Regulamin składek członkowskich

Komentarze

Transkrypt

Regulamin składek członkowskich
REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
BYTOMSKIEGO TOWARZYSTWA SZERMIERCZEGO
Uchwalony uchwałą Zarządu Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego
(tekst jednolity obowiązujący od 01.11.2014r.)
§1
Wysokość składki członkowskiej w Bytomskim Towarzystwie Szermierczym (zwanym dalej
BTS) jest zryczałtowana miesięcznie i nie zależy od ilości treningów wypadających
w danym miesiącu. Członek ma prawo uczestnictwa we wszystkich zajęciach
organizowanych przez BTS w każdym miejscu i czasie.
Wysokość składki wynosi 50 PLN dla każdego członka do ukończenia 26 lat oraz 80 PLN
po ukończeniu 26 lat za każdy rozpoczęty miesiąc liczony od pierwszego do ostatniego
dnia kalendarzowego miesiąca.
W przypadku gdy członek BTS wyrazi chęć posiadania do własnej dyspozycji osobistego
sprzętu szermierczego będącego w zasobach stowarzyszenia, składka miesięczna ulega
podwyższeniu o kwoty określone w „Regulaminie sprzętu”.
§2
Nowych członków BTS obowiązuje, jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 50 PLN.
§3
Dla rodzin trenujących w BTS przewidziana jest zniżka. Składka członkowska uiszczana
przez każdego następnego członka najbliższej rodziny (brata, siostry, matki, ojca)
trenującego w Bytomskim Towarzystwie Sportowym wynosi 50% składki podstawowej.
§4
Składki należy wpłacać u instruktorów lub na konto BTS, do 15 dnia miesiąca z góry.
W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko oraz miesiąc za który jest wpłacana składka.
§5
W przypadku absencji na treningach składka podtrzymująca członkostwo wynosi 15PLN
za miesiąc. Przez absencję w treningach rozumie się nieobecność w zajęciach podczas
pełnego miesiąca kalendarzowego liczonego wg zasad określonych w §1.
W przypadku niepodtrzymania członkostwa (braku wpłat) ponownie pobrana będzie
opłata wpisowa, o której mowa w § 2 .
§6
Przy opóźnionej wpłacie (po 15 dniu danego miesiąca), bez wcześniejszego uzgodnienia
z instruktorem prowadzącym, nie przysługują żadne zniżki oraz należy doliczyć dodatkową
opłatę w wysokości 10 PLN za zwłokę. Z powodu zalegania ze składką członkowską za
okres dłuższy niż 3 miesiące członek może zostać skreślony z listy członków uchwałą
Zarządu Klubu zgodnie z §12 punkt 2 statutu..
§7
Wszelkie wpłaty członków wynikające z niniejszego regulaminu przeznaczane są na
działalność statutową BTS i nie obejmują kosztów indywidualnych związanych
z członkostwem takich jak koszty ubezpieczenia, licencji, badań lekarskich, wyjazdów itp.
Wszelkie ewentualne odstępstwa od powyższego regulaminu należy indywidualnie
uzgadniać z Zarządem BTS.

Podobne dokumenty