Karpik 2012 - Opolszczyzna

Komentarze

Transkrypt

Karpik 2012 - Opolszczyzna
Słowem wstępu/Introduction
Idea Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik” zrodziła się w 2003 roku, a jego
pierwsza edycja miała zasięg ogólnopolski. Od roku 2004 konkurs ma charakter międzynarodowy i cieszy się wielkim uznaniem wśród rysowników, zarówno
polskich, jak i zagranicznych.
„Karpik” jest konkursem rekomendowanym przez
Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury i światowe portale satyryczne. Zaliczany jest do ścisłej czołówki wydarzeń satyrycznych organizowanych w Polsce. Jest jedyną tego typu imprezą cykliczną organizowaną na Opolszczyźnie.
Konkurs promowany jest na portalach artystycznych i satyrycznych niemal na wszystkich kontynentach. Do chwili obecnej, w ośmiu edycjach konkursu,
udział wzięło ponad 1000 rysowników z 50 krajów
świata. Prace konkursowe były eksponowane w wielu
miastach i galeriach.
Organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie wspaniała pomoc naszych przyjaciół i hojność sponsorów, za którą bardzo
serdecznie dziękujemy.
Katarzyna Paszula-Gryf
dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
2
Ośrodek Kultury
w Niemodlinie
Center of Culture
in Niemodlin
ul. Mikołaja Reja 1
49-100 Niemodlin
tel.+48 77 460 60 96
www.okniemodlin.org
The idea of the International Satirical Picture
Competition “Karpik” was born in 2003 and its first
edition confined to Poland. Since 2004 the competition
has spread worldwide and is well acclaimed among
drawers, cartoonists both from Poland and from abroad.
“Karpik” is a competition recommended by the Society of Polish Cartoonists and worldwide satirical
websites. It is considered to be one of the most important satirical events organised in Poland. It is the only annual event of such type organised in the Opole region.
The competition is promoted on artistic and satirical websites of almost all the continents. Up to the present time over 1000 cartoonists from 50 countries
have taken part in all the eight editions of the competition. The works from the competition were displayed
in many cities and galeries.
Organising such a big undertaking wouldn't be possible, if there were not the great help of our friends and
the generosity of our sponsors. We wish to thank them
for that.
Katarzyna Paszula-Gryf
the director of the Culture Centre in Niemodlin
Michał Graczyk
Michał Graczyk
pomysłodawca konkursu, komisarz wystawy
the originator, the commissioner of the exhibition
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Gmina Niemodlin/The Commune of Niemodlin
Urząd Miejski w Niemodlinie
City Hall in Niemodlin
znajduje się kilkadziesiąt gatunków i odmian egzotycznych drzew i krzewów strefy umiarkowanej całego świata.
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin, tel.+ 48 77 460 62 95
www.niemodlin.pl
The Commune of Niemodlin is located within the Central-Eastern
part of the Opolskie province. Its total surface area amounts to 18 322
hectares, whereas its area along with the inclusion of the city of
Niemodlin amounts to 17 011 hectares. In October 2011 the commune
of Niemodlin amounted to 13 404 inhabitants including 6574 inhabitants
residing within the city of Niemodlin.
The commune consists of the city of Niemodlin along with 27 other
hamlets i.e. Brzęczkowice, Gościejowice, Góra, Grabin, Gracze,
Grodziec, Jaczowice, Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Magnuszowice,
Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Piotrowa, Radoszowice,
Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie,
Sosnówka, Szydłowiec Śląski, Tarnica, Tłustoręby and Wydrowice.
The commune of Niemodlin is located on the border of Niemodlińskie Forests (Niemodlińskie Bory), which constitute the area of
protected landscape, the relict of early medieval forest. The area of
Niemodlińskie Forests is cut through by the river of Ścinawa Niemodlińska, which flows through the series of fish ponds, which constitute the habitat of several rare species of birds including the whitetailed eagle.
What should moreover be paid attention to is the oldest Polish
dendrology garden area located within Natural Environment and
Landscape System in Lipno, which houses several dozens of species
and specimen of exotic trees and bush characteristic for moderate climatic zone areas from all over the world.
Gmina Niemodlin położona jest w centralno-zachodniej części województwa opolskiego. Jej powierzchnia wynosi 18 322 ha, natomiast
jej obszar z wyłączeniem miasta Niemodlin wynosi 17 011 ha. W październiku 2011 roku Gmina Niemodlin liczyła 13 404 mieszkańców,
w tym 6574 mieszkańców zamieszkiwało w mieście Niemodlin.
W skład gminy wchodzi miasto Niemodlin oraz 27 sołectw tj.
Brzęczkowice, Gościejowice, Góra, Grabin, Gracze, Grodziec, Jaczowice, Jakubowice, Krasna Góra, Lipno, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Michałówek, Molestowice, Piotrowa, Radoszowice,
Rogi, Roszkowice, Rutki, Rzędziwojowice, Sady, Sarny Wielkie, Sosnówka, Szydłowiec Śląski, Tarnica, Tłustoręby i Wydrowice.
Gmina Niemodlin położona jest na skraju Borów Niemodlińskich
stanowiących obszar chronionego krajobrazu, reliktu wczesnośredniowiecznej puszczy. Teren Borów Niemodlińskich przecina rzeka
Ścinawa Niemodlińska, która zasila szereg stawów rybnych, stanowiących ostoję kilkudziesięciu rzadkich gatunków ptaków, w tym orła bielika.
Na uwagę zasługuje również najstarszy w Polsce ogród dendrologiczny w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w Lipnie, w którym
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
3
PGL LP, GR Niemodlin/PGL PL, The Fish Farm Niemodlin
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
The Fish Farm Niemodlin
49-100 Niemodlin ul. Wojska Polskiego 1
tel. +48 77 4606321, +48 77 460 62 46
tel./fax +48 77 460 63 72
NIP 754-000-54-47 REGON 530561490
e-mail: [email protected]
Tradycje hodowli ryb w okolicach Niemodlina sięgają XVI wieku. PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin prowadzi działalność na obszarze 708,5 ha położonych na terenie
nadleśnictw Opole oraz Tułowice.
Zgrupowane w sześciu obiektach stawy to zbiorniki śródleśne,
zasilane wodami opadowymi. Podstawą działalności jest chów i hodowla karpia. Prowadzony jest pełny 3-letni cykl hodowlany od tarła naturalnego poprzez odchów materiału zarybieniowego aż
do produkcji ryby handlowej przeznaczonej na zaopatrzenie rynku.
