLask.1m
Mlckiewk:la 46
:'0'-100 BielsK Podlaski
fi': '\'~I~~'.i-?f;-'i; Iw A~J-2f)-12.li~r. 33
cl',
r
----­
ZAT\NIERDZAM
.')fcf':>
Organ!.zaC\3 n..id"':u ~ tamiln
waż',,,'
'oi "'l;:; ';;"'1:ii<or101Qo/ projektu
~, , j l ' . /1 V' •. Jl.t..-')// '1.~
I
(/
. . ,,lrir?sl' ~
.. J.T i.ru ..~;J,I:' ',:,: ':.,,:L,bld
, ,~~- .,l'~ V,\,,!':;"" "r,;r".In~r'l I ~"'~~:'!
........ ,v''ilnr ~.,.,: .~."
do.ta
-
'";
': .. ~.. '
---~
"
-,
,,
j
..
.
,J