1. Zapytanie ofertowe

Transkrypt

1. Zapytanie ofertowe
Czlowiek-najlepsza inwestycja
UNIA EUROWSKA
KAP:TAL LUDZK:
NARODOWAS■ いICIA
EUROPEJSKI
SP6JNoScI
FUNDuSZ SPoLnMr
Projekt wspdlfinansowany przez Uniq Europejskq ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego
ZAPYTANIE OFERTOWE NR Os/POKUNTG
Sl Postanowieniaog6lne
1.
1.2.
l.
l.
3.
1.4.
Zam6wienie jest realizowane przez NT Group Systemy Informatyczne sp. z o.o., ul. Traugutta
25, 90-1 13 L6d2, z siedzibE w Lodzi, zwanE dalej Zamawiajqcym.
Zam6wienie jest realizowane w ramach projektu,,GRAFIK ll kurs dla os6b pracujqcych bez
wyksztalcenia plastycznego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapital
Ludzki, Dzialanie 8.1, Poddzialanie 8.1.1, zwanego dalej Projektem, wspdfinansowanego ze
Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego.
Szacunkowa warto66 zam6wienia przekracza kwotg 14 tys. euro netto (wartoS6 zam6wienia
ustalana zgodnie ze Srednim kursem zlotego w stosunku do euro, o kt6rym mowa w ustawie
z dn. 29.01 .2OO4 r. - Prawo zam6wien publicznych).
Zam6wienie zostanie udzielone zgodnie zzasadq konkurencyjno6ci inie podlega przepisom
ustawy Prawo zam6wie6 publicznych (Dz. U. z 2O1O r. nr 113, poz.759 t.j. z p62n. zm, nie
dolyczy art. 3 ust. 1 pkt. 1-5, 7).
-
$ll
Gharakterystyka przedmiotu zam6wienia
ll. 1. Przedmiotem zam6wienia jest zakup oprogramowania obejmujqcego:
11.1.1
11.1.2
11.1.3
-13 1icencii
Upgrade oprogramowania Corel Draw wersja PL X3
Upgrade oprogramowania Adobe Photoshop wersja PL 5.5 13 licencji
13 licencji
Upgrade oprogramowania Adobe InDesign wersja PL
5.5 -
11.2. Przedmiot zam6wienia okre6la kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania
i
systemy
informatyczne.
$lll Zasady skladania ofert
lll.1. Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwo5ci skladania ofert wariantowych.
lll.2. Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwo6ci skladania ofert czg6ciowych.
lll.3. Na ofertg skladajq siq nastgpujqce dokumenty:
fff.3.1. Specyfikacja cenowa, kt6rej wz6r stanowi Zalqcznik nr 1 do niniejszego Zapfiania
ofertowego.
111.3.2. Kserokopia odpowiedniego dokumentu rejestrowego oferenta (np. wypis z KRS, wypis
z ewidencjidzialalno6cigospodarczej, w przypadku spolkicywilnej r6wnieZ umowa spotki).
111.3.3. Kserokopia lub oryginal pelnomocnictwa do reprezentacji oferenta w zakresie procesu
ofertowania - je5li dotyczy.
lll.4. Strony oferty (w rozumieniu wszystkich dokument6w skladanych przez oferenta) muszq zosta6
podpisane w wyznaczonych miejscach.
f f f .5. Kserokopie dokument6w muszq by6 poSwiadczone za zgodno66 z oryginalem na kazdej stronie
lub na pierwszej stronie,,za zgodnoS6 z oryginalem od strony.... do strony..." wrazzdatq, czytelnym
podpisem, pieczgciq firmowq, pieczgciq imiennq (leSli dotyczy).
lll.6. Dokumenty wymienione w lll.3 nale2y przeslac w wersji elektronicznej, w formie skanu, po
wczeSniejszym ich wypelnieniu i podpisaniu ich pzez osoby upowa2nione do reprezentowania
oferenta.
lll.7. Wszelkie dodatkowe, poza wskazanymi powyzej, zalqczone dokumenty nie bgdq brane pod
uwag? podczas procesu oceny oferty.
f lf.8. Ofertg nale2y przeslac pocztq elektronicznq na adres e-mial: [email protected]