Dodatkowo hodowane są takie gatunki ryb jak: amur, tołpyga biała i pstra, sum, szczupak oraz lin urozmaicające naszą ofertę handlową.
Karpie karmione naturalnymi paszami zbożowymi mogą śmiało ubiegać się o miano ryb hodowanych ekologicznie o czym świadczy renoma jaką cieszą się u konsumentów.
Stawy Gospodarstwa położone w zwartych kompleksach leśnych
Borów Niemodlińskich stanowią dużą atrakcję krajobrazową.
4
The fish breeding traditions round about Niemodlin go back
to the sixteenh century. PGL LP The Fish Farm Niemodlin does
a good trade on the area of 708,5 hectares located in Opole and
Tułowice woodlands.
The ponds grouped in six objects these are the midforest containers, powered by dooping waters. The basic of the trade in carp
breeding. There is also conducted the full three year breeding cycle
from the natural spawn till the commercial fish production needed
for the market provision.
In addition, there are kept such fish species like amur, tołpyga
biała, sum szczupak or lin which vary our trade offer.
The carps fed with natural grain fodder can be boldly regarded
as the ecological breeded fish. What proves the satisfaction of the
clients.
The great landscape attraction make up the ponds of the farm
located in Niemodlińskie Bory woodlands.
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Agencja Rynku Rolnego/Agricultural Market Agency
Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Opolu
Agricultural Market Agency
Regional Branch in Opole
ul. Horoszkiewicza 6
45-301 Opole
tel. 77 441 70 00
fax 77 441 70 01
www.arr.gov.pl
ul. Horoszkiewicza 6
45-301 Opole
Phone: +48 77 441 70 00
Fax: +48 77 441 70 01
www.arr.gov.pl
Telefoniczny Punkt Informacyjny:
22 661 72 72
Information Call Center:
+48 22 661 72 72
Agencja Rynku Rolnego administruje wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej oraz finansowanymi z budżetu krajowego, w tym:
The Agricultural Market Agency administers the Common Agricultural Policy schemes as well as the schemes financed from the national budget. The Agency:
•
•
•
•
•
•
•
prowadzi interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych
i ich przetworów
administruje systemami kwotowania produkcji
administruje wymianą towarową z zagranicą poprzez
wydawanie pozwoleń na przywóz i wywóz
oraz wypłacanie refundacji wywozowych
wspiera promocję produktów żywnościowych
oraz ich konsumpcję
administruje Funduszami Promocji
monitoruje produkcję biogazu rolniczego.
•
•
•
•
•
carries out intervention activities – buying-in and sales
of agricultural products and processed products,
administers the systems of production quota,
administers foreign trade by issuing export and import
licenses and by paying out export refunds,
supports the promotion and consumption of food products,
administers the promotion funds,
supervises the production of agricultural biogas.
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
5
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 G
45-836 Opole
tel. 77 401 84 00
fax 77 457 45 23
infolinia: 0 800 38 00 84
www.arimr.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze
środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle
współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jednocześnie podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są:
rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy, samorządy lokalne. ARiMR
udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.
Realizowane zadania:
Płatności bezpośrednie Płatności bezpośrednie są instrumentem wsparcia dochodów rolników. Wsparcie finansowe w ramach
6
uproszczonego systemem płatności bezpośrednich udzielane jest rolnikom proporcjonalnie do powierzchni upraw i posiadanych stad zwierząt. W 2012 r. Agencja realizuje już dziewiątą kampanię płatności
bezpośrednich.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kontynuuje proces modernizacji oraz rozwój polskiej gospodarki żywnościowej i wsi, rozpoczęte w minionych latach. Zgodnie z intencją UE
jest to program, który uzupełnia wspólną politykę rolną.
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” został
stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:
•
•
•
racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,
podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb,
poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.
Pomoc Krajowa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontynuuje
realizację pomocy ze środków krajowych w formie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Banki współpracujące z ARiMR
udzielają z własnych środków preferencyjnie oprocentowanych kredytów podmiotom z sektora rolno-spożywczego oraz gospodarstwom
rolnym.
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
The Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA)
The Agency for Restructuring and Modernisation
of Agriculture (ARMA)
Opole Regional Office
Wrocławska-street 170 G
45-836 Opole
Phone: +48 77 401 84 00
Fax: +48 77 457 45 23
Hotline: 0 800 38 00 84
www.arimr.gov.pl
The Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture
(ARMA) was established with the aim of supporting the agriculture and
rural development. ARMA has been designated by the Government of
the Republic of Poland to perform the role of an accredited paying agency.
It deals with the implementation of instruments co-financed from the
European Union budget and provides aid from national funds. The
Agency, as the performer of agricultural policy, cooperates with the
Ministry of Agriculture and Rural Development. At the same time, ARMA
is under supervision of the Ministry of Finance within the scope of
managing public funds.
The main beneficiaries of measures implemented by ARMA are:
farmers, rural inhabitants, entrepreneurs, local governments. The
Agency also provides aid to the entities from the fisheries sector.
Tasks performed by ARMA:
Direct payments are the instrument of income support for farmers.
Poland introduced the so-called Single Area Payment Scheme (SAPS),
which relies on granting financial support to a farmer proportionally to
the crop area and number of animals. In 2012 r. ARMA conducts the ninth
campaign of direct payments.
The Rural Development Programme for 2007-2013 enables the
continuation of the modernisation and development process of Polish
food and rural areas launched in the previous years. According to the EU
intentions, it is a programme complementary to and supporting the
implementation of the Common Agricultural Policy.
Operational Programme “Sustainable Development of the
Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas 2007-2013” has been
created to achieve goals of the Polish Fishing Policy, to which belong:
• a stable balance of living water resources and the fishing capacity
of the Polish fisheries sector,
• increase in competitiveness of the Polish marine and inland fishing
and fish processing establishments,
• improvement of living standards on areas depending on fishing.
State aid
The Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture
continues the provision of aid from the national funds in the form of
subsidies to interest on investment loans. Banks co-operating with ARMA
grant from their own funds the low interest credits for agricultural
product processing establishments.
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
7
Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu
Polskie Towarzystwo
Rybackie w Poznaniu
ul. Winiarska 1,
60-654 Poznań
tel./fax +48 61 842 51 34
www.ptryb.pl
Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu powstało jako
stowarzyszenie w dniu 25 maja 1993 roku z przekształcenia Wielkopolsko-Pomorskiego Towarzystwa Rybackiego, działającego z przerwami od 1918 roku. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej, a siedzibą miasto Poznań.
