Komplet opon do ciągnika Deutz Fahr Agroplus 70

Komentarze

Transkrypt

Komplet opon do ciągnika Deutz Fahr Agroplus 70
Wodzisław Śl, dnia 7.11.2014 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu ofertowym o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro na:
Komplet opon do ciągnika Deutz Fahr Agroplus 70
Usługa obejmuje dostawę z transportem do siedziby zamawiającego oraz wymianę zestawu opon
trawnikowych ( gardena ) wraz z felgami do ciągnika Deutz Fahr Agroplus 70 wg poniższego zestawu :
- 2 opony T480/80 R30 + 2 felgi 15x30
- 2 opony P340/80 R24 + 2 felgi 11x24
Termin wykonania usługi: 4 tygodnie od daty podpisania zlecenia
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w postaci wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia
proszę składać na piśmie w sekretariacie MOSiR Centrum, ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski,
faksem na nr 32 455-15-19 lub drogą elektroniczną: [email protected] Termin złożenia ofert – do
12 listopada2014 r. do godziny 1400.
Kryteria oceny i wyboru ofert: najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100% wagi.
Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę brutto zostanie podpisane zlecenie. Kontakt w sprawie
zamówienia: Janusz Należyty, tel. 32 455 15 19.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.mosir-centrum.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Zamawiającego.
Z poważaniem
Dyrektor Bogdan Bojko
Załącznik - oferta
................................................................
/ Nazwa oferenta – pieczęć firmowa/
OFERTA
Nawiązując do zapytania ofertowego, niniejszym składamy ofertę na:
Dostawa i wymiana:
Komplet opon do ciągnika Deutz Fahr Agroplus 70
- 2 opony T480/80 R30 + 2 felgi 15x30
- 2 opony P340/80 R24 + 2 felgi 11x24
za cenę:
netto: .............................................................. PLN
słownie: ........................................................................................................................................
brutto: .................................................................... PLN
słownie: ........................................................................................................................................
Gwarancja na opony : ………………………………..
Gwarancja na felgi : ………………………………….
..............................................................
Data i podpis osoby upoważnionej

Podobne dokumenty