do 29 fistopada20ll r. do godziny 16.00.
w
terminie
fff.9. Za datg przekazania oferty rozumie siQ datq otrzymania wiadomo6ci e-mail
przez
Zamawiajqcego. Oferty, kt6re wplyng{y po terminie okre6lonym w pkt. lll.8. nie bgdq rozpatrywane.
Czf
owiek-najlepsza inwestycja
KAPITAL LUDZKl
UNIA EUROPUSKA
EUROPUSЮ
FUNDuSZ SPoLECZW
NARODOWA STRAT〔 GIA SPOjNOSG
Projekt wsp6lfinansowany przez Uniq Europejskq ze irodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego
$lV Proces oceny ofert
|V.1. Oferta bgdzie oceniana pod kEtem:
|V.1.1 .Kryteri6w formalnych, w tym:
|V.1.1.1. kompletno5ci
tj.:
zalqczenia wszystkich wymaganych
zgodnie z okre6lonymi tam zasadami
lV .1 .1 .2. poprawno6ci formalnej tj. :
w Slll dokument6w,
lV.1 .1 .2.1. podpisy osoby upowaznionej do reprezentowania oferenta wraz
z pieczgciami firmowymi i imiennymi fieSli dotyczy) w wymaganych miejscach;
lV .1 .1 .2.2. uzu peln ione daty/m iejscowo56 w wyznaczonych m iejscach ;
lV.1.1.2.3. poprawnoS6 podpisania dokument6w ,,za zgodno56 z oryginalem";
lV .1 .1 .2.4. zgodno66 zalEcznik6w z wzorami.
!V.1.2. Kryteri6w dostgpu, w tym:
lV.1.2.1. Ceny - dalszej weryfikacji poddane zostanE jedynie oferty, kt6rych cena nie
przekroczy kwoty przeznaczonej przez Zamawiajqcego na realizacjg zam6wienia weMikacja na podstawie Zalqcznika nr 1.
|V.1.3. Kryteri6w wyboru, w tym:
|V.1.3.1 . Lqcznej ceny oferty brutto - max 100 pkt. - weryfikacja na podstawie Zalqcznika
nr 1. Punktacja wyliczana w oparciu o wz6r: 100 punkt6w x (lqczna cena najtafiszej oferty
llqczna cena ocenianej oferty).
1V.2. Ocenie wskazanej wpkt. |V.1.3. poddane zostanq tylko oferty, spelniajqce kryteria formalne
i kryteria dostgpu.
lV.4. Tamawiajqcy ma prawo wezwa6 oferenta do wyja6nieh w sprawie przedlozonej przez niego
oferty.
!V.5. Z tytulu odrzucenia oferty, oferentom nie przyslugujq2adne roszczenia przeciw Zamawiajqcemu.
fV.6. Proces oceny zostanie dokonany Wzez powolanq przez Zamawiajqcego Komisjq oceny ofert,
w sklad kt6rej wchodzie,bgdzie: Przewodniczqcy Komisji oraz Czlonek Komisji.
|V.7. Posiedzenie Komisji odbgdzie sig po zakoiczeniu naboru ofert.
fV.8. Przed przystqpieniem oceny ofert Przewodniczqcy Komisji otaz Czlonek Komisji
sq zobowiqzani do podpisania ,,O5wiadczenia o bezstronno6ci i niezalezno6ci".
1V.8.1. Przewodniczqcy Komisji nadzoruje poprawno66 wyboru ofert;
|V.8.2. Czlonek Komisji dokonuje oceny pod wzglgdem kfieri6w: formalnych, dostgpu
iwyboru.
1V.9. Ocena dokonana przez Komisjg oceny ofert ma charakter ostateczny i oferentom nie
prawo odwolania sig od jej decyzji.
pzysluguje
|V.10. Informacja owynikach oceny zostanie przeslana drogq elektronicznq na adres wskazany
w specyfikacji cenowej, do oferent6w nie p62niej ni2 do 30 listopada 2011 r.
lV.11. Zamawiajqcy zaslrzega,2e termin podania informacji o wynikach oceny ulec moze przesunigciu
o czym zobowiqzany jest poinformowa6 oferent6w.
fV.12. Osobq do kontakt6w ze strony Zamawiajqcego w sprawach zwiqzanych z ofertowaniem bgdzie
pan Grzegorz Rogala, tel. 42 655 33 77, e-mail: [email protected]
VV zalaCZeniu:
ZalaCZnik n「
と6dジ ,dn
1-
Specガ katta cenOWa
21 11.201l r.

Podobne dokumenty