Towarzystwo zrzesza 550 członków hodowców ryb, dzierżawców, właścicieli i pracowników rybactwa. Posiada sztandar i odznakę członkowską oraz wydaje dwumiesięcznik „Przegląd Rybacki”.
Nadaje certyfikaty dla hodowców karpia.
Celem Towarzystwa jest:
1. Tworzenie sprzyjających warunków do harmonijnego rozwoju
rybactwa śródlądowego i reprezentowania jego interesów,
2. Inspirowanie i rozwijanie twórczych inicjatyw zmierzających
do doskonalenia postępu technicznego, metod hodowli produkcji ryb, obrotu ryb, profilaktyki i zwalczania chorób ryb oraz doskonalenie prawa rybackiego,
3. Przeciwstawianie się narastającemu procesowi degradacji środo-
8
wiska wodnego, wypracowanie skutecznych metod egzekwowania rekompensat za powstałe straty, zjednywanie zwolenników
zwalczania różnych form zanieczyszczania środowiska,
4. Ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki
i techniki nadających się do zastosowania w praktyce rybackiej.
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
•
Współdziałanie z Organami Władzy i Administracji Państwowej,
samorządami terenowymi,
• Współpracę z organizacjami społecznymi, jednostkami naukowo-badawczymi i produkcyjnymi,
• Udzielanie pomocy członkom Towarzystwa,
• Przygotowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, dokumentacyjnych, szkoleniowych i innych dla potrzeb działalności
członków Towarzystwa,
• Popularyzowanie problematyki doskonalenia i ochrony czystości wód,
• Prowadzenie szkoleń, inicjowanie i organizowanie konferencji
i odczytów,
• Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód służy
wyłącznie do realizacji celów statutowych.
Polskie Towarzystwo Rybackie zostało odznaczone w 2002
roku przez, Kapitułę Instytutu Rybactwa Śródlądowego medalem im. Profesora Korwina Sakowicza za wybitne zasługi dla rybactwa śródlądowego.
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
The Polish Fishermen’s Association in Poznań
The Polish Fishermen’s
Association in Poznań
ul. Winiarska 1,
60-654 Poznań
Phone/Fax: +48 61 842 51 34
www.ptryb.pl
The Polish Fishermen's Association in Poznań was founded as
an association on 25 May 1993 as transformed from the Wielkopolska
and Pomerania Fishermen's Association, operating with intermissions
since 1918. The area of its activity is the Republic of Poland and its seat
is in the city of Poznań.
The Association gathers 550 members: fish breeders, fishery
lessees, owners and workers. It has its own standard and membership
pin, and issues a bi-monthly “Przegląd Rybacki" [Fishermen's Review].
It also issues certificates to carp breeders.
The aims of the Association are to:
1. Create advantageous conditions for the harmonious development
of inland fisheries and represent their interests;
2. Inspire and develop creative initiatives aiming at the improvement
of technical changes, fish culture and production methods, fish
sales, the prevention and control of fish diseases, as well as improvement of fishery regulations
3. Prevent increasing degradation of the aquatic environment, develop effective methods to enforce compensations for incurred
losses, win supporters for the control of various forms of environmental pollution;
4. Promote dissemination of information on latest advances of science
and technology to be used in fishery practice.
The Association realizes its aims by:
•
•
•
•
•
•
•
Cooperation with governmental and state administration agencies,
local governments,
Cooperation with non-governmental organizations, research and
development centers and production entities,
Aiding Association members,
Preparation and issuing information, documentation, training, etc.
materials for the purpose of activity of Association members,
Popularization of improvement and protection of water purity,
Trainings; initiation and organization of conferences and lectures,
Economic activity, the revenue from which is used solely for the
realization of statutory activities.
The Polish Fishermen's Association was awarded in 2002 by
the Chapter of the Institute of Inland Fisheries with the Profesor
Korwin-Sakowicz Medal for outstanding services for inland
fisheries.
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
9
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”
Lokalna Grupa Rybacka
„Opolszczyzna”
Plac Kopernika 5/3
45-040 Opole
tel. 77 403 31 72
[email protected]
www.lgropolszczyzna.com
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” powstała w 2009 roku. Zrzesza rybaków, gminy i organizacje społeczne zajmujące się
hodowlą ryb, wędkarstwem i rekreacją nad wodami śródlądowymi.
Dzięki LGR „Opolszczyzna” można ubiegać się o środki unijne
z programu operacyjnego PO RYBY 2007-2013. Unia wsparła naszą
inicjatywę kwotą 22 milionów złotych. Fundusze przeznaczone są
w szczególności na turystykę, ochronę środowiska, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, organizowanie kół zainteresowań dla dzieci
i młodzieży, promocję miejscowości.
Decydując się na udział LGR „Opolszczyzna” w Międzynarodowym
Konkursie Rysunku Satyrycznego „Karpik” w Niemodlinie chcemy
pokazać mieszkańcom regionu, że hodowla ryb to także znakomita
okazja do propagowania walorów przyrodniczych stawów hodowlanych. Pragniemy zachęcać mieszkańców regionu do innego spojrzenia na stawy – jako na dar przyrody. Ponadto naszym celem jest
promocja ekoturystyki, zdrowego stylu życia i spożywania ryb śródlądowych. Zależy nam szczególnie, aby zachęcać do podawania potraw
z karpia nie tylko z okazji świąt Bożego Narodzenia, ale także znacznie częściej, pod różnymi postaciami. Rybacy chętnie podzielą się
swoimi przepisami na potrawy rybne i opowiedzą o swoim codziennym życiu i pasji, jaką jest hodowla ryb.
Jako rybak z zamiłowania i wykształcenia zamierzam skutecznie pomóc beneficjentom w łowieniu unijnych pieniędzy. Chciałbym
również promować markę „Opolskiego Karpia” i opolskich rybaków,
którzy poświęcili rybactwu swoje życie. Mam nadzieję, że dzięki
działalności LGR „Opolszczyzna” unijne wsparcie odpowiednio wykorzystamy do osiągnięcia zaplanowanych celów.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo
10
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Jakub Roszuk
Prezes LGR „Opolszczyzna”
The Local Fishermen’s Group “Opolszczyzna”
The Local Fishermen’s
Group “Opolszczyzna”
Plac Kopernika 5/3
45-040 Opole
Phone: +48 77 403 31 72
[email protected]
www.lgropolszczyzna.com
The Local Fishermen’s Group “Opolszczyzna” was founded
in 2009. It forms a union with fishermen, boroughs and social organizations occupied with fish farming, fishing and recreation by inland surface waters.
