podatkowy sierpień 2015

Transkrypt

podatkowy sierpień 2015
Newsletter / 13 sierpnia 2015 r.
Str.2. Krzysztof Sachs w Zespole Olesiński & Wspólnicy
Str.3. Zmiany dotyczące zwolnień lekarskich i zasiłków macierzyńskich już ogłoszone
Str.5. Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uszczelni
system ochrony konsumentów
Str.7. Nowe narzędzie kontroli inwestycji o istotnym znaczeniu strategicznym dla
państwa
Str.9. Wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów na rynek - szansa na
dofinansowanie dla MŚP
Str.11. Modernizacja lub wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie dla MŚP i dużych
przedsiębiorstw
Krzysztof Sachs w Zespole Olesiński & Wspólnicy
Z radością informujemy, że Krzysztof Sachs dołączył jako Doradca
Strategiczny do Zespołu Olesiński & Wspólnicy.
Krzysztof Sachs to absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
doradca podatkowy. Od 1997 roku pracował w konsultingu, najpierw w
Arthur Andersen, a od 2002 r. w Ernst & Young (EY). Autorytet w dziedzinie
VAT, współautor m.in. słynnego Komentarza do Dyrektywy VAT, znanego
każdemu, kto ma do czynienia z podatkami.
Jako doradca podatkowy, Krzysztof brał udział w projektach o strategicznym znaczeniu dla
międzynarodowych korporacji oraz największych polskich firm. Jest także ekspertem sejmowej
Komisji Finansów Publicznych i senackiej Komisji Gospodarki, laureatem wyróżnień w rankingu
doradców podatkowych Dziennika Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej.
Współpraca z Krzysztofem będzie dotyczyła przede wszystkich wsparcia w projektach eksperckich i
strategicznych.
Cieszymy się na tę współpracę i z przyjemnością dzielimy się z Państwem informacją o dołączeniu do
nas Krzysztofa.
2
Zmiany dotyczące zwolnień
macierzyńskich już ogłoszone
lekarskich
i
zasiłków
7 lipca 2015 r. Prezydent podpisał, a 30 lipca została ogłoszona ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz
niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r., poz. 1066 (dalej: nowelizacja, ustawa zmieniająca), na
mocy której zmienione zostaną m.in. zasady wystawiania zwolnień lekarskich oraz zasady obliczania
zasiłku macierzyńskiego dla kobiet – przedsiębiorców.
O zmianach informowaliśmy już na wcześniejszych etapach legislacji (newsletter prawno-podatkowy z
17.10.2014
r.
–
E-zwolnienia
lekarskie
oraz
zmiany
w
zakresie
zasiłków
–
http://www.olesinski.com/olesinski-wspolnicy-newsletter-prawno-podatkowy-pazdziernik-2014-2/ oraz
newsletter prawno-podatkowy z 18.06.2015 r. - Uwaga przedsiębiorcze mamy! Zmiany w zasiłkach
macierzyńskich dla przedsiębiorców - http://www.olesinski.com/olesinski-wspolnicy-newsletter-prawnopodatkowy-czerwiec-2015-2/), stąd teraz tylko krótkie przypomnienie najważniejszych zmian:
I. Zasiłek macierzyński dla kobiet – przedsiębiorców
Nowelizacja wprowadza do ustawy art. 48a, zgodnie z którym wysokość zasiłku macierzyńskiego
zostanie uzależniona od długości okresu składowego oraz wysokości opłacanych składek.
Zgodnie z ww. przepisem, ciężarnej kobiecie, która prowadziła działalność gospodarczą krócej niż 12
miesięcy przed porodem, będzie przysługiwać zasiłek macierzyński w wysokości przeciętnej
miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (kwota równa
60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) jako kwota bazowa –
obecnie jest to kwota 2.375,40 zł.
Do tej bazy doliczany będzie iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru
składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek
na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki
na ubezpieczenie chorobowe, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. W praktyce zatem
zasiłek macierzyński będzie powiększany o 1/12 kwoty, jaką prowadząca działalność wpłacała do ZUS
ponad wymaganą stawkę minimum dla jednego z dwunastu miesięcy, w których regulowano
podwyższone składki przed urodzeniem dziecka. Zatem chcąc otrzymać zasiłek w pełnej wysokości,
(odpowiadającej podwyższonej składce), wymagane będzie opłacenie wyższych składek przez 12
miesięcy przed porodem.
Przepis wejdzie w życie 1 listopada 2015 r.
