Informacja dotyczaca siwz

Transkrypt

Informacja dotyczaca siwz
Informacja dotycząca SIWZ
„System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego- dostawa oprogramowania”
Nr sprawy: ZDW-DI-3-271-70/12
SIWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczona po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Podobne dokumenty