Thanks to the LFG “Opolszczyzna” there is a possibility to apply for
the European Union founds from the operational programme PO RYBY
2007-2013. The EU supported our initiative with the amount of PLN
22 million. The founds are mostly devoted to tourism, environment
protection, development of local entrepreneurship, organizing interest groups for children and teenagers and region promotion.
By making a decision of the LFG “Opolszczyzna” taking part in the
International Satiric Cartoon Competition “Karpik” in Niemodlin, we
would like to show the inhabitants in the region, that fish farming is also a great opportunity to promote environmental advantages of inland
surface waters. We also want to encourage the inhabitants of the region to a different way of perceiving the ponds – as a gift of nature. Except for this our aim is to promote ecotourism, healthy lifestyle and consumption of inland surface waters’ fish. It is especially important for us
to encourage to serve dishes made of carp not only on the occasion of
Christmas supper, but also more often, served in different ways. Fishermen are willing to share their recipes to make fish dishes and will tell
about their everyday life and their fish farming passion.
As a fisherman by passion and by occupation I intend to help my
beneficiaries in effective ‘fishing’ for the European Union founds. I
would also like to promote the make of “Opolski Carp” and Opole fishermen, who devoted their whole life to fishing. I hope that thanks to
the actions undertaken by the LFG “Opolszczyzna” we will make proper use of the EU support to achieve the goals which we have planned.
Jakub Roszuk
President LGR “Opolszczyzna”
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
11
Słowem wstępu/Slovo přístup/Introduction
„Święto Karpia”/„Svátek Kapra”/”Carp Festival”
■ Projekt „Święto Karpia” swoje korzenie ma w organizowanym
od 2003 roku Konkursie Rysunku Satyrycznego „Karpik”.
Idea przedsięwzięcia nawiązuje do licznych stawów hodowlanych,
z których od kilku wieków słynie Niemodlin. W trakcie realizacji kolejnych edycji konkursu rysunkowego zrodził się pomysł o poszerzenie go
o element kulinarny – organizację Polsko-Czeskiego Konkursu Kulinarnego na Potrawę z Ryb. Dzięki nowej formie obchodów tego kulturalnego wydarzenia zostanie poszerzona współpraca Gminy Niemodlin
z partnerskim miastem
Stity.
■ Projekt „Svátek kapra”
má své kořeny v Soutěži satirických kreseb „Karpik”,
pořádané od roku 2003.
Myšlenka akce navazuje
na řadu chovných rybníků typických pro Niemodlin již po
několik století. S postupem
doby vznikl nápad rozšířit
kreslířskou soutěž o gastrono-
12
mický prvek uspořádáním Polsko-české gastronomické soutěže zaměřené na rybí speciality. Nová podoba této kulturní akce rozšiřuje
také spolupráci obce Niemodlin s partnerským městem Štíty.
■ The project of “Carp Festival” has its roots in the Satirical Cartoon Contest ”Karpik” organized since the year 2003.
The idea of the project refers to numerous fish-breeding ponds
which have made Niemodlin famous for several centuries. Throughout the consecutive editions of the Cartoon Contest the
idea started to develop the event with
a culinary element – we suggested
to organize a PolishCzech Fish–Dish Culinary Contest. The cooperation between the
Niemodlin Commune
and the town of Stita
will surely be broadened thanks to the new
formula of the culinary
event.
Projekt „Święto Karpia 2012” / Projekt „Svátek Kapra 2012” / The Project of “Carp Festival 2012”
Potrawy/Jídla/Dishes
Karp Bożonarodzeniowy
Składniki:
Karp podzielony na porcje, sól, olej, masło, sok z cytryny, kminek, przyprawa do ryb, czerwona, słodka papryka mielona,
czosnek, przyprawa grillowa, pieprz mielony, piwo.
Sposób przygotowania: • Posolone i pokropione sokiem z cytryny porcje pozostawiamy na co najmniej godzinę w lodówce.
• Potem układamy je w nasmarowanej masłem brytfannie i posypujemy mieloną, czerwoną papryką, dodajemy czosnek, przyprawę do ryb,
kminek, przyprawę grillową i odrobinę mielonego pieprzu.
• Dodajemy masło, olej i pieczemy pod przykryciem około 45 minut.
• Następnie dodajemy 200 ml piwa i jeszcze przez 15 minut pieczemy bez przykrycia.
Karp w grzybach
Składniki:
Karp, świeże borowiki, cebula, śmietana 18%, olej, sól, pieprz, przyprawa do ryb.
Sposób przygotowania: • Karpia podzielić na części, zamarynować w przyprawie do ryb, pieprzu i soli.
• Cebulę pokroić w piórka, zeszklić. Pokroić borowiki, dodać do cebuli, podsmażyć.
• Zalać wszystko śmietaną i dusić 5-7 minut, tak aby wszystkie składniki dobrze się połączyły.
• Do tak przygotowanego sosu włożyć dzwonka karpia i dusić jeszcze przez 40 minut.
Karp po Niemodlińsku
Składniki:
4 marchewki, 2 cebule, 1 seler, 2 pory (z białymi końcami), wegeta, oliwa, liść laurowy, ziele angielskie, Karp – ok. 1,5 kg,
mąka, sól, pieprz, cytryna, olej.
Sposób przygotowania: • Karpia pokroić w dzwonki. Otoczyć w mące i obsmażyć na patelni.
• Jarzyny pokroić w talarki, por pod skosem w krążki, wymieszać z wegetą i oliwą, zielem angielskim i liściem laurowym.
• Gdy jarzynki zmiękną, przełożyć do naczynia żaroodpornego na spód. Następnie układamy karpia smażonego,
przykrywamy warzywami i pakujemy w folię aluminiową.
• Wkładamy do piekarnika na 180-200°C na około 40-60 minut.
Projekt „Święto Karpia 2012” / Projekt „Svátek Kapra 2012” / The Project of “Carp Festival 2012”
13
Potrawy/Jídla/Dishes
Vánoćní Kapr
Suroviny:
Rozporcovaný kapr, sůl, olej, máslo, citrónová št’áva, kmín, rybí koření, mletá červená paprika sladká, česnek, grilovací koření,
pepř mletý, pivo.