3
Zmiany dotyczące zwolnień
macierzyńskich już ogłoszone
lekarskich
i
zasiłków
II. E-zwolnienia chorobowe
Nowelizacja wprowadza także tzw. e-zwolnienia – zgodnie z nowymi przepisami zaświadczenia
lekarskie wystawiane będą w formie dokumentu elektronicznego i natychmiast udostępniane, za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, płatnikom składek i ZUS (lekarz będzie mieć max. 3 dni
na przekazanie zwolnienia do ZUS, ZUS natomiast powinien przekazać zwolnienie płatnikowi nie
później niż następnego dnia po jego otrzymaniu).
Co istotne, płatnik składek zatrudniający powyżej 5 pracowników, będzie obowiązany do utworzenia
elektronicznego profilu informacyjnego płatnika składek w celu przesyłania zwolnień lekarskich za jego
pośrednictwem. Pracodawcy nieposiadający takiego konta będą musieli na piśmie poinformować
pracowników o obowiązku dostarczania zwolnień w papierowej formie (a konkretnie wydruku ezwolnienia zaopatrzonego w podpis i pieczątkę lekarza).
Nowe regulacje, mające na celu przede wszystkim przyspieszenie procedury przekazywania zwolnień
lekarskich, a w konsekwencji zapobieganie nadużyciom, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
Nowelizacja wprowadza także szereg innych zmian, dotyczących m.in. prawa do zasiłku
macierzyńskiego i opiekuńczego (rozszerzenie kręgu uprawnionych) oraz zasad udzielania
pracownikom – ojcom urlopów macierzyńskich i rodzicielskich (w tym zakresie zmienia się Kodeks
Pracy).
Więcej informacji: Natalia Komarzańska, tel. (71) 75 00 723
4
Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów uszczelni system ochrony konsumentów
W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów. Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów na
rynku usług finansowych oraz reforma systemu eliminowania z obrotu niedozwolonych
postanowień wzorców umownych, a także wzmocnienie istniejącego modelu ochrony konsumentów.
Proponowane zmiany mają przeciwdziałać problemowi tzw. missellingu, czyli sprzedaży produktów
niedopasowanych do potrzeb konsumenta. Problem ten dotyczy przede wszystkim produktów
finansowych, których stopień skomplikowania wyklucza możliwość oceny ich adekwatności przez
przeciętnego konsumenta. Zmiany mają wzmocnić ochronę konsumenta na rynku usług finansowych,
m.in. przez wprowadzenie zakazu proponowania konsumentom nabycia usług finansowych, które
nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych
przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów, lub proponowania nabycia tych usług w
sposób nieadekwatny do ich charakteru (np. oferowanie 80-letniemu klientowi produktu
ubezpieczeniowego z elementem inwestycyjnym).
Nowelizacja istotnie zreformuje także system kontroli postanowień wzorców umów zawieranych z
konsumentami. Obecnie system ten opiera się na kontroli sądowej – Sąd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów orzeka o uznaniu danego postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i następnie
zakazuje jego wykorzystywania. W oparciu o prawomocne orzeczenie sądu Prezes UOKiK dokonuje
wpisu takiego postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych. Zmiana systemu polegać będzie na
powierzeniu kontroli postanowień wzorców umów zawieranych z konsumentami wyłącznie
Prezesowi UOKiK, z zachowaniem merytorycznej kontroli nad jego decyzjami ze strony SOKiK.
W projekcie wprowadzono wyraźny zakaz stosowania we wzorcach umów zawieranych z
konsumentami postanowień, o których mowa w art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego, tj. postanowień
kształtujących ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszających
ich interesy. W przypadku naruszenia ww. zakazu Prezes UOKiK będzie wydawał decyzję uznającą
dane postanowienie za niedozwolone i zakazującą jego wykorzystywania. Decyzje te będą mieć
skutek w stosunku do przedsiębiorcy, który je stosuje, oraz wszystkich konsumentów, którzy zawarli lub
zawrą z nim umowę na podstawie zakwestionowanego wzorca.
Wydając decyzję w sprawie stosowania niedozwolonych postanowień umownych, Prezes UOKiK może
jednocześnie nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku
poprzedzającym wydanie decyzji. Jest to kara analogiczna do kar nakładanych przez Prezesa UOKiK
na przedsiębiorców za naruszenie innych zakazów określonych w ustawie.
5
Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów uszczelni system ochrony konsumentów
Skuteczność wydawanych przez Prezesa UOKiK decyzji zostanie wzmocniona również przez
wprowadzenie ich obowiązkowej publikacji. Prezes Urzędu będzie publikował na stronie internetowej
Urzędu sentencje decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy wraz ze wskazaniem stron,
określeniem wysokości kar i uzasadnieniem.
