załącznik nr 1

Transkrypt

załącznik nr 1
załącznik nr 1
do zarządzenia nr K/192/2014
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 30 maja 2014 r.
Zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta Leszna
wydatki - zadania miasta
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
1.
010
2.
Rolnictwo i łowiectwo
01095
4010
4110
4120
4210
4430
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
RóŜne opłaty i składki
750
Administracja publiczna
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4305
4306
4385
4386
4425
4426
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego
4010
4110
4170
4210
4370
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
Plan
2014
przed zmianami
Zmniejszenia
Zwiększenia
Plan
2014
po zmianach
3.
4.
5.
6.
38 398,55
346,96
376,96
38 428,55
36 198,55
346,96
376,96
36 228,55
0,00
0,00
0,00
698,99
35 499,56
0,00
0,00
0,00
346,96
0,00
290,00
49,85
7,11
0,00
30,00
290,00
49,85
7,11
352,03
35 529,56
18 233 868,00
8 200,00
8 200,00
18 233 868,00
1 256 909,00
8 200,00
8 200,00
1 256 909,00
103 536,00
11 503,00
10 080,00
1 120,00
2 210,00
246,00
0,00
0,00
7 380,00
820,00
0,00
0,00
7 315,00
813,00
0,00
0,00
65,00
7,00
110 851,00
12 316,00
2 700,00
300,00
2 275,00
253,00
101 690,00
2 000,00
2 000,00
101 690,00
85 778,00
2 000,00
2 000,00
85 778,00
10 500,00
2 030,00
13 600,00
13 130,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
340,00
220,00
0,00
840,00
10 840,00
2 250,00
11 600,00
13 970,00
0,00
0,00
600,00
600,00
1.
758
2.
RóŜne rozliczenia
75818
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85415
Pomoc materialna dla uczniów
3240 Stypendia dla uczniów
RAZEM
Sporządził:
Wydział BudŜetu
3.
4.
5.
6.
136 380,00
5 030,00
0,00
131 350,00
86 380,00
5 030,00
0,00
81 350,00
86 380,00
5 030,00
0,00
81 350,00
16 258 583,00
2 000,00
2 000,00
16 258 583,00
7 188 885,00
2 000,00
2 000,00
7 188 885,00
5 980 000,00
2 000,00
2 000,00
5 980 000,00
649 075,00
509 965,00
5 000,00
144 110,00
539 783,00
509 965,00
5 000,00
34 818,00
539 119,00
509 965,00
5 000,00
34 154,00
90 034 963,55
527 541,96
17 576,96
89 524 998,55

Podobne dokumenty