Postup přípravy: • Osolené porce pokapané citrónovou šťávou necháme alespoň 1 hodinu v chladničce odležet.
• Potom je rozložíme do máslem vytřeného pekáče a přidáme mletou červenou papriku, česnek, rybí koření, kmín, grilovací koření a trochu mletého
pepře.
• Přidáme máslo, olej a pečeme zakryté asi 45 minut.
• Potom přidáme 2 dcl piva a odkryté pečeme ještě 15 minut.
Kapr na houbách
Suroviny:
kapr, čerstvé houby, cibule, smetana 18%, olej, sůl, pepř, koření na ryby.
Postup přípravy: • Kapra naporcujeme, posolíme, přidáme pepř a dochutíme kořením na ryby.
• Cibulku lehce orestujeme na pánvi. Houby nakrájíme na menší kousky, přidáme k cibuli a orestujeme.
• Vše zalijeme smetanou a dusíme 5-7 min, dokud se všechny suroviny úplně nespojí.
• Do takto připravené omáčky vložíme kapra a dusíme ještě alespoň 40 minut.
Kapr po Nemodlinsku
Suroviny:
4 mrkve, 2 cibule, 1 celer, 2 pórky (s bílými konci), vegeta, olivový olej, bobkový list, nové koření, kapr – cca 1,5 kg, mouka, sůl,
pepř, citrón, olej.
Postup přípravy: • Kapra pokrájíme na filety. Obalíme v mouce, osmažíme na pánvi.
• Zeleninu pokrájíme na kolečka, pórek zešikma, promícháme s vegetou a olivovým olejem, novým kořením a bobkovým listem.
• Když zelenina změkne, přendáme na dno žáruvzdorné mísy. Na směs položíme smaženého kapra, přikryjeme zeleninou a alobalem.
• Vložíme do trouby na 180-200°C a pečeme cca 40-60 min.
14
Projekt „Święto Karpia 2012” / Projekt „Svátek Kapra 2012” / The Project of “Carp Festival 2012”
Potrawy/Jídla/Dishes
Christmas carp
Ingredients:
carp divided into portions, salt, oil, butter, lemon juice, caraway, fish seasoning, red sweet ground paprika, garlic,
barbecue seasoning, pepper, beer.
How to prepare: • Leave salted, sprinkled with lemon juice portions of carp for at least 1 hour in a fridge.
• Then place them in a greased tin and sprinkle with pepper, add some garlic, fish seasoning, caraway, barbecue seasoning and a little pepper.
• Add butter, oil, and fry under the cover for about 45 minutes.
• Next add 200ml beer and fry without a cover.
Carp in mushrooms
Ingredients:
Carp, fresh boletus, onion, sour cream 18%, oil, salt, pepper, fish spice.
How to prepare: • Cut Carp into sections and marinate in salt, pepper and fish spice.
• Heat the oil in the frying pan and add chopped onions. Fry onion until it will be softened.
• Slice mushroom, add to onion and fry a little more. After softening the mushrooms and onions, add cream and simmer 5-7 minutes,
until all ingredients are incorporated.
• Next, add marinated carp to prepared sauce and simmer another 40 min.
Niemodlin – style carp
Ingredients:
4 carrots, 2 onions, 1 celeriac, 2 leeches (with white ends), seasoning, olive oil, a bay leaf, pimento, a carp of 1,5 kg, flour,
pepper, lemon, oil.
How to prepare: • Cut the carp into thick slices. Coat them in flour and fry gently on the frying pan.
• Cut the vegetables into round slices, cut the leech on a slant, mix with seasoning , olive oil, pimento and a bay leaf.
• When the vegetables are soft put them on the bottom of a casserole.
• Then put the fried carp, cover with the vegetables and pack in aluminum foil. Put into the oven at 180-200 degrees
for about 40-60 minutes.
Projekt „Święto Karpia 2012” / Projekt „Svátek Kapra 2012” / The Project of “Carp Festival 2012”
15
Lista uczestników/The list of participants
■
■
■
■
■
■
■
■
■
16
Anglia/England:
• Stephen Mumberson
Argentyna/Argentina:
• Santiago Cornejo
Austria
• Hule Hanusic
Australia
•Leszek Hermanowicz • Louis Postruzin
Belgia/Belgium:
•Nikola Hendrickx • Dre Mathijs • Dirk De Graef
• Luc Descheemaeker • Carl Van Lierde
• Kurt Van Gheluwe
Białoruś/Belorussia:
• Marina Gorelova
Birma/Burma:
• Than Lwin Khat • Yar Zar Thazi
Brazylia/Brazil:
• Victor Jenhei Nakamotome
• Erico Jungueira Ayres
Bułgaria/Bulgaria:
•Valentin Georgiev • Nikolay Tchobanov
• Temenouga Dimitrowa Djouzova
• Zidarov Veselin • Irien Trendafilov
• Nikolai Arnaudov • Tsocho Peer
• Nikolay Kolev
■
Chiny/China:
• Guibao Gai • Hao Yapeng
• Jia Rui jun • Li Ku Jun
■ Chile
• Horacio Brandi Walsen
■ Chorwacja/Croatia:
•Slobodan Butir • Bozidar Vukelic-Boba
• Ivan Haramija • Milos Panic
• Nikola Listeś
■ Czechy/Czech Republic:
• David Evzen • Roman Kubec • Jiri Srna
• Tomas Trunecek • Jan Kvasnicka
• Ivana Valocká
■ Egipt/Egypt:
• Fawzy Morsy Fawzy
■ Finlandia/Finland:
• Heino Partanen
■ Francja/France:
• Alain Vulliermet • Gerald Peigneux
■ Grecja/Greece:
• Sorafim Bakoulis
■ Gruzja/Georgia
• Badri Gagnidze
■ Hiszpania/Spain:
• Juli Sanchis Aguado • Manuel Sainz Serrano
• Juan Monge Mesa
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Holandia/The Netherlands:
• Bert ML Witte
Indie/India:
• Mahesh Kumar Dubey
Indonezja/Indonesia:
• Susanto Arismunandar • Nabilesa Chotimah
Iran:
• Gholam Reza Ghorbanian • Akbar Pirjani
• Hakimeh Mahmoodi Laleloo
• Hamidreza Mahmoodi Lalehloo
• Hamed Sharifi • Razm Hosseini
• Mahdi Afradi • Masoud Ziaei Zardkhashori
• Hassan Omidi • Nader Mohammadi
• Mohse Farokhi • Homa Valizadeh
• Sohrab Kheiri • Yalda Hasheminezhad
• Sanaz Khadem Yahyari • Hossain Esmaili
Izrael/Israel:
• Grigori Katz • Kfir Wiezman
Japonia/Japan:
• Nobuhiro Sato
Kanada/Canada:
• Oscar Malatesta
Liban/Lebanon:
• Redwan Al. Ferekh
Luksemburg/Luxembourg:
• Pol Leurs
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Lista uczestników/The list of participants
■
■
■
■
■
Macedonia:
• Blaze Dokuleski
Meksyk/Mexico:
• Ricardo Clement Lopez
Mołdawia/Moldova:
• Constantin Botezat
Niemcy/Germany:
•Lothar Otto • Valeriu Kurtu • Tomasz Wołoszyn
• Steffen Jahsnowski-Herschel • Werner Rollow
• Krzysztof Denkiewicz
Polska/Poland:
• Zbigniew Kucia • Andrzej Krawczak
• Krzysztof Suski • Wiesław Zięba
• Tomasz Rzeszutek • Jarosław Wojtasiński
• Janusz Grysiewicz • Jacek Majcherkiewicz
• Paweł Stańczyk • Patrycja Bulsa
• Cezary Przęzak • Mieczysław Podgórski
• Tadeusz Krotos • Mariusz Bocheński
• Artur Ligenza • Sławomir Łuczyński
• Henryk Cebula • Zbigniew Piszczako
• Bartłomiej Belniak • Artur Galicki
• Stanisław Kościesza • Piotr Płotkowiak
• Włodzimierz Dąbkowski • Adam Żądło
• Hanna Józefowska • Marek Dąbrowski
• Magdalena Tomczewska • Jakub Muniak
• Daria Łuków • Anna Ziółkowska
• Jarosław Bojdys • Klaudia Mikłas
• Edyta Stajniak • Maciej Trzepałka
• Daniel Strzelczyk • Piotr Opałka • Jerzy Głuszek
■
■
■
■
• Waldemar Rukść • Marek Gliwa
• Ziemowit Fincek • Sławomir Lizoń
• Natalia Pełka • Przemysław Pluta
• Przemysław Ziętek • Wojciech Grono
• Krzysztof Grzondziel • Dariusz Pietrzak
• January Misiak • Kacper Herman
• Kajetan Karczewski • Elżbieta Budzyńska
• Jacek Podlasiński • Teresa Płotkowiak
• Grzegorz Pepaś • Ewelina Soból
• Milena Ziomek • Sławomir Bejda
• Magdalena Wosik • Szymon Ćwikliński
• Sylwester Solak • Adam Koguciuk • Jan Surma
• Grzegorz Mycka • Anna Dziemieszyńska
• Anna Zielińska • Wiesława Michalska
• Andrzej Terlecki • Witold Mysyrowicz
• Janusz Kożusznik • Grzegorz Wach
Rosja/Russia:
• Roman Peshkov • Ivan Anchoukov
• Dmitry Kononov • Rooshan Gataullin
• Alexander Yakovlev
Rumunia/Romania:
• Artuche Felix • Misaila Carmen Niculina
• Marian Lupu • Doru Axinte • Viktor Chiril
Salwador/El Salvador:
• Ricardo Clement Alecus
Serbia:
• Mileta Miloradovic • Krcmar Design
• Slobodan Obradovic • Sava Babić
• Tovirac Zoran • Vladimir Stevovic • Vlado Volas
■
■
■
■
■
■
■
■
Słowacja/Slovakia:
• Lubomir Kotrha • Bobo Pernecky
• Miroslav Barvircak
Tajlandia/Thailand:
• Benjasit Tumying
Turcja/Turkey:
• Nuri Bilgin • Serdar Sayar • Musa Gumus
• Irfan Ozince • Halil Goren • Murat Sari
• MustafaYildiz
Ukraina/Ukraine:
• Oleksiy Kustovsky • Vladimir Kazanewsky
• Valeriy Chmyriov • Michail Mayewski
• Viktor Holub • Valeriy Mohylnyy • Oleg Gutsol
• Konstantin Kazanchev • Vadim Siminoga
• Valery Momot • Alexander Dubovsky
USA:
• Roy Delgado • Alberto Jerez
• Hazem Nassar • Andrzej Pacult
Uzbekistan:
• Nikolay Sviridenko • Farrukh Teshaev
• Makhmudjon Eshonkuloy • Gaziev Mirsait
Węgry/Hungary:
• Istvan Kelemen
Włochy/Italy:
• Francesca Recchia
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
17
Regulamin konkursu/Competition rules
XI Międzynarodowy
Konkurs Rysunku Satyrycznego
„Karpik 2013”
11th International
Cartoon Contest
“Karpik 2013”
Niemodlin – Polska
Niemodlin – Poland
Regulamin konkursu:
Competition rules:
• Rysunki należy wysłać w wersji oryginalnej i dołączyć kopię na nośniku CD
w dobrej rozdzielczości. Max 2 prace.
• Format prac nie powinien przekraczać formatu A4!
• Każda praca powinna być opisana na odwrocie pełnym adresem
uczestnika.
• Temat: „Ryby, rybacy, połowy, w sieci...”
• Organizatorzy przyznają nagrody:
1 Nagroda – 2500 PLN
2 x 2 Nagrody – 1500 PLN
1st prize of 2500 PLN
2nd x 2 prize of 1500 PLN
• Prace muszą być przesłane do 30 września 2013 roku!
• Po zakończeniu wystawy nadesłane prace przechodzą
na własność organizatorów (zostaną zlicytowane na cele charytatywne).
• Nagrodzeni i zakwalifikowani na wystawę pokonkursową otrzymają 1 kopię
katalogu wydanego przez organizatorów.
• The works must arrive by 30 september 2013!
• After the exposition,illustrations become the property of organizer
and may be used for promotion purposes end exhibition.
• The winers as well as cartoonists qualifield to participate
in the post-competition exhibition shall be provided with
a free copy of a catalogue published by organizers.
• Prace należy przesyłać na adres:
• Send your work at the adress:
Ośrodek Kultury (z dopiskiem Karpik 2013)
ul. Mikołaja Reja 1
49-100 Niemodlin,
Polska
18
• The drawings must be sent in oryginal versions and a CD copy in good
resolution must be attached. Max. 2 works.
• The formats of the works should not exceed the A4!
• Each work should be signed on the reverse and bear the author’s full address.
• Theme: “Fish, fishermen, fishing, anglers”
• The following prizes have been established:
Ośrodek Kultury (Karpik 2013)
ul. Mikołaja Reja 1
49-100 Niemodlin
woj. opolskie,
Poland
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Protokół „Karpik 2012”/Protocol “Karpik 2012”
Jury podczas obrad w dniu 12 października 2012 r. w składzie/Jury when sit on 12 October 2012 on warehouse:
Jacek Frąckiewicz – przewodniczący/chairperson
Wiesław Lipecki, Michał Graczyk, Marek Adamus, Małgorzata Biedroń, Anna Olczyk – członkowie/members
ustaliło co następuje/make what follows:
Grand Prix otrzymuje/Grand Prix goes to:
Grigori Katz Izrael/Israel
Dwie Nagrody równorzędne otrzymują/Two Prizes go to:
Maciej Trzepałka Polska/Poland • Krzysztof Grzondziel Polska/Poland
Nagrodę Stowarzyszenia Ruchu Rozwoju Regionu otrzymuje/The Prize of the Society of the Region’s Development Movement goes to:
Witold Mysyrowicz Polska/Poland
Nagrodę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Opolu otrzymuje/The Prize of the Agricultural Market Agency – Regional Branch in Opole goes to:
Sławomir Łuczyński Polska/Poland
Nagrodę Firmy „Ornament” z Nysy otrzymuje/The Prize of the firm “Ornament” from Nysa goes to:
Henryk Cebula Polska/Poland
Nagrodę Burmistrza Niemodlina otrzymuje/The Prize of the Mayor of Niemodlin goes to:
Andrzej Terlecki Polska/Poland
Wyróżnienia Honorowe otrzymują/Honorable Mentions go to:
Vladimir Kazanevsky Ukraina/Ukraine • Konstantin Kazanchev Ukraina/Ukraine
Doru Axinte Rumunia/Romania • Adam Żądło Polska/Poland
Luc Descheemaeker Belgia/Belgium • Wiesław Zięba Polska/Poland • Leszek Hermanowicz Australia
Niemodlin, 12 października 2012 r./12 October 2012
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
19
Laureaci/Winners
Grigori
Katz
Izrael / Israel
20
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Laureaci/Winners
Maciej
Trzepałka
Polska/Poland
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
21
Laureaci/Winners
Krzysztof
Grzondziel
Polska/Poland
22
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Laureaci/Winners
Witold
Mysyrowicz
Polska/Poland
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
23
Laureaci/Winners
Sławomir
Łuczyński
Polska/Polska
24
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Laureaci/Winners
Henryk
Cebula
Polska/Polska
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
25
Laureaci/Winners
Andrzej
Terlecki
Polska/Polska
26
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Laureaci/Winners
Vladimir
Kazanevsky
Ukraina/Ukraine
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
27
Laureaci/Winners
Konstantin
Kazanchev
Ukraina/Ukraine
28
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Laureaci/Winners
Doru
Axinte
Rumunia/Romania
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
29
Laureaci/Winners
Adam
Żądło
Polska / Poland
30
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Laureaci/Winners
Luc
Descheemaeker
Belgia/Belgium
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
31
Laureaci/Winners
Wiesław
Zięba
Polska/Poland
32
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Laureaci/Winners
Leszek
Hermanowicz
Australia
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
33
Pozostali uczestnicy/Others participants
Alexander Dubovsky Ukraina/Ukraine
Alberto Jerez USA
34
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Pozostali uczestnicy/Others participants
Andrzej Krawczak Polska/Polska
Andrzej Pacult USA
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
35
Pozostali uczestnicy/Others participants
Badri Gagnidze Gruzja/Georgia
Artur Ligenza Polska/Poland
36
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Pozostali uczestnicy/Others participants
Alexander Yakovlev Rosja/Russia
Bobo Pernecky Słowacja/Slovakia
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
37
Pozostali uczestnicy/Others participants
Farrukh Teshaev Uzbekistan
Anna Dziemieszyńska Polska / Poland
38
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Pozostali uczestnicy/Others participants
Grzegorz Wach Polska / Poland
Daniel Strzelczyk Polska/Poland
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
39
Pozostali uczestnicy/Others participants
Hamed Shafiri Iran
Erico Jungueira Ayres Brazylia/Brazil
40
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Pozostali uczestnicy/Others participants
Hanna Józefowska Polska/Poland
Grzegorz Pepaś Polska/Poland
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
41
Pozostali uczestnicy/Others participants
Hule Hanusic Austria
Dirk De Graef Belgia/Belgium
42
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Pozostali uczestnicy/Others participants
Hassan Omidi Iran
Guibao Gai Chiny/China
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
43
Pozostali uczestnicy/Others participants
Serdar Sayar Turcja/Turkey
January Misiak Polska/Poland
44
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Pozostali uczestnicy/Others participants
Ivana Valocká Czechy/Czech Republic
Jarosław Wojtasiński Polska/Poland
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
45
Pozostali uczestnicy/Others participants
Janusz Grysiewicz Polska/Poland
Juli Sanchis Aguado Hiszpania/Spain
46
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Pozostali uczestnicy/Others participants
Jan Surma Polska/Poland
Oleksiy Kustovsky Ukraina/Ukraine
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
47
Pozostali uczestnicy/Others participants
Janusz Kożusznik Polska/Poland
Nikolay Sviridenko Uzbekistan
48
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Pozostali uczestnicy/Others participants
Kfir Wiezman Izrael/Israel
Pol Leurs Luksemburg/Luxembourg
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
49
Pozostali uczestnicy/Others participants
Li Jingshan Chiny/China
Santiago Cornejo Argentyna/Argentina
50
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Pozostali uczestnicy/Others participants
Li Jingshan Chiny/China
Steffen Jahsnowski-Herschel Niemcy/Germany
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
51
Pozostali uczestnicy/Others participants
Louis Postruzin Australia
Tomasz Rzeszutek Polska/Poland
52
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Pozostali uczestnicy/Others participants
Magdalena Wosik Polska/Poland
Tomasz Wołoszyn Niemcy/Germany
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
53
Pozostali uczestnicy/Others participants
Marek Gliwa Polska/Poland
Valeriy Chmyriov Ukraina/Ukraine
54
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Pozostali uczestnicy/Others participants
Marina Gorelova Białoruś/Belarus
Valentin Georgiev Bułgaria/Bulgaria
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
55
Pozostali uczestnicy/Others participants
Nikola Hendrickx Belgia/Belgium
Vladimir Stevovic Serbia
56
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Pozostali uczestnicy/Others participants
Piotr Opałka Polska/Poland
Piotr Płotkowiak Polska/Poland
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
57
Pozostali uczestnicy/Others participants
Ricardo Clement Lopez Meksyk/Mexico
Rooshan Gataullin Rosja/Russia
58
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Pozostali uczestnicy/Others participants
Sava Babić Serbia
Sławomir Lizoń Polska/Poland
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
59
Pozostali uczestnicy/Others participants
Viktor Holub Urkaina/Ukraine
Magdalena Tomczewska Polska/Poland
60
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Pozostali uczestnicy/Others participants
Vlado Volas Serbia
Musa Gumus Turcja/Turkey
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
61
Pozostali uczestnicy/Others participants
Oleg Gutsol Ukraina/Ukraine
Waldemar Rukść Polska/Poland
62
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Pozostali uczestnicy/Others participants
Roman Peshkov Rosja/Russia
Mieczysław Podgórski Polska/Poland
Tadeusz Krotos Polska/Poland
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
63
Pozostali uczestnicy/Others participants
MustafaYildiz Turcja/Turkey
Werner Rollow Niemcy/Germany
64
Murat Sari Turcja/Turkey
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Protokół „Mały Karpik 2012”/Protocol “Small Karpik 2012”
Jury podczas obrad w dniu 12 października 2012 r. w składzie/Jury when sit on 12 October 2012 on warehouse:
Jacek Frąckiewicz – przewodniczący/chairperson
Wiesław Lipecki, Michał Graczyk, Marek Adamus, Małgorzata Biedro, Anna Olczyk – członkowie/members
ustaliło co następuje/make what follows:
Grand Prix Małego Karpika – nagrodę Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” otrzymuje
/Grand Prix of Small Karpik – the Prize of the Local Fishermen’s Group “Opolszczyzna” goes to:
Karolina Lewczak PSP w Grodźcu (Gmina Ozimek), klasa 2/PSP Grodziec (Community Ozimek), 2th class
Nagrody w kategorii klas 0-4 otrzymują/Prizes in category of class 0-4 go to:
Michał Oleśków ZSP Grabin, klasa 1/ZSP Grabin, 1th class • Katarzyna Dolak SP 1 Niemodlin, klasa 2b/SP 1 Niemodlin, 2th class b
Marek Luszczyk PSP Popielów, klasa 3/PSP Popielów, 3th class
Wyróżnienia w kategorii klas 0-4 otrzymują/Honorable Mentions in category of class 0-4 go to:
Roksana Drzewiecka SP 1 Niemodlin, klasa 2b/SP 1 Niemodlin, 2th class b • Oliver Sowa PSP Popielów, klasa 2b/PSP Popielów, 2th class b
Adam Kalbarczyk ZSP Grabin, klasa 3/ZSP Grabin 3th class • Karolina Budnik SP 1 Niemodlin, klasa 2c/SP 1 Niemodlin, 2th class c
Mateusz Walkowicz SPS 1 Niemodlin, klasa 1b/PSP 1 Niemodlin, 1th class b
Nagrody w kategorii klas 5-6 otrzymują/Prizes in category of class 5-6 go to:
Joanna Prajel SP 1 Niemodlin, klasa 6b/SP 1 Niemodlin, 6th class b • Wiktoria Habiak SP 1 Niemodlin, klasa 6b/SP 1 Niemodlin, 6th class b
Aleksandra Gruszka SP Popielów, klasa 5a/SP Popielów, 5th class a
Wyróżnienia w kategorii klas 5-6 otrzymują/Honorable Mentions in category of class 5-6 go to:
Wiktoria Mamczyńska SP 1 Niemodlin, klasa 6b/SP 1 Niemodlin, 6th class b • Julia Błońska SP 1 Niemodlin, klasa 6b/SP 1 Niemodlin, 6th class b
Emilia Badeja SP 1 Niemodlin, klasa 6b/SP 1 Niemodlin, 6th class b • Oliwia Koteluk SP 1 Niemodlin, klasa 6b/SP 1 Niemodlin, 6th class c
Wyróżnienia Firmy „Ornament” Nysa otrzymują/Honorable Mentions of the firm “Ornament” from Nysa go to:
Kategoria klas 0-4/Category of class 0-4: Alicja Herman PSP w Grodźcu (Gmina Ozimek), klasa 1/PSP Grodziec (Community Ozimek), 1th class
Kategoria klas 5-6/Category of class 5-6: Izabela Kyć SP 1 Niemodlin, klasa 6b/SP 1 Niemodlin, 6th class b
Niemodlin, 12 października 2012 r./12 October 2012
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
65
Laureat/Winner
Karolina
Lewczak
Polska/Poland
66
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
Organizatorzy
Operacja współfinansowana
przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybactwo
Ośrodek
Kultury
w Niemodline
Projekt współfinansowany ze środków finansowych Funduszu Promocji Ryb.
Patronat honorowy
Patronat medialny
Starostwo
Powiatowe
w Opolu
Burmistrz
Niemodlina
Urząd Marszałkowski
w Opolu
WOJEWODA
OPOLSKI
Partnerzy
Państwowe Gosodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
Polski Związek
Wędkarski
z siedzibą
w Opolu
PSS Społem
Niemodlin
Mieczysław
Moździerski
KWANT
Gospodarstwo Rolne
Piotrowa
Spółka z.o.o. Piotrowa 7
49-100 Niemodlin
Usługi Transportowe
Władysław Unijewski
METALLBAU-JUMAR
Jerzy Bandrowski
10 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik 2012” / 10th International Cartoon Contest “Karpik 2012”
67

Podobne dokumenty

Karpik2011_katalog_17102011:Layout 1

Karpik2011_katalog_17102011:Layout 1 to the sixteenh century. PGL LP The Fish Farm Niemodlin does a good trade on the area of 708,5 hectares located in Opole and Tułowice woodlands.

Bardziej szczegółowo

Karpik 2014 - katalog - Ośrodek Kultury w Niemodlinie

Karpik 2014 - katalog - Ośrodek Kultury w Niemodlinie Zgrupowane w sześciu obiektach stawy to zbiorniki śródleśne, zasilane wodami opadowymi. Podstawą działalności jest chów i hodowla karpia. Prowadzony jest pełny 3-letni cykl hodowlany od tarła natur...

Bardziej szczegółowo