Nowelizacja wprowadza także szereg nowych instrumentów prawnych dla Prezesa UOKiK takich jak
decyzje tymczasowe, możliwość nieodpłatnego publikowania komunikatów dotyczących
zachowań lub zjawisk mogących stanowić istotne zagrożenie interesów konsumentów, oraz instytucja
tzw. „tajemniczego klienta”, pozwalająca na dokonywanie próby zakupu w postępowaniu w sprawach
praktyk naruszających zbiorowy interes konsumentów. Wprowadzenie tych instrumentów powinno w
znaczący sposób wpłynąć na bezpieczeństwo konsumentów w obrocie i ułatwić skuteczne wykrywanie
praktyk przedsiębiorców naruszających te interesy.
Obecnie projekt nowelizacji znajduje się w Senacie. Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od
jej ogłoszenia.
Więcej informacji: Magdalena Kaleta (22) 12 35 236, Aleksandra Płucienik (22) 12 35 235
6
Nowe narzędzie kontroli inwestycji o istotnym znaczeniu
strategicznym dla państwa
W dniu 05.08.2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.
Ustawa daje Radzie Ministrów oraz ministrowi właściwemu ds. Skarbu Państwa instrumenty
pozwalające na nadzór nad transakcjami prowadzącymi do objęcia kontroli w podmiotach działających
w sektorach uznanych za kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Dopóki
jednak Rada Ministrów nie uchwali wykazu podmiotów objętych ochroną, ustawa będzie miała tak
naprawdę zastosowania.
Mechanizmy kontrolne mają mieć zastosowanie w odniesieniu do transakcji nabycia:
- akcji/udziałów spółek,
- ogółu praw i obowiązków wspólnika mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub mającego prawo
do reprezentacji spółek osobowych,
- przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (składników materialnych i niematerialnych
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej)
wskutek, których dojdzie do nabycia/osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo dominacji nad
podmiotem podlegającym ochronie.
Podmiotami podlegającymi ochronie mają być wyłącznie spółki działające w strategicznych dla
państwa sektorach, m.in. których przedmiotem działalności (niekonieczne przedmiotem działalności
przeważającej) jest wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucja gazu ziemnego lub energii
elektrycznej, produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, produkcja chemikaliów, przesyłanie
paliw gazowych czy działalność telekomunikacja. Natomiast to, do których spółek konkretnie z tych
branży będą miały zastosowanie ograniczenia będzie decydowała Rada Ministrów, umieszczając daną
spółkę na wykazie podmiotów chronionych. Wykaz podmiotów chronionych ma mieć każdorazowo
charakter czasowy i ma być dostosowywany do aktualnych zagrożeń dla państwa.
Mechanizm kontroli sprowadza się do obowiązku informowania ministra właściwego ds. Skarbu
Państwa o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa lub nabycia dominacji (chodzi tutaj
o wszelkie sposoby nabycia, w tym również o pośrednie uzyskanie kontroli). W zawiadomieniu o
zamiarze dokonania czynności prawnej obok szeregu informacji o bieżącej sytuacji podmiotu
nabywającego, w tym posiadanych innych akcjach/udziałach, powiązaniach kapitałowo-finansowych,
powinna znaleźć się również informacja o zamiarach podmiotu składającego zawiadomienie w
odniesieniu do podmiotu objętego ochroną dotyczące: planów inwestycyjnych, długoterminowych
planów działalności co do podmiotu objętego ochroną, przewidywanych zmianach w
organizacji, a nawet o polityce dywidend i polityce zatrudnienia.
7
Nowe narzędzie kontroli inwestycji o istotnym znaczeniu
strategicznym dla państwa
Zasadniczo zawiadomienie będzie wszczynać postępowanie, w wyniku którego organ kontroli po
zasięgnięciu opinii Komitetu Konsultacyjnego będzie mógł w drodze decyzji administracyjnej wyrazić
sprzeciw lub stwierdzić niedopuszczalność wykonywania prawa z udziałów/akcji (przy nabyciu
pośrednim). Przesłanki do wydania sprzeciwu są wprawdzie określone w ustawie, jednak są tak
szerokie, że organ kontroli będzie miał dużą swobodę w uznaniu czy dany przypadek spełnia przesłanki
do wyrażeniu sprzeciwu.
Niezłożenie zawiadomienia lub dokonanie czynności prawnej pomimo sprzeciwu organu jest
zagrożone:
- sankcją bezwzględnej nieważności czynności prawnej, a w przypadku nabycia pośredniego brakiem
możliwości wykonywania prawa głosu i innych uprawnień za wyjątkiem prawa do zbycia;
- wysokimi sankcjami karnymi dla osoby działającej w imieniu lub interesie podmiotu nabywającego –
kara grzywny do 100 000 000, karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat albo obu karami
łącznie; odpowiednio lecz nieco złagodzonej odpowiedzialności karnej może podlegać również
osoba zobowiązana do zajmowania się sprawami podmiotu zależnego;
oraz pośrednio może skutkować również cofnięciem udzielonych koncesji.
