Rachunkowość Warta Poznania 2015 - SKNR KONTO

Transkrypt

Rachunkowość Warta Poznania 2015 - SKNR KONTO
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości
„KONTO”
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Wielkopolski w Poznaniu
www.sknrkonto.ue.poznan.pl
www.skwp.poznan.pl
CZEGO JESZCZE NIE WIEMY
O RACHUNKOWOŚCI, CZYLI O RÓŻNYCH
MIEJSCACH I FORMACH JEJ WYSTĘPOWANIA
Materiały konferencyjne
V Ogólnopolska Studencka Konferencja
„Rachunkowość warta Poznania”
Redakcja
SKNR „KONTO”
Poznań, 13-15 maja 2015 r.
Komitet Organizacyjny Konferencji:
Justyna Błoch
Agnieszka Brzózka
Klaudia Kąkol
Ewa Pietkiewicz
Kamil Wiśniewski
Recenzent
dr Marek Masztalerz
Patronat honorowy:
Sponsorzy:
Partnerzy Złoci:
Partnerzy Srebrni:
Partnerzy Brązowi
Wydawnictwo UEP
Druk:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Zakład Graficzny
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Tel. (0-61) 854 38 02
[email protected]
ISBN 978-83-939474-1-6
Spis treści
Wstęp ................................................................................................................................... 5
CZĘŚĆ I. PARTNERZY KONFERENCJI...................................................................................... 7
Bartosz Sowiński, Edyta Maciorowska, Wiktor Szepel - PORÓWNANIE WYBRANYCH
ASPEKTÓW POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ RACHUNKOWOŚCI .................................................. 8
CZĘŚĆ II. STUDENCI ............................................................................................................. 17
Paweł Antos - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ..................................... 18
Angelika Berent, Marek Pieńskowski - FAŁSZOWANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
A ODPOWIEDZIALOŚĆ KARNA ........................................................................................ 27
Marta Blacha, Małgorzata Grabias - RACHUNKOWOŚĆ KREDYTOWA BANKÓW .......... 35
Agnieszka Brzózka - RAT BEZ TAJEMNIC, CZYLI O UJĘCIU RZECZOWYCH AKTYWÓW
TRWAŁYCH WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH I POLSKICH STANDARDÓW
RACHUNKOWOŚCI .......................................................................................................... 46
Maksymilian Cemel - DEREGULACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO - ANALIZA
PORÓWNAWCZA Z UWZGLĘDNIENIEM KONTEKSTU HISTORYCZNEGO ........................ 60
Katarzyna Czajka, Filip Czechowski - ISLAM JAKO PRZYKŁAD KULTUROWYCH
UWARUNKOWAŃ ZASAD RACHUNKOWOŚCI ................................................................ 68
Klaudia Dziędziurko, Ewelina Herda - WYNIK FINANSOWY W DZIAŁALNOŚCI
BANKOWEJ ..................................................................................................................... 78
Krzysztof Filipowski - RYZYKA WYNIKAJĄCE Z NIENALEŻYTEGO WYPEŁNIENIA
WYMOGÓW PRAWNYCH W ŚWIETLE PRZEPROWADZANEJ DEREGULACJI ZAWODÓW
FINANSOWYCH ............................................................................................................... 85
Filip Garbacz, Anna Puszcz - SPRAWOZDAWCZOŚĆ JEDNOSTEK NIEPROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PRZYKŁADZIE STOWARZYSZEŃ W OBLICZU
WPROWADZENIA DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK MIKRO .................... 91
Katarzyna Gliszczyńska, Agata Romanowska - ISTOTA I METODY KONSOLIDACJI
SPRAWOZDAŃ FIANSOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH ................................................. 102
Marta Głowacka, Norbert Krupiński - BALANCED SCORECARD JAKO NARZĘDZIE
ZARZĄDZANIA KOŁEM NAUKOWYM NA PRZYKŁADZIE STUDENCKIEGO KOŁA
NAUKOWEGO RACHUNKOWOŚCI SIGMA .................................................................... 113
Magdalena Gogol, Szymon Stereńczak - WYKORZYSTANIE ANALIZY
DYSKRYMINACYJNEJ DO OCENY RYZYKA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW .................. 125
Małgorzata Jabłonowska, Paulina Obrzut - PROGRAMY ZWIĄZANE Z POLITYKĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ, KORZYSTNA INWESTYCJA CZY NIEPOTRZEBNY
WYDATEK? .................................................................................................................... 139
3
Magdalena Kapleta, Karolina Kleibert, Anna Kłosowska - CIEMNIEJSZA STRONA
WYNIKU, CZYLI CZY STRATA MOŻE BYĆ ZYSKIEM? ...................................................... 147
Piotr Koperny, Radosław Lasota - RACHUNKOWOŚĆ NIE DO POZNANIA.................... 154
Marta Kwiatkowska - POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE WOBEC BIEGŁEGO
REWIDENTA .................................................................................................................. 162
Barbara Leżańska - KALKULACJA KOSZTÓW................................................................. 168
Anna Lis, Lidia Śmigiel - SPECYFIKA RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA
PRZYKŁADZIE URZĘDU MIASTA RZESZÓW ................................................................... 178
Piotr Łabiński - STANDARYZACJA A HARMONIZACJA RACHUNKOWOŚCI .................... 190
Magdalena Łojewska - METODY WYKORZYSTYWANIA RAJÓW PODATKOWYCH ........ 202
Alicja Łukasik - LEASING W POLSKIM PRAWIE PODATKOWYM I BILANSOWYM ......... 214
Monika Naumczyk, Paulina Skoczypiec - OUTSOURGINC USŁUG KSIĘGOWYCH W
AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ ...................................................................................... 224
Anna Olewnik, Aniela Potka - SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA PAŃSTWOWYCH
UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE .................................................................................... 230
Patrycja Matyjasik - SPRAWOZDANIE FINANSOWE W ŚWIETLE REGULACJI
OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSCE ..................................................................................... 246
Katarzyna Sagan - CHARAKTERYSTYKA I ZASADY EWIDENCJI NA KONCIE „RACHUNEK
BIEŻĄCY” W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH ................................... 259
Marta Swoboda - DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE, TZW. „TRZYNASTKA”, W
ROZUMIENIU USTAWOWYM ....................................................................................... 267
4
Wstęp
Wydawać by się mogło, że o rachunkowości wiemy już wszystko. Wszakże jest to
dziedzina, której korzenie sięgają czasów prehistorycznych. Przez wszystkie stulecia
nieustannie się rozwijała. Okazała się obszarem na tyle istotnym, że w wielu państwach
(w tym w Polsce) objęto ją regulacjami prawnymi. Poza ustawami krajowymi powstały
też regulacje międzynarodowe takie, jak MSR/MSSF czy US-GAAP. Okazuje się jednak, że
w rachunkowości wciąż są obszary nieodkryte. Obecnie trendy badań naukowych
rozwijają się w kierunku rachunkowości behawioralnej, w tym neurorachunkowości.
Niniejsza publikacja nosi tytuł Czego jeszcze nie wiemy o rachunkowości, czyli
o różnych miejscach i formach jej występowania. Zawiera ona prace osób, które
rachunkowością się pasjonują, czego owoce mogą Państwo zobaczyć tu i teraz.
Publikacja wydana została z okazji V Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji
„Rachunkowość warta Poznania”. Nie powstałaby ona, gdyby nie wsparcie finansowe
i organizacyjne naszych Partnerów: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział
Wielkopolski w Poznaniu, Lorenz, Rödl & Partner. Dziękujemy także wydawnictwom
Difin, PWN, Polskiemu Wydawnictwu Ekonomicznemu oraz Wydawnictwu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu za przekazanie nagród książkowych dla laureatów konkursu
oraz firmie MSM Tax za pomoc w układaniu zadań konkursowych.
Jako wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „KONTO” jestem
dumna z efektów pracy i zaangażowania, jakie włożyli członkowie Koła nie tylko
w organizację tego wydarzenia, ale także w rozwój naszej organizacji. Jestem pewna, że
będziecie sięgać coraz wyżej i osiągać kolejne sukcesy najpierw jako studenci, a później
jako praktycy biznesu. Szczególne podziękowania należą się Agnieszce Brzózce, Klaudii
Kąkol, Ewie Pietkiewicz oraz Kamilowi Wiśniewskiemu, którzy razem ze mną podjęli trud
organizacji Konferencji i dopracowania najmniejszego szczegółu do perfekcji. Osobne
podziękowanie kieruję do dra Marka Masztalerza za opiekę nad Kołem już od 10 lat oraz
do mgr Marty Mazurowskiej za zaangażowanie i nieocenioną pomoc. Pragnę też
podziękować Zofii i Markowi Wierzbińskim za pomysł i organizację pierwszej edycji
Konferencji. Bez ich pracy nie byłoby nas tutaj. Ogromnym zaszczytem jest dla nas to, że
od samego początku naszego istnienia wspiera nas i kibicuje prof. Wiktor Gabrusewicz –
postać, która jest jednym z filarów rozwoju dziedziny rachunkowości w Polsce.
Życzę Państwu przyjemnej lektury. Mam nadzieję, że utwierdzi ona Państwa
w przekonaniu, że rachunkowość wciąż jest warta poznania.
Z poważaniem
Justyna Błoch
Wiceprezes SKNR „KONTO”
5
CZĘŚĆ I
PARTNERZY KONFERENCJI
Bartosz Sowiński
Edyta Maciorowska
Wiktor Szepel
Roedl Audit sp. z o.o.
PORÓWNANIE WYBRANYCH ASPEKTÓW POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ RACHUNKOWOŚCI
1. Wprowadzenie do niemieckich standardów rachunkowości
Źródłem niemieckich standardów rachunkowości jest trzecia księga HGB
(Handelsgesetzbuch) z 10 maja 1897 roku (ostatnia zmiana 1 kwietnia 2015 roku) oraz
BilMog (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz), które weszły w życie 29 maja 2009 roku.
Do końca 2004 roku sprawozdawczość finansowa niemieckich spółek podlegała
jedynie niemieckiemu prawu handlowemu i podatkowemu (HGB). Jednakże razem ze
wzrostem znaczenia międzynarodowych rynków kapitałowych pojawiła się alternatywa
dla sporządzania sprawozdań finansowych według międzynarodowych norm IFRS i USGAAP.
Od 1 stycznia 2005 spółki notowane na giełdzie mają obowiązek sporządzania
sprawozdań finansowych na podstawie IFRS, zaś spółki notowane na giełdzie w Stanach
Zjednoczonych według US-GAAP.
Obecnie w Niemczech sprawozdanie finansowe według HGB sporządzają:
- małe i średnie przedsiębiorstwa
- koncerny nienotowane na giełdzie (nie ubiegające się o dopuszczenie do
obrotu na giełdzie).
Natomiast sprawozdania finansowe według IFRS sporządzają:
- małe i średnie przedsiębiorstwa (opcjonalnie),
- koncerny nie notowane na giełdzie (opcjonalnie),
- koncerny nie notowane na giełdzie, ubiegające się o dopuszczenie do obrotu
na giełdzie (obowiązek), koncerny notowane na giełdzie (obowiązek).
Kryteria kwalifikacji przedsiębiorstw wg wielkości (§ 267 HGB) przedstawia poniższa
tabela1.
1
Handelsgesetzbuch, 2012, s.122
8
Tabela 1. Definicje przedsiębiorstwa
JEDNOSTKA
KRYTERIA
Suma bilansowa
Mała
Przychody
Zatrudnienie
Suma bilansowa
Średnia
Przychody
Zatrudnienie
Suma bilansowa
Duża
Przychody
Zatrudnienie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie § 267 HGB
WARTOŚĆ
≤ 4.840 TEUR
≤ 9.680 TEUR
≤ 50
≤ 19.250 TEUR
≤ 38.500 TEUR
≤ 250
> 19.250 TEUR
> 38.500 TEUR
> 250
Spółki klasyfikuje się jako małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa jeżeli spełniają 2
z 3 podanych wyżej kryteriów w dwóch następujących po sobie latach biorąc również
pod uwagę bieżący rok obrotowy.
2. Różnice pomiędzy zasadami sprawozdawczości finansowej wg prawa
niemieckiego a polskimi przepisami
Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe wg HGB są zobowiązane do
przestrzegania określonych kodeksem zasad2:
- true and fair view (§ 246 II HGB) oraz jasności i rzetelności (§ 243 II, § 247
I HGB);
- współmierności (§ 246 I HGB);
- kontynuacji działalności (§ 252 II HGB);
- ciągłości wyceny (§ 252 I HGB, § 246 III);
- indywidualnej wyceny (§ 252 I HGB);
- ostrożnej wyceny (§ 252 I HGB);
- memoriału (§ 252 I HGB);
- wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną (§ 246 I).
Zasady te są w większości zbieżne z polską Ustawą o rachunkowości z 29 września
1994 roku z późniejszymi zmianami (zwaną dalej „UoR”). Wyjątkiem jest zasada ostrożnej
wyceny, w której jednym z determinantów jest zasada zrealizowanego zysku. Oznacza to,
iż spółka ma obowiązek ujęcia wszystkich ryzyk i strat natomiast zyski tylko, jeśli zostały
zrealizowane. Zasada ostrożnej wyceny dotyczy głównie zakazu ujęcia dodatniej wyceny
na dzień bilansowy rozrachunków długoterminowych, instrumentów pochodnych oraz
wyceny i ujęcia przychodów z kontraktów długoterminowych.
Zasada indywidualnej wyceny mówi, iż każdy składnik majątku i zobowiązań
wycenia i prezentuje się odrębnie. Występują pewne wyjątki od tej zasady, które
niemieckie przepisy traktują odmiennie od polskich. Dotyczą one głównie zakazu
kompensowania dodatnich i ujemnych różnic kursowych. Dopuszczalne jest natomiast
wykazanie zobowiązań i należności pomiędzy tymi samymi podmiotami netto
2
Handelsgesetzbuch, 2012,
9
w momencie, gdy termin wymagalności tych rozrachunków nie różni się istotnie.
3. Różnice pomiędzy zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz sposobami
ustalania wyniku finansowego wg HGB i UoR
3.1. Ustalenie wartości początkowej (§ 253 HGB)3
Wartość początkową aktywów w przepisach HGB wycenia się wg kosztu
historycznego, na który mogą składać się koszty wg cen nabycia bądź koszty
wytworzenia.
Cena nabycia – to nakłady (koszty), które są konieczne do nabycia oraz
przystosowania do użytkowania danego składnika majątku. Do ceny nabycia zaliczamy
dodatkowe koszty nabycia, a pomniejszamy ją o przyznane upusty i rabaty.
Koszt wytworzenia stanowi sumę kosztów zużycia środków materialnych
i wykorzystania usług do wytworzenia danego składnika majątku.
Zasada ustalenia wartości początkowej nie różni się w znacznej mierze od polskich
uregulowań.
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Rezerwy wyceniane są
w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości wymagającej zapłaty z tą różnicą, że
rezerwy długoterminowe powinny zostać zdyskontowane do wartości bieżącej przy
uwzględnieniu stopy rynkowej i okresu, do końca którego powinny zostać wykorzystane.
Zasady te są zbieżne w głównej mierze z polskimi przepisami.
3.2. Transakcje w walutach obcych (§ 256a HGB)4
W przypadku różnic kursowych najistotniejsza różnica pomiędzy niemieckimi
i polskimi przepisami dotyczy zakazu ujmowania w sprawozdaniach finansowych
sporządzonych wg HGB dodatnich niezrealizowanych różnic kursowych z wyceny
długoterminowych rozrachunków (zobowiązań, należności, udzielonych/otrzymanych
pożyczek/kredytów). Warto również zaznaczyć, że w przypadku ujemnej wyceny
kontraktów zabezpieczających obligatoryjnie powinna zostać utworzona rezerwa na
starty, natomiast dodatnia wycena kontraktów nie jest ujmowana do czasu ich realizacji
(zasada ostrożnej wyceny). W myśl UoR wycena rozrachunków, bez względu na ich
charakter oraz wynik różnic kursowych powstałych w wyniku wyceny, powinna zostać
ujęta nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego.
Trzeba również pamiętać o odmiennej prezentacji różnic kursowych w rachunku
zysków i strat, które ujawniane są w szyku rozwartym w pozostałych
przychodach/kosztach operacyjnych (sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen).
3.3. Elementy sprawozdania finansowego (§ 266 HGB, § 275 HGB)
Dla spółek kapitałowych, w HGB został ustalony w sposób wiążący schemat
struktury bilansów oraz rachunków zysków i strat. Sprawozdanie finansowe sporządza się
3
4
Handelsgesetzbuch, 2012, s. 107
Handelsgesetzbuch, 2012, s. 111
10
w języku niemieckim, a kwoty podaje się w EUR (§ 244 HGB).
W przypadku dużych spółek kapitałowych wymagana jest pełna struktura bilansu i
rachunku wyników. Średnie spółki stosują pełną strukturę bilansu i uproszczoną dla
rachunku wyników. Natomiast małe strukturę uproszczoną zarówno dla bilansu jak i
rachunku zysków i strat.
3.4. Zasady wyceny i prezentacji poszczególnych pozycji bilansu i rachunku
zysków i strat
- Środki trwałe
W bilansie sporządzonym wg HGB w pozycji A II 2. Urządzenia techniczne
i maszyny prezentowane są wartości majątkowe, które są bezpośrednio
związane z procesem produkcyjnym np.: części zamienne i narzędzia, silniki,
maszyny, urządzenia przemysłowe czy środki transportu. Wg UoR w pozycji
Urządzenia techniczne i maszyny prezentujemy wszystkie urządzenia nie tylko
związane bezpośrednio z procesem produkcyjnym, natomiast środki
transportu bez względu na ich zastosowanie w osobnej pozycji. Warto
zaznaczyć, że zarówno urządzenia techniczne niezwiązane z działalnością
produkcyjną jak i środki transportu tego typu prezentowane są wg HGB w
pozycji bilansu A II 3. Inne środki trwałe i wyposażenie firmy. Kolejna różnica to
prezentacja w jednej pozycji gruntów, budowli i budynków.
- Zapasy (§ 240 HGB)5
Niemieckie przepisy wymagają, aby spis z natury odbywał się nie rzadziej, niż
co trzy lata kalendarzowe. UoR przyjmuje okres dwóch lat, pod warunkiem, że
zapasy znajdują się w strzeżonych składowiskach i objęte są ewidencją
ilościowo-wartościową. Poza tym wg HGB nie rozróżnia się wyrobów gotowych
i towarów. Obydwie grupy zapasów są wykazywane łącznie w jednej pozycji.
Jednak zgodnie z § 265 V HGB możliwy jest bardziej szczegółowy podział
pozycji zapasów na poszczególne grupy i wydzielenie produktów gotowych
i towarów.
- Strata z lat ubiegłych niepokryta kapitałem własnym (§ 268 III HGB)
Kapitał własny w wartości ujemnej wykazywany jest wg HGB po stronie
aktywów. W bilansie sporządzonym zgodnie z UoR niepokrytą stratę z lat
ubiegłych wykazuje się ze znakiem ujemnym, jako składnik kapitału własnego.
- Aktywa z tytułu podatku odroczonego (§ 274 HGB)6
Niemieckie przepisy, w przypadku, gdy aktywo przewyższa rezerwę na
5
6
Handelsgesetzbuch, 2012, s. 101
Handelsgesetzbuch, 2012, s. 127
11
odroczony podatek dochodowy, dają jednostce prawo wyboru czy je
wykazywać w bilansie, czy nie. W odwrotnej sytuacji nie jest to możliwe –
jednostka musi zaksięgować rezerwę na odroczony podatek dochodowy w
pełnej wysokości. Możliwość wyboru dotyczy jedynie prezentacji – per saldo
czy w szyku rozwartym. Ustawa o rachunkowości zezwala na kompensatę
rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego pod
warunkiem, że jednostka ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego
uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego (art. 37 ust. 7
UoR). Poza tym w niemieckim bilansie rezerwa na odroczony podatek
dochodowy prezentowana jest w osobnej pozycji, niezwiązanej z innymi
rezerwami – E. Pasywny podatek odroczony.
- Kapitały (§ 272 HGB)7
Kapitał podstawowy wyceniany i ujmowany jest wg HGB podobnie jak wg
polskich przepisów wg wartości nominalnej wniesionych wkładów bądź
opłaconych udziałów. Różnicę stanowi prezentacja należnego a niewniesionego
kapitału podstawowego, który wykazujemy jako należności – inaczej jak to jest
wg UoR, gdzie ustawodawca przewidział pozycję w kapitałach własnych, która
przyjmuje wartość ujemną. Warto również pamiętać, że w niemieckich
przepisach nadwyżkę osiągniętą przy emisji akcji powyżej ich wartość
nominalną prezentujemy w pozycji A.II Kapitał (fundusz) rezerwowy a nie
w kapitale zapasowym – tak jak ma to miejsce w polskim ustawodawstwie.
- Błąd
W prawie niemieckim w przeciwieństwie do polskich przepisów, według
których istotne błędy można korygować poprzez zyski/straty z lat ubiegłych
wszelkie księgowania korygujące lata poprzednie muszą być ujęte w bieżącym
okresie sprawozdawczym.
- Rezerwy (§ 249 HGB)8
Poza szczególnym uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, w niemieckich
przepisach możemy znaleźć również obowiązek tworzenia rezerwy na
zaniechane koszty remontów w roku obrotowym, które zostały wznowione
w pierwszym kwartale kolejnego roku obrotowego (§ 249 I HGB).
- ZFŚS
Przepisy prawa niemieckiego nie przewidują pozycji ZFŚS, dlatego też eliminuje
się z bilansu pozycję ZFŚS i odpowiadające im po stronie aktywów środki na
rachunku ZFŚS i ewentualne pożyczki udzielone pracownikom z ZFŚS.
7
8
Handelsgesetzbuch, 2012, s. 126
Handelsgesetzbuch, 2012, s. 105
12
- Zmiana stanu produktów
Zmiana stanu produktów może obejmować wyłącznie faktyczną zmianę
pomiędzy stanem produkcji zakończonej oraz produkcji w toku na początku
oraz na koniec roku z uwzględnieniem zmiany stanu odpisów aktualizujących
wartość produktów gotowych i produkcji w toku. Zgodnie z przepisami UoR na
zmianę stanu produktów składa się również zmiana wynikająca z rozliczeń
międzyokresowych czynnych i biernych oraz rezerw.
- Pozostałe przychody operacyjne (SbE)
Do pozycji pozostałe przychody operacyjne, w odróżnieniu od przepisów UoR,
zaliczają się również przychody z tytułu dodatnich różnic kursowych.
- Koszty surowców, materiałów i towarów
Pozycja 5a Koszty surowców, materiałów i towarów zawiera również, oprócz
zużycia surowców, wartość sprzedanych towarów i materiałów, która stanowi
odrębną pozycję rachunku zysków i strat według UoR. Poza tym w pozycji tej
ujmowane są koszty odpisów aktualizujących wartość materiałów, które
w polskich przepisach zwiększają wartość pozostałych kosztów operacyjnych.
Trzeba pamiętać, że pozycja ta obejmuje koszt zużycia energii elektrycznej
ściśle związanej z działalnością produkcyjną.
- Usługi obce
Usługi, które zwiększają wartość pozycji 5b dotyczą jedynie działalności
produkcyjnej (np. obróbka materiałów czy usługi podwykonawców). Do pozycji
tej nie zaliczamy usług wykonywanych przez osoby trzecie, niezwiązanych z
procesem produkcji (np. koszty reklamy, czynsz, usługi doradcze, opłaty
telefoniczne).
- Wynagrodzenia
Do pozycji, podobnie jak wg polskich przepisów, zaliczamy wynagrodzenia
pracowników przedsiębiorstwa z tytułu umów o pracę. Wg HGB nie
uwzględniamy w niej jednak wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, ryczałtu na
koszty podróży służbowych, opieki i noclegów (SbA), leasingu personalnego
(pracownicy produkcyjni – 5a; lub pracownicy pozostali - SbA), wynagrodzenia
Rady Nadzorczej (SbA).
- Świadczenia socjalne oraz świadczenia na fundusz emerytalny
W pozycji prezentuje się wyłącznie koszty obowiązkowych składek socjalnych.
Wg UoR ujmuje się tutaj również koszty pozostałych świadczeń pracowniczych,
tj. szkoleń czy ubezpieczeń pracowniczych.
- Pozostałe koszty operacyjne (SbA)
Pozycja zawiera wszystkie koszty, które nie zostały wykazane w pozostałych
13
pozycjach rachunku zysków i strat (np. odpisy aktualizujące wartość należności,
ujemne różnice kursowe, usługi obce nie związane bezpośrednio z produkcją,
koszty transportu związane ze sprzedażą i magazynowaniem, prowizje,
podróże służbowe, reprezentacja i reklama, opłaty notarialne, odzież robocza).
Jak widać pozostałe koszty operacyjne wg HGB zawierają oprócz kosztów
odpowiadających polskim przepisom również koszty finansowe, pozostałe
koszty rodzajowe, usługi obce czy opłaty.
- Przychody z udziałów (pozycja 9.). Przychody z innych papierów wartościowych
i pożyczek (pozycja 10.) Pozostałe odsetki i podobne przychody (pozycja 11.).
Odsetki i podobne koszty (pozycja 12.) (§)
Przychody i koszty działalności finansowej odpowiadają pozycji przychodów
i kosztów finansowych polskiego rachunku wyników poza dodatnimi
i ujemnymi różnicami kursowymi, które prezentowane są odpowiednio w SbE
i SbA.
- Pozostałe podatki
Do pozycji zaliczamy między innymi: podatek od nieruchomości, cła z tytułu
eksportu, podatek od piwa, podatek od spadku, podatek od psów, podatek od
kawy, podatek drogowy, podatek od olejów mineralnych, podatek od
ubezpieczeń, podatki zagraniczne, podatek od wyrobów tytoniowych.
4. Podsumowanie
Podsumowując porównanie polskich i niemieckich przepisów z zakresu
rachunkowości należy podkreślić, że UoR z 1994 roku była wzorowana na niemieckich
standardach rachunkowości. W związku z tym w swojej pierwotnej wersji cechowała się
przede wszystkim zasadą ostrożnej wyceny i zasadą ochrony wierzycieli. Podobnie jak
w HGB niezrealizowane przychody z tytułu różnic kursowych wykazywane były, jako
przychody przyszłych okresów, aktywa mogły być przeszacowywane do wartości
rynkowych, ale jedynie w dół, a zyski z kontraktów długoterminowych mogły być
pokazywane w wyniku finansowym dopiero po ich zakończeniu9. W ciągu kilkunastu lat
od powstania UoR i rozporządzeń wykonawczych z nią związanych, przepisy były
wielokrotnie modyfikowane. Ustawodawca stopniowo odchodził od niemieckich
standardów w kierunku ujednolicenia polskich standardów z MSSF, które to w coraz
większym stopniu opierają się na informacjach prospektywnych i szacunkach. W związku
z tym polskie przepisy obecnie odbiegają od standardów HGB przede wszystkim
w zakresie ostrożnej wyceny. Dnia 7 stycznia 2015 roku został zgłoszony rządowy projekt
nowelizacji ustawy dostosowujący HGB do wymogów UE. Główne zaproponowane
zmiany dotyczą m.in. podniesienia progów określających wielkość przychodów i sumy
bilansowej, jaką spółki muszą osiągnąć, by zostały określone, jako małe bądź średnie
9
Porównanie wyników spółek może być trudne, Edyta Kalińska, Rzeczpospolita z dn. 11.01.2015
14
przedsiębiorstwa oraz zmiany definicji tych przychodów i sposobu obliczania sumy
bilansowej. Planuje się wprowadzić powyższe zmiany do ustawy nie później niż
w połowie 2015 roku.
Literatura
1. Handelsgesetzbuch, Dr. Thomas Rittler, 2012.
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn.
zm.).
3. Porównanie wyników spółek może być trudne, Edyta Kalińska, Rzeczpospolita
z dn. 11.01.2015.
15
CZĘŚĆ II
STUDENCI
Paweł Antos
Studenckie Koło Naukowe Lider
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1. Wstęp
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych reguluje Ustawa z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Niniejsza ustawa była
wielokrotnie nowelizowana w związku z pojawianiem się nowych kwestii dotyczących
uregulowania podatkiem od osób prawnych. Przepisy Ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych często okazywały się niewystarczające, ponieważ na rynku pojawiały
się nowe podmioty i sytuacje, które wymagały zastosowania nowych, a niekiedy
również szczególnych rozwiązań podatkowych. Nowelizacje były także potrzebne,
ponieważ niektóre przepisy tej ustawy w praktyce okazywały się mało precyzyjne
i umożliwiały wieloznaczność interpretacji1. Celem niniejszej pracy jest próba
przedstawienia najważniejszych kwestii związanych z podatkiem dochodowym od osób
prawnych.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – przepisy regulujące
Jak wskazuje literatura przedmiotu podatek jest to świadczenie pieniężne na rzecz
związku publicznoprawnego, o charakterze obowiązkowym, ustalanym jednostronnie,
nieodpłatnym, bezzwrotnym i generalnym. Podatek jest świadczeniem określanym,
wymierzanym i uiszczanym w jednostkach pieniężnych w danym państwie 2.
Ustawa o podatku dochodowym z 15 lutego 1992r od osób prawnych w ponad
trzynastoletnim okresie swojego obowiązywania była nowelizowana blisko sto razy.
Wraz z przepisami wydanymi na jej podstawie reguluje ona podatek dochodowy od osób
prawnych. Jest on podatkiem bezpośrednim i obligatoryjnym. Ma charakter dochodowy
i rzeczowy. Jest podatkiem państwowym, chociaż w pewnej części zasila budżety
jednostek samorządu terytorialnego. Obliczany jest najczęściej przez samych
podatników, wyjątkowo przez płatników3. Za cechy charakterystyczne podatku
dochodowego od osób prawnych należy uznać brak minimum podatkowego oraz
stosowanie proporcjonalnej stawki podatkowej 4.
1
J. Wiśniewska, Zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym od osób prawnych, „Polityka
Gospodarcza” 2001-2002, nr 5-6, s. 343-344.
2
K. Koperkiewicz-Mordel, W. Chróścielewski, W. Nykiel, Polskie prawo podatkowe, Warszawa: Difin 2006,
s. 11
33
A. Gorgol, B Kucia-Guściora, P. Smoleń, M. Szustek-Janowska, W. Wójtowicz, Prawo podatkowe –część
ogólna i szczegółowa, Warszawa: C.H.BECK 2009, s. 298
4
H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 2003, s. 178
18
Ustawa stanowiła istotny element reformy polskiego systemu podatkowego,
zmierzającej do dostosowania go do wymogów gospodarki rynkowej. Jednym
z podstawowych założeń tej reformy pozostawało zerwanie z wcześniejszą praktyką
różnicowania zasad i skali opodatkowania w zależności od typu własności. Podkreślenia
wymaga zarazem fakt, że odrębne opodatkowanie dochodu osób fizycznych i osób
prawnych nie wyklucza pewnych podobieństw czy wręcz analogii pomiędzy
konstrukcjami obydwu podatków. Dotyczą one między innymi kosztów uzyskania
przychodu czy też podstawowych zasad poboru 5.
Istotne jest również zdefiniowanie osoby prawnej, którą należy rozumieć jako
jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, a
także Skarb Państwa i gmina. Osobami prawnymi są zatem: przedsiębiorstwa
państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, fundusze, spółki (z ograniczoną
odpowiedzialnością, akcyjne), wspólnoty samorządowe (województwa, powiatu, gminy,
stowarzyszenia gmin, związki komunalne), spółdzielnie, fundacje, Kościół katolicki i inne
kościoły, stowarzyszenia, organizacje społeczne, partie polityczne, związki zawodowe,
organizacje pracodawców, jednostki samorządu gospodarczego i zawodowego oraz
związki grup producentów rolnych.
Przez uzyskanie charakteru osoby prawnej jednostka nabywa zdolność prawną
i zdolność do czynności prawnych w obrocie cywilnym, dzięki czemu występuje w tym
obrocie jako samodzielny podmiot. Zdolność prawna oznacza, że osoba prawna może
być podmiotem praw i obowiązków takich, które mogą przysługiwać jedynie osobom
fizycznym. Zdolność do czynności prawnych polega na tym, że osoba prawna może
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania 6.
3. Podmiot opodatkowania
Zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych obejmuje wszystkie
osoby prawne, bez względu na formę organizacyjną; ale także wbrew nazwie tego
podatku jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z wyjątkiem
spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych),
podatkowe grupy kapitałowe. Spółki pozbawione osobowości prawnej mogą jednak być
objęte przepisami analizowanej ustawy o ile mają siedzibę lub zarząd w innym państwie,
a zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jako osoby
prawne, podlegające opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na
miejsce ich osiągania. Natomiast podatkowa grupa kapitałowa to grupa spółek
kapitałowych powiązanych kapitałowo, która powstała na następujących zasadach:
- Posiadającą większość całkowitej liczby głosów w organach innej jednostki
(zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnieniami do głosu,
5
K. Koperkiewicz-Mordel, W. Chróścielewski, W. Nykiel, Polskie prawo podatkowe, Warszawa: Difin 2006,
s. 172
6
J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa: LexisNexis 2009, s. 212
- Uprawnioną do podejmowania decyzji o polityce finansowej i bieżącej
działalności gospodarczej tej innej jednostki (zależnej) na podstawie ustawy,
statutu lub umowy,
- Jako akcjonariusz lub udziałowiec jest uprawniona do powoływania albo
odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych
innej jednostki (zależnej),
- Której członkowie zarządu lub osoby pełniące funkcje kierownicze stanowią
jednocześnie więcej niż połowę składu zarządu drugiej jednostki zależnej,
- Posiadającą w innej jednostce (stowarzyszonej) nie mniej niż 20% i nie więcej
niż 50% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy,
- Wywierającą znaczny wpływ na politykę finansową i bieżącą działalność
gospodarczą innej jednostki 7.
Spółki takie mogą być odrębnym podmiotem podatkowym wówczas gdy łącznie
spełniają kilka warunków:
- Mające siedzibę na terytorium Polski spółki, muszą dysponować odpowiednim
kapitałem zakładowym (akcyjnym), co powoduje, iż na każdą z nich przeciętnie
przypada kapitał nie mniejszy niż 1.000.000zł
- Jedna ze spółek tzw. spółka dominująca ma bezpośredni udział wynoszący
95%
w kapitale pozostałych spółek, czyli „spółek zależnych”. Podobne zasady
dotyczą udziałów tej części kapitałów, która nie została przeznaczona do
preferencyjnego rozdysponowania w ramach procesu prywatyzacji,
- Nie mają zaległych zobowiązań podatkowych na rzecz budżetu państwa,
ewentualnie- gdy mają takie zobowiązania- uregulują je w terminie
wskazanym w ustawie.
- Spółki zależnie nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek
tworzących kapitałową grupę podatkową.
- Podmioty zawarły w formie aktu notarialnego odpowiednią umowę
o utworzeniu grupy na okres co najmniej trzech lat, a umowa ta została
zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego8.
Poza osobami prawnymi oraz grupami kapitałowymi do grupy podatników należą
również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Należy wysnuć
wniosek, że jest to osoba posiadająca zorganizowaną strukturę, niebędąca osobą
fizyczną lub osobą prawną. Do jednostek tych stosuje się odpowiednio przepisy
o osobach prawnych. Najczęściej są to wspólnoty, spółki osobowe prawa handlowego
7
A. Mariański, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Poznań: KURPISZ 2000,
s.13-14.
8
A. Mariański, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Poznań: KURPISZ 2000,
s.16.
i cywilnego, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, zakłady budżetowe
i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych 9.
W odróżnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w omawianym
podatku ustawodawca nie uznaje w pełni zasady podmiotowej powszechności
opodatkowania. Podmiotowy zakres podatku dochodowego od osób prawnych
kształtują bowiem także liczne zwolnienia, odnoszące się do różnego typu osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Omawianą ustawa od podatku dochodowego od osób prawnych podmiotowo zwolnione
zostały między innymi: Skarb państwa., Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe,
fundusze celowe , o których mowa w Ustawie z dnia 30 czerwca 2005 o finansach
publicznych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Budowy i
Eksploatacji Autostrad, Agencja Rynku Rolnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz fundusze inwestycyjne. Niezależnie od
wymienionych podmiotów szereg podatników korzysta ze zwolnień, regulowanych
przepisami innych ustaw, przede wszystkim ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych 10.
4. Przedmiot opodatkowania
Oprócz zwolnień o charakterze podmiotowym stosowane są również zwolnienia
przedmiotowe. Mają one istotne znaczenie dla ustalenia przedmiotowego zakresu
opodatkowania tym podatkiem. Zwolnienia te były wielokrotnie poszerzane, zmieniane
i korygowane, co niewątpliwie powoduje ograniczenie zasady powszechności podatku,
a jednocześnie zaciemnia jego konstrukcję. Ze względu na wielkość i różnorodność
zwolnień przedmiotowych można je podzielić na dwie podstawowe grupy.
Najistotniejszą i najliczniejszą grupę zwolnień stanowią takie, które zostały przewidziane
ze względów stymulujących. Mają one pobudzać do określonych działań lub zachowań.
Zwolnienia tego typu mogą wynikać bądź z przesłanek gospodarczych, bądź społecznych.
Ze względów gospodarczych zwolnione zostały na przykład dochody ze sprzedaży
nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, gdy sprzedaż nastąpiła po
upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomości zostały nabyte.
Względy społeczne zadecydowały o zwolnieniu z opodatkowania dochodów tych osób
prawnych, których celem statutowym jest działalność o charakterze wyższej
użyteczności publicznej w zakresie naukowym, oświatowym, charytatywnym czy
opiekuńczym. Z takich samych społecznych przesłanek zwolnione są z opodatkowania
dochody kościelnych osób prawnych z nieograniczonej działalności statutowej. Także ze
względów głownie społecznych zwolnione z opodatkowania są dochody z prowadzenia
szkół, o ile te dochody przeznaczone są na cele szkoły. Zwolnienia przedmiotowe
wynikające z prawa lub zwyczajów międzynarodowych dotyczą one mniej więcej osób
9
P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT Podatki i rachunkowość, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2010, s. 22.
K. Koperkiewicz-Mordel, W. Chróścielewski, W. Nykiel, Polskie prawo podatkowe, Warszawa: Difin 2006,
s.183.
10
zagranicznych, które uzyskują dochody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu
działalności finansowej z międzynarodowych funduszy, a także na zasadzie wzajemności
dochodów uzyskiwanych w Polsce przez ośrodki kulturalne państw obcych 11.
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie obszary
Polski, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych
warunkach. Celem funkcjonowania tego instrumentu wsparcia jest przyspieszenie
rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc
pracy 12.
W odniesieniu do postanowień artykułu 16 ust. 1 pkt 8 ustawy przedmiotem
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód uzyskany ze
zbycia akcji, udziałów, wkładów w spółdzielni oraz innych papierów wartościowych, a
także jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, świadectwach udziałowych
narodowych funduszy inwestycyjnych oraz certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Dochód ten stanowi różnicę między
przychodem uzyskanym ze zbycia wyżej wymienionych instrumentów finansowych a
kosztem ich zakupu. Dochód osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Polski podlega opodatkowaniu w Polsce niezależnie od źródeł jego pochodzenia. Poza
ulgami i zwolnieniami, które są przyznawane inwestorom zagranicznym, osoby prawne
nie mające siedziby ani zarządu na terytorium Polski, podlegają tym samym przepisom
co podatnicy polscy. Dochody uzyskane ze zbycia papierów wartościowych czy innych
instrumentów finansowych, które zostały wyemitowane przez podmioty polskie
uznawane są za osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej 13.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest
dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodu, oczywiście z wyłączeniem dochodów
niepodlegających temu podatkowi. W przypadku przychodów pochodzących z praw
autorskich, wynalazczych praw do znaków towarowych i wzorów zdobniczych,
należących do podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
(czyli nie rezydentów), opodatkowaniu podlega przychód. Podobnie przychód, a nie
dochód stanowi przedmiot opodatkowania w sytuacji, gdy nie rezydent świadczy na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej niektóre rodzaje usług np. księgowe, doradcze,
prawnicze i inne imienne wskazane w ustawie. Także przychód jest przedmiotem
opodatkowania, gdy pochodzi on z dywidend i udziałów w zyskach osób prawnych
mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwiązanie to jest analogiczne,
jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych14.
11
Andrzej Gorgol, Beata Kucia-Guściora, Paweł Smoleń, Prawo podatkowe – część ogólna i szczegółowa,
Warszawa: C.H. Beck 2009, s. 307-308.
12
http://www.mg.gov.pl
13
A. Paczuski Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób prawnych, Warszawa: C.H BECK 2001, s.3.
14
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz.
86).art. 7.
5. Ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu
Aby ustalić dochód podlegający opodatkowaniu od przychodów odlicza się koszty
ich uzyskania. Zgodnie z definicją zawartą w artykule 12 ust. 1 u.p.d.o.p., przychodami
są:
- Otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,
- Wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze,
- Wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, środków na
rachunkach bankowych,
- Wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio zostały odpisane jako
nieściągalne lub umorzone i zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
- Wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako
nieosiągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały
uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
- Równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio
zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn
dla których dokonano tych odpisów,
- W przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
- Dla uczestników funduszy inwestycyjnych – otrzymane dochody w funduszu,
w przypadku gdy statut przewiduje wypłacenie tych dochodów bez
odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów
inwestycyjnych,
- Dla zarządców przedsiębiorstw państwowych wynagrodzenia z tytułu umów
o zarządzanie w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa,
- Wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy leasingu,
zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodu,
- U ubezpieczycieli – kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych zgodnie z odrębnymi
przepisami,
- W bankach – kwota stanowiąca równowartość rezerwy na ryzyko ogólne
rozwiązanej lub wykorzystanej w inny sposób,
- Nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni
objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo
lub jego zorganizowana część,
- Niektóre przychody związane z umorzeniem udziałów oraz podziałami
spółek15.
W podatku dochodowym od osób prawnych nie ma wyszczególnienia źródeł
przychodu. Nie oznacza to jednak, że rodzaj źródła przychodu nie ma żadnego znaczenia.
15
A. Gorgol, B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, Prawo podatkowe – część ogólna i szczegółowa, Warszawa:
C.H. Beck 2009, s. 301-303.
Ustawodawca formułuje również definicje przychodu z niektórych źródeł. Należą do nich
przychody związane z działalnością gospodarczą, z działami specjalnymi produkcji rolnej,
z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie, z najmu, dzierżawy i ze zbycia rzeczy lub
praw majątkowych.
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia
przychodów
z wyjątkiem kosztów zabronionych, enumeratywnie wymienionych w ustawie. Należy
zwrócić uwagę na rodzaj podatków i innych należności budżetowych nieuznawanych za
koszt uzyskania przychodu. Z godnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych za koszt taki nie uznaje się podatku akcyzowego od nadmiernych
ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów, z pewnymi wyjątkami podatku od
towarów i usług, a ponadto podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpłat z zysku
obciążających przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki skarbu państwa16.
Dochodem dla celów podatkowych jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami
ich uzyskania. Jeśli koszty uzyskania przychodu są większe od sumy przychodu, wówczas
zaistniałą różnicę (stratę) podobnie jak przy opodatkowaniu osób fizycznych uwzględnia
się w równych częściach w ciągu następnych pięciu lat podatkowych 17.
Szczególne zasady ustalania wielkości dochodu dla celów podatkowych
przewidziane zostały dla podatkowych grup kapitałowych. W ich przypadku dochodem
jest nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat.
Dochód nie w każdym przypadku będzie tożsamy z podstawą opodatkowania.
Obowiązujące przepisy ustawowe przewidują bowiem w pewnych przypadkach
możliwość obniżenia rocznego o określone kwoty. Dotyczy to podatników ponoszących
straty oraz podatników korzystających z ulg podatkowych. Stratę stanowi nadwyżka
poniesionych kosztów nad przychodami osiągniętymi w danym roku podatkowym.
Natomiast stratą podatkowej grupy kapitałowej jest nadwyżka sumy strat wszystkich
spółek tworzących grupę nad sumą dochodów tych spółek. O wysokości straty podatnik
może obniżyć dochód uzyskiwany w najbliższych 5 latach podatkowych. Wysokość
obniżenia w każdym roku nie może jednak przekroczyć 50% poniesionej straty. Ulgi
podatkowe polegają generalnie na uprawnieniu podatników do dokonywania odliczeń
określonych poniesionych przez nich wydatków – w całości lub części – od dochodu
przed opodatkowaniem. Po potrąceniu strat i przysługujących podatnikowi ulg jako
dochód przekształca się w podstawę opodatkowania, do której stosuje się stawkę
podatkową. W podatku dochodowym od osób prawnych stawka ma charakter liniowy
(stały) i wynosi 27% podstawy opodatkowania. Natomiast w przypadku dochodów,
których nie łączy się z pozostałymi podatek pobierany jest w formie ryczałtu18.
16
H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 2003, s. 193-200
A. Gorgol, B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, Prawo podatkowe – część ogólna i szczegółowa, Warszawa:
C.H. Beck 2009, s. 302-303
18
K. Koperkiewicz-Mordel, W. Chróścielewski, W. Nykiel, Polskie prawo podatkowe, Warszawa: Difin 2006,
s. 185
17
Stawka podatku od dochodu uzyskanego ze wszystkich źródeł przychodu z
wyjątkiem dochodów nie podlegających kumulacji jest proporcjonalna i wynosi 19%.
Pobór podatku dochodowego od osób prawnych następuje w ciągu roku podatkowego
w formie zaliczek miesięcznych. Podatnicy mają co do zasady prawo wyboru pomiędzy
dwoma metodami ustalania zaliczek. Pierwsza z nich polega na składaniu miesięcznych
deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacaniu
zaliczki w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od
początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za następne miesiące. Druga
z nich polega na wpłacaniu zaliczek miesięcznych w danym roku podatkowym
w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu
rocznym, złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy bez obowiązku składania
deklaracji19.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest częścią rejestracyjną systemu
rachunkowości dającego bazę danych dla całego systemu informacyjnego. Wymagania
przepisów prawa podatkowego wywierają istotny wpływ na strukturę i układ ksiąg
rachunkowych oraz sposób ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Rzetelność,
jasność i terminowość prowadzenia ksiąg rachunkowych mają zapewnić do
prawidłowego rozliczania się jednostki ze zobowiązań podatkowych. Artykuł 9 ust. 1
u.p.d.o.p. nakłada na podatników obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z tym zapisem podatnik powinien
prowadzić ewidencję, która pozwala na określenie momentu przyjęcia do używania,
metody, stawki, a więc i kosztów amortyzacji istotnych przy ustalaniu wyniku
finansowego. Przepisy podatkowe i rachunkowe nie określają formy i treści ewidencji
sporządzanej przez osoby fizyczne i prawne obowiązane do prowadzenia ksiąg
rachunkowych, Ustawodawca nałożył jedynie obowiązek uwzględniania w niej informacji
niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadami
rachunkowymi
i podatkowymi 20.
Podsumowując miarą zdolności podatkowej osoby prawnej nie jest, tak jak
w przypadku osoby fizycznej, dochód pozostający na zaspokojenie jej potrzeb, lecz
rentowność rozumiana jako stosunek zysku do kapitału własnego. Osoby prawne mogą
korzystać z możliwości koncentracji kapitałów poprzez fuzję lub tworzenie koncernów.
Zjawiska te muszą również znaleźć odzwierciedlenie w regulacjach podatkowych.
Powyższe względy zdecydowały o wykształceniu się w powyższych systemach
podatkowych dwóch podatków dochodowych, a mianowicie: podatku dochodowego od
osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy
19
H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 2003, s. 205
P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT Podatki i rachunkowość, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2010, s.
149-150
20
wspólny dla wszystkich osób prawnych został wprowadzony po raz pierwszy w 1898
roku21.
Literatura
1. Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa:
LexisNexis 2009.
2. Gorgol A., Kucia-Guściora B., Smoleń P., Szustek-Janowska M., Wójtowicz W.,
Prawo podatkowe –część ogólna i szczegółowa, Warszawa: C.H.BECK 2009.
3. http://www.mg.gov.pl
4. Koperkiewicz-Mordel K., Chróścielewski W., Nykiel N., Polskie prawo podatkowe,
Warszawa: Difin 2006.
5. Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa: Dom Wydawniczy
ABC 2003.
6. Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT Podatki i rachunkowość, Warszawa: Wolters
Kluwer Polska 2010.Gorgol A., Kucia-Guściora B., Smoleń S., Prawo podatkowe –
część
ogólna
i szczegółowa, Warszawa: C.H. Beck 2009.
7. Mariański A., Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
Poznań: KURPISZ 2000.
8. Paczuski A., Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób prawnych, Warszawa:
C.H BECK 2001.
9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
U. 1992 Nr 21 poz. 86).
10. Wiśniewska J., Zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym od osób
prawnych, „Polityka Gospodarcza” 2001-2002, nr 5-6.
21
H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 2003, s. 11
Angelika Berent
Marek Pieńkowski
Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „Profit”
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
FAŁSZOWANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH A ODPOWIEDZIALOŚĆ KARNA
1. Wstęp
Sprawozdanie finansowe jest kluczowym źródłem informacji o stanie majątkowym,
jak i finansowym danej jednostki . Głównym celem sporządzania sprawozdania
finansowego jest rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowo-finansowej oraz wyniku
finansowego przedsiębiorstwa zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, które
bezpośrednio wynikają z ustawy oraz z wewnętrznych regulacji.1 W związku z
dynamicznym postępem i ciągłej presji, która jest wywierana na kadrę zarządzającą
zjawisko fałszowania sprawozdań finansowych stało się jedną z groźniejszych patologii
gospodarki wolnorynkowej. Użytkowników informacji zawartych w sprawozdaniu
finansowym prezentuje rysunek 1.
ZARZĄD
SPOŁECZEŃSTWO
BANKI
PRACOWNICY
SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
UDZIAŁOWCY
INWESTORZY
KOOPERANCI
WŁADZA CENTRALNA I
LOKALNA
Rysunek 1. Użytkownicy informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Hu licka M., Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wyd I.,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s.21
Powyższy rysunek prezentuje odbiorców informacji zawartych w sprawozdaniach
finansowych. Należy jednak uwzględnić fakt, że każdy z tych użytkowników ma inny cel,
w którym służą mu informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Inwestorzy mogą
1
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sprawozdanie-finansowe-i-jego-elementy-2179233 [odczyt
01.04.2015r.]
27
dowiedzieć się o ogólnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, pracownicy mają
możliwość sprawdzenia wysokości płac oraz oceny kontynuacji zatrudnienia. Udziałowcy
są w stanie określić wartość kapitału oraz stopę zwrotu z zaangażowanych środków,
z kolei kooperanci zyskują dane ułatwiające windykację należności. Banki w
sprawozdaniu szukają informacji mających związek z podjęciem decyzji o kredytowaniu
oraz obsłudze tego kredytu przez jednostkę. Władza centralna i lokalna może sięgnąć do
informacji dotyczących podatków, wielkości zatrudnienia czy danych z rachunku
makroekonomicznego. Społeczeństwo może ocenić pozycję jednostki na rynku i ocenić
dynamikę jej rozwoju, a to bezpośrednio może przełożyć się na podjęcie decyzji o
zatrudnieniu w tejże firmie.2
2. Rzetelność sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe uzyskuje status rzetelnego, jeżeli:3
- sporządzane jest w sposób prawidłowy na podstawie ksiąg rachunkowych,
- składniki majątkowe zostają prawidłowo wykazane i wycenione, a także są
potwierdzone przez inwentaryzację,
- wszystkie koszty oraz przychody są zestawione w sposób prawidłowy i dotyczą
odpowiednich okresów sprawozdawczych,
- przy wycenie bilansowej uwzględniono znane przez jednostkę ryzyko
gospodarcze.
W momencie, kiedy przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
niezgodnych z prawem dopuszcza się do oszustwa i doprowadza do sfałszowania
rzeczywistego obrazu jednostki, to takie działanie określamy mianem fałszowania
sprawozdań finansowych.
Fałszowanie sprawozdań finansowych jest to świadome i celowe manipulowanie
rzeczywistego obrazu jednostki finansowej, w kierunku zamierzonym przez osobę, która
dopuszcza się zniekształceń w pożądanym celu dla osiągnięcia bezprawnych korzyści.4
Zniekształcenia, które mogą powstać w sprawozdaniu finansowym mogą być zamierzone
lub niezamierzone. Zamierzone działania są oszustwem, z kolei niezamierzone są
postrzegane jako błąd.5Zgodnie z MSRF 240 „oszustwo- zamierzone działanie podjęte
przez jednego lub kilku członków kierownictwa, osoby sprawujące nadzór nad jednostką,
pracowników lub stronę trzecią, przy wykorzystaniu kłamstwa, w celu uzyskania
nieuzasadnionej lub niezgodnej z prawem korzyści”.6
2
Hulicka M., Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wyd I., Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2008r., s.21
3
Uziębło A.,: Celowe zniekształcenia sprawozdań finansowych- przyczyny i przykłady, [w:] Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia nr 5, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012r., s. 879
4
Wąski W., Istota fałszowania sprawozdań finansowych, Biblioteka menadżerska i bankowa, Warszawa
2003r., s.8
5
MSRF 240, s.95
6
Ibidem, s. 97
W celu stwierdzenia, czy zostało popełnione oszustwo należy określić:7
- osobę pokrzywdzoną,
- działanie uznane za oszukańcze,
- poniesione straty przez poszkodowanego,
- osobę, która jest podejrzana bądź sprawcę,
- wskazać dowód potwierdzający, że podejrzany/sprawca miał złe zamiary,
- określić korzyści jakie odniósł sprawca.
Reasumując, należy ustalić: co, dlaczego, kiedy, jak i gdzie zaszło oraz kto brał
udział. W ustawodawstwie oszustwo ma szerokie znaczenie, jednak biegły rewident
zajmuje się tylko tymi, które powodują istotne zniekształcenia. Występują dwie formy
celowych (umyślnych) zniekształceń, tj.:8
- polegające na oszukańczej sprawozdawczości finansowej,
- wynikające z zawłaszczenia majątku.
Oszustwo, niezależnie od tego, w jakiej formie występuje wiąże się przede
wszystkim z występowaniem motywów, nacisków czy też możliwości popełnienia
fałszerstwa oraz istnieje pewne usprawiedliwienie dla jego popełnienia, na przykład:9
- Sprzyjające warunki do popełnienia oszustwa mogą zaistnieć, gdy
kierownictwo jest pod presją, aby zdobyć pewien poziom zysków (czasem
mało realny do osiągnięcia) lub wynik finansowy, zwłaszcza kiedy
niezrealizowanie konkretnych wielkości może być dla kierownictwa znaczące.
Może to być również skierowane w drugą stronę, jeśli osoby mają chęć
zawłaszczenia majątku,
- -opełnienie fałszerstwa może powstać, gdy dana osoba poprzez wykorzystanie
własnej wiedzy lub zajmowanego stanowiska dostrzeże możliwość objęcia
kontroli wewnętrznej,
- Niekiedy fakt popełnienia czynu oszukańczego można usprawiedliwić.
Pojawiają się osoby, które działają świadomie w sposób nieuczciwy, ponieważ
cechuje ich taki charakter lub system wartości. Tym niemniej osoby, które
byłyby uczciwe w innych okolicznościach mogą popełnić oszustwo
w środowisku, w którym wywierana jest na nich odpowiednia presja.
3. Oszustwo księgowe
Oszustwo księgowe to łamanie przepisów prawa, a także zasad rachunkowości,
którego głównym celem jest zamierzone wprowadzenie w błąd odbiorców sprawozdań
finansowych. Osobami odpowiedzialnymi za fałszowanie sprawozdań finansowych
jednostki są przede wszystkim osoby zarządzające jednostką przez wzgląd na to, że
pozwalają na przedstawienie zniekształconych danych o sytuacji majątkowej i finansowej
danego przedsiębiorstwa. Celowe zniekształcenia prowadzą zazwyczaj do kreacji
7
Davia H.R., Coggins P.C., Wideman J.C, Kastantin J.T., Accountants Guide to Fraud Detection and Control,
John Wiley&Sons, Inc. New York 2000r., s.40
8
MSRF 240, s. 95
9
Ibidem, s.106
pozytywnego wizerunku jednostki, ale warto pamiętać, że mogą pojawić się również
zniekształcenie, które prowadzą do negatywnego obrazu jednostki.
Fałszerstwa księgowe w przedsiębiorstwie mogą dotyczyć głównie kategorii
zasobów bądź strumieni. Pierwsza kategoria dotyczy wartości, które są ustalane zwykle
na dzień bilansowy, które pokazywane są w majątku przedsiębiorstwa (aktywach) i
źródłach finansowania (pasywach) jednostki. Druga kategoria dotyczy wartości, które są
ustalane w takcie okresu obrachunkowego i są ukazywane w rachunku zysków i strat
jako kategorie kosztów bądź przychodów. Większość oszustw księgowych dotyczy
fałszerstwa kosztów10 lub przychodów11. Dzięki zastosowaniu tych technik
manipulacyjnych wpływa się bezpośrednio na wynik finansowy przedsiębiorstwa w
bieżącym i/lub w przyszłych okresach. Kolejną możliwością fałszowania jest tzw. window
dressing (upiększanie wyników)- manipulacja terminem płatności oraz wadliwe
przedstawienie bilansowych rozrachunków.12
Techniki fałszowania sprawozdań finansowych można podzielić na trzy zasadnicze
techniki oszustw:13
- umożliwiające manipulowanie wielkością przychodów,
- umożliwiające manipulowanie wielkością kosztów,
- inne techniki.
Klasyfikacje powyższych technik oraz ich wpływ na wynik finansowy ukazuje
rysunek 2.
Zasadnicze techniki oszustw w fałszowaniu sprawozdań finansowych, które zostały
zaprezentowane w tabeli pokazują, że znaczna część oszustw polega na manipulowaniu
szacunkami, m.in. amortyzacja, rezerwy, odpisy aktualizujące. Wielkość szacunkowa
oznacza przybliżoną kwotę określonych pozycji, ponieważ ze względu na brak możliwości
praktycznych nie ma ich dokładnego wartościowego ujęcia.14 Jest wiele technik oszustw
księgowych, ale niektóre z nich nie są możliwe do wykrycia ze względu na ciągły ich
rozwój, szczególnie w skutek rozwoju rynków kapitałowych. Jednakże wykształciły się
ogólne schematy technik oszustw. W kontekście historycznym rzeczywisty rozwój
fałszerstw księgowych to tylko rozwinięcie pewnych pojedynczych praktyk. Poniżej
zostaną zaprezentowane techniki, które są potencjalnymi zagrożeniami dla odbiorców
informacji ekonomicznej, a jednocześnie są to tzw. „proste” techniki, które nie
potrzebują zaawansowanej wiedzy z zakresu rachunkowości.15
Do historycznych technik manipulacji obrazem ekonomicznym jednostki należą:16
10
Koszty przedsiębiorstwa- ekon.- suma nakładów przedsiębiorstwa na działalność gospodarczą,
wyrażona w formie pieniężnej i liczona w określonej jednostce czasu.
11
Przychód- określenie wartości pieniężnej wpływającej do przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży
oferowanych w okresie rozliczeniowym produktów, dóbr, usług netto (bez podatku VAT) lub innych
czynności, które są podstawową działalnością danego przedsiębiorstwa.
12
Kutera M., Hołdo A., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006r., s.
57
13
Ibidem, s. 57-58
14
Ibidem, s. 58
15
Ibidem, s. 60
16
Ibidem, s. 63
- Window dressing- upiększanie wyników,
- Income smoothing- wygładzanie zysków,
- Timing.
TECHNIKI
OSZUSTW KSIĘGOWYCH
Oszustwa pozwalające
manipulować kosztami
Oszustwa pozwalające
manipulować
przychodami
Pozostałe oszustwa
1. Pobudzanie
niewłaściwych kosztów,
2. Niekompletne
prezentowanie kosztów
prac rozwojowych,
3. Lawirowanie odpisami
amor-tyzacyjnymi oraz
nakładami na ulepszenia,
4. Ciche rezerwy (fikcyjne),
5. Odpisy aktualizacyjne
aktywa
6...Nie ujmowanie
normalnej wielkości
działalności w wyce-nie
zapasu
1. Wcześniejsze
fakturowa-nie i
kierowanie okresem
ujęcia przychodów,
2. Sprzedaże z klauzulą
odkupu,
3. Likwidacja nieuzasadnionych rezerw,
4. Fikcyjna sprzedaż,
5. Szacunek przychodów
w kontraktach
długotermi-nowych
6. Korzystanie z cen transferowych
1. Złe ujęcie leasingu,
2. Manipulacja terminami
płatności,
3. Brak klasyfikacji rozrachunków ze względu na
termin płatności,
4. Ujmowanie zobowiązań
warunkowych,
5. Brak podziału na strumień
działalności kontynuowanej
i niekontynuowanej,
6. brak realnych zagrożeń
kontynuacji działalności
Bezpośredni wpływ na wynik finansowy
Pośredni wpływ na wynik
finansowy
Rysunek 2. Techniki oszustw księgowych i ich wpływ na wynik finansowy jednostki.
Źródło. opracowanie własne na podstawie: Kutera M., Hołdo A., Surdykowska S.T, Oszustwa księgowe.
Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006, s. 58-59; Hulicka M., Oszukańcza sprawozdawczość finansowa,
Wyd. I., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 62
4. Odpowiedzialność karna
Odpowiedzialność za oszustwa księgowe, które bezpośrednio wpływają na
fałszowanie sprawozdań finansowych przewidują m.in. następujące ustawy:17
- Ustawa z 6 czerwca 1997r. Kodeks karny,
17
Ibidem,
- Ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości.
Tabela 1 i tabela 2 przedstawia artykuły w/w ustaw18 oraz rodzaj przestępstwa,
którego dotyczą.
Tabela 1. Przestępstwa finansowe w kodeksie karnym.
art. KK
Rodzaj przestępstwa
Art. 297
Wyłudzenie kredytu, pożyczki, subwencji dotacji na podstawie fałszywych dokumentów
księgowych
Art. 300
Udaremnienie zaspokojenia roszczeń wierzyciela przez dłużnika wskutek np. zbycia lub
ukrycia majątku
Art. 311
Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji związanych z obrotem papierami
wartościowymi
Źródło:http://www.instytutrewizjifinansowej.pl/biuletyn/IRF/biuletyn-bdo-rewizja-finansowa/Regulacjeprawne/odpowiedzialnosc-za-falszowanie-sprawozdan-finansowych-w-polskim-systemie-prawnym1961.html
W Kodeksie Karnym za oszustwa finansowe kara jest znacznie surowsza niż
w ustawie o rachunkowości. Kara za przestępstwo według art. 297 Kodeksu karnego
ustawodawca przewidział wyrok pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W
przypadku ukrywania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i prowadzenia działań
mających na celu uniemożliwienie w przyszłości zaspokojenie roszczeń wierzycielowi, o
czym mowa w art. 300 tego Kodeksu, przewidziano karę pozbawienia wolności do lat 3.
Na rynku papierów wartościowych według art. 311 w wymiarze kary pozbawienia
wolności do lat 3 zabronione jest podawanie nieprawdziwych informacji o stanie
majątkowym oferenta.19
Tabela 2. Rodzaje oszustw finansowych wymienionych w ustawie o rachunkowości
art. UoR
Rodzaj oszustwa
Art. 77
1.
2.
Nieprowadzenie ksiąg lub podawanie nierzetelnych danych
Niesporządzenie sprawozdania finansowego
Art. 78
1.
Wydanie przez biegłego rewidenta niewłaściwej opinii
Art. 79
1.
2.
3.
4.
5.
Niepoddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta
Udzielanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym
Nieskładanie sprawozdania finansowego do ogłoszenia
Nieskładania sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych bez uprawnień
Źródło: Ibidem
W ustawie o rachunkowości są zastosowane środki, których celem jest
ograniczenie skali oszustw w sprawozdaniach finansowych. Wyrok za matactwo
18
Kodeks Karny z 6 czerwca 1997 r., rozdział XXXVI „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”,
Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.
19
Ibidem,
wymienione w art. 77 ustawy o rachunkowości przewidziano karę grzywny lub wyrok
pozbawienia wolności do lat 2, jak i również możliwe jest zastosowanie obu tych kar
łącznie. Podobne kary przewiduje art. 78 tej ustawy, z tym, że zapewniono tutaj swojego
rodzaju ochronę interesów biegłego rewidenta. W przypadku, jeśli działał on
nieumyślnie, podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności. Podobne sankcje
przewidziano w art. 79 tej ustawy.20
Jednak prócz dwóch najważniejszych aktów prawnych tj. Kodeks Karny i Ustawa
o Rachunkowości jest jeszcze jeden akt prawny, która reguluje odpowiedzialność karną
za przestępstwa związane z fałszowaniem sprawozdań finansowych, jest to Kodeks Karny
skarbowy. Wymierza on karę grzywny za nierzetelne lub też wadliwe prowadzenie ksiąg.
Poniższy rysunek przedstawia akty prawne oraz kary, które są przewidziane za
umyślne fałszowanie sprawozdań finansowych, które wprowadzają w błąd odbiorców
informacji i zniekształcają rzeczywisty obraz przedsiębiorstwa.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
KARNA
Kodeks Karny
Kodeks Karny Skarbowy
→ Art. 296 § 1
od 3 miesięcy do 5 lat
→ Art. 61 § 1
kara grzywny
→ art. 303
do 3 lat
→ art. 61 § 3
kara grzywy
Ustawa
o rachunkowości
→ Sporządzający (art. 77
ust. 2)
- kara grzywny
- do 2 lat
→ Biegły rewident (art. 78
ust. 1):
- kara grzywny
- do 2 lat
→ art. 297
od 3 miesięcy do 5 lat
→ art. 311
do 3 lat
Rysunek 3. Akty prawne oraz kary, które są przewidziane za umyślne fałszowanie
sprawozdań finansowych.
Źródło: Wąsowski W., „Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych. Wydanie 2
rozszerzone”, Warszawa 2010r, s. 22
5. Podsumowanie
Fałszowanie sprawozdań finansowych w dzisiejszych czasach nie jest zjawiskiem
nowym, ponieważ dynamiczny rozwój zjawisk gospodarczych prawie zawsze są o krok
naprzód niż rozwiązania organizacyjno-prawne i normatywy prawne. Dlatego też żadne
20
Ibidem,
uregulowania tj. zasady, procedury czy sankcje nie są wstanie wyeliminować całkowicie
ewentualnych nadużyć. W takim przypadku jedynie w zmniejszeniu tego pola nadużyć
może pomóc etyka i przestrzeganie jej zasad.
Literatura
1. Davia H.R., Coggins P.C., Wideman J.C, Kastantin J.T., Accountants Guide to Fraud
Detection and Control, John Wiley&Sons, Inc. New York 2000r.,
2. Hulicka M., Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wyd I., Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2008 r.,
3. Kutera M., Hołdo A., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka,
Difin, Warszawa 2006r.,
4. Uziębło A., Celowe zniekształcenia sprawozdań finansowych- przyczyny i
przykłady, [w:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 5, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012r.,
5. Wąski W., Istota fałszowania sprawozdań finansowych, Biblioteka menadżerska i
bankowa, Warszawa 2003r.,
6. Wąsowski W., „Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych.
Wydanie 2 rozszerzone”, Warszawa 2010r.
7. Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej (MSRF) 240
8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
9. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Źródła internetowe
1. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sprawozdanie-finansowe-i-jego-elementy2179233
2. http://www.instytutrewizjifinansowej.pl/biuletyn/IRF/biuletyn-bdo-rewizjafinansowa/Regulacje
prawne/odpowiedzialnosc-za-falszowanie-sprawozdanfinansowych-w-polskim-systemie-prawnym19-61.html
Marta Blacha,
Małgorzata Grabias
Studenckie Koło Naukowe „ASSETS”
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
RACHUNKOWOŚĆ KREDYTOWA BANKÓW
1. Wstęp
Bank jest jedną z najważniejszych instytucji trudniących się pośrednictwem
finansowym. Zajmuje się głównie przyjmowaniem depozytów oraz udzielaniem
kredytów. Według ustawy Prawo bankowe z dn. 29 sierpnia 1997r., definicja banku
brzmi następująco: „bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw,
działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności
bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem
zwrotnym”1. Zgodnie z ustawą czynnościami bankowymi są m. in.:
a) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem
oznaczonego terminu (depozytów).
b) prowadzenie rachunków depozytowych,
c) prowadzenie
innych
rachunków
bankowych
(rozliczeniowych,
oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, powierniczych);
d) udzielanie kredytów, pożyczek oraz gwarancji bankowych;
e) emisja bankowych papierów wartościowych,
f) prowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych,
g) oraz inne czynności, dotyczące wyłącznie banków określonych w innych
ustawach2.
Ogół czynności bankowych można podzielić na następujące grupy:
a) czynne – udzielanie kredytów oraz lokat, dyskonto i redyskonto weksli,
zakupywanie papierów wartościowych;
b) bierne – przyjmowanie depozytów od klientów;
c) inne usługi bankowe – wykonywanie na zlecenie klientów
rozliczeń
bezgotówkowych oraz gotówkowych a także zleceń płatniczych w obrocie
zagranicznym, wynajem skrytek sejfowych, zakup na rachunek i zlecenie
klientów papierów wartościowych itp3.
1
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 1997r., Nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
Miętki Z., Rachunkowość bankowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2007, s.
13.
3
Popowska E., Rachunkowość bankowa, Wyd. III, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, s.
15.
2
35
Rachunkowość bankowa stosuje takie same metody jak tradycyjna rachunkowość.
Jednakże posiada pewne cechy tylko dla niej charakterystyczne. Jest to uwarunkowane
uwzględnieniem operacji typowych dla banków, które siłą rzeczy różnią się od operacji
wykonywanych w przedsiębiorstwach. W omawianej rachunkowości występuje duża
liczba operacji a wiele transakcji ma wielowymiarowy charakter, np. transakcje
dewizowe, emisja papierów wartościowych, czy też operacje z bankiem centralnym.
Przedmiotem działalności banku są pieniądze uczestniczące w ruchu okrężnym i
traktowane jako towar. Dlatego też przeważająca część wydatków oraz wpływów jest
związana z przejęciem, udostępnianiem i zwrotem kapitału.
W rachunkowości bankowej funkcjonuje bardzo dużo specyficznych kont,
charakterystycznych tylko dla tej odmiany rachunkowości. Wyróżniamy tutaj konta:
a) rozliczeniowe – służące do ewidencji w czasie aby umożliwić właściwe
przypisanie do danych okresów sprawozdawczych kosztów i przychodów a tym
samym ustalić poprawny wynik finansowy; przykładami takich kont są konta
rezerw odsetkowych od depozytów oraz konta przychodów zastrzeżonych;
b) przejściowe – są używane do ewidencji kwot „w zawieszeniu” które jak
najszybciej trzeba rozksięgować na odpowiednie konta; omawiane konta
nazywane są kontami rozrachunków międzyoddziałowych i międzybankowych;
c) rezerw – celowych i ogólnych4.
Plan kont stosowany w rachunkowości bankowej w znaczącym stopniu różni się od
planu kont występującego w tradycyjnej rachunkowości. W rachunkowości bankowej
występuje podział wszystkich kontrahentów z którymi przeprowadzane są operacje
gospodarcze. Jednym z kryteriów podziału jest rodzaj podmiotu, wyróżniamy tutaj:
a) podmioty finansowe,
b) podmioty niefinansowe,
c) sektor budżetowy.
Innym kryterium jest typ klienta i tu wyodrębniamy:
a) rezydentów (osoby krajowe),
b) nierezydentów (osoby zagraniczne).
2. Istota działalności kredytowej banku
Instytucja kredytu jest znana chyba każdemu dorosłemu człowiekowi – i choć nie
każdy z tych kredytów korzysta to wiedza czym jest kredyt i jak funkcjonuje nie jest
niczym obcym. Kredyt przede wszystkim powoduje powstanie stosunku finansowego
pomiędzy kredytobiorcą (a może nim być zarówno osoba prawna jak i osoba fizyczna) a
bankiem. Stosunek ten przejawia się przekazaniem określonej kwoty pieniędzy z banku
do kredytobiorcy. W ten sposób zawiązuje się relacja wierzyciel – dłużnik, w której
wierzycielem jest bank kredytodawca a dłużnikiem kredytobiorca. Warto tu zaznaczyć, iż
4
Popowska E., Rachunkowość bankowa, Wyd. III, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, s.
25.
ze względu na funkcję wierzyciela jaką przyjmuje bank (w stosunkach kredytowych) jest
on obarczony wysokim ryzykiem niewypłacalności dłużnika. Z drugiej strony jednak banki
swą działalność w dużej mierze opierają na działalności kredytowej, ponieważ są to
jedne z bardziej dochodowych dla nich aktywów.
Kredyt rozpatrywany jako kategoria prawna do swej ważności wymaga zawarcia
odpowiedniej, uregulowanej prawnie, umowy. Funkcjonowanie umowy kredytowej
reguluje rozdział 5 ustawy Prawo bankowe z dn. 29 sierpnia 1997r. . Zgodnie z nią „Przez
umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas
oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a
kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w
umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych
terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”5. Ponadto, ustawodawca
podaje elementy, które powinna zawierać sporządzona na piśmie umowa kredytowa.
Znajdują się wśród nich:
a) Strony umowy,
b) Kwota oraz waluta kredytu (przy czym jeżeli waluta kredytu jest inna niż
krajowa, należy wskazać po jakich kursach walutowych wyceniane będą
czynności związane z kredytem),
c) Cel, na który kredyt został udzielony,
d) Zasady i termin spłaty kredytu,
e) Wysokość oprocentowania kredytu (wraz z informacją czy oprocentowanie
określone jest stopą stałą czy zmienną),
f) Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
g) Zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
h) Terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków
pieniężnych,
i) Wysokość prowizji, jeśli umowa ją przewiduje,
j) Warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
Przedstawione elementy powinna zawierać każda umowa kredytowa, jednak ich
kolejność, treść i układ umowy są indywidualnie ustalane przez każdy bank. Banki
zazwyczaj posiadają ściśle określone regulaminy określające rodzaje i warunki
oferowanych kredytów, jednak niekiedy proponują możliwość niewielkich negocjacji.
Istotnym elementem umowy kredytowej jest ostatni z wymienionych wyżej
punktów. W przypadku, gdy bank kredytujący ustali, iż warunki udzielenia kredytu nie
zostały przez kredytobiorcę dotrzymane lub istnieją obawy, że terminowa spłata kredytu
jest zagrożona ze względu na zły stan majątkowy kredytobiorcy bank ma prawo:
a) Wypowiedzieć kredytobiorcy umowę w części lub też w całości (podstawowy
termin wypowiedzenia wynosi 30 dni),
b) Żądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu,
5
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 1997r., Nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
c) Żądać zaprezentowania w określonym terminie programu naprawczego oraz po
zaakceptowaniu przez bank – realizacji tego programu.
W momencie, gdy bank wypowie umowę kredytową i czas wypowiedzenia minie,
kredytobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu udzielonego mu kredytu
wraz z należnymi dla banku odsetkami. Jest to podstawowy zapis, który jednak może być
negocjowany przez strony umowy (sytuacja niezwykle rzadka). Wypowiedzenie umowy
kredytowej po stronie banku wiąże się zazwyczaj z koniecznością przekwalifikowania
kredytu do wyższej grupy ryzyka, co powinno być uwzględnione w księgach
rachunkowych banku. O grupach ryzyka w działalności kredytowej banku będzie mowa
w dalszej części.
Będąc przy temacie kredytów wspomnieć należy również o zdolności kredytowej,
która jest podstawą uzyskania przez osoby fizyczne czy też osoby prawne kredytu.
Poprzez pojęcie to rozumieć należy zdolność podmiotu do terminowej spłaty kredytu
wraz z odsetkami. Zdolność kredytowa nie jest stałą cechą podmiotu, może ona ulec
zmianie, także po zawarciu umowy kredytowej. Wnioskując do banku o udzielenie
kredytu podmiot zobowiązany jest przedstawić dokumenty poświadczające jego
zdolność kredytową. Ma on również obowiązek umożliwić instytucji kredytującej
kontrolę wykorzystania kredytu jak i monitorowania bieżącej zdolności kredytowej.
Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe, gdy bank zgadza się na udzielenie kredytu
podmiotowi nie posiadającemu wystarczającej zdolności kredytowej. Wówczas
warunkiem jednak jest ustanowienie przez bank zabezpieczenia spłaty kredytu6.
Formy zabezpieczenia kredytu podzielić można na osobiste - charakteryzujące się
tym, że podmiot gwarantujący zabezpieczenie odpowiada całym swoim majątkiem oraz
na rzeczowe, wyróżniające się odpowiedzialnością ograniczoną do składnika majątku
będącego zabezpieczeniem. Wśród zabezpieczeń osobistych wymienić można m.in.:
a) Poręczenie wekslowe,
b) Gwarancję bankową,
c) Pełnomocnictwo,
d) Weksel własny in blanco i in.
Do zabezpieczeń rzeczowych zaliczyć można natomiast m.in.:
a) Hipotekę,
b) Zastaw zwykły,
c) Zastaw rejestrowy,
d) Blokadę środków na rachunkach bankowych i in.
Wszelkie zabezpieczenia kredytów powinny być ujęte w księgach rachunkowych 7.
W literaturze dotyczącej rachunkowości bankowej znaleźć można wiele podziałów
kredytów ze względu na różne kryteria (tabela 1).
6
7
K. Baliński, K. Jankowska, Rachunkowość bankowa, WSiP, Warszawa 1996, s. 82.
Z. Miętki, Rachunkowość bankowa, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007, s.193.
Tabela 1. Podział kredytów ze względu na różne kryteria
Źródło: Z. Miętki, Rachunkowość bankowa, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007, s.194 – 195.
Ponadto szczególnym rodzajem kredytu, o którym warto wspomnieć jest kredyt
konsorcjalny. Jest to kredyt udzielany przez kilka banków jednemu podmiotowi. W celu
udzielenia takiego kredytu banki zawierają pomiędzy sobą umowę o utworzenie
konsorcjum kredytowego. W umowie tej zawierane są zasady udzielenia kredytu,
sposobu jego zabezpieczenia oraz wyznacza się jeden bank uprawniony do zawarcia
umowy z kredytobiorcą. Banki wchodzące w skład konsorcjum ponoszą ryzyko w stopniu
proporcjonalnym do wysokości wniesionych do kredytu środków finansowych. W sposób
proporcjonalny również kredyty umieszczane są w księgach rachunkowych
poszczególnych banków. Kredyty udzielane w formie konsorcjalnej są zazwyczaj
kredytami inwestycyjnymi.
3. Ewidencja przykładowego kredytu – kredyt dyskontowy
Specyficznym, aczkolwiek wartym uwagi, jest kredyt dyskontowy. Kredyt ten jest
jedną z podstawowych form kredytowania podmiotów gospodarczych w warunkach
gospodarki rynkowej, a jego cechą charakterystyczną jest to, iż bank będący
kredytodawcą pobiera od kredytobiorcy odsetki ‘z góry’. Kredyt dyskontowy bardzo
często dotyczy weksli i przybiera on wówczas formę kredytu wekslowego. Kredyt
wekslowy polega na wykupieniu przez bank od jednostki gospodarczej (tzw. podawca)
weksla, po kwocie jego wartości nominalnej pomniejszonej o należne odsetki, nazywane
dyskontem. Warto jednak pamiętać, że udzielając kredytu dyskontowego bank w swoich
księgach rachunkowych ujmuje pełną kwotę kredytu. W dyspozycji podawcy weksla
znajduje się jednak kwota pomniejszona o pobrane z góry przez bank odsetki. Po
udzieleniu kredytu bank pobiera również ustaloną prowizję. Aby spłacić kredyt
wekslowy, weksel musi zostać wykupiony przez jego wystawcę lub inną osobę, która ma
do wykupu prawo. Na ogół kredyt wekslowy nie wymaga innych form zabezpieczeń8.
Rysunek 1. Ewidencja kredytu dyskontowego.
Źródło: Z. Miętki, Rachunkowość bankowa, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007, s. 211.
1. Udzielenie podmiotowi (niefinansowemu) kredytu dyskontowego:
a) wypłata gotówkowa kwoty kredytu,
b) przelanie środków pieniężnych na rachunek w banku kredytodawcy.
2. Pobranie prowizji od udzielonego kredytu:
8
K. Baliński, K. Jankowska, Rachunkowość bankowa, WSiP, Warszawa 1996, s. 87-90.
a) w formie gotówkowej,
b) z rachunku bieżącego kredytobiorcy.
3. Pobranie należnych bankowi odsetek (dyskonto).
4. Przeksięgowanie pobranych odsetek z konta „przychody pobrane z góry” do
„przychody odsetkowe” (po upływie okresu odsetkowego).
5. Przeksięgowanie tej części prowizji, która przypada na dany okres sprawozdawczy
(obliczona według formuły efektywnej stopy procentowej).
6. Spłata kredytu:
a) w formie gotówkowej,
b) przelewem z rachunku kredytobiorcy w banku kredytodawcy.
Odsetki, pobrane przez bank ‘z góry’ ewidencjonowane są na koncie 531 –
przychody pobrane z góry. Dyskonto zalicza się do przychodów bieżących na koniec
każdego okresu sprawozdawczego a jego wysokość jest wówczas proporcjonalna do
upływu czasu. Jeżeli bank przy udzielaniu kredytu pobrał również prowizję, to jest ona,
podobnie jak dyskonto, rozliczana w czasie według efektywnej stopy procentowej.
4. Formy zabezpieczenia ryzyka kredytowego
Udzielanie kredytów jest jedną z podstawowych działalności banku. Wiąże się to
z ryzykiem. Ryzyko kredytowe powstaje wtedy gdy kredytobiorców dotykają kłopoty
finansowe i nie mogą się wywiązać ze swoich zobowiązań kredytowych. Banki
zabezpieczają się przed złymi kredytami tworząc rezerwy. Tworzy się je w ciężar
kosztów, ponieważ są one związane z normalną działalnością operacyjną banków. W
rachunkowości bankowej wyróżniamy rezerwy celowe i systemowe. Rezerwy warunkują
bezpieczeństwo banku związane z prowadzeniem działalności bankowej, ryzyko
związane z utratą płynności i stopą procentową. Banki nie są zobligowane do tworzenia
rezerw systemowych. Rezerwy te służą do pokrycia ewentualnych kosztów związanych z
ogólną działalnością banku. Rezerwy systemowe mogą występować jako:
a) fundusz ogólnego ryzyka,
b) rezerwy na ryzyko ogólne.
Innym rodzajem rezerw są rezerwy celowe. Rezerwy celowe są tworzone po to by
zabezpieczyć bank przed określonymi ryzykami dotyczącymi aktywów podlegających
deprecjacji, występujących jako: należności od jednostek budżetu terenowego,
należności od podmiotów niefinansowych i finansowych oraz papiery wartościowe.
Rezerwy celowe służą do aktualizowania wartości poszczególnych aktywów. Banki są
zobowiązane przepisami ustawy do tworzenia rezerw w przypadku zaistnienia
określonych okoliczności. Rezerwy celowe tworzy się tylko i wyłącznie na należności
kredytowe. Zabronione jest tworzenie tych rezerw na odsetki on należności. Podczas
ustalania ryzyka bankowego dotyczącego poszczególnych rodzajów należności, bank
zwraca uwagę na:
a) terminowość spłaty kapitału i odsetek,
b) sytuację ekonomiczno finansową kredytobiorcy9.
Zasady kwalifikacji należności zagrożonych są określone przez zarządzenie Prezesa
NBP. Na chwilę obecną obligatoryjne jest Zarządzenie Nr 13 Prezesa Narodowego Banku
Polskiego z dnia 10 grudnia 1994r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane
z działalnością banków (Dz.Urz. NBP Nr 23, z 14 grudnia 1994r.). We wspomnianym
zarządzeniu są ujęte zróżnicowane oceny, będące podstawą do kwalifikacji należności
odpowiednio do: należności poniżej standardu, należności wątpliwych bądź straconych.
Terminowość spłaty kredytu jest kryterium „ostrym”. Po przekroczeniu określonego
terminu spłaty, należność automatycznie zostaje przenoszona do kategorii poniżej
standardu. Przytoczone założenie jest stosowane następująco:
a) opóźnienie w spłacie należności w terminie od 1 do 3 miesięcy – należności poniżej
standardu;
b) opóźnienie w spłacie należności w terminie od 3 do 6 miesięcy – należności
wątpliwe;
c) opóźnienie w spłacie należności w terminie przekraczającym 6 miesięcy –
należności stracone.
Kryterium dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy to innymi
słowy ocena zdolności kredytowej. Taka ocena jest możliwa na poziomie banku, który
ma w tej dziedzinie swobodę. To założenie nie funkcjonuje w odniesieniu do należności
od Skarbu Państwa oraz do kredytów konsumpcyjnych, gotówkowych czy też kart
kredytowych oferowanych osobom prywatnym. Według Zarządzenia Prezesa NBP
należności są kwalifikowane w sposób następujący:
a) sytuacja ekonomiczno-finansowa może powodować zagrożenie terminowej
płatności kredytu – należności poniżej standardu;
b) sytuacja ekonomiczno-finansowa znacznie się pogorszyła, a w szczególności wtedy
gdy strata dotknęła funduszy własnych jednostki – należności wątpliwe;
c) dłużnik jest postawiony w stan likwidacji, kwestionowanie należności przez
dłużnika
w sądzie, wnioskowanie przez bank o wszczęcie postępowania egzekucyjnego bądź
rozpoczęcie zaspokajania należności z przedmiotów stanowiących jej
zabezpieczenie – należności stracone.
W przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa dłużnika znacznie się poprawiła
i przez co najmniej 3 miesiące terminowo spłaca należności, wtedy można przenieść
należność z kategorii większego ryzyka do kategorii mniejszego ryzyka.
Należności są klasyfikowane do poszczególnych kategorii po to, by możliwe było
utworzenie obligatoryjnych rezerw celowych. Wysokość rezerw ustala się jako procent
poszczególnych rodzajów należności zagrożonych, odpowiednio:
a) należności poniżej standardu – nie mniej niż 20%,
b) należności wątpliwe – nie mniej niż 50%,
c) należności stracone – 100 %10.
9
K. Baliński, K. Jankowska, Rachunkowość bankowa, WSiP, Warszawa 1996, s. 95 - 105
Poniżej przedstawiono schemat ewidencji
normalnych na należności poniżej standardu.
przekwalifikowania
należności
Rysunek 2. Ewidencja przekwalifikowania należności normalnych na należności poniżej
standardu.
Źródło: K. Baliński, K. Jankowska, Rachunkowość bankowa, WSiP, Warszawa 1996, s. 98
1.
2.
3.
4.
5.
Przekształcenie należności normalnych na należności poniżej standardu.
Przeniesienie odsetek.
Przeniesienie przychodów z odsetek na odsetki zastrzeżone .
Zarachowanie odsetek od należności poniżej standardu.
Utworzenie rezerwy celowej na należności zagrożone, wynoszącej minimum 20%
kredytu nie wliczając w to odsetek.
Przedstawiony schemat przedstawia przeniesienie należności wątpliwych na
należności stracone.
10
K. Baliński, K. Jankowska, Rachunkowość bankowa, WSiP, Warszawa 1996, s. 95 – 105.
Rysunek 3. Ewidencja przeniesienia należności wątpliwych na należności stracone.
Źródło: K. Baliński, K. Jankowska, Rachunkowość bankowa, WSiP, Warszawa 1996, s. 100.
1. Przeklasyfikowanie należności wątpliwych na należności stracone.
2. Przeksięgowanie odsetek od należności wątpliwych na odsetki stracone.
3. Przeksięgowanie rezerwy celowej na należności wątpliwe na rezerwy celowe na
należności stracone.
5. Zakończenie
Rachunkowość bankowa istotnie różni się od zwykłej rachunkowości. Różnice są
zauważalne szczególnie w odmiennym i bardziej rozbudowanym planie kont, podziale
klientów na poszczególne sektory, tworzeniem rezerw celowych i systemowych, czy też
specyfiką i sposobem księgowania charakterystycznych dla banku operacji
gospodarczych. Działalność kredytowa jest jedną z podstawowych gałęzi działalności
banku. Udzielając kredytu, bank udostępnia klientowi środki pieniężne do dyspozycji na
dany cel. Dla klienta jest to forma zewnętrznego finansowania działalności, a dla banku
źródło przychodów, ponieważ każdorazowo potrącane od kredytu odsetki, stają się jego
przychodem. Jednak ze strony banku udzielenie kredytu nie jest jedynie prostą
czynnością podpisania umowy, jak by się to mogło wydawać ze strony osoby nie mającej
nic wspólnego z rachunkowością bankową i regułami funkcjonowania banku. Każdy
udzielony kredyt wymaga wcześniejszej analizy zdolności kredytowej kredytobiorcy
a w trakcie trwania umowy kredytowej – bieżącej kontroli wypłacalności. Bieżąca
kontrola zobowiązuje również do ewentualnych zmian w ewidencji kredytu –
potencjalne sytuacje niewypłacalności wymuszają przekwalifikowanie kredytu
normalnego do grup kredytów z określonych stopniem ryzyka (pod obserwacją,
zagrożone). Przekwalifikowanie takie wiąże się nie tylko ze zmianami w księgach
rachunkowych ale również z koniecznością utworzenia dodatkowych rezerw. Nie można
także zapomnieć o szerokim wachlarzu kredytów, gdzie każdy ma cechy wyróżniające
się, które uwidaczniają się w różnicach w ewidencji. Mnogość kredytów
i zasad ich ewidencji w połączeniu z bardzo rozbudowanym bankowym planem kont są
dla księgowego dużym wyzwaniem a osiągnięcie biegłości w tym obszarze wymaga wielu
lat praktyki.
Literatura:
1. Baliński K., Jankowska K., Rachunkowość bankowa, WSiP, Warszawa 1996.
2. Miętki Z., Rachunkowość bankowa, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań
2007.
3. Popowska E., Rachunkowość bankowa, Biblioteka Menedżera i Bankowca,
Warszawa 2000.
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939).
Agnieszka Brzózka
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „KONTO”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
RAT BEZ TAJEMNIC, CZYLI O UJĘCIU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH I POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI
1. Wstęp
Tajemnica to sekret, nieujawnianie czegoś. Tajemnica to wiadomość, której
poznanie lub ujawnienie jest zakazane przez prawo. Tajemnica to rzecz, której się nie
rozumie lub nie umie wyjaśnić. Tajemnica to najlepszy lub jedyny sposób na osiągnięcie
czegoś. W ten sposób tajemnicę określa Słownik Języka Polskiego PWN.
Rzeczowe Aktywa Trwałe (RAT) nie są tajemnicą, nie są sekretem. Wiedza o RAT
może być poznana przez każdego, a jej ujawnienie nie jest zakazane przez prawo. Prawdą
jest, że wiedza o RAT jest jednym z elementów wpływających na osiągnięcie sukcesu
w działalności gospodarczej.
Wiedzę o RAT czerpiemy z:
 Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
 Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR),
 Ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (GAAP),
 Ustawy o rachunkowości.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, MSSF (ang.
International Financial Reporting Standards, IFRSs) są
zbiorem standardów
rachunkowości, związanych z nimi interpretacji oraz ram konceptualnych. Standardy
wydaje Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, RMSR (ang. International
Accounting Standards Board, IASB).
Celem MSSF jest zapewnienie bezpośredniej porównywalności sprawozdań
finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach, ponieważ pomiędzy
obowiązującymi
w poszczególnych krajach zasadami rachunkowości, a w efekcie sporządzonymi na ich
podstawie sprawozdaniami finansowymi firm, występują znaczne różnice. Globalizacja
rynku kapitałowego spowodowała, że przed podejmowaniem decyzji inwestorzy
poszukują aktualnych i sprawdzonych informacji. Muszą bardzo szeroko rozpoznać całe
otoczenie przedsiębiorstwa, którego akcjami są zainteresowani oraz przyjrzeć się
strukturze wewnętrznej. Ciężko jednak porównywać dane, kiedy zasady i wytyczne
sporządzania sprawozdań finansowych tworzone są w różnych krajach w oparciu o inne
koncepcje odzwierciedlenia rzeczywistości oraz przyszłych przepływów pieniężnych.
Również prezentacja majątku przedsiębiorstwa rodzi w inwestorach pytanie, czy firmy
dokonują rzetelnej wyceny, a co za tym idzie, czy można zawierzyć tym informacjom,
46
podejmując ważne decyzje inwestycyjne. MSSF mają wprowadzić harmonię
i upodobnienie sprawozdawczości finansowej na całym świecie.
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting
Standards, IASs) to ogół standardów opracowywanych w latach 1973-2000 przez
Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, KMSR (ang. International
Accounting Standards Committee, IASC), organ zastąpiony w 2001 roku przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, RMSR (ang. International Accounting
Standards Board, IASB).
MSR mają stopniowo zastąpić i dopełnić nowe wersje Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej, MSSF (ang. International Financial Reporting
Standards, IFRS). Obecnie obowiązuje część pierwotnych MSR oraz wszystkie MSSF.
W księgowości mamy do czynienia z określeniem „MSSF” (IFRSs) jako wszystkich
aktualnie obowiązujących standardów rachunkowości opracowanych przez KMSR
i RMSR. Co ciekawe, w polskim ustawodawstwie (np. Ustawa o rachunkowości z 1994
roku) przyjęło się używać określenie „MSR” w odniesieniu do obowiązujących MSR,
MSSF oraz związanych z nimi interpretacji.
Powstały także ogólne zasady rachunkowości (GAAP). Dotyczą rachunkowości
finansowej danego kraju i stanowią pewne standardowe ramy wytycznych. Znane są pod
nazwą standardów rachunkowości lub standardowej praktyki księgowości.
W ostatnich latach można zaobserwować systematyczne ujednolicanie przepisów
i zasad. Ustawa o Rachunkowości obowiązująca w Polsce coraz bardziej zbliża się do MSR
i MSSF, które z kolei powoli wypracowują kompromis z US GAAP. Coraz większą
popularność zyskuje pogląd o International GAAP, czyli Międzynarodowych Powszechnie
Stosowanych Zasadach Rachunkowości.
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. 2013, poz. 330),
stanowiąca podstawę prawną rachunkowości (wraz z Międzynarodowymi i Krajowymi
Standardami Rachunkowości) w Polsce. Zwyczajowo nazywa się ją polskim prawem
bilansowym. Była wielokrotnie nowelizowana, a ostatnie zmiany weszły w życie
5 września 2014 roku. Ustawa wskazuje zasady rachunkowości oraz tryb badania
sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Określa również zasady
wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
2. Rzeczowe aktywa trwałe według międzynarodowych i polskich standardów
rachunkowości.
Ustawa o rachunkowości przyjmuje, że rzeczowe aktywa trwałe, to środki trwałe,
z zastrzeżeniem pkt 17 i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby
jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
1) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu,
budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego,
2) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
3) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
4) inwentarz żywy.
Zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości do
rzeczowych aktywów trwałych, zalicza się środki trwałe oddane do używania na
podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze jednej ze
stron umowy.
Powyższe unormowanie prawne w Ustawie o rachunkowości definiuje środki
trwałe, jako rzeczowe aktywa trwałe, do których nie zalicza się inwestycji
o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż jeden rok.
Do polskiej terminologii została również wprowadzona tzw. Klasyfikacja Środków
Trwałych, która jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym
m.in. ewidencji, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.
Aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych przedstawia się następująco:
0
• grunty
1
• budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego
2
• obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3
• kotły i maszyny energetyczne
4
• maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
5
• maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
6
• urządzenia techniczne
7
• środki transportu
8
• narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
9
• inwentarz żywy
Schemat 1. Klasyfikacja Środków Trwałych
Źródło: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r.
Ustawa definiuje jeszcze jedno pojęcie, jakim są środki trwałe w budowie. Mówi
o tym art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy: „środki trwałe w budowie – rozumie się przez to
zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub
ulepszenia już istniejącego środka trwałego”.
Przykład prezentowania środków trwałych w jednostkach budżetowych,
zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych
Aktem prawnym regulującym prezentację składników majątku dla jednostek
budżetowych jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów
publicznych.
W wymienionych podmiotach środki trwałe dzieli się na podstawowe
i pomocnicze. Do pierwszej kategorii należą środki trwałe własne lub otrzymane od
Skarbu Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego w trwały zarząd lub nieodpłatne
używanie, których umorzenie uregulowane jest przez Ustawę o podatku dochodowym
od osób prawnych lub wg stawek określonych przez dysponenta części budżetowej.
Drugą grupę (niskocenne środki trwałe) zajmują składniki majątku, takie jak:
- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne (w tym: środki transportu służące do nauczania
i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych; w instytucjach kultury:
aparaturę wideo, sprzęt nagłaśniający, projektory filmowe, instrumenty
muzyczne, itp.),
- odzież i umundurowanie (okres używania dłuższym niż jeden rok),
- meble i dywany,
- inwentarz żywy oraz inne środki trwałe (wyposażenie) o wartości
nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym
od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane
w 100% ich wartości.
Wymienione składniki moją być jednorazowo prezentowane poprzez spisanie
w koszty w miesiącu przyjęcia do używania
Ujęcie RAT wg MSR
Nieco
odmiennie
potraktowane
zostały
rzeczowe
aktywa
trwałe
w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR).
Wprawdzie podstawowe cechy rzeczowego majątku trwałego sformułowane
w MSR 16 nie różnią się istotnie od przyjętych w ustawie o rachunkowości, tj.:
 które są utrzymywane w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym lub
przy dostawach dóbr i świadczeniu usług, w celu oddania do używania innym
podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych; oraz
 którym towarzyszy oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż
jeden okres.
Tabela 1. przedstawia zestawienie regulacji wg UoR oraz MSSF
Tabela 1. „Rzeczowe aktywa trwałe” – Porównanie regulacji UoR i MSSF
Obszar prezentacji
Ujmowanie RAT,
wartość początkowa,
wartość bilansowa,
zwiększenie
składników,
zmniejszenie poprzez
utratę wartości
Okres generowania
korzyści
Metoda aktualizacji
wyceny
przeszacowań
Prawo wieczystego
użytkowania
Części zamienne
Kapitalizacja kosztów
Demontaż
MSR 16
UoR
Określa zasady ujmowania
rzeczowych aktywów trwałych,
ustalenia ich wartości początkowej
oraz bilansowej, dokonywanej w
oparciu o model kosztowy lub
model oparty na wartości
przeszacowanej.
Reguluje kwestię ujęcia początkowego
rzeczowych aktywów trwałych oraz sposób
wyceny dokonywany na dzień bilansowy Nie
przewiduje możliwości wyceny środków
trwałych według modelu opartego na
wartości przeszacowanej, z wyjątkiem
przeszacowania dokonanego jedynie na
podstawie odrębnych, obligatoryjnie
obowiązujących przepisów określonych
przez Ministra Finansów (art. 31 ust. 3 i 4
UoR).
Określa także sposób ujmowania
zwiększeń składników rzeczowych
aktywów trwałych, odpisów
amortyzacyjnych i odpisów
aktualizujących z tytułu utraty
wartości środków trwałych,
wycenianych według modelu
kosztowego.
Elementy składnika aktywów
o różnych okresach generowania
korzyści amortyzuje się osobno.
W przypadku stosowania metody
aktualizacji wyceny przeszacowań,
która jest dopuszczalna na
podstawie decyzji kierownictwa
jednostki należy przeprowadzać ją
systematycznie. Przeszacowaniu
podlegają wszystkie pozycje danej
grupy aktywów (np. wszystkie
budynki).
Ujmowanie prawa wieczystego
użytkowania nadanego decyzją
administracyjną.
Specjalistyczne części zamienne są
ujmowane jako aktywa trwałe,
według szczegółowych zasad
standardu.
W zależności od ich charakteru
podlegają amortyzacji w okresie
użytkowania bazowego obiektu
lub – jeżeli oczekują na
zainstalowanie – są poddawane
testom na utratę wartości.
Wymagana kapitalizacja kosztów
finansowania według
szczegółowych zasad MSR 23.
Różnice kursowe nie mogą
podlegać kapitalizacji, z wyjątkiem
tej ich części, która stanowi
korektę kosztów odsetek.
Koszty demontażu, koszty
usunięcia skutków działalności
w związku z rekultywacją stanowią
element ceny nabycia/ kosztu
Określa kwestię metod amortyzacji
i dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
a także zasady ujmowania zwiększeń
wartości środków trwałych.
Nie ma podejścia komponentowego.
Zakaz dobrowolnego podejmowania decyzji
o przeszacowaniu środków trwałych.
Prawo wieczystego użytkowania zaliczane
jest do środków trwałych (grunty), według
zasad przewidzianych dla dotacji.
Specjalistyczne części zamienne są
ujmowane jako zapasy i konsekwentnie
wyceniane według metod właściwych dla
zapasów.
Wymagana kapitalizacja kosztów
finansowania, przy czym koszty
finansowania zewnętrznego są zdefiniowane
w zdecydowanie inny sposób niż w MSSF.
Koszty demontażu, koszty usunięcia skutków
działalności w związku
z rekultywacją nie są przewidziane do
ujmowania.
wytworzenia środka trwałego.
Weryfikacja okresu użytkowania
Weryfikacja wyłącznie okresu użytkowania
oraz metody amortyzacji i
oraz wartości końcowej wymagana jest
Okres użytkowania
wartości końcowej są wymagane
okresowo. UoR nie definiuje częstotliwości
corocznie
przeprowadzania weryfikacji.
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://elettery.pl/pliki/pdf/ND_porownanie_regulacji.pdf
Ale w MSR, odmiennie niż w ustawie o rachunkowości, nie zalicza się do środków
trwałych zarówno prawa wieczystego użytkowania gruntów, które to prawo stanowi
leasing, a także prawa własnościowego do lokalu mieszkaniowego i spółdzielczego prawa
do lokalu użytkowego (ani przedmiot leasingu, ani związane z nim prawo nie są
wykazywane w bilansie użytkownika).
Standard określa również przyporządkowanie do majątku trwałego znaczących
części zamiennych i sprzętu serwisowego, jeśli jednostka przewiduje ich wykorzystanie
przez czas dłuższy niż jeden okres sprawozdawczy. Standard nie określa ściśle, co
stanowi najmniejszą jednostkę rzeczowego majątku podlegającą osobnemu ujęciu (do
zagregowanej kwoty).
Odmiennie potraktowano także inwentarz żywy. W MSR zwierzęta hodowlane
zaliczane są do aktywów biologicznych i podlegają przepisom MSR 41 (“Rolnictwo”). Tak
samo standard nie dotyczy rzeczowych aktywów trwałych zakwalifikowanych do zbycia
(zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność
zaniechania”). Stworzono także MSSF 6 traktujący o poszukiwaniach i ocenie zasobów
mineralnych. Przedsiębiorstwa opierające swoją sprawozdawczość MSSF mają w swoich
szczegółowych bilansach dodatkowe pozycje i aby zapewnić przejrzystość do
sprawozdania dołączane są noty objaśniające daną prezentację majątku.
Przykład prezentowania aktywów biologicznych w rolnictwie
MSR 41 jest bardzo ciekawym standardem i należy poświęcić mu chwilę uwagi.
Schemat 2. Ukazuje te elementy, które są składnikiem aktywów biologicznych.
Owce
Drzewa leśne
Bydło mleczne
Rośliny jednoroczne
Winna latorośl
Drzewa owocowe
Krzewy
Trzoda chlewna
Schemat 2. Przykłady aktywów biologicznych
Źródło: MSR 41
Ważne jest także rozróżnienie poszczególnych składników majątku trwałego
i obrotowego, i tak do aktywów trwałych zaliczyć można z produkcji zwierzęcej: krowy
mleczne, maciorki, knury, z produkcji roślinnej: wieloletnie, sady a z leśnictwa: lasy.
Prosięta, warchlaki, owoce, sadzonki, kłody drzewne i drewno wykazuje się już
w aktywach obrotowych. Ta część, która dotyczy zdefiniowanej w MSR 41 przemiany
biologicznej, a więc przemiany, która obejmuje procesy wzrostu, umniejszenia
(degeneracji), produkcji i prokreacji, które powodują jakościowe lub ilościowe zmiany
składnika aktywów biologicznych, ma zostać ujmowana w aktywach trwałych. Moment
zbioru czy pozyskania oddziela aktywa trwałe od obrotowych. Właśnie wtedy kończą się
procesy życiowe aktywów biologicznych, rozpoczyna ich przetwarzanie i sprzedaż
wyrobów.
Zmiany dotyczące upraw roślinnych zostaną wprowadzone w 2016 roku. Do MSR
16 zostaną dołączone uprawy roślin, spełniające następującą definicję: żywe uprawy
wykorzystywane do wytwarzania lub dostarczania produktów rolnych, w sytuacjach
gdzie występuje znikome prawdopodobieństwo iż uprawy zostaną sprzedane jako
produkty rolne (z wyjątkiem ich sprzedaży jako odpadu na koniec okresu życia
produkcyjnego)
Przykład rzeczowych aktywów trwałych prezentowanych w bilansie
przedsiębiorstw z sektora paliwowego oraz sektora przemysłu surowców.
W przedsiębiorstwach, których jedną z działalności jest wydobywanie surowców
mineralnych można znaleźć pozycję w RAT: aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów
mineralnych. Przykładem jest Grupa Lotos SA, która zalicza te aktywa do trwałych do
momentu gdy uzyska pewność technicznej wykonalności i ekonomicznej zasadności
wydobywania odkrytych zasobów. W tym samym sprawozdaniu w ramach RAT
znajdziemy również aktywa z tytułu likwidacji i rekultywacji, wchodzące w skład
infrastruktury wydobywczej. Amortyzowane są metodą naturalną i wykazuje się jako
aktywa na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu.
W sprawozdaniu finansowym PKN Orlen SA znajdujemy dwie dodatkowe pozycje
w RAT, a mianowicie: aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych oraz
aktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych.
W sprawozdaniu finansowym PGNiG znaleźć można pozycję „środki trwałe
w budowie dotyczące poszukiwania i oceny zasobów mineralnych”.
W nocie objaśniającej bilans KGHM znajdujemy wyjaśnienie, iż w pozycji „budynki,
budowle
i grunty” ujęto także wartość złóż nabytych w procesie akwizycji aktywów górniczych
w Grupie Kapitałowej, koszty budowy kopalń i hut oraz koszty usuwania nadkładu
umożliwiającego wydobycie. RAT w ujęciu KGHM stanowią również nieruchomości
związane z działalnością górniczą i hutniczą obejmujące grunty własne, budynki, obiekty
inżynierii wodnej i lądowej, kapitalne wyrobiska górnicze (w tym, w kopalniach
głębinowych takie obiekty górnicze jak: szyby, studnie, sztolnie, chodniki, komory
główne) oraz maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu i inne ruchome środki
trwałe.
Dodatkowo należy zaznaczyć, że wyżej wymienione podmioty prowadzą
rachunkowość w oparciu o MSSF.
Porównanie UoR i MSR 16
Według ustawy o rachunkowości nabycie aktywów trwałych wiąże się
z uzyskaniem w przyszłości korzyści ekonomicznych. MSR określa, że przyszłe korzyści
ekonomiczne wynikające z nabycia składnika majątkowego nie muszą mieć charakteru
bezpośredniego, lecz mogą być nabyte ze względów bezpieczeństwa lub ochrony
środowiska. Choć często nie przyczyniają się wprost do powstania korzyści
ekonomicznych, to jednakże warunkują bądź wspomagają działalność jednostki, aby te
korzyści w wyniku ich nabycia zostały osiągnięte. Tabela 2. ukazuje różnice
przedmiotowe pomiędzy Ustawą o rachunkowości a MSR 16, dotyczącym rzeczowych
aktywów trwałych.
Tabela 2. Ujęcie przedmiotowe oraz terminologia środków trwałych wg UoR i MSR 16
Wyszczególnienie
Prawo wieczystego
użytkowania gruntu
Rzeczowe aktywa związane
z poszukiwaniem i oceną
zasobów mineralnych
Zwierzęta w hodowli lub
chowie
Spółdzielcze prawa do lokalu
Środki trwałe przeznaczone do
sprzedaży
Części zamienne oraz
wyposażenie awaryjne
Źródło: Opracowanie własne
MSR 16
Ustawa
Nieokreślone
Środki trwałe
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów
mineralnych (MSSF 6)
Środki trwałe
Aktywa biologiczne (MSR 41)
Środki trwałe
Nieokreślone
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (MSSF 5;
pod warunkiem że są zdatne do natychmiastowej
sprzedaży w obecnym stanie, a sprzedaż jest wysoce
prawdopodobna)
Środki trwałe (pod warunkiem, że spełniają kryteria
ich definicji)
Środki trwałe
Środki trwałe
Nieuregulowane
Początkowa wycena rzeczowych aktywów trwałych
Ogólna zasada wyceny początkowej jest taka sama w ustawie o rachunkowości, jak
i w MSR, czyli rzeczowe aktywa trwałe ujmuje się początkowo w koszcie wytworzenia.
Definicje ceny nabycia i kosztu wytworzenia w ustawie i MSR są zbieżne. MSR podaje
więcej rozwiązań, co do nakładów zaliczanych bądź nie zaliczanych do kosztu składnika
rzeczowego majątku trwałego. Również w MSR inaczej podchodzi się do problemu
uwzględnienia kosztu demontażu i usunięcia, renowacji miejsca użytkowania, jeśli na
jednostce ciąży obowiązek dokonania tych czynności, włączając je do kosztu rzeczowego
majątku trwałego (zgodnie z ustawą części zamienne dla rzeczowych aktywów trwałych
zalicza się do zapasów).
W MSR nakłady związane z danym składnikiem majątkowym przestają być
ujmowane w jego wartości bilansowej w momencie, gdy składnik ten doprowadzony
został do stanu umożliwiającego użytkowanie go zgodnie z zamierzeniami kierownictwa.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości tym momentem jest dzień oddania składnika do
używania. Stąd też w sytuacji, gdy momenty te nie będą się pokrywały, wartość
początkowa składnika majątkowego ustalona na mocy ustawy może różnić się od
wartości ustalonej zgodnie z MSR.
Zarówno ustawa, jak i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości nie zaliczają
do ceny nabycia lub kosztów wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych – kosztów
zarządu.
Ustawa o rachunkowości nie dopuszcza innej wyceny rzeczowych aktywów
trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, niż według ceny
sprzedaży takiego samego przedmiotu, natomiast MSR pozwala na wycenę w wartości
godziwej, o której jest mowa w MSR 20. MSR 16 zawiera jedną ogólną regułę odnoszącą
się zarówno do kosztów początkowych składników rzeczowego majątku trwałego, jak i
późniejszych nakładów na te składniki. A zatem późniejsze nakłady mogą powiększać
wartość księgową tej pozycji, o ile prawdopodobne jest uzyskanie przez jednostkę
przyszłych korzyści ekonomicznych przewyższających korzyści możliwe do osiągnięcia
przed poniesieniem tych nakładów. Podobne podejście prezentuje Ustawa o
rachunkowości, nazywając późniejsze nakłady ulepszeniami rozumianymi, jako
zwiększenie przyszłych korzyści ekonomicznych (dzięki zwiększeniu zdolności
produkcyjnych, wydłużeniu okresu użytkowania itp.). MSR ujmuje wycenę następującą
po początkowym ujęciu, jako model wartości przeszacowanej, uwzględniający również
wartość godziwą na dzień przeszacowania pomniejszoną o późniejsze umorzenie oraz
przewidywaną łączną kwotę odpisów z tytułu utraty wartości. Tę wycenę stosuje się
wówczas, kiedy może być ustalona w sposób wiarygodny.
Zwiększenie wartości bilansowej składnika rzeczowych aktywów trwałych,
wynikającą z jego przeszacowania, należy ująć bezpośrednio na kapitale własnym, jako
kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny. Ustawa o rachunkowości nie umożliwia
dokonania we własnym zakresie podwyższenia wartości początkowej środków trwałych.
Może to uczynić tylko i wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów wydanych przez
ministra finansów. Ustalona w wyniku aktualizacji wycena wartości księgowej nie
powinna być wyższa od wartości godziwej. Powstałą na skutek aktualizacji wyceny
różnicę
wartości
netto
środków
trwałych
odnosi
się
na
kapitał
z aktualizacji wyceny, która nie może być przeznaczona do podziału. Odpisy
aktualizujące wartość, dokonane w związku z trwałą utratą wartości wskutek zmiany
technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych
przyczyn, zmniejszają różnice odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny. Pozostającą
różnicę niewykorzystaną z aktualizacji (saldo kredytowe) przenosi się na kapitał
zapasowy lub inny o podobnym charakterze.
MSR daje możliwość przeniesienia nadwyżki z przeszacowania do zysków z lat
ubiegłych:
 jednorazowo w momencie usunięcia składnika z bilansu lub
 sukcesywnie w czasie użytkowania składnika w wysokości równej nadwyżce
odpisu amortyzacyjnego dla wartości przeszacowanej nad odpisem
amortyzacyjnym dla kosztu początkowego.
Natomiast zmniejszenie wartości bilansowej składnika aktywów, wynikające
z przeszacowania (utraty wartości), należy ująć, jako koszt w rachunku zysków i strat
(ustala ustawa i MSR). Każdy podmiot, sporządzający po raz pierwszy sprawozdanie
według MSR, musi zweryfikować wartość posiadanego przez siebie majątku trwałego
ujętą w księgach i odpowiednio ją skorygować do takiego poziomu, jaki byłby ustalony,
gdyby, MSR były stosowane od zawsze, czyli od dnia nabycia najstarszego składnika
majątku. Może się, bowiem okazać, że w ewidencji środków trwałych figurują składniki,
które nie spełniają warunków zakwalifikowania do rzeczowego majątku trwałego,
ponieważ brakuje w niej składników, które tam powinny się znaleźć lub będą ulegały
łączeniu i/lub podziałowi.
Podmiot może zatem (ale nie musi) skorzystać z możliwości wyceny w wartości
godziwej (MSSF 1. 16), bowiem pozwala to na:
 uniknięcie wielu trudnych lub wręcz niemożliwych do oszacowania korekt
dotyczących przeszłości
 poprawę jakości sprawozdań finansowych sporządzonych według MSR
 zapewnienie stabilnego punktu wyjścia dla przyszłych sprawozdań
 wydzielenie z obiektów komponentów (np. silnik maszyny, samochód i silnik),
agregację, scalanie obiektów w jedną całość
 stosowanie wyceny wybiórczo
 urealnienie wartości majątku w przypadku, gdy nadal użytkowany majątek
jest
w całości umorzony lub jego wartość historyczna wykazana w księgach
znacznie odbiega od aktualnych cen rynkowych.
Takie rozwiązanie może być kosztowne, wymaga odpowiedniego czasu oraz
potencjalny wzrost wartości środków trwałych podmiotu może obniżyć
przyszłe zyski z uwagi na wyższy koszt amortyzacji.
Tabela 3. ukazuje wycenę bilansową środków trwałych wg Ustawy o
rachunkowości
i MSR 16.
Tabela 3. Wycena bilansowa środków trwałych wg ustawy i MSR 16
Ustawa
Art. 28 ust. 1: „Środki trwałe wycenia się według cen
nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków
trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości”.
MSR 16
Jednostka powinna wybrać i konsekwentnie
stosować do wyceny wszystkich środków
trwałych danej klasy i grupy jedno z dwóch
następujących rozwiązań:
1) cenę nabycia lub
2) wartość przeszacowaną.
„Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości
ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości”.
W przypadku wyceny w cenie nabycia wartością
bilansową środka trwałego (także w budowie)
jest jego cena nabycia/koszt wytworzenia
pomniejszona
o
skumulowane
odpisy
amortyzacyjne oraz skumulowane odpisy z tytułu
utraty wartości
Źródło: Opracowanie własne
Natomiast według GAAP nie ma odrębnego standardu dotyczącego rzeczowych
aktywów trwałych, aczkolwiek US GAAP (SFAS 144, ARB 43) definiują pojęcia
„nieruchomości, zakłady i wyposażenie techniczne” (property, plant and equipment)
w podobny sposób jak MSR 16.
Mimo braku precyzyjnej definicji w regulacjach amerykańskich rzeczowe aktywa
trwałe zgodnie z US GAAP charakteryzują się czterema cechami:
 są pozyskiwane dla działalności operacyjnej w celu generowania przepływów
pieniężnych,
 są przeznaczone na własny użytek, a nie do sprzedaży, a ponadto cechują się
stosunkowo długim okresem użytkowania,
 podmiot osiąga korzyści z tych składników sam lub kontroluje dostęp innych
do tych korzyści,
 miała miejsce transakcja powodująca nabycie kontroli.
MSSF i US GAAP nie precyzują szczegółowo struktury rzeczowych aktywów
trwałych ani nie określają, co stanowi ich najmniejszą jednostkę, pozostawiając to do
uznania poszczególnym podmiotom gospodarczym.
Oba modele rachunkowości przyjmują podobne zasady początkowej wyceny
rzeczowych aktywów trwałych. Koszty tworzące podstawę wyceny składnika aktywów
uwzględnia się, jeśli przyszłe korzyści ekonomiczne są prawdopodobne i mogą być
wiarygodnie oszacowane. Zarówno MSSF, jak i US GAAP wymagają uwzględnienia
w wartości początkowej kosztów demontażu, rekultywacji lub likwidacji obiektu (SFAS
143, MSR 37).
Amortyzacja
Zgodnie z polską Ustawą, amortyzację rozpoczyna się nie wcześniej niż
w momencie przyjęcia składnika majątkowego do używania. MSR mówi o rozpoczęciu
amortyzacji w momencie, gdy składnik jest gotowy do użycia, czyli znajduje się
w miejscu i stanie umożliwiającym użytkowanie go w sposób zgodny z zamiarami
kierownictwa. Zdarza się, że te dwa momenty nie muszą się pokrywać i amortyzacja na
podstawie MSR może rozpocząć się w innym terminie niż amortyzacja na podstawie
ustawy. W UoR nie ma wielu definicji odnoszących się do amortyzacji (takich jak wartość
podlegająca amortyzacji, okres użytkowania, wartość końcowa), a także nie formułuje
się kryterium wyboru metody amortyzacji, natomiast MSR przewiduje wykorzystanie
składnika majątkowego generującego dla jednostki korzyści ekonomiczne w ściśle
określonym czasie. Oznacza to na przykład, że metoda liniowa powinna być stosowana
tylko wtedy, gdy korzyści wynikające z użytkowania przez jednostkę składnika
majątkowego rozkładają się równomiernie w czasie. Metody amortyzacji powinny być
weryfikowane co roku i w razie zmian należy postępować zgodnie z MSR nr 8.
Zarówno ustawa, jak i MSR nakazują okresową aktualizację przyjętego okresu
amortyzacji.
Nadchodzące zmiany w standardach przewidują także modyfikację MSR 16 pod
kątem amortyzacji. Zmodyfikowany Standard mówi o zakazie stosowania metody
amortyzacji w oparciu o przychody w odniesieniu do RAT. Amortyzacja ma
odzwierciedlać oczekiwany sposób konsumpcji przyszłych korzyści ekonomicznych,
generowanych przez dany składnik aktywów. Metoda wyparta przez nowy standard
polegała na alokowaniu umarzalnej wartości składnika aktywów w zależności od
przychodów wygenerowanych w danym okresie sprawozdawczym, jako proporcji
łącznych przychodów prognozowanych na cały okres ekonomicznej użyteczności danego
składnika aktywów.
US GAAP
W przypadku US GAAP (SFAC 5) podstawą ustalenia odpisów amortyzacyjnych nie
są stawki amortyzacyjne, lecz okres użyteczności, który nie podlega okresowej
weryfikacji, zgodnie z zapisami w MSSF. Planowana zmiana okresu użyteczności
rzeczowych aktywów trwałych jest traktowana zgodnie z US GAAP jako zmiana polityki
rachunkowości.
Zgodnie z US GAAP (SFAS 154) problem zmian zasad amortyzacji ma większe
znaczenie niż w MSR, są one traktowane jako zmiany zasad rachunkowości. W US GAAP
brak jest definicji wartości rezydualnej czy minimalnej wartości rzeczowych aktywów
trwałych.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, choć w znacznym
zakresie są zgodne z wieloma rozwiązaniami proponowanymi przez US GAAP, nie są aż
tak szczegółowe. Stwarzają wiele możliwości interpretacji w niektórych aspektach,
w tym także w zakresie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.
W MSSF koszty remontów są ujmowane jako koszty zastąpienia komponentu
składnika aktywów i podlegają kapitalizacji, jeśli przyszłe korzyści ekonomiczne są
prawdopodobne
i koszt jest możliwy do oszacowania. W US GAAP zastosowane są różne podejścia. Koszty
remontów można zaliczyć do kosztów danych okresów, mogą być kapitalizowane
i amortyzowane do czasu następnego remontu lub ujmowane zgodnie z zasadami MSSF.
MSSF wymaga również odrębnej amortyzacji komponentów, jeśli różnią się one
okresem ekonomicznej użyteczności, z kolei w US GAAP odrębna amortyzacja nie jest
konieczna.
Standardy US GAAP charakteryzują się o wiele większą precyzją. Przedmiotem
ujednolicenia w zakresie rzeczowych aktywów trwałych powinna być przede wszystkim
definicja tych składników. Istotną kwestią jest brak szczegółowej struktury rzeczowych
aktywów trwałych w obu systemach rachunkowości, co może prowadzić do znacznych
rozbieżności w układzie sprawozdań finansowych. Istotne znaczenie w ocenie
rzeczowych aktywów trwałych ma także rozbieżność w zakresie aktualizacji wartości
i utraty wartości tych obiektów, co może utrudniać porównywalność zarówno bilansu,
jak i rachunku zysków i strat. Dbałość o porównywalność treści sprawozdań finansowych
będzie konieczna do zapewnienia spójności postanowień MSSF z przepisami US GAAP.
Rzeczowe aktywa trwałe zajmują coraz większy obszar w rachunkowości. Ostatnie
zmiany dotyczą w szczególności ujęcia aktywów biologicznych oraz ich podziału na
aktywa trwałe i obrotowe. Duże znaczenie w przyporządkowaniu składników do RAT ma
rodzaj działalności danego przedsiębiorstwa i przyjęte przez nie zasady rachunkowości
oraz standardy wg których sporządza swoje sprawozdania finansowe.
Bibliografia
Pozycje zwarte
1. Słownik Języka Polskiego PWN
Akty prawne
1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013, poz. 330)
Raporty i inne materiały
1. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r.
przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst
mający znaczenie dla EOG)
2. Rozporządzenie Komisji (WE) wprowadzające tekst jednolity zawierający
wszystkie międzynarodowe standardy rachunkowości przyjęte do porządku
prawnego Wspólnoty do dnia 15 października 2008 r. i uchylające
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003 wraz z jego późniejszymi zmianami.
3. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 16
4. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 41
5. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 6
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34697/014.pdf
7. http://elettery.pl/pliki/pdf/ND_porownanie_regulacji.pdf
8. https://rachunkowosc.com.pl/ksiegi-i-ewidencje/standardymiedzynarodowe/mssf_a_ustawa_o_rachunkowosci_(3)_%E2%80%93_srodki_t
rwale.html
6.
Spis tabel
Tabela 1. Rzeczowe aktywa trwałe” – Porównanie regulacji UoR i MSSF
Tabela 2 Różnice zakresu przedmiotowego ustawy i MSR 16
Tabela 3. Wycena bilansowa środków trwałych wg ustawy i MSR 16
Spis schematów
Schemat 1. Klasyfikacja Środków Trwałych
Schemat 2. Przykłady aktywów biologicznych
Maksymilian Cemel
Studenckie Koło Naukowe „PECUNIA MODERNA”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
DEREGULACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO – ANALIZA PORÓWNAWCZA
Z UWZGLĘDNIENIEM KONTEKSTU HISTORYCZNEGO
1. Wstęp
Rozwój gospodarczy w XXI wieku charakteryzuje się stale rosnącą konkurencją
pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Przyczyną występowania tego zjawiska jest
powszechna globalizacja produkcji, sprzedaży oraz świadczenia usług, powiązana z
powstającymi, w niespotykanym dotychczas w dziejach człowieka tempie, nowymi
technologiami oraz nowymi rynkami zbytu przy zmiennych oczekiwaniach klientów1. W
takich warunkach przedsiębiorstwa próbując zrealizować podstawowy cel, jakim jest dla
nich wypracowanie zysku i przyniesienie korzyści majątkowych ich właścicielom,
powszechnie dążą do redukcji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Wymusza
to często restrukturyzację tych podmiotów lub wydzielenie z jednostki pewnych funkcji,
których realizacja zostaje powierzona wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.
Coraz popularniejszy staje się więc outsourcing obsługi rachunkowej. W tej sytuacji
poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych po kryzysie z
2007 roku jest malejące zaufanie do informacji wygenerowanych w drodze interpretacji
danych księgowych przez system, jakim jest rachunkowość2. W tym kontekście, jeszcze
większego znaczenia nabiera regulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
która powinna wpisywać się w zachodzący w wielu państwach wielowiekowy proces
udoskonalania i doprecyzowywania zasad świadczenia takiej usługi oraz podnoszenia jej
poziomu, ponieważ wyniki pracy biegłych księgowych skierowane są nie tylko do ich
klientów, ale również akcjonariuszy, wierzycieli, agend rządowych, czy osób trzecich3.
Celem artykułu jest ocena nowych przepisów, dotyczących usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wchodzących w życie na mocy podpisanej przez
prezydenta Bronisława Komorowskiego Ustawy z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu
dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ewaluacja
przeprowadzona została w oparciu o kontekst historyczny, w porównaniu z regulacjami
występującymi w systemach prawnych wybranych państw zachodnich- Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.
1
Wybrane metody zarządzania w organizacjach XXI wieku, red. Wiesław Załoga, Warszawa 2012, s. 9
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, red. Bronisław Micherda, Warszawa 2014, s. s. 156160
3
Regulating the public acounting profession an international perspective, C.R.Baker, R.S.Hayes, s.1
2
60
2. Historia księgowości oraz proces tworzenia się zawodu księgowego
Początków rachunkowości będącej systemem opisu rzeczywistości gospodarczej
należy poszukiwać w czasach paleolitu, kiedy to wykształciły się takie pojęcia pierwotne
jak moje - twoje, które dały początek późniejszym terminom technicznym- winien – m.4.
Domniemywa się, że transakcje wymiany dokonywane przez kupców kilka tysięcy lat
przed naszą erą doprowadziły nie tylko do wykształcenia się pierwotnych i jeszcze
prymitywnych form księgowości, ale przede wszystkim kluczowej dla rozwoju ludzkości
umiejętności pisania5.
Najstarsze pozostałości po starożytnych cywilizacjach wydobywane przez
archeologów świadczą, że w celu utrwalenia dokonanych transakcji handlowych oraz
odciążenia pamięci wykorzystywano gliniane figury odzwierciedlające konkretne
produkty biorące udział w transakcji wymiany6. W starożytnej Mezopotamii ewidencję
prowadzono stosując najstarsze pismo klinowe na glinianych tabliczkach. W tym samym
czasie Egipcjanie swoje zapiski utrwalali na papirusie. Rzymianie operacje gospodarcze
ewidencjonowali na drewnianych tablicach7. Ciekawym przykładem stosowania
księgowości w czasach antycznych, który można przytoczyć są greckie polis. W tych
miastach-państwach rachunki instytucji publicznych czy miejsc kultu religijnego
prowadzono na marmurowych stelach, gdzie zostały wyryte, a następnie wystawione na
widok publiczny w miejscach powszechnie uczęszczanych przez obywateli8.
Księgowość wykształcona w starożytności służyła przede wszystkim do spełniania
jednej z podstawowych funkcji aparatu administracyjnego, a mianowicie kontrolowania
operacji gospodarczych zapewniających wpływy do budżetu państwa, a także
obciążających go. Taki model panował w starożytnym Egipcie, gdzie centrum życia
gospodarczego były świątynie oraz dwór faraona. W tych ośrodkach skupieni byli pisarze
przeprowadzający wieloetapową i bardzo skrupulatną ewidencję. Oprócz spisywania i
kontroli dokonanych operacji gospodarczych przygotowywano również inwentarze
majątku w skład, którego wchodziły posiadane towary, miasta, wsie, rudy metali, zboża
czy niewolnicy. Jednym z zachowanych tego typu zabytków jest tzw. papirus Harrisa,
zawierający wykaz ruchomości i nieruchomości będących w posiadaniu świątyń za
panowania Ramzesa III9.
Kamieniem milowym w rozwoju rachunkowości i księgowości, jako jej elementowi,
było wprowadzenie do powszechnego obiegu gospodarczego przez starożytnych Greków
monety. Umożliwiło to udoskonalenie prowadzonej przez nich ewidencji księgowej
pozwalając dokonać wyceny składników majątkowych czy zobowiązań w uniwersalnym
mierniku wartości, jakim stał się i pozostał do dzisiaj pieniądz, a nie tak jak miało to
miejsce wcześniej w Mezopotamii, Egipcie czy cywilizacjach minojskiej i mykeńskiej, w
4
Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów, Edyta Łazarowicz, Warszawa 2011,s.11
Ibidem.
6
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, red. Bronisław Micherda, Warszawa 2014, s. 157
7
Z historii księgowości, Marcel Scheffs (Luca Pacioli), Poznań 1939
8
Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów, Edyta Łazarowicz, Warszawa 2011,s.31
9
Ibidem., s. 21
5
jednostkach naturalnych. Uporządkowane zostały również zapisy operacji
gospodarczych, które zaczęto księgować na „kontach”. Pomimo takiego postępu, notatki
księgowe odziedziczone po cywilizacji greckiej mają charakter głównie opisowy, oraz
wpływy nie są oddzielone od wydatków10.
Nie bez osiągnięć w dziedzinie księgowości byli również mieszkańcy starożytnego
Rzymu. Zawdzięczamy im rozpowszechnienie się księgowości poza obszar administracji
państwa i własności wysoko postawionych dygnitarzy, jak miało to miejsce na Bliskim
Wschodzie. Wraz z tym podjęto próby jej udoskonalenia, czego przykładem stało się
oddzielne prezentowanie zwiększeń i zmniejszeń wartości danej kategorii majątkowej11.
Osłabienie wewnętrzne Cesarstwa Rzymskiego doprowadziło w 473 roku naszej
ery do jego upadku. Równocześnie z postępującą anarchizacją kraju osłabiała się również
jego gospodarka. Ludność przesiedlała się z miast, które przestały być głównymi
ośrodkami życia gospodarczego, na wieś. Procesowi temu towarzyszyło wyhamowanie
rozwoju księgowości, która była coraz rzadziej stosowana w praktyce gospodarczej.
Odwrócenie tej tendencji nastąpiło w wieku XI, gdy odżył handel a miasta znajdujące się
w Italii stały się głównymi ośrodkami pośredniczącymi w transakcjach kupieckich
pomiędzy Europą a Bliskim i Dalekim Wschodem12. Wysokie ryzyko prowadzenia
działalności w handlu międzynarodowym doprowadziło do zawiązania wielu spółek
rozdzielających pomiędzy udziałowców ponoszoną odpowiedzialność za organizowane
wyprawy oraz czerpane z nich korzyści. Wspomniany wzrost kultury organizacyjnej oraz
częste łączenie przez kupców działalności handlowej i bankowej wymogły na tych
podmiotach gospodarczych udoskonalenie ewidencji księgowej13. Włochy stały się
kolebką księgowości podwójnej, która w odróżnieniu od swojej poprzedniczki
(księgowości pojedynczej), wymaga ewidencjonowania każdej dokonanej przez
przedsiębiorstwo operacji gospodarczej zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, będącą jej
podstawą14. Najstarszym zachowanym dokumentem tego typu jest księga urzędu
miejskiego z Genui z 1340 roku. Znajdują się w niej konta uporządkowane typologicznie i
pozostające ze sobą w relacji spełniającej zasadę podwójnego zapisu. Zazwyczaj jednak
początek historii księgowości podwójnej utożsamia się z dziełem Particularis de computis
et scripturis, które w 1494 roku wydał Luca Pacioli. Jest to dzieło o charakterze
naukowym zawierające wskazówki, w jaki sposób powinny być prowadzone księgi
rachunkowe15.
Włoskie osiągnięcia w dziedzinie księgowości z czasem rozprzestrzeniły się po całej
Europie, docierając w XVI wieku przez Gdańsk również do Polski. Przez wiele wieków
były one przekazywane przez doświadczonych buchalterów młodszym praktykantom,
którzy cechowali się ładnym charakterem pisma oraz zdolnością biegłego rachowania.
10
Ibidem., s. 33
Ibidem., s. 40-44
12
Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów, Edyta Łazarowicz, Warszawa 2011
13
Ibidem., s.46-47
14
Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, Edward Wojciechowski, Warszawa 1964, s.19
15
Z historii księgowości, Marcel Scheffs (Luca Pacioli), Poznań 1939, s. 37-38, 66-73
11
XIX wiek stał się przełomowym zarówno dla księgowych na ziemiach polskich, jak i na
Zachodzie. Wobec dynamicznego rozwoju gospodarczego nastąpił proces wyodrębnienia
się zawodu księgowego, co doprowadziło do zwiększonego zapotrzebowania na wzrost
kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń. W odpowiedzi na nie już w 1807 roku powstało
Towarzystwo Księgowych w Bolonii, a w 1879 roku miał miejsce pierwszy
międzynarodowy kongres księgowych. W XIX wieku rozwinęło się w wielu krajach
również prawodawstwo regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych 16.
3. Regulacje prawne zawodu księgowego w wybranych krajach
Waga danych pochodzących z systemu rachunkowości i ich wpływ na prowadzenie
działalności gospodarczej dostrzegana jest również współcześnie. Ma to
odzwierciedlenie w ustawodawstwie państw na wszystkich kontynentach oraz w
wartościach promowanych przez instytucje zrzeszające zawodowych księgowych. W celu
zapewnienia świadczenia przez księgowych usług na wysokim poziomie powołano
działającą w 130 krajach Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) 17. Realizując
obrane założenia Komitet ds. Edukacji IFAC, służąc interesowi publicznemu poprzez
ogólnoświatowe wspieranie edukacji i rozwoju zawodowych księgowych, zatwierdził do
publikacji w październiku 2003 roku Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (MSE)18.
Zawierają one dyrektywy stanowiące wskazówki, w jaki sposób należy kształtować
krajowe programy edukacyjne, aby zapewnić ich spójność w wymiarze
międzynarodowym19. IFAC nie ogranicza swojej działalności tylko do programów
rozwojowych. Szczególny nacisk położony jest również na przestrzeganie zasad etyki
zawodowej księgowych, czemu wyraz daje artykuł 2 Konstytucji IFAC20.
Wartości związane z edukacją i etycznym postępowaniem zawodowych
księgowych, które reprezentuje IFAC, znajdują swoje odzwierciedlenie w zróżnicowanych
systemach prawnych na całym świecie. USA zawód księgowych regulują, co do zasady na
poziomie stanowym. Aby móc legitymować się tytułem biegłego księgowego (Certified
Public Accountant- CPA) należy zdać przeprowadzany przez American Institute of CPAs
egzamin (the Uniform CPA Examination) oraz spełnić wymagania dotyczące poziomu
wykształcenia i doświadczenia zawodowego- od 0 do 2 lat praktyk. Ze względu na
pojawiające się przy wykonywaniu przez księgowych zadań dylematów etycznych
spowodowanych odmiennymi interesami ich odbiorców, w zdecydowanej większości
stanów istnieje również obowiązek zaliczenia egzaminu z etyki. AICPA nie tylko wyznacza
wymagany poziom technicznych kompetencji (poprzez organizowanie specjalistycznych
egzaminów), ale również obliguje swoich członków do przestrzegania wytycznych (Code
of Professional Conduct) określających prawidłowe postępowanie w pracy zawodowej.
16
Historia organizacji księgowych w Polsce, Witold Bień, Warszawa 2007, s. 10-16
www.ifac.org, dostęp z dnia 13.04.2015 godz. 19:06
18
Prace z zakresu rachunkowości finansowej, red. Wanda Sułkowska, Kraków 2010, s. 12
19
Ibidem., s. 12-13
20
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, red. Bronisław Micherda, Warszawa 2014, s. 165
17
Ich łamanie jest sankcjonowane. Wymagane jest również stałe podnoszenie kompetencji
i ciągła edukacja21.
W Wielkiej Brytanii zawód biegłych księgowych regulowany jest przez 6
profesjonalnych instytucji, których działalność jest określona przez normy zawarte w the
Companies Acts. Ich zadaniem jest wyznaczanie standardów zarówno technicznych, jak i
etycznych. Ze względu na założenie prawodawcy o dużym stopniu samoregulacji przez
rynek w sferze finansowej gospodarki, instytucje zrzeszające księgowych mają większe
możliwości kontrolowania nieodpowiednich praktyk zawodowych22.
Niemiecki prawodawca, określając normy prawne obowiązujące w sferze
świadczenia usług z zakresu rachunkowości wykazał się dużą restrykcyjnością. Wysokie
wymagania kompetencyjne wobec księgowych powodują, że większość z nich nie
posiada poniżej 30 roku życia pełnych uprawnień zawodowych. Podobnie, jak w wyżej
omówionych systemach, Niemcy również posiadają instytucję, w której skupieni są
księgowi. Jest to Wirtschaftpruferkammer. Ma ona za zadanie pilnować przestrzegania
przez nich zasad postępowania. Dysponuje szerokim zakresem środków do wykonywania
swoich obowiązków- począwszy od możliwości wydawania ostrzeżeń, a na wydaleniu z
zawodu skończywszy23.
4. Certyfikacja oraz deregulacja zawodu księgowego w Polsce
Dostrzegalne w krajach zachodnich trendy związane ze stałym podnoszeniem
kompetencji zawodowych oraz jakości świadczonych usług w sferze rachunkowości
podmiotów gospodarczych, widoczne są również w Polsce. Wzorcowym przykładem jest
czterostopniowy program certyfikacji zawodu księgowego realizowany przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce uchwałą Zarządu Głównego. Docelowo dający tytuł
dyplomowanego księgowego. 24 Opracowany przez SKwP został również Kodeks
Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Jak zaznacza w swojej pracy K. Świetla Edukacja
oraz praktyka zawodowa w dziedzinie rachunkowości służyć mają powstaniu
profesjonalnych grup zawodowych księgowych, którzy będą świadczyli działania
z korzyścią dla obsługiwanych podmiotów gospodarczych i tym samym całego
społeczeństwa25.
Odmienne pogląd dotyczący minimalnych wymagań wobec osób usługowo
prowadzących księgi rachunkowe reprezentuje polski ustawodawca, potwierdzeniem,
czego jest wprowadzenie drogą parlamentarną do polskiego systemu prawnego Ustawy
z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych. Jest ona drugą transzą procesu deregulacji 240 z blisko 380 zawodów, do
których dostęp jest ograniczony przez krajowe prawodawstwo. Wprowadzane zmiany
21
Regulating the public accounting profession an international perspective, C.R.Baker, R.S.Hayes,
s.7-11
22
Ibidem. s.12-13
23
Ibidem. s.14-16
24
Uchwała nr 732/111/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 20 lipca 2009
25
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, red. Bronisław Micherda, Warszawa 2014, s. 160
spowodowane są nadmierną ingerencją państwa w tej sferze życia gospodarczego w
porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Swoje działania ministerstwo
sprawiedliwości argumentuje w następujący sposób26:
1. Nadmierne regulacje prawne dostępu do pracy mają niekorzystny wpływ na
gospodarkę.
2. Wywołują one, niepoparty wzrostem jakości, wzrost cen.
3. Wysokie ceny ograniczają podmiotom gospodarczym możliwości wyboru.
4. Ograniczają zdolności adaptacyjne siły roboczej do dynamicznie
zmieniających się zapotrzebowań rynku.
5. Wywołują nadmierną biurokrację, spowodowaną koniecznością certyfikacji
zawodowej, np. Certyfikat Ministra Finansów dla księgowych.
6. Zwiększenie dostępności atrakcyjnych miejsc pracy dla ludzi młodych.
Planowana deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zakłada27:
1. Rezygnacja z wymogu posiadania wykształcenia wyższego.
2. Rezygnacja z państwowego certyfikaty księgowego.
3. Rezygnacja z wymogu odbycia dwu- lub trzyletniej praktyki.
4. Rezygnacja z wymogu korzystania z pełni praw publicznych.
Wprowadzone zmiany budzą wiele kontrowersji w środowisku księgowych, którzy
często nie podzielają opinii Ministerstwa, dotyczącej trudności związanej z otrzymaniem
Certyfikatu Ministra Finansów. Zgodne są natomiast przewidywania wzrostu liczby
podmiotów świadczących usługi księgowe na rynku. Wiąże się to jednak z obawą, że
przynajmniej w krótkim okresie czas może to doprowadzić do spadku jakości usług
księgowych, a przez to zmniejszyć zaufanie do informacji uzyskanych dzięki
rachunkowości28.
5. Zakończenie i wnioski
Już w starożytności zauważono, że każda działalność gospodarcza w naturalny
sposób powiązana jest z ryzykiem występującym w różnych postaciach. W celu jego
zredukowania na przestrzeni wieków następowała ewolucja ewidencji podejmowanych
operacji gospodarczych. Począwszy od prymitywnej księgowości wyrażonej figurkami,
zapisy na glinianych tablicach, poprzez księgowość pojedynczą aż do rachunkowości
będącej spójnym systemem. W odpowiedzi za działaniami podejmowanymi przez
praktyków w życiu codziennym zaczęło podążać również światowe prawodawstwo.
Zauważono ogromny potencjał drzemiący w informacjach czerpanych z danych
księgowych, ale również ich silny wpływ na podejmowane przez podmioty gospodarcze
decyzje. Dążono do zapewnienia usługi rachunkowej na jak najwyższym poziomie. Z tego
26
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/iv-transza/, dostęp z dnia 14.04.2015 godz. 8.19
http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/lista-zawodow/,
dostęp z dnia 14.04.2015 godz 8.08
27
28
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, red. Bronisław Micherda,
Warszawa 2014, s. 162-164
punktu widzenia tak zdecydowana deregulacja zawodu księgowego może wywołać efekt
odwrotny od zamierzonego. Zamiast podniesienia jakości usług związanego ze wzrostem
konkurencji pojawić się może tendencja odwrotna, ponieważ na rynku pojawią się
podmioty nieodpowiednio wykwalifikowane. Celem głównym artykułu była ocena
nowych przepisów prawnych, dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych. Cel ten został w pełni zrealizowany przy wykorzystaniu metody analizy
literatury. W opinii autora, wpływ deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych na gospodarkę, a zwłaszcza outsourcing obsługi księgowej, może być
odmienny od przewidywanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. O zapotrzebowaniu
na wysokiej jakości, profesjonalną usługę rachunkową świadczy coraz częstsze dążenie
przez podmioty gospodarcze do redukcji kosztów i poprawiania wyników finansowych
przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie outsourcingu obsługi księgowej. 29 W myśl słów
Henry’ego Forda (uważanego za prekursora tej stosunkowo młodej metody zarządzania
firmą jaką jest outsourcing) „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej
i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do
wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”30 przedsiębiorcy poszukują
podmiotów mogących zapewnić im prowadzenie ksiąg rachunkowych na odpowiednim
poziomie. Chcą w ten sposób nie tylko zwiększyć osiągane zyski lub zmniejszyć stratę
(dzięki udoskonaleniu procesów księgowych, podatkowych i redukcję kosztów), ale
również przenieść część ryzyka podejmowanej działalności gospodarczej na inne
podmioty31. W tej sytuacji wprowadzona deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych może zahamować rozwój outsourcingu obsługi księgowej z powodu
prawdopodobnego spadku zaufania, do podmiotów świadczących usługę tego typu,
wywołanego obniżeniem poziomu ich kompetencji.
Literatura
1. C. Richard Baker, Rick Stephan Hayes „Regulating the public accounting
profession an international perspective”
2. Witold Bień „Historia organizacji księgowych w Polsce”, Warszawa 2012
3. Edyta Łazarowicz „Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku
kosztów”
Warszawa 2011
4. Bronisław Micherda „Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje”
Warszawa 2014
5. Artur Preus „Jakość a outsourcing procesów w przedsiębiorstwie” Warszawa
2012
6. Marcel Scheffs/(Luca Pacioli) „Z historii księgowości”, Poznań 1939
29
Prace z zakresu rachunkowości finansowej, red. Wanda Sułkowska, Kraków 2010, s.59
Wybrane metody zarządzania w organizacjach XXI wieku, red. Wiesław Załoga,
Warszawa 2012, s. 22
31
Ibidem., s. 24-25
30
7. Wanda Sułkowska „Prace z zakresu rachunkowości finansowej” Kraków 2010
8. Świetla „Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i
ich klientów”, Kraków 2014
9. Edward Wojciechowski „Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce”
Warszawa 1964
10. Wiesław Załoga „Wybrane metody zarządzania w organizacjach XXI wieku”
Warszawa 2012
11. Jacek Andrzej Zieliński „Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w
małej firmie” Warszawa 2008
12. Uchwała nr 732/111/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w
Polsce
z dnia 20 lipca 2009
13. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych
zawodów regulowanych
14. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
15. http://en.wikipedia.org/wiki/Certified_Public_Accountant
16. http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/lista-zawodow/
17. http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/iv-transza/
18. http://www.skwp.pl/Certyfikat,dyplomowanego,ksiegowego,4359.html
19. http://www.ifac.org/
Katarzyna Czajka
Filip Czechowski
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Sigma
Uniwersytet Łódzki
ISLAM JAKO PRZYKŁAD KULTUROWYCH UWARUNKOWAŃ ZASAD RACHUNKOWOŚCI
1. Wstęp
Współcześnie, przenikanie się kultur między krajami powoduje, że kluczowym
czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw jest informacja. Rachunkowość jest
systemem, którego celem nadrzędnym jest generowanie oraz przekazywanie
odpowiednich informacji użytkownikom, w pożądanych przekrojach i czasie, ukazywanie
rzetelnego i prawdziwego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa.
Wydawać się może, że rachunkowość jest na tyle uniwersalna, iż w każdej części
świata może być wykorzystywana przez wszystkie podmioty. Niemniej jednak działalność
gospodarcza uwarunkowana jest nie tylko przez samych uczestników rynku, ale także
przez czynniki kulturowe, prawne, polityczne i społeczne. Niemożliwość rozgraniczenia
tych czynników od religii jest typowe dla kultury islamskiej. W krajach muzułmańskich na
życie społeczne, a także
gospodarcze kluczowy wpływ ma religia.1 „..teoria
rachunkowości jest częścią zindywidualizowanych cech danego systemu, stąd też stanowi
część jego kultury. Jeśli człowiek jest muzułmaninem to jego osobowość i kultura jest
muzułmańska. Dlatego też, i jego teoria rachunkowości jest islamska, obejmując Szariat
wraz z wieloma innymi elementami…”2 Dlatego też konieczne jest inne podejście także
do rachunkowości.
Naszym celem jest przedstawienie specyfiki islamskiej rachunkowości, w tym
różnic między rachunkowością konwencjonalną a islamską na wielu płaszczyznach
rachunkowości. Pokażemy również dlaczego potrzebne są Islamskie Standardy
Rachunkowości, w kontekście religii i życia w realiach islamu.
2. Charakterystyka islamu
Czym w ogóle cechuje się religia islamska? Z definicji zawartej w Encyklopedii PWN
możemy przeczytać, że słowo Islam wywodzi się z arabskiego al-islām i oznacza oddanie
Bogu. Charakteryzuje się podporządkowaniem, posłuszeństwem, a także równowagą
i pokojem. Podstawowym dogmatem islamu jest wiara w jedynego Boga - Allaha.3
Należy też zaznaczyć, że nie jest to tylko religia, ale zamknięty system kulturowy. Nie da
1
.E. Jaworska, Specyfika rachunkowości islamskiej, wybrane zagadnienia, Zeszyty naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego nr.625 Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 32. 2011 str. 75
2
www.poznajkoran.pl
3
Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/islam;3915558.html
68
się więc oddzielić władzy świeckiej od prawa świeckiego, gdyż państwo i religia to jedno.
Z tego względu ekonomia nie była oddzielną dziedziną działalności, a w języku arabskim
nie było takiego słowa.4 Obecnie ekonomię islamu można określić jako: „wiedzę
i aplikację nakazów i zasad Shariatu, ukierunkowaną na powstrzymanie
niesprawiedliwości w pozyskiwaniu i dysponowaniu zasobami naturalnymi w świetle
zapewnienia satysfakcji istotom ludzkim i umożliwienia im wykonania ich obowiązków
wobec Allaha i społeczeństwa”5
3. Potrzeba utworzenia Islamskich Standardów Rachunkowości
Współczesne doświadczenia islamskiej bankowości sięgają niewiele więcej niż trzy
dekady. Mimo to, udowodniła swoją przełomowość znacznym wpływem na światową
ekonomię. Eksperci z zakresu islamskiej bankowości oraz nauk Szarjatu stanęli przed
wyzwaniem stworzenia odpowiednich standardów rachunkowości i audytu, w celu
osiągnięcia finansowej przejrzystości sytuacji rynkowej oraz rozwinięcia jakości usług
finansowych świadczonych społeczeństwu. W związku z tym, wytworzenie unikatowych
standardów rachunkowości, zaspokajających specjalne potrzeby rynku, stało się
koniecznością. Potrzeba zapisów rachunkowych, jako środka budującego zaufanie, jest
określona w Koranie:6
„…I nie wzdragajcie się tego zapisywać - czy to będzie dług mały, czy duży - z
zaznaczeniem jego terminu. To jest dla was sprawiedliwsze w obliczu Boga i bardziej
prawidłowe dla świadectwa, i odpowiedniejsze dla usunięcia wątpliwości.”, (Baqara
2:282)7
Praktyka rachunkowości Islamu jest najbardziej widoczna w tzw. IFIs (Islamic
Financial Institutions) takich jak banki, czy jednostki pobierające Zakat i jest ich
integralną częścią. Praktycy nie wskazują na to, iż Islam narzuca konkretną formę
rachunkowości. Niemniej jednak, pozycja religijności w realiach islamu implikuje
potrzebę wykorzystania technik zgodnych z Szarjatem. Jest to szczególnie ważne
w świetle praktyk stosowanych w IFIs. Zakaz pobierania odsetek (riba’) i różnice
wformach finansowania prowadzą do modyfikacji technik rachunkowości i zasad
ujawniania informacji z zakresu islamskich usług finansowych. Potrzeba powyższych
modyfikacji jest potwierdzana w rozlicznych dyskusjach o usługach i transakcjach
finansowych oferowanych przez Islamski system. Dyskusje o wyjątkowości zarówno
Zakatu, jak i całej gospodarki państw Islamu, wskazują na potrzebę stworzenia osobnych
obostrzeń rachunkowych, regulujących ten system. Zwłaszcza, iż Zakat jest tworem
4
J. Adamek, Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń praktyki rachunkowości
islamskiej i chińskiej, CeDeWu.pl, Warszawa 2012
5
. J. Adamek, Rachunkowość w kręgu kultury islamskiej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2009, nr 49
(105), s. 8
6
http://www.academia.edu/2027832/IBF_8211_Accounting_for_Islamic_Financial_Institutions_
http://www.poznajkoran.pl/koran/2/
7
religijnym, który zawiera w sobie tak liczne zagadnienia z zakresu finansów i
rachunkowości.8
Po pierwsze, powszechnie uznaje się, że głównym celem rachunkowości jest
zapewnianie informacji wspierających odbiorców w podejmowaniu decyzji
ekonomicznych. Dlatego za sporną kwestię uznaje się, czy rachunkowość jest
determinowana przez wiarę. Jeżeli uznamy, że tak, zasady rachunkowości muszą być w
pełni zgodne z podstawowymi kanonami religii. By utrzymać wspomnianą zgodność,
trzeba zbudować swego rodzaju szkielet oparty na Szarjacie. Główna przesłanka do
rozwoju odrębnych standardów rachunkowości pojawiła się wraz ze zwiększeniem roli i
jednoczesnym odrodzeniem islamskiej ekonomii w ciągu ostatnich dwudziestu lat.
Świadomość potrzeby islamskiej rachunkowości wynika z podstaw konwencjonalnej
rachunkowości – zorientowanych na uzyskanie korzyści ekonomicznych transakcji.
Nastawienie na korzyść jest elementem, który pogwałca podstawowe zasady prawa
islamskiego.
Co więcej, islamska rachunkowość jest lepszym środkiem do osiągnięcia
socjoekonomicznych celów instytucji państwowych i interesariuszy. Spowodowane jest
to faktem, iż jednostki podlegające państwom Islamu tworzone są, by służyć
społeczeństwu wyznającemu islam. Nawiązując do powyższego, logicznym jest, że
jednostki podlegające prawu koranicznemu powinny być monitorowane zgodnie
z zasadami Szarjatu. Zakładając jednak prowadzenie rachunkowości zgodnie
z kapitalistycznymi zasadami, łatwo jest zauważyć narastające problemy. Jednostki,
podając do wiadomości informacje skupione na zysku nie mogły by osiągnąć
socjospołecznych celów Szarjatu, a co gorsze, mogły by zmienić się
w kapitalistyczne przedsiębiorstwa charakterystyczne dla konwencjonalnej
rachunkowości. Nie mniej jednak, islam nie sprzeciwia się zyskom. Dlatego islamska
rachunkowość oznacza oparty na etyce system mierzący nie tylko zysk, ale również
religijne, społeczne i środowiskowe działania.9
Po trzecie, w związku z odrodzeniem Islamu, wzrasta globalna świadomość
odmienności tej religii i jej zasad. Rachunkowość zgodna z prawem koranicznym jest
zdolna zaspokoić potrzeby szerokiej gamy interesariuszy. Jej zasady nie skupiają się na
konkretnej grupie odbiorców, a służą społeczeństwu jako całości.
Czwartym argumentem za wyodrębnieniem z tradycyjnych systemów księgowości
rachunkowości państw muzułmańskich jest wszechstronność prawa przez nich
stosowanego. Koran jako źródło prawa wskazuje drogę życia, obejmując swoimi
zasadami wszystkie aspekty życia. Wyjątkowość Islamu leży w jego praktyczności. To nie
8
The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, http://www.aaoifi
.com, 2010.
9
The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, http://www.aaoifi
.com, 2010.
jest tylko wierzenie, to sposób życia. Rachunkowość jest de facto wcielona w Islam, jako,
że zawód księgowego został wspomniany w Koranie. Allah rzekł: 10
„O wy, którzy wierzycie! Jeśli zaciągacie dług między sobą na określony czas, to zapisujcie
to! I niech zapisuje między wami pisarz, według sprawiedliwości. I niech pisarz nie
sprzeciwia się, by pisać tak, jak nauczył go Bóg. I niech on pisze, a dłużnik niech dyktuje!
I niech się boi Boga, swojego Pana, i niczego z tego nie umniejsza. A jeśli dłużnik jest
głupcem, słabym albo nie może dyktować, niech dyktuje jego opiekun, zgodnie ze
sprawiedliwością! Żądajcie świadectwa dwóch świadków spośród waszych mężczyzn!
A jeśli nie będzie dwóch mężczyzn, to jeden mężczyzna i dwie kobiety mogą być
świadkami, na których się zgodzicie; jeśli jedna z nich zbłądzi, to druga będzie mogła ją
napomnieć. A świadkowie niech nie odmawiają, kiedy są wzywani! I nie wzdragajcie się
tego zapisywać – czy to będzie dług mały, czy duży - z zaznaczeniem jego terminu. To jest
dla was sprawiedliwsze w obliczu Boga i bardziej prawidłowe dla świadectwa,
i odpowiedniejsze dla usunięcia wątpliwości. Chyba że to jest handel towarem, który wy
sobie przekazujecie z ręki do ręki; wtedy nie popełnicie grzechu, jeśli tego nie zapiszecie.
I żądajcie świadków, kiedy dokonujecie między sobą transakcji, i nie wywierajcie żadnego
przymusu ani na pisarza, ani na świadka! A jeśli tak czynicie, to popełniacie grzech. Bójcie
się Boga! Bóg was poucza. On o każdej rzeczy jest wszechwiedzący!”11
Reasumując, odrębne zasady rachunkowości i sprawozdawczości znajdujące
zastosowanie w państwach Islamu są kluczem do utrzymania równowagi wewnętrznej
systemu gospodarki islamskiej. Radykalność i wszechstronność Islamu oraz pełne
podporządkowanie wiernych zasadom Szarjatu, w połączeniu z rozlicznymi różnicami
pomiędzy Islamem, a kulturą kapitalistycznej rachunkowości, oznacza niemożność
wykorzystania standardowych rozwiązań względem podmiotów objętych prawem
koranicznym.
4. Rachunkowość konwencjonalna a islamska
W literaturze przedmiotu islamska rachunkowość ujmowana jest jako system
informacji dostarczanej interesariuszom jednostki. Pozwala to określić, czy jednostka
zdolna jest kontynuować działalność w wyznaczonych przez prawo islamskie (Szariat)
granicach oraz spełniać społeczno-gospodarcze cele. Definiowana jest również jako
narzędzie oceny, umożliwiające muzułmanom rozliczenie z odpowiedzialności przed
Bogiem. Rachunkowość zachodnia przedstawia podobieństwo przez swój nadrzędny cel,
o którym wspomnieliśmy na samym początku, jako generowanie i przekazywanie
informacji interesariuszom jednostki gospodarczej.12 Ze względu na bardzo specyficzne
wartości rachunkowości islamskiej i zachodniej możemy wyróżnić trzy główne kryteria
różności tych modeli:
10
http://www.academia.edu/2027832/IBF_8211_Accounting_for_Islamic_Financial_Institutions_
http://www.poznajkoran.pl/koran/2/
12
J. Adamek, Rachunkowość w kręgu kultury islamskiej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2009, nr 49
(105), s. 8-10
11
- uwarunkowania społeczno-ekonomiczne,
- zakres rachunkowości i odbiorcy informacji,
- sposób pomiaru, identyfikacji i ujawnień informacji.
Do atrybutów różniących wymienione modele możemy zaliczyć podstawę
i orientację prawną działalności gospodarczej, koncepcję teoretyczną, filozofię działania,
wartość pieniądza w czasie, cele gospodarowania, odpowiedzialność, zasadę going
concern, periodyzacji, pomiaru pieniężnego oraz naliczanie odsetek. 13
Różnice między rachunkowością islamską a rachunkowością konwencjonalną
dotyczą także rozbieżności w formułowaniu celów dostarczania informacji, organizacji
i etyki rachunkowości oraz użytkowników informacji. W klasycznej rachunkowości celem
jest wspomaganie użytkowników w efektywnej alokacji ich zasobów, natomiast
rachunkowość islamska koncentruje się na określaniu, czy podmioty gospodarcze
osiągają swoje ekonomiczno-społeczne cele zgodnie z zasadami Szarjatu. Użytkownikami
informacji w systemach tradycyjnej rachunkowości są głównie inwestorzy, menagerowie
i kredytodawcy, co w surowych warunkach Islamu powoduje zarzut, że dostarczając
informacji małej grupie podmiotów pomija się interes społeczeństwa. Dlatego też
postrzegają oni odbiorców jako całe społeczeństwo, co wynika z odpowiedzialności nie
tylko przed Bogiem, zgodnie z prawem Szariatu ale i przed samym społeczeństwem. Ta
odpowiedzialność wiąże się także z osiąganiem zysków z działalności w etyczny sposób,
podziałem dobrobytu (bogactwa) między członków społeczeństwa, a szczególnie
udziałowców danej jednostki. Dla nich zasady etyczne określają, co jest sprawiedliwe,
słuszne i prawdziwe, uściślają odpowiedzialność jednostek wobec Boga i priorytety dla
społeczeństwa.14 Księgowi muszą działać zgodnie z normami etycznymi i podobnie jak
inni muzułmanie, wykonując swoje obowiązki są zobowiązani przestrzegać praw islamu.
Kolejnym kryterium różniącym rachunkowość konwencjonalną od islamskiej jest
identyfikacja oraz sposób pomiaru i ujawnianie informacji. Ta pierwsza koncentruje się
na identyfikowaniu zdarzeń i transakcji ekonomicznych, tymczasem ta druga musi
wskazywać i prezentować religijne i społeczno-ekonomiczne transakcje oraz zdarzenia.
Z tej przyczyny islamskie pomioty, wykorzystując system rachunkowości powinny
ujawniać:
- zakazane przez Koran, a dokonywane transakcje gospodarcze,
- działania w obszarze społecznej odpowiedzialności, czyli np. działalności
dobroczynnej, ochrony środowiska, należytych relacji z pracownikami
- zobowiązań z tytułu zakatu (zakat to prawo wspólnoty muzułmańskiej do
nadwyżki indywidualnego majątku wyznawcy islamu czyli obowiązkowy
podatek/danina)15 oraz podstawy ich wyznaczania
13
E. Jaworska, Specyfika rachunkowości islamskiej, wybrane zagadnienia, Zeszyty naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego nr.625 Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 32. 2011 str. 79
14
J. Adamek, Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń praktyki rachunkowości
islamskiej i chińskiej, CeDeWu.pl, Warszawa 2012 str. 67-70
15
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakat
„Lecz prawdziwie pobożny jest: [...] i ten, kto rozdaje majątek – mimo umiłowania
go – bliskim krewnym, sierotom i biedakom, podróżnemu i żebrzącym..”16
W rachunkowości islamskiej do wyceny nie stosuje się kosztu historycznego, tylko
wartość bieżącą. Według islamistów koszt historyczny zniekształca wartość zobowiązań
płynących z Zakatu. By przybliżyć różnice pomiędzy rachunkowością konwencjonalną a
islamską, poniżej opisano kilka fundamentalnych zasad rachunkowości i ich wpływ na
religię islamu.
Zasada periodyzacji
Sednem zasady periodyzacji jest założenie, że sprawozdanie finansowe podmiotu
rachunkowości ukazuje jego stan i dokonania w danym okresie. Rachunkowość,
traktowana jako system prezentacji i pomiaru wielkości ekonomicznych bada rezultaty
działalności w ustalonych okresach, zwykle rocznych pokrywających się z kalendarzowym
oraz pokazuje je grupą zainteresowanych interesariuszy. Zasada ta wykazuje pozorną
sprzeczność z zasadą kontynuacji działalności, a pomostem, który je łączy obie, jest
sprawozdanie finansowe. Koncepcja ta rozpatrywana przez pryzmat zasad islamu w pełni
potwierdza to założenie bazując na daninie Zakat. Obowiązek ciążący na muzułmanach
wymusza ustalenia podstawy tej daniny/podatku w okresach rocznych, spajanych
z rokiem księżycowym. Dlatego bilans musi umożliwiać poprawną wycenę oraz
prezentację zasobów ujętych w Zakacie i regulację terminową zobowiązań powstałych
właśnie z tego tytułu.17
Zasada pomiaru pieniężnego
Istotą zasady pomiaru pieniężnego jest założenie, w którym zdarzenia
rejestrowane w systemie rachunkowości mają obowiązek poddawać się pomiarowi w
mierniku pieniężnym. Rachunkowość wykorzystuje miernik pieniężny, ponieważ jest on
narzędziem pozwalającym sprowadzić do wspólnego mianownika i porównać procesy
zróżnicowane pod względem swej treści oraz dotyczących stanu tego podmiotu. Zasada
pomiaru w zastosowaniu rachunkowym ma swoje dwa ograniczenia. Pierwsze dotyczy
zakresu ujawnianych informacji przez rachunkowość i łączy się ze zdarzeniami
poddającymi się pomiarowi pieniężnemu. A więc, zostawia po za obszarem
zainteresowań księgowych istotnych z punku widzenia interesariuszy informacji, lecz nie
dających się wyrazić w sposób pieniężny. Drugie ograniczenie dotyczy zjawiska inflacji
zmieniającego wartość pieniądza w czasie, które w omawianej zasadzie nie jest
uwzględniane.18
W warunkach inflacji rola pieniądza, czyli uniwersalnej jednostki miary, w optyce
islamu staje się niejednoznaczna. Islamscy uczeni wskazują, ze w warunkach inflacji
16
http://www.poznajkoran.pl/koran/
J. Adamek, Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń praktyki rachunkowości
islamskiej i chińskiej, CeDeWu.pl, Warszawa 2012 str. 58-59
18
S. Sojka, Abacus od źródeł rachunkowości po współczesność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, Toruń 2014
17
pieniądz traci atrybuty uczciwej i sprawiedliwej jednostki pomiaru. Wynika to między
innymi z wpływu procesów inflacji na zmianę realnej wartości kredytów udzielanych
bezodsetkowo. Propozycją do rozwiązania problemu wpływu inflacji na wartość
pieniądza było m.in. oparcie pieniądza na metodzie zwanej „positive monetary
measurement”, która wykorzystuje srebro lub złoto jako podstawę do pomiaru wartości
pieniądza.19
Zasada memoriałowa
Zasada memoriałowa jest jedną z najważniejszych zasad, dotyczącą sposobu
ujmowania w księgach kategorii wynikowych, czyli kosztów i przychodów. Wskazuje ona
na to, iż:
- koszty zostają poniesione wraz z momentem ich powstania nie opłacenia
- przychody osiągane zostają nie w momencie wpływu środków pieniężnych,
lecz w chwili ich powstania.
Zarówno koszty jak i przychody zostają ujęte w księgach w okresie, w którym
powstały, bez względu na termin ich „pieniężnej” realizacji.
Rozpatrując tę zasadę z perspektywy islamskiej rachunkowości, możemy spotkać
się z dwoma odmiennymi stanowiskami wobec przyjętych w niej założeń. Islamiści
twierdzą, iż zgoda na podporządkowanie tej zasady rachunkowości wynika z jej
postrzegania, jako narzędzia do poprawnego szacowania bogactwa, które natomiast
staje się podstawą do regulacji i obliczania zobowiązań Zakat. Oponenci omawianej
zasady twierdzą, iż jej akceptacja w islamskim systemie rachunkowości prowadzi do
sytuacji, gdzie:
- podmiot zmuszany jest do zapłaty Zakat od nieściągniętych należności, oraz
- podważa się podstawowe założenia kontraktu Mudaraba, który koncentruje
się na dystrybucji faktycznych, kasowych zysków,
Ostatnim argumentem jest wskazanie przystawalności zasady memoriałowej do
operacyjnej charakterystyki islamskich produktów finansowych.
Zasada going concern
Zasada kontynuacji działalności determinuje sposób prezentacji oraz wyceny
kategorii bilansowo-wynikowych zgodnie z założeniem prowadzenia działalności przez
podmiot gospodarczy w nieograniczonym zakresie i czasie. W praktyce oznacza to, że
posiadane przez podmiot rachunkowości aktywa będą przynosić korzyści, natomiast
zobowiązania zostaną spłacone. W warunkach islamu zasada ta jest w pewnym stopniu
zmodyfikowana i dostosowana do obowiązującej doktryny. Pozostając w zgodzie
z zasadami islamu można stwierdzić, że jedynym wiecznym i trwałym elementem jest
Allah, toteż kontynuacja działalności podmiotu nie może być opatrzona tym atrybutem.
Rozwiązaniem tegoż konfliktu jest to fakt oczywisty dla wyznawców islamu, iż podmiot
19
J. Adamek, Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń praktyki rachunkowości
islamskiej i chińskiej, CeDeWu.pl, Warszawa 2012 str. 59-60
gospodarczy może kontynuować swoją działalność, jeżeli jego funkcjonowanie będzie
wolą Allaha, który ma cechę wiecznego bytu. Jednakże, równolegle doktryna islamu
zakłada, że odrzucenie ciągłości działania nie zaprzecza możności inwestowania
i prowadzenia działalności gospodarczej w kolejnym okresie. Koncepcja kontynuacji
działania znajduje swoje odbicie w regulacjach prawnych rachunkowości islamskiej
bazujących na wymienionych poniżej przesłankach:
- islam przyjmuje ciągłość aktywności gospodarczej, ponieważ jest ona źródłem
Zakat, który powinien być płacony każdego roku.
- Kontynuacja działalności jest obecna w rachunkowości islamskiej przez
czternaście wieków jej historii
- jest jedną z podstaw, na której powstało społeczeństwo muzułmańskie20
Mimo, że Allah ma nad wszystkim pełną władzę, to naszym zdaniem prawo
wskazuje, że kontynuowanie działalności jest dla społeczeństwa lepsze z ekonomicznego
punktu widzenia, ponieważ dostarcza Zakat, przez co z kolei możliwa jest stymulacja oraz
ciągły rozwój gospodarki.
Poniżej przedstawiono krótkie porównanie rachunkowości tradycyjnej
i rachunkowości islamskiej.
Tabela 1. Rachunkowość konwencjonalna a rachunkowość islamska
Cechy różniące
Model konwencjonalny
Kryterium uwarunkowań społeczno – ekonomicznych
Orientacja prawna
prawo powszechne
Podejście ekonomiczne
mikro
Filozofia działania
racjonalizm gospodarczy
Podstawa biznesu
świeckość
Koncepcja teoretyczna
teoria podmiotu
oparta na nowoczesnym
Działalność gospodarcza
prawie handlowym
Cele gospodarowania
Dychotomia między
biznesem a moralnością
Odpowiedzialność
Zasada going concern
Oprocentowanie
Wartość pieniądza w czasie
-maksymalizacja zysku
-indywidualizacja korzyści
Model islamski
prawo religijne
Makro
jedność w Bogu
Religia
teoria własności
oparta na prawie etycznym
Koranu
-odpowiedzialne zyski
-sprawiedliwość społeczna
-środowisko naturalne
-korzyści społeczne
tak
nie
osobista
oparta na dochodzie
tak
publiczna
oparta na prawie islamu
nie
tak
nie
Kryterium zakresu rachunkowości oraz odbiorców informacji
Cele dosmaczania
informacji
20
-wspieranie decyzji
inwestorów i wierzycieli
-orientacja na rynek
-orientacja na dobrobyt
społeczny
-odpowiedzialność wobec
praw i nakazów islamu
J. Adamek, Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń praktyki rachunkowości
islamskiej i chińskiej, CeDeWu.pl, Warszawa 2012 str. 57-58
Zasady rachunkowości
-inwestorzy
-kredytodawcy
-menadżerowie
techniczne
-państwo
-zarządzający
-społeczeństwo
etyczne
Polityka rachunkowości
zorientowana na cele
zorientowana na wartość
Etyka rachunkowości
etyka zawodu
etyka wynikająca z religii
Użytkownicy informacji
Kryterium identyfikacji oraz sposobu pomiaru i ujawnień informacji
Rodzaj identyfikowanych
informacji
Wewnętrzne
zdarzenia
gospodarce podlegające
pomiarowi pieniężnemu
Ujawnienia
-ograniczoność ujawnień
-wszystkie
materialne
zdarzenia gospodarcze
Pomiar
koszt historyczny
Zdarzenie religijne oraz
społeczno-ekonomiczne o
charakterze finansowy i
niefinansowym
-pełne
ujawnienie
-podporządkowanie prawu
islamu,
społecznoekonomiczne
wartość bieżąca
Koncentracja uwagi
rachunek zysków i strat
Bilans
podejście przychodowo
podejście bilansowe
kosztowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie : J. Adamek, Kulturowe uwarunkowania rachunkowości
w świetle założeń praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej, CeDeWu.pl, Warszawa 2012 str. 67-68, E.
Jaworska, Specyfika rachunkowości islamskiej, wybrane zagadnienia, Zeszyty naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego nr 625 Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 32. 2011
Ustalenie dochodów
Pokazane przez nas różnice pomiędzy rachunkowością konwencjonalną, a
islamską potwierdzają potrzebę osobnych zasad rachunkowości i sprawozdawczości dla
jednostek działających pod prawem koranicznym oraz pokazują skalę omawianego przez
nas problemu.
5. Zakończenie
Uwarunkowania rachunkowości islamskiej, które wynikają ze specyfiki kanonów
religii islamu decydują o tym, że jest ona systemem pomiaru i ujawnień informacji
finansowych spełniających prawa i nakazy religii, zarazem zaznaczając swoją tożsamość
kulturową.
Przez spełnianie zobowiązań sprawozdawczych w stosunku do szerokiego grona
interesariuszy rachunkowość islamska generuje zestawienia informacyjne o szerokim
spektrum wydarzeń ekonomiczno – społecznych, lecz niekoniecznie finansowych,
negowanych przez prawo islamu.
Dzięki przyjęciu koncepcji odpowiedzialności przed Bogiem, rachunkowość staje
się narzędziem do wypełniania zobowiązań społeczeństwa wobec Allaha, związanych
z jednej strony z oceną dokonań muzułmanów przekładającą się na ich życie wieczne,
a z drugiej ze sprawiedliwością oraz równością przy podziale dóbr doczesnych.
Wynika z tego proreligijny i prospołeczny charakter rachunkowości islamskiej
odróżniający ją od rachunkowości tradycyjnej. Jak każdy inny model, jest więc ona
produktem swojego środowiska,21który niezwykle trudno jest rozpatrywać w oderwaniu
od wpływu czynników kulturowych, prawnych, politycznych i społecznych.
Refleksje wynikające z
analizy natury rachunkowości islamskiej stanowią
jednocześnie pouczające doświadczenie do wykorzystania w dyskusjach nad
możliwościami oraz barierami harmonizacji rachunkowości w skali całego świata.
Literatura:
1. .E. Jaworska, Specyfika rachunkowości islamskiej, wybrane zagadnienia, Zeszyty
naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr.625 Finanse, rynki finansowe,
ubezpieczenia nr 32. 2011
2. www.poznajkoran.pl
3. Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/islam;3915558.html
4. J.Adamek, Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń praktyki
rachunkowości islamskiej i chińskiej, CeDeWu.pl, Warszawa 2012
5. J. Adamek, Rachunkowość w kręgu kultury islamskiej, Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowości 2009, nr 49 (105)
6. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions,
http://www.aaoifi.com, 2010.
7. http://www.academia.edu/2027832/IBF_8211_Accounting_for_Islamic_Financial_
Institutions_
8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakat
9. S. Sojka, Abacus od źródeł rachunkowości po współczesność, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014
21
J. Adamek, Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń praktyki rachunkowości
islamskiej i chińskiej, CeDeWu.pl, Warszawa 2012 str. 80
Klaudia Dziędziurko
Ewelina Herda
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „ASSETS”
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
WYNIK FINANSOWY W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ
1. Wstęp
Banki są niezbędnym uczestnikiem gospodarki rynkowej. To wyspecjalizowany
pośrednik finansowy pomiędzy deponentem, czyli osobą składającą depozyt bankowy
w postaci pieniężnej lub rzeczowej i kredytobiorcami poszukującymi kapitału. Większość
jednostek oraz osób fizycznych korzysta z usług banków. Przejawia się to poprzez
deponowanie w nich wkładów czy też zaciąganie kredytów i pożyczek. Uczestnicy obrotu
gospodarczego powinni mieć przejrzysty obraz sytuacji majątkowej, finansowej, jak
również rezultatów gospodarowania. Działalność banków, a więc i wymogi dotyczące
rachunkowości i sprawozdawczości różnią się od tych dotyczących działalności
prowadzonej przez inne jednostki gospodarcze1.
Celem pracy jest prezentacja sposobu ustalania wyniku finansowego w bankach
zgodnie z prawem bilansowym. Każda działalność gospodarcza jest prowadzona w celu
osiągania korzyści finansowych. Wynik z działalności jednostki jest jedną z
najważniejszych informacji dla właścicieli, zarządu czy pracowników jednostki. Wysoki
wynik finansowy świadczy o dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa a co za tym
idzie, jego dobrej pozycji na rynku.
Rachunkowość w banku prowadzona jest na podstawie ogólnie obowiązującego
prawa oraz polityki rachunkowości przyjętej przez bank z wykorzystaniem techniki
komputerowej. Specyfika rachunkowości bankowej wynika głównie z charakteru
przepisów finansowych, które dotyczą funkcjonowania banku oraz charakteru jego
produktów.
Do prowadzenia rachunkowości w bankach stosuje się: ustawę o rachunkowości,
ustawę Prawo bankowe, Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Banki,
tak jak inne jednostki gospodarcze prowadzą swoją działalność w celu osiągnięcia
korzyści finansowych. Wynik finansowy jest jednym z podstawowych wskaźników
służących do pomiaru jego sytuacji ekonomicznej. Jest on wyrażony w mierniku
pieniężnym i informuje o efektywności gospodarowania jednostki, a także o jej
możliwości do dalszego rozwoju2.
1
2
E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Diffin, Warszawa 2008 s. 11-13.
P. Szczypa, Zasady rachunkowości teoria przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 193.
78
Dostarczanie informacji dotyczących sytuacji majątkowej i finansowej
oraz o osiągniętym wyniku są jednym z głównych celów sprawozdania finansowego.
Na sprawozdanie finansowe w banku składa się3:
- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
- Informacja dodatkowa,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
W związku z tym, że o rentowności banków stanowi wielkość wyniku finansowego,
który ukazywany jest w rachunku zysków i strat, to właśnie ta część sprawozdania
finansowego zostanie omówiona.
2. Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat zawiera informacje o przychodach z aktywów finansowych
osiąganych przez jednostkę oraz o poniesionych kosztach z tytułu zobowiązań
finansowych. Dane te pozwalają ustalić wyniki finansowy, a więc najważniejszą
finansową kategorię wynikową banku4.
Ustalony wynik może przyjmować wartość dodatnią, wówczas bank osiąga zysk,
lub ujemny, gdy ponosi stratę.
Z uwagi na metodologię ustalania wyniku finansowego ustala się porównawczy
oraz kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat. W pierwszym z wariantów ogranicza
się grupowanie kosztów do kosztów według rodzajów. Zaś w wariancie kalkulacyjnym
przeciwstawiane są koszty według poszczególnych grup produktów osiągniętym
przychodom dla tych grup. W sprawozdawczości finansowej banku stosuje się wyłącznie
porównawczy wariant rachunku zysków i strat5.
Poszczególne elementy rachunku zysków i strat można podzielić na wyniki
z działalności. Niektóre z nich są charakterystyczne wyłącznie dla banku, a niektóre
wspólne dla wszystkich podmiotów niezależnie od branży. Zgodnie z ustawą o
rachunkowości na wynik finansowy banku składają się:
1) Wynik z działalności bankowej obejmujący wynik z tytułu odsetek, prowizji,
przychodów z akcji, udziałów czy też innych papierów wartościowych, wynik
operacji finansowych oraz wynik z pozycji wymiany
2) Wynik z działalności operacyjnej, na który składa się wynik z działalności
bankowej skorygowany o różnicę powstałą pomiędzy pozostałymi przychodami
operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi, koszty działania banku,
amortyzacja zarówno środków trwałych jak i wartości niematrialnych i prawnych,
wynik na tworzeniu i rozwiązywaniu rezerw oraz wynik aktualizacji wyceny
wartości
3
E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa wydanie trzecie, Diffin, Warszawa 2000, s. 54.
M. Capiga, Finanse banków, Wolters Kulwer Polska, Warszawa 2011, s. 235.
5
E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Diffin, Warszawa 2008 s. 98.
4
3) Wynik operacji nadzwyczajnych jest różnicą pomiędzy zyskami nadzwyczajnymi
i stratami nadzwyczajnymi
4) Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego,
którego podatnikiem jest bank, na podstawie przepisów o podatku
dochodowym6.
3. Ustalanie wyniku finansowego
Poszczególne elementy rachunku zysków i strat sporządzającego przez banki, które
składają się na wynik finansowy ilustruje rysunek 1.
Wynik na działalności bankowej zawiera w sobie sumę pięciu wyników
z poszczególnych obszarów działalności banku. Analityka ta pozwala na dokładniejszą
analizę działalności banku prezentując wypracowany wynik z podziałem na
wyszczególnione rodzaje operacji finansowych. Sposób ten bardzo czytelnie obrazuje
strukturę osiąganych wyników, a dzięki temu wskazuje obszary, które mogą zaniżać
rentowność banku.
Pierwszym z nich jest wynik z tytułu odsetek, który wykazuje relację, jaka zachodzi
pomiędzy wysokością osiąganych przychodów z tytułu odsetek, a kosztami
odsetkowymi. Do przychodów odsetkowych banki zaliczają odsetki otrzymane
w bieżącym okresie sprawozdawczym dodatkowo zaliczają także nieotrzymane odsetki,
od należności zakwalifikowanych, jako normalne lub pod obserwacją. Jednocześnie
otrzymane z góry odsetki, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych nie są
ujmowane w tej pozycji tak samo jak odsetki od należności zagrożonych. W pozycji
kosztów ujmowane są koszty z tytułu odsetek, których termin jest wymagalny, a także
tych, których termin wymagalności już upłynął. Cechą charakterystyczną dla banków
w ustalaniu tego wyniku jest rozdzielenie przychodów i kosztów odsetkowych ze
względu na podział sektorowy gospodarki, a więc oddzielnie sumowane są przychody
i koszty od sektora finansowego, niefinansowego, budżetowego oraz przychody z
= papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu.
Następnie wynik z tytułu prowizji ustalany analogicznie do poprzedniego wyniku,
jako różnica między przychodami, a kosztami z tytułu prowizji. Za przychody z tytułu
prowizji uznaje się przychody uzyskiwane za obsługę rachunków bankowych, a także
opłaty
pobierane
w związku z realizacją zleceń płatniczych, zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych.
Jako prowizje uznaje się też opłaty pobierane w zamian za wydanie dodatkowych
zaświadczeń do kredytu bądź rachunku bankowego. Wyjątkiem od przychodów z tytułu
odsetek są prowizje od udzielanych kredytów, które banki zaliczają, jako przychody
odsetkowe.
6
Z. Miętki, Rachunkowość bankowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, s. 333.
Koszty
Przychody
1. Odsetki
Wynik z tytułu
odsetek
1. Odsetki
2. Prowizje, opłaty
Wynik z tytułu
prowizji
2. Prowizje, opłaty
Wynik z operacji
finansowych
3. Przychody z akcji, udziałów i innych
papierów wartościowych
4. Przychody operacji finansowych
Wynik z pozycji
wymiany
5. Różnice kursowe dodatnie
3. Koszty z papierów wartościowych
4. Koszty operacji finansowych
5. Różnice kursowe ujemne
Wynik z działalności bankowej
6. Pozostałe przychody operacyjne
7. Koszty działania banku
8. Amortyzacja środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych
6. Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na
wartości rezerw z
aktualizacji
9. Koszty rezerw
9. Rozwiązanie rezerw
Wynik z działalności operacyjnej
10. Straty nadzwyczajne
Wynik na
operacjach
nadzwyczajnych
10. Zyski nadzwyczajne
Wynik finansowy brutto
Podatek dochodowy
Inne obowiązkowe odpisy
Wynik finansowy netto (zysk lub strata)
Rys. 1. Kategorie wyniku finansowego w bankach
Źródło: Opracowanie własne na podstawie E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa wydanie
trzecie, Diffin, Warszawa 2000, s. 63.
Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych
instrumentów finansowych, których kwota dochodu jest zmienna są kolejnym
składnikiem kształtującym wynik działalności bankowej. Przede wszystkim zalicza się tu
otrzymane przychody w postaci dywidend od podmiotów, w które bank ulokował pewną
część swojego kapitału. Podmiotami tymi mogą być: jednostki zależne, współzależne,
stowarzyszone oraz pozostałe jednostki.
Wynik operacji finansowych jest wartością wypracowaną w ramach operacji
na instrumentach finansowych, w której skład wchodzą wyceny instrumentów
pochodnych, wynik z tytułu rozliczeń dodatnich różnic transakcji swap, a także wyniki z
tytułu zakupu i sprzedaży opcji.
Wynik z pozycji wymiany obrazuje saldo różnic kursowych, które powstało w
skutek wyceny aktywów i pasywów banku zaliczonych do ewidencji w walutach obcych.
Jest to różnica dodatnich i ujemnych różnic kursowych, powstałych przy wycenie
składników majątków banku oraz jego zobowiązań, rewaluacji sald kont walutowych
według średniego kursu NBP, a także bieżących operacji wymian walutowych. Składniki
aktywów i pasywów nie powinny być wyceniane rzadziej niż na dzień bilansowy okresu
sprawozdawczego.
Wynik z działalności operacyjnej jest pojęciem szerszym od wyniku z działalności
bankowej, ponieważ koryguje go o pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty
działania banku, amortyzację, odpisy na rezerwy i aktualizacje wartości, rozwiązanie
rezerw i aktualizacji wartości, a także ich różnicę. Pozostałe przychody i koszty
operacyjne to pozycje niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością banku, a
występujące w jego działalności. Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się
przychody ewidencjonowane w zespole kont nr 8 i gr. 7. Są to między innymi przychody
z tytułu sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
przychody z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych lub przychody z
tytułu otrzymanych należności, które wcześniej były zaliczone, jako nieściągalne,
umorzone bądź przedawnione. Natomiast przykładowymi pozostałymi kosztami
operacyjnymi są otrzymane kary umowne, koszty sprzedaży, likwidacji środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty z tytułu przekazanych
darowizn.
Koszty działania banku są to koszty ewidencjonowane na kontach zespołu 7 gr. 5.
Obejmują one koszty dotyczące kosztów osobowych, rzeczowych, podatków i opłat oraz
koszty uboczne. Kosztami osobowymi są wynagrodzenia za pracę, premie oraz składki
ubezpieczeń. Koszty rzeczowe to zużycie energii, wody, gazu, materiałów biurowych.
Przykładem podatków o charakterze kosztowym są: podatek od nieruchomości, od
środków transportu, czy też podatek od czynności cywilnoprawnych. Kosztami
ubocznymi są koszty związane z utrzymaniem i administrowaniem lokali, a więc koszty
najmu, dzierżawy pomieszczeń biurowych.
Koszty amortyzacji dotyczą środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz majątku używanego przez jednostkę na podstawie umów leasingu
finansowego. Stawki amortyzacyjne oblicza się według zasad przyjętych wewnątrz
banku, jednakże zgodnych z przepisami regulującymi sposoby dokonywania odpisów
amortyzacyjnych, w tym przypadku z Ustawą o Rachunkowości lub Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
Do odpisów na rezerwy zalicza się tworzone w ciężar kosztów rezerwy na
należności i zobowiązania pozabilansowe banku zaewidencjonowane, jako nieregularne.
W tej pozycji rachunku zysków i strat aktualizacja wartości polega na zmniejszeniu
wartości aktywów finansowych, po uprzedniej ich wycenie i porównaniu z poprzednią
wartością.
Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości zaliczane są, jako przychody banku,
ponieważ ryzyko spłaty ekspozycji kredytowych polepszyło się i bank nie musi
zabezpieczać się za pomocą rezerw na ewentualny brak spłaty. Aktualizacja wartości
aktywów finansowych traktowana, jako przychód, obejmuje wycenę aktywów, których
wartość wzrosła w porównaniu do poprzedniej wyceny.
Różnice rezerw i aktualizacji wartości jest to pozycja prezentująca saldo
z utworzonych i rozwiązanych rezerwy oraz powstałą różnicę z aktualizacji wartości
aktywów finansowych7.
Zysk (stratę brutto) stanowi w przeważającej większości wynik z działalności
operacyjnej odpowiednio zwiększony lub zmniejszony przez wynik z operacji
nadzwyczajnych. Jednak coraz rzadsze kwalifikowanie operacji do kategorii
nadzwyczajnych powoduje, że zmiany te są niewielkie.
Wynik operacji nadzwyczajnych jest różnicą pomiędzy wielkością zysków,
a wielkością strat nadzwyczajnych. Według ustawy o rachunkowości zyski i straty
nadzwyczajne są skutkiem zdarzeń trudnych do przewidzenia, występujących poza
działalnością jednostki i niemieszczących się w ogólnym ryzyku jej prowadzenia8.
Zysk (strata) netto jest to zysk (strata) brutto pomniejszony o podatek dochodowy
i inne pozostałe obciążenia wyniku finansowego. O sposobie rozliczenia wypracowanego
zysku decydują właściciele, którzy mogą przeznaczyć go na wypłaty dywidend
dla akcjonariuszy, bądź na zwiększenie kapitału własnego banku9.
Podatek dochodowy w banku ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość podatku dochodowego
tak jak w przypadku innych jednostek gospodarczych składa się z dwóch części:
z podatku bieżącego i odroczonego. Wykazywany podatek odroczony jest różnicą między
stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na koniec
i początek danego okresu sprawozdawczego.
Jako pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) przede
wszystkim zaliczany jest odroczony podatek dochodowy, który powstaje w skutek
przejściowych różnic między wartościami bilansowymi, a podatkowymi aktywów
i pasywów.
Obowiązującą zasadą w zakresie ustalania wyniku finansowego w bankach jest
zasada memoriałowa, czyli przypisanie dla danego okresu właściwych dla niego kosztów
i przychodów.
Struktura kosztów i przychodów w rachunku zysków i strat zależna jest od
charakteru działalności banku. Banki detaliczne, które obsługują drobne
7
Z. Miętki, Rachunkowość bankowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007, s. 335-338.
Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości art.3 ust. 1 pkt 33.
9
Z. Miętki, Rachunkowość bankowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007, s. 339-340.
8
przedsiębiorstwa i klientów indywidualnych mają większą wartość kosztów
funkcjonowania w odniesieniu do banków hurtowych obsługujących większe jednostki
4. Zakończenie
W celu wyliczenia wyniku rachunkowego przedsiębiorstwa sporządzają rachunek
zysków i strat. Jednostki prowadzące księgi rachunkowe zobligowane są do sporządzania
sprawozdań finansowych. Jednym z jego elementów jest rachunek zysków i strat,
w którym zestawione są przychody i koszty przedsiębiorstwa. Dzięki temu sprawozdaniu
jednostka może określić czy osiągnęła zysk czy stratę w danym roku obrotowym,
w ujęciu prawa bilansowego. Przychody i koszty są pogrupowane w kategorie, dzięki
którym banki mogą określić poziom wyniku z działalności bankowej, operacyjnej czy też
wartość zysku brutto i netto. Do ustalenia wyniku finansowego bani zobligowane są do
stosowania porównawczego wariantu rachunku zysków i strat. Jego finalnym elementem
jest wynik finansowy brutto, który po uwzględnieniu podatku dochodowego i innych
obowiązkowych obciążeń stanowi zysk lub stratę netto. W przypadku wygenerowania
zysku jednostka musi podjąć decyzję o kierunkach jego wykorzystania. Na sposób
rozliczenia wypracowanego zysku mają wpływ właściciele, którzy mogą przeznaczyć go
m.in. na wypłaty dywidend dla akcjonariuszy, czy zwiększenie kapitału własnego banku.
Literatura
1. Capiga M., Finanse banków, Wolters Kulwer Polska, Warszawa 2011.
2. Miętki Z., Rachunkowość bankowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej,
Poznań 2007.
3. Popowska E., Wąsowski W., Rachunkowość bankowa po zmianach, Diffin,
Warszawa 2008.
4. Popowska E., Wąsowski W., Rachunkowość bankowa wydanie trzecie, Diffin,
Warszawa 2000.
5. Szczypa P., Zasady rachunkowości teoria przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa
2012.
6. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. 2013, poz. 330).
Krzysztof Filipowski
Studenckie Koło Naukowe „PECUNIA MODERNA”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
RYZYKA WYNIKAJĄCE Z NIENALEŻYTEGO WYPEŁNIENIA WYMOGÓW PRAWNYCH
W ŚWIETLE PRZEPROWADZANEJ DEREGULACJI ZAWODÓW FINANSOWYCH
1. Wstęp
Stanowione prawo w każdym z państw przedstawia uprawnienia i ograniczenia dla
obywateli. Celem wprowadzenia reguł prawnych powinno być wspieranie potrzeb
danego społeczeństwa oraz ograniczanie szeroko rozumianych złych praktyk czy
zagrożeń1. Definicja prawa określa że jest to system norm postępowania które związane
są z istnieniem danego państwa ustanowione przez usposobione do tego organy władzy
i przez te organy stosowane2. Oznacza to więc, że każda poszczególna norma prawna
obowiązuje na danym obszarze terytorialnym, dotyczy określonej grupy ludzi pod kątem
konkretnej sytuacji. Wypełnienie tej normy, czyli postępowanie jednostki zgodnie
z założeniem niejako nadzorowane jest przez organy władzy. Niezastosowanie się do
spisanych reguł natomiast może zakończyć się różnego rodzaju sankcjami. Rolą sankcji
w tym przypadku ma być motywowanie jednostek do przestrzegania litery prawa3.
Jednym z ważniejszych dorobków ludzkiej cywilizacji obok umiejętności panowania nad
siłami natury czy ulepszania form komunikacji międzyludzkiej było spisanie
i usystematyzowanie norm prawnych. Jednym z najsłynniejszych i pierwszych kodeksów
prawnych było prawo rzymskie. Zapisy prawne sprzed setek lat, pamiętające czasy
Starożytnego Rzymu, wpłynęły w nieopisany sposób na obecnie funkcjonujące systemy
prawne w nowoczesnym świecie. W dzisiejszych czasach, mając coraz szersze
perspektywy rozpoczęcia własnego biznesu, ale także otrzymując coraz większą
odpowiedzialność za swoje czyny, warto mieć świadomość co nam grozi w przypadku
niezastosowania się do niezmiennie od lat twardej litery prawa. Poniższy artykuł ma na
celu przedstawienie potencjalnych zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania prawa,
uwzględniając potencjalnie mniejsze kompetencje nowych członków rynku profesji
zderegulowanych w 2014 roku.
1
B. Gnela, Podstawy prawa dla ekonomistów, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012,
s.19-21
2
M. Szymczak, Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2002,
s. 872
3
B. Gnela, Podstawy prawa dla ekonomistów, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s.19
85
2. Rodzaje norm prawnych oraz sankcji w polskim systemie prawnym
Z teoretycznego punktu widzenia, każda norma prawna składa się z trzech
podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest hipoteza. Opisuje ona obraz zdarzenia
jaki może mieć miejsce w realiach społecznych czy gospodarczych4. Te przypuszczalne
warunki, mogą zostać opisane bardzo ogólnie i poglądowo, co ma miejsce w aktach
prawnych o szerokim zasięgu. Przykładem może tu być prawo wynikające z konstytucji.
W akcie tym opisywane są ogólne najważniejsze sytuacje jakie mogą zdarzyć się
w państwie przy jednoczesnej konieczności wpływu na skutki takich okoliczności.
W przeciwieństwie do aktu prawnego o najwyższej randze w Polsce pozostałe zapisy
prawne mogą być o wiele bardziej szczegółowe. Zarówno zbyt ogólny opis sytuacji
zawartej w hipotezie, jak również zbyt szczegółowe podejście do reguły mogą stać się
uciążliwe dla społeczeństwa. Drugi element normy prawnej to dyspozycja. Powinna ona
przedstawiać w sposób prosty i zrozumiały pożądaną przez władzę reakcję jednostki
w razie zaistnienia opisu scharakteryzowanego w hipotezie. Trzeci element normy
prawnej to sankcja, czyli efekty jakie mogą mieć miejsce w przypadku niezastosowania
się jednostki do wytycznych przedstawionych przez organy władzy. Skutki te mogą mieć
szeroką gamę w zależności od popełnionego wykroczenia- od upomnienia przez karę
finansową po pozbawienie wolności na określony czas5.
W dalszej kolejności charakteryzując normy prawne należy wskazać ich trzy
podstawowe rodzaje. Pierwszy rodzaj norm to normy dyspozytywne. Przepisy prawa
zaliczane do tej grupy cechują się najdelikatniejszym wpływem na społeczeństwo.
Wskazują one jedynie możliwość zachowania się w danej sytuacji. Prawo w takiej
sytuacji opisuje możliwą do zaistnienia sytuację wraz z propozycją scenariusza reakcji
jednostki6.
Z drugiej strony natomiast mamy normy prawa rozumiane jako normy
imperatywne. Hipoteza także i w tym przypadku jest niezmienna. Różnica ujawnia się
jednak przede wszystkim w części dyspozycji. Normy imperatywne bowiem
przedstawiają jak jednostka musi się zachować w przedstawianej sytuacji. Ustawodawca
w tym przypadku ogranicza niejako wolność społeczeństwa w danej kwestii. Celem takie
działania powinno być dbanie organów władzy o bezpieczeństwo i jakość życia
obywateli. W każdym przypadku przedstawienia norm imperatywnych wskazana jest
zawsze sankcja czyli wspomniana możliwość ukarania.
Połączeniem tych dwóch rodzajów norm prawnych są normy semiimperatywne,
czyli takie normy które w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w hipotezie umożliwiają
odbiorcy normy prawnej kilka możliwych do realizacji scenariuszy zdarzeń.
Podobieństwo do norm dyspozytywnych polega na szerszym zakresie możliwości
4
W. Góralczyk, Podstawy prawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 30-31
Z. Pulka, Podstawy prawa: podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Wydawnictwo Forum Naukowe
– Passat, Poznań 2012, s. 36-38
6
M. Nowak, Podstawy prawa w Polsce: prawo dla nieprawników, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 16-17
5
odbiorcy norm prawnych. Obostrzenia sankcji natomiast zaczerpnięte są z norm
imperatywnych7.
3. Wpływ ustaw deregulacyjnych na możliwości rozpoczęcia działalności
30 maja 2014r. Prezydent RP podpisał ustawę o ułatwieniu dostępu do
wykonywania niektórych zawodów regulowanych. W języku branżowym ustawa ta
popularnie nosi nazwę deregulacji. W ustawie tej przedstawiona jest lista kilkudziesięciu
zawodów z różnych branż wśród których wymienić można kilka kluczowych z punktu
widzenia finansów i ekonomii: doradca podatkowy, usługowe prowadzenie ksiąg
rachunkowych, działalność brokerska, aktuariusz, agent celny. Celem i głównym
założeniem twórców ustawy było umożliwienie dostępu do wykonywania zawodów,
które przed opisywanymi zmianami wymagały odpowiednich certyfikatów.
Argumentacja zwolenników wprowadzenia deregulacji w życie opierała się na celu
ograniczenia bezrobocia oraz zniesienia barier dostępu do wykonywania wspomnianych
zawodów8. Dzięki zapisom powyższej ustawy potencjalny obywatel nie ma praktycznie
najmniejszych problemów do rozpoczęcia działalności w zawodach, które z reguły
postrzegane są jako wymagające dużej wiedzy. Polskie prawo w tym momencie
umożliwia osobom z średnim wykształceniem i brakiem wcześniejszych niektórych
wykroczeń prawnych rozpocząć działalność gospodarczą w gałęzi finansów.
Problem jaki pojawia się w tej sytuacji był dostrzegany przez część specjalistów już
na etapie przygotowywania ustawy. Należy bowiem pamiętać iż ustawodawca w tym
przypadku udzielił jedynie możliwość rozpoczęcia takich działalności. Nie ma
najmniejszej wzmianki o jakimkolwiek bardziej pobłażliwym traktowaniu osób, które
charakteryzują się mniejszym poziomem kompetencji czy brakiem wiedzy o pozostałych
wymogach. Stare łacińskie powiedzenie ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa
szkodzi pozostaje w tym przypadku bez zmian. Osoby wkraczające na rynek, oczywiście
mają o wiele łatwiej rozpocząć działalność w tej branży. Należy jednak pamiętać że
sankcje wynikające z wszelkich przepisów związanych z podejmowanymi decyzjami
w ramach danej działalności są nadal nieprzerwanie obowiązującymi. W zasadzie
niemożliwym jest napisanie aktów prawnych, które mogą dotyczyć tylko tych kilku
wspomnianych profesji. Okazałoby się bowiem, że mogą zostać wymienione prawie
wszystkie aktualnie obowiązujące źródła norm prawnych. Istotnym faktem jest również
to, że w ramach większości deregulowanych zawodów wcześniej wymagało uzyskania
odpowiedniego certyfikatu. Uprawnienie to przyznawane było na podstawie
odpowiednio zdanych egzaminów państwowych. Chcąc uzyskać więc możliwość
reprezentowania danej branży należało udowodnić swoją wiedzę i znajomość
7
S. Piątek, Podstawy prawa w gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 20-21
8
E. Miklaszewska, Deregulacja rynków finansowych a zmiany w strategiach banków komercyjnych,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 42-44
przedmiotu działalności takiej grupy. Pojawia się więc pytanie jak osoba rozpoczynająca
daną działalność miałaby ją wykonywać bez wcześniej gruntownie zebranej wiedzy
przedmiotowej. Uwidacznia się więc kolejna grupa ryzyk, nie tylko związana z różnego
rodzaju pozostałymi aktami prawnymi, ale także z brakiem wiedzy z rdzeniowej grupy
przepisów bezpośrednio i kluczowo związanych z danym zawodem. Certyfikacja w tym
przypadku miała na celu niwelować to ryzyko poprzez polepszanie jakości świadczonych
usług i wzrost zarówno bezpieczeństwa konsumentów jak i ich zaufania do
świadczeniodawców.
4. Potencjalne konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania prawa w ramach
zawodu księgowego.
Mnogość przepisów prawnych, którymi cechuje się polski system prawny niejako
wymusza niemałą świadomość zagrożeń wynikających z potencjalnych sankcji.
W poniższej tabeli ujęto przykładowe sankcje karne wynikające z przepisów.
Tabela 1. Rodzaje sankcji wynikających z polskiego prawodawstwa.
Przykładowa sytuacja
Akt prawny
Niesporządzenie sprawozdania finansowego pomimo
istniejącego obowiązku
Ustawa o rachunkowości
Nieujawnienie przedmiotu opodatkowania, podstawy
lub niezłożenie deklaracji podatkowej
Kodeks karny skarbowy
Niewpłacenie naliczonego podatku pracownikom od
dochodu do organu skarbowego
Kodeks karny skarbowy
Zatajenie prowadzenia działalności lub jej rozmiarów
Kodeks karny skarbowy
Wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnej
wbrew zakazowi
Ustawa o obrocie
instrumentami
finansowymi
Niepoddanie sprawozdania finansowego
obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta
Ustawa o rachunkowości
Niezłożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia
Ustawa o rachunkowości
Przedstawianie nieprawdziwych informacji organom
spółki kapitałowej
Kodeks spółek handlowych
Przyjęcie należności w gotówce powyżej 15.000 euro
Ustawa o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
Niewłaściwe naliczenie podatku akcyzowego
Kodeks karny skarbowy
Utrudnianie lub udaremnienie kontroli skarbowej
Kodeks karny skarbowy
Rodzaj sankcji
Grzywna
pozbawienie wolności
obie kary łącznie
Grzywna
pozbawienie wolności
Grzywna
Wprowadzenie w błąd organu celnego
Kodeks karny skarbowy
Brak korekty odliczonego podatku VAT w przypadku
braku spłaty należności przez kontrahenta
Ustawa o podatku od
towarów i usług
Nie potwierdzenie umowy pracy z pracownikiem na
piśmie
Kodeks pracy
Nieprowadzenie dokumentacji dotyczącej naliczania
składek społecznych
Ustawa o systemie
emerytalnym
Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych aktów prawnych.
Powyższa lista przedstawia jedynie przykłady wykroczeń na jakie można natknąć
się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Należy pamiętać iż praktyka
gospodarcza zderza się z o wiele szerszym zestawieniem. Jak widać już z powyższej tabeli
nie tylko zastrzeżonych sytuacji jest wiele, ale także i aktów prawnych, będących
źródłem takich norm. Prowadząc działalność, szczególnie polegającą na usługowym
prowadzeniu ksiąg rachunkowych czy doradztwie podatkowym, wielorakość sytuacji
jakie mogą wystąpić z klientem powodują konieczność znajomości szerokiej gamy aktów
prawnych. Część przepisów bowiem ma zastosowanie w każdym z rodzajów działalności.
Jednak dana branża jest mniej lub bardziej ograniczona normami prawnymi dotyczącymi
danej gałęzi gospodarki. Rola doradcy w tym momencie wymaga znajomości przepisów
nie tylko tych ogólnych, ale także związanych z profesją wspieranego klienta. Ponadto
trzeci punkt istotny w powyższej tabeli to już konkretne rodzaje kar. Przedstawiono
bowiem krótki opis iż możliwa kara to grzywna, pozbawienie wolności lub obie te kary
łącznie. Liczy się w tym przypadku także jeszcze jeden aspekt- siła tych kar. Najwyższa
kara pieniężna wynikająca z przewinień zawartych w tabeli wynosi 5.000.000zł,
natomiast w przypadku pozbawienia wolności - 5 lat. Oczywiście są to jedne
z najwyższych kar związanych z przestępstwami natury finansowej, jednak każda
z nałożonych sankcji w mniejszym lub większym stopniu będzie dotkliwa dla ukaranego.
Wcześniej wspomniana zasada prawa rzymskiego, czyli nieznajomość prawa
szkodzi, odpowiada także na pytanie co dzieje się w przypadku nieświadomego
naruszenia prawa. Zdarza się co prawda iż ustawodawca zastrzega sobie możliwość
wyższej kary dla przestępstw dokonanych w sposób umyślny. Nie ma przy tym jednak
wzmianki o odstąpieniu od ukarania ze względu na niewiedzę winnego. Oczywiście
pozostaje otwartą dyskusja na temat zarówno skuteczności organów ścigania jak
i zawiłości polskiego systemu prawnego. Niemniej jednak rozpoczynając bądź
kontynuując działalność gospodarczą obowiązkiem jest zastosowanie się do
funkcjonującego w bieżącym czasie prawodawstwa. Brak wiedzy, świadomości czy
kompetencji w tym przypadku nie może być wymówką lub pretekstem do uniknięcia
odpowiedzialności.
5. Zakończenie i wnioski
Jedną z cech cywilizowanego społeczeństwa jest dobrze rozwinięty system prawny.
Ponadto istotnym faktem jest świadomość społeczeństwa w jakich realiach prawnych
funkcjonuje. Pomimo szerokiego zakresu aktów prawnych, każdy z nich charakteryzuje
się taką samą budową, składając się z trzech części. W powyższym artykule główną
uwagę poświęcono elementowi sankcji. W ramach prowadzenia działalności
gospodarczej, a dokładnie w obszarze różnorakiego doradztwa ekonomicznego, polskie
prawo przewiduje trzy rodzaje sankcji, czyli grzywnę, pozbawienie wolności lub obie te
kary łącznie. Zmieniające się warunki gospodarcze spowodowały w 2014 roku
wprowadzenie ustawy, która zniosła konieczność posiadania państwowych certyfikatów
w celu rozpoczęcia niektórych rodzajów działalności. Wśród tych zawodów znalazły się
m.in. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradca podatkowy czy makler
giełdowy. Pomimo burzliwej dyskusji ekspertów trudno jednoznacznie ocenić jakie skutki
dla rynku przyniesienie ta zmiana prawa. Mając jednak na uwadze opisaną w artykule
istotną zawiłość i zasobność polskiego prawa oraz znajomość możliwych sankcji
wynikających z jego nieprzestrzegania pojawiają się pewne wątpliwości. Ze względu na
możliwy brak kompetencji osób wkraczających na rynek wyżej wymienionych usług,
rośnie ryzyko zwiększenia częstotliwości łamania prawa. I choć wielokrotnie może to być
czynione w sposób nieświadomy nowi przedsiębiorcy mogą rychło zakończyć swój nowo
otwarty biznes, a konsumenci usług z takich źródeł powinni mieć świadomość, że
wykorzystując niepewne źródło wiedzy mogą spotkać się z mniej lub bardziej dotkliwymi
konsekwencjami.
Literatura:
1. B. Gnela, Podstawy prawa dla ekonomistów, Lex a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2012
2. M. Szymczak, Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo naukowe PWN,
Warszawa 2002
3. W. Góralczyk, Podstawy prawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2009
4. Z. Pulka, Podstawy prawa: podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa,
Wydawnictwo Forum Naukowe – Passat, Poznań 2012
5. M. Nowak, Podstawy prawa w Polsce: prawo dla nieprawników, CeDeWu,
Warszawa 2009
6. S. Piątek, Podstawy prawa w gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011
7. E. Miklaszewska, Deregulacja rynków finansowych a zmiany w strategiach
banków komercyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Kraków 2004
Filip Garbacz
Anna Puszcz
Studenckie Koło Naukowe „Pecunia Moderna”,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
SPRAWOZDAWCZOŚĆ JEDNOSTEK NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
NA PRZYKŁADZIE STOWARZYSZEŃ W OBLICZU WPROWADZENIA DO USTAWY
O RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK MIKRO
1. Wstęp
Lata komunizmu w Polsce były okresem, w którym państwo uważane było za
wroga, nie cieszyło się ufnością obywateli, a wszelkie ich obywatelskie postawy były
skutecznie wykorzeniane. Państwo, podobnie jak w czasach zaborów, traktowano jak
obcy twór, z którego każdy obywatel powinien wyrwać dla siebie jak najwięcej nic nie
dając w zamian. Istotna była także roszczeniowość oraz anty-obywatelska mentalność9.
Postawy te zaczęły ulegać zmianom na przełomie lat 70. i 80., kiedy w Polsce
narodziły się ruchy opozycyjne, a głównym ich sprawcą była Solidarność, jako niezależny
samorządny związek zawodowy. Transformacja ustrojowa w Polsce, dokonana na
przełomie lat 1989 – 1990, była dla naszego kraju, jak i dla jego obywateli wielkim
wyzwaniem. Celem było wprowadzenie demokracji, wolności obywatelskiej, gospodarki
rynkowej, ale także utworzenie prawidłowo działającego społeczeństwa obywatelskiego.
Pod pojęciem tym, definiowanym przez wielu autorów w sposób odmienny, można
rozumieć przestrzeń, na którą składają się organizacje, instytucje, sieć kontaktów osób,
których funkcjonowanie zintegrowane jest zasadami, a podmioty te działają w sposób
dobrowolny. Prowadzą one debatę, która ma celu stworzenie korzystnych rozwiązań dla
dobra społeczeństwa. Wspomniana przestrzeń zlokalizowana jest między państwem
i rynkiem a rodziną10.
Społeczeństwo obywatelskie ma korzystny wpływ na funkcjonowanie państwa.
Z jednej strony ogranicza możliwe nadużycia władzy, a z drugiej bierze aktywny udział
w życiu publicznym. Poza tym widoczne jest także oddziaływanie na sferę gospodarczą.
Najbardziej uwypukla się to w zwiększeniu przepływu informacji pomiędzy
konsumentami, formowaniu oraz zwiększaniu ich świadomości, a co za tym idzie
wymuszaniu zwiększania standardów jakościowych. Pomimo tak licznych korzyści
płynących ze społeczeństwa obywatelskiego, pojawiają się także negatywne
oddziaływania, z których największym jest działalność związków zawodowych 11.
9
Z. Kinowska, Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, „Infos” BAS, 6.XII.2012, s. 2.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk, FRDL Małopolski Instytut
Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków 2010, s. 7.; S. Raabe, Transformacja i społeczeństwo
obywatelskie w Polsce, Raporty Fundacji Konrada Adenauera, Warszawa 2008, s. 5.
11
Ibidem, s. 8.
10
Jednym z aspektów, w którym funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie jest
instytucjonalność. Przejawia się ona poprzez tworzenie organizacji pozarządowych,
których celem jest działalnie altruistyczne, nie dążących do osiągnięcia zysku, służących
jedynie realizacji celów publicznych, funkcjonujących dla satysfakcji i społecznego
uznania. Jednostki takie należą do tzw. Trzeciego Sektora, ponieważ nie wchodzą one
w skład struktury państwa. Nazywane bywają także jednostkami non profit, jednakże
określenie to jest jedynie potoczne i nie posiada ustawowej definicji.
W myśl Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, do organizacji pozarządowych należą jednostki spoza sektora finansów
publicznych (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), których celem nie jest
osiągnięcie zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej,
jednak zyskujące na mocy odrębnej ustawy zdolność prawną12.
Uchylone we wrześniu 2014 roku Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, jasno wyróżniało jednostki
nieprowadzące działalności gospodarczej. W myśl Rozporządzenia, należały do nich:
stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne, związki zawodowe, organizacje
pracodawców, izby gospodarcze, organizacje dobroczynności i opieki społecznej oraz
przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych13.
Organizacje pozarządowe pełnią szereg rozmaitych funkcji w społeczeństwie, które
zostały przedstawione na poniższym rysunku.
W roku 2012 w Polsce zarejestrowanych było 83,5 tysiąca organizacji
pozarządowych, z czego największy odsetek to stowarzyszenia (69,9 tysiąca) oraz
fundacje (8,5 tysiąca). Liczba ta, dzięki wdrożeniu ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz wstąpieniu Polski w szeregi Unii Europejskiej, co
wiązało się z większą dostępnością środków publicznych dla Trzeciego Sektora, wzrosła
o ponad 200% w porównaniu z rokiem 1997 i stale utrzymuje tendencję wzrostową 14.
12
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96
poz. 873, art. 3., ust. 2.
13
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności
gospodarczej, Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1539 (uchylone 05.09.2014)
14
Główny Urząd Statystyczny, Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej kondycji organizacji
trzeciego sektora w 2012 r., Warszawa, 28.03.2014
Funkcje społeczne
i polityczne:
Funkcje ekonomiczne:
•zatrudnienie,
•wyrażanie zainteresowań,
•szkolenie przyszłych pracowników,
•działania opiniotwórcze,
•dostarczanie usług,
•rzecznictwo w imieniu mniejszości,
•przeciwdziałanie negatywnym efektom
•integracja społeczna,
samoregulacji rynku,
•troska o wspólne dobro,
•pilnowanie wykorzystania dóbr publicznych,
•inicjowanie zmian społecznych,
•postulowanie innowacyjnych rozwiązań,
•kształcenie liderów,
•zmniejszenie wydatków na świadczenia
•wypełnianie luk działania administracji
społeczne,
publicznej.
•tworzenie "kapitału społecznego".
Rysunek 1. Funkcje organizacji pozarządowych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Herbst, Po co są organizacje?,
http://osektorze.ngo.pl/x/631719, dostęp 07.04.2015.
Najliczniejszą grupę, którą stanowią stowarzyszenia, tworzą cztery rodzaje
organizacji, których struktura ukazana została na poniższym wykresie.
Koła łowieckie
3% Stowarzyszenia
Typowe
stowarzyszenia i
organizacje
społeczne
47%
Ochotnicze
straże pożarne
21%
kultury fizycznej
i związki
sportowe
29%
Wykres 1. Struktura stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych w Polsce w2012
roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, Wstępne wyniki badania
społecznej i ekonomicznej kondycji organizacji trzeciego sektora w 2012 r., Warszawa, 28.03.2014.
Każda jednostka nieprowadząca działalności gospodarczej działa na mocy odrębnej
ustawy. Wszystkie jednak stosują przepisy Ustawy o rachunkowości (z wyłączeniem
rozdziałów 6 i 7, gdyż jednostki te nie podlegają obowiązkowi sporządzania
skonsolidowanych sprawozdań finansowych ani poddawania ocenie i ogłaszania swoich
sprawozdań).
2. Podstawy prawne oraz istota funkcjonowania stowarzyszeń
Najważniejszym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie stowarzyszeń w
Polsce jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. Ustawa ta
definiuje stowarzyszenie jako dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie, powstałe w
celach niezarobkowych15.
Dobrowolność oznacza brak ograniczeń w tworzeniu nowych, przystępowaniu do
już istniejącego stowarzyszenia oraz występowaniu z niego. Niezarobkowy cel oznacza,
że głównym celem stowarzyszenia nie może być osiąganie korzyści majątkowych z tytułu
jego funkcjonowania. Trwałość polega na funkcjonowaniu stowarzyszenia bez względu
na skład jego członków, pod warunkiem, że jest ich przynajmniej piętnastu 16.
Stowarzyszenie, zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie, samodzielnie
decyduje o celach, strukturze organizacyjnej, programie funkcjonowania oraz
uchwalaniu aktów wykonawczych odnoszących się do swojej działalności.
Stowarzyszenie utworzyć może co najmniej piętnastoosobowa grupa, która tworzy jego
statut, wybiera komitet założycielski oraz staje się jego członkami. Członkami
stowarzyszeń mogą być również obcokrajowcy oraz pod pewnymi obostrzeniami osoby
niepełnoletnie. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi
stowarzyszenie.
Statut stowarzyszenia zawierać musi m.in.17:
- nazwę stowarzyszenia;
- teren na którym działa oraz siedzibę;
- cel oraz metodę jego realizacji;
- prawa i obowiązki członków;
- sposób nabywania i przyczyny utraty członkostwa;
- władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru oraz posiadane kompetencje;
- reprezentację stowarzyszenia;
- sposób pozyskiwania środków;
- sposób rozwiązania stowarzyszenia;
- zasady dokonywania zmian w statucie.
Ponadto, stowarzyszenie, które chce utworzyć terenową jednostkę organizacyjną,
musi określić w statucie zasady tworzenia takich jednostek.
Obowiązkiem komitetu założycielskiego jest złożenie do sądu wniosku o rejestrację
stowarzyszenia. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną oraz możliwość
rozpoczęcia działalności wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego 18.
Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe m.in. ze: składek członkowskich,
spadków, ofiarności publicznej, darowizn, dochodów z własnej działalności oraz majątku
stowarzyszenia.
15
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 885, art. 2., ust.1.
Stowarzyszenie, w: Definicje związane z III sektorem, http://media.ngo.pl/x/250756, dostęp 07.04.2015
17
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 885, art. 10., ust.1.
18
Ibidem, art. 17, ust. 1.
16
W przypadku stowarzyszenia, możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej,
co musi być odpowiednio uregulowane w jego statucie, a dochód z tego tytułu
przeznaczony może być wyłącznie na cele statutowe19.
Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe. Nie posiada ono
osobowości prawnej, a do jego utworzenia wymagane są jedynie trzy osoby. Nie podlega
ono obowiązkowi rejestracji, wystarczy zgłosić je staroście. Ponadto, stowarzyszenie
zwykłe nie jest zobligowane do posiadania statutu, wystarczy jedynie uchwalenie
regulaminu działalności. Wyłącznym źródłem uzyskiwania środków pieniężnych są
składki członkowskie. Stowarzyszenie zwykłe poddane jest jednak pewnym
ograniczeniom, w ich przypadku niedozwolone jest20:
- przyjmowanie spadków, darowizn i dotacji;
- zrzeszanie osób prawnych;
- łączenie się w związki stowarzyszeń;
- prowadzenie działalności gospodarczej;
- powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych.
3. Sprawozdawczość finansowa jednostek nieprowadzących działalności
gospodarczej na przykładzie stowarzyszeń
Jak już wspomniano, we wrześniu 2014 roku uchylone zostało Rozporządzenie
Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności
gospodarczej.
Jednocześnie, wprowadzono Ustawę z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie Ustawy
o rachunkowości, która weszła w życie z dniem 5 września 2014 roku. Wdrożyła ona
częściowo Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (2013/34/UE z 26 czerwca 2013
roku) w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań
finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych jednostek21. Jedną z najbardziej
znaczących zmian było wprowadzenie do Ustawy o rachunkowości kategorii jednostek
mikro i uproszczeń dla nich. Dodatkowo, przeniesione zostały postanowienia uchylonego
Rozporządzenia Ministra Finansów.
W myśl Ustawy o rachunkowości, do jednostek mikro należą m.in. stowarzyszenia,
związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje,
przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, społeczno-zawodowe organizacje
rolników, organizacje samorządu zawodowego oraz rzemiosła gospodarczego i Polskie
Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą one działalności
gospodarczej22. Konieczne, w celu zaimplementowania uproszczeń wskazanych w
19
Ibidem, art. 33, ust. 1.
Ibidem, art. 41, ust. 1-2.; art. 42, ust. 1.
21
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20 września 2014 roku
22
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, art. 3, ust. 1a.
20
Ustawie o rachunkowości, jest podjęcie przez organ zatwierdzający uchwały o staniu się
jednostką mikro.
Uchylenie Rozporządzenia stawia wiele organizacji pozarządowych w kłopotliwej
sytuacji – jednostki prowadzące księgowość przez prawie trzy kwartały według zasad
wynikających z Rozporządzenia, muszą dostosować sprawozdania finansowe za 2014 rok
do nowo wprowadzonych regulacji. Ponadto, dokonana musi być także zmiana w
polityce rachunkowości, ponieważ uchwała o zmianie wzoru sprawozdania jest jej
elementem.
Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2014 rok przez jednostki nieprowadzące
działalności gospodarczej może odbyć się w oparciu o wzory stanowiące załączniki
numer 1 lub 4 Ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe według załącznika
numer 1 dopuszczalne było już przed uchyleniem Rozporządzenia Ministra Finansów,
jednak mało podmiotów decydowało się na to rozwiązanie, gdyż uproszczony, dobrze
oddający specyfikę działalności jednostki wzór zawarty był w Rozporządzeniu23.
3.1. Bilans
Porównanie bilansu stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej
w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów oraz jednostek mikro w myśl Ustawy
o rachunkowości, przedstawione zostało w poniższej tabeli.
Tabela 1. Bilans stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej według
Rozporządzenia Ministra Finansów i Ustawy o rachunkowości
Bilans według:
Rozporządzenia MF – załącznik nr 1
Aktywa
A. Aktywa trwałe
I.
Wartości niematerialne i prawne
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
III.
Należności długoterminowe
IV.
Inwestycje długoterminowe
V.
Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I.
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II.
Należności krótkoterminowe
III.
Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne
2. Pozostałe aktywa finansowe
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa
A. Fundusze własne
I.
Fundusz statutowy
II.
Fundusz z aktualizacji wyceny
III.
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad
23
http://poradnik.ngo.pl/x/1350447, dostęp 07.04.2015
Ustawy o rachunkowości – załącznik nr 4
Aktywa
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
B. Aktywa obrotowe, w tym:
- zapasy
- należności
krótkoterminowe
Aktywa razem
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:
- kapitał
(fundusz)
podstawowy
- należne wpłaty na kapitał
kosztami (wielkość dodatnia)
podstawowy
(wielkość
Nadwyżka
kosztów
nad
ujemna)
przychodami (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
zobowiązania,
I.
Zobowiązania długoterminowe z tytułu
w tym:
kredytów i pożyczek
- rezerwy na zobowiązania
II.
Zobowiązania
krótkoterminowe
i
- zobowiązania z tytułu
fundusze specjalne
kredytów i pożyczek
1. Kredyty i pożyczki
Pasywa razem
2. Inne zobowiązania
3. Fundusze specjalne
III.
Rezerwy na zobowiązania
IV.
Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma pasywów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1539 (uchylone 05.09.2014) –
załącznik nr 2; Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 – załącznik
nr 4.
2.
Nowy wzór bilansu zawiera znacznie mniej pozycji niż wzór z załącznika numer 2
uchylonego już Rozporządzenia Ministra Finansów. Trudno jest, na jego podstawie,
ocenić sytuację finansowo-majątkową stowarzyszenia, co spowodowane jest znacznymi
uproszczeniami. Przykładowo, w nowym wzorze nie ma pozycji, w której ukazać można
dotacje otrzymane na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Ponadto, nowy wzór sprawozdania finansowego, wprowadza informację
uzupełniającą do bilansu zamiast informacji dodatkowej, która stanowiła odrębny
element sprawozdania finansowego. W informacji dodatkowej znajdowały się dokładne
informacje o źródłach finansowania oraz wydatkach, m.in. z wyszczególnieniem
wszystkich otrzymanych darowizn, dotacji i zbiórek. Stanowiła także ona swego rodzaju
komentarz do bilansu oraz rachunku wyników, dzięki czemu sprawozdanie finansowe
było lepiej zrozumiałe dla zarządu, członków stowarzyszenia i odbiorców zewnętrznych.
Dla potencjalnych darczyńców rzetelnie przygotowana informacja dodatkowa stanowiła
wystarczające źródło wiedzy o kondycji, finansach i działalności podmiotu. Taka
informacja dodatkowa była swego rodzaju wizytówką danego stowarzyszenia, budowała
jego przejrzystość oraz zwiększała zaufanie.
Nowo wprowadzona informacja uzupełniająca do bilansu nie obejmuje
wystarczająco specyfiki działań jednostki oraz jej finansów24. Pozycje wzoru informacji
uzupełniającej do bilansu, zawarte w załączniku numer 4 Ustawy o rachunkowości,
odnoszą się w dużej mierze do zobowiązań finansowych, gwarancji i poręczeń
warunkowych, zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
nadzorujących i zarządzających, do akcji i udziałów własnych. Pozycje te dotyczą w
24
A. Gałązka, Uwaga! Przygotuj się na nowe sprawozdania finansowe!, 10.12.2014,
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1266401.html, dostęp 07.04.2015
głównej mierze jednostek mikro mających formę prawną spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością, akcyjnych, partnerskich i komandytowo-akcyjnych. Zgodnie
z art. 50 Ustawy o rachunkowości, jednostka może wykazać jednak informacje w
sprawozdaniu finansowym z większą szczegółowością, aniżeli wynika to ze wzoru
sprawozdania. W przypadku stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej
korzystnym jest więc rozszerzenie struktury informacji uzupełniającej do bilansu o
dodatkowe dane o aktywach i pasywach, informacje o strukturze zrealizowanych
przychodów i kosztów oraz inne informacje mające kluczowe oddziaływanie na sytuację
finansową podmiotu25.
3.2. Rachunek zysków i strat
Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, w tym stowarzyszenia, w celu
zdobycia zaufania potencjalnych ofiarodawców inwestują głównie swoje pomysły oraz
umiejętności, a nie majątek, jak przedsiębiorstwa. Istotą sporządzania rachunku
wyników w tego typu jednostkach jest przedstawienie, czy uzyskane od ofiarodawców
środki pieniężne zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Tak więc, rachunek
wyników opiera się tu na pojęciu nadwyżki przychodów nad kosztami (lub odwrotnie) a
nie zysku (lub straty), która to zostaje uwzględniona w rachunku zysków i strat (lub
bilansie) następnego okresu26.
Załącznik numer 4 Ustawy o rachunkowości wprowadził także nowy wzór rachunku
zysków i strat, zastępując wcześniej obowiązujący, wynikający z uchylonego we wrześniu
2014 roku Rozporządzenia Ministra Finansów, rachunek wyników.
Rachunek wyników (zysków i strat) stowarzyszeń nieprowadzących działalności
gospodarczej, ukazany został w tabeli numer 2.
Tabela 2. Rachunek zysków i strat stowarzyszeń nieprowadzących działalności
gospodarczej według Rozporządzenia Ministra Finansów i Ustawy o rachunkowości
Rachunek wyników według:
Rozporządzenia MF – załącznik nr 2
A. Przychody z działalności statutowej
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem
B. Koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)
D. Koszty administracyjne
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
25
26
Ustawy o rachunkowości – załącznik nr 4
A. Przychody z podstawowej działalności
operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu
produktów
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
IV. Pozostałe koszty
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja
wartości aktywów
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja
wartości aktywów
http://poradnik.ngo.pl/x/1312052, dostęp 07.04.2015
R. Nawrocki, Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, ODDK, Gdańsk 2015, s. 162-163.
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
5. Amortyzacja
6. Pozostałe
E. Pozostałe przychody(niewymienione w poz. A i G)
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie
F. Wynik finansowy netto ogółem (A–B+C–D–E), w
działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C–
tym:
D+E–F+G–H)
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość
J. Zyski i straty nadzwyczajne:
dodatnia)
I. Zyski nadzwyczajne — wielkość dodatnia
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość
II. Straty nadzwyczajne — wielkość ujemna
ujemna)
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego
(wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkość dodatnia)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1539 (uchylone 05.09.2014) –
załącznik nr 2; Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 – załącznik
nr 4.
Zgodnie z załącznikiem numer 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, koszty
podzielone były na administracyjne, a także te związane z działalnością określoną
w statucie jednostki. Uchylenie Rozporządzenia i zaimplementowanie nowych zasad jest
dla jednostek dużym wyzwaniem, bowiem nowy wzór nie przewiduje podziału na koszty
administracyjne i statutowe, co skutecznie zaburza obraz jednostki27.
Trzeba zaznaczyć jednak, iż Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie warunkuje rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej:
odpłatnej i nieodpłatnej (dotyczy to również ewentualnej działalności gospodarczej) 28.
Dzięki temu możliwe jest ukazanie przychodów, kosztów i wyników każdej z działalności.
Po zatwierdzeniu sprawozdania, wynik finansowy w następnym okresie
sprawozdawczym zwiększa przychody bądź koszty. Jednakże, podobnie jak uchylone
Rozporządzenie, Ustawa o rachunkowości umożliwia zakwalifikowanie dodatniej różnicy
na poczet zwiększenia funduszu statutowego jednostki.
Wydawać by się mogło, iż mniejsza liczba pozycji w rachunku zysków i strat
będzie ułatwieniem dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, m.in.
stowarzyszeń. Jednakże, nowy wzór nie jest dopasowany do specyfiki działania takich
podmiotów, zdecydowanie bardziej pasuje on do małych przedsiębiorstw.
27
A. Gałązka, Op. cit.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96
poz. 873, art. 10., ust. 1.
28
Podsumowanie
W opinii autorów, artykuł nie wyczerpuje tematu dotyczącego sprawozdawczości
w stowarzyszeniach nieprowadzących działalności gospodarczej.
Po upadku komunizmu, w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój organizacji
pozarządowych, które są jednym z najważniejszych przejawów społeczeństwa
obywatelskiego. Jednak Polacy musieli nauczyć się zbudować świadomość obywatelską,
która nie istniała przed 1989 rokiem. Stowarzyszenia kreują kulturę demokratyczną, co
oznacza, że ludzie sami mogą decydować czy ich życie będzie wolne, zdrowe
i wszechstronne. Stowarzyszenia lepiej strzegą wolności społeczeństwa niż jakiekolwiek
akty prawne. W duchu wolnościowym decydują się na realizowanie takich samych
zadań, które podejmuje państwo, przez co są lepiej przystosowane do rozwoju
społecznego. Oznacza to ich kluczową rolę w funkcjonowaniu każdego społeczeństwa 29.
Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok będzie dużym wyzwaniem
dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym stowarzyszeń.
Wdrożenie nowych zasad wprowadzonych przez Ustawodawcę, wymagać będzie
zwiększonych nakładów pracy oraz przystosowania ewidencji do zmieniających się
regulacji. Istota działalności stowarzyszeń oraz firm różnią się diametralnie, a Ustawa o
rachunkowości nie do końca to rozróżnia. Jednak stowarzyszenia w celu budowania
zaufania do siebie aby pozyskać środki na swoją działalność statutową z pewnością
szybko przystosują się do otaczającej je rzeczywistości.
Literatura
1. Abramowski E., O znaczeniu stowarzyszeń, http://myobywatele.org/bazawiedzy/inspiracje/edward-abramowski-o-znaczeniu-stowarzyszen,
dostęp
07.04.2015.
2. Czubakowska K., Winiarska K., Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych
jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2010.
3. Kamela-Sowińska A. (red.), Rachunkowość jednostek nieprowadzących
działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2002.
4. Kinowska Z., Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, „Infos”, Biuro
Analiz Sejmowych, 6.XII.2012.
5. Gałązka A., Uwaga! Przygotuj się na nowe sprawozdania finansowe!, 10.12.2014,
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1266401.html, dostęp 07.04.2015.
6. Główny Urząd Statystyczny, Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej
kondycji organizacji trzeciego sektora w 2012 r., Warszawa, 28.03.2014.
7. http://poradnik.ngo.pl/x/1350447, dostęp 07.04.2015.
8. http://poradnik.ngo.pl/x/1312052, dostęp 07.04.2015.
9. Nawrocki R., Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, ODDK, Gdańsk 2015.
10. Raabe S., Transformacja i społeczeństwo obywatelskie w Polsce, Raporty Fundacji
Konrada Adenauera, Warszawa 2008.
29
E. Abramowski, O znaczeniu stowarzyszeń, http://myobywatele.org/baza-wiedzy/inspiracje/edwardabramowski-o-znaczeniu-stowarzyszen, dostęp 07.04.2015
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk, FRDL
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków 2010.
12. Stowarzyszenie,
w:
Definicje
związane
z
III
sektorem,
http://media.ngo.pl/x/250756, dostęp 07.04.2015.
13. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20 września 2014 roku.
Akty prawne
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2001r. nr 79
poz. 885.
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591.
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873.
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz.U. 2001 nr
137 poz. 1539 (uchylone 05.09.2014).
Katarzyna Gliszczyńska
Agata Romanowska
Koło Naukowe Rachunkowości Audytor
Uniwersytet Gdański
ISTOTA I METODY KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FIANSOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH
1. Wstęp
W postępującym wciąż procesie globalizacji i dynamizacji otoczenia gospodarczego
grupy kapitałowe, będące efektem procesów koncentracji kapitału przybierających
formę wielopodmiotowych działalności, odgrywają specyficzną rolę. Grupy kapitałowe
są aktywnymi uczestnikami Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, stanowiąc
jednocześnie istotne ogniwo polskiej gospodarki. Obraz sytuacji finansowej grupy
kapitałowej prezentuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnienia konsolidacji sprawozdań
finansowych grup kapitałowych. Opracowanie ma za zadanie ukazać istotę konsolidacji
i stanowi przegląd metod konsolidacji sprawozdań finansowych.
Artykuł bazuje przede wszystkim na najnowszej literaturze z zakresu konsolidacji
sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz na przepisach ustawy
o rachunkowości.
2. Grupa kapitałowa jako podmiot rachunkowości
W dzisiejszych czasach działalność gospodarcza jest w dużej mierze działalnością
wielopodmiotową. Celem przedsiębiorstw jest ciągłe umacnianie swojej pozycji na
rynku, często poprzez wchodzenie w związki kapitałowe z innymi jednostkami
gospodarczymi. Dzięki temu jest możliwe:
- rozszerzenie i dywersyfikacja zakresu prowadzonej działalności, co może
prowadzić do redukcji ryzyka, mającego swoje podłoże w możliwości
załamania się istniejących rynków zbytu, doprowadzającego do zmniejszenia
popytu na rynkach, na których działa przedsiębiorstwo,
- pozyskanie nieujmowanych dotąd w sprawozdaniach finansowych aktywów
lub innych zasobów, związanych głównie z kapitałem ludzkim, np. know-how,
doświadczenia, wiedzy, zdolności menedżerskich,
- uzyskanie nieznanych dotąd technologii, często opatentowanych lub
chronionych tajemnicą handlową, tajemnicą produkcji itp.,
- rozszerzenie zasięgu geograficznego prowadzonej działalności, zarówno
poprzez pozyskanie nowych rynków zbytu, jak też zdobycie dostępu do
nowych rynków surowcowych, materiałowych oraz rynków tańszej siły
roboczej itp.,
102
- zdobycie nowych grup klientów, bądź też poszerzenie ich dotychczasowego
grona.1
Przepisy ustawy o rachunkowości definiują grupę kapitałową jako: „jednostkę
dominującą wraz z jednostkami zależnymi”.2 Identyczną definicję znaleźć można
w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Z kolei A. Karmańska
określa grupę kapitałową jako „wyraz swoistej synergii niezależnych organizmów
gospodarczych, z których każdy z osobna spełnia jakieś funkcje i realizuje postawione
sobie cele, ale poprzez powiązania kapitałowe osiąga dodatkowo jeszcze inne korzyści.” 3
Dla lepszego zrozumienia tematu definicje jednostek powiązanych zostały
wyjaśnione w tabeli 1.
Tabela 1. Definicje jednostek powiązanych
Rodzaj jednostki
Jednostka
dominująca
Jednostka
zależna
Jednostka
współzależna
1
2
Definicja
Spółka handlowa lub przedsiębiorstwo państwowe, sprawujące kontrolę nad inną
jednostką, a w szczególności:
a) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio przez udziały większość ogólnej liczby
głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie
porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa do
głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub
b) uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki
(zależnej) w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby, lub
jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu,
posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką
dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub
c) uprawnioną do powoływania albo odwoływania większości członków organów
zarządzających lub nadzorujących, lub administrujących innej jednostki
(zależnej), lub
d) będącą udziałowcem jednostki, której członkowie zarządu w poprzednim roku
obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia
sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy, stanowią jednocześnie
więcej niż połowę składu zarządu tej jednostki (zależnej) lub osoby, które
zostały powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez
jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki (zależnej).
Jednostka będąca spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym
zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowana przez jednostkę
dominującą.
Jednostka, która jest współkontrolowana przez wspólników na podstawie zawartej
pomiędzy nimi umowy, umowy spółki lub statutu.
R. Ignatowski, Konsolidacja sprawozdań finansowych, T.1, ODDK, Gdańsk 2012, s. 26-27.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.),
art. 3 ust. 1, pkt. 44.
3
A. Karmańska, Ocena efektów ekonomiczno-finansowych grupy kapitałowej na podstawie
analizy wskaźnikowej, [w:] S. Wiankowski, Z. Bogusławski, J. Borzęcki, A. Karmańska, Zarządzanie
grupą kapitałową. Analiza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych, Instytut Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 1999, s. 91.
Jednostka będącą spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym
zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, która ulega znaczącemu wpływowi
wywieranemu przez znaczącego inwestora.
Jednostka będąca spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, która
posiada w innej jednostce – niebędącej jednostką zależną lub współzależną – nie
mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywiera znaczący
Znaczący
wpływ wobec tej jednostki, przy czym liczbę głosów ustala się z zachowaniem
inwestor
zasady określonej w pkt 37 lit. a. Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy,
niż 20%, jeżeli występują inne okoliczności, wskazujące na wywieranie znaczącego
wpływu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U.
1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm), art. 3, ust. 1, pkt. 37-41.
Jednostka
stowarzyszona
Syntetyczne ujęcie informacji zawartych w tabeli 1. zaprezentowano na rysunku 1.
I. Kontrola
Jednostka
dominująca
>50%-100%
Jednostka
zależna
II. Współkontrola
Wspólnik
I
~50%
III. Znaczący wpływ
Wspólnik
II
Umowa
wspólników
Jednostka
współzależna
~50%
Znaczący
inwestor


spółka handlowa
przedsiębiorstwo
państwowe


spółka handlowa
podmiot
utworzony
i działający według
przepisów obcego
prawa handlowego
20-50%
Jednostka
stowarzyszona
Rysunek 1. Struktura jednostek powiązanych
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Remlein, Rachunkowość grup kapitałowych, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 26.
Istnieje wiele motywów tworzenia grup kapitałowych. Obecnie literatura
przedmiotu wymienia najczęściej obok kluczowej przyczyny, tj. rozwoju
przedsiębiorstwa, szereg innych przesłanek, takich jak profity płynące z efektu synergii
operacyjnej (np. korzyści skali, integracji technicznej; redukcja kosztów transakcyjnych),
korzyści podatkowe, czy zwiększenie swobody działania.4
3. Istota i cel konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości konsolidacja oznacza łączenie
sprawozdań finansowych, jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej poprzez
4
M. Lewandowski, Istota i motywy fuzji i przejęć przedsiębiorstw, [w:] w. Frąckowiak (red.), Fuzje i
przejęcia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 32-43.
sumowanie stosownych pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej oraz
zależnych od niej jednostek, przy uwzględnieniu niezbędnych wyłączeń i korekt. 5
Obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ma
miejsce, gdy powstanie relacja kontroli lub współkontroli. Najważniejszym celem
konsolidacji sprawozdań finansowych jest rzetelne i zrozumiałe pokazanie sytuacji
majątkowej i wyniku finansowego jednostki dominującej. Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe stanowi ogromną wartość informacyjną, w szczególności dla akcjonariuszy
większościowych spółki dominującej. Rzetelne przedstawienie ma za zadanie wskazanie
aktywów, nad którymi jednostka dominująca sprawuje kontrolę ekonomiczną, a także
źródeł finansowania tych aktywów. Celem skonsolidowanych sprawozdań finansowych
jest również zapewnienie przestrzegania przez grupy kapitałowe zasady przewagi treści
ekonomicznej nad formą prawną.6
Do części składowych skonsolidowanego sprawozdania finansowego zalicza się:
1) skonsolidowany bilans,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat,
3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
5) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.7
Metody konsolidacji zawarte w polskim prawie bilansowym są zbieżne
z zaleceniami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Konsolidacji danych
jednostek powiązanych dokonuje się przy zastosowaniu następujących metod:
1) metody konsolidacji pełnej,
2) metody konsolidacji proporcjonalnej,
3) metody praw własności.8
Charakterystyce powyższych metod został poświęcony kolejny rozdział artykułu.
4. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych
Głównym sposobem sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej jest metoda konsolidacji pełnej. Stosuje się ją, kiedy dochodzi do
sprawowania przez jednostkę dominującą kontroli, w rozumieniu ustawy o
rachunkowości, nad jednostką zależną.9 Polega ona na zsumowaniu, w pełnej wartości,
poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych, zarówno jednostki dominującej jak i
5
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), art. 3, ust.
1, pkt. 45.
6
T. Kalwat, Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną. Poradnik praktyczny, Difin, Warszawa
2004, s. 20-21.
7
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), art. 55 ust.
2.
8
J. Rak, J. Turyna, Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej, Difin, Warszawa 2004, s. 119.
9
T. Kalwat, Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną. Poradnik praktyczny, Difin, Warszawa
2004, s. 17-18.
jednostek zależnych, a także dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt.10 Inaczej mówiąc
kwoty bilansów, rachunków zysków i strat, rachunków przepływów pieniężnych
i zestawień zmian w kapitale tych jednostek ulegają sumowaniu. Natomiast dzięki
wyłączeniom i korektom można pokazać obraz grupy kapitałowej, tak jakby była ona
jednym podmiotem gospodarczym. Liczba i rodzaj dokonywanych wyłączeń i korekt
zależy od tego, kiedy skonsolidowane sprawozdanie finansowe było sporządzane.11
Metoda konsolidacji pełnej dzieli się na kilka etapów. Pierwszą fazą jest wycena
aktywów netto jednostki zależnej według wartości godziwej. Dokonuje się tego na dzień
objęcia kontroli przez jednostkę dominującą nad jednostką zależną. Wartość godziwa
jest rozliczna proporcjonalnie do udziałów, będących w posiadaniu jednostki
dominującej, a także innych jednostek grupy kapitałowej, które zostały objęte
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz udziałowców mniejszościowych.12
Warto zaznaczyć, że poprzez aktywa netto rozumie się aktywa jednostki pomniejszone
o zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi własnemu.13 Natomiast
wartością godziwą jest kwota, za którą dany składnik aktywów mógłby zostać
wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy
zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, jednak niepowiązanymi ze sobą
stronami.14 Wartość godziwą aktywów netto jednostki zależnej ustala się poprzez
wycenienie poszczególnych pozycji aktywów i pasywów danej jednostki według wartości
godziwej, np. wartość notowanych papierów wartościowych ustala się odejmując koszty
sprzedaży od aktualnego kursu notowań, a zobowiązań poprzez zdyskontowaną wartość
kwot, które należy zapłacić, wyznaczoną przy odpowiednich bieżących stopach
procentowych. Gdy nastąpi już wycena aktywów netto jednostki zależnej według
wartości godziwej, należy zsumować pozycje odpowiednich sprawozdań finansowych
jednostki dominującej i jednostek zależnych. Przy sumowaniu nie ma znaczenia
procentowy udział jednostki dominującej w aktywach netto jednostki zależnej, dlatego
bierze się pod uwagę pozycje w pełnej wartości.15
Kolejnym etapem konsolidacji metodą pełną jest dokonanie korekt kapitałowych.
Przeprowadza się je, aby uniknąć podwójnego sumowania wartości majątku oraz źródeł
ich finansowania, a także żeby pokazać w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
grupę kapitałową jako jeden podmiot rachunkowości. W bilansie dokonuje się korekt
10
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), art. 60,
ust. 1.
11
M. Remlein, Rachunkowość grup kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s.116117.
12
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań
finansowych grup kapitałowych (Dz.U. 2008 Nr 162 poz. 1004), par. 12, ust. 1.
13
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), art. 3, ust.
1, pkt. 29.
14
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), art. 28,
ust. 6.
15
M. Remlein, Rachunkowość grup kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 118121.
kapitałowych, w których następuje wyeliminowanie wartości nabycia udziałów jednostki
dominującej w jednostce zależnej z pozycji Inwestycje długoterminowe oraz wartości
poszczególnych pozycji kapitałów własnych jednostki zależnej, które stanowią
wartościowe odzwierciedlenie aktywów netto tej jednostki z Kapitałów własnych.
Kapitałem podstawowym grupy kapitałowej jest zatem kapitał podstawowy jednostki
dominującej na dzień nabycia udziałów. Pozycje kapitału własnego jednostek zależnych
objętych konsolidacją, które zostały wypracowane przed dniem nabycia udziałów przez
jednostkę dominującą podlegają wyłączeniu. Są to m.in. kapitał podstawowy, należne
wpłaty na kapitał podstawowy, kapitał własny, kapitał z aktualizacji wyceny czy zysk
netto. Natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzanym na
dzień bilansowy do kapitału własnego grupy kapitałowej można zaliczyć te części
składników kapitału własnego jednostek zależnych, które powstały po objęciu nad nimi
kontroli przez jednostkę dominującą.
Po dokonaniu korekt kapitałowych należy wyłączyć efekty transakcji w grupie
kapitałowej. Etap ten polega na wyłączeniu, podczas sporządzania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego, wszystkich obrotów i sald, które
powstały w wyniku transakcji pomiędzy jednostkami z tej samej grupy kapitałowej, która
dla celów konsolidacji jest uznawana za jeden podmiot rachunkowości. Wyłączeniu
podlegają zatem:
- wzajemne rozrachunki (w tym należności i zobowiązania) jednostek objętych
konsolidacją,
- przychody i koszty operacji gospodarczych przeprowadzonych między
jednostkami objętymi konsolidacją,
- zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych, które dokonane
zostały między jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości
aktywów podlegających konsolidacji,
- dywidendy naliczone lub wypłacone jednostce dominującej i innym
jednostkom objętym konsolidacją przez jednostki zależne. 16
W ciągu roku obrotowego może nastąpić także zbycie udziałów w jednostce
zależnej.
W takim przypadku w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wykazuje się:
wyniki działalności, które zostały osiągnięte przez daną jednostkę zależną do dnia zbycia
udziałów przez jednostkę dominującą oraz wynik ze zbycia udziałów jednostki zależnej,
który liczy się jako różnicę między przychodem ze zbycia udziałów a odpowiadającą im
częścią aktywów netto jednostki zależnej, skorygowaną o nieodpisaną część wartości
firmy lub ujemnej wartości firmy dotyczącą zbytych udziałów.17
W pełnej metodzie konsolidacji przy sporządzaniu skonsolidowanego
sprawozdania należy także dokonać odpisów wartości firmy lub ujemnej wartości firmy,
16
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), art. 60,
ust. 6.
17
Ibidem, art. 60, ust. 8.
zaczynając od miesiąca, w którym nastąpiło objęcie kontroli nad jednostką zależną.18
Odpisów od wartości firmy dokonuje się metodą liniową w okresie nie dłuższym niż 5 lat,
a wartość tych odpisów zapisuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat
w pozycji Odpis wartości firmy – jednostki zależne. Z kolei ujemną wartość firmy ujmuje
się w pozycji Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne do wysokości, w jakiej
dotyczy przyszłych strat i kosztów oszacowanych w wiarygodny sposób, a zalicza się go
do okresu sprawozdawczego, w którym te straty i koszty wpływają na wynik finansowy.
Jeżeli występuje sytuacja, że straty i koszty nie zostały poniesione we wcześniej
przewidywanych okresach sprawozdawczych to wartość ujemną firmy, która ich dotyczy
odpisuje się: do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów
trwałych, jednak z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych
na rynkach regulowanych, przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej
użyteczności aktywów, które zostały nabyte i podlegają amortyzacji lub powyżej wartości
godziwej aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych
notowanych na rynkach regulowanych, kiedy zalicza się je do pozostałych przychodów
operacyjnych.19 Przy ustalaniu wartości odpisu ujemnej wartości firmy brany jest pod
uwagę okres użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
ponieważ od ujemnej wartości firmy dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, przy
uwzględnieniu średniej ważonej okresu użyteczności tych aktywów.20
Kolejnym elementem pełnej metody konsolidacji jest wycena kapitałów
mniejszości, która to jest dokonywana po raz pierwszy w momencie objęcia kontroli
przez jednostkę dominującą nad jednostką zależną. Kapitały mniejszości stanowią
udziały w kapitale własnym jednostek zależnych, które są w posiadaniu przez osoby i
jednostki inne, niż te objęte konsolidacją. Ich wartość początkowa jest ustalana w
wysokości, która odpowiada wartości godziwej ich aktywów netto, ustalonej na dzień
rozpoczęcia kontroli.21 Wartość ta musi być uaktualniana na koniec każdego roku.
Wartość kapitałów mniejszości może ulec zmianie na skutek zmiany wartości aktywów
netto jednostki zależnej. Przykładem zmiany wartości kapitałów mniejszościowych może
być zysk wypracowany przez jednostkę zależną wypłacony akcjonariuszom w postaci
dywidendy.22 Każda zmiana wartości kapitałów mniejszościowych związana z
wypracowanym przez jednostkę zależną wynikiem finansowym jest brana pod uwagę w
skonsolidowanym bilansie w pozycji Kapitał mniejszości, w skonsolidowanym rachunku
zysków i strat w pozycji Zyski (straty) mniejszości i w skonsolidowanym rachunku
18
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań
finansowych grup kapitałowych (Dz.U. 2008 Nr 162 poz. 1004), par. 12 ust. 3.
19
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), art. 44b,
ust. 10-12.
20
M. Remlein, Rachunkowość grup kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 170.
21
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), art. 60,
ust. 9.
22
M. Remlein, Rachunkowość grup kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 173.
przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią w pozycji Zyski (straty)
mniejszości.23
Metoda proporcjonalna
Stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości metodzie konsolidacji
proporcjonalnej podlegają dane jednostek współzależnych, rozumianych jako jednostki
współkontrolowane przez wspólników na podstawie łączącej ich umowy, umowy spółki
bądź też statutu.24 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone przy
zastosowaniu metody proporcjonalnej opiera się na zsumowaniu poszczególnych pozycji
sprawozdań finansowych wspólnika jednostki współzależnej w pełnej wartości, z częścią
wartości poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostek współzależnych,
proporcjonalną do wartości udziałów, będących w posiadaniu jednostek grupy
kapitałowej objętych konsolidacją, dokonaniu odpowiednich wyłączeń oraz korekt. 25
W procedurze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego według
metody proporcjonalnej przeprowadzanej na dzień objęcia współkontroli, można
wyróżnić następujące etapy:
1) identyfikacja aktywów i pasywów jednostki współzależnej na moment jej
podporządkowania,
2) wycena aktywów netto jednostki współzależnej w ich wartości godziwej, razem
z ustaleniem kwot rezerw lub odpowiednio kwot aktywów z tytułu różnic
przejściowych powstałych na wycenie ustalonych aktywów netto jednostki
współzależnej według ich wartości godziwych na dzień objęcia nad nią kontroli,
3) zsumowanie poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych wspólnika
jednostki współzależnej w pełnej wysokości i jednostki współzależnej
proporcjonalnie do wysokości objętych udziałów, przy uwzględnieniu wyceny w
wartości godziwej,
4) dokonanie wyłączenia:
- wartości nabycia udziałów w jednostce współzależnej posiadanych przez
wspólnika, który sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
- wartości aktywów netto jednostki współzależnej wycenionych w wartości
godziwej
w części odpowiadającej udziałowi wspólnika,
5) wyznaczenie i uwzględnienie w skonsolidowanym bilansie różnicy z konsolidacji,
mogącej wystąpić w postaci: wartości firmy lub ujemnej wartości firmy.
W sytuacji, gdy konsolidacja według metody proporcjonalnej dokonywana jest na koniec
okresu sprawozdawczego, obok wyżej wymienionych korekt należy jeszcze dokonać:
23
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań
finansowych grup kapitałowych (Dz.U. 2008 Nr 162 poz. 1004), par. 13, ust. 4.
24
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), art. 3, ust.
1, pkt. 40; art. 59, ust. 2.
25
Ibidem, art. 61, ust. 1.
- wyłączeń rezultatów transakcji przeprowadzonych pomiędzy jednostkami
powiązanymi,
- wyłączeń zysków/strat niezrealizowanych, które zawarte są w aktywach
jednostek powiązanych,
- odpisów od wartości firmy lub też ujemnej wartości firmy.26
Podstawowa różnica między metodą pełną a metodą proporcjonalną konsolidacji
sprawozdań finansowych tkwi w sposobie wykazywania własności aktywów netto
jednostek innych niż wspólnik. Metoda pełna jest efektem koncepcji rozszerzonego
podmiotu dominującego, stosownie do której udziały mniejszości traktuje się jako
integralną część sprawozdania i ujmuje się je według wartości godziwej. Metoda
proporcjonalna natomiast odnosi się do koncepcji własnościowej, zgodnie z którą
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ukazywane są wyłącznie aktywa netto
według udziału większości. Pozostałych udziałów nie wykazuje się.27
Metoda praw własności
Konsolidacja według metody praw własności określana jest także mianem
konsolidacji liniowej. Uzależnia ona technikę konsolidacji (a w zasadzie wycenę udziałów
w jednostkach podporządkowanych) od zasięgu kontroli wywieranej przez jednostkę
dominującą nad jednostką podporządkowaną. Owa metoda polega na aktualizacji
(urealnieniu) wartości udziałów (akcji) w podmiotach podporządkowanych nieobjętych
konsolidacją pełną, będących w posiadaniu podmiotu dominującego. Aktualizacja
wartości udziałów może stanowić rezultat wypracowanego przez podmiot
podporządkowany zysku lub też może wynikać z rewaloryzacji majątku podmiotu
podległego.28
Biorąc pod uwagę zakres podmiotowy zastosowania metody, zgodnie z przepisami
polskiego ustawodawstwa, metodę praw własności należy stosować w przypadku:
- udziałów w jednostkach stowarzyszonych,
- udziałów w jednostkach współzależnych, jeśli metoda praw własności została
przyjęta przez grupę kapitałową w polityce rachunkowości jako metoda
wyceny i prezentacji danych jednostki współzależnej,
- udziałów w jednostce zależnej, w stosunku do której istnieją ograniczenia
w sprawowaniu kontroli, a równocześnie owa jednostka zależna objęta była
uprzednio konsolidacją lub też jednostka dominująca wstąpiła w prawa
znaczącego inwestora bądź wspólnika jednostki współzależnej. Podkreślenia
wymaga jednakże fakt, iż w stosunku do każdej jednostki współzależnej może
26
M. Remlein, Rachunkowość grup kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 185.
M. Strojek-Filus, Metoda proporcjonalna konsolidacji sprawozdań finansowych, [w:] H. Buk (red.),
Konsolidacja sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Katowice 2010, s. 114.
28
A. Helin, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, ODDK, Gdańsk 2009, s. 106-107.
27
zostać zastosowana, zależnie od przyjętych dla grupy kapitałowej zasad
(polityki) rachunkowości, metoda proporcjonalna.29
Stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości metoda praw własności
sprowadza się do wykazania w aktywach trwałych bilansu udziałów w jednostkach
podporządkowanych w cenie ich nabycia skorygowanej o przypadające na rzecz
jednostki dominującej, wspólnika jednostki współzależnej bądź znaczącego inwestora
zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego jednostki podporządkowanej, które
nastąpiły od dnia rozpoczęcia sprawowania kontroli, uzyskania współkontroli lub też
znaczącego wpływu do dnia bilansowego. Korekta wartości udziałów uwzględnia też
zmniejszenia z tytułu rozliczeń z właścicielami. Udział w zysku (stracie) netto jednostki
podporządkowanej należy skorygować o odpis wartości firmy lub też ujemnej wartości
firmy, z zachowaniem określonych w przepisach ustawy zasad oraz o odpis różnic w
wycenie aktywów netto w ich wartościach godziwych i wartościach księgowych,
przypadających na dany okres sprawozdawczy.30
Zastosowanie metody praw własności związane jest również z wykazaniem w
rachunku zysków i strat, w oddzielnej pozycji, udziału w zysku (stracie) netto jednostki
podległej, z wyłączeniem zawartych w aktywach zysków lub strat z tytułu transakcji
dokonanych pomiędzy jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym i daną
jednostką podporządkowaną, proporcjonalnie do kwot posiadanych udziałów. 31
5. Zakończenie
Reasumując, skonsolidowane sprawozdania finansowe są szczególnym źródłem
informacji o grupach kapitałowych. Ich istotą jest ukazanie jednostek dominujących
i zależnych jako jednego podmiotu rachunkowości, aby możliwe było przedstawienie
w rzetelny sposób sytuacji finansowej jednostki dominującej. Konsolidacja polega na
zsumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej
i jednostek zależnych. Aby ułatwić to zadanie i nie liczyć podwójnie wartości majątku
i źródeł jego finansowania, przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego stosuje się wszelkiego rodzaju korekty i wyłączenia. Forma
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zależy od rodzaju metody konsolidacji,
którą wybiera się w zależności od rodzaju kontroli sprawowanej przez jednostkę
dominującą nad jednostką zależną. Do wyboru są trzy metody sporządzania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego: pełna, proporcjonalna oraz praw
własności.
29
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), art. 59,
ust. 3-6.
30
Ibidem, art. 63, ust. 1.
31
Ibidem, art. 63, ust. 2.
Literatura
1. Helin A., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, ODDK, Gdańsk 2009.
2. Ignatowski R., Konsolidacja sprawozdań finansowych, T.1, ODDK, Gdańsk 2012.
3. Kalwat T., Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną. Poradnik
praktyczny, Difin, Warszawa 2004.
4. Karmańska A., Ocena efektów ekonomiczno-finansowych grupy kapitałowej na
podstawie analizy wskaźnikowej, [w:] S. Wiankowski, Z. Bogusławski, J. Borzęcki,
A. Karmańska, Zarządzanie grupą kapitałową. Analiza i projektowanie rozwiązań
organizacyjnych, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”,
Warszawa 1999.
5. Lewandowski M., Istota i motywy fuzji i przejęć przedsiębiorstw, [w:] w.
Frąckowiak (red.), Fuzje i przejęcia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2009.
6. Rak J., Turyna J., Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej, Difin, Warszawa
2004.
7. Remlein M., Rachunkowość grup kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2013.
8. Strojek-Filus M., Metoda proporcjonalna konsolidacji sprawozdań finansowych,
[w:] H. Buk (red.), Konsolidacja sprawozdań finansowych, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
Spis aktów prawnych
1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591
z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie
szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady
ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
(Dz.U. 2008 Nr 162 poz. 1004).
Marta Głowacka
Norbert Krupiński
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA
Uniwersytet Łódzki
BALANCED SCORECARD JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA KOŁEM NAUKOWYM NA
PRZYKŁADZIE STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO RACHUNKOWOŚCI SIGMA
1. Wstęp
Dynamiczny rozwój gospodarczy oraz zmiany w sposobie prowadzenia
współczesnego biznesu stawiają przed podmiotami gospodarczymi nowe wyzwania
związane z ciągłym zwiększaniem swojej efektywności. Taka sytuacja wymaga od
przedsiębiorstw stosowania nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej oraz
wprowadzania systemów zarządzania strategicznego. Trend ten, choć w znacznie
mniejszym stopniu, jest również zauważalny w organizacjach non-profit. W warunkach
ograniczonych zasobów finansowych zmuszone są do efektywnego poszukiwania źródeł
finansowania, a przede wszystkim do racjonalnego ich wykorzystywania.
W literaturze przedmiotu organizacje non-profit definiowane są jako „organizacje,
które służą poprawie ogólnego poziomu życia społeczeństwa dzięki zebraniu
i redystrybucji odpowiednich zasobów oraz dostarczaniu dóbr fizycznych i usług. Celem
istnienia takich organizacji nie jest osiąganie zysków lub korzyści dla nich samych, toteż
nie dystrybuują one zysków lub nadwyżek między udziałowców lub członków. Mogą
jednak zatrudniać personel i angażować się w przedsięwzięcia generujące zysk, mające
im pomóc w wypełnianiu ich misji”1.
Misja i wizja organizacji non-profit są elementami niezbędnymi do właściwego jej
funkcjonowania. Misja jest tym, co organizacja oferuje otoczeniu2. Wizja natomiast jest
„określeniem przyszłego stanu organizacji, jaki ma ona osiągnąć, przy uwzględnieniu
czynników otoczenia”3. Informacje zawarte w misji i wizji organizacji przekładają się na
jej strategię, którą określa się jako plan integrujący główne cele organizacji i sposoby ich
realizacji pomagający sprawnie zarządzać i w sposób efektywny wykorzystywać zasoby
organizacji4.
1
A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 17.
A. K. Koźmiński, Organizacja, [w:] A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka.,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 42.
3
M. Kostera, S. Kownacki, A. Szumski, Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura
organizacyjna, [w:] A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka…, s. 393.
4
J. Michalak, Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa 2008, s.
179.
2
113
Specyficzną formą organizacji non-profit są organizacje studenckie (w
szczególności koła naukowe). Koła naukowe działają w obrębie uczelni wyższej5. Ich
celem jest rozwijanie zainteresowań i rozwój osobisty członków koła, jak i działalność
naukowa. Prócz realizacji własnych, autonomicznych celów określonych w statucie
organizacji, koła naukowe realizują również zadania przynoszące szerokie korzyści dla
uczelni. Dodatkowo również wspierają zadania realizowane przez uczelnie oraz realizują
zadania przez nią zlecone.
Celem niniejszego referatu jest przedstawienie narzędzia rachunkowości
zarządczej – Balanced Scorecard jako elementu systemu zarządzania organizacją i
propozycja jego zastosowania w specyficznych jednostkach organizacyjnych, którymi są
koła naukowe.
2. Balanced Scorecard jako narzędzie realizacji strategii organizacji non-profit
Narzędziem rachunkowości zarządczej wspierającym przekładanie strategii
organizacji na działania jest Balanced Scorecard w polskiej literaturze przedmiotu
określana jako strategiczna (zbilansowana) karta wyników. Rolę Balanced Scorecard
w przekładaniu misji, wizji i strategii organizacji na działanie przedstawia poniższy
schemat.
Strategiczna karta wyników stanowiła pierwotnie system pomiaru dokonań
organizacji. Współcześnie jednak jest ona nie tylko narzędziem służącym do mierzenia
efektywności, jest ona również centralnym elementem systemu zarządzania
organizacją6. Głównym jej zadaniem jest „pomiar, ocena i komunikacja dokonań w celu
przełożenia strategii na działania przy pomocy różnorodnych mierników” 7. Twórcy
strategicznej karty wyników R. S. Kaplan oraz D. P. Norton szczególną uwagę zwrócili na
niedoskonałość historycznych mierników finansowych w procesie sterowania
organizacją. Dlatego też w Balanced Scorecard, oprócz mierników finansowych,
przedstawiających przeszłe dokonania jednostki, występują również mierniki
wyprzedzające, pozwalające monitorować czynniki wpływające na przyszłe wyniki
organizacji8. Cele i mierniki zawarte w strategicznej karcie wyników pogrupowane są
według czterech perspektyw9: perspektywy finansowej, klienta, procesów
wewnętrznych oraz rozwoju. Balanced Scorecard pozwala zatem na integrację i
zbilansowanie celów finansowych i niefinansowych, które z punktu widzenia organizacji
non-profit są najważniejsze.
5
Art. 204 ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym daje studentom prawo zrzeszania się w uczelnianych
organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych
i sportowych, na zasadach określonych w ustawie.
6
R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników – jak przełożyć strategię na działanie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 37.
7
J. Michalak, Pomiar dokonań…, s. 112 – 113.
8
R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników…, s. 27.
9
Ibidem, s. 27.
Misja
Po co jesteśmy
Podstawowe wartości
W co wierzymy
Wizja
Jacy chcemy być
Strategia
Plan gry
Balanced Scorecard
Zastosowanie i koncentracja na strategii
Inicjatywy strategiczne
Co mamy robić
Cele osobiste
Co powinienem robić
STRATEGICZNE REZULTATY
Usatysfakcjonowani
akcjonariusze
Zadowoleni klienci
Efektywne
procesy
Motywowani i
przygotowani
pracownicy
Rysunek 1. Rola Balanced Scorecard w przekładaniu misji, wizji i strategii organizacji na
działanie
Źródło: J. Fijałkowska, A. Jarugowa, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002, s. 82.
Strategiczna karta wyników jest również narzędziem służącym do pomiaru
izarządzania kapitałem intelektualnym, który jest najważniejszym zasobem organizacji
non-profit. Kapitał intelektualny A. A. Jaruga definiuje jako „wszystkie aktywa
niematerialne (…), które mogą zwiększyć wartość rynkową firmy i doskonalić jej zdolność
konkurencyjną. Kapitał intelektualny dzieli się na: kapitał ludzki, kapitał strukturalny
i kapitał kliencki”10. Kapitał ludzki odnosi się do członków organizacji, a dokładniej do ich
umiejętności, wykształcenia, doświadczenia oraz motywacji do działania11. Kapitał
10
A. A. Jaruga, Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej, [w:] A. Szychta (red.), Rachunkowość
zarządcza…, s. 56.
11
J. Fijałkowska, A. Jarugowa, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje
i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kard Sp. z o.o., Gdańsk 2002, s. 61.
strukturalny to „patenty, systemy komputerowe i administracyjne, kultura
organizacyjna”12. Kapitał kliencki dotyczy relacji z klientami.
Struktura Balanced Scorecard organizacji non-profit (por. rysunek 2.), jest z natury
rzeczy inna niż przedsiębiorstw, których głównym celem jest wypracowanie zysku i
zwiększenie wartości dla akcjonariuszy. W jednostkach nastawionych na zysk na
najwyższym miejscu w hierarchii perspektyw znajduje się perspektywa finansowa. Istotą
organizacji non-profit nie jest osiąganie zysków, a cel wyższego rzędu np. zmniejszenie
liczby wypadków na drogach, który jest wyrażony w misji. Z tego też powodu, to właśnie
misja będzie zajmowała kluczową pozycję w strukturze Balanced Scorecard organizacji
non-profit. Strategia natomiast nadal będzie rdzeniem strategicznej karty wyników, gdyż
pozwala ona zintegrować działania niezbędne w celu osiągnięcia misji13.
P. R. Niven zwraca również uwagę na perspektywę klienta, która w Balanced
Scorecard organizacji non-profit powinna zostać szczególnie wyróżniona. Wynika to z
faktu, że dla organizacji nie działających dla zysku właśnie kreowanie wartości dla
klientów i zaspokojenie ich potrzeb będzie najważniejszym czynnikiem świadczącym o
realizacji misji14.
Perspektywa finansowa z punktu widzenia organizacji non-profit również jest
istotna. Do realizacji misji organizacji oraz zaspokajania potrzeb klientów niezbędne są
środki finansowe15. Należy jednak podkreślić, że (w przeciwieństwie do przedsiębiorstw)
zysk nie jest właściwym miernikiem świadczącym o efektywności organizacji non-profit
z perspektywy finansowej. W organizacjach non-profit miernik ten należałoby zastąpić
np. wskaźnikiem udziału kosztów realizacji zadań statutowych w kosztach ogółem.
Perspektywa procesów wewnętrznych powinna dawać odpowiedź na pytanie:
„W jakich procesach musimy się wyróżnić by usatysfakcjonować klientów mając na
uwadze ograniczenia budżetowe?”16.
Organizacja non-profit opiera się na kapitale intelektualnym jej członków, na ich
umiejętnościach, doświadczeniu i poświęceniu w realizacji celów wyższego rzędu.
Stopień realizacji misji w dużej mierze będzie zależał od motywacji i zaangażowania
członków organizacji. Dlatego też perspektywa rozwoju koncentruje się na ciągłym
doskonaleniu organizacji i zwiększaniu jej kapitału intelektualnego17.
Balanced Scorecard jest narzędziem wspierającym kluczowe procesy zarządzania,
a także elementem systemu komunikowania. Cele i strategia zawarte w strategicznej
karcie wyników znajdują odzwierciedlenie w wyznaczonych celach, planach oraz
budżetach. Dostarczając informacji o misji i strategii Balanced Scorecard koordynuje
12
Ibidem, s. 61.
P. R. Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies,
John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2003, s. 33.
14
Ibidem, s. 33 – 34.
15
Ibidem, s. 34 – 25.
16
Ibidem, s. 35.
17
Ibidem, s. 35.
13
działania członków organizacji i motywuje ich do działania18. Monitorowanie wdrażania
strategii dostarcza informacji o odchyleniach, które są niezbędne do podjęcia
odpowiednich działań korygujących, mających na celu dopracowanie strategii
i usprawnienie systemu zarządzania organizacją19.
MISJA
Perspektywa klienta
Kto jest naszym klientem?
Jak kreujemy wartość dla
naszych klientów?
Perspektywa finansowa
Jak możemy zwiększyć
wartość dla klientów
jednocześnie kontrolując
koszty?
Perspektywa procesów
wewnętrznych
STRATEGIA
W jakich procesach musimy
się wyróżnić by
usatysfakcjonować klientów
mając na uwadze
ograniczenia budżetowe?
Perspektywa wiedzy i
rozwoju
Jak stworzyć odpowiednie
warunki do rozwoju, zmian
przy stawianych nam
wymaganiach?
Rysunek 2. Balanced Scorecard dla organizacji non-profit
Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. R. Niven, Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government
and Nonprofit Agencies, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2003, s. 32.
3. Balanced Scorecard jako narzędzie zarządzania kołem naukowym na
przykładzie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA20 działa przy Katedrze
Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Powstało w 1978 roku i
jest najstarszym kołem rachunkowości w Polsce. Celem działania SKNR SIGMA jest
18
R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników…, s. 41.
T. Wnuk-Pel, Zrównoważona karta dokonań jako system pomiaru działalności i zarządzania
strategicznego, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo C. H.
Beck, Warszawa 2006, s. 472 – 475.
20
W skrócie: SKNR SIGMA.
19
rozwijanie zainteresowań członków koła oraz zdobywanie praktycznych umiejętności z
zakresu rachunkowości i finansów. Koło realizuje liczne projekty o skali regionalnej, jak i
ogólnopolskiej, takie tak: konferencje, szkolenia, warsztaty, a także prowadzi szeroką
działalność naukową.
W celu poznania systemu zarządzania kołem naukowym konieczne było
przeprowadzenie badania empirycznego metodą studium przypadku. Celem badania
było pozyskanie informacji na temat systemów rachunkowości zarządczej występujących
w specyficznej jednostce organizacyjnej jaką jest koło naukowe oraz ocena efektywności
i przydatności tych systemów w procesie zarządzania kołem naukowym.
Przeprowadzone studium przypadku pozwoliło poznać system zarządzania kołem
naukowym. Działalność Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA reguluje
regulamin z dnia 26.11.2004 r. (po nowelizacji z dnia 17.05.2005 r.). Zgodnie
z regulaminem za zarządzanie kołem i podejmowanie decyzji odpowiedzialny jest zarząd
w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik. Zarząd jest
ciałem kolegialnym podejmującym decyzje wspólnie i ponoszącym solidarną
odpowiedzialność za efekty swoich działań. Dodatkowo każdy członek zarządu
indywidualnie odpowiada za sprawy leżące w jego kompetencji.
Wyniki badania empirycznego pozwoliły stwierdzić, że w Studenckim Kole
Naukowym Rachunkowości SIGMA brakuje zintegrowanego systemu zarządzania, który
sprzyjałby realizacji misji i wizji koła integrując jednocześnie cele finansowe i
niefinansowe koła. Narzędziem rachunkowości zarządczej, które mogłoby zostać
wykorzystane do zarządzania kołem naukowym jest Balanced Scorecard (strategiczna
karta wyników). Poniżej została przedstawiona autorska koncepcja strategicznej karty
wyników przygotowanej dla Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA.
Ogólną strukturę strategicznej karty wyników SKNR SIGMA przedstawia poniższy
schemat.
Struktura Balanced Scorecard koła naukowego charakteryzuje się specyficznymi
cechami. Kluczową pozycję w strukturze zajmuje misja koła, która znajduje swoje
odzwierciedlenie
w celach strategicznych pogrupowanych według czterech perspektyw. Wyróżnienie
perspektywy wiedzy i rozwoju jest tu szczególnie istotne, perspektywa ta z punktu
widzenia koła naukowego wydaje się być najważniejsza (por. Tabela 1). Wynika to
zsamej istoty działania koła, które ma na celu rozwój i poszerzanie zainteresowań oraz
wiedzy jego członków.
MISJA
Poszerzanie wiedzy i zainteresowań z zakresu rachunkowości wśród członków koła
Perspektywa wiedzy i
rozwoju




Wzrost liczby
publikowanych referatów i
artykułów
Wzrost liczby
realizowanych projektów
naukowo-badawczych
Wzrost liczby członków
koła biorących udział w
konferencjach i debatach
Podnoszenie kwalifikacji
członków koła
Perspektywa procesów
wewnętrznych
Perspektywa klienta




Wzrost liczby studentów
obecnych na
organizowanych przez koło
szkoleniach/warsztatach
Poprawa satysfakcji
uczestników
szkoleń/warsztatów
Stworzenie oferty
szkoleń/warsztatów
dopasowanej do wymagań
studentów
Poprawa satysfakcji
sponsorów

STRATEGIA



Zmniejszenie rotacji wśród
nowo przyjętych członków
koła
Wzrost aktywności wśród
członków koła
Wzrost liczby inicjatyw
zgłaszanych przez
członków koła
Wzrost efektywności w
realizacji projektów
Perspektywa finansowa




Efektywne
wykorzystywanie
otrzymanych środków
Pozyskiwanie nowych
sponsorów
Obniżanie wydatków
ponoszonych na działalność
niezwiązaną z działalnością
statutową
Zachowanie równowagi w
źródłach finansowania
Rysunek 3. Ogólna struktura strategicznej karty wyników Studenckiego Koła
Naukowego Rachunkowości SIGMA
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 1. Strategiczna karta wyników Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA
Perspektywa
Wiedzy i
rozwoju
Cele ogólne
Miary osiągnięcia celów
1. Wzrost liczby publikowanych
referatów i artykułów
Liczba opublikowanych referatów i artykułów
2. Wzrost liczby realizowanych
projektów naukowo-badawczych
Liczba zrealizowanych projektów naukowobadawczych
3. Wzrost liczby członków koła
biorących udział w konferencjach i
debatach
4. Podnoszenie kwalifikacji członków
koła
1. Zmniejszenie rotacji wśród nowo
przyjętych członków koła
2. Wzrost aktywności wśród
członków koła
Procesów
wewnętrznych
3. Wzrost liczby inicjatyw zgłaszanych
przez członków koła
1. Wzrost liczby studentów obecnych
na organizowanych przez koło
20 opublikowanych
referatów/artykułów
Liczba członków koła biorących udział w
konferencjach i debatach
Liczba zorganizowanych szkoleń wewnętrznych
ó
ó
ś
ó
ł
ł
ó
ę
ó
ł
ł
ó
ł
x 100%
x 100%
Liczba zgłoszonych inicjatyw
4. Wzrost efektywności w realizacji
projektów
Klienta
Cele szczegółowe
(planowane
wskaźniki) na rok
2015
x 100%
ó
x
100%
120
Inicjatywy (zadania)
Nawiązywanie współpracy z
czasopismami oraz portalami
publikującymi teksty z zakresu
rachunkowości.
Nawiązywanie nowych
kontaktów z organizacjami ze
świata biznesu w celu organizacji
wspólnych przedsięwzięć.
Wzrost liczby
projektów o 2 w
stosunku do roku
ubiegłego
Wzrost wskaźnika o
10% w stosunku do
roku ubiegłego
2 szkolenia w ciągu
semestru
Wskaźnik powinien
wynosić 100%
Wskaźnik powinien
kształtować się na
poziomie 90-100%
Liczba zgłaszanych
inicjatyw powinna
być jak największa
Wskaźnik nie
powinien przekroczyć
100%
Uruchomienie programu szkoleń
wewnętrznych dla członków koła
Poprawa skuteczności systemu
rekrutacji i selekcji.
Podejmowania działań mających
na celu aktywizację członków
koła.
Zachęcanie członków do
zgłaszania inicjatyw i realizacji
własnych pomysłów.
Budowanie skutecznych
zespołów projektowych i
odpowiednie ich motywowanie.
Wskaźnik powinien
wynosić 100%
Szerokie działania promocyjne i
marketingowe promujące
Promowanie i zachęcanie do
udziału w konferencjach.
Perspektywa
Cele ogólne
Cele szczegółowe
(planowane
wskaźniki) na rok
2015
Miary osiągnięcia celów
szkoleniach/warsztatach
2. Poprawa satysfakcji uczestników
szkoleń/warsztatów
3. Stworzenie oferty
szkoleń/warsztatów dopasowanej do
wymagań studentów
4. Poprawa satysfakcji sponsorów
Ocena z zastosowaniem pięciopunktowej skali na
podstawie badania ankietowego wśród studentów
ń
ł
ń
x 100%
ł
Ocena współpracy wystawiona przez sponsora:
pozytywna/negatywna
1. Efektywne wykorzystywanie
otrzymanych środków
x 100%
Finansowa
2. Pozyskiwanie nowych sponsorów
3. Obniżanie wydatków ponoszonych
Kwota środków finansowych pozyskanych od
sponsorów
ą
ł
ół
ś ą
ą
x 100%
Inicjatywy (zadania)
Wzrost wskaźnika o
10% w stosunku do
roku ubiegłego
projekty koła wśród studentów.
Zapewnienie jak najwyższej
jakości oferowanych
szkoleń/warsztatów oraz
profesjonalna ich organizacja.
Stworzenie formularza
internetowego, dzięki któremu
studenci będą mogli zgłaszać
zapotrzebowanie na
szkolenia/warsztaty z
określonego zakresu
tematycznego.
Dotrzymywanie oraz
profesjonalna realizacja
warunków umowy
sponsoringowej.
Tworzenie kompleksowych
planów i budżetów oraz
rachunku kosztów
pozwalających na
minimalizowanie wydatków i
efektywne wykorzystywanie
środków finansowych.
Przygotowanie indywidualnych
ofert dla każdego potencjalnego
sponsora.
Wskaźnik na
Ograniczenie działalności
Wzrost poziomu
satysfakcji studentów
w porównaniu z
rokiem ubiegłym
Wskaźnik powinien
wynosić 100%
Pozytywna ocena
współpracy
Wskaźnik nie
powinien przekroczyć
100% (pożądana jest
tendencja malejąca
wskaźnika)
Perspektywa
Cele ogólne
Cele szczegółowe
(planowane
wskaźniki) na rok
2015
poziomie 20%
(powinien mieć
tendencję malejącą)
Miary osiągnięcia celów
na działalność niezwiązaną z
działalnością statutową
4. Zachowanie równowagi w
źródłach finansowania
Źródło: opracowanie własne.
ść ś
ó
ś
ą
ół
x 100%
Wskaźnik na
poziomie 50%
Inicjatywy (zadania)
niezwiązanej z działalnością
statutową.
Podejmowanie działań mających
na celu dywersyfikację źródeł
finansowania koła. Pozyskiwanie
nowych sponsorów i nowych
źródeł finansowania.
4. Podsumowanie
Wyniki badania empirycznego pokazały istotną rolę rachunkowości zarządczej w
procesie zarządzania, również w tak specyficznych jednostkach jak koła naukowe.
Przeprowadzone studium przypadku pozwoliło poznać specyfikę działania koła
naukowego oraz wskazało jak ważne jest stworzenie sprawnego i efektywnego systemu
zarządzania w celu realizacji przyjętej misji. Z uwagi na charakter działalności, szczególne
warunki funkcjonowania oraz ekonomiczne ograniczenia narzędzia rachunkowości
zarządczej muszą zostać zmodyfikowane i dostosowane do profilu działania koła
naukowego. Istotnym narzędziem rachunkowości zarządczej, które powinno być
wykorzystane do zarządzania kołem naukowym jest Balanced Scorecard. Narzędzie to
umożliwia koordynację działań koła integrując cele finansowe i niefinansowe organizacji,
prowadząc jednocześnie do efektywnej realizacji misji. Wdrożenie strategicznej karty
wyników niesie za sobą wiele korzyści dla zarządu i członków koła koordynując proces
realizacji wyznaczonych celów oraz motywując członków koła do działania. Jednocześnie
Balanced Scorecard umożliwia ocenę i weryfikację przyjętej strategii dostarczając
informacji niezbędnych do podjęcia odpowiednich działań korygujących mających na
celu usprawnienie procesu zarządzania kołem naukowym. Sprawny system zarządzania
oraz poprawa efektywności działania organizacji wpływa na lepsze jej postrzeganie przez
otoczenie, a także przekłada się na rosnącą satysfakcję władz uczelni oraz szerokiego
grona odbiorców działań koła.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Literatura:
Fijałkowska J., Jarugowa A., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem
intelektualnym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002
Jaruga A. A., Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej, [w:] A. Szychta (red.),
Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010
Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników – jak przełożyć strategię
na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Kostera M., Kownacki S., Szumski A., Zachowania organizacyjne: motywacja,
przywództwo, kultura organizacyjna, [w:] A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.),
Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
Koźmiński A. K., Organizacja, [w:] A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.),
Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
Michalak J., Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do Balanced Scorecard,
Difin, Warszawa 2008
Niven P. R., Balanced Scorecard: Step-by-Step for Government and Nonprofit
Agencies, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2003
Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2004
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 nr 164
poz. 1365 z późn zm.
123
10.
Wnuk-Pel T., Zrównoważona karta dokonań jako system pomiaru działalności
i zarządzania strategicznego, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów
i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006
Magdalena Gogol
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Szymon Stereńczak
Studenckie Koło Rynku Finansowego
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
WYKORZYSTANIE ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ DO OCENY RYZYKA UPADŁOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW
1. Wstęp
Współczesna gospodarka rynkowa funkcjonuje w warunkach niepewności
i ryzyka1. Jest to nieodłączny element funkcjonowania przedsiębiorstw2. Firmy mierzą się
z nim każdego dnia, dlatego istotne jest kontrolowanie ich sytuacji finansowej dzięki
czemu zarządzający są
w stanie podejmować odpowiednie decyzje, zarówno
inwestycyjne, jak i finansowe, aby pozostawiać firmę w dobrej kondycji i zapewnić
kontynuację jej działalności. Patrząc tylko na wskaźniki finansowe, liczone w ramach
analizy wskaźnikowej można wyznaczyć obszar krytyczny w firmie, który wymaga
interwencji, ale nie sposób określić jednoznacznej oceny wypłacalności, co oznacza, że
nie jesteśmy w stanie zawsze określić, czy jednostka jest zagrożona upadłością, czy też
nie ma ku temu wskazań. Trafna tutaj okazuje się analiza dyskryminacyjna, która
pozwala na zasygnalizowanie zarządowi podmiotu gospodarczego, iż istnieje zagrożenie
upadłością prowadzonej przez nich działalności, dając tym samym możliwość podjęcia
odpowiednich decyzji, które mogą wyprowadzić przedsiębiorstwo z tej sytuacji poprzez
podjęcie działań np.: restrukturyzacyjnych.
Celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych aspektów dotyczących
upadłości przedsiębiorstw, w tym uregulowań prawnych oraz ukazanie roli analizy
dyskryminacyjnej w predykcji niewypłacalności wraz z wyszczególnieniem najbardziej
popularnych modeli wykorzystywanych do oceny polskich przedsiębiorstw. Ponadto
dokonano weryfikacji skuteczności opisanych modeli w odniesieniu do polskich
przedsiębiorstw giełdowych. W tym celu przeprowadzone zostały badania na grupie 24
polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz na rynku NewConnect.
1
E. Mączyńska, Rachunkowość a wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami działalności
gospodarczej, [w:] E. Mączyńska, Z. Messner, Zagrożenie działalności gospodarczej a prawo bilansowe,
PTE- SK w Polsce, Warszawa 2010, s. 46.
2
A. Tokarski, Globalizacja a ryzyko bankructwa, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość w
warunkach globalizacji, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2011, s.82.
2. Upadłość przedsiębiorstwa
W dzisiejszych czasach, ze względu na dużą zmienność otoczenia każdy podmiot
gospodarczy musi być przygotowany w skrajnej sytuacji na bankructwo. Konsekwencje
tego ponosi nie tylko przedsiębiorstwo upadające, ale także firmy mające wspólne z nim
interesy3. Pojęcia bankructwa oraz upadłości nie są tożsame4. Pierwsze z nich używane
jest w aspekcie ekonomicznym, przez co należy rozumieć, że przedsiębiorstwo nie jest w
stanie regulować swoich długów oraz wartość majątku nie wystarcza na pokrycie
zobowiązań. Drugie pojęcie jest terminem prawnym, co oznacza, iż upadłość następuje
po ogłoszeniu bankructwa przez sąd. Ma na celu w równym stopniu zaspokoić
wszystkich wierzycieli dłużnika, który nie ma możliwości spłacenia swoich długów wobec
każdego z osobna. Powinno to zapobiec prowadzeniu egzekucji przeciwko dłużnikowi
przez niektórych tylko wierzycieli: w wypadku, gdy inni nie mają jeszcze tytułu
egzekucyjnego, np. wtedy, gdy ich wierzytelności nie są jeszcze płatne, oraz w sytuacji,
gdy istnieje system pierwszeństwa w postępowaniu egzekucyjnym5. Upadłość jest
ustalana sądownie na podstawie wniosku, który może złożyć dłużnik lub każdy
z wierzycieli6. Wyróżnia się upadłość7:
1) likwidacyjną – ogłasza sąd, jeśli występuje brak podstaw do ogłoszenia upadłości
układowej; majątkiem upadłego zarządza wówczas syndyk, którego zadaniem
jest wyprzedanie majątku upadłego, aby spłacić zobowiązania wobec wierzycieli;
2) układową – ogłaszana przez sąd, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że w drodze
układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby
zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego
likwidację majątku dłużnika. Układ oznacza, że wierzyciele ograniczają swoje
roszczenia, oczekując, że ich zaspokojenie nie będzie stało pod znakiem
zapytania,
a
odzyskają
chociaż
część
swoich
wierzytelności.
W literaturze wyróżnia się dwa rodzaje upadłości układowej:
a. upadłość połączoną z odebraniem zarządu nad całością lub częścią
majątku – przedsiębiorstwem zarządza zarządca sądowy;
b. upadłość połączoną z nieodebraniem zarządu nad całością lub częścią
majątku – przedsiębiorstwem zarządza nadzorca sądowy.
3
G.. Mentel, Analiza dyskryminacyjna ryzyka upadłości, „Annales” nr 47/2013, s. 410.
4
E. Mączyńska, Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, [w:] A. Fierla, Ryzyko w działalności
przedsiębiorstw. Wybrane aspekty., SGH, Warszawa 2009, s. 57.
5
A. Tokarski, Charakterystyka podstawowych rodzajów upadłości firm w edukacji
przedsiębiorczości
[w:]
Z. Zioło, T. Rachwał, Rola przedsiębiorczości w edukacji, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2012, s. 174.
6
Ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2009r., nr 175, poz.
1361, art. 20).
7
A. Tokarski, M. Tokarski, Rachunkowość źródłem informacji o przewidywaniu upadłości
przedsiębiorstw
w polskiej gospodarce, [w:] T. Kiziukiewicz, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi,
Akademia Rolnicza - Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 346.
3. Wady i zalety analizy dyskryminacyjnej
Modele dyskryminacyjne posiadają wysoką użyteczność do określenia czy
przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, czy też w dobrej kondycji.
Istotnym elementem jest także prostota i zrozumiałość stosowania wybranych modeli
oraz wyraźne wartości graniczne określające przynależność przedsiębiorstwa do danej
grupy podmiotów, tj. zagrożonych upadłością, bądź nie8. Są to główne zalety. Pomimo
tak dużej przydatności modele dyskryminacyjne charakteryzują się wieloma wadami,
wśród których można wymienić między innymi:
1) wybór własnej próby przez osobę, która przeprowadza badanie, ponieważ nie
istnieje dobra baza danych o przedsiębiorstwach upadających, bądź już upadłych
– ze statystycznego punktu widzenia nie jest to poprawne, gdyż próba powinna
być losowa9;
2) uwzględniają jedynie dane finansowe, nie zwracając uwagi na czynniki
jakościowe, które wpływają na przedsiębiorstwo, np. pozycja na rynku, poziom
kompetencji i zaangażowanie pracowników10;
3) dezaktualizacja, która wynika ze zmieniających się warunków gospodarowania
podmiotów – modele opracowane kilkanaście lat temu mogą okazać się
zawodne11;
4) ze względu na odmienne warunki makroekonomiczne, prawne oraz system
rachunkowości modele opracowane w innych krajach, zazwyczaj nie mają
zastosowania w warunkach rozwoju przedsiębiorstw polskich. Istnieje
konieczność sporządzania modeli dla różnych branż oraz firm w różnych
krajach12;
5) każdy z modeli uwzględnia inne parametry diagnostyczne, co może powodować
rozbieżności w ocenie sytuacji finansowej poszczególnych modeli – najlepiej
dokonywać oceny kondycji podmiotów wykorzystując kilka modeli, dzięki czemu
można uniknąć nietrafnej diagnozy13;
6) liczba zmiennych nie decyduje o jakości modelu;
7) brak porównywalności w zakresie wielkości próby oraz czasu przeprowadzania
8
B. Prusak, Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin,
Warszawa 2005, s. 63.
9
M. Gruszczyński, Zalety i słabości modeli bankructwa, [w:] K. Kuciński, E. Mączyńska (red.),
Zagrożenie
upadłością, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa
2005,
s. 186.
10
K. Wardzińska, Przykład zastosowania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji finansowej
przedsiębiorstw, „Economy and Management” 2012, nr 3, s. 200.
11
E. Bombiak, Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
Zeszyty naukowe, nr 86/2010, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce 2010, s. 147.
12
W. Rogowski, Dylematy i problemy związane z wykorzystywaniem w warunkach polskich modeli
oceny zagrożenia upadłością, [w:] E. Mączyńska (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty
instytucjonalne, SGH, Warszawa 2008, s.247.
13
E. Mączyńska, M. Zawadzki, Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw,
„Ekonomista” nr 2, 2006, s. 228.
badań – w jednych badaniach próba składała się z 10 przedsiębiorstw, a w innych
z 10 tys14.
4. Modele analizy dyskryminacyjnej prognozujące zagrożenie upadłością
przedsiębiorstwa
Model dyskryminacyjny tworzy wielowymiarową, liniową funkcję dyskryminacyjną,
która ma postać15:
gdzie:
Z – zmienna zależna (objaśniana),
– stała,
, i = 1, 2 …. N – współczynniki (wagi) dyskryminacyjne,
….
- zmienne niezależne (objaśniające); przy prognozowaniu upadłości są to
zazwyczaj wskaźniki finansowe.
Wskaźniki (np. wskaźniki płynności), które liczone samodzielnie wskazują na dużą
zdolność do predykcji bankructw, wcale nie muszą znaleźć zastosowania w modelu
dyskryminacyjnym. Model należy rozpatrywać jako całość i badać sprawność modelu, nie
skupiać się na osobnych wskaźnikach wchodzących w skład modelu16.
Każdy model posiada wartość graniczną, przez co dzięki porównaniu jej z wartością
Z, można określić do jakiej grupy zostanie zakwalifikowane przedsiębiorstwo. Jeżeli
wartość graniczna jest większa od wartości Z, wtedy przedsiębiorstwo zaliczane jest do
podmiotów zagrożonych upadłością. W przypadku odwrotnym zalicza się do podmiotów
niezagrożonych upadłością. Polscy naukowcy stworzyli wykorzystując analizę
dyskryminacyjną modele prognozowania identyfikacji ryzyka upadłości przedsiębiorstw
dostosowane do warunków polskich, przy czym w artykule przedstawiono następujące
modele:17
- model D. Hadasik,
- model A. Hołdy
- model poznański
- model J. Gajdki i D. Stosa
14
W. B. Pierzchalska, Analiza finansowa oraz modele przewidywania upadłości jako narzędzie oceny
kondycji finansowej przedsiębiorstwa, „Finanse i prawo finansowe”, nr 1/2014, s. 43
15
K. Goldmann, Analiza sytuacji finansowej, [w:] S. Sojak (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować –
aspekty zarządcze, Difin, Warszawa 2009, s. 253.
16
E. Mączyńska, M. Zawadzki, Modele wczesnego ostrzegania przed uapdałością przedsiębiorstw –
dobór wskaźników (wyniki badań), [w:] J. Turyna, W. Szczęsny, Finansowe uwarunkowania rozwoju
organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa 2004, s. 61.
17 M. Pieńkowska, Przewidywanie kryzysu, „Nowe Życie Gospodarcze”, 2004, nr 13, s. 5.
Model D. Hadasik18 - prof. D. Hadasik stworzyła 9 modeli ostrzegania przed
upadłością. Do ich opracowania posłużyła się próbami o różnej liczebności. Wybrany
model ma postać:
Tabela 1. Wartości graniczne dla modelu D. Hadasik
Z < -0,42895
przedsiębiorstwo zagrożone upadłością
Z > -0,42895
przedsiębiorstwo niezagrożone upadłością
Źródło: D. Hadasik, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998, s. 159.
Model A. Hołdy – prof. A. Hołda przeprowadził badanie wśród 40 przedsiębiorstw
charakteryzujących się złą kondycją finansową oraz wśród 40, które posiadały dobrą
kondycję19. Grupa ta składała się z firm, które klasyfikowały się pod numerami 45-74 w
Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej. Badanie zostało przeprowadzone w
latach 1993-199620. Początkowa liczba wskaźników wynosiła 28, jednak po 3 etapie
badania, została zredukowana do 5. Funkcja dyskryminacyjna ma postać:
18
D. Hadasik, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998, s. 154.
19
M. Zaleska, Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Difin, Warszawa 2002, s. 41.
20
A. Tłuczak, Zastosowanie dyskryminacyjnych modeli przewidywania bankructwa do oceny ryzyka
upadłości przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe, nr 2(34)/2013, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
Wrocław 2013, s. 426.
Tabela 2. Wartości graniczne dla modelu A. Hołdy
Z<0
przedsiębiorstwo zagrożone upadłością
- 0,3 < Z < 0,1
brak jednoznacznej klasyfikacji
Z>0
przedsiębiorstwo niezagrożone upadłością
Źródło: K. Goldmann, Analiza sytuacji finansowej, [w:] S. Sojak (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować –
aspekty zarządcze, Difin, Warszawa 2009, s. 252.
Model poznański – został stworzony dla polskich podmiotów gospodarczych.
Model Poznański został przygotowany przez poznańskich naukowców, M. Hamrola, B.
Czajkę oraz M. Piechockiego21. Został opracowany na podstawie przeprowadzonego
badania wykorzystującego sprawozdania finansowe 100 polskich przedsiębiorstw, z
czego 50 było w dobrej kondycji finansowej, a 50 w złej kondycji22. Postać liniowa
funkcji modelu poznańskiego jest następująca:
Tabela 3. Wartości graniczne dla modelu Poznańskiego
FD < 0
przedsiębiorstwo zagrożone upadłością
FD > 0
przedsiębiorstwo niezagrożone upadłością
Źródło: E. Bombiak, Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
Zeszyty naukowe, nr 86/2010, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce 2010, s. 147.
21
A. Tokarski, M. Tokarski, Wykorzystanie polskich modeli do przewidywania upadłości
przedsiębiorstwa sektora poligrafii – studium przypadku [w:] E. Urbańczyk, Strategie wzrostu wartości
przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin 2006, s.711.
22
M. Hamrol, B. Czajka, M. Piechocki, Upadłości przedsiębiorstwa – model analizy
dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 6, s. 35-40.
Model Gajdki i Stosa został opracowany do oceny kondycji finansowej polskich
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do jego
stworzenia wykorzystano 34 przedsiębiorstwa, z czego 17 ogłosiło upadłość, a 17
posiadało dobrą kondycję finansową23. Model Gajdki i Stosa przyjmuje postać24:
Tabela 4. Wartości graniczne dla modelu Gajdki i Stosa
Z < 0,45
przedsiębiorstwo zagrożone upadłością
Z > 0,45
przedsiębiorstwo niezagrożone upadłością
Źródło: M. Hamrol, J. Chodakowski, Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość
predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, „Badania operacyjne i decyzje”, 2008, nr 3, s. 22.
5. Analiza skuteczności modeli dyskryminacyjnych w predykcji upadłości polskich
spółek giełdowych
W celu sprawdzenia, czy modele dyskryminacyjne stanowią dobre narzędzie do
weryfikacji założenia kontynuacji działalności w niezmienionym zakresie (założenia, że
jednostka gospodarcza nie zbankrutuje) przeprowadzono analizę na podstawie czterech
modeli. Do badania przyjęto 12 spółek, notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych i na NewConnect, które w okresie 2011-2014 ogłosiły upadłość. Jako
datę upadłości przyjęto datę złożenia do odpowiedniego sądu gospodarczego wniosku o
ogłoszenie upadłości, nie zaś datę wydania przez sąd postanowienia o jej ogłoszeniu. Nie
wprowadzono także rozróżnienia między upadłością obejmującą likwidację majątku
(upadłość likwidacyjna) a upadłością z możliwością zawarcia układu (upadłość
układowa).
23
A. Tłuczak, Zastosowanie…, op. cit., s. 427-428.
24
M. Hamrol, J. Chodakowski, Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość
predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, „Badania operacyjne i decyzje”, 2008, nr 3, s. 22.
Do badania dobrano także spółki porównawcze, charakteryzujące się dobrą
kondycją finansową, notowane na tym samym rynku oraz zakwalifikowane do tego
samego sektora, co bankrutujące przedsiębiorstwa. Wyłączone zostały natomiast te
spółki, dla których nie był dostępny wymagany zakres danych oraz posiadające
niestandardowe sprawozdania finansowe (przedsiębiorstwa finansowe). W tabeli 5
zaprezentowane zostały spółki stanowiące analizowane obiekty.
Tabela 5. Spółki uwzględnione w badaniu
Spółka bankrutująca
Spółka niebankrutująca
Sektor
Budopol Wrocław SA
Budimex SA
budownictwo
ABM Solid SA
Mostostal Warszawa SA
budownictwo
PBG SA
Elektrobudowa SA
budownictwo
PBO Anioła SA
Unibep SA
budownictwo
Ampli SA
Drozapol-Profil SA
handel hurtowy
Advadis SA
Krakchemia SA
handel hurtowy
Fota SA
Neuca SA
handel hurtowy
Drewex SA
Koszalińskie
Przedsiębiorstwo
Drzewnego SA
Dolnośląskie Surowce Skalne SA
KGHM Polska Miedź SA
przemysł surowcowy
Aduma SA
Playmakers SA
media
GC Investment SA
T2 Investments
nieruchomości
Orzeł SA
Mennica Skarbowa SA
e-handel
Przemysłu
przemysł drzewny
Źródło: opracowanie własne.
W badaniu wykorzystano cztery modele analizy dyskryminacyjnej, opisane
w poprzednich częściach artykułu:
 model A. Hołdy,
 model poznański,
 model J. Gajdki i D. Stosa,
 model D. Hadasik.
Przedstawione modele są jednymi z najbardziej znanych i najczęściej
wykorzystywanych do predykcji upadłości polskich przedsiębiorstw. Analizie poddano
sytuację finansową spółek na przestrzeni trzech lat obrotowych, obejmujących rok przed
ogłoszeniem upadłości, dwa oraz trzy lata przed niewypłacalnością. Umożliwia to
porównanie wskazań co do zagrożenia bankructwem na kilka lat przed jego
wystąpieniem. W tabeli 6 zostały przedstawione wskazania modeli dla badanych spółek
w ciągu trzech lat przed upadłością.
Tabela 6. Wskazania modeli dyskryminacyjnych w badanych spółkach
Spółka
Model Hołdy
X-3
X-2
X-1
Model poznański
Model Gajdki i Stosa
Model Hadasik
X-3
X-2
X-1
X-3
X-2
X-1
X-3
X-2
X-1
Przedsiębiorstwa, które zbankrutowały
ABM Solid
N
N
S
N
N
Z
Z
Z
Z
N
N
N
Aduma
N
N
N
N
N
N
N
N
Z
N
N
N
Advadis
N
N
N
N
N
N
N
Z
Z
N
N
N
Ampli
N
N
N
N
N
Z
Z
Z
Z
N
N
N
Budopol
N
N
S
N
N
N
N
Z
Z
N
N
N
DSS
N
S
N
N
N
N
Z
Z
Z
N
N
N
Drewex
N
N
N
N
N
Z
Z
Z
Z
N
N
Z
Fota
N
N
N
Z
N
Z
Z
Z
Z
N
N
N
GCI
N
N
N
N
N
N
N
N
Z
Z
Z
Z
Orzeł
N
S
Z
N
Z
Z
Z
Z
Z
N
N
N
PBG
N
N
N
N
N
N
N
N
Z
N
N
N
PBO Anioła
N
S
S
N
N
Z
N
Z
Z
N
N
N
Przedsiębiorstwa, które nie zbankrutowały
Mostostal
N
N
S
N
Z
Z
Z
Z
Z
N
N
N
Playmakers
N
N
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Krakchemia
N
N
N
N
N
N
Z
Z
Z
N
N
N
Drozapol
N
N
N
N
N
N
Z
Z
Z
N
N
N
Budimex
N
S
N
N
N
N
Z
Z
Z
Z
N
N
KGHM
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
KPPD
N
N
N
N
N
N
Z
Z
Z
N
N
N
Neuca
S
N
N
Z
Z
Z
Z
Z
Z
N
N
N
T2I
N
N
N
N
N
N
Z
N
N
Z
Z
Z
Mennica
S
N
N
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
N
N
Elektrobudow
a
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Unibep
N
N
N
N
N
N
Z
Z
Z
N
N
N
* Legenda: N-spółka niezagrożona upadłością, Z-spółka zagrożona upadłością, S-szara strefa.
Źródło: opracowanie własne.
Znając wskazania modeli oraz wiedząc które ze spółek upadły, można określić czy
wskazanie dla danego przedsiębiorstwa było prawidłowe czy też nie. Za prawidłowe
należy przyjąć wyniki wskazujące na przyszłe bankructwo w spółkach, które
zbankrutowały oraz wyniki wskazujące na brak takiego zagrożenia w spółkach
kontynuujących swoją działalność. Zaliczenie przedsiębiorstwa do tzw. „szarej strefy” na
potrzeby niniejszego badania zostało uznane za zawsze prawidłowe. „Szara strefa”
występuje tylko w modelu A. Hołdy. Skuteczność modelu określona została jako
stosunek prawidłowych wskazań do ogólnej liczby badanych przedsiębiorstw.
Skuteczność analizowanych modeli dyskryminacyjnych przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych
Model
Predykcja
bankructwa
spółki upadłe
– Wskazanie dobrej sytuacji –
Ogólna skuteczność modelu
spółki dobre
X-3
X-2
X-1
X-3
Hołdy
0,00%
25,00%
33,33%
Poznański
8,33%
8,33%
50,00%
Gajdki i Stosa 50,00%
Hadasik
8,33%
X-3
X-2
X-1
100,00% 100,00% 91,67%
50,00%
62,50%
62,50%
75,00%
66,67%
66,67%
41,67%
37,50%
58,33%
75,00%
100,00% 16,67%
25,00%
25,00%
33,33%
50,00%
62,50%
8,33%
16,67%
83,33%
83,33%
37,50%
45,83%
50,00%
66,67%
X-2
X-1
Źródło: opracowanie własne.
Z punktu widzenia prowadzonych analiz najważniejsze zdaje się być wskazanie
modelu na rok przed ogłoszeniem upadłości. Przy ocenie należy jednak uwzględnić
pozostałe lata, choć z mniejszą wagą. Zauważyć można, że modele A. Hołdy oraz D.
Hadasik wskazują na dobrą sytuację finansową spółek, nawet gdy te mają się ku
upadłości. Dowodzi temu niski procent wskazań zagrożenia upadłości w grupie spółek
upadłych oraz wysoki procent wskazań dobrej kondycji finansowej w spółkach
„dobrych”. Odwrotnie zachowuje się model J. Gajdki i D. Stosa, którego wyniki nakazują
wysuwać wniosek o zbliżającej się upadłości nawet w spółkach o dobrej kondycji
finansowej. Wynika to z dużego odsetka wskazań upadłości w grupie przedsiębiorstwbankrutów oraz mały procent wskazań dobrej sytuacji w grupie spółek dobrych.
Na uwagę zasługuje skuteczność modelu poznańskiego. Patrząc ogólnie nie jest
ona zbyt wysoka, ale warto zwrócić uwagę na zróżnicowanie procentowej prawidłowości
wskazań między grupą spółek upadłych a przedsiębiorstwami dobrymi na rok przed
bankructwem. Model „wyłapał” aż 50% spółek, które upadły, kwalifikując do grupy
bankrutów tylko jedną trzecią spółek będących w dobrej sytuacji. Na dwa i trzy lata
przed upadłością, model ten nie wskazuje dużego odsetka spółek upadłych. Należy
jednak traktować je z mniejszą wagą, ze względu na fakt, że nie zawsze oznaki przyszłego
bankructwa są widoczne na kilka lat przed jego nastąpieniem.
Po analizie skuteczności powyższych modeli analizy dyskryminacyjnej powstaje
pytanie: Czy zatem można bezwarunkowo przyjąć wskazanie jednego modelu za
niemalże pewne? Jeżeli jeden model wskazuje na zbliżające się bankructwo, a wyniki
kolejnego nakazują zaliczyć przedsiębiorstwo do grupy spółek dobrych, podczas gdy
jeszcze inny zalicza je do „szarej strefy”, to jak rozstrzygnąć czy założenie kontynuacji
działalności jest prawidłowe? W takim wypadku pomocne staje się wykorzystanie kilku
modeli oraz zweryfikowanie ich wskazań na przestrzeni ostatnich lat. Należy bowiem
pamiętać, że każde przedsiębiorstwo posiada swoją specyfikę i wyniki jednego modelu
mogą tego nie uwzględniać. W tabeli 8 przedstawiono ile razy analizowane modele
wskazywały na upadłość badanych spółek.
Tabela 8. Liczba wskazań na upadłość w badanych spółkach
Spółki - chore
Spółki zdrowe
Spółka
X-3
X-2
X-1
Średnia
Spółka
X-3
X-2
X-1
Średnia
ABM Solid
1
1
3
1,67
Mostostal
1
2
3
2,00
Aduma
0
0
1
0,33
Playmakers
3
3
4
3,33
Advadis
0
1
1
0,67
Krakchemia
1
1
1
1,00
Ampli
1
1
2
1,33
Drozapol
1
1
1
1,00
Budopol
0
1
2
1,00
Budimex
2
2
1
1,67
DSS
1
2
1
1,33
KGHM
0
0
0
0,00
Drewex
1
1
3
1,67
KPPD
1
1
1
1,00
Fota
2
1
2
1,67
Neuca
3
2
2
2,33
GCI
1
1
2
1,33
T2I
2
1
1
1,33
Orzeł
1
3
3
2,33
Mennica
4
2
2
2,67
PBG
0
0
1
0,33
Elektrobudowa 0
0
0
0,00
PBO Anioła
0
2
3
1,67
Unibep
1
1
1
1,00
Średnia
0,67
1,17
2,00
1,28
Średnia
1,58
1,33
1,42
1,44
Źródło: opracowanie własne.
Co zaskakujące, średnia liczba wskazań na upadłość przedsiębiorstwa jest
większa w grupie przedsiębiorstw, które nie upadły. Należy jednak zwrócić uwagę, że
średnia wskazań w tej grupie jest względnie stała na przestrzeni badanego okresu,
podczas gdy w spółkach, które upadły średnia liczba wskazań rośnie wraz ze zbliżającym
się bankructwem. W tej grupie przedsiębiorstw przeciętna liczba wyników wskazujących
na niewypłacalność jest wyższa w ostatnim roku niż dla całego okresu. Oznacza to, że
korzystając z analizy dyskryminacyjnej warto przeanalizować nie tylko wartości dla
jednego bądź kilku modeli, ale także dynamikę tych wartości i dynamikę ilości wskazań
na upadłość na przestrzeni ostatnich lat.
6. Zakończenie
Modele dyskryminacyjne posiadają wiele wad, lecz pomimo tego, że liczba zalet
jest ograniczona spełniają one w pełni swoją rolę sygnalizując zarządzającym
przedsiębiorstwem, że jego kontynuacja działalności jest zagrożona i należy podjąć
odpowiednie kroki, aby temu zapobiec. Analiza wskaźnikowa nie oddaje tego w pełni,
ponieważ istnieje wiele różnych interpretacji jej wskaźników, przez co obraz sytuacji
firmy może być zachwiany. Analiza dyskryminacyjna charakteryzuje się prostotą
stosowania oraz bardzo wysoką skutecznością prognozy.
W celu zweryfikowania przydatności modeli dyskryminacyjnych w weryfikacji
założenia kontynuacji działalności jednostki gospodarczej przeprowadzona została
analiza oparta na danych dwunastu spółek upadłych i dwunastu spółek „dobrych”. Miała
ona na celu sprawdzenie czy wykorzystane modele analizy dyskryminacyjnej (Hołdy,
Poznański, Gajdki i Stosa, Hadasik) poprawnie klasyfikują przedsiębiorstwa jako
zagrożone bądź niezagrożone bankructwem. Z przeprowadzonych badań wynika, że
ogólna sprawność modelu, mierzona jako stosunek poprawnych wskazań do liczby
klasyfikowanych przedsiębiorstw, w żadnym ze wspomnianych modeli nie przekracza
dwóch trzecich. Ponadto, skuteczność w grupie podmiotów upadłych znacznie różni się
od skuteczności w grupie podmiotów dobrych. Wyjątek stanowi model poznański, który
na rok przed upadłością pozwolił poprawnie sklasyfikować połowę bankrutów oraz dwie
trzecie spółek dobrych.
Dalsze analizy wskazały na to, że poza literalną klasyfikacją wynikającą
z obliczonej ze wzoru wartości, warto przeanalizować także liczbę wskazań na upadłość
na przestrzeni kilku lat oraz jej dynamikę. W badanej grupie przedsiębiorstw upadłych
liczba wskazań modeli wzrastała wraz ze zbliżaniem się niewypłacalności podmiotu,
podczas gdy w grupie spółek dobrych liczba ta była względnie stała. Średnia liczba
wskazań na bankructwo w grupie przedsiębiorstw-bankrutów była niższa niż liczba
wskazań w roku poprzedzającym upadłość. Dla spółek „dobrych” obie wartości były
zbliżone. Analiza dyskryminacyjna jest zatem dobrym narzędziem prognozowania
upadłości przedsiębiorstw i, tym samym, weryfikowania założenia o kontynuacji
działalności. Warunkiem tego jest jednak, aby nie traktować obliczonych wartości
w sposób literalny, ale porównać wskazania kilku modeli.
Literatura
1. Bombiak E., Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa, Zeszyty naukowe, nr 86/2010, Akademia Podlaska w Siedlcach,
Siedlce 2010.
2. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania,
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
3. Hamrol M., Chodakowski J., Prognozowanie zagrożenia finansowego
przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej,
„Badania
operacyjne
i decyzje”, nr 3/2008.
4. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłości przedsiębiorstwa – model analizy
dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji” nr 6/2004.
5. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w
ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw – konstrukcja modelu, Zeszyty
Teoretyczne Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
6. Kuciński K., Mączyńska E. (red.), Zagrożenie upadłością, Instytut Funkcjonowania
Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
7. Mączyńska E.
(red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty
instytucjonalne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
8. Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości
przedsiębiorstw, „Ekonomista” nr 2, 2006.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Mączyńska E., Zawadzki M., Modele wczesnego ostrzegania przed uapdałością
przedsiębiorstw – dobór wskaźników (wyniki badań), [w:] J. Turyna, W. Szczęsny,
Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa
2004.
Mączyńska, Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, [w:] A. Fierla, Ryzyko
w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty., SGH, Warszawa 2009.
Mączyńska E., Rachunkowość a wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami
działalności gospodarczej, [w:] E. Mączyńska, Z. Messner, Zagrożenie działalności
gospodarczej
a prawo bilansowe, PTE- SK w Polsce, Warszawa 2010.
Mentel G., Analiza dyskryminacyjna ryzyka upadłości, „Annales”, 2013, nr 47.
Pieńkowska M., Przewidywanie kryzysu, Nowe Życie Gospodarcze, 2004, nr 13.
Pierzchalska W. B., Analiza finansowa oraz modele przewidywania upadłości jako
narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, „Finanse i prawo
finansowe”, 2014, nr 1.\.
Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego
przedsiębiorstw, Centrum Doradztwa i Informacji, Difin, Warszawa 2005.
Rogowski W., Dylematy i problemy związane z wykorzystywaniem w warunkach
polskich modeli oceny zagrożenia upadłością, [w:] E. Mączyńska (red.),
Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, SGH, Warszawa
2008
Sojak S. (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować – aspekty zarządcze, Difin,
Warszawa 2009.
Tłuczak A., Zastosowanie dyskryminacyjnych modeli przewidywania bankructwa
do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe, nr 2(34)/2013,
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Tokarski A., Charakterystyka podstawowych rodzajów upadłości firm w edukacji
przedsiębiorczości [w:] Z. Zioło, T. Rachwał, Rola przedsiębiorczości w edukacji,
Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2012.
Tokarski A., Globalizacja a ryzyko bankructwa, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał,
Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
2011
Tokarski A., Tokarski M., Rachunkowość źródłem informacji o przewidywaniu
upadłości przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, [w:] T. Kiziukiewicz,
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Akademia Rolnicza Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
Tokarski A., Tokarski M., Wykorzystanie polskich modeli do przewidywania
upadłości przedsiębiorstwa sektora poligrafii – studium przypadku [w:] E.
Urbańczyk, Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka
gospodarcza. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
Wardzińska K., Przykład zastosowania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji
finansowej przedsiębiorstw, „Economy and Management” 2012, nr 3.
24. Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Difin,
Warszawa 2002.
25. Ustawa z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2009r.,
nr 175, poz. 1361, z późniejszymi zmianami).
Małgorzata Jabłonowska
Paulina Obrzut
Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości PROFIT
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
PROGRAMY ZWIĄZANE Z POLITYKĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ, KORZYSTNA
INWESTYCJA CZY NIEPOTRZEBNY WYDATEK?
1. Wstęp
Społeczna odpowiedzialność biznesu to idea, w myśl której dobrowolnie
podejmowana jest odpowiedzialność daleko wykraczająca poza ramy określone
przepisami prawa a realizowana na płaszczyźnie ekonomiczno-społeczno-ekologicznej
działalności gospodarczej. Z całą pewnością idealnie łączy się ona z nadzorem
korporacyjnym. Przyjrzyjmy się koncepcji CSR funkcjonującej we współczesnym świecie.
2. Zbieżność między corporate social responsibility a corporate governance
Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) jest ściśle
związana z nadzorem korporacyjnym (corporate governance ). Nadzór korporacyjny1 jest
różnie definiowany przez teoretyków zarządzania, ale rozumiemy go jako mechanizm
wykorzystywany do kontrolowania i koordynowania zachowań udziałowców, którzy
współpracują z kadrą zarządzającą dla efektywnej realizacji stawianych przed firmą
zadań1. Ma on na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji skutecznej alokacji
władzy, którą sprawuje kadra zarządzająca, a także członkowie rad i menedżerowie we
wspólnym, jasno określonym celu. Jest nim najczęściej rozwój przedsiębiorstwa, wzrost
jego wartości, a przede wszystkim działalność na rzecz dobra społecznego przy
zachowaniu zasad Dobrych Praktyk.
Corporate social responsibility i corporate governance idealnie wpisują się
w praktykę gospodarczą i są tematami interdyscyplinarnymi- łączą prawo, zarządzanie,
finanse, rachunkowość i socjologię2. Wypływają z nowej orientacji ekonomicznej, która
odrzuca wyłącznie finansowy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstw lecz uznaje ich
społeczną rolę. Oczywiście, gdy zagłębimy się w definicje i praktyczne aspekty tych pojęć,
to dostrzeżemy zasadniczą różnicę.
Corporate social responsibility czyli społeczna odpowiedzialność biznesu bardziej
„dotyka” celów dobra społecznego jak np. możliwość odliczania darowizn na cele
społeczne od podstawy opodatkowania aniżeli celów korzyści przedsiębiorstw jak ma to
miejsce w koncepcji corporate governance, gdzie system nadzoru i zarządzania
1
http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/87-2010_15.pdf
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja wpisująca się w corporate governance a kryzys
finansowy / Monika Wilewska. // Master of Business Administration. - 2010, nr 3(104), s. 106
2
139
organizacją osadzony jest w kontekście ekonomicznym funkcjonowania
przedsiębiorstwa i sprawowania kontroli nad nim oraz relacji między właścicielami
a udziałowcami/akcjonariuszami i legitymizacji władztwa. Jednakże połączenie obu tych
sfer mogłoby zaowocować zwiększeniem skuteczności i efektywności odpowiedzialności
korporacji w szerokim znaczeniu.
3. Korzyści jakie firma czerpie ze stosowania CSR
Przedsiębiorstwa, które stosują politykę opartą na osiąganiu celów poprzez
stosowanie zabiegów służących społecznej odpowiedzialności, czerpią liczne korzyści,
mimo nakładów finansowych. Dzisiejsi menadżerowie dopiero odkrywają zalety
w związku z wprowadzeniem działań ekologicznych i socjalnych 2.Pojmują oni dopiero, iż
celem przedsiębiorstwa powinien być nie tylko zysk i rozwój, ale także działania mające
na celu ochronę środowiska i działalność filantropijna. Firmy, które wprowadziły taką
działalność przed laty mogą dostrzec finansowe korzyści, które najlepiej obrazują
sprawozdania finansowe. Wszystko dzieje się wraz ze wzrostem świadomości
konsumenta, który coraz częściej dokonuje wyborów, w którym głównym kryterium nie
jest cena oraz jakość produktu, ale coraz większą rolę odgrywają także etyczne
i proekologiczne oraz społeczne działania przedsiębiorstwa.
Pierwszą zaletą, która neguje tezę, iż koszty związane z społeczną
odpowiedzialnością są zbędne, jest bez wątpienia wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstwa na rynku. Firmy, które organizują wszelkiego rodzaju akcje społeczne
i proekologiczne, mogą się pochwalić większym zainteresowaniem ze strony klientów,
jak i przy długofalowym stosowaniu również lepszymi wynikami sprzedaży. Dzieje się tak
dlatego, ponieważ konsumenci zwracają większą uwagę na znakowania społeczne
i środowiskowe3. Firmy mogą konkurować nie tylko obniżając ceny lub podwyższając
jakość, ale również mogą chwalić się osiągnięciami również w dziedzinie corporate social
responsibility, co jest dodatkowym czynnikiem przewagi nad konkurentami.
Drugim ważnym czynnikiem popychającym menadżerów do wdrażania strategii
propagowania społecznej odpowiedzialności jest wzrost zainteresowania inwestorów.
potwierdza to między innymi raport European SRI Study 2014”, według którego nastąpił
wzrost inwestowanych środków w tzw. inwestycje związane z zrównoważonym
rozwojem i 22,6% w 2013 w porównaniu do 2011 w Europie4.
Udzielanie się w akcjach społecznych świadczy o stabilnym rozwoju. Firma buduje
dobry wizerunek firmy i sprawia że zaufanie do przedsiębiorstwa wzrasta. A jak
powszechnie wiadomo, zaufanie to wabik na kapitał zewnętrzny.
2
Klimek J., Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Polsce, wyd, Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 370.
Nakonieczna J., Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Międzynarodowych, wyd. Difin, Warszawa
2008, s. 120-124.
4
http://www.eurosif.org/publication/view/european-sri-study-2014/
3
Rysunek 1. Wykres inwestycji w zrównoważony rozwój w Europie.
Źródło: Eurosif.
Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy to kolejna korzyść jaka się
nasuwa. Społeczeństwo w dobie łatwości dostępu do Internetu i innych mediów oraz
globalizmu bez problemu może znaleźć informacje na temat działalności charytatywnej
i pro środowiskowej. Klienci dokonując zakupu kierują się także kwestiami etycznymi
wytwarzania produktu jak stosowania taniej siły roboczej, jak i kwestie ekologiczne jak
małe zużycie energii i wody czy zakaz testowania produktów na zwierzętach. Choć na
pierwszy rzut oka nakłady jakie trzeba ponieść zatrudniając bardziej wykwalifikowaną
kadrę pracowniczą oraz zapłata za pracę godziwej stawki są wyższe, to może okazać się,
że jest to tańsze rozwiązanie niż tania siła robocza. Współcześni zarządzający bowiem
zdają sobie sprawę, że „co tanie, to drogie”, ponieważ koszty jakie trzeba ponieść
w związku z reklamacjami są niebotyczne. Ta sama rzecz się ma co do zużycia wody
i energii. Na początku przedsiębiorstwo musi ponieść potężne wydatki w związku
z pracami badawczymi aby opracować własny know-how, jak ograniczyć zużycie, ale
potem może się cieszyć niższymi rachunkami za energię i wodę, promując się przy tym
jako przedsiębiorstwo proekologiczne. Przy czym zastosowanie zielonych technologii
oprócz reklamy przynosi korzyści firmie w postaci większej wydajności oraz optymalizacji
produkcyjnej. Na przykład Coca- Cola promuje się, iż jej priorytetem jest ochrona
zasobów wody, recykling, ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz mniejsze zużycie
energii5. Modnym stały się także Eko- biura, w których to instalacje są energooszczędne,
a sam budynek jest zbudowany z materiałów izolujących najwyższej jakości, w celu
zapobiegania utraty ciepła. Tworzy się też specjalny zestaw reguł, które pracownicy
powinni przestrzegać, aby oszczędzać na zużyciu energii poprzez chociażby zamykanie
5
Kuraszko I., Augustyniak Sz. 15 polskich Przykładów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Warszawa
2009, s. 82.
okien, kiedy klimatyzacja jest włączona, bądź też materiałów w postaci chociażby
oszczędności papieru.
Poprzez stosowanie polityki CSR przedsiębiorstwo kształtuje swój pozytywny
wizerunek nie tylko wśród pracowników ale już wspomnianych wcześniej interesariuszy.
Przedsiębiorstwa wprowadzają różne sposoby alby przyczynić się do promocji swoich
działań w zakresie odpowiedzialności społecznej. Są to coraz częściej stosowane raporty
społeczne, raporty obywatela korporacyjnego oraz raporty środowiskowe, a także
znakowanie społeczne i środowiskowe. Spotykane są również kampanie społeczne,
zwracające uwagę na istniejące wszechobecnie problemy. Kierowane są one zazwyczaj
do konkretnej grupy odbiorców w celu zmiany negatywnego postępowania6. Kampanie
mimo, że są tworzone w celach zwalczania konkretnego zjawiska, promują także firmę,
która ją sponsoruje. Zastosowanie takiego chwytu pozwala nie tylko na wytworzenie
wizerunku przedsiębiorstwa, którego głównym celem nie jest tylko zysk, ale także
pomoc. Więc firma może zrealizować dwa cele przy jednorazowym wydatku. Motywacją
pracowników jest możliwość pracy w prestiżowej firmie, która udziela się społecznie.
Pracownicy mają chęć do pracy, są produktywniejsi i bardziej wydajni, a także
identyfikują się z firmą, tworząc zgrany zespół, dążący do realizacji wspólnych celów,
w tym także celów społecznych Zapobiega to rotacji pracowników i owocuje
zainteresowaniem ze strony osób szukających pracy. Minimalizuje to koszty
przystosowania pracownika do miejsca pracy, koszty szkoleń oraz jego ewentualnych
błędów, a maksymalizuje zyski jakie przynosi kapitał intelektualny7. Nierzadko możemy
zauważyć rosnący trend tworzenia tzw. wolontariatu pracowniczego, gdzie pracownicy
mogą w sposób bezpośredni uczestnicząc w działaniach mających na celu pomoc
społeczeństwu, a to przecież nic nie kosztuje. Popularne jest teraz zbieranie nakrętek w
firmach i zakup wózków inwalidzkich dla dzieci. Wspólne akcje integrują pracowników
i dają świadomość dążenia grupy do wspólnego celu. Podobny działanie co wolontariat
pracownicze mają programy etyczne.
Dbanie o stosunki z inwestorami i o ich dobrą opinię o przedsiębiorstwie, zyskuje
się nie tylko kapitał na inwestycje, ale również ogranicza się ryzyko, w efekcie czego
wzrasta efektywność zarządzania finansami, a przy tym ogólna poprawa kondycji
przedsiębiorstwa i wyniku operacyjnego8.
Kolejnym ważnym aspektem w polityce firm jest utrzymywanie poprawnych
stosunków z władzami lokalnymi9 oraz ze społecznością. Organizowanie wszelkiego
rodzaju akcji wzmacnia świadomość solidnej i mocnej marki rynkowej i buduje
przychylność urzędników oraz konsumentów do przedsiębiorstwa 10. Poprzez
wprowadzenie działań społecznych wzrasta także kultura organizacyjna
6
Nakonieczna J., Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw…, s. 116-126.
Klimek J., Społeczna Odpowiedzialność…, 240-245.
8
Gabrusewicz T., Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru
korporacyjnego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 56-60.
9
Nakonieczna J., Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw…, s. 58-62.
10
Nakonieczna J., Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw…, s. 66-70.
7
w przedsiębiorstwie. Podnosi to także transparentność i odpowiedzialność za
społeczeństwo organizacji.
Niedocenianym jest też korzyść ze stworzenia zrównoważonego zarządzanie
łańcuchem dostaw. Skutkuje to wprowadzeniu standardów w ogniwach łańcuchów
dostaw, co skutkuje lepszą kontrolą źródeł skąd pochodzą produkty, czy są produkowane
zgodnie z prawem - nie wykorzystując dzieci do produkcji lub wykorzystując złą sytuację
społeczeństwa, płacąc głodowe stawki11.
Rysunek 2. Ustawowe płace minimalne w 2013.
Źródło: http://www.cleanclothes.pl/materialy/publ_23_uszyte_w_europie_raport_pl.pdf
Kurs walut we wszystkich tabelach z dn. 1 lutego 2014, www.oanda.com; ustawowa płaca minimalna
na dzień 1 maja 2013.
Na obrazku poniżej przedstawione są wyliczenia kto i ile zarabia na sprzedaży
produktu.
Rysunek 3. Grafika obrazująca, kto i ile zarabia na sprzedaży odzieży.
Źródło: Clean Clothes Polska
11
http://www.cleanclothes.pl/materialy/publ_23_uszyte_w_europie_raport_pl.pdf
4. Negatywne skutki braku polityki CSR w przedsiębiorstwie LPP S.A.
Przykładem złej polityki CSR jest niewątpliwie „duma Pomorza” firma LPP S.A.,
największa firma z branży odzieżowej w Polsce, która wykreowała takie marki jak Cropp,
Reserved, Sinsay, House, Mohito. 24 kwietnia 2013 roku w wyniku zawalenia się fabryki
w Bangladeszu, zginęło ponad tysiąc osób, a setki zostało okaleczonych. Firma LPP
zlecała podwykonawstwo firmie z Bangladeszu szycie ubrań swoich marek.
Skandalicznym jest natomiast fakt, iż firma wyparła się jakiejkolwiek współpracy z firmą
Rana Plaza, mimo, że na gruzach budynku znaleziono metki marki Cropp. Firma LPP
tłumaczy się, że w tej fabryce produkowała tylko szczątkowe partie ubrań. W maju
podpisane zostało porozumienie dotyczące bezpieczeństwa w fabrykach w Bangladeszu.
Podpis swój złożyły wiodący producenci tj. Benetton, Inditex (Zara), Marks and Spencer,
H&M i Carrefour, PVH (Tommy Hilfiger i Calvin Klein), C&A, Tchibo, Tesco, Mango, New
Look, Esprit, Next, Lidl, którzy swoją produkcję lokują w Bangladeszu. Organizacja Clean
Clothes wytyka spółce LPP wstrzymanie się od odpowiedzialności społecznej swoich
łańcuchów dostaw dla marek będących własnością przedsiębiorstwa 12. LPP nie ponosi
się do rekompensaty oraz działania na rzecz poprawy zdrowia i życia ludzi, którzy szyją
ubrania ich marek. To potężna antyreklama i zły PR dla przedsiębiorstwa. Firma powinna
zrekompensować szkody w wyniku zaniedbań nadzoru budowlanego, ponieważ
niezaprzeczalny jest fakt, że zysk z ubrań produkowanych przez fabryki w Bangladeszu
jest duży13,14.Poniższa tabela obrazuje, iż płaca minimalna w Bangladeszu to 50 Euro.
Rysunek 4. Płace minimalne w 2013 roku.
Źródło: http://www.cleanclothes.pl/materialy/publ_23_uszyte_w_europie_raport_pl.pdf
Kurs walut we wszystkich tabelach z dn. 1 lutego 2014, www.oanda.com; ustawowa płaca minimalna na
dzień 1 maja 2013.
12
http://www.tvn24.pl/metki-polskiej-firmy-w-gruzach-fabryki-w-bangladeszu,328706,s.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13993470,Metki_polskiej_firmy_odziezowej_w_ruin
ach_fabryki.html
14
http://www.cleanclothes.pl/materialy/publ_23_uszyte_w_europie_raport_pl.pdf
13
W przyszłości może się to objawić niechęcią konsumentów do kupna, która odzieży
z firmy, która nie wzięła odpowiedzialności za los pracowników, produkujących jej
ubrania, co skutkuje gorszymi wynikiem finansowymi. Również firma będzie miała
problem z naborem na nowe wakaty ze względu na złą sławę firmy oraz z większą rotacją
pracowników.
5. CSR w firmie Coca- Cola
Sukces firmy Coca- Cola jest świetnym przykładem na to, iż firma stosująca SCR
na szeroką skalę mogą się pochwalić wysokim zyskiem. Głównymi obszarami działań
są wspieranie uczciwych działań rynkowych, na rzecz środowiska, stosowanie
ekologicznych rozwiązań oraz tworzenie dogodnych miejsc pracy. Tak więc firma tworzy
produkty o najwyższej jakości, aby zapewnić bezpieczeństwo klientów i tworzy warunki
sprzyjające zdrowej konkurencji. Oprócz tego Coca- Cola stosuje butelki, które można
poddać recyklingowi, ogranicza emisję dwutlenku węgla, stosuje parki maszynowe
i opracowuje tak know-how aby zmniejszyć zużycie energii i wody. Dodatkowo
pracownicy mogą korzystać z licznych szkoleń. Polityka CSR zakłada, że pracownicy są
równo traktowani i mają zapewnione bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz udział w
podejmowaniu decyzji. Społeczeństwo otrzymuje wsparcie od firmy w postaci
promowania zdrowego stylu życia, pomocy najbardziej potrzebującym oraz poprzez
zaangażowanie w wolontariat pracowniczy i ochronę zasobów natury. Firma za to
czerpie korzyści w postaci kreowania pozytywnego wizerunku, reklamy i promocji
przedsiębiorstwa, a co za tym idzie większymi zyskami. Interesariusze są także
zainteresowani lokowaniem kapitału i wykupem akcji Coca- Coli. Plusy z tak bogatej
polityki CSR można mnożyć, a firmie pozwala to się rozwijać w prężny sposób15.
6. Zakończenie
Przytoczone wyżej argumenty potwierdzają, że wydatki związane z CSR
nie są niepotrzebnymi kosztami, które firma powinna ograniczać, a inwestycją, która
w dłuższej perspektywie, zwraca się z nawiązką. W zasadzie ciężko powiedzieć
jednoznacznie czy przedsiębiorstwa społeczne powstały dzięki konieczności, modzie czy
też wyzwaniu, natomiast ważne jest, że udzielają się one społeczne, przeciwdziałają
bezrobociu oraz wprowadzają rozwiązania proekologiczne. Najważniejsze jest, że firmy
stawiają na zrównoważony rozwój opierający się na wdrażaniu zielonych technologii,
a nie tylko koncentrują się na zrealizowaniu strategii maksymalnego zysku.
Literatura
1. Gabrusewicz T., Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu
zasad nadzoru korporacyjnego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010
2. Klimek J., Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Polsce, wyd, Adam Marszałek,
Toruń 2012
15
Kuraszko I., Augustyniak Sz. 15 polskich Przykładów Społecznej…, s. 82-83.
3. Kuraszko I., Augustyniak Sz. 15 polskich Przykładów Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu, Warszawa 2009
4. Nakonieczna J., Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Międzynarodowych,
wyd. Difin, Warszawa 2008
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja wpisująca się w corporate
governance a kryzys finansowy / Monika Wilewska. / Master of Business
Administration. - 2010, nr 3(104), s. 106
Źródła internetowe
1. www.cleanclothes.pl/materialy/publ_23_uszyte_w_europie_raport_pl.pdf
2. http://www.eurosif.org/publication/view/european-sri-study-2014
3. http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/87-2010_15.pdf
4. http://www.tvn24.pl/metki-polskiej-firmy-w-gruzach-fabryki-wbangladeszu,328706,s.html
5. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13993470,Metki_polskiej_fir
my_odziezowej_w_ruinach_fabryki.html
Magdalena Kapleta
Karolina Kleibert
Anna Kłosowska
Studenckie Koło Rachunkowości „Rachmistrz”
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
CIEMNIEJSZA STRONA WYNIKU, CZYLI CZY STRATA MOŻE BYĆ ZYSKIEM?
1. Wstęp.
Istnieje wiele różnych definicji celu działania. Bywa on utożsamiany z punktem, do
którego osiągnięcia się dąży, pożądanym stanem rzeczy, który ma zostać osiągnięty, ale
również z zamiarem wewnętrznym, pragnieniem wykonania pewnych czynności czy
podjęcia określonych działań.1 Cele działania współczesnego przedsiębiorstwa można
podzielić na cel główny oraz cele szczegółowe, pełniące względem celu głównego funkcję
pomocniczą. Cel główny utożsamiany jest z szeroko rozumianą maksymalizacją bogactwa
właścicieli podmiotu gospodarczego2, co wiąże go z osiąganym przez przedsiębiorstwo
rezultatem działalności – osiągnięciem zysku lub wygenerowaniem straty. Cele
szczegółowe poprzez spełnianie przypisanej sobie funkcji pomocniczej także oddziałują
na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Redukcja kosztów działalności, zwiększanie marży
handlowej, wkraczanie na nowe rynki zbytu połączone ze wzrostem sprzedaży – każdy
z celów pomocniczych wpływa na poziom wygospodarowanego zysku z działalności,
który razem ze wzrostem wartości rynkowej podmiotu stanowi o maksymalizowaniu
korzyści właścicieli. Obecnie nie jest możliwe oddzielenie zainteresowania wynikiem
finansowego od pozostałych celów działania przedsiębiorstwa. Zysk lub strata
realizowane przez podmiot gospodarczy zawsze będzie wpływał na podejmowane przez
kierownictwo decyzje oraz kierunki działalności podmiotu.
Wynik finansowy sporządzany jest na podstawie odrębnie usystematyzowanych
przepisów prawnych w zakresie rachunkowości. Istnienie międzynarodowych korporacji,
swobodny przepływ kapitału oraz przenikanie się różnych rynków wpłynął na
konieczność ujednolicenia rozwiązań w zakresie rachunkowości. W toku procesów
globalizacji oraz internacjonalizację gospodarczej i rachunkowej współczesne
przedsiębiorstwa stają często w obliczu możliwości wyboru stosowanych rozwiązań
w aspekcie rachunkowości, mając do wyboru rozwiązania krajowe oraz
międzynarodowe.
Przyjęte przez podmiot gospodarczy reguły i praktyki, zapewniające wymaganą,
jakość sprawozdań finansowych, znajdują swoje odzwierciedlenie w polityce
1
M. Gorczyńska, M. Wieczorek-Kosmala, K. Znaniecka, Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2008, por., str.15
2
W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 1999, por., str. 12
147
rachunkowości.3 W ustawowej definicji polityki rachunkowości ustawodawca podkreślił
istotność rzetelności oraz jasności prezentacji wizerunku finansowego i majątkowego
firmy. Dobór metod oraz rozwiązań powinien opierać o zasadę true and fair view,
uwzględniać specyfikę danego podmiotu gospodarczego oraz służyć prezentacji możliwie
najwierniejszego obrazu jej obecnej sytuacji.
Polityka rachunkowości nie jest jednak utożsamiana z polityką przedsiębiorstwa.
Polityka w znaczeniu dosłownym oznacza zręczne i układne działanie w celu osiągnięcia
określonych zamierzeń, co w konsekwencji kłóci się z definicją polityki rachunkowości,
która wymaga działania w zgodzie z zasadą rzetelnego i prawdziwego obrazu bez
względu na cele gospodarcze jednostki. Polityka przedsiębiorstwa podkreśla użyteczność
sprawozdania finansowego.
2. Pojęcie polityki bilansowej.
Polityka przedsiębiorstwa jest związana z polityką bilansową jednostki, czyli
wszystkimi przedsięwzięciami podejmowanymi przez przedsiębiorstwo podczas roku
obrotowego oraz związanymi ze sporządzaniem zamknięcia rocznego, które mają wpływ
na ocenę sprawozdania finansowego podmiotu przez użytkownika, poprzez
oddziaływanie na adresata w celu skłonienia go do podjęcia pożądanych dla
przedsiębiorstwa zachowań. Metody w zakresie, których przedsiębiorstwo może
wybierać, aby zrealizować powyższy cel nazywamy instrumentami polityki bilansowej.
Dzielą się one na trzy grupy, które przedstawia rysunek 1.
prawo wyboru
metod
aktywowania
Instrumenty
polityki
bilansowej
materialne
prawo wyboru
metod
pasywowania
czasowe
prawo wyboru
wyceny
formalne
Rysunek 1. Instrumenty polityki bilansowej.
Źródło: Opracowanie własne.
3
Ustawa z dnia 29.09.94r. o rachunkowości, Dz. U. 2013 poz. 330, Warszawa, por., art. 3
Prawo wyboru metod wyceny jest jednym z elementów materialnej polityki
bilansowej, na który warto zwrócić większą uwagę. W zależności od przyjętego wyboru
prezentacji wartości danych pozycji będzie zależał wynik finansowy przedsiębiorstwa, a
także jego suma bilansowa, np. w zależności od przyjętej metody amortyzacji koszty
będą większe lub mniejsze, istnieje również możliwość wykorzystania odpisu
jednorazowego dla składników o niskiej wartości. Instrumenty czasowe odnoszą się do
wszelkiego rodzaju terminów, m.in. terminu publikacji sprawozdania i ustalenia
momentu bilansowego. Z kolei instrumenty formalne, jak sama nazwa wskazuje dotyczą
formy sprawozdania, np. sposobu grupowania aktywów i pasywów. 4
3. Pojęcie kreatywnej rachunkowości.
Niekiedy chcąc pokazać korzystny obraz firmy w sprawozdaniu finansowym prawa
wyboru są wykorzystywane do granic możliwości z chwilą, gdy te swoiste granice
zostaną naruszone mamy do czynienia z kreatywną rachunkowością rozumianą, jako
działanie niezgodne z prawem mające na celu wprowadzenie w błąd użytkowników
sprawozdania finansowego.
Najczęściej występujące zafałszowania w sprawozdaniach finansowych
przedstawiono na rysunku 2.
ZAFAŁSZOWANIA
Przedwczesne uznanie przychodów.
Ujmowanie w księgach fikcyjnych
przychodów.
Zwiększenie dochodów jednostki
przy pomocy jednorazowych
zysków.
Przesunięcie kosztów bieżącego
okresu sprawozdawczego w ciężar
przychodów przyszłych okresów.
Zaniechanie ujęcia w księgach lub
nieujawnianie wszystkich
zobowiązań.
Przesunięcie bieżącego dochodu do
okresów późniejszych.
Ujęcie w księgach bieżącego okresu
kosztów, które dotyczą przyszłych
okresów.
Rysunek 2. Zafałszowania w sprawozdaniach finansowych.
Źródło: Opracowanie własne.
4
Polityka bilansowa i analiza finansowa, Nowoczesne instrumenty zarządzania, red. K. Sawicki, Ekspert,
Wrocław 2002, s. 37
Przedwczesne uznanie przychodów ma na celu zwiększenie wyniku finansowego,
dokonuje się tego poprzez uznanie przychodów pomimo niepewności, co do ich
uzyskania w przyszłości, ujęcia w przychodach danego okresu przychodów, które dotyczą
okresów następnych. Zwiększanie dochodów jednostki przy pomocy jednorazowych
zysków, to przede wszystkim traktowanie jednorazowych zysków, jak normalnych,
regularnych dochodów. Chcąc zmniejszyć koszty danego okresu, jednostki mogą
przesunąć koszt bieżącego okresu, poprzez niewłaściwe aktywowanie kosztów, czy też
zaniechanie odpisu w koszty aktywów bezwartościowych, jest to oczywiście sprzeczne
z naczelną zasadą rachunkowości true nad fair view. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo
spodziewa się niezbyt dobrych wyników w przyszłym roku bilansowym, możemy spotkać
się z sytuacją, w której jednostka będzie manipulowała przychodami, przesuwając je na
przyszły rok bilansowy w celu pokrycia ewentualnych przyszłych strat.
W konsekwencji powyższych oraz innych praktyk użytkownicy sprawozdań
finansowych szukają przejawów nieprawidłowości w prezentowanych danych. Jednym
z niepokojących sygnałów mogą być ponadprzeciętny wzrost zysku oraz wskaźniki
rentowności dla danej spółki w odniesieniu do branży, w jakiej działa. Szczególną
ostrożność zaleca się także przy analizie fuzji i przejęć, gdyż takie transakcje stanowią
duże pole do różnego rodzaju nadużyć. Kluczowym pytaniem powinno być wówczas,
jaka część zysku jest związana ze zwiększeniem popytu, a jaka odpowiada połączeniu. 5
Dość istotnym aspektem jest fakt, iż dużą rolę w fuzjach i przejęciach odgrywa wartość
godziwa. Definiujemy ją, jako kwotę, za jaką składnik aktywów mógłby zostać
wymieniony, a zobowiązanie uregulowane warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy
zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. 6
Z powyższego artykułu ustawy jasno wynika, że wartość godziwa nie jest związana
z zaistnieniem faktycznej transakcji, a stanowi jedynie odzwierciedlenie możliwej do
uzyskania ceny na rynku.7 Należy, więc wziąć pod uwagę, że wszędzie tam, gdzie mamy
do czynienia możliwością szacunku, szacunki te mogą być nieprawidłowe.
Symptomami, które są niepokojące, jeżeli mowa o prawdziwości informacji
prezentowanej przez sprawozdawczość są także transakcje pod koniec okresu
sprawozdawczego na niespodziewanie wysokie kwoty, które istotnie wpływają na
wysokość wyniku finansowego. Warto zwrócić również uwagę na rachunek przepływów
pieniężnych. W sytuacji, gdy wpływy pozostają relatywnie małe w stosunku do
przychodów, może świadczyć to o występowaniu zatorów płatniczych, albo
o fałszowaniu informacji poprzez wystawianie fikcyjnych faktur sprzedaży. W sytuacji,
gdy dostęp do niektórych informacji przez odbiorcę zewnętrznego jest utrudniony i nie
może on zweryfikować prawdziwości informacji prezentowanych w sprawozdaniu
finansowym dobrym pomysłem jest obserwowanie otoczenia spółki i działań zarządu.
5
Włodzimierz Wąsowski Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych., Difin,
Warszawa 2010, s. 63
6
Ustawa z dnia 29.09.94r. o rachunkowości, Dz. U. 2013 poz. 330, Warszawa, por., art. 28, ust.6
7
Alicja Mazur „Wartość godziwa. Potencjał informacyjny. Difin, Warszawa 2011 s.59
Zmiany na kierowniczych stanowiskach, odpływ specjalistów, wypłata niewspółmiernie
dużych wynagrodzeń doradcom, konsultantom wszystkie te aspekty wskazują na to, że
sytuacja przedsiębiorstwa może nie być zbyt dobra
4. Wykorzystanie elastyczności zasad rachunkowości przez TVN S.A.
Grupa kapitałowa TVN S.A. jest działającą w sektorze rozrywki i mediów od 1995 r.
polską spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Należy do grupy
podmiotów kontrolowanych przez International Trading and Investments Holdings S.A.
z siedzibą w Luksemburgu („ITI Holdings”) i jej jednostki zależne („Grupa Kapitałowa ITI”).
Grupa Kapitałowa ITI działa od 1984 r. i jest jedną z największych grup w sektorze
medialno - rozrywkowym w Polsce. Spółka TVN emituje osiem kanałów telewizyjnych w
Polsce: TVN, TVN 24, TVN 7,TVN Meteo, TVN Turbo, TVN Style, TVN 24 Biznes i Świat,
ITVN. Kanały należące do Grupy nadają programy informacyjne i rozrywkowe,
wiadomości, filmy fabularne, seriale, oraz programy oferujące telezakupy. Poprzez
jednostkę zależną TVN DTH Holdings, TVN S.A. wraz z Grupą Canal+ prowadzi wiodącą w
Polsce satelitarną telewizję cyfrową nC+, oferującą technologicznie zaawansowane usługi
płatnej telewizji.
Grupa TVN S.A. stanowi przykład przedsiębiorstwa, które skorzystało z możliwości
poprawienia swojego wyniku finansowego, wykorzystując do tego elementy kreatywnej
rachunkowości. Rysunek 3 przedstawia jak kształtowały się poszczególne elementy
rachunku zysków i strat przedstawionej spółki w ostatnich pięciu latach działalności.
Zwrócono szczególną uwagę na rok 2012, w którym to zaobserwowano stratę brutto w
wysokości 242 921 000 zł, po czym po uwzględnieniu obciążeń podatkowych
opiewających na kwotę 245 963 000 zł, strata przekształciła w zysk netto 3 042 000 zł.
Zjawisko takie miało miejsce, gdyż spółka aktywowała swój podatek odroczony, kreując
tym samym dodatni wynik finansowy, który tak naprawdę nie miał pokrycia w
rzeczywistości.
Rysunek 3. Zestawienie rachunków zysków i strat TVN S.A. w latach 2010-2014
(w tys. zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Raport roczny TVN S.A. za Rok Finansowy Zakończony
grudnia 2014 r.”, „Raport roczny TVN S.A. za Rok Finansowy Zakończony grudnia 2013 r.”, „Raport roczny
TVN S.A. za Rok Finansowy Zakończony grudnia 2012 r.”, „Raport roczny TVN S.A. za Rok Finansowy
Zakończony grudnia 2011 r.”, „Raport roczny TVN S.A. za Rok Finansowy Zakończony grudnia 2010 r.”.
Rysunek 4. Podatek bieżący i odroczony TVN S.A. w 2012 r.
Źródło: fragment „Raport roczny TVN S.A. za Rok Finansowy Zakończony grudnia 2012 r.”
Zestawienie przedstawione na rysunku 4, ukazuje, w jaki sposób spółka TVN
wypracowała przekształcenie straty brutto, poprzez uwzględnienie starty podatkowej,
jako aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w zysk netto bieżącego okresu.
5. Podsumowanie.
W artykule scharakteryzowano istotę polityki rachunkowości oraz kreatywnej
rachunkowości, a także pokazano na przykładzie grupy kapitałowej TVN S.A., jak sposób
podejścia do opracowania sprawozdania finansowego istotnie wpływa na jego treść.
Pomimo licznych aktów prawnych regulujących finansowy aspekt działalności
przedsiębiorstw, nie można zapomnieć, że zawsze znajdą się osoby, które będą używać
jasno określonych zasad i alternatyw wyboru dla własnej korzyści, wbrew naczelnej
zasady jasnego i rzetelnego obrazu. Niejednokrotnie znajdziemy również
przedsiębiorstwa zasady te łamiące.
Powiązania pomiędzy polityką rachunkowości a polityką bilansową doskonale
odzwierciedlają słowa Pabla Picassa: Gdyby była tylko jedna prawda, nie można by było
namalować sto obrazów na ten sam temat. Gdyby istniał tylko jeden sposób
sporządzania sprawozdania finansowego, ewidencji aktywów i pasywów, wyceny oraz
ustalania wyniku finansowego rachunkowość nie byłaby już nauką, ale stałaby się
rzemiosłem.
Literatura
1. M. Gorczyńska, M. Wieczorek-Kosmala, K. Znaniecka, Finanse przedsiębiorstwa,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2008
2. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 1999
3. Ustawa z dnia 29.09.94r. o rachunkowości, Dz. U. 2013 poz. 330, Warszawa
4. K. Sawicki Polityka bilansowa i analiza finansowa, Nowoczesne instrumenty
zarządzania, Ekspert, Wrocław 2002.
5. Włodzimierz Wąsowski Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań
finansowych., Difin, Warszawa 2010.
6. A. Mazur Wartość godziwa. Potencjał informacyjny., Difin, Warszawa 2011
Piotr Koperny
Radosław Lasota
Koło Naukowe Rewizji Finansowej "AUDYT"
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
RACHUNKOWOŚĆ NIE DO POZNANIA
1. Wstęp
Wyobraźmy sobie doskonały świat rachunkowości, której główny produkt czyli
sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z nadrzędnymi zasadami
rachunkowości tak aby w sposób jasny i rzetelny prezentować sytuacje finansową spółki.
Bez wybujałej wyobraźni zdecydowanie nie do zrobienia! Zatem zejdźmy na Ziemię.
Witamy Was w prawdziwym świecie! Świecie pełnym złoczyńców, których cechuje
chciwość, bezwstydna podstępność i moralny upadek. Całkowicie oślepieni blaskiem
monet dążą do bogactwa wykorzystując brutalne metody. Niestety w świecie tym
jeszcze więcej jest bezbronnych, niepodejrzewających niczego ofiar, które jedynie chcą
otrzymać wiarygodne informacje tak aby bezpiecznie inwestować oszczędności.
Przełomowym momentem, który zwrócił uwagę całego świata na zagrożenia,
płynące z fikcyjnej sprawozdawczości finansowej było bankructwo spółki Enron w 2001
roku. Od tego momentu pojęcie kreatywnej rachunkowości zaczęto używać niezmiernie
często. Zapewne w połowie przypadków zupełnie nie właściwie. Zatem poznajmy świat
rachunkowości na pierwszy rzut oka nie do poznania – rachunkowości kreatywnej,
agresywnej oraz najzwyczajniejszych fałszerstw i oszustw księgowych.
2. Rachunkowość Kreatywna
Kreatywna rachunkowość, z czym kojarzy się nam ta fraza. Na ogół słowo
kreatywny ma wydźwięk pozytywny, szukając synonimów natrafiamy na terminy:
konstruktywny, mądry, nowoczesny. Zatem pod tym pojęciem powinniśmy przede
wszystkim rozumieć kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań z zastosowaniem
wiedzy oraz wykorzystaniem twórczego myślenia. Powinno pomóc nam to w takim
prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych, które
w rzeczywisty sposób prezentowały by podmiot w takim układzie, który odzwierciedlałby
jego specyfikę. Można by się zastanawiać dlaczego zatem w stosunku do terminu
„rachunkowość” zaczęto używać pojęcia kreatywny w negatywnym znaczeniu. Myśl, że
może to w pewnej części wynikać z błędnego utożsamiania rachunkowości z ewidencją
księgową która jest pojęciem znacznie węższym, jak i również z braku wiedzy o tym jak
wykorzystując narzędzia rachunkowości można w sposób zgodny z prawem
wyeksponować zalety podmiotu gospodarczego. Tak więc wykorzystując dostępne nam
154
narzędzia powinniśmy dostrzegać zmiany zachodzące w podmiocie oraz odpowiednio
reagować na nie.
Założenia koncepcyjne MSR, jak również Ustawa o rachunkowości określają
nadrzędne zasady rachunkowości (ostrożność , ciągłość , przewagę treści ekonomicznej
nad formą prawną, współmierność, istotność i kontynuacja działalności)1 które używamy
aby w sposób jasny i rzetelny dokonać prezentacji wyniku finansowego spółki. Pomimo
tych założeń mamy jednak pewną przestrzeń na naszą ocenę i interpretacje niektórych
przepisów z wykorzystaniem Polityki rachunkowości ,która mylnie może być
utożsamiana z nadużyciem prawa. Należy jednak zdawać sobie sprawę że stosowanie
rozwiązań dopuszczonych przepisami ustawy o rachunkowości nie świadczy o naruszeniu
prawa a jedynie o umiejętnym wykorzystaniu przepisów tam zawartych i dostosowaniu
ich do podmiotu tak aby czerpać z tego jak największe korzyści. W tym miejscu
należałoby zwrócić uwagę na to, iż rachunkowość kreatywna znajduję również szerokie
zastosowanie w rachunkowości zarządczej, gdyż tworzenie paroletnich planów
inwestycyjnych, oraz odpowiednia kontrola kosztów przedsiębiorstwa wspomaga zarząd
firmy w podejmowaniu właściwych decyzji oraz ich kontroli.
Jak zatem wykorzystać kreatywność w codziennych czynnościach bądź tez budowie
sprawozdań finansowych? Każdy księgowy powinien mieć przede wszystkim na celu
interes firmy i tak może on w celu zmniejszenie obciążeń fiskalnych zaniżać wynik
finansowy, jak i również odwrotnie zawyżać go , aby otrzymać potrzebny kredyt, czy też
zachęcić nowych inwestorów bądź akcjonariuszy. Najważniejsze jest jednak aby działać
zgodnie z literą prawa tak więc nie uciekać się do fałszowania sprawozdań finansowych
ale użyć dostępnych mu metod zatem np. zastosować odpowiedni sposób wyceny
rozchodu materiałów, wybrać najlepszy dla siebie sposób amortyzacji majątku czy też
umiejętnie rozliczać koszty w czasie, gdyż wszystkie te metody mają charakter
przejściowy i prędzej czy później koszty te zostaną ujęte w księgach i wpłyną wynik
podmiotu w sposób pożądany przez nas a zastosowanie przez nas podejście pozwoli
jedynie na określenie dogodnego dla nas momentu ich ujawnienia.
Być może słowa te bez żadnego przykładu wydają się czystą utopią i stwarzają
wrażenie, że nie da się w sposób legalny zmienić aż tak obrazu spółki dlatego posłużę się
krótkim przykładem. Cztery lata temu General Motors – znany wam na pewno
amerykański koncern motoryzacyjny wyczarował 30 mld $, i tym samym pokazał że aby
to osiągnąć wystarczy mieć dobrych księgowych. Otóż wartość „firmy” – określany
w języku angielskim jako „good will” czyli różnica między ceną jak przejmujący zapłacił za
przejmowaną firmę a wartością aktywów netto spółki przejmowanej na dzień 30
czerwca 2010 wynosiła 30 $ mld i biorąc pod uwagę jej pozycję na globalnym rynku nie
byłoby to nic dziwnego gdyby nie fakt że jeszcze w 2009 r. wartość tej pozycji wynosiła
zero. Kapitał własny spółki wynosił wtedy 24 mld $ co oznacza , że gdyby pominąć
„wartość spółki” to wówczas jej majątek miałby wartość ujemną Tym bardziej jest to
interesujące że ten niemający materialnego odpowiednika składnik miał wartość blisko
1
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)
dwukrotnie większa niż suma wartości wszystkich fabryk, maszyn i nieruchomości spółki
oszacowania na kwotę 18 mld $. Warto zwrócić uwagę na fakt , iż pozycja good will na
ogół powstaje w zupełnie innych okolicznościach niż w tym przypadku np. w wyniku
przejęcia spółki. W przypadku wspomnianego przeze mnie GM „wartość firmy” powstała
w wyniku restrukturyzacji oraz wykorzystaniu furtki stworzonej przez przepisy prawa
upadłościowego, furtki którą zauważyli i wykorzystali właśnie kreatywni księgowi. I tak
w wyniku złożenia wniosku o bankructwo w 2009 r. koncern dzięki skorzystaniu
z finansowego raportowania od nowa w ramach reorganizacji zmniejszył o 44%
(94 mld $) wartość zobowiązań a aktywa głównie za sprawą pozycji good will zwiększyły
się o ponad 33 % (35 mld $)2. Nie będę dalej zagłębiał się w szczegóły, gdyż nie to jest
moim celem, ale dzięki temu prostemu przykładowi można wykazać jak znając
i wykorzystując odpowiednio przepisy rachunkowości można w sposób jak najbardziej
legalny w dogodnym dla nas momencie przekazać optymistyczne informacje dla rynku
pomimo złej kondycji podmiotu.
3. Rachunkowość agresywna
Teraz kiedy już wiemy jak w korzystny dla wszystkich oraz zgodny z prawem
sposób wykorzystać rachunkowość na swoje potrzeby pora na kilka słów o jej mrocznej
stronie „rachunkowości agresywnej” często bezpodstawnie utożsamianej z kreatywną.
W praktyce często zdarzają się sytuacje, gdy przedsiębiorca co prawda korzysta
z narzędzi polityki rachunkowości zgodnie z prawem, ale jednocześnie zniekształca bądź
upiększa wynik finansowy jednostki w sposób nie do końca zgodny etyką. I właśnie
w tym momencie można zacząć mówić o rachunkowości agresywnej. Istotą tych działań
jest celowe wprowadzanie dostarczycieli kapitału w błąd tak aby uzyskać żądane skutki.
Poprzez manipulacje danymi sztucznie zawyża się zyski tak aby fikcyjnie zwiększyć
wartość danego podmiotu.
Być może ktoś zastanawia się jakie są powody takich działań, otóż jest ich wiele.
Najczęściej poprzez agresywną rachunkowość nie właściciele wbrew powszechnej opinii
lecz kierownicy jednostek dążą do zawyżania wyniku finansowego bądź ukrycia ryzyka po
to by dostać nowy kredyt w banku pomimo niskiej zdolności do spłaty, aby zafałszować
straty poniesione w wyniku realizacji nietrafionych projektów, w celu zawyżenia wartości
firmy przy sprzedaży czy też jak to najczęściej bywa aby przyciągnąć nowych
akcjonariuszy i tym samym pozyskać nowe źródła finansowania. Aby osiągnąć te cele
uciekają się do wielu metod, ja aby zbytnio nie zanudzać , ale też aby mieć poparcie
w swoich słowach przytoczę tylko kilka z nich: i tak nierzadko ewidencjonują fikcyjne
transakcje sprzedaży poprzez zaliczenie do przychodu niewykonanych jeszcze usługi
bądź niesprzedanych wyrobów; księgują koszty niezgodnie z fakturą lub w ogóle ich nie
ujmują odsyłając tym samym pod byle jakim pretekstem fakturę do kontrahenta;
traktują remonty jako modernizacje tym samym podwyższając wartość bilansową
środków trwałych.
2
http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Opinie/jak-general-motors-wyczarowal-30-mld-dolarow,6808,2
Przykładów takich można mnożyć na palcach, zresztą powstało już wiele prac
naukowych na ten temat. Jedną z nich jest wspomniana wcześniej już książka Jacksona
„Bajki w świecie biznesu”, na podstawie której to w dalszej części pracy przedstawię
pokrótce jak wyglądała kreatywna rachunkowość w firmie ENRON – amerykańskim
potentacie na rynku energii. Na ogół rachunkowość agresywna wykorzystywana jest jak
wcześniej wspomniałem do zawyżenia wyniku finansowego, trochę rzadziej jest ona
wykorzystywana do działań odwrotnych tak aby pokazać obraz gospodarczy jednostki
gorszym niż jest. „Zdarza się to w sytuacjach, gdy istnieje potrzeba uzyskania znacznego
wzrostu w przyszłym okresie, gdy zamierza się nie wypłacać dywidendy, gdy chce się
osłabić presję załogi na wzrost wynagrodzeń, zaniżyć wartość przedsiębiorstwa, by je
wykupić” lub też jak w przypadku firmy Freddie Mac (zajmowała się handlem długami
hipotecznymi ) która chciała zachować wizerunek stabilnego i pewnego podmiotu.
Niestety dla niej w 2003 r. wyszła na jaw informacja o znacznych ukrywanych przez firmę
zyskach które pochodziła co prawda z dochodowych lecz bardzo ryzykownych operacji
finansowych, których dokonywała w tajemnicy jako quazi-fundusz inwestycyjny,
fałszowali oni sprawozdania aby ukryć przed opinią publiczną zmianę profilu
działalności3.
Jak więc nie trudno zauważyć rachunkowość agresywna wykorzystuje prawa
wyboru polityki rachunkowości w sposób nie do końca zgodny z istotą rachunkowości
jednak nie powinna być utożsamiana z oszustem księgowym. Co prawda zniekształca
ona obraz finansowy jednostki nierzadko w sposób dość znaczący oraz manipuluje
danymi finansowymi jednak robi to w granicach prawa , bądź bazuje na przepisach
nieprecyzyjnych przez co nie jest tym samym co oszustwo, gdyż w wielu przypadkach
rzadko udaję się udowodnić jako by działania podjęte przez ludzi zajmujących się
księgowością były sprzeczne z prawem. Tak więc błędnym jest zaliczanie fałszowania
ksiąg rachunkowych czy też dokumentów księgowych na poczet działań rachunkowości
agresywnej, gdyż jest to zwykłe oszustwo finansowe karane zgodnie z przepisami prawa.
Mimo że metody i narzędzia używane w rachunkowości agresywnej są na ogół szkodliwe
dla odbiorców sprawozdań finansowych i prowadzą do negatywnych skutków
odczuwalnych dla właścicieli podmiotów oraz Skarbu Państwa jest to jednak trudne do
udowodnienia a tym samym do wyeliminowania ze środowiska finansowego.
Samo oszustwo finansowe jest definiowane przez Międzynarodowy Standard
Rewizji Finansowej jako „zamierzone działanie podjęte przez jednego lub kilku członków
kierownictwa, osoby sprawujące nadzór nad jednostką, pracowników lub stronę trzecią,
przy wykorzystaniu kłamstwa, w celu uzyskania nieuzasadnionej lub niezgodnej
z prawem korzyści”4 i obejmuje ono : manipulowanie , fałszowanie lub zmianę rejestrów
lub dokumentów; rejestrowanie transakcji, które nie miały miejsca ; sprzeniewierzenie
zasobów majątkowych, błędne stosowanie zasad rachunkowości [MSRF,2002, s 128-
3
4
W. Wąsowski Fałszowanie sprawozdań finansowych Rachunkowość Nr 11/2002
P. Gut Fałszowanie sprawozdań finansowych Serwis Monitora Rachunkowości i Finansów Nr 1/2006
136]5. Niestety działania te jednoznacznie określone jako oszustwo są często
utożsamianie z rachunkowości kreatywną , pomimo faktu iż są sprzeczne z prawem oraz
zasadami rachunkowości a ich głównym celem jest stworzenie fikcyjnego i pożądanego
przez osobę budującą sprawozdanie finansowe wizerunku. Na podstawie powyższych
informacji można dojść do wniosku że rachunkowość agresywna obejmuje swoim
zasięgiem niektóre działania mające zaznaczam tylko cechy oszustwa, jednak jest
znacznie trudniejsza do udowodnienia gdyż nie narusza przepisów prawnych.
Znając już dwa oblicza rachunkowości może rodzić się zatem pytanie jak zgodnie
z prawem kształtować obraz podmiotu? Przykładowo w myśl Ustawy o Rachunkowości
inwestycje długoterminowe możemy wyceniać wg wartości rynkowej lub ceny nabycia.
Pomimo, iż firma mogła wykorzystywać do wyceny wartość rynkową uzasadnione mogło
by być przejście na wartość godziwą jeżeli lepiej by to odzwierciedlało sytuację.
Podobnie z amortyzacją, jeżeli podmiot jest w stanie wykazać że okres amortyzacji
powinien być dłuższy to taką metodę powinno zastosować. Należy jednak zawsze
pamiętać, że wszelkie zmiany których dokonaliśmy w polityce rachunkowości musimy
ujawnić w informacji dodatkowej będącej częścią sprawozdania finansowego.
4. Historia Enronu
Dzieje Enronu sięgają maja 1985 roku, kiedy spółka InterNorth z olbrzymią siecią
gazociągów w Stanach Zjednoczonych połączyła się z Houston Natural Gas,
przedsiębiorstwem energetycznym dysponującym setkami szybów gazowych
generującym przychodu na poziomie 3 mld dolarów. InterNorth również był oceniany za
pierwszorzędną spółkę z rewelacyjnymi referencjami. Głównym powodem połączenia
tak świetnie prosperujących działalności były obawy o wrogie przejęcia. Tak powstaje
spółka Enron. Spółka, która niegdyś była synonimem sukcesu. Sierpień rok 2000 – akcje
spółki osiągają najwyższą cenę w historii – 90 dolarów. Listopad rok 2001 – wartość
jednej spółki spada poniżej dolara.
Jak to się stało, że jedno z czołowych światowych przedsiębiorstw branży
energetycznej bankrutuje? Przedsiębiorstwo zatrudniające ok. 22 tysiące pracowników
przez wszystkich uznawane jako blue chip? Odpowiedzią są trzy nazwiska Lay, Skilling
i Fastow. Kenneth Lay prezes Enronu. Jeffrey Skilling – konsultant. Andrew Fastow –
bankier, swego rodzaju menadżer spółki. Stanęli oni za sterami Enronu na początku 1990
roku, ostatecznie doprowadzili spółkę do bankructwa. Zamienili oni olbrzymi
konglomerat energetyczny w spółkę, która przestała koncentrować się na generowaniu
realnych zysków, a skupiła się na zabawianiu sprawozdawczością finansową. Enron
mając atrybuty do przedstawiania praktycznie każdego fikcyjnego zysku oraz tuszowania
olbrzymich kwot długu tracił miliardy dolarów w projektach generujących bardzo duże
ryzyko. Wiele z nich nazywano wręcz szaleńczymi przedsięwzięciami: elektrownia Dabhol
w Indiach, niekompetentne usługi telekomunikacyjne czy też spartaczona elektrownia w
Brazylii. Ale po kolei…
5
Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 240;
Spółka stosowała system przedpłat co ułatwiało zawyżanie zysków i przepływów
środków pieniężnych poprzez branie pożyczek pod przyszłe przychody oraz transakcje
z podmiotami powiązanymi. Enron tworzył dodatkowo podmioty specjalnego
przeznaczenia (LJM, Raptors), które stosowały rachunkowość mark-to-market w celu
zawyżania zysków i ukrycia długu powstającego na skutek „lekkomyślnego szastania
gotówką”. Spółka pomimo realizacji zawiłych oraz zupełnie nie udanych projektów
mogła przez wiele lat funkcjonować i rozrastać się głównie za sprawą prowadzonego
handlu energią. Przede wszystkim gaz i elektryczność na sterowanym rynku w Kalifornii
przynosiło zyski spółce, co pozwalało stosunkowo długo odwlekać kompletny upadek
przedsiębiorstwa spowodowany ponoszeniem olbrzymich strat. Wegetacje Enronu
umożliwiały również „odpowiednie księgowania” – zwodnicze transakcje wykorzystujące
przedpłaty, które głównie opierały się na procederze pożyczek pod przyszłe kontrakty
i księgowania tych pożyczek jako przychody. Finałowo spółka cały czas zawyżała zyski
oraz zaniżała długi stosując fałszerstwa w rachunkowości: naciągane transakcje
z podmiotami specjalnego przeznaczenia oraz mark-to-market czyli stosowanie wyceny
według cen rynkowych. W momencie, gdy ustabilizowały się ceny energii, a zyski z
handlu nią spadały, już żaden z wymienionych wyżej procederów nie był w stanie
uchronić Enronu. Oznaczało to dla spółki koniec gry – długi trzeba było spłacić, a banki
odmawiały kolejnych kredytów. Kolos energetyczny upada6.
Przyjrzyjmy się bliżej procederom stosowanym w rachunkowości Enronu.
Rachunkowość mark-to-market.
W roku 1991 SEC umożliwiła jej stosowanie. Rachunkowość ta pozwalała spółce
postrzegać składniki aktywów (zarówno aktywa obrotowe czy też kontrakty bądź akcje
w obrocie publicznym) i rewaluować je do wartości godziwej. Polegało to na zwiększaniu
wartości składnika aktywów w bilansie oraz na korespondującym zwiększeniu zysku
w rachunku zysków i strat. Spółka Enron w sposób spektakularny nadużyła
rachunkowości tego typu w swojej inwestycji w prywatną spółkę o nazwie Mariner
Energy Inc., która zajmowała się poszukiwanie gazu ziemnego i ropy naftowej. Kluczowe
znaczenie tutaj odgrywała forma spółki – jako, że była spółką prywatną nie było możliwe
zweryfikowanie jej ceny rynkowej. Pomimo to „jasnowidze” z Enronu wiedzieli, ile są
warte akcje tej spółki i w sposób odpowiedni ujęli uważaną przez nich tą wartość w
księgach. Wyglądało to w sposób następujący: Enron nabywa Mariner Energy za 185 mln
dolarów natomiast jej wartość w księgach Enronu w drugim kwartale 2001 roku wynosi
367,4 mln dolarów. Czary? Jeśli tak możemy nazwać ten proceder to głównym
czarnoksiężnikiem był tutaj szef działu rachunkowości Enronu Causey, który według
późniejszego raportu SEC w czwartym kwartale 2000 roku oszukańczo podniósł wartość
Mariner Energy Inc, o 100 mln dolarów7.
6
7
C.W. Jackson, Bajki w świecie biznesu, PWN, Warszawa 2008, s. 124
C.W. Jackson, Bajki w świecie biznesu, PWN, Warszawa 2008, s. 139
Podmioty specjalnego przeznaczenia (SPE)
Podmioty specjalnego przeznaczenia, to podmioty tworzone jako jednostki prawne
oddzielone od spółki, których celem jest prowadzenie specjalnych bądź sprecyzowanego
rodzaju transakcji gospodarczych, które nie należą do normalnej działalności spółki.
Kluczowym elementem jest fakt, że podmiot specjalnego przeznaczenia może zaciągać
pożyczki, kreować zadłużenie we własnym imieniu, które po spełnianiu pewnych
warunków, nie zwiększa zobowiązań spółki w konsolidowanym bilansie całej grupy.
Uogólniając zadłużenia podmioty specjalnego przeznaczenia nie muszą być
konsolidowane z zadłużeniem.
Raport Powersa przedstawił warunki na tamten moment panujące w sposób
następujący: „Spółka, która prowadzi transakcje z podmiotem specjalnego
przeznaczenia, może traktować ten podmiot jako niezależną, zewnętrzną jednostkę do
celów księgowych, jeśli spełnione są dwa warunki:
1) Właściciel niezależny od spółki musi dokonać znaczącej inwestycji, a aktywa
podmiotu specjalnego przeznaczenia w wysokości przynajmniej 3% sumy
bilansowej
i te 3% muszą podlegać ryzyku w całym okresie transakcji.
2) Niezależny właściciel musi sprawować kontrolę nad podmiotem specjalnego
przeznaczenia.
W tych warunkach spółka może księgować zyski i straty z transakcji z podmiotem
specjalnego przeznaczenia oraz pominąć jego aktywa i zobowiązania
w skonsolidowanym bilansie, mimo że spółka i podmiot ten są blisko związane”.
W sytuacji Enronu wyglądało to w sposób następujący: Osoba zarządzająca takimi
podmiotami była zależna od Enronu, warunek minimum 3% kapitału własnego był
spełniany w rzeczywistości przez osobę, któ®a była podstawiona przez Enron i miała jego
gwarancję. Dodatkowo Enron bardzo często gwarantował długi podmiotu specjalnego
przeznaczenia. Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty spółka miała obowiązek konsolidacji
zadłużenia podmiotów specjalnego przeznaczenia czego nie robiła8.
Transakcje z przedpłatami
Enron wykorzystywał przedpłaty, zawierał umowy z podmiotami na dostarczenie
jakiegoś dobra, głównie gazu w przyszłości po określonej cenie. Taka transakcja sama
w sobie nie powinna przynieść żadnej gotówki ani zysku dopóki gaz fizycznie nie zostałby
dostarczony. Spółka poradziła sobie i z tym problemem. Enron sprzedawał ten kontrakt
dowolnej instytucji finansowej za kwotę przewidzianą przy przyszłej cenie minus
dyskonto. W ten sposób natychmiastowo otrzymywano gotówkę. Jest tylko jeden mały
szczegół, że spółka rzecz jasna musiała gwarantować spłatę całej otrzymanej gotówki
odpowiednio powiększonej o odsetki w przyszłości. Wpływ tych transakcji na
sprawozdania finansowe spółki był kolosalny, bowiem Enron mógł wykazywać te
8
C.W. Jackson, Bajki w świecie biznesu, PWN, Warszawa 2008, s. 140
transakcje nie jako pożyczki lecz jako sprzedaż. W odniesieniu do tych kontraktów
pozwalało to zwiększyć o podobne kwoty wartość aktywów i zobowiązań
krótkoterminowych w bilansie pod nagłówkami: „Aktywa z działań zarządzania ryzykiem
cenowym” i adekwatnie zobowiązania. Dodatkowo, aby bardziej skomplikować te
transakcje Enron miał podstawioną firmę, która dostarczała produkty w przyszłości
i otrzymywała przedpłatę w gotówce. Dalej firma ta wpłacała pieniądze podmiotowi
stowarzyszonemu z Enronem, głównie Enron North America. Cały proceder był
niesamowicie skutecznym w zawyżaniu sprzedaży i zysku oraz do ukrywania długu
długoterminowego, który w rzeczywistości był prawdziwym źródłem napływu gotówki.
Późniejsze ustalenia syndyka ujawniły, że w 1999 roku Enron z przedpłat wygenerował
1,2 mld dolarów gotówki. Wskazał również, że gdyby przedpłaty były poprawnie
księgowane wówczas zwiększyłyby one zadłużenie spółki z 10,2 mld do 14,24 mld dol.
Stwierdzono: „Metoda przedpłat była potężnym narzędziem służącym Enronowi do
podtrzymywania dobrej oceny jego zdolności kredytowej”9.
Jak każda bajka ma swój koniec, tak i bajka o Enronie ma swoje zakończenie
w grudniu 2001 roku. Spółka warta ponad 68 mld dolarów wówczas ogłasza bankructwo.
Z dnia na dzień zniknęły tysiące miejsc pracy oraz przepadły fundusze emerytalne o
wartości 1 mld dol. Inwestorzy, którzy pozwali spółkę, uważają, że oszustwa księgowe
spowodowały łączne straty na co najmniej 25 mld dolarów. Jak do tej pory w wyniku
postępowania przeciwko spółce zaskarżający odzyskali 7,2 mld dol. Sprawy z powództwa
cywilnego wciąż się toczą.
Literatura
1. Gut P., Fałszowanie sprawozdań finansowych Serwis Monitora Rachunkowości
i Finansów Nr 1/2006
2. Jackson C.W., Bajki w świecie biznesu, PWN, Warszawa 2008
3. Wąsowski W., Fałszowanie sprawozdań finansowych Rachunkowość Nr 11/2002
Wykaz aktów prawnych
1. Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 240
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 1994
nr 121 poz. 591)
Inne źródła:
http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Opinie/jak-general-motors-wyczarowal-30-mlddolarow,6808,2
9
C.W. Jackson, Bajki w świecie biznesu, PWN, Warszawa 2008, s. 153
Marta Kwiatkowska
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „KONTO”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE WOBEC BIEGŁEGO REWIDENTA
1. Wstęp
W ostatnich latach praca biegłego rewidenta stała się popularną ścieżką kariery
wybieraną przez absolwentów kierunków ekonomicznych. Młodych ludzi przyciąga nie
tylko wizja wysokich zarobków, ale także chęć rozwoju osobistego. Jest to bardzo
ciekawa profesja, ponieważ łączy aspekt naukowy z aspektem społecznym - pozwala
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, prawa i finansów, a także spotkać na
swojej drodze wiele interesujących osób z różnych klas społecznych (od dyrektorów,
członków zarządów, właścicieli dużych firm, przez księgowych i doradców, po
magazynierów, techników i robotników). Ścieżka prowadząca do zdobycia statusu
biegłego rewidenta jest kręta i skomplikowana. Na kandydatów czekają trudne egzaminy
pisemne z wielu dziedzin ekonomiczno-prawnych m.in. rachunku kosztów
i rachunkowości zarządczej, a także standardów rewizji finansowej, następnie praktyka,
aplikacja i egzamin ustny z wiedzy zdobytej podczas praktyk i aplikacji. Jednakże po
przejściu przez ten trudny i żmudny proces nie jest dużo łatwiej. Na biegłym rewidencie
ciąży bowiem wiele obowiązków, a nieprzestrzeganie ich wiąże się z postępowaniem
dyscyplinarnym i surowymi karami.
2. Prawa i obowiązki biegłego rewidenta
Biegły rewident jest osobą zaufania publicznego, a wykonywaną przez niego pracę
można uznać za filar bezpiecznego obrotu gospodarczego. To dzięki biegłym
przedsiębiorcy mają pewność, że wyniki finansowe dużych spółek czy ubezpieczycieli są
prawdziwe i w sposób rzetelny ukazują kondycję finansową firmy, dlatego każdy
potencjalny biegły rewident powinien mieć nieposzlakowaną opinię i nie może być
wcześniej skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe.
W wypełnianiu zadań należących do audytora pomaga „Ustawa o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze publicznym”. Jest to swoisty kodeks każdego biegłego. To
właśnie w niej zdefiniowane są obowiązki biegłych rewidentów, do których należą
m.in.1:
1
Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009r. (Dz.U. Nr 77, poz. 649) Art. 4 pkt. 2, 3, 4, 5
162
- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym przez odbywanie
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;
- przestrzeganie standardów rewizji finansowej, zasad niezależności oraz etyki
zawodowej;
- regularne opłacanie składki członkowskiej;
- przestrzeganie uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
w zakresie, w jakim dotyczą one biegłych rewidentów.
Ponadto biegli rewidenci składają ślubowanie, w którym przyrzekają, że będą
wykonywać powierzone im zadania w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością
i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami rewizji
finansowej, kierując się w swoim postępowaniu etyką zawodową i niezawisłością.
Przyrzekają także, że zachowają w tajemnicy wobec osób trzecich fakty i okoliczności
poznane w czasie wykonywania czynności rewizji finansowej. Sprawozdaniem
finansowym wykonanym w sposób rzetelny jest takie sprawozdanie, które jest zgodne z
istniejącymi przepisami z zakresu finansów, rachunkowości, prawa cywilnego, prawa
podatkowego oraz prawa handlowego. Poprzez rzetelność i jasność należy rozumieć, że
dane sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację majątkową i finansową jednostki
badanej w sposób uczciwy i dokładny, a obraz osiągniętych wyników za okres objęty
badaniem jest pełny i spójny. Audytor przestrzegający zasad etyki zawodowej to osoba
wykonująca powierzone zadania w sposób obiektywny, kompetentny, staranny oraz
zachowująca tajemnicę zawodową.2
Warto również nadmienić, że za wieloma stronami raportu stanowiącego opinię
z badania sprawozdania finansowego, kryje się odpowiedzialne i żmudne badanie
rachunku zysków i strat, wszystkich podstawowych obszarów bilansu, zmian w kapitale
własnym czy rachunku przepływów pieniężnych. Często okazuje się, że niektóre obszary
są nieistotne i nie wymagają dokładnego badania, jednak za każdym razem powinno się
wykonać przynajmniej test na kompetentność danego obszaru, aby sprawdzić, czy nie
pominęło się istotnych danych, które powinny znaleźć się w tym obszarze, zmieniając
jego wartość z nieistotnej na kluczową.3
3. Proces postępowania dyscyplinarnego wobec biegłego rewidenta
Na podstawie artykułu 32 pkt. 4 Ustawy o biegłych rewidentach, który odnosi się
do stron w postępowaniu dyscyplinarnym i mówi, że pokrzywdzonym jest osoba, której
dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone postępowaniem biegłego rewidenta
w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej można by twierdzić, że
odpowiedzialność dyscyplinarna audytora dotyczy wyłącznie czynności rewizji
finansowej. Nie jest to jednak prawda, gdyż biegły rewident podlega odpowiedzialności
2
Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009r. (Dz.U. Nr 77, poz. 649) Art. 56 pkt. 1
3
http://www.instytutrewizjifinansowej.pl/biuletyn/IRF/Biuletyn-BDO-Rewizja-Finansowa/Badanie-wpraktyce/Rola-i-zadania-bieglego-rewidenta1671.html
dyscyplinarnej także za postępowanie sprzeczne z przepisami prawa, zasadami
niezależności oraz zasadami etyki zawodowej.4 Warto również nadmienić, że osoba
pokrzywdzona, której definicja znajduje się powyżej nie jest stroną w postępowaniu
dyscyplinarnym, ale może do niego przystąpić.
Postępowanie dyscyplinarne wszczynane jest z urzędu lub w oparciu
o zawiadomienie o przewinieniu dyscyplinarnym. Wniosek o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego może w szczególności pochodzić od Komisji Nadzoru Audytowego,
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Rady Nadzoru lub Ministra
Sprawiedliwości. Zawiadomienie o przewinieniu dyscyplinarnym powinno mieć formę
pisemną i zostać podpisane przez osobę zawiadamiającą lub też zostać złożone do
protokołu przed Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym. Owo zawiadomienie może mieć
również charakter anonimowy, jednakże jest ono ważne tylko wtedy, kiedy
przeprowadzone postępowanie wyjaśniające jednoznacznie potwierdzi fakt popełnienia
przez konkretną osobę przewinienia dyscyplinarnego. Jeżeli fakty zawarte
w zawiadomieniu o przewinieniu dyscyplinarnym nie dają podstawy do wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego, Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego wydaje postanowienie o zamknięciu postępowania
wyjaśniającego i odmowie wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego. Jeśli podczas
postępowania wyjaśniającego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że został popełniony
czyn zagrożony karą dyscyplinarną, Rzecznik wszczyna dochodzenie dyscyplinarne.
Dochodzenie to polega na wszechstronnym zbadaniu okoliczności sprawy oraz na
zebraniu i zabezpieczaniu dowodów. Na tym etapie ustala się również, czy obwiniony był
już uprzednio karany dyscyplinarnie. W razie pojawienia się dowodów świadczących
o popełnieniu przez audytora przewinienia dyscyplinarnego, Rzecznik jest zobowiązany
do zamknięcia dochodzenia dyscyplinarnego i w terminie 14 dni sporządza wniosek
o ukaranie, a następnie zanosi go do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Sąd
(trzyosobowe składy orzekające) samodzielnie ocenia materiał dowodowy i rozstrzyga
nasuwające się zagadnienia prawne oraz orzeka na mocy przekonania opartego na
swobodnej ocenie całokształtu dowodów, uwzględniając okoliczności przemawiające
zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego. Rozprawa przed Sądem jest jawna,
chyba że jawność rozprawy zagraża ujawnieniu tajemnicy zawodowej biegłych
rewidentów albo zachodzą inne wymagane przepisami prawa przyczyny wyłączenia
jawności. Obwiniony audytor może ustalić jednocześnie nie więcej niż trzech obrońców,
spośród członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, adwokatów lub radców
prawnych, na każdym etapie postępowania. Obwinionego może reprezentować biegły
rewident umieszczony na liście obrońców z urzędu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.5
4
Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009r (Dz.U. Nr 77, poz. 649) Art. 32 pkt. 1
5
Lista obrońców: http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/lista_obroncow_z_urzedu.pdf
Po zamknięciu rozprawy i odbyciu narady przewodniczący składu orzekającego ogłasza
stronom wyrok, podpisany przez skład orzekający, przytaczając ustnie jego motywy.67
Do kar dyscyplinarnych należą8:
- upomnienie;
- nagana;
- kara pieniężna;
- zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres od roku do lat 3
- wydalenie z samorządu biegłych rewidentów
- zobowiązanie do odbycia szkolenia
Tabela 2. Kary nałożone na audytorów przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny
w poszczególnych latach
Rok/Rodzaj
kary
2014
2013
2012
2011
Zakaz wykonywania
zawodu
Na
Na
Na trzy
dwa
rok
lata
lata
3
1
1
7
4
2
12
1
7
1
-
Upomnienie
Nagana
Kara
pieniężna
Konieczność
odbycia
dodatkowego
szkolenia
Wydalenie
z
samorządu
32
40
84
15
24
26
27
13
19
6
8
-
57
52
-
-
-
-
1
2010
2
93
50
1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Krajowych Sądów dyscyplinarnych.
W praktyce przewinienia dyscyplinarne w większości przypadków dotyczą
nieodbywania obligatoryjnych szkoleń zawodowych, nieprzestrzegania standardów
rewizji finansowej, a także naruszeń zasad i etyki zawodowej.9
Warto także dodać, że zgodnie z artykułem 31 pkt. 9 Ustawy o biegłych rewidentach,
nałożenie kar dotyczących zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej przez okres
od roku do lat 3 oraz wydaleniu z samorządu biegłych rewidentów podlega ujawnieniu
na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
6
Regulamin postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów dział V, rozdział 12, 13, 14
Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009r. (Dz.U. Nr 77, poz. 649) art. 33, 37, 38
8
Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009r. (Dz.U. Nr 77, poz. 649) art. 31 pkt. 2 i 3
9
http://www.instytutrewizjifinansowej.pl/biuletyn/IRF/biuletyn-bdo-rewizja-finansowa/Badanie-wpraktyce/postepowania-dyscyplinarne-wobec-bieglych-rewidentow1864.html
7
Tabela 3. Kary dyscyplinarne ujawnione na stronie Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów
Imię i
nazwisko
osoby
skazanej
Numer
ewidencyjny w
rejestrze
biegłych
rewidentów
Czas i miejsce
popełnienia
przewinienia
dyscyplinarnego
Data
uprawomocnienia
wyroku
Wymiar kary
Zakaz wykonywania
czynności rewizji
Halina Beil
7692
Brak szkolenia za 2011
27 listopada 2012
finansowej na okres
3 lat
Zakaz wykonywania
Krystyna
czynności rewizji
8788
Brak szkolenia za 2011
7 lutego 2013
Górecka
finansowej na okres
3 lat
Zakaz wykonywania
Kazimierz
czynności rewizji
3404
Brak szkolenia za 2011
13 lutego 2013
Rogalski
finansowej na okres
3 lat
Zakaz wykonywania
Maria
czynności rewizji
5198
28.03.2011 Pruszków
3 lutego 2014
Medyńska
finansowej na okres
3 lat
Niewykonanie
Zakaz wykonywania
Andrzej
obowiązku podnoszenia
czynności rewizji
4571
29 maja 2014
Zapałowski
poziomu kwalifikacji
finansowej przez
zawodowych w 2012
okres 1 roku
Zakaz wykonywania
Andrzej
2009, 2011-2012,
czynności rewizji
5129
10 lipca 2014
Kruszyński
Borowo
finansowej na okres
2 lat
Zakaz wykonywania
Bogumił
2012 i 2013 brak
13 października
czynności rewizji
1844
Kowalski
szkolenia
2014
finansowej przez
okres 1 roku
Zakaz wykonywania
Krystyna
czynności rewizji
8788
Brak szkolenia za 2013
9 lutego 2015
Górecka
finansowej na okres
3 lat
Zakaz wykonywania
Tadeusz
czynności rewizji
1944
Brak szkolenia za 2013
9 lutego 2015
Krochmala
finansowej na okres
2 lat
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z http://kibr.org.pl/pl/kary_dyscyplinarne
Na podstawie powyższych danych możemy stwierdzić, iż większość wyroków
została wydana na podstawie braku odbycia szkolenia przez obwinionego. W większości
przypadków obowiązek ten jest jednak naruszany przez audytorów z długim stażem
w zawodzie biegłego rewidenta, którzy nie wykonują czynności rewizji finansowej.
4. Podsumowanie
Reasumując, droga do zostania biegłym rewidentem nie jest łatwa, ale możliwa do
osiągnięcia. Potencjalny kandydat powinien sobie jednak zdawać sprawę z tego, że jest
to profesja bardzo odpowiedzialna i wymagająca zaangażowania. Warto więc przed
aplikowaniem na egzaminy zastanowić się czy jesteśmy w stanie temu podołać, gdyż nie
przestrzeganie obowiązków wiąże się z surowymi karami. Ponadto należy pamiętać, iż
Ustawa o biegłych rewidentach obowiązuje nas nawet wtedy, kiedy nie wykonujemy
czynności zawodowej związanej z rewizją sprawozdań finansowych.
Literatura:
1. Gabrusewicz W., Audyt sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2010
2. Helin A., Wisłowski J., Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za
sprawozdawczość finansową spółek, zasady i tryb funkcjonowania komitetu
audytu, BDO Numerica, Warszawa 2008
3. http://www.gdansk.kibr.org.pl/pl/kibr/Kim-jest-biegly-rewident
Barbara Leżańska
Koło Naukowe Rewizji Finansowej „AUDYT”
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
KALKULACJA KOSZTÓW
1. Wstęp
Rachunek kosztów odgrywa fundamentalną rolę dla jednostek gospodarczych
w warunkach gospodarki rynkowej. Stanowi on bardzo ważną część składową systemu
ewidencyjnego rachunkowości. Ponadto jest częścią wspólną rachunkowości finansowej
i zarządczej, gdyż skierowany jest zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne
jednostki gospodarczej. Rachunek kosztów dotyczy wyłącznie kosztów prowadzenia
zwykłej działalności przedsiębiorstwa. Jego głównymi elementami są: ewidencja,
rozliczanie i kalkulacja kosztów. Między składowymi rachunku kosztów zachodzą
wzajemne relacje, jednak najczęściej poprawność rozliczania i ewidencji kosztów
podporządkowana jest potrzebom kalkulacji. Można zatem zauważyć jak ważną rolę
odgrywa kalkulacja w rachunku kosztów. Poprawne opracowanie i wykorzystanie
kalkulacji kosztów może przynieść ogromne korzyści dla jednostki gospodarczej, gdyż
warunkuje opłacalność prowadzonej działalności i służy ukształtowaniu się pozycji firmy
na rynku.1
2. Definicja kalkulacji kosztów
Kalkulacja kosztów to proces obliczeniowy polegający na ustaleniu przypadających
na jednostkę kalkulacyjną kwoty i struktury kosztów wytworzenia określonego
przedmiotu kalkulacyjnego, w ramach danych nośników kosztów.2
Jednostką kalkulacyjną jest jednostka miary, służąca do określenia wielkości
produkcji odnoszonej na obiekt poddany kalkulacji. Jednostki kalkulacyjne można
podzielić na jednostki kalkulacyjne naturalne, jak np. kilogramy, litry, sztuki lub jednostki
kalkulacyjne umowne, używane w przypadku, gdy jednostki kalkulacyjne naturalne nie
w pełni odzwierciedlają przedmiot kalkulacji kosztów.3Jednostki kalkulacyjne umowne
nie są używane w obrocie handlowym.
Nośnik kosztów to czynnik wpływający na zmianę sumy kosztów danego obiektu,
co skutkuje zmianą kosztów całkowitych przypadających na obiekt kalkulacji. 4 Natomiast
1
T. Naumiuk, Koszty w rachunkowości finansowej., Infor Ekspert, Warszawa 2012, s. 483.
http://rachunkowosc.wzr.pl/pliki/1021.2014_2015_Rachunek_kosztow%20Marek%20Ossowski.pdf
3
http://www.archman.pl/index.php/ciekawostki-i-porady/finanse-i-ksigowo/216-kalkulacja-kosztowpotrzeby-ewidencyjne-i-decyzyjne
4
A. Jaruga, W. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i
Zarządzania w Łodzi, Łódź 1999, s. 118.
2
168
przedmiotem kalkulacji jest najczęściej produkt, dla którego ustalany jest jednostkowy
koszt wytworzenia.
Głównym celem przeprowadzania kalkulacji kosztów jest ustalenie jednostkowego
kosztu przedmiotu kalkulacji oraz innych pozycji, które składają sie na ten koszt. 5
Do kalkulacji kosztów wykorzystuje się głównie dwa podziały kosztów tj. podział
ze względu na związek z nośnikiem kosztów (koszty bezpośrednie i pośrednie) oraz
podział ze względu na zmianę wielkości działalności (koszty stałe i zmienne). Układy
kalkulacyjne mogą być rozbudowywane lub upraszczane w zależności od prowadzonej
działalności gospodarczej.
3. Rodzaje kalkulacji
Biorąc pod uwagę kryterium jakim jest czas i cel sporządzania kalkulacji można
wyodrębnić kilka rodzajów kalkulacji tzn. kalkulację ex ante, zwaną również kalkulacją
wstępną, w ramach której występuje kalkulacja ofertowa, planowa oraz normatywna.
Innym rodzajem kalkulacji jest kalkulacja ex post, na którą składa się kalkulacja wynikowa
i sprawozdawcza. Rodzaje kalkulacji przestawia rysunek 1.
Rodzaje kalkulacji
Kalkulacja ex ante
Kalkulacja ex post
• kalkulacja ofertowa
• kalkulacja planowa
• kalkulacja normatywna
• kalkulacja wynikowa
• kalkulacja
sprawozdawcza
Rysunek 1. Rodzaje kalkulacji
Źródło: Opracowanie własne.
Kalkulacja ex ante (kalkulacja wstępna) sporządzana jest przed rozpoczęciem
produkcji. Oparta jest o koszty przewidywane. Koszty te wykorzystywane są w jednostce
gospodarczej do wielu ważnych celów np. do tworzenia najkorzystniejszych planów
sprzedaży i produkcji, przy podejmowaniu decyzji cenowych lub do oceny rentowności
dóbr.6 Ze względu na dokładność przybliżenia kosztów przewidywanych w stosunku do
5
6
T. Kiziukiewicz, Rachunkowość zarządcza, Ekspert - wydawnictwo i doradztwo, Wrocław 2012, s. 114.
J. Matuszewicz, Rachunek kosztów, Finans-Servis, Warszawa 2009, s. 114-115.
kosztów ponoszonych w rzeczywistości w ramach kalkulacji wstępnej można wyróżnić
kalkulację ofertową, planową lub normatywną.
Kalkulacja ofertowa dotyczy produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Służy ustaleniu
propozycji ceny produktu, która ma charakter orientacyjny. Kalkulacja planowa bazuje
na założeniach, które mogą dotyczyć np. wydajności pracy, norm zużycia środków
produkcji. Na jej podstawie ustala się planowany koszt wytworzenia. Natomiast
kalkulacja normatywna odnosi się do produkcji powtarzalnej. Sporządza się ją na
podstawie norm technicznych oraz budżetów kosztów pośrednich.7
Kalkulacja ex post sporządzana jest po wytworzeniu produktu lub zrealizowaniu
usługi. W ramach kalkulacji ex post wyróżnić można: kalkulację wynikową oraz
kalkulację sprawozdawczą. Kalkulacja wynikowa prezentuje faktyczną strukturę
i wysokość kosztów. Porównanie wyników kalkulacji wstępnej w wynikowej jest istotne
przy podejmowaniu decyzji w jednostce gospodarczej, gdyż pozwala na ustalenie różnicy
pomiędzy przewidywanymi wcześniej, a rzeczywistymi kosztami występującymi
w podmiocie gospodarczym. Kalkulacja sprawozdawcza jest elementem rachunkowości
finansowej i dotyczy jedynie usług i produktów ujętych w przepisach
o sprawozdawczości.
4. Metody kalkulacji
Jednostki gospodarcze różnią sie między sobą pod wieloma aspektami np.
wielkością, ilością zatrudnionych pracowników, rodzajem wytwarzanych produktów,
metodami produkcji itd. Dobranie odpowiedniej metody kalkulacji zależy od rodzaju
produkcji stosowanego w firmie oraz metod produkcji Wśród podstawowych metod
kalkulacji kosztu jednostkowego można wyróżnić kalkulację podziałową i kalkulację
doliczeniową. W ramach kalkulacji podziałowej wyodrębnić można kalkulację podziałową
prostą, kalkulację podziałową współczynnikową oraz kalkulację podziałową produkcji
sprzężonej. Natomiast na kalkulację doliczeniową składają się: kalkulacja asortymentowa
i kalkulacja zleceniowa.8 Najczęściej stosowane metody kalkulacji przedstawia rysunek 2.
7
D. Sołtys, Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów., Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 127.
8
D. Miałkowska, Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej - ewidencja i rozliczenie. Zbiór zadań z
komentarzem. ODDK, Gdańsk 2013, s. 225, 226.
metody
kalkulacji
kalkulacja
podziałowa
kalkulacja
doliczeniowa
prosta
asortymentowa
współczynnikowa
zleceniowa
produkcji
sprzężonej
Rysunek 2. Metody kalkulacji
Źródło: Opracowanie własne.
5. Kalkulacja podziałowa
W ramach kalkulacji podziałowej występuje kalkulacja podziałowa prosta, kalkulacja
podziałowa współczynnikowa oraz kalkulacja podziałowa produkcji sprzężonej.
Kalkulacja podziałowa prosta dotyczy przedsiębiorstw charakteryzujących
się masową i wielkoseryjną produkcją jednorodną. Jednostkowy koszt wytworzenia (Kj)
obliczany jest jako iloraz kosztów poniesionych w danym okresie (KO) i ilości
wyprodukowanych jednostek (Wg). Zależność tą przedstawia poniższy wzór:
Gdy na koniec okresu część produkcji nie zostanie ukończona (produkcja w toku),
to należy ustalić wskaźnik procentowy, określający stopień zaawansowania produkcji
w toku w porównaniu z produkcją zakończoną. Dzięki ustaleniu wskaźnika procentowego
możliwe jest przeliczenie produkcji nieukończonej na produkty gotowe, co umożliwia
dalsze przeprowadzenie kalkulacji.9 Sposób przeprowadzania kalkulacji podziałowej
prostej przedstawia przykład 1.
9
D. Miałkowska, Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej - ewidencja i rozliczenie. Zbiór zadań z
komentarzem. ODDK, Gdańsk 2013, s. 232.
Przykład 1.
W marcu koszty produkcji w jednostce gospodarczej wyniosły 20 000 zł. W tym
miesiącu wytworzono 900 szt. takich samych wyrobów gotowych i 400 szt.
półfabrykatów przerobionych w 25%. Dokonaj kalkulacji kosztów.
Rozwiązanie:
1. Obliczenie wielkości produkcji całkowitej:
2. Ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia:
ł
ł
3. Ustalenie ile kosztuje 1 szt. produkcji w toku:
ł
ł
4. Sprawdzenie, czy obliczenia kalkulacyjne zostały przeprowadzone w sposób
prawidłowy:
ł
ł
ł
Kalkulacja podziałowa współczynnikowa występuje w jednostkach gospodarczych,
które zajmują się masową i wieloseryjną produkcją zbliżonych wyrobów, stosując do ich
produkcji podobne zabiegi technologiczne oraz takie same materiały. W takim przypadku
do ustalenia jednostkowego kosztu ustala się współczynniki przeliczeniowe.
Współczynniki te niekiedy są trudne do ustalenia, gdyż muszą odzwierciedlać zależności
pomiędzy produktami wytwarzanymi przez jednostkę. Współczynniki przeliczeniowe są
różne w zależności od pozycji kalkulacyjnych, których dotyczą.10 Metodę kalkulacji
podziałowej współczynnikowej prezentuje przykład 2.
Przykład 2.
Jednostka gospodarcza zajmuje się produkcją dwóch rodzajów opakowań
z kartonu. Pojemność kartonów to 130g i 100g. Wyprodukowano 420 szt. opakowań o
większej pojemności oraz 454 mniejszych opakowań (pojemność: 100g). Produkcja
opakowań wiązała się z poniesieniem kosztów przez jednostkę, które łącznie wyniosły 23
000 zł (w tym: koszty wydziałowe: 6 000 zł, płace bezpośrednie 7 800 zł oraz materiały
bezpośrednie 9 200 zł).
10
T. Kiziukiewicz, Rachunkowość zarządcza, Ekspert - wydawnictwo i doradztwo, Wrocław 2012, s. 115117.
Rozwiązanie:
Tabela 1. Obliczenia jednostkowego kosztu opakowania.
Pozycje kalkulacyjne
Wyszczególnienie
Materiały bezpośrednie
Płace bezpośrednie
Koszty wydziałowe
Opak. 100g
Opak. 130g
Opak. 100g
Opak. 130g
Opak. 100g
Opak. 130g
454,0
420,0
454,0
420,0
454,0
420,0
1,0
1,3
1,0
1,3
1,0
1,3
454,0
546,0
454,0
546,0
454,0
546,0
4. Koszt
wytworzenia JW
9,2
9,2
7,8
7,8
6,0
6,0
5. Koszt
jednostkowy
opakowania (3 x 5)
9,2
11,96
7,8
10,14
6,0
7,8
1. Wyprodukowane
opakowania (w szt.)
2. Współczynnik
3. Ilość jednostek
współczynnikowych
JW (1 x 2)
Źródło: http://fem.put.poznan.pl/poli-admin/didactics/1877016kalkulacje%20-%20przyk%C5%82ady.pdf
Tabela 2. Obliczenia jednostkowego kosztu technicznego opakowania.
Koszt
jednostkowy
(zł/szt.)
Wyszczególnienie
Materiały
bezpośrednie
Płace
bezpośrednie
Koszty
wydziałowe
Jednostkowy
koszt
technicznego
Opak. 100g
9,20
7,80
6,0
23,00
Opak. 130g
11,96
10,14
7,8
29,90
Źródło: http://fem.put.poznan.pl/poli-admin/didactics/1877016kalkulacje%20-%20przyk%C5%82ady.pdf
Kalkulacja podziałowa produkcji sprzężonej ma zastosowanie, gdy z jednego
surowca oprócz właściwych produktów powstają również produkty uboczne. Produkty
uboczne mają pewną wartość i mogą być sprzedawane lub zużywane bezpośrednio przez
podmiot gospodarczy, który je wytworzył lub przez innych odbiorców. Koszt produktu
głównego otrzymuje się odejmując wartość produktów ubocznych od kosztu wytworzenia
produkcji. Natomiast koszt uboczny obliczany jest metodą reszty lub metodą podziałową
współczynnikową.11 Poniżej przedstawiony przykład 3 obrazuje istotę kalkulacji
podziałowej sprzężonej.
Przykład 3.
Jednostką gospodarczą poddaną analizie jest cukrownia. Głównym produktem
wytwarzanym w procesie produkcyjnym jest cukier. Oprócz cukru w procesie produkcji
11
D. Miałkowska, Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej - ewidencja i rozliczenie. Zbiór zadań z
komentarzem. ODDK, Gdańsk 2013 s.236.
powstają dwa produkty uboczne. Koszty produkcji sprzężonej poniesione przez
cukrownię wynoszą 48 100 000 zł, a koszty uboczne stanowią 100 000 zł. Przyjęto do
magazynu cukier o wadze 40 000 t.
Rozwiązanie:
1. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu głównego:
ł
ł
ł
2. Obliczenie kosztu wytworzenia 1 tony produktu głównego:
ł
ł
6. Kalkulacja doliczeniowa
Na kalkulację doliczeniową składają się: kalkulacja asortymentowa i kalkulacja
zleceniowa. Wybór odpowiedniej metody kalkulacji doliczeniowej zależy od tego, co jest
przedmiotem kalkulacji, tzn. wybrane rodzaje wytwarzanych wyrobów, czy oddzielne
zlecenia produkcji. W kalkulacji doliczeniowej osobno oblicza się koszty wytworzenia
jednostki kalkulacyjnej, która dotyczy innego zlecenia produkcyjnego. Ponadto właściwe
jednostki kalkulacyjne dotyczą wprost kosztów bezpośrednich, a koszty pośrednie dolicza
się do nich przy zastosowaniu odpowiednich kluczy rozliczeniowych.12
Kalkulacja doliczeniowa asortymentowa stosowana jest w produkcji jednostkowej,
małoseryjnej lub różnorodnej produkcji masowej. Każdy przedmiot kalkulacji jest
kalkulowany w odrębny sposób, zatem ustalany jest jego indywidualny koszt. W kalkulacji
doliczeniowej asortymentowej na koniec danego okresu kalkuluje się koszty produkcji
zakończonej oraz produkcji w toku Aby omawiana metoda kalkulacji była poprawnie
stosowana, istnieje wymóg przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji produkcji
niezakończonej i dokonanie wyceny produkcji w toku. Warto pamiętać, że zasady wyceny
produktów w toku powinny być identyczne na początku i końcu badanego okresu.13
Aby poznać specyfikę kalkulacji doliczeniowej asortymentowej warto przeanalizować
przykład 4.
Przykład 4.
A, B i C to asortymenty wyrobów produkowanych przez przedsiębiorstwo X.
W przedsiębiorstwie tym występują bezpośrednie koszty produkcji, na które składają się
materiały bezpośrednie i płace bezpośrednie. Materiały bezpośrednie dla poszczególnych
wyrobów kształtują się następująco: dla wyrobu A: 7 000 zł, dla wyrobu B: 3 000 zł,
dla wyrobu C: 6 000 zł, co łącznie daje 16 000 zł. Natomiast płace bezpośrednie wynoszą
kolejno: dla wyrobu A: 2 000 zł, dla wyrobu B: 1 000 zł, dla wyrobu C: 2 000 zł
12
D. Sołtys, Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów., Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 136.
13
D. Sołtys, Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów., Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009 s. 138, 139.
(łącznie 5 000 zł). Suma bezpośrednich kosztów produkcji wynosi zatem 21 000 zł. Koszty
wydziałowe wynoszą 10 000 zł i są rozliczane sumą płac bezpośrednich. Ilość
wyprodukowanych asortymentów w przedsiębiorstwie przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Ilość wyprodukowanych asortymentów w przedsiębiorstwie.
Asortyment
Wyroby gotowe
(w szt.)
Produkcja w toku (w szt.)
Stopień przetworzenia
wyrobu (w %)
A
500
-
-
B
600
800
50
C
900
375
80
Źródło: Opracowanie własne.
Sporządź kalkulację jednostkowych kosztów asortymentów A, B, C.
Rozwiązanie:
1. Obliczenie wskaźnika narzutu kosztów wydziałowych WN i kwoty narzutu tych
kosztów przypadającą na poszczególne asortymenty.
ł
ł
ł
2. Określenie liczby jednostek kalkulacyjnych umownych dla asortymentu A, B, C.
3. Dokonanie kalkulacji kosztów jednostkowych dla asortymentów A, B, C.
Tabela 4. Kalkulacja kosztów jednostkowych dla asortymentów A, B, C.
Wyszczególnienie
A
Kj WG
B
Kj PwT
Kj WG
C
Kj PwT
Kj WG
Kj PwT
Materiały
bezpośrednie
14
-
3
1,50
5,00
4,00
Płace
bezpośrednie
4
-
1
0,50
1,67
1,33
Koszty
wydziałowe
8
-
2
1,00
3,33
2,67
26
-
6
3,00
10,00
8,00
Suma kosztów
Źródło: http://fem.put.poznan.pl/poli-admin/didactics/1877016kalkulacje%20-%20przyk%C5%82ady.pdf
Oznaczenia przyjęte w tabeli:
- Kj WG – koszt jednostkowy wyrobu gotowego
- Kj PwT – koszt jednostkowy produkcji w toku
Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa jest stosowana do obliczeń związanych
z unikalnymi, różnorodnymi produktami, które wytwarzane są w niewielkich ilościach.
Jednostka kalkulacyjna dotycząca odrębnego zlecenia jest przedmiotem kalkulacji.
Stosowana jest często przy świadczeniu usług lub w budownictwie.14 Przykład 5 pokazuje
specyfikę tego typu kalkulacji.
Przykład 5.
W danym okresie przedsiębiorstwo Y poniosło koszty bezpośrednie, wynikające ze zleceń I i II
(Z I, Z II), które przedstawia tabela 4. Ponadto, przedsiębiorstwo Y generuje koszty wydziałowe (1 000
zł), które rozliczane są w stosunku do kosztów bezpośrednich. Po zakończeniu Z I otrzymano 500 szt.
wyrobu, Z II nie zakończono.
Tabela 4. Koszty bezpośrednie przedsiębiorstwa Y.
Wyszczególnienie
ZI
Materiały bezpośrednie
Płace bezpośrednie
Suma
Z II
Suma
1 600
1 200
2 800
800
400
1 200
2 400
1 600
4 000
Źródło: http://www.odn.tarman.pl/mat/zagorna/kalk_koszt.html#_Toc71802952
1.
Obliczenie wskaźnika narzutu WN i kwoty narzutu kosztów wydziałowych na Z I i Z II.
2. Sporządzenie tabeli kalkulacyjnej.
Tabela 5. Tabela kalkulacyjna.
Wyszczególnienie
Materiały bezpośrednie
ZI
Z II
Suma
1 600
1 200
2 800
Płace bezpośrednie
800
400
1 200
Koszty wydziałowe
600
400
1 000
3 000
2 000
5 000
Suma
Źródło: http://www.odn.tarman.pl/mat/zagorna/kalk_koszt.html#_Toc71802952
14
T. Naumiuk, Koszty w rachunkowości finansowej., Infor Ekspert, Warszawa 2012.. s. 539.
7. Zakończenie
Rachunek kalkulacyjny kosztów jest bardzo ważną czynnością obliczeniową
stosowaną w każdej jednostce gospodarczej. Dzięki niemu możemy poznać całkowity
koszt jednostkowy każdej usługi, czy wyrobu, a także strukturę jednostkowego kosztu.
Dane uzyskane na podstawie kalkulacji pozwalają na ocenę ekonomiczną efektywności
wytwarzanych przez firmę produktów. Kalkulacja kosztów jest podstawą do
podejmowania ważnych decyzji w przedsiębiorstwie. Decyzje te są kluczowe w ustalaniu
polityki cenowej jednostki gospodarczej. Kalkulacja decyzyjna ważna jest z punktu
widzenia rachunkowości zarządczej. W rachunkowości finansowej kalkulacja kosztów jest
stosowana dla potrzeb ewidencyjnych. Pozwala na uzyskanie informacji niezbędnych do
wyceny zapasów i pomiaru zysku. Mnogość metod kalkulacji wynika z specyfiki produkcji
w danej firmie i zależy od ilości jednego rodzaju wyrobów produkowanych
w przedsiębiorstwie, a także skomplikowania procesu produkcji. Każda jednostka
gospodarcza powinna zatem dobrać taką metodę kalkulacji, która pozwoli na
podejmowanie jak najlepszych decyzji w firmie oraz zapewni osiągnięcie jak najwyższego
zysku i sukcesu firmy na rynku.
Literatura:
I. Pozycje książkowe:
1. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Społeczna Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 1999.
2. Kiziukiewicz T., Rachunkowość zarządcza, Ekspert - wydawnictwo i doradztwo,
Wrocław 2012.
3. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Finans-Servis, Warszawa 2009.
3. Miałkowska D, Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej - ewidencja
i rozliczenie. Zbiór zadań z komentarzem. ODDK, Gdańsk 2013.
4. Naumiuk T., Koszty w rachunkowości finansowej., Infor Ekspert, Warszawa
2012.
5. Sołtys D., Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów.,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
II. Strony internetowe:
1. http://fem.put.poznan.pl/poli-admin/didactics/1877016kalkulacje%20%20przyk%C5%82ady.pdf
2. http://rachunkowosc.wzr.pl/pliki/1021.2014_2015_Rachunek_kosztow%20Mar
ek%20Ossowski.pdf
4. http://www.archman.pl/index.php/ciekawostki-i-porady/finanse-iksigowo/216-kalkulacja-kosztow-potrzeby-ewidencyjne-i-decyzyjne
5. http://www.odn.tarman.pl/mat/zagorna/kalk_koszt.html#_Toc71802952
Anna Lis
Lidia Śmigiel
Koło Naukowe Rachunkowości „ASSETS”
Politechnika Rzeszowska
SPECYFIKA RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA PRZYKŁADZIE URZĘDU
MIASTA RZESZÓW
1. Wstęp
W każdej jednostce najważniejszym elementem jej zarządzania jest rachunkowość.
Spełnia ona funkcję informacyjna, kontrolną i zarządczą. Właściciel jednostki
wykorzystuje ją do oceny działalności gospodarczej oraz rozliczania kierownictwa
przedsiębiorstwa z
odpowiedzialnego i efektywnego zarządzania powierzonym
majątkiem. Zasady prowadzenie i stosowanie rachunkowości w jednostce określa
wPolsce ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze
zm.)1. Ustawie tej podlegają województwa, gminy, powiaty, samorządowe zakłady
budżetowe, samorządowe jednostki budżetowe. Na rachunkowość jednostek sektora
finansów publicznych ma również wpływ Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Jednostki budżetowe muszą stosować się
do przepisów i rozwiązań zawartych w obu aktach prawnych. Rachunkowość stosowana
w samorządach terytorialnych nieco się rożni od tej używanej w jednostkach prywatnych.
Rachunkowość budżetowa pokazuje informacje na temat spełnienia poszczególnych
budżetów w procesie planowania, analizy oraz kontroli. Dlatego też jednostki stosują
jednolity plan kont, oraz zasady tworzenia sprawozdań finansowych oraz korzystają z
jednolitej klasyfikacji budżetowej.
2. Charakterystyka sektora finansów publicznych w Polsce
Finanse publiczne zgodnie z art. 3 ustawy o finansach publicznych to procesy, które
są związane z gromadzeniem oraz rozdysponowaniem środków publicznych przede
wszystkim2:
- wydatkowanie środków publicznych;
- zarządzanie środkami publicznymi;
- finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
- rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej;
- zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;
- zarządzanie długiem publicznym;
Sektor publiczny (inaczej finansów publicznych), zdefiniowano w ustawie z dnia 26
listopada 1998 roku o finansach publicznych. Jest to zbiór samorządowych oraz
1
2
Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994, Dz. U. nr 121 poz. 591.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 885,).
178
państwowych osób prawnych czasami też jednostek, które nie posiadają osobowości
prawnej. Finansowany jest przez jednostki samorządu terytorialnego oraz z budżetu
państwa. Sektor finansów publicznych tworzą jednostki, które są finansowane ze
środków państwa oraz wykonują zadania publiczne.
W skład sektora finansów publicznych wchodzą:
- Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
jednostek budżetowych,
- Fundusze celowe,
- Państwowe szkoły wyższe,
- Jednostki badawczo- rozwojowe,
- Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
- Państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
Jednostki, które wchodzą do sektora finansów publicznych musza spełniać
określone kryteria. Powinny posiadać status ustrojowy podmiotu, wskazujący na jego
przynależność do systemu organów państwowych lub samorządowych albo jednostek im
podporządkowanych. Forma prawna powinna wskazywać na to, że jest samorządową
lub państwową osobą prawną,. Nie może być jednak osobą fizyczną.
Sektor Finansów publicznych złożony jest z jednostek organizacyjnych o różnych
systemach finansowych. Najstarszą i najbardziej popularną formą prawno- organizacyjną
są jednostki budżetowe.
3. Jednostki budżetowe jako element finansów publicznych
Jednostki budżetowe wchodzą w skład sektora finansów publicznych. Nie
posiadają one osobowości prawnej, nie mogą również rozporządzać gromadzonymi
dochodami. Wydatki ponoszone przez taka jednostkę są pokrywane są z budżetu,
dlatego też określone są limity, których nie można przekroczyć. Występują następujące
rodzaje jednostek budżetowych3:
- jednostki budżetowe będące jednostkami organizacyjnymi podległymi
organom państwowej lub samorządowej władzy wykonawczej,
- jednostki budżetowe niemające formalnie wyodrębnionych urzędów,
zaliczane do sądów i trybunałów oraz organów kontroli państwowej i ochrony
prawa
- jednostki budżetowe będące organem władzy ustawodawczej i wykonawczej
Jednostki budżetowe można popielic na4 :
3
E. Ruśkowski Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2006, s. 284–
286
4
A .Zysnarska., Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, wyd. ODDK,
Gdańsk, 2008, s. 20-22.
a) jednostki budżetowe centralne takie jak:
- urzędy naczelnych organów państwowych ( kancelaria Prezydenta RP, Sejm,
Senat)
- wszystkie urzędy administracji rządowej i samorządowej instytucje
administracji rządowej: sądy, prokuratura, więziennictwo, służby więzienne
- jednostki organizacyjne podległe Ministerstwu Obrony Narodowej oraz
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
- lasy państwowe, parki narodowe i krajobrazowe
- areszty i więzienia
- sądy prokuratury i trybunały
- domy pomocy społecznej
- jednostki szkoleniowe i doradcze
- ośrodki pomocy społecznej
- placówki opiekuńczo- wychowawcze, poradnie pedagogiczne
- szkoły podstawowe gimnazja, szkoły policealne
- urzędy kontroli przestrzegania prawa (Najwyższa Izba Kontroli)
b) powiatowe jednostki budżetowe
- starostwa
- zarządy dróg
- domy pomocy społecznej
c) samorząd terytorialny – finansowany metodą brutto
d) gminne jednostki budżetowe
- zespoły ekonomiczno administracyjne szkół,
- urzędy gmin (miast)
- gminne ośrodki pomocy społecznej
Omawiane jednostki stosują metodę budżetowania brutto, dzięki czemu wydatki
są pokrywane od razu z budżetu natomiast dochody odprowadzane są bezpośrednio na
rachunek budżetu jednostek samorządów terytorialnych lub budżetu państwa. Ustawa
o finansach publicznych reguluje zasady działania i gospodarowania w jednostkach
budżetowych.
Jednostka budżetowa opiera się o regulacje zawarte w statucie. Powinien on
zawierać nazwę, przedmiot działalności, siedzibę. Zarząd określa również mienie, które
jest nadawane jednostce.
Jednostkę budżetową mogą tworzyć organy wojewódzkie, powiatowe, gminne
oraz jednostki powiatowe. Jak również ministrowie i kierownicy urzędów centralnych5.
Prowadzona jest z uwzględnieniem planów finansowych. Sposób ich wykonania
określa rozporządzenie Ministra Finansów z 7.12.2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1616) .Plany jednostek budżetowych obejmują:
- wydatki na inwestycje własne
5
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 885,), art. 12.
- wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem jednostek np.
wynagrodzenia
- opłaty
- wydatki na zakupy towarów i usług,
- dotacje oraz świadczenia wypłacane innym podmiotom
Plany wydatków zazwyczaj są na stałym poziomie, mogą być zmienione pod
warunkiem utrzymania wynagrodzeń na niezmiennym poziomie.
Jednostkę budżetową zlikwidować może organ wskazany w ustawie o finansach
publicznych. Istnieje możliwość przekształcenia formy organizacyjno-prawnej jednostki.
Zobowiązania i należności likwidowanej jednostki przejmuje organ, który podjął
decyzję o likwidacji. Nowo utworzona jednostka np. dokonana po przekształceniu
poprzedniej może przejąć należności i zobowiązania tej likwidowanej. Urząd miasta nie
jest typową jednostką budżetową, jednak należy uznać go za taką. Potwierdzenie
znajduje się w art. 249 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 247 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289). Jak również planów kont
dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy
celowych. Urzędu miasta nie posiada statusu, ale regulamin organizacyjny, określający
zasady jego funkcjonowania oraz organizacje. Nie powołuje go także organ stanowiący6.
4. Rachunkowość jednostki budżetowej
Rachunkowość budżetowa to systemem gromadzenia danych, ich przetwarzania
i prezentowania informacji w mierniku pieniężnym dla odzwierciedlenia całokształtu
zjawisk związanych z wykonaniem budżetu. Wyróżniamy zakres przedmiotowy
i podmiotowy rachunkowości budżetowej. Pierwszym z nich jest akumulacja, czyli
zjawiska związane z wykonaniem budżetu. Natomiast drugim jednostki budżetowe,
województwa, powiaty, gminy, zakłady budżetowe, fundusze celowe.
Rachunkowość budżetowa posiada ustanowione akty prawne, które regulują jej
stosowanie są to:
- Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994,
- Ustawa z 30 czerwca 2005 o finansach publicznych,
- Rozporządzenie MF z dn.28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
6
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 33.
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów
publicznych,
- Rozporządzenie MF z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie rodzajów i trybu
dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi
budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach
środków na tych rachunkach,
- Rozporządzenie MF z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej,
- Rozporządzenie MF z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowego
sposobu wykonywania budżetu państwa
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.
Dostrzec można również związek pomiędzy zasadami budżetowymi
a rachunkowością budżetową.
a) zasada jedności materialnej i formalnej, według której budżet stanowi zwartą
całość, a jednolite zasady rachunkowości zapewniają ukazanie występujących
powiązań i ich koordynację,
b) zasada jawności – jej realizacja wymaga dostarczenia przez rachunkowość
danych o finansach publicznych, a zwłaszcza sprawozdań,
c) zasada ogólności i jednoznaczności, których realizacja jest możliwa dzięki
sporządzaniu sprawozdań finansowych z wykorzystaniem danych ewidencji
księgowej,
d) zasada równowagi, której kontrolę umożliwia prawidłowo prowadzona
rachunkowość i sprawozdawczość,
Rachunkowość budżetowa posiada również zadania:
- zadanie informacyjne
- zadanie kontrolne
- zadanie sprawozdawczo-analityczne
Pierwsze z nich dostarcza organom władzy i administracji państwowej oraz
samorządowej informacji o realizacji budżetów. Rachunkowość budżetowa
i sprawozdawczość są ujednolicone, polega to na: jednolitej klasyfikacji dochodów
i wydatków budżetowych, przyjęciu jednolitego planu kont oraz zasad sporządzania
sprawozdań.
Zadania kontrolne oznaczają, że ewidencja, dokumentacja oraz inwentaryzacja
ochraniają mienie przed zniszczeniem. Ostatnie z zadań oznacza sporządzanie i analizie
sprawozdań.
Ważnym elementem jest tez klasyfikacja budżetowa, która polega na
pogrupowaniu dochodów i wydatków. Umożliwia ona m.in7:
- szybkie ujawnienie nieprawidłowości
7
A. Gomułowicz, .Polskie prawo finansowe, Lexis Nexis, 2006, 30-35.
- planowanie, wykonanie i ewidencjonowanie dochodów i wydatków
budżetowych,
- ustalenie jednostek odpowiadających za wykonanie określonych zadań.
- porównywanie i analizowanie dochodów i wydatków z różnych części Polski
W celu ustalenia nadwyżki lub niedoboru budżetu operacje gospodarcze dotyczące
dochodów i wy-datków budżetu państwa oraz dochodów i wydatków budżetów są
ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie
faktycznych (kasowo zrealizowanych) wpływów i wydatków dokonanych na rachunkach
bankowych budżetów oraz rachunkach bieżących do-chodów i wydatków budżetowych
jednostek budżetowych, z wyjątkiem operacji szczególnych, określonych w odrębnych
przepisach.
Wyróżniamy szczególne zasady rachunkowości dla jednostek budżetowych. Poniżej
przedstawiono jak kształtuje się wycena poszczególnych składników bilansu.
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje i umarza się, przy
zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od
osób prawnych lub stawek określonych przez dysponenta części budżetowej
lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
- Wartość początkowa środków trwałych i odpisy umorzeniowe podlegają
aktualizacji.
- Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy
według ich wartości wynikającej z ewidencji.
Zdarzenia gospodarcze w jednostce budżetowej dotyczą:
- rozliczeń dotyczących ustalenia dochodów własnych, rozliczeń z innymi
kontrahentami i budżetami,
- gromadzenia dochodów na rachunku bankowym budżetu,
- realizacji wydatków budżetowych i ich rozliczania,
- ustalenia nadwyżki , niedoboru budżetu.
Plan kont jednostek budżetowych różni się od tego dla przesiębiorstw prywatnych.
Poniżej przedstawiono podział kont na bilansowe i niebilansowe8.
Zespół 0 Majątek trwały
011 Środki trwałe
013 Pozostałe środki trwałe
014 Zbiory biblioteczne
015 Mienie zlikwidowanych jednostek
016 Dobra kultury
017 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy
020 Wartości niematerialne i prawne
030 Długoterminowe aktywa finansowe
8
http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-289
071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
073 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
077 Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego
080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe
101 Kasa
130 Rachunek bieżący jednostki
131 Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych
132 Rachunek dochodów jednostek budżetowych
134 Kredyty bankowe
135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia
136 Rachunek państwowych funduszy celowych
137 Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi
138 Rachunek środków europejskich
139 Inne rachunki bankowe
140 Krótkoterminowe aktywa finansowe
141 Środki pieniężne w drodze
Zespół 2 Rozrachunki i rozliczenia
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych
222 Rozliczenie dochodów budżetowych
223 Rozliczenie wydatków budżetowych
224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków
europejskich
225 Rozrachunki z budżetami
226 Długoterminowe należności budżetowe
227 Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich
228 Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi
229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
230 Rozliczenia z budżetem środków europejskich
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 Pozostałe rozrachunki
245 Wpływy do wyjaśnienia
290 Odpisy aktualizujące należności
Zespół 3 Materiały i towary
300 Rozliczenie zakupu
310 Materiały
330 Towary
340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów
Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400 Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energii
402 Usługi obce
403 Podatki i opłaty
404 Wynagrodzenia
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
409 Pozostałe koszty rodzajowe
490 Rozliczenie kosztów
Zespół 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
500 Koszty działalności podstawowej
530 Koszty działalności pomocniczej
550 Koszty zarządu
580 Rozliczenie kosztów działalności
Zespół 6 Produkty
600 Produkty gotowe i półfabrykaty
620 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów
640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Zespół 7 Przychody, dochody i koszty
700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia
720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych
730 Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu
740 Dotacje i środki na inwestycje
750 Przychody finansowe
751 Koszty finansowe
760 Pozostałe przychody operacyjne
761 Pozostałe koszty operacyjne
770 Zyski nadzwyczajne
771 Straty nadzwyczajne
Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
800 Fundusz jednostki
810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z
budżetu na inwestycje
820 Rozliczenie wyniku finansowego
840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
853 Fundusze celowe
855 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
860 Wynik finansowy
870 Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy
Konta pozabilansowe
970 Płatności ze środków europejskich
975 Wydatki strukturalne
976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami
980 Plan finansowy wydatków budżetowych
981 Plan finansowy niewygasających wydatków
982 Plan wydatków środków europejskich
983 Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego
984 Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat
992 Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa
998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
Ewidencja dochodów budżetowych w jednostkach budżetowych przedstawia się
następująco:
Dochody budżetowe to opłaty za usługi tych jednostek, opłaty administracyjne,
wpływy ze sprzedaży materiałów i towarów, wpływy z czynszu - najmu i dzierżawy.
Wpływy z tytułu pobieranych dochodów gromadzi się na rachunku bankowym
jednostki budżetowej („Dochody budżetowe”), a później przekazuje je do urzędu
skarbowego lub do budżetu w zależności od typu jednostki.
Natomiast wydatek budżetowy jest to kwota podjęta z rachunku bieżącego
jednostki budżetowej niezależnie od jej przeznaczenia
Księgowe ujęcie wydatków: Konto 130 „Rachunek bieżący jednostek
budżetowych” („Rachunek wydatków”) oraz konto „Rozliczenie wydatków
budżetowych”
Do ewidencji środków pieniężnych służą konta zespołu 1 „Środki pieniężne
i rachunki bankowe”. Ukazują one obroty, operacje pieniężne pieniężnych stany
środków pieniężnych. Aktywa pieniężne w walucie krajowej w postaci gotówki w kasie i
na rachunkach bankowych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości
nominalnej. Do ewidencji rozrachunków i rozliczeń jednostek budżetowych służą konta
zespołu 2 "Rozrachunki i rozliczenia" . Stosuje się je do:
- rozliczeń niedoborów,
- środków budżetowych,
- środków europejskich
- wynagrodzeń,
- szkód i nadwyżek
Zgodnie z rozdziałem 4 rozporządzenia Ministra Finansów jednostki budżetowe
mogą stosować:
- ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 (układ rodzajowy kosztów) i wtedy
ustalają wynik finansowy według wariantu porównawczego,
- ewidencję kosztów na kontach zespołu 5 (układ kalkulacyjny kosztów)
i wówczas wynik finansowy ustalany jest według wariantu kalkulacyjnego,
- jednoczesną ewidencję na kontach zespołu 4 i 5 i wtedy mają możliwość
wyboru spośród dwóch wariantów ustalania wyniku finansowego (wariant
porównawczy lub kalkulacyjny).
Ważnym aspektem jest tez ustalanie wyniku finansowego. Sposób ustalania
i rozliczania wyniku finansowego w jednostkach budżetowych wynika z zasady
budżetowania brutto tych jednostek. Polega to na włączeniu do budżetu całości
osiągniętych przez jednostkę wydatków i całości poniesionych przez jednostkę
dochodów. Jednostka odprowadza na właściwy rachunek wpływy a wydatki pokrywa
z otrzymanych środków. Do ustalenia wyniku finansowego w jednostce budżetowej
służy konto 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.
W ciągu roku na koncie 860 księguje się operacje powstałe w skutek zdarzeń
trudnych do przewidzenia, poza działalnością jednostki i niezwiązane z ogólnym
ryzykiem jej prowadzenia, np. sprzedaż zorganizowanej części jednostki inne operacje
związane z ryzykiem utraty lub zniszczenia księguje się odpowiednio po stronie Wn lub
Ma na koncie 760 „Pozostałe przychody i koszty”. W jednostkach budżetowych wynik
finansowy brutto jest odrazu wynikiem finansowym netto, ponieważ jednostki te
zwolnione są z podatku dochodowego. Oraz nie występują z nich obowiązkowe
zmniejszenia wyniku finansowego, zapisywane na koncie 870 "Podatki i obowiązkowe
rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy". Nie występuje przeksięgowanie na
wynik finansowy.
Sprawozdawczość budżetowa zawiera zestawienia liczbowe, sporządzone zgodnie
z klasyfikacją budżetową narastająco od początku roku do końca okresu
sprawozdawczego na podstawie danych wynikających z rachunkowości budżetowej.
Mogą występować jako sprawozdania zbiorcze, łączne, jednostkowe. Sprawozdania
ukazują dane dotyczące przebiegu i wyników wykonania planów finansowych i budżetu
oraz stanu i struktury majątku jednostek sfery budżetowej, jak również stan należności
i zobowiązań na koniec danego okresu sprawozdawczego. Po ustaleniu wyniku
finansowego i zamknięciu ksiąg rachunkowych sporządza się bilans. Jednostki
budżetowe sporządzają go według ogólnych reguł i zasad określonych w ustawie
o rachunkowości. Jednak występuje inny wzór bilansu. Pod koniec powinny być
dołączone informacje, które pozwala ocenić rzetelnie sytuacje majątkowa danej
jednostki.9
5. Rachunkowość w Urzędzie Miasta Rzeszów
- Sposób i zasady przeprowadzania inwentaryzacji aktywów w mieście Rzeszów
określa odpowiednia instrukcja.
- Rachunkowość prowadzona jest za pomocą komputerów na odpowiednich
programach.
- Zapasy obejmują rzeczowe aktywa obrotowe, materiały przyjmowane są
i gromadzone w magazynach Urzędu. Magazyny prowadzone są przez
poszczególne wydziały merytoryczne
- Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy
- Wpłaty uzyskane z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku
budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku
budżetowym, zaś wpłaty z tytułu zwrotu wydatk6w dokonanych
w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody.
- W bilansie wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto
- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się
do ewidencji w cenie nabycia (cena obejmuje również niepodlegający
odliczeniu podatek od towarów i usług),
- Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się w wartości netto
- Rozchód materiałów z magazynu w przypadku ewidencji według cen nabycia
(zapasy ujmowane zgodnie z § 4 ust.ll pkt.2), wycenia się po cenach tych
składników aktywów (materiałów), które nabyte zostały najwcześniej, metodą
"pierwsze weszło, pierwsze wyszło" (FIFO),
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości
nominalnej
- Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień
bilansowy w wartości nominalnej
- Wynik finansowy ustala się na dzień bilansowy, poprzez przeniesienie na
stronę Wn konta "Wynik finansowy" kosztów (operacyjnych podstawowych,
finansowych i pozostałych), strony Ma konta przychodów (operacyjnych,
finansowych i pozostałych).
- Saldo konta wyniku finansowego przenoszone jest w roku następnym pod
datą przyjęcia sprawozdania na fundusz jednostki.
- Sprawozdanie finansowe Urzędu składa się z:
→ bilansu – stanowi odzwierciedlenie aktywów i pasywów w wartości netto;
9
A. Gomułowicz,.Polskie prawo finansowe, Lexis Nexis, 2006, 60-62..
→ rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) – przedstawia
ekonomiczny efekt działalności Urzędu za bieżący oraz miniony rok,
w formie rozwiniętej;
→ zestawienie zmian funduszu jednostki – prezentuje zdarzenia powodujące
zwiększenia lub zmniejszenia w poszczególnych składnikach funduszu
Urzędu oraz jego stan na koniec poprzedniego i bieżącego roku.
Podsumowując, można zauważyć, że miasto Rzeszów stosuje wszystkie zasady,
które są ustalone dla jednostek budżetowych. Powoduje to prawidłowe ujęcia i wycenę
wszystkich pozycji majątkowych. Dzięki temu wynik finansowy jest dobrze ustalony.
Sprawozdanie finansowe pozwala ustalić obiektywne wydatki i dochody. Prezydent
Miasta Rzeszów na bieżąco nadzoruje wykonywanie ustalonych raz do roku zasad.
Literatura
1.
2.
3.
4.
Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994, Dz. U. nr 121 poz. 591.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.)
Gomułowicz, A.Polskie prawo finansowe, Lexis Nexis, 2006,
Kiziukiewicz T., Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, wyd.
Difin, Warszawa, 2006
5. Messner Z.: Podstawy rachunkowości. Katowice: Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, 2003,
6. Zysnarska A., Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki
pozabudżetowej, wyd. ODDK, Gdańsk, 2008
7. http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-289
Piotr Łabiński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
STANDARYZACJA A HARMONIZACJA RACHUNKOWOŚCI
1. Wstęp
XX wiek to czas w którym na przestrzeni lat poszczególne kraje wypracowywały
„praktyki rachunkowości” zakodowane w prawie lub specyficznych dla danego kraju
standardach. Rachunkowość w tym czasie cechowała się ogromną różnorodnością.
W XXI wieku zaczęły następować istotne zmiany w rachunkowości rozpoczął się proces
standaryzacji rachunkowości, który również bywa nazywany procesem harmonizacji
przepisów rachunkowości. Czym wiec różnią się te dwa pojęcia bardzo często stosowane
ze sobą zamiennie?1 Celem artykułu jest przedstawienie dwóch zjawisk mających
znaczących wpływ na kształt międzynarodowych przepisów rachunkowości –
standaryzacji, oraz harmonizacji.
2. Definicja harmonizacji i standaryzacji rachunkowości
Harmonizacja jest rozumiana jako proces redukowania istniejących różnic
w systemach rachunkowości różnych krajów, mający na celu zbliżenie tych systemów
i zwiększenie porównywalności informacji sprawozdawczych. Proces ten uzewnętrznia
się poprzez zmniejszenie ilości stosowanych praktyk wskutek wyznaczenia granic
różnorodności i określenia zestawu praktyk, w ramach którego podmioty mogą
dokonywać wyboru. Harmonizacji podjęły się Międzynarodowa Rada Standardów
Rachunkowości i Rada Standardów Rachunkowości Finansowej2. Standaryzacja
rachunkowości oznacza stosowanie dokładnie takich samych reguł praktycznych.
Następuje to wtedy, gdy podmiotom z różnych krajów zostanie narzucone stosowanie
jednolitych praktyk rachunkowości i jednolitych norm rozwiązywania jej problemów.
Takie praktyki narzuciły miedzy innymi Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej. Tak wiec Harmonizacja oznacza przesuwanie się z całkowicie różnych
praktyk w kierunku ograniczonej liczby akceptowalnych metod. Standaryzacja zaś jest
terminem „mocniejszym” i określa sytuacje w której wszyscy uczestnicy zgadzają się
wykorzystać te same lub zbliżone praktyki rachunkowości3. Obecnie zmiany
w rachunkowości bardziej przypominają procesy standaryzacji niż harmonizacji. Procesy
1
L. Gabryś: Globalne pozyskiwanie zasobów jako czynnik internacjonalizacji i procesu gospodarowania.
[w:] Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej –
wybrane problemy. T. 1. Red. T. Sporek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 13-21.
2
J. Turyna: Standardy rachunkowości. Difin, Warszawa 2003, s. 18
3
A. Jaruga: Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja. [w:]
Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe. Red. A. Jaruga. C.H. Beck,
Warszawa 2002, s. 3.
190
te zmierzają do wypracowania jednolitego zbioru standardów, powszechnie
akceptowanego przez wszystkie kraje. Krytycy obecnych procesów standaryzacji
proponują inne rozwiązanie polegające na współistnieniu kilku zbiorów standardów
i pozwoleniu rynkowi na zdecydowanie, kiedy i jakie standardy powinny być
wykorzystane do przygotowania sprawozdań finansowych. W procesie harmonizacji
w takim rozumieniu nie może się wiec zawierać proces dochodzenia do jednego,
powszechnie akceptowanego zbioru standardu. Chodzi raczej o dopuszczenie do
funkcjonowania w gospodarce światowej wielu różnych, czasami podobnych, czasami
uzupełniających się standardów rachunkowości. Tak wiec harmonizacja oznacza istnienie
różnorodności, standaryzacja zaś monopol4.
3. Przyczyny i uwarunkowania standaryzacji sprawozdawczości finansowej
Jedna z głównych przyczyn postępowania procesu zarówno standaryzacji jak
i harmonizacji zasad rachunkowości jest globalizacja, rozwój rynków kapitałowych , czyli
potrzeba ustalenia jednolitych zasad rachunkowości, w celu zwiększenia
porównywalności sprawozdań finansowych organizacji gospodarczych, w tym
sprawozdań zapisywanych i przetwarzanych w formie elektronicznej. Na przykład
stworzenie standardu dotyczącego elektronicznej sprawozdawczości finansowej było
koniecznością w aspekcie stosowania zasad ładu korporacyjnego a także istnienia
globalnej sieci . Zwiększający się wraz z rozwojem rynku kapitałowego popyt na
informacje finansowe oraz powstanie ponadnarodowych korporacji gospodarczych,
z którymi związany jest międzynarodowy przepływ kapitału i transfery zysku, wymusza
zapewnienie5:
- porównywalności danych rachunkowych w czasie i przestrzeni
- jednoznacznej interpretacji informacji finansowych, których źródłem jest
rachunkowość,
- rzetelności i wiarygodności danych księgowych.
Do innych czynników mających wpływ na procesy standaryzacji i harmonizacji
zasad rachunkowości zalicza się6:
- regionalizacje gospodarki światowej,
- rozwój regionalnych ugrupowań gospodarczych (UE, NAFTA, itd.),
- globalizację rynków kapitałowych,
- powstanie i rozwój ponadnarodowych korporacji ,
- potrzeby Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
giełd i inwestorów odnośnie porównywalnych sprawozdań finansowych,
- procesy prywatyzacji na świecie,
4
R. Ignatowski: Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 48.
5
Jaruga, A., Fijalkowska, J., Jaruga-Baranowska, M., Frendzel, M. (2007) The Impact of IAS/IFRS on Polish
Accounting Regulations and their Practical implementation in Poland. Accounting in Europe, Vol. 4, No. 1,
s. 67–78.
6
Tamże.
- potrzeby unifikacji i porównywalności informacji finansowych od podmiotów
gospodarczych,
- wzrost zapotrzebowania na porównywalne sprawozdania finansowe,
szczególnie spółek notowanych na zagranicznych giełdach,
- powstanie i ewolucja dwóch odmiennych filozofii rachunkowości
(kontynentalnej oraz anglosaskiej).
4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) a
amerykańskie standardy (US GAAP)
Już na początku XX wieku można zauważyć działania w kierunku harmonizacji
zasad rachunkowości . Światowy Kongres Księgowych w Saint Louis
w Stanach
Zjednoczony, który odbył się w 1904 roku, w formalny sposób stał się przyczyna
powołania zespołów badawczych do przeprowadzenia badań porównawczych.
Organizacje biegłych, księgowych z krajów takich jak: Stany Zjednoczone, Kanada
i Wielka Brytania powołały Grupę Studyjna, która przeprowadzała międzynarodowe
badania porównawcze zasad rachunkowości w różnych krajach w celu określenia różnic
między nimi, na podstawie tych badań powstały rekomendacje zmierzające do
zmniejszenia lub zredukowania różnic. Lata 60 i 70 XX wieku to czas, w którym powstały
centra międzynarodowych badań i edukacji rachunkowości na uczelniach USA i Anglii.
Wiodącym ośrodkiem stał się Centre for International Education and Research on
Accounting na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign. W efekcie prowadzonych
badań porównawczych na plan pierwszy wysunięto następujące różnice krajowych
rozwiązań regulacji rachunkowości: wartości kulturowe, systemy prawne, systemy
podatkowe, źródła zasilania finansowego, a w tym kredyty bankowe i rozwinięty rynek
kapitałowy. Na tej podstawie wyłoniono modele rachunkowości: kontynentalny inaczej
nazywany prawym lub kredytowo-podatkowym oraz model anglosaski, czyli angloamerykański, określany jako ekonomiczny bądź rozwiniętego rynku kapitałowego. Stałe
dążenie do harmonizacji znalazło swoją instytucjonalną formę w 1973 kiedy powstał
Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Został on powołany przez
krajowe organizacje biegłych księgowych z 10 krajów: Austrii, Kanady, Francji, Holandii,
Japonii, Meksyku, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz USA. Obecnie działa jako
organizacja non profit i posiada poparcie 156 krajowych stowarzyszeń oraz instytutów
biegłych, księgowych i audytorów z 113 krajów. Zmiany organizacyjno-prawne Komitetu
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w 2000 roku spowodowały zmianę
nazwy na Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Dodatkowo poparcie
dla Międzynarodowych Standardów Rachunkowości tworzonych od 2001 roku przez
Radę MSR wyraziły m.in. ONZ, OECD, Bank Światowy i Komitet Bazylejski. Rekomendacji
dla stosowania MSR dla spółek notowanych na giełdach udzieliła Międzynarodowa
Organizacja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (IOSCO). MSR uzyskały
uprawomocnienie dzięki przepisom o rachunkowości pochodzącym z Unii Europejskiej7.
Standardy opublikowane od tego czasu są określane mianem Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W 2002 r. przekształcono Stały Komitet ds.
Interpretacji w Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
Finansowej (IFRIC). Prace Komitetu można sklasyfikować w następujący sposób8:
- polegały na formułowaniu i publikowaniu standardów rachunkowości,
a ponadto na działaniu głównie na rzecz rozwijania i harmonizacji regulacji
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
- na dzień 1 czerwca 2002 r. Komitet wydał 41 standardów (MSR), 24
interpretacje MSR oraz Ramy Koncepcyjne opracowywania sprawozdań
finansowych,
- od 2002 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała 8
MSSF.
W 1989 r. Komitet (Rada) Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydał
Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, określające
zasady rachunkowości, które należy uwzględnić w czasie przygotowywania nowych
standardów rachunkowości oraz przy zmianach obowiązujących standardów. Określają
one także użytkowników sprawozdań finansowych wyznaczających w dużej mierze
zakres informacji płynących ze sprawozdawczości. Struktura zasad MSR jest
trójszczeblowa. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 podaje definicję, która
określa zakres standardów międzynarodowych: Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) są to standardy i interpretacje przyjęte przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR). Składają się one z 9:
- Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
- Interpretacji wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) lub istniejący wcześniej Stały Komitet
ds. Interpretacji (SKI).
Szczegółowe zasady rachunkowości ujęte w standardach odnoszą się do10:
- poszczególnych kategorii finansowych (np. wartości niematerialnych i
prawnych czy odsetek),
- sprawozdań (np. sprawozdań z przepływu środków pieniężnych),
7
A. Jaruga: Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe. C.H. Beck,
Warszawa 2002, s. 1-21.
8
J. Szafraniec: Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości. [w:] Rachunkowość finansowa i
podatkowa. Red. T. Cebrowska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 135.
9
A. Jaruga: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) a ustawa o
rachunkowości – podobieństwa i różnice. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
2009, s. 7.
10
J. Szafraniec: Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości. W: Rachunkowość finansowa i
podatkowa. Red. T. Cebrowska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 135.
- rodzajów transakcji (np. leasingu, kontraktów długoterminowych),
- warunków (np. sprawozdawczości w warunkach hiperinflacji),
- zdarzeń (np. zdarzeń warunkowych, zdarzeń po dacie bilansu),
- typów przedsiębiorstw (np. rolnictwa).
Stany Zjednoczone są federacją 50 stanów i każdy z nich ma własna ustawę
zasadnicza, jednakże każdy z nich podlega również władzy centralnej, działającej
zgodzenie z konstytucją całego państwa. W związku z tym istnieją dwa główne źródła
regulacji dotyczących działalności gospodarczej, a zatem także zasad prowadzenia
rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych przez firmy amerykańskie 11.
Istotny wpływ na obecny kształt rachunkowości w USA ma to, że korporacje
tworzone są zgodnie z prawem stanowym, a nie federalnym. Charakterystyczną cechą
rachunkowości USA jest obfitość szczegółowych regulacji. Niektórzy obserwatorzy
twierdzą, że liczba regulacji dotyczących rachunkowości finansowej i badania rocznych
sprawozdań przez biegłych rewidentów w USA przewyższa tę, która obowiązuje
w pozostałych krajach świata razem wziętych.
Ustanawianiem i egzekwowaniem standardów rachunkowości finansowej w USA
zajmują się dwie główne instytucje12:
- Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy,
- Rada Standardów Rachunkowości Finansowej.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy została powołana w 1934 roku na mocy
prawa o obrocie papierami wartościowymi. Komisja jest niezależną agencją rządową
odpowiedzialna za egzekwowanie prawa o obrocie papierami wartościowymi
i funkcjonowanie giełdy, ma również prawo do nakładania obowiązku ujawniania
informacji z zakresu rachunkowości finansowej przez spółki publiczne. Określa również
zasady sporządzania i prezentacji tych informacji.
Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) została utworzona w 1973
roku. Po Radzie Zasad Rachunkowości przejęła zadanie stanowienia standardów
rachunkowości. FASB nie jest agencja rządową. Instytucja ta jako pierwsza opracowała
całościowe koncepcję sytemu rachunkowości. Jej istota jest dążenie do stworzenia
podstaw rozwoju wszystkich kierunków rachunkowości przy jednocześnie zachowanej
spójności między nimi oraz ścisłym powiązaniu z potrzebami praktyki.
FASB jest znana na całym świecie dzięki wydawanym przez nią Statements of
Financial Accounting Standards (SFASs), popularnie zwanym GAAP, czyli Generally
Accepted Accounting Principles (Ogólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości). Zasady,
o których mowa, zostały opracowane na podstawie koncepcji zawartych w Statements
of Financial Accounting Concepts (SFACs) wydanych przez Radę. FASB wydała też 150
standardów rachunkowości finansowej (SFAS), będących uszczegółowieniem deklaracji.
Celem sprawozdawczości finansowej US GAAP jest:
11
http://www.bpp.pl/pliki/materialy/mssf_harmonizacja-mssf-i-usgaap_paulina-handke.pdf
A. Piaszczyk: Różnice pomiędzy Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
a amerykańskimi standardami rachunkowości (US GAAP). Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 2.
12
- dostarczanie informacji, która byłaby użyteczna dla obecnych i potencjalnych
inwestorów, kredytodawców oraz innych użytkowników w podejmowaniu
racjonalnych decyzji inwestycyjnych, kredytowych itp.,
- dostarczanie informacji umożliwiających inwestorom, kredytodawcom i innym
osobom ocenę wielkości, rozłożenia w czasie oraz stopnia niepewności co do
przyszłych wpływów środków pieniężnych do danego przedsiębiorstwa,
- dostarczanie informacji o zasobach gospodarczych firmy, praw do tych
zasobów oraz skutków operacji gospodarczych, zdarzeń i okoliczności, które
mają wpływ na te zasoby i prawa do ich własności.
Naczelną
zasadą
stanowiącą
podstawę
regulowania
rachunkowości
i sprawozdawczości finansowej w USA jest ochrona akcjonariuszy, dlatego sprawozdanie
finansowe danej jednostki musi dostarczyć inwestorowi potrzebnych mu informacji
o przedsiębiorstwie. Obowiązek publikowania rocznych sprawozdań finansowych
zgodnych z normami US GAAP i badanych przez biegłych rewidentów mają tylko spółki
notowane na giełdzie.
W skład rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa amerykańskiego
wchodzą następujące raporty13:
- rachunek przepływu środków pieniężnych,
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- sprawozdanie dotyczące własności akcjonariuszy (kapitału własnego),
- informacje dodatkowe.
US GAAP są bardziej szczegółowe niż MSR, gdyż wchodzą znacznie głębiej
w problemy interpretacyjne i kwestie dyskusyjne, czym w zasadzie nie zajmują się MSR
(tylko wyjątkowo są dopuszczane rozwiązania wariantowe). Standardy amerykańskie,
wzorem całego systemu prawnego w USA, bazują na zasadzie precedensów i rozmaitych
szczegółowych wykładni oraz interpretacji, zaś MSR są oparte na opracowanych
standardach oraz wydawanych do nich interpretacjach.
Według US GAAP cele rachunkowości i sprawozdawczości finansowej to:
- pomiar zasobów będących własnością podmiotu i wyrażanie ich w jednostkach
pieniężnych, rejestrowanie zmian wielkości tych zasobów dokonywane
okresowo, a także odzwierciedlenie wierzytelności i roszczeń podmiotu
w stosunku do otoczenia,
- dostarczanie informacji dla teraźniejszych i potencjalnych inwestorów,
wierzycieli oraz innych użytkowników podejmujących racjonalne decyzje
inwestycyjne, kredytowe itp.
Założenia koncepcyjne US GAAP dosyć szczegółowo interpretują cele
rachunkowości, a także sprawozdawczości finansowej i eksponują je od strony
informacyjnej. Przyjmują one, że sprawozdawczość finansowa jest elementem
13
Tamże.
rachunkowości, dostrzegają jednak różnice w tych celach (szerszy zakres informacji, jaki
powinna dostarczać użytkownikom rachunkowość). Rachunkowość ma dostarczać
informacji wszelkim użytkownikom, sprawozdawczość koncentruje się raczej na
użytkownikach zewnętrznych14.
Założenia koncepcyjne MSSF zawężają swoje cele jedynie do sprawozdawczości
finansowej. Sprawozdania finansowe sporządzone w takim celu spełniają podstawowe
potrzeby większości użytkowników, ponieważ prawie wszyscy użytkownicy sprawozdań
podejmują decyzje gospodarcze dotyczące np.:
- tego, czy kupić, utrzymać czy też zbyć inwestycję,
- oceny sposobu zarządzania i ochrony majątku przez kierownictwo jednostki
oraz jego odpowiedzialności,
- oceny zdolności jednostki do wypłacania wynagrodzeń oraz realizacji innych
świadczeń na rzecz pracowników,
- oceny zabezpieczenia udzielonych kredytów i pożyczek, określenia polityki
podatkowej
Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z modelem rachunkowości
opartym na zasadzie kosztu historycznego i na koncepcji zachowania kapitału
nominalnego. Użytkownicy MSR nie mają możliwości swobodnego doboru koncepcji,
zasad i metod rachunkowości innych niż bazujące na koszcie historycznym i koncepcji
kapitału nominalnego (takich ograniczeń nie ma w US GAAP)15.
5. Ujednolicanie standardów rachunkowości w skali międzynarodowej
Na spotkaniu we wrześniu 2002 r. International Accounting Standards Board oraz
Financial Accounting Standards Board uzgodniły, że razem będą działać w kierunku
opracowania w pełni zgodnych i wysokiej jakości standardów sprawozdawania
finansowego, które mogłyby być stosowane zarówno w kraju, jak i za granicą. Taki
wspólny wysiłek jest czasem określany jako międzynarodowa zbieżność US GAAP oraz
MSSF. Wysiłki dotyczące wprowadzenia zbieżności pomiędzy IASB oraz FASB dotyczą
dwóch rodzajów przedsięwzięć. Pierwszy obejmuje projekty krótkoterminowe
zaplanowane w celu zlikwidowania wielu z licznych różnic pomiędzy Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zawierają też Międzynarodowe
Standardy rachunkowości wydane przez poprzednika IASB oraz US GAAP16.
Przykładem obecnych i proponowanych krótkoterminowych projektów
dotyczących wprowadzania zbieżności jest rachunkowość w przypadku wymiany
niepieniężnej, operacji przerwanych, podatków dochodowych oraz raportów
międzyokresowych.
14
http://webapp01.ey.com.pl/EYP/WEB/eycom_download.nsf/resources/IFRS_Towards_Convergence.pdf
/$FILE/IFRS_Towards_Convergence.pdf
15
http://ksiegowosc.infor.pl/abc/53944,FASB-IASB-US-GAAP-IFRS-miedzynarodowe-regulacje-w-polskiejrachunkowosci.html
16
http://www.fasb.org.
Drugi rodzaj przedsięwzięć dotyczy wspólnych długoterminowych projektów IASB
i FASB oraz projektów koordynowanych, prowadzonych z zamiarem poprawienia
ważniejszych wskazówek dotyczących implementacji. Przykłady tych ostatnich to
wspólne projekty dotyczące rozpoznawania (uznania) dochodów i metod zakupu oraz
koordynowany projekt transakcji opartych na płatnościach w formie akcji (lub opcji).
Wysiłki podejmowane przez IASB i FASB są skierowane na uzyskanie maksymalnej
zbieżności pomiędzy standardami sprawozdawania finansowego US GAAP oraz IFRS w
różnych państwach oraz poprawienie ogólnej jakości tych standardów. Działania IASB
oraz FASB będą z konieczności ulegać bezpośredniemu i pośredniemu wpływowi zmian
w przepisach oraz zmian w światowej ekonomii17.
Należy zauważyć, że Komisja Europejska także popiera zbieżność, ponieważ
pomaga ona chronić europejskich inwestorów, którzy inwestują w nieeuropejskich
spółkach. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Stanach Zjednoczonych również
ostatecznie wyraziła swoje poparcie dla tych działań zbieżnościowych i rozważa podjęcie
kroków pozwalających publicznym spółkom Stanów Zjednoczonych na użycie IFRS
i prawdopodobnie na uczynienie nawet ich przysposobienia obowiązkowym.
Ogólne, najistotniejsze zmiany w projekcie międzynarodowego ujednolicania
regulacji rachunkowości są następujące18:
- Przyjęcie składu rocznego sprawozdania finansowego, do którego zalicza się
sprawozdanie z sytuacji finansowej – dawniej bilans, sprawozdanie
z całkowitych dochodów – dawniej rachunek zysków i strat, sprawozdanie
z przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale – dawniej
zestawienie zmian w kapitale własnym.
- Przyjęcie koncepcji spójności, która zakłada zależność klasyfikacyjną między
poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego, polegającą na tym,
że sprawozdania finansowe będą spójne na poziomie każdego wiersza (we
wszystkich sprawozdaniach wyróżnia się jednakowe rodzajowo działalności,
takie jak w szczególności: działalność gospodarcza, na którą ogólnie składają
się działania tworzące wartość, działalność finansująca, która informuje
o sposobie finansowania działań tworzących wartość, podatki dochodowe,
działalność zaniechana).
- Wyłączenie wszystkich transakcji dotyczących rozrachunków z właścicielami
z rachunku zysków i strat. Będą one wykazywane w zestawieniu zmian
w kapitale własnym, które dzięki temu lepiej odda skalę tych rozrachunków.
Dodatkową przejrzystość w tym zakresie zwiększa propozycja ujmowania
wszystkich zmian wartości pozycji bilansowych w zestawieniu z całkowitych
17
Tamże.
J. Gierusz: Sprawozdanie finansowe według projektu IASB i FASB a wyzwania współczesnej
rachunkowości. [w:] Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości. Red. H. Buk, A.M. Kostur.
Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009, s. 115-124.
18
dochodów (dotychczas niektóre zmiany wyceny bilansowej można było
ujmować w kapitale rezerwowym z aktualizacji wyceny).
- Ujmowanie w osobnych pozycjach aktywów, a także zobowiązań, w przypadku
których będą stosowane odmienne metody wyceny sprawozdawczej. Dla
przykładu, osobno należy wykazać aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej, a osobno aktywa finansowe wyceniane metodą skorygowanej ceny
nabycia. Regulacje te dotyczą wszystkich grup bilansowych, a więc także tych,
w przypadku których podmiot gospodarczy ma prawo wybrać metodę wyceny
i z tego prawa skorzysta, jak np. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
W takich przypadkach daną grupę należy rozdzielić na tyle części, ile metod
wyceny bilansowej wybrano. Zastosowanie tej regulacji sprawozdawczej ma
na celu ułatwienie percepcji zmian wartości pozycji dawnego bilansu na skutek
sprzedaży czy też przeszacowania wartości posiadanych składników. Zmianę
wartości grupy aktywów lub zobowiązań należy łączyć ze zmianami w innych
sprawozdaniach. Jeżeli np. nastąpiła zmiana wartości (zmniejszenie) w grupie
aktywów, ale nie ma odniesienia w głównej części sprawozdania z całkowitego
dochodu, to nie było realnej straty ze sprzedaży. Taka zmiana wartości została
ujęta w pozostałych zdarzeniach do ustalenia wyniku całościowego i oznaczała
przeszacowanie wartości, które odpowiednio nie zostało ujęte
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.
- Okrojenie głównej części zestawienia z całkowitych dochodów z pozycji
kosztów i przychodów, które nie są związane z realnymi transakcjami,
a wynikają np. z przekwalifikowania do innej grupy (inaczej wycenianej) czy ze
wzrostu lub spadku wartości posiadanych w portfelu aktywów finansowych.
Takie pozycje należy wykazywać w pozostałych zdarzeniach do ustalenia
wyniku całościowego w pozycji niezrealizowane zyski z aktywów finansowych
zaklasyfikowanych do sprzedaży. Nazwa tej pozycji nie jest zbyt precyzyjna.
Można się domyślać, że jeżeli zmiany wyceny bilansowej, przykładowo zmiany
wartości godziwej lub zmiany w skorygowanej cenie nabycia, będą
niekorzystne, to trzeba będzie w tej pozycji wykazać wartość ujemną. Ponadto
obecne regulacje dotyczące instrumentów finansowych nie zawierają
bezpośredniego wskazania, aby przekwalifikowywać długoterminowe aktywa
finansowe (np. utrzymywane do terminu wymagalności) do innej grupy,
w przypadku gdy dochodzi do ich przedterminowej sprzedaży. W takiej
sytuacji powstaje wątpliwość, czy wyksięgowanie wartości takich aktywów w
związku ze sprzedażą można ująć w pozycji zrealizowane zyski z aktywów
finansowych przeznaczonych do sprzedaży. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy
określenie aktywa przeznaczone do sprzedaży obejmuje aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży i przeznaczone do obrotu, a także, czy w pozycji
niezrealizowane zyski aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży należy
też ujmować przeszacowania dotyczące aktywów finansowych utrzymywanych
-
-
-
do terminu wymagalności. Dla tej grupy aktywów finansowych nie
przeznaczono bowiem osobnej pozycji.
Przyjęcie koncepcji zysku całościowego, która zakłada, że w zestawieniu
z całkowitych dochodów należy wykazywać także przychody i koszty
odnoszone do tej pory wprost na kapitał własny (kapitał z aktualizacji wyceny).
Jednoczesne ujęcie w bilansie wzrostu wartości kapitałów i wzrostu wartości
wyniku finansowego z tego samego tytułu nie jest sensowne, więc będzie
istniała konieczność przeksięgowania zmian wartości ujętych w kapitałach
własnych do przychodów i kosztów. Dewaluuje to oczywiście sens ujmowania
zmian wartości pozycji bilansowych w ramach kapitału z aktualizacji wyceny,
pojawia się też konieczność korygowania definicji kosztów i przychodów. To
podejście ogólnie wpisuje się w popieranie metody rachunkowości bazującej
na kosztach i przychodach a odejście od metody, w której główne znaczenie
posiada ustalanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań i na tej
podstawie generowanie informacji o wyniku finansowym (wyniku finansowym
jako zmianie w zestawieniu bilansowym).
Ograniczenie sposobów sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych
do metody bezpośredniej.
Ujawnienie przychodów i kosztów związanych z różnicami kursowymi
przypisane do tej samej sekcji oraz kategorii co aktywa i zobowiązania, które
były przyczyną powstania tych różnic. Ta zasada wpisuje się ogólnie
w realizację koncepcji spójności sprawozdawczej (jest jej konsekwencją).
Dezagregacja wyniku całościowego na elementy kasowy i memoriałowy, które
należy wykazać w informacji dodatkowej. Dalsze ujawnienia w bardzo już
rozbudowanej informacji dodatkowej także nie uważam za niezbędne.
Podobne informacje można uzyskać, porównując pozycje sprawozdania
z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych, które w
tym celu uspójniono19.
6. Zakończenie
W artykule przedstawiono różnicę pomiędzy pojęciem standaryzacja
rachunkowości, oraz harmonizacja rachunkowości. Pomimo, że w literaturze stosuje się
te pojęcia zamiennie, należy pamiętać, że te dwa terminy nie są tożsame. Zjawisko
standaryzacji występuje głównie między przepisami krajowymi, a międzynarodowymi.
Natomiast zjawisko harmonizacji występuje głównie między MSR/MSSF, a US GAAP.
Głównym celem zarówno standaryzacji, jak i harmonizacji jest potrzeba ustalenia
jednolitych norm i zwiększenie porównywalności pomiędzy sprawozdaniami
19
J. Turyna: Nowy model sprawozdawczości finansowej według standardów międzynarodowych.
Przyczynek do dyskusji. [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych.
Teoria i praktyka zarządzania. Red. W. Szczęsny, J. Turyna. Wydział Zarządzania, Uniwersytet
Warszawski, Warszawa 2009, s. 35-51.
finansowymi. Jest to niezbędne dla dobrej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
oraz rozwoju inwestycji w ujęciu międzynarodowym.
Literatura
1. Gabryś L.: Globalne pozyskiwanie zasobów jako czynnik internacjonalizacji i
procesu gospodarowania. [w:] Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji
w warunkach współczesnej gospodarki światowej – wybrane problemy. T. 1. Red.
T. Sporek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009,
2. Gierusz J.: Sprawozdanie finansowe według projektu IASB i FASB a wyzwania
współczesnej rachunkowości. [w:] Zintegrowany system pomiarów dokonań
w rachunkowości. Red. H. Buk, A.M. Kostur. Akademia Ekonomiczna, Katowice
2009,
3. Ignatowski R.: Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych
standardów rachunkowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009,
4. Jaruga, A., Fijalkowska, J., Jaruga-Baranowska, M., Frendzel, M. (2007) The
Impact of IAS/IFRS on Polish Accounting Regulations and their Practical
implementation in Poland. Accounting in Europe, Vol. 4, No. 1,
5. Jaruga A.: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF/MSR)
a ustawa o rachunkowości – podobieństwa i różnice. Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce, Warszawa 2009,
6. Jaruga A.: Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania
krajowe. C.H. Beck, Warszawa 2002,
7. Jaruga A.: Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja
i standaryzacja. [w:] Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na
rozwiązania krajowe. Red. A. Jaruga. C.H. Beck, Warszawa 2002,
8. Piaszczyk
A.:
Różnice
pomiędzy
Międzynarodowymi
Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) a amerykańskimi standardami
rachunkowości (US GAAP). Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009,
9. Szafraniec J.: Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości. [w:]
Rachunkowość finansowa i podatkowa. Red. T. Cebrowska. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007,
10. Turyna J.: Nowy model sprawozdawczości finansowej według standardów
międzynarodowych. Przyczynek do dyskusji. [w:] Finansowe uwarunkowania
rozwoju organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka zarządzania. Red. W.
Szczęsny, J. Turyna. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
2009,
11. Turyna J: Standardy rachunkowości. Difin, Warszawa 2003
12. http://www.bpp.pl/pliki/materialy/mssf_harmonizacja-mssf-i-usgaap_paulinahandke.pdf
13. http://webapp01.ey.com.pl/EYP/WEB/eycom_download.nsf/resources/IFRS_To
wards_Convergence.pdf/$FILE/IFRS_Towards_Convergence.pdf
14. http://ksiegowosc.infor.pl/abc/53944,FASB-IASB-US-GAAP-IFRSmiedzynarodowe-regulacje-w-polskiej-rachunkowosci.html
15. http://www.fasb.org
Magdalena Łojewska
Koło Naukowe Rewizji Finansowej "Audyt"
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
METODY WYKORZYSTYWANIA RAJÓW PODATKOWYCH
1. Wprowadzenie
Raje podatkowe są często poruszanym temat podczas rozmów dotyczących
sytuacji gospodarczej państwa. Temat ten jest poruszany zarówno przez ekonomistów,
prawników, organy władzy państwowej jak i z poziomu zwykłego obywatela.
Zainteresowanie tematyką rajów podatków wynika z faktu, że ich istnienie powoduje
płacenie podatków w krajach trzecich a nie w kraju faktycznej działalności gospodarczej.
Innymi słowy instytucja rajów podatkowych uszczupla dochody budżetowe państw,
które mają wyższe stawki podatkowe od tych obowiązujących w rajach. Ponieważ
podatki to podstawowe źródło dochodów państwa, warunkujące jego funkcjonowanie,
to tym bardziej nie należy się dziwić popularności tego zagadnienia.
2. Raje podatkowe - informacje podstawowe
2.1. Pojęcie rajów podatkowych
Raje podatkowe są także nazywane ozami podatkowymi. Można się również
spotkać z innym nazewnictwem: tax heaven, strefy offshore czy międzynarodowe
przybrzeżne centrum finansowe (international offshore financial center). Bardziej
łagodne określenie raju podatkowego, niebudzące negatywnych skojarzeń, to
planowanie podatkowe (tax planning). Kwestia nazewnictwa i ilości synonimów nie
wprawia w konsternację praktyków gospodarczych, każde określenie jest zrozumiałe.
Problem pojawia się natomiast w momencie próby wyjaśnienia pojęcia raju
podatkowego. Jednoznaczne zdefiniowanie tego pojęcia nie jest rzeczą łatwą. Trudność
ta jest pochodną istnienia wielu definicji tego terminu. Mnogość różnorodnych definicji
jest spowodowana pełną dowolności każdego państwa w ich kształtowaniu 1. Nie ma
jednak wątpliwości, że każda z definicji rajów podatkowych posiada w sobie
immanentną cechę, jaką jest aspekt podatkowy. Kwestia podatkowa sprowadza się tu do
stwierdzenia całkowitego braku lub nakładaniu jedynie niskich podatków na wybrane
kategorie dochodów. Według jednej z definicji raj podatkowy jest krajem, w którym
system prawny umożliwia jednostce zredukowanie w całości jej obciążenia fiskalnego 2.
1
J. Grzywacz, Pranie pieniędzy, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa
2011, s.55.
2
A. Starchild, The tax haven report. How to internationalize your capital for protection and profit, Scope
International, Waterloville 1944, s.7.
202
Według Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych tax heaven to "Państwo
posiadające niską lub zerową stopę podatkową na wszystkie lub wybrane kategorie
dochodów, pewien poziom tajemnicy bankowej lub handlowej oraz minimalne lub żadne
wymogi rezerw w banku centralnym lub żadne ograniczenia wymiany walut. Większość
rajów podatkowych ma nieskomplikowane wymogi licencyjne i regulacyjne dla banków i
innych przedsiębiorstw"3. Powyższa definicja wskazuje na uniwersalne cechy, którymi
odznaczają się oazy podatkowe. Te charakterystyczne cechy pozwalają zrozumieć
dlaczego to właśnie te miejsca są azylami, zarówno dla uczciwych przedsiębiorców
(szukających jedynie optymalizacji) jak i dla osób uczestniczących w procederze prania
brudnych pieniędzy. Inna definicja jest dużo krótsza, niemniej jest równie trafna, a brzmi
następująco "Raj podatkowy to obszar, w którym istnieje system prawny umożliwiający
podmiotom zagranicznym redukcję obciążeń podatkowych w ich macierzystych
krajach"4. Ciekawostką jest fakt, że w polskim prawodawstwie nie została nigdzie
zawarta definicja raju podatkowego. Ustawodawca posługuje się jedynie określeniem
"kraj lub terytorium stosujące szkodliwą konkurencję podatkową".
Wiele szacunków podaje, że około połowa światowego przepływu kapitału odbywa
się właśnie za pośrednictwem rajów podatkowych. Czyli w miejscach gdzie
opodatkowanie jest korzystniejsze niż na terytorium gdzie podatnik posiada rezydencję
podatkową. W tym kontekście można wyróżnić dwa rodzaje rajów podatkowych:
- miejsca, gdzie zgodnie z lokalnym prawem (a także prawem rezydencji
podatkowej) płaci się niższe podatki (działanie w pełni legalne prawnie)
- miejsca, gdzie dokonywane są interesy o wątpliwej legalności - w większości
przypadków chodzi o pranie brudnych pieniędzy5.
2.2. Przyczyny wykorzystywania rajów podatkowych
"Na tym świecie pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki6". Wniosek płynący
z myśli Benjamina Franklina jest oczywisty, płacenie podatków jest czynnością absolutnie
obowiązkową w każdym państwie na świecie. W związku z powyższym, każdy podatnik
interesuje się jaką część swojego dochodu będzie zmuszony oddać administracji
rządowej.
Co więcej wysokość stawki podatku dochodowego jest zróżnicowana pomiędzy
krajami. Z tego właśnie powodu, podatnik będzie poszukiwał możliwości płacenia
podatku w niższej wysokości w innych państwach. Można z tego wyciągnąć wnioski, że
argument podatkowy jest kluczowy do uzasadnienia istnienia rajów podatkowych 7.
Innymi słowy głównym powodem do korzystania z oaz podatkowych jest możliwość
unikania i uchylania się od płacenia podatków. Warto w tym miejscu podkreślić, że
3
Program szkolenia w zakresie bankowości międzynarodowej i prania brudnych pieniędzy, Wydawnictwo
Szkolenia Przestrzegania Ustaw Federalnych w Departamencie Skarbu USA, Waszyngton 1994, s.19-20.
4
OECD, Harmful Tax Competition - AN Emerging Global Issue, January 1998
5
J. Grzywacz, Pranie..., s.83.
6
Benjamin Franklin, w liście do Jeana Baptiste'a Leroy ,datowanego na 13 listopada 1789
7
J. Grzywacz, Pranie...,s.58.
owszem, choć celem każdego z tych pojęć jest minimalizacja obciążeń podatkowych, to
jedno z nich jest działaniem nielegalnym8.
Takim działaniem nielegalnym jest właśnie uchylanie się od podatków. Z prawnego
punktu widzenia jest ono przestępstwem, za które grozi odpowiedzialność karna 9.
Unikanie opodatkowania nie jestem natomiast działaniem sprzecznym z prawem.
Rozróżnienie tych pojęć jest możliwe jedynie na gruncie prawa podatkowego, a
dokładniej na podstawie konsekwencji prawnych ponoszonych w wyniku podjęcia
któregoś z tych dwóch działań. Trudności w odróżnieniu działań podatkowych legalnych
od nielegalnych doprowadziły do powstania kryteriów, mających na celu ułatwienie
klasyfikacji tego zjawiska. I tak oto przy określaniu charakteru czynu należy zwrócić
uwagę na: motyw działania podatnika, fikcyjny charakter działania, wysokość
oszczędności uzyskanych dzięki redukcji odpowiedzialności podatkowej czy ocenę władz
podatkowych10.
Najczęstszymi sposobami uchylania się od opodatkowania jakie stosują osoby
fizyczne to: fałszowanie przez nich zeznań podatkowych, podawanie nieprawdziwych
danych osobistych czy też zatajanie informacji11. Unikanie opodatkowania polega
natomiast na redukowaniu, w sposób sztuczny, odpowiedzialności podatkowej do
takiego poziomu, w którym opodatkowanie jest najniższe. Można tego dokonać także
poprzez zmniejszenie rozmiarów działalności gospodarczej (np. mniejsza produkcja) czy
też zmieniając lokalizację siedziby12. Najczęściej wyróżnia się trzy sposoby unikania
opodatkowania: odroczenie płatności podatku, tax arbitrage pomiędzy podatnikami
(podatnik może być opodatkowany według różnych stawek w różnym czasie), tax
arbitrage pomiędzy różnymi źródłami dochodu (pewne rodzaje dochodu podlegają
opodatkowaniu według niższych stawek podatkowych) 13. Unikanie opodatkowania może
występować zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym, przy czym wybór
środków w przypadku unikania w skali międzynarodowej jest znacznie większy. Należy
zwrócić uwagę, że w literaturze często używany jest termin "międzynarodowe
planowanie podatkowe", które oznacza właśnie stosowanie legalnych mechanizmów
mających na celu zredukowanie obciążeń podatkowych poprzez wykorzystanie rajów
podatkowych. Stosowanie takiego nazewnictwa ma na celu odwrócenie uwagi od
bezpośrednich skutków zachowań podatnika tj. unikanie płacenia podatków.
8
J. Głuchowski, Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s.50.
T. Lipowski, Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby ich wykorzystywania, Ośrodek Doradztwa i
Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002, s.98
10
J. Głuchowski . Oazy..., s.50
11
Tamże, s.54.
12
J. Głuchowski, Międzynarodowe prawo finansowe, PWN, Warszawa 1988, s.103.
13
J. Grzywacz, Pranie..., s.59.
9
3. Metody wykorzystywania rajów podatkowych
3.1. Osoby fizyczne
Osoba fizyczna może skorzystać z raju podatkowego poprzez uzyskanie statusu
rezydenta na jego terytorium (np. Monako, Irlandia, Bahamy). Konsekwencją zmiany
miejsca zamieszkania jest opodatkowanie dochodów według przepisów obowiązujących
w raju podatkowym, bez względu na źródło i kraj pochodzenia tych dochodów. Taka
sytuacja jest możliwa dzięki zastosowaniu zasady nieograniczonego obowiązku
podatkowego14.
Powyższy sposób nie jest jednak powszechnie wykorzystywany, ponieważ z pozoru
proste uzyskanie statusu rezydenta w rzeczywistości okazuje się skomplikowanym
i zawiłym procesem. Kłopotliwa procedura i wysokie wymagania stawiane osobom
ubiegającym się o ten status spowodowane są obroną oaz podatkowych przed
nadmiernym napływem obcokrajowców. Kryteria, które muszą zostać spełnione by móc
skorzystać z przywilejów jakie dają raje, to najczęściej:
- odpowiedni wiek (przeważnie minimum 60 lat)
- status społeczny, wykształcenie, zawód.
- wielkość majątku
- obowiązek inwestowania na danym terytorium (określona jest minimalna
kwota inwestycji)
- nabycie nieruchomości
W praktyce z azyli podatkowych najczęściej korzystają artyści, sportowcy, pisarze
i dziennikarze. Za przykład mogą posłużyć tenisista Borys Becker czy kierowca rajdowy
Michael Schumacher, którzy zmienili miejsce swojego zamieszkania z Niemiec na Monte
Carlo gdzie nie płaci się podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)15. W Polsce
z takiego rozwiązania skorzystała np. Agnieszka Radwańska przenosząc się do Monako.
We Francji głośną sprawą było przyjęcie przez francuskiego aktora Gerarda Depardieu
obywatelstwa rosyjskiego. Depardieu zdecydował się na taki krok z obawy przed
zrealizowaniem się propozycji parlamentu francuskiego o nałożeniu 75% podatku
dochodowego dla najbogatszych16.
3.2. Osoby prawne
Techniki przeprowadzania operacji finansowych w rajach podatkowych
w przypadku osób prawnych są bardzo liczne, przy czym nie wszystkie są w pełni znane.
Wyróżnia się trzy podstawowe metody wykorzystywania rajów podatkowych w celu
unikania obciążeń fiskalnych, są to:
14
J. Wyciślok, Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, C.H. Beck,
Warszawa 2006r., s.13.
15
J. Grzywacz, Pranie..., s.84.
16
Gerard Depardieu, czyli Obelix podbija Uzbekistan, http://swiat.newsweek.pl/gerard-depardieu--czyliobelix-podbija-uzbekistan,100178,1,1.html . Stan na 04.03.2015r.
- transfer zysków poprzez sztuczne zaniżanie bądź zawyżanie ceny zakupu i
sprzedaży towarów i usług (ceny transferowe) a także poprzez manipulacje
kosztami funkcjonowania przedsiębiorstwa
- wykorzystanie modelu spółki rotacyjnej
- nabywanie umownych korzyści (treaty shopping)
3.2.1. Transfer zysków
Podmioty gospodarcze uczestniczące w międzynarodowej wymianie handlowej,
jak już wcześniej zostało powiedziane, dążą do maksymalnego obniżenia podstawy
opodatkowania w kraju macierzystym, w którym występują wysokie podatki płacone
u źródła (czyli w miejscu powstania zysku). Pojęciem, które jest stosowane do określania
tego typu działań to transfer zysków. Można go dokonać na wiele sposobów. Jednak
główna idea polega na manipulacji cenami zakupu towarów i usług. I tak w wypadku
fizycznej sprzedaży towarów można wykorzystać ceny transferowe. Kolejną metodą jest
zawyżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa na terytorium kraju o niekorzystnej
stawce podatkowej. Dystrybucja zysków po opodatkowaniu również jest jednym ze
sposobów wykorzystywanym w praktyce gospodarczej w ramach transferu zysków.
Manipulacja cenami związana jest z cenami transferowymi i polega na zaniżeniu
bądź podwyższeniu cen zakupu towarów lub usług17. Tak zmieniona wartość
towaru/usługi służy w handlowej praktyce do różnicowania (zwiększania/zmniejszania)
kosztów obrotu gospodarczego18. Podmioty, pomiędzy którymi dokonywane są
transakcje z tymi zmanipulowanymi cenami, najczęściej są ze sobą powiązane19.
Zaniżenie ceny sprzedaży czy zawyżenie ceny zakupu w kraju o wysokiej stawce
podatkowej przyczynia się do obniżenia obciążenia fiskalnego. W związku z tym transfer
zysku będzie polegał na sprzedaży towaru po niskiej cenie do raju podatkowego, który
następnie sprzeda dany towar po cenie standardowej do kraju docelowego (trzeciego).
Spółka zlokalizowana w raju podatkowym pełni tu rolę pośrednika, którego głównym
zadaniem jest wykazanie najwyższego dochodu (przed opodatkowaniem)
i opodatkowaniu go na terenie azylu po preferencyjnych warunkach. Powyższy
mechanizm ilustruje rysunek 1.
17
Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez transfer zysków, http://akademia.eprawnik.pl/porady/artykuly-3/zmniejszenie-obciazen-podatkowych-poprzez-transfer-zyskow.html,
04.03.2015r.
18
D. Celińska-Wrzosek, Legalne sposoby zmniejszania obciążeń podatkowych, Gazeta Prawna nr 11 2001
s.6.
19
Stopień tych powiązań zależy natomiast od formy organizacyjno prawnej podmiotu zarejestrowanego w
raju podatkowym Wśród tych form wyróżniamy: spółki handlowe, spółki holdingowe, fundusze
powiernicze, uwięzione spółki ubezpieczeniowe, towarzystwa żeglugowe, linie lotnicze, banki zamorskie,
trusty i zamorskie uniwersytety.
KRAJ A
KRAJ B
(WYSOKIE PODATKI)
(KRAJ DOCELOWY)
Spółka macierzysta/Sprzedawca
Odbiorca
sprzedaż z minimalnym
zyskiem
(cena transferowa)
sprzedaż po standardowej
cenie
KRAJ C
(RAJ PODATKOWY)
Spółka zależna
Rysunek 1. Minimalizacja zysku przed opodatkowaniem w Kraju A. Wykazanie
najwyższego dochodu w raju podatkowym.
Źródło: G. Poleszczuk, Raje podatkowe w ujęciu polskiego systemu prawa podatkowego. Częstochowskie
Wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, Częstochowa 2000, s.12.
Stosując tę metodę spółka macierzysta jako eksporter ma zamiar sprzedać towar
spółce B. Nie dokonuje jednak tego bezpośrednio tylko sprzedaje go najpierw spółce
znajdującą się w raju podatkowym. Spółka w raju podatkowym kupuje towar od spółki A
po cenie transferowej, czyli niższej od ceny oferowanej faktycznemu finalnemu nabywcy.
W efekcie spółka A osiąga zysk księgowy niższy niżeli sprzedawałaby bezpośrednio
towary do spółki B. Osiągnięty zysk na transakcji wykazywany jest przez spółkę C (raj
podatkowy) i płaci ona niski podatek bądź w ogóle go nie płaci korzystając z przywilejów
podatkowych centrów offshore20. Innymi słowy eksporter przesuwa w całości zysk ze
sprzedaży do raju podatkowego, w którym jest zwolniony z podatku a jego zobowiązanie
podatkowe w kraju macierzystym zostało zredukowane do minimum.
Kolejną metodą jest zwiększenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Narzędzia, służące zwiększeniu kosztów działalności spółki w kraju macierzystym to
np. odsetki, opłaty z tytułu licencji i patentów, płace, diety, koszty badań, transport,
reklama, koszty obsługi przedsiębiorstw. Wykorzystanie tych narzędzi polega na zakupie
danych składników kosztów po cenach znacznie wyższych od powszechnie stosowanych
(a nawet fikcyjny zakup) od przedsiębiorstwa zlokalizowanego w raju podatkowym.
Powoduje to odpływ zysków (poprzez zwiększenie kosztów) ze spółki w kraju o wysokim
oprocentowaniu dochodów do spółki funkcjonującej na terenie oazy podatkowej. Jedną
z najczęściej wykorzystywanych form tej metody to manipulacja pożyczkami
i wysokością oprocentowania21. Powszechność metody zwiększania kosztów wynika
z ograniczonej możliwości weryfikacji (wykrycia fikcyjności) takiej transakcji. Należy
w tym miejscu podkreślić, że powiązania pomiędzy tymi spółkami najczęściej nie są
ujawnianie w dokumentach tych podmiotów, w związku z czym wykrywalność
nielegalnych transferów jest bardzo utrudniona.
20
E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PTE, Warszawa 2000, s.484.
M. Żyniewicz, D. Załupka, Luki podatkowe 2000 oraz inne legalne i nielegalne metody wykorzystywane
przez podatników w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych, NETNET, Wrocław 2000, s.26.
21
Dystrybucja zysków po opodatkowaniu jest to metoda, która polega na transferze
zysku do raju podatkowego za pomocą spółki holdingowej zlokalizowanej w kraju
trzecim (nieuznawanym za raj podatkowy), który jest stroną wielu umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania (np. Szwajcaria, Holandia)22. Poniższy rysunek (rys. 2)
ilustruje właśnie ten proces, polegający na przekazaniu zysku do spółki holdingowej,
która znajduje się pomiędzy spółką córką i spółką matką.
KRAJ A
KRAJ B
(WYSOKIE PODATKI)
(NIEBĘDĄCY RAJEM PODATKOWYM)
Spółka córka
DYWIDENDA
(nisko opodatkowana
w kraju A na mocy
umowy)
Spółka holdingowa
DOCHÓD
RAJ PODATKOWY
KRAJ A
(WYSOKIE PODATKI)
Spółka córka
Spółka matka
Rysunek 2. Dystrybucja zysków po opodatkowaniu
Źródło: G .Poleszczuk, Raje podatkowe w ujęciu polskiego systemu prawa podatkowego. Częstochowskie
wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, Częstochowa 2000, s.13.
Korzystanie z tej metody jest możliwe, ponieważ wypłacane dywidendy na rzecz
spółki holdingowej podlegają preferencyjnemu traktowaniu na gruncie przepisów
podatkowych. W związku z tym dywidenda wypłacana z kraju A jest nisko opodatkowana
w momencie jej wypłaty na rzecz spółki holdingowej, a następnie spółka holdingowa
przekazuje dywidendę do spółki matki umiejscowionej w raju podatkowym.
3.2.2. Spółka rotacyjna
Powyższe metody transferów zysków opierają się o funkcjonowanie w raju
podatkowym spółki zależnej. Taką spółkę nazywamy spółką rotacyjną. Warto w tym
miejscu szerzej scharakteryzować ten rodzaj podmiotu gospodarczego. Założycielami
tych spółek są osoby fizyczne bądź osoby prawne, rezydujące przeważnie w kraju
o wysokiej progresji podatkowej. Spółki rotacyjne przybierają różnorodne formy
w zależności od celu w jakim mają być wykorzystane a także specyfiki systemów
prawnych obowiązujących zarówno na terenie raju jak i w kraju, który jest siedzibą
podmiotu korzystającego z oazy. Mogą więc funkcjonować jako:
- spółki holdingowe – głównym majątkiem są akcje; przedmiotem działalności
jest kumulacja dywidend od tych akcji (dystrybucja zysków po opodatkowaniu)
22
M. Szostak, J. Wyciślok, Vademecum o OECD: umowa modelowa OECD a polski podatek dochodowy,
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów, Warszawa 1996, s.170.
- spółki administracyjne – zarabiają poprzez pobieranie wysoki opłat z tytułu
zarządzania innymi podmiotami (zwiększenie kosztów funkcjonowania
przedsiębiorstwa)
- spółki licencyjne – źródło ich dochodu stanowią opłaty licencyjne, patentowe
oraz opłaty za korzystanie z praw autorskich
- spółki finansowe – organizują obrót pożyczkami pomiędzy podmiotami
gospodarczymi, które są ze sobą powiązane. Celem minimalizacji
opodatkowania wykorzystywana jