Remont stacji i odcinka PKP

Transkrypt

Remont stacji i odcinka PKP
SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY
Nr 7-8 (49-50)
Oława
lipiec - sierpień ’08
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Remont stacji i odcinka PKP
Serwis
Społeczno-Samorządowy
Wydawca:
Urząd Miejski w Oławie
55-200 Oława
Plac Zamkowy 15
tel. 071 303 55 01
fax. 071 303 55 00
Miło mi powitać Państwa po wakacyjnej przerwie. Radni miejscy po lipcowej przerwie urlopowej powrócili
w sierpniu do stałych dyżurów, a 28 sierpnia obradowali
na plenarnej sesji - obok krótka relacja.
Wypiękniał oławski dworzec kolejowy - na stronie 5
zdjęcia z kolejnych etapów prac. Na następnych stronach
przedstawiamy inwestycje i remonty już zakończone oraz
w trakcie realizacji. Są to inwestycje nie tylko miejskie,
ale również TBS i wspólnot mieszkaniowych. Warto
szczególnie podkreślać zaangażowanie wspólnot w poprawę wyglądu naszego miasta. Ich intensywne działania
remontowe stały się możliwe po zmianie sposobu zarządzania zasobami mieszkaniowymi.
W sierpniu dzieci i młodzież bawili się na dyskotekach organizowanych przez Miejską Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – podsumowanie akcji na stronie 10.
Na tej samej stronie wykaz zaplanowanych na wrzesień imprez organizowanych przez
kluby sportowe, stowarzyszenia i Urząd Miejski – zapraszamy mieszkańców do udziału
w wybranych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami imprezach.
W numerze znajdziecie Państwo również ważne komunikaty adresowane do przedsiębiorców (str. 3, 11, 12), do organizacji pozarządowych (str. 4) oraz do osób niepełnosprawnych (str. 11). Na 8 i 9 stronie zamieszczono wykaz nowych numerów telefonów w Urzędzie Miejskim. Reorganizacja połączeń i związana z tym zmiana numerów telefonicznych
umożliwi klientom urzędu dodzwonienie się bezpośrednio do konkretnego pracownika
zajmującego się wybranym zagadnieniem.
W Oławie funkcjonuje od 1 sierpnia automatyczna stacja kontroli jakości powietrza; po
zakończeniu badań przedstawimy w następnych numerach biuletynu ich wyniki.
Gratulujemy pracownikom i kierownictwu Banku Spółdzielczego w Oławie trzeciego
miejsca w ogólnopolskim rankingu banków spółdzielczych – informacja na stronie 4.
Zapraszam do lektury
Z wyrazami szacunku
e-mail: [email protected]
www.um.olawa.pl
Spis treści
Zespół redakcyjny:
Ewa Szczepanik
Jerzy Witkowski
Andrzej Łabowski
Adres redakcji
Oława, Rynek 25
tel. 071 303 35 46
e-mail:
[email protected]
Zdjęcie na okładce:
Stacja PKP w Oławie
(A. Łabowski)
Druk:
Drukarnia Euro-Druk
ul. Zawadzkiego 22
57-100 Strzelin
ISSN 1733 - 6449
2
Przygotowanie do nowego roku szkolnego
– 3 (ES)
Goście z Niemiec – 3 (AŁ)
Bank Spółdzielczy w Oławie trzeci
w Polsce! – 4
Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2009 – 4
(F. Październik)
Monitoring zanieczyszczeń powietrza
w Oławie – 4 (JM)
Pomoc dla Gruzji – 4 (MK)
Remont stacji i odcinka PKP – 5 (JW)
Remonty i inwestycje w Oławie – 6
Sami dla siebie – 7 (JW)
Centrum treningowo-pobytowe
na EURO 2012 – 7 (EB)
Nowe numery telefonów
w Urzędzie Miejskim – 8-9
Terminarz imprez we wrześniu 2008 r. – 10
Wakacyjne dyskoteki – 10 (Cz. Miłosz)
Doradztwo i kariera dla osób
niepełnosprawnych – 11 (MK)
Warsztaty dla osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów – 11 (MK)
Bon na innowacje dla najmniejszych
firm – 11 (MK)
Rynek pracy w mieście – 12 (ŁMW)
Dolnośląski Gryf – nagroda gospodarcza – 12
(F. Październik)
Ważne dla handlowców i restauratorów – 12
(BŁ)
Pod skrzydłami koguta – 13 (S. Leśniewski)
Z archiwum prasowego – 14
Poznaj Oławę i Fotoktoto –15
Oława z lotu ptaka – 16
Pytajcie o nasz serwis:
• M. in. w sklepach PSS: „Jakub” na Os. Sobieskiego, „Kwadraciak” przy ul. B. Chrobrego,
„Stodoła” na pl. Gimnazjalnym, „Sezam” przy ul. Dąbrowskiego i DH „Na Brzeskiej” oraz
w „Intermarche”, kiosk w supermarkecie „Kaufland”, „Eco” przy ul. Kasprowicza;
• w następujących instytucjach i zakładach pracy: Urząd Miejski (punkt informacyjny na
parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu,
wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, szpital, ZNTK, Huta „Oława”, ZWiK oraz kilka kiosków gazetowych.
3S lipiec - sierpień 2008 r.
Przygotowanie do nowego roku szkolnego
Plenarne spotkanie Rady Miejskiej w sierpniu poświęcone
było realizacji budżetu miasta w pierwszym półroczu br. oraz
przygotowaniu do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009.
Burmistrz Franciszek Październik przedstawił sprawozdanie
z wykonania budżetu, podkreślając prawidłowe wskaźniki zarówno w zakresie uzyskanych dochodów (wykonanie w porównaniu z planem – 53,72%), jak i wydatków (43,96%).
Informację o przygotowaniu do roku szkolnego przedstawiła Krystyna Cecko, główny specjalista ds. oświaty
w Urzędzie Miejskim. Informacja zawierała szczegółowe
dane dotyczące organizacji roku szkolnego w poszczególnych
placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, żłobek) oraz
dane odnośnie wykonanych w czasie wakacji remontów.
Prezentowane informacje zostały przyjęte przez Radę
Miejską, a zainteresowani mogą zapoznać się z nimi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu – www.bip.olawa.ig.pl.
Zamieszczono tam także sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
Radni rozpatrzyli przedłożone projekty i podjęli uchwały
w następujących sprawach:
• Korekty budżetu na rok 2008, polegającej na zwiększeniu do-
chodów i wydatków. Jest to druga korekta dokonana przez Radę.
Ponadto budżet był korygowany zarządzeniem burmistrza. Po
zmianach plan dochodów na rok bieżący wynosi 69.196.525 zł,
a plan wydatków 78.729.189 zł.
• Statutu Ośrodka Kultury – w związku z rozszerzeniem działalności (m.in. powołanie Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku) wprowadzono zmiany w dotychczasowym statucie placówki.
• Wniesienia aportu do ZWiK Sp. z o.o. w postaci nieruchomości i środków trwałych stanowiących własność miasta.
• Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania. Obowiązujące
przepisy prawne umożliwiają takie odstąpienie w przypadku
wykorzystania środków ze sprzedaży na poprawę warunków
mieszkaniowych wnioskodawcy.
• Zmiany stawek opłaty adiacenckiej – zmniejszenie stawki
do 25% (dotychczas 35%) z tytułu budowy drogi i budowy
kanalizacji oraz do 15% (dotychczas 20%) z tytułu budowy
urządzeń wodociągowych.
• Planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze.
Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych, na które
odpowiedział burmistrz.
(ES)
Wiadomości Oławskie zasłużone dla Oławy
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Mikoda wręczył honorowy tytuł „Zasłużony dla Miasta Oława” przyznany Gazecie Powiatowej – Wiadomości Oławskie w maju br. W imieniu wyróżnionych tytuł odebrała Monika Gałuszka-Sucharska, która odczytała
list nieobecnego na sesji Jerzego Kamińskiego, redaktora naczelnego gazety.
Burmistrz Franciszek Październik wręczył list gratulacyjny Mariecie Gotrfyd, reprezentantce Polski na Olimpiadzie w Pekinie w podnoszeniu ciężarów, związanej od początku swojej kariery sportowej
z oławskim klubem sportowym. Gratulacjami został wyróżniony
również Waldemar Ostapski, trener Mariety Gotfryd. W uznaniu
dla ciężkiej pracy, która zaowocowała udziałem oławianki w igrzyskach, burmistrz przyznał obydwojgu nagrody pieniężne.
Goście z Niemiec
29 lipca w Oławie gościła grupa przedwojennych
mieszkańców miasta i okolic pod przewodnictwem prezesa Bundesheimatgruppe Stadt und Kreis Ohlau Norberta
Pantke.
Na spotkaniu w Urzędzie Miejskim burmistrz Franciszek Październik zapoznał gości z aktualnymi problemami
i zamierzeniami inwestycyjnymi miasta.
Byli mieszkańcy Oławy przekazali pozytywne opinie
Niemców o książce pt. „Stacja życia – Oława. Pożegnania
i nowy początek”, która została wydana pod koniec ubiegłego roku.
Opiekunem grupy był radny Sejmiku Wojewódzkiego
Jacek Pilawa.
(AŁ)
3S lipiec - sierpień 2008 r.
3
Bank Spółdzielczy w Oławie trzeci w Polsce!
Dnia 5 lipca 2008 r. ogłoszono wyniki 9. edycji rankingu
– Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce, organizowanego
przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.
Ogłoszenie wyników odbyło się w ramach obchodów XII
Krajowego Święta Bankowości Spółdzielczej, które sektor
bankowości spółdzielczej świętował 5 i 6 lipca 2008 r. w Ciechocinku.
W grupie banków o sumie bilansowej od 100 do 200 mln.
zł Bank Spółdzielczy w Oławie zajął III miejsce. Nagrodę
odebrał Prezes Zarządu Banku Ryszard Żuraw.
W rankingu wzięło udział 126 banków spółdzielczych
należących do trzech zrzeszeń. Banki te reprezentowały
łącznie 33 procent kapitału sektora. Oceny nadesłanych,
prawidłowo wypełnionych ankiet dokonała sześcioosobowa
kapituła konkursu. W ocenie banków brano pod uwagę 14
różnych kryteriów charakteryzujących jakość pracy banków
oraz osiągniętych przez nie wyników ekonomicznych. Do
kryteriów należały m.in.: wzrost akcji kredytowej i depozytowej, zmiany w wysokości funduszy własnych, wyniki
finansowe netto. Uwzględniono ponadto spółdzielczy charakter rankingu, w którym podkreślono wskaźnik funduszu
udziałowego do funduszy własnych ogółem. Analizowano
również zmiany w składach członków banków spółdzielczych, a dodatkowe punkty przyznawano za aktywność
w zmianach i rozwoju produktów bankowych, parabankowych oraz marketingowych.
Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie regulująca
zasady współpracy organizacji pozarządowych z administracją
publiczną nakłada obowiązek uchwalania rocznego programu
współpracy między tymi dwoma sektorami. Realizując ten obowiązek przystępujemy do opracowania Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok. Obowiązujący
w 2008 roku program dostępny jest na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego www.um.olawa.pl (w zakładce Gminne
Centrum Informacji/ Organizacje Pozarządowe/Prawo) lub
w wersji papierowej w Gminnym Centrum Informacji.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania
uwag i propozycji zmian jakie powinny się znaleźć w Programie współpracy na 2009 rok.
Wszelkie propozycje proszę zgłaszać do 30 września 2008
r. mailem na adres: [email protected] lub składać w punkcie
informacyjnym Urzędu Miejskiego.
Franciszek Październik
Burmistrz Oławy
Informowaliśmy wcześniej o automatycznej stacji kontroli
jakości powietrza w Oławie przy ul. Żołnierzy AK, powstającej w ramach „Dolnośląskiego automatycznego systemu monitoringu powietrza”. Po okresie prób i testów, od 1 sierpnia
co godzinę, przez całą dobę dokonywane są pomiary. Wyniki
są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Dolnośląski automatyczny system monitoringu powietrza – http://air.wroclaw.
pios.gov.pl). w zakresie: dwutlenek siarki (SO2), tlenek azotu
(NO), dwutlenek azotu (NO2) i tlenki azotu (NOx) – dane ak-
tualne i raport dzienny. Raport miesięczny jest wzbogacany
o wyniki pomiarów pyłu zawieszonego (PM10).
Wyniki pomiarów w naszym mieście można porównać
z wynikami z innych automatycznych stacji pomiarowych,
których na Dolnym Śląsku jest obecnie 16 (Czarna Góra,
Czerniawa, Działoszyn, Dzierżoniów, Jelenia Góra – Cieplice, Jeleniów, Legnica, Nowa Ruda, Śnieżne Kotły, Wałbrzych,
Wleń, Wrocław – Karłowice, Wrocław – Swojszyce, Wrocław
– Wiśniowa, Zgorzelec i Oława).
(JM)
Dolnośląski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża reagując na sytuację
międzynarodową i tragiczne
wydarzenia w Gruzji, zwraca
się z prośbą o podjęcie akcji
niesienia pomocy dla ofiar
konfliktu zbrojnego na tym
terenie. Ważne jest każde wsparcie, zarówno na poziomie
firm jak i osób fizycznych. Wszelkiego rodzaju środki prze-
kazane przez Państwa trafią poprzez Polski Czerwony Krzyż
do osób najbardziej potrzebujących.
Bliższych informacji udziela:
Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Zarząd Okręgowy we
Wrocławiu, ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław, tel.071- 328
26 71, e-mail: [email protected], skype:
pckwroclaw oraz Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Oławie, ul. Żołnierzy AK 7 55-200 Oława, tel. 071 313
23 25, e-mail: [email protected]. (MK)
Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2009
Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Oławie
Pomoc dla Gruzji
4
3S lipiec - sierpień 2008 r.
Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie
Remont stacji
i odcinka PKP
Kończy się generalny remont odcinka kolejowego w rejonie stacji PKP Oława. Zakres prac obejmował układ torowy, sieć trakcyjną
(zdjęcie nr 1), most nad Oławką (2), wiadukt żelbetowy nad drogą
gruntową w parku (3), perony z wiatami (4), ekrany ochronne od
strony ul. Cichej długości ok. 1000 m (5), sterowanie ruchem kolejowym, oświetlenie stacji, remont tunelu pod torami z pochylnią
i platformą naschodową dla niepełnosprawnych (6), elewację budynku stacyjnego od strony peronów (7). Zakres prac nie obejmował,
niestety, remontu tego obiektu ani nastawni kolejowej.
Wykonawcą całości przedsięwzięcia było konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych we Wrocławiu.
Wartość zadania – ok. 14 mln. euro.
(JW)
4
1
5
2
6
3
7
3S lipiec - sierpień 2008 r.
5
Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie
Boisko „Orlik 2012”
Rozpoczęły się prace niwelacyjne na budowie zespołu boisk
przy Szkole Podstawowej nr 2 w ramach ogólnopolskiego
projektu „Orlik 2012”. Obiekt będzie posiadał również zaplecze sanitarno-szatniowe z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i deszczowymi, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Wykonawcą jest konsorcjum, którego liderem jest Zakład Usług
Projektowo-Drogowych „Drog-West” z Sobociska. Wartość
przedsięwzięcia – 1.790 000 zł, z czego po 333 tys. dofinansowania zapewniają strona rządowa i Urząd Marszałkowski.
Budynek TBS
przy ul. Andersa 1
Ruszył remont budynków mieszkalnych przy ul. Andersa 1 Inwestorem jest Towarzystwo Budow-nictwa Społecznego w Kamiennej Górze (właściciel mieszkań TBS na terenie Oławy).
W obiektach tych po remoncie powstanie 21mieszkań i 1 lokal
użytkowy. Wartość zadania – 3,5 mln zł. Wyko-nawcą jest firma ZUKluRemBud z Krzepic k/Częstochowy. Przewidywany
termin zakończenia remontu – koniec września 2009 r.
Budynki przy
ul. 11 Listopada 1A i 3A
Trwa remont elewacji 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wartość zadania – ok. 210.000 zł. Wykonawcą jest
Zakład Remontowo-Budowlany Robert Mik z Oławy. Przewidywany termin zakończenia remontu – 20 XI 2008
Budynek przy
pl. Zamkowym 27
Zakończył się remont dachu i elewacji budynku, który jest
własnością Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez firmę Bronisława Paszyńskiego. Wartość zadania – ok.310.000
zł. Wykonawcą była firma „Dombud;” z Tyńca.
Remont dachów
w Rynku
Trwa przebudowa dachów 2 kamienic w południowo-wschodnim narożniku Rynku: budynku Szkoły Muzycznej i sąsiadującej z nim kamienicy przy ul. Kościuszki 2. Odnawiana
będzie również elewacja tych budynków. Wartość zadania
– ok.1,2 mln. zł. Wykonawcą jest Spółka Ogólnobudowlana
„Alfa Edgar” z Łan k/Wrocławia. Przewidywany termin zakończenia remontu 20 V 2009 r.
6
3S lipiec - sierpień 2008 r.
Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie Ruch inwestycyjny w Oławie
Sami dla siebie
Dzięki własnej zapobiegliwości mieszkańców Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 108–118 przed budynkiem przybyło kilka nowych miejsc parkingowych i pozbyto
się uczestników uciążliwych nocnych awantur i biesiad.
Niedawno zakończył się remont całego budynku, który
kosztował około 400 000 złotych. Wykonane ostatnio samodzielnie prace uzupełniają estetyczne walory tego kosztownego przedsięwzięcia i podnoszą standard życia mieszkańców
w drobnych, ale w sumie bardzo dla nich istotnych sprawach.
Na apel członka zarządu wspólnoty Grzegorza Trzebuniaka,
zaprawionego w wielu pracach społecznych na terenie Oławy,
mieszkańcy skrzyknęli się do powiększenia i zmodernizowa-
nia postoju dla samochodów. Na wysypisku gruzu znaleziono
krawężniki, które zwieziono i zamontowano na całej długości
istniejącego parkingu, który powiększył się teraz z dotychcza-
sowych 28 stanowisk do 33. Zamontowano ławki, trzepak, stojaki do suszenia bielizny i stojaki na rowery przy każdej klatce
wejściowej. Zakupu tych urządzeń dokonał zarządca wspólnoty Bronisław Paszyński. W tych pracach uczestniczyło ponad 20 mieszkańców, którzy w ciągu dwóch dni pracy w lipcu
przepracowali blisko 300 roboczogodzin. Posiano również trawę, którą samodzielnie kosi Grzegorz Trzebuniak. W innych
sprawach aktywnością wykazuje się jeszcze jeden Grzegorz,
dla odmiany Rudkowski (obaj na zdjęciu powyżej). Władze
miasta obiecały położenie na parkingu warstwy asfaltu przy
okazji wykonywania tego rodzaju prac w pobliżu.
Mieszkańcy z rozpędu zrobili jeszcze przegląd potrzeb
na swojej posesji i doszli do wniosku, że w najbliższej przyszłości należy usunąć lub przyciąć niektóre samowolnie nasadzone drzewa i krzaki, dochodzące niekiedy do wysokości 4
metrów.
(JW)
Centrum treningowo-pobytowe na EURO 2012
W czerwcu br. komisja weryfikacyjna Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz spółki PL 2012 wizytowała miasta ubiegające się
o organizację centrów treningowo-pobytowych dla drużyn biorących udział w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.
W swoich pracach zespół weryfikacyjny opierał się ma
wymaganiach UEFA, która w sposób precyzyjny określiła
trzy obszary weryfikacji:
1. hotele, 2. infrastruktura treningowa, 3. lotnisko.
Spośród 24 projektów zgłoszonych z Dolnego Śląska, 13
odrzucono. Pozostałe, pozytywnie ocenione projekty, komisja zarekomenduje Ministerstwu Sportu i Turystyki. Są one
zlokalizowane w Brzegu Dolnym, Dzierżoniowie, Jeleniej
Górze, Krośnicach, Legnicy, Lubinie, Oławie, Polkowicach,
Sobótce, Trzebnicy i Wołowie.
Na liście znalazły się ośrodki, których stan zaawansowania oraz zarządzanie nimi określono jako najbardziej zbliżone
do oczekiwań UEFA.
W sumie z całej Polski wybrano 44 ośrodki. Mają one największe szanse na ostateczną rekomendację. Z uwagi na wiele
Ulica św. Rocha
elementów wymagających podniesienia jakości (modernizacja infrastruktury sportowej, standard hotelu), konieczna jest
kontrola ze strony spółki PL 2012 wraz z Polskim Związkiem
Piłki Nożnej.
Z 44 ośrodków Polska jest zobowiązana przedstawić przynajmniej 16 kandydatur na centra pobytowe dla drużyn narodowych uczestniczących w mistrzostwach.
(EB)
Od dwóch lat remonty dróg miejskich o dużym zniszczeniu nawierzchni wykonywane są w formie wymiany wierzchniej warstwy asfaltu. Jest to lepsza i skuteczniejsza (trwalsza)
metoda remontu bieżącego niż coroczne łatanie miejscowe
nawierzchni. W taki sposób wyremontowano już ulice: Wałową, Kopernika i Kasprowicza. W tym roku przyszła kolej
na ul. św. Rocha. Remont, którego wykonawcą była firma
PRDM z Brzegu, kosztował 110 tys. zł. (ES)
3S lipiec - sierpień 2008 r.
7
Nowe numery telefonów w U
obowiązujące od
Sekretariat
303-55-01, 303-55-02
fax
303-55-00
Biuro Rady Miejskiej
303-55-09, 303-55-10
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Naczelnik wydziału
303-55-11
Sprawy organizacyjne, archiwum
303-55-12
Informatyk
303-55-13
Punkt informacyjny
303-55-15
WYDZIAŁ FINANSOWY
Skarbnik Gminy – naczelnik wydziału
Księgowość budżetowa
303-55-20
303-55-21, 303-55-22
Księgowość podatkowa – osoby fizyczne
303-55-23
Księgowość podatkowa – osoby prawne
303-55-24
Księgowość – mienie komunalne
303-55-25
Księgowość – wspólnoty mieszkaniowe
303-55-26
Wymiar podatków
303-55-27
Podatek od środków transportowych, mandaty
303-55-28
Opłata od posiadania psów, opłata skarbowa
303-55-29
Płace
303-55-30
Windykacja
303-55-31, 303-55-32
Kasa
303-55-33
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I GEODEZJI
Naczelnik wydziału
303-55-40
Dzierżawa gruntów
303-55-41
Podziały geodezyjne
303-55-42
Sprzedaż nieruchomości, renta planistyczna
303-55-43
Wykup lokali
303-55-44
Użytkowanie wieczyste
303-55-45
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
8
Naczelnik wydziału
303-55-47
Decyzje o warunkach zabudowy
303-55-48
Wypis i wyrys z MPZP
303-55-49
3S lipiec - sierpień 2008 r.
Urzędzie Miejskim w Oławie
1 września 2008 r.
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Naczelnik wydziału
303-55-50
Sprawy komunalne
303-55-51
Ochrona środowiska
303-55-52
Wycinka drzew i krzewów
303-55-53
Przydział mieszkań komunalnych
303-55-54
Sprawy lokalowe
303-55-55
WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Naczelnik wydziału
303-55-60
Zamówienia publiczne
303-55-62
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Naczelnik wydziału
303-55-70
Fundusze europejskie
303-55-71
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Naczelnik wydziału
303-55-74
Ewidencja ludności
303-55-75, 303-55-76
Dowody osobiste
303-55-77, 303-55-78
Zarządzanie kryzysowe
303-23-45, fax 313-41-48
GMINNE CENTRUM INFORMACJI
Kierownik GCI
303-55-80
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dofinansowanie kształcenia
303-55-81
Rynek pracy, organizacje pozarządowe
303-55-82
Ewidencja działalności gospodarczej
303-55-83
SAMODZIELNE STANOWISKA
Kadry
303-55-84
Oświata
303-55-85
Audytor, kontroler wewnętrzny
303-55-87
WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ
Naczelnik wydziału
303-35-46
Promocja miasta
303-55-90
WYDZIAŁ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
Naczelnik wydziału
313-25-17
URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik USC
313-38-68
Urodzenia, małżeństwa, zgony
313-38-58
3S lipiec - sierpień 2008 r.
9
Terminarz imprez we wrześniu 2008 r.
Kiedy?
Co?
Kto i gdzie?
5.09
Zawody wędkarskie „O Puchar Prezesa Huty Oława”
PZW Koło nr 110 „Amur”
6.09
Pożegnanie wakacji – otwarte zawody strzeleckie
ZM LOK Oława, UM
7.09
„Tęczowe Zawody Jeździeckie” KJS „W Siodle”
SPD „Tęcza”
7.09
Zawody w wyciskaniu leżąc dla początkujących- siłownia TKKF „ODRA”
Terenowe Ognisko TKKF ”ODRA”
11, 18, 25.09
Czwartki Lekkoatletyczne – Stadion Miejski
MKS „OLAVIA”, RM
13.09
III Turniej Piłki Siatkowej Młodzików Im. Polskich Olimpijczyków
Oławski Klub Olimpijczyka, Gim. nr 1
20.09
Impreza organizowana przez motocyklistów na rzecz podopiecznych SPD „Tęcza”
SPD „Tęcza”
20.09
Międzynarodowy turniej kadetów w piłce siatkowej
MKS „OLAVIA”, RM
27.09
Oławska Jesień – otwarte zawody strzeleckie KBKS o puchar Burmistrza Oławy
UM, Zarząd Miejski LOK Oława
Imprezy w Ośrodku Kultury
5.09. g. 17.00
Wernisaż wystawy „Pod moim niebem” malarstwa Michaliny Zborowskiej
Galeria OKO
5.09 g. 19.00
Recital Alicji Janosz
Klub Skrzydlatych
6.09 g. 19.00
„W zielone gramy...” – premiera Kabaretu pod Skrzydłami
Stow. Oława Art. - sala widowiskowa O.K.
10.09 g. 19.00
Koncert w ramach festiwalu Wratislavia Cantans – Schola Cantorum of Oxford
Kościół św. apostołow Piotra i Pawła
12.09 g. 19.00
Wieczór kabaretowy „...a mimo wszystko” – E. Kuklińska, G Barszczewska, Z. Lesień
sala widowiskowa O.K.
12.09. g 20.30
Wernisaż wystawy fotografii Mieszko Syty
Klub Skrzydlatych
13.09 g. 19.00
Spektakl „Pływanie synchroniczne” w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych
sala widowiskowa O.K.
13.09g. 20.00
Koncert Justin Timberlake Live in Medison Squere Garden – pokaz w formacie blu-ray
Klub Skrzydlatych
14.09 g. 16.00
Koncert charytatywny MOSUS
19.09 g. 19.00
Koncert bluesowy Ridel-Styczyński-Miarka
Klub Skrzydlatych
23.09 g 18.00
Prezentacja programu edukacyjnego Muzyka Klasyczna
sala widowiskowa O.K.
26.09 g. 19.00
Koncert TOTO – Live in Amsterdam -pokaz w formacie blu-ray
Klub Skrzydlatych
Wakacyjne dyskoteki
Tak jak w latach poprzednich dzieci i młodzież mogły dwa
razy w tygodniu spędzać czas wolny na bezpłatnych dyskotekach, w bezpiecznej, miłej i serdecznej atmosferze, bez
alkoholu i chemicznego dopingu. Dyskoteki, których organizatorem była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, odbywały się w Ośrodku Kultury, w kawiarni „Grażka” i cieszyły się dużym powodzeniem wśród dzieci
i młodzieży nie tylko z Oławy i powiatu oławskiego, ale również gości przebywających w naszym mieście na wakacjach.
Uczestnicy dyskotek za aktywny udział w zabawie i konkursach otrzymywali atrakcyjne nagrody. Patronat medialny sprawowały: Oławska Telewizja Kablowa, Gazeta Powiatowa
– Wiadomości Oławskie, Oławski Serwis Informacyjny oraz
oławskie Radio Gold. Na każdej dyskotece porządku pilnowali członkowie MKRPA i przedstawiciel Ośrodka Kultury,
przy aktywnym udziale samej młodzieży oraz rodziców.
Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji tej
10
formy wakacyjnego wypoczynku. Dziękuję też patrolom
Straży Miejskiej i Policji za odwiedzanie dyskotek.
3S lipiec - sierpień 2008 r.
Czesław Miłosz przewodniczący MKRPA
Doradztwo i kariera dla osób niepełnosprawnych
Projekt „Doradztwo i kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami” jest
realizowany przez Biuro Doradztwa i Kariery dla osób niepełnosprawnych przy współpracy Gminnego Centrum Informacji. 15
lipca w Wydziale Profilaktyki Uzależnień przy ul. Młyńskiej wiele
osób z różnego typu niepełnosprawnościami bezpłatnie skorzystało
z indywidualnych porad psychologa, doradztwa zawodowego oraz
pośrednictwa pracy.
Z uwagi na duże zainteresowanie, od września do grudnia br.
będą prowadzone warsztaty właśnie dla osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów.
W ramach tych działań będzie można poprawić swoje umiejętności:
•społeczne (przełamywanie barier wynikających z niepełnosprawności, podejmowanie różnego rodzaju aktywności o charakterze
zawodowym i społecznym, umiejętności radzenie sobie w sytuacjach stresu, rozwiązywanie konfliktów, szczególnie na polu zawodowym),
• poruszania się po rynku pracy oraz bezpośrednie umiejętności
związane z uzyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia (m.in. umiejętność planowania swojej ścieżki zawodowej, autoprezentacji, prowadzenia negocjacji z pracodawcą, poznania swoich praw i obowiązków).
Zainteresowanych zapraszamy do GCI (Urząd Miejski, pl.
Zamkowy 15, tel. 071 313 30 64), gdzie można uzyskać więcej
informacji o planowanych warsztatach.
(MK)
Regionalne Biuro Doradztwa i Kariery we Wrocławiu przy
współudziale Gminnego Centrum Informacji w Oławie, w ramach
projektu Doradztwo i Kariera- ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełno sprawnościami, zaprasza
osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do Wydziału Profilaktyki
Uzależnień Urzędu Miejskiego w Oławie, przy ul. Młyńskiej 12 a,
na pierwsze warsztaty, które odbędą się 23 września – początek
o godz. 9.00.
W ramach tych działań osoby z niepełnosprawnościami będą
mogły poprawić swoje umiejętności:
• społeczne (przełamywanie barier wynikających z niepełnosprawności, podejmowanie różnej aktywności o charakterze zawodowym
i społecznym, umiejętności radzenie sobie w stresie, rozwiązywanie konfliktów, szczególnie zawodowych),
• poruszania się po rynku pracy oraz podejmowania działań związa-
nych z uzyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia (m.in. umiejętność
planowania swojej ścieżki zawodowej, autoprezentacji, prowadzenia negocjacji z pracodawcą, poznania praw i obowiązków).
Natomiast opiekunowie uczestniczący w warsztatach będą mogli:
• zmienić sposób postrzegania osób niepełnosprawnych, co spowoduje zwiększenie swobody podopiecznych, ich większą aktywność
i przejmowanie odpowiedzialności za swoje życie,
• podnieść świadomość na temat tego jak ważna jest dla osoby niepełnosprawnej możliwość realizacji swoich ambicji na polu zawodowym.
Kolejne spotkania odbędą się w październiku, listopadzie
i grudniu.
Zainteresowani mogą zapisywać się na warsztaty w GCI
(Urząd Miejski, pl. Zamkowy 15, tel. 071 313 30 64).
(MK)
Warsztaty dla osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów
Bon na innowacje dla najmniejszych firm
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na przełomie
sierpnia i września 2008 r. uruchomi nabór wniosków do konkursu
w ramach Programu pilotażowego na lata 2008 – 2010 „Bon na
innowacje”.
Celem programu będzie zainicjowanie kontaktów małych
przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.
Wsparcie będzie przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych, np.:
• badania naukowe, w tym przemysłowe,
• prace rozwojowe, w tym tworzenie projektów, opracowywanie
prototypów, testowanie produktów i usług,
• opracowanie i zastosowanie narzędzi zarządzania innowacją,
• zaprojektowanie zmian procesu, zmian w zarządzaniu łańcu-
chem dostaw,
• opracowanie nowego modelu rozwoju przedsiębiorstwa,
• opracowanie nowego sposobu dostarczania usług i obsługi klienta,
• rozwój nowej usługi.
Maksymalna wartość wsparcia nie może być większa niż 15
tys.zł.
Wnioski będzie można składać na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.parp.gov.pl/index/more/4872
(MK)
KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta Oława, zgodnie z postanowieniami § 29
ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Oława (Uchwała nr XLV/340/05 Rady
Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. - Dz. Urz. W.
D. nr 112, poz. 1858 z późn. zm.) ustala termin deratyzacji na
15 – 19 września 2008 r.
Zobowiązuje się wszystkich właścicieli i użytkowników nie-
ruchomości zabudowanych do wyłożenia w tym okresie, na
własny koszt, trutki na gryzonie (szczury, myszy).
Uwaga: Ze względu na trujące własności, miejsca wyłożenia
substancji, winny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich, w szczególności dzieci.
Burmistrza Oławy
Franciszek Październik
3S lipiec - sierpień 2008 r.
11
Rynek pracy w mieście
Na koniec czerwca bezrobocie w mieście po raz pierwszy spadło poniżej 900 osób. W lipcu ten spadek utrzymał się
i liczba osób bezrobotnych w mieście wyniosła 898, w tym
516 kobiet. Od początku roku pracę podjęło 417 osób. Powiatowy Urząd Pracy zaktywizował 170 mieszkańców miasta.
Rynek pracy otworzył się na ludzi w wieku powyżej 50 lat,
będących na emeryturze. Obecnie takie osoby najczęściej poszukują pracy i są zatrudniane. Korzystają przy tym z pomocy
pracowników GCI, piszących i wysyłających dokumenty aplikacyjne.
(ŁMW)
Instrumenty rynku pracy
I
II
III
IV
V
VI
VII
Razem
Liczba osób skierowanych na staż
6
14
26
9
20
8
0
83
Liczba osób skierowanych na
przygotowanie zawodowe
Liczba osób skierowanych na
szkolenie
0
1
3
3
8
0
5
20
2
1
1
13
9
7
1
34
1
1
2
1
0
0
1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
8
9
2
27
Liczba osób skierowana na prace
interwencyjne
Liczba osób skierowana na roboty
publiczne
Liczb osób, które uzyskały dotacje na
rozpoczęcie działalności
Liczba osób bezrobotnych w Oławie.
I-VII 2008
bezrobotni ogółem
571
styczeń
1046
562
luty
1040
544
marzec
1015
532
kwiecień
993
509
maj
935
bezrobotne kobiety
516
511
czerwiec
896
lipiec
898
Dolnośląski Gryf – nagroda gospodarcza
Zachodnia Izba Gospodarcza po raz piąty ogłosiła konkurs
mający na celu aktywizację przedsiębiorczości i samorządności
na Dolnym Śląsku w warunkach przynależności do Unii Europejskiej.
Dolnośląski Gryf przyznawany będzie m.in. w kategoriach:
• przedsiębiorstwa
– za szczególne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorstwa średniego i dużego,
– za najbardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa o zatrudnieniu do 50 osób,
– za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska;
• inne instytucje – nagroda specjalna za najlepszą współpracę
polsko-ukraińską instytucji lub przedsiębiorstw.
Wybór laureatów odbywać się będzie na podstawie ankiet
konkursowych dostępnych wraz z regulaminem w Gminnym
Centrum Informacji, Urząd Miejski w Oławie.
Prosimy zgłaszać chęć udziału w konkursie do 30 sierpnia
2008 w Gminnym Centrum Informacji, tel. 071 313 30 61, e-mail:
[email protected].
Do 15 września 2008 wytypujemy i zgłosimy kandydatów
do nagrody. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców i instytucje do udziału w konkursie Dolnośląski Gryf
– nagroda gospodarcza.
Franciszek Październik
burmistrz Oławy
Ważne dla handlowców i restauratorów
Przedsiębiorcy prowadzący detaliczną sprzedaż napojów
alkoholowych w roku 2008 zobowiązani są do zapłacenia
w terminie do 30 września 2008 r. trzeciej raty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
12
Wpłaty można dokonać:
• w kasie Urzędu Miejskiego, przy pl. Zamkowym 15, w godzinach od 9.30 do 14.30, a w środy od 9.30 do 16.00
• w Banku Spółdzielczym w Oławie na konto Urzędu Miejskiego: 49 9585 0007 0010 0016 7716 0028. (BŁ)
3S lipiec - sierpień 2008 r.
Pod skrzydłami koguta
Laitila – miasto w południowo-zachodniej
Finlandii, w regionie Vakka-Soumi, oddalone o 60 km na północ od stolicy regionu
– Turku. Położone nad rzeką Sirppujoki oraz
przy drodze krajowej nr 8 z Turku do Oulu.
Obszar ten był już zamieszkiwany w prehistorii, co potwierdzają liczne znaleziska
archeologiczne, m.in. najstarsze wyroby szklane w tej części
Skandynawii, róg (Trinkhorn) z czasów rzymskich czy pochówek z epoki żelaza.
Szybki rozwój osady nastąpił po roku 1868, kiedy to stała się
ona siedzibą władz okręgu, liczącego obecnie obok Laitili
jeszcze 44 wsie. Miejscowość została miastem w 1986 roku.
W centrum miasta stoi drewniany kościół pod wezwaniem św.
Michała z drugiej połowy XV wieku.
Obecnie okręg Laitila zajmuje obszar 545 km², w tym prawie 15 km² to powierzchnia jezior. Miasto zamieszkuje około
8.600 mieszkańców; niemalże w 100% to Finowie.
Laitila jest osadą zamieszkaną przez ludzi młodych, gdyż co
szósty mieszkaniec ma mniej niż 15
lat, a tylko co dziesiąty więcej niż
60 lat. Do słynnych mieszkańców
miejscowości należą Markus Seikola (hokeista ligi fińskiej) oraz Valle
Mäkelä (kierowca formuły 1).
W Laitila działają liczne firmy
z branży samochodowej, stoczniowej i informatycznej. Działają tutaj
również jedne z większych zakładów produkujących napoje, piwo,
lemoniadę oraz wodę pitną.
Miasto słynie z licznych farm drobiu, a także z festiwalu jajka.
Laitila nawiązała kontakt z 4 zagranicznymi miastami w ramach partnerstwa miast z Cuxhaven (Niemcy),
Härryda (Szwecja), Vöru (Estonia)
i Masami (Tanzania).
Kivijärvi – miejscowość w regionie Finlandia Centralna,w okręgu Saarijärvi-Viitasaari, na Pojezierzu Fińskim. Osada
położona jest na wysokości 134 m n.p.m..
Gmina obejmuje prawie 600 km² (w tym
115 km² to obszar zajmowany przez wodę)
i zamieszkana jest przez prawie 1.500 ludzi. Do najsłynniejszych mieszkańców Kivijärvi należy Jukka
Sipilä (fiński aktor).
Pierwsze wzmianki o istnieniu osady na tym terytorium
pochodzą z XVI wieku, natomiast jako gmina istnieje od
1868 roku, w 1874 roku został zbudowany tutaj kościół
parafialny. Utworzenie parafii w Kivijärvi, obejmującej 9
pobliskich wiosek, spowodowało szybki rozwój miejscowości.
Ludność miejscowa zajmowała się
od zawsze uprawą roli i leśnictwem.
Do dziś tymi zajęciami trudnią się
współcześni mieszkańcy Kivijärvi,
natomiast w okresie letnim zatrudnienie okolicznej ludności dają licznie przybywający tutaj turyści, którzy kierują się stąd do pobliskiego
Parku Narodowego Salamajärvi.
W pobliżu miejscowości znajduje
się jezioro Kivijärvi, mające prawie
30 km długości. Do największych
atrakcji miejscowości należą loty
szybowcami oferowane przez miejscowe lotnisko.
Pälkäne – miasteczko położone przy drodze krajowej numer 12, 35 km na południowy wschód od Tmepere, stolicy okręgu,
a około 70 km drogi od Helsinek. Osada
położona jest pomiędzy trzema jeziorami:
Pälkänevesi, Mallasvesi i Roine. Co ciekawe, przez miejscowość przepływa rzeka
Kostianvirta, która powstała dopiero w 1604 roku, w wyniku
przedarcia się wód jeziora Pälkänevesi z północy na południe
do jeziora Mallasvesi.
Miejscowość zamieszkana jest przez 4300 mieszkańców, którzy pracują głownie w przemyśle oraz turystyce, natomiast co
piąty mieszkaniec osady utrzymuje się z pracy na roli i leśnictwie. Głównym atutem Pälkäne jest przyroda, gorzej wygląda
kwestia dziedzictwa materialnego w osadzie. Brak tu cennych
zabytków. Odnajdziemy w miejscowości ruiny kościołka św.
Michała z XV wieku, a także kościół wybudowany w 1839
roku.
Nazwa osady zagościła także na kartach historii, otóż w 1709
roku, w trakcie trwania wielkiej wojny północnej, doszło pod
miejscowością do bitwy pomiędzy oddziałami rosyjskimi
a szwedzko-fińskimi.
Dziś życie kulturalne i społeczne miejscowości skupia się
głownie wokół miejscowej szkoły podstawowej, gdzie ist-
nieją liczne kółka muzyczne, miejsca spotkań mieszkańców
osady, co więcej to właśnie szkoła nawiązuje kontakty z zagranicą (m.in. ze szkołą z Lovere we Włoszech) promując
w ten sposób Pälkäne poza granicami Finlandii.
Dzięki krajobrazowi z wielością jezior i lasów okolice te przyciągają
tłumy turystów, chcących odpocząć
od wielkomiejskiego zgiełku, wśród
czystych i bogatych w zwierzynę lasów, jezior i łagodnych wzniesień.
Pälkäne idealne do uprawiania kajakarstwa, biegania, wyczynowego jeżdżenia na rowerze, pieszych
wędrówek, jazdy konnej, pływania,
nurkowania, gry w tenisa. Na obrzeżach miejscowości znajduje się Sydän-Hämeen Safari, gdzie istnieje
możliwość zobaczenia z bliska,
strusi, bizonów, kilku gatunków jeleni czy kur.
Dłuższym pobytom sprzyja dobrze
rozwinięta baza noclegowa.
Miejscowość słynie z miejscowych truskawek.
S. Leśniewski
3S lipiec - sierpień 2008 r.
13
Z archiwum prasowego
„Słowo Polskie” i „Gazeta Robotnicza” 1967
(Ze zbiorów Zbigniewa Mazura przekazanych do Biblioteki Miejskiej w Oławie)
14
3S lipiec - sierpień 2008 r.
Kogo rozpoznajesz na tym zdjęciu?
Gdzie w Oławie znajdował się ten hotel?
Rozwiązanie z poprzedniego numeru:
Na zdjęciu rozpoznano
od góry:
Zbigniewa Semeniuka
Marię Nowak
Krystynę Grabczyńską
Wiesławę Stryczak.
W obiekcie na
Placu
Piastów
przed II wojną
światową mieścił
się browar z piwiarnią.
3S lipiec - sierpień 2008 r.
15
Oława z lotu ptaka
Foto: D. Połom

Podobne dokumenty

Oława październik`06 SERWIS SPOŁECZNO

Oława październik`06 SERWIS SPOŁECZNO Pozostając jeszcze przy muzyce, przypominamy koncert zespołu Freetwork, który wystąpił w Oławie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. A zgodnie z wcześniejszą obietnicą piszemy o...

Bardziej szczegółowo