Wyniki - Citibank Online

Transkrypt

Wyniki - Citibank Online
Wrzesień 2011
Wszystkie dane są podane na 31 sierpień 2011
www.schroders.pl
Schroder International Selection Fund
BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A1 EUR
Cel i polityka inwestycyjna
Data uruchomienia funduszu
31 październik 2005
Wartość aktywów funduszu (w milionach)
USD 3.236,1
Zapewnienie wzrostu wartości kapitału, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje spółek
brazylijskich, rosyjskich, indyjskich i chińskich.
Profil ryzyka
Cena jedn. na koniec miesiąca (EUR)
65
Inwestycje w fundusze akcyjne związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem
walutowym. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu
inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze
związanie ich ze zdarzeniami zachodzącymi na rynku. Inwestycje na rynkach wschodzących
związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem płynności oraz ryzykiem
walutowym.
Benchmark
MSCI BRIC Net TR
Analiza wyników
Zarządzający funduszem
Wyniki (%)
Allan Conway & Waj Hashmi
Fundusz
128,96
Łączna liczba pozycji
1
miesiąc
3
miesiące
6
miesięcy
Aktualny
rok
1 rok
3 lata
5 lat
Od początku
-10,4
-12,3
-12,8
-17,8
-9,8
-1,7
21,6
54,8
-9,7
-12,3
-13,0
-17,5
-10,5
4,2
32,8
76,2
Benchmark
Fundusz zarządzany od
31 październik 2005
Roczne wyniki (%)
2010
2009
2008
2007
2006
Średnia rentowność
Fundusz
14,0
76,6
-55,5
37,8
37,7
0,30 %
Benchmark
17,0
88,1
-57,6
43,7
40,3
Ważne dane statystyczne za ostatnie
3 lata
Wyniki za ostatnie 5 lat (%)
100,0
Fundusz
Benchmark
Roczna zmienność (%)
33,5
33,3
Alpha (%)
-1,2
---
1,0
---
40,0
Beta
80,0
60,0
Wskaźnik Information Ratio
-0,1
---
20,0
Wskaźnik Sharpe'a
-0,0
0,0
0,0
2,5
---
-20,0
Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error
(%)
Powyższe wskaźniki opierają się na wynikach osiąganych
przez ostatnie 3 lata, wynikających z porównania cen zakupu
(bid to bid).
-40,0
Sie 2006
Kwi 2007
Sty 2008
Wrz 2008
Fundusz
Wskaźniki finansowe
Fundusz
Cena/wartość księgowa
Wskaźnik P/E (cena/zysk)
Przewidywany wskaźnik P/E
(cena/zysk)
Rentowność kapitału własnego
(ROE) (%)
Dochód z dywidendy (%)
Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat
Benchmark
2,0
1,7
11,5
11,3
9,2
9,6
21,1
20,1
2,5
2,5
20,6
21,0
Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich
poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i
w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa).
Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar.
Cze 2009
Lut 2010
Paź 2010
Lip 2011
Benchmark
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny
jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie
odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu
reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu,
chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu,
wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w
ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za
wyniki, jeżeli mają one zastosowanie.
Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki
portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark.
Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders
Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Analiza posiadanych
pozycji
10 największych pozycji
Pozycje
% Wartości
aktywów netto
Sektor
1. China Mobile
Usługi telekomunikacyjne
6,0
2. Cia Vale do Rio Doce
Materiały
6,0
3. Gazprom
Energia
5,4
4. Industrial & Commercial Bank of China
Instytucje finansowe
5,0
5. Petrobras
Energia
4,7
6. CNOOC
Energia
4,5
7. Banco Itau
Instytucje finansowe
4,5
8. China Construction Bank
Instytucje finansowe
4,4
9. Banco Bradesco
Instytucje finansowe
3,0
10. Sberbank
Instytucje finansowe
2,8
Łącznie
Największe pozycje
Pozycje overweight i dane ich dotyczące opierają
się na ekspozycji funduszu na posiadane pozycje
zgrupowane według nazwy.
Struktura aktywów
(%)
(%) Najmniejsze pozycje
Cia Vale do Rio Doce
3,8
Vale
Industrial & Commercial Bank of
China
2,6
Cia de Bebidas das Americas
CNOOC
2,3
China Mobile
2,3
China Construction Bank
2,3
Energia
Materiały
Usługi telekomunikacyjne
Zaangażowanie powiązane z
kontraktem terminowym futures na
indeksy akcji, jeżeli występuje, jest
odejmowane od środków
pieniężnych.
Produkty luksusowe
Informatyka
Przedsiębiorstwa przemysłowe
Źródło danych dotyczących
funduszu: Schroders
<500 milionów
6,1
Bank of China
-1,5
>=500<1000 milionów
0,0
Petrobras
-1,2
>=1000<2000 milionów
0,4
China Life Insurance
-1,1
>=2000<5000 milionów
Produkty konsumpcyjne
Media (woda, gaz, itd.)
Opieka zdrowotna
Instrumenty pochodne
Gotówka
Informacje
Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (352) 341 342 212
Faks: (352) 341 342 342
Dla Państwa bezpieczeństwa wszystkie
rozmowy telefoniczne są nagrywane.
10,9
14,0
8,9
7,0
7,8
5,2
5,0
5,4
4,7
4,8
4,5
7,0
2,7
4,0
0,7
1,3
0,0
0,0
0,3
0,0
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Waluta podstawowa funduszu
Częstotliwość transakci
Roczna opłata za zarządzanie
Minimalna kwota inwestycji
9,0
>=5000 milionów
84,6
Nieklasyfikowane
0,0
Kraj
28,9
26,9
25,5
24,4
Instytucje finansowe
(%)
-1,6
Sektor
Fundusz
Benchmark
(%) Podział według
-2,9 kapitalizacji rynkowej
46,4
39,7
37,3
Chiny/Hongkong
32,3
33,1
Brazylia
16,3
14,6
Federacja Rosyjska
11,4
15,0
Indie
Instrumenty pochodne
0,0
0,0
Gotówka
0,3
0,0
Akumulacyjne
B11ZCD7
SCHISAELX
LU0248178906.LUF
LU0248178906
USD
Codziennie (13:00 CET)
1,50 %
1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w
dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według
swojego uznania, może zrezygnować z minimalnej kwoty
subskrypcji.
Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu
bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w
związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej
www.schroders.com.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund
("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek
uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego
(i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, Centrum Jasna,
ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki
funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i mogą nie zostać
powtórzone. Inwestorzy mogą nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty jako, że ceny jednostek uczestnictwa i przychód z nich mogą spadać jak również rosnąć. Zmiany kursu walutowego mogą
spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został
wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, R.C.S. Luxembourg: B 37.799, L-1736 Senningerberg, Luksemburg.