Kurs interwencji kryzysowej (KiK)

Transkrypt

Kurs interwencji kryzysowej (KiK)
Kurs interwencji kryzysowej (KiK)
Kurs interwencji kryzysowej
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności kontaktu z osobą w kryzysie, a także poznanie metod
skutecznej interwencji psychologicznej w różnych sytuacjach, m.in. straty osobistej, żalu i żałoby,
przemocy – w tym przemocy seksualnej oraz możliwości wykorzystania narzędzi coachingowych
w sytuacjach kryzysowych.
Grupa docelowa
Cel szkolenia
i grupa docelowa
Grupa I: psychologowie, terapeuci i interwenci kryzysowi zatrudnieni w instytucjach pomocy
i integracji
społecznej
z
terenu
województwa
śląskiego,
w
tym
głównie
w ośrodkach interwencji kryzysowej, którzy niedawno rozpoczęli pracę w obszarze interwencji
kryzysowej.
Grupa II: psychologowie, terapeuci i interwenci kryzysowi zatrudnieni w instytucjach pomocy
i integracji
społecznej
z
terenu
województwa
śląskiego,
w
tym
głównie
w ośrodkach interwencji kryzysowej, posiadający duże doświadczenie w pracy w obszarze
interwencji kryzysowej.
W przypadku wolnych miejsc, na szkolenie będą kwalifikowani również psychologowie, pedagodzy,
terapeuci, pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin z innych typów instytucji.
Szkolenie liczy 100 godzin dydaktycznych (12 dni szkoleniowych) i składa się z czterech spotkań:
 Moduł I: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
W tym m.in.: charakterystyka kryzysu - pojęcia, teorie, definicje, obszary, dynamika,
podstawowe umiejętności z zakresu prowadzenia interwencji kryzysowej, modele i strategie
interwencji kryzysowej, skuteczna komunikacja w interwencji kryzysowej, cele i etapy
interwencji Kryzysowej, skuteczna diagnoza w interwencji kryzysowej, ocena stanu klienta
kryzysowego, specyfika kontaktu z osobą w kryzysie, zasady pracy z osobą w kryzysie –
warsztat pogłębiający ujęcie teoretyczne.
Szkolenie stacjonarne w Katowicach – liczba dni – 3, liczba godzin – 24
Program
 Moduł II: Inwencja w przypadku przemocy, w tym seksualnej
m.in.: specyfika zjawiska kryzysu w sytuacji przemocy, zasady kontaktu z ofiarą przemocy
i sprawcą przemocy, sposoby rozpoznawania różnych rodzajów przemocy, procedura
Niebieskiej Karty, budowanie strategii pomocy, współpraca z policją, instytucjami
pomocowymi dla ofiar przemocy, objawy wykorzystywania seksualnego/nadużyć
seksualnych, skuteczna interwencja w przypadku przemocy seksualnej, ze szczególnym
uwzględnieniem przemocy seksualnej wobec dzieci.
Szkolenie stacjonarne w Katowicach - liczba dni – 3, liczba godzin – 28
Projekt “Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kurs interwencji kryzysowej (KiK)
 Moduł III: Interwencja w sytuacji kryzysu utraty i żałoby
W tym m.in.: - specyfika kryzysu spowodowanego stratą osobistą, śmiercią lub żałobą,
dynamika i fazy procesu żałoby, sposoby przeżywania żałoby u dzieci i dorosłych, zasady
budowania kontaktu z osobą dorosłą i dzieckiem w kryzysie straty osobistej, relacje
w pomaganiu osobom przeżywającym
kryzys utraty,
ocena sytuacji kryzysowej
i planowanie strategii interwencji kryzysowej w sytuacji straty osobistej.
Szkolenie stacjonarne w Katowicach – liczba dni – 3, liczba godzin – 24
 Moduł IV: Coaching kryzysowy
W tym m.in.: - podstawowe informacje z zakresu coachingu, możliwości wykorzystania
coachingu w interwencji kryzysowej, zasady i modele prowadzenia sesji coachingowych
w sytuacji kryzysu, przebieg rozmowy coachingowej, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
podczas coachingu kryzysowego.
Szkolenie wyjazdowe – liczba dni – 3, liczba godzin – 24
Liczba miejsc – 32 (po 16 osób w każdej grupie)
Liczba grup – 2
Liczba dni szkoleniowych – 12
Termin: luty – maj 2015 roku
Informacje
organizacyjne
Łączna liczba godzin szkoleniowych dla całego kursu wynosi 100 (12 dni szkoleniowych). Jedno ze
spotkań (Coaching kryzysowy), realizowane jest w trybie wyjazdowym, w jednym z hoteli na terenie
województwa śląskiego. Pozostałe spotkania odbędą się w Katowicach w godzinach od 9:00 do 15:30
(godziny zajęć mogą ulec niewielkim zmianom). Spotkania będą realizowane w dni robocze. Podczas
szkoleń stacjonarnych organizator zapewnia przerwę kawową, lunch oraz materiały dydaktyczne,
natomiast podczas szkoleń wyjazdowych – nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników do miejsc realizacji zajęć.
Dokładne miejsca realizacji zajęć oraz terminy i szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych
szkoleń zostaną wskazane po wyłonieniu Wykonawcy.
Ze względu na intensywny charakter kursu oraz dużą liczbę dni szkoleniowych, prosimy
o przemyślaną decyzję udziału. Uczestnicy zobowiązani są do pełnej obecności na wszystkich
modułach szkolenia w pełnym wymiarze godzinowym oraz podpisania umowy, określającej
prawa i obowiązki uczestnika i podmiotu szkolącego.
Projekt “Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego