OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ROZLICZANIA PODATKU Ja niżej

Transkrypt

OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ROZLICZANIA PODATKU Ja niżej
OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ROZLICZANIA PODATKU
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 233 § l Kodeksu Karnego oświadczam, co następuje:
podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczam na terenie m.st. Warszawy w Urzędzie
Skarbowym …..........................................................................
................................................
( data)
..................................……………………………………………..
( podpis czytelny osoby składającej oświadczenie)

Podobne dokumenty