Jak wnika z uzasadnienia do ustawy jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa w
strategicznych obszarach. Rząd ma mieć realne instrumenty pozwalające zapobiegać m.in. wrogim
przejęciom, przejściu strategicznych spółek w „niepożądane ręce”. Niemniej innych przypadkach
wkraczania państwa w swobodę działalności gospodarczej oraz swobodę umów pojawiają się
wątpliwości co do adekwatności tych środków oraz rzeczywistego ich wykorzystywania, czy udzielone
kompetencje nie będą instrumentem gry politycznej.
Więcej informacji: Joanna Lentka, tel. (71) 75 000 756
8
Wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów na rynek
- szansa na dofinansowanie dla MŚP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała dokumentację konkursową w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek.
I. Przedmiot konkursu
W ramach konkursu Badania na rynek dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów
dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo- rozwojowych przeprowadzonych przez
przedsiębiorcę (MŚP) samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek
nowych
bądź
znacząco
ulepszonych
produktów
(wyrobów
lub
usług).
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze
i eksperymentalne prace rozwojowe.
II. Beneficjenci
Konkurs jest skierowany wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
III. Koszty kwalifikowane i poziom dofinansowania
Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 500 mln PLN.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR, w tym:
– na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,
– na usługi doradcze: 1 000 000 zł.
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:
– na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
– na usługi doradcze: 500 000 zł.
9
Wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów na rynek
- szansa na dofinansowanie dla MŚP
Intensywność wsparcia:
– w zakresie infrastruktury określają zasady regionalnej pomocy inwestycyjnej, dla której maksymalna
intensywność wsparcia wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych, co jest zależne od statusu
przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji;
– na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi: 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich
przedsiębiorców, 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;
– na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.
Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć w szczególności:
– Koszty prac rozwojowych, w tym: wynagrodzeń, badań wykonywanych na podstawie umowy,
wiedzy, patentów, koszty operacyjne (materiałów, środków eksploatacyjnych, ponoszonych
bezpośrednio z realizacją projektu);
– Koszty usług doradczych,
– Koszty kwalifikowane w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej (maksymalna intensywność
określona na podstawie mapy pomocy regionalnej), w tym:
– nabycie nieruchomości – max. do 10% kosztów,
– nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
– nabycie robót i materiałów budowlanych;
– nabycie patentów, licencji, know- how;
– raty spłaty kapitału nieruchomości – do wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych,
– raty spłaty kapitału środków trwałych.
Nabór wniosków w ramach konkursu rozpocznie się 31 sierpnia, a zakończy 30 września 2015 r.
Więcej informacji: Weronika Burman, tel. (71) 75 00 727
10
Modernizacja lub wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie
dla MŚP i dużych przedsiębiorstw
Minister Środowiska ogłosił konkurs „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł
energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
I. Przedmiot dofinansowania
W ramach konkursu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” do
dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł
ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np.
spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).
Minimalna wymagana wartość ograniczenia/ uniknięcia emisji CO2/rok dla projektu wynosi
20 000 Mg/rok.
Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku
redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2).
Nie przewiduje się dofinansowania projektów polegających na:
-
budowie nowych źródeł ciepła,
-
budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych,
-
zastosowaniu współspalania węgla z biomasą.
II. Beneficjenci
Konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw.
III. Koszty kwalifikowane i poziom dofinansowania
Pula środków przeznaczona na konkurs to 42 143 526,38 PLN.
Minimalna kwota dofinansowania wynosi 2 493 120 PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania: 20 776 000 PLN.
Intensywność wsparcia wynosi maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych.
11
Modernizacja lub wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie
dla MŚP i dużych przedsiębiorstw
Rodzaje kosztów kwalifikowalnych:
-
nabycie maszyn i urządzeń,
-
roboty demontażowe, budowlano-montażowe oraz związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń
oraz całego obiektu,
-
nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy
technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania,
-
koszty zarządzania – maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych.
Dofinansowanie stanowi refundację poniesionych kosztów, wypłacanych na podstawie sprawozdań
okresowych.
Nabór wniosków w ramach konkursu trwa od 10 lipca do 14 września 2015.
Więcej informacji: Weronika Burman, tel. (71) 75 00 727
12
Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z
doradcami Kancelarii, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają lub kontakt z wyżej
wskazanymi autorami tekstów.
Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi
odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia
opinii Kancelarii.
Olesiński & Wspólnicy KANCELARIA ADWOKACKA,
Adwokat Rafał Olesiński
ul. Powstańców Śląskich 2-4,
53-333 Wrocław
www.olesinski.com
Tel. +48 (71) 75 00 700
Fax: +48 (71) 75 00 789
[email protected]
13