HT 6.201

Transkrypt

HT 6.201
HADAPLAST® K Kleber
karta techniczna
HT 6.201
Wodoodporny, bardzo elastyczny, dyspersyjny klej do
przyklejania płytek,
mozaiki, korka itp.
Właściwości
Dane techniczne
HADAPLAST® K Kleber jest klejem dyspersyjnym o
wielofunkcyjnym zastosowaniu z niewielkim zużyciem.
Opakowanie
Wielkość opakowania
Forma dostawy
Gęstość
Temperatura stosowania
Odporność na temperatury
– po związaniu
Przesunięcie
Możliwość spoinowania 1)
Plastyczność
Wytrzymałość na odrywanie
suche, po 28 dniach
mokre, po 24 godzinach
Składowanie
•
•
•
•
•
Wodoodporny
Gotowy do użycia
Wysokoelastyczny
Wysoka siła klejenia
Szybkie przetwarzanie
Zastosowanie
HADAPLAST® K Kleber służy do układania okładzin
ceramicznych o profilowanym spodzie płytki ≤ 1 mm.
Służy do przyklejania płytek, mozaiki, płytek z twardego
PCV, płyt ocieplających i wygłuszających, dekoracyjnych płyt korkowych.
wiadro EP
8 kg
80 wiader na palecie
ok. 1,5 g/cm3
od + 5 °C do + 30 °C
od – 20 °C do + 60 °C
≤ 0,2 mm
po 48 godz. (ściana)
0,6 mm ( suche)
≥ 1,0 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
w chłodnym pomieszczeniu, bez przemrożeń ok. 12 miesięcy
Zużycie
Obszar zastosowania:
•
•
•
•
•
Równe powierzchnie ścian i sufitów wewnętrznych.
Łazienki, kuchnie, natryski, itp.
Beton, lekki beton, tynki P II i P III kat., tynki gipsowe
Dyle gipsowe, płyty gipsowo–kartonowe ≥ 12,5
mm, płyty gipsowo–włókowe, płyty wiórowe i stolarskie, płyty włóknisto–cementowe.
Jastrychy, stare okładziny płytkarskie
Wielkość zębów kielni według DIN
1,518157:
kg/m2
3 mm
1,8 kg/m2
2,4 kg/m2
4 mm
6 mm
Przy płytkach o równym spodzie na równym podłożu
trójkątne zęby kielni
2 mm
0,8 kg/m2
4 mm
1,2 kg/m2
1)
Przy + 20°C i 60% względnej wilgotności powietrza.
Przygotowanie podłoża
Składniki
Podłoża muszą być czyste, mocne, nośne, suche i
wolne od substancji zmniejszających przyczepność.
Powłoki o niewystarczającej nośności usunąć.
Mocno trzymające się podłoża i niekredujące powłoki
malarskie przeszlifować i odkurzyć.
Lekkie betony, płyty wiórowe,(płyty V-100 ≥ 22 mm),
płyty stolarskie, płyty cementowo–włókniste, tynki gipsowe P IV a, b i P V a także zawierające gips szpachlowania wyrównawcze (o grubości ≥ 10 mm i zawartości
wilgoci ≤ 2 % objętościowo), dyle gipsowe (w danym
wypadku uszorstnić) jak również płyty gipsowo–kartonowe i gipsowo–włókniste wymagają gruntowania za pomocą materiału VESTEROL® TG 10D.
Przy mocnej chłonności podłoża i przy jego wzmacnianiu należy zastosować VESTEROL® TG 10D dla betonu
(starszego od 3 miesięcy) i tynku kategorii P II i P III.
Mocno trzymające się powłoki z farby dyspersyjnej, olejnej i istniejące okładziny płytkarskie nie potrzebują gruntowania.
Dyspersja tworzywa sztucznego, środki pomocnicze
Bezpieczeństwo pracy / zalecenia
Bliższe informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i przeładunku znajdują się w aktualnej
Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
danego produktu.
Usuwanie odpadów
Obowiązują dla wszystkich systemów aktualne krajowe
przepisy.
Producent
Wykonanie
Heinrich Hahne GmbH & Co.KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln
www.hahne.pl
1.
Dystrybutor
2.
HADAPLAST® K Kleber jest nakładany cienką
warstwą za pomocą kielni grzebieniowej.
Uzębienie kielni należy tak dobrać aby nałożony
klej pokrywał 65 % powierzchni. Należy wziąć
pod uwagę czas - ok. 25 minut na tworzenie się
naskórka na powierzchni kleju.
Narzędzia i świeże resztki kleju natychmiast po
użyciu należy czyścić bieżącą wodą, względnie
usunąć. Utwardzone resztki dyspersyjnego kleju
usunąć.
VISBUD Projekt Sp. z o.o.
ul. M. Bacciarellego 8E /I
51-649 Wrocław
Tel. (+48) 71 344 04 34
Fax. (+48) 71 345 17 72
e-mail: [email protected]
Przed przyklejeniem cienkich płyt korkowych należy
przeprowadzić próbę klejenia (klej może prześwitywać).
Produkty systemowe Hahne
VESTEROL® TG 10D
Ważne wskazówki
•
•
•
•
Przestrzegać temperatury stosowania od + 5°C
do + 30°C.
Niskie temperatury wydłużają, a wysokie temperatury przyspieszają wiązanie względnie wysychanie.
Nie nadaje się do miejsc stale znajdujących się
pod wodą.
Nie stosować do układania wielkoformatowych
płytek i płyt o długości boku większej jak 200 mm
lub o mocno profilowanym spodzie płytki.
Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim
doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Właściwości
materiału nie odnoszą się do wszstkich podłoży i przypadków
zastosowania. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy
wykonać próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia
produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują
nasze ogólne warunki handlowe. Stan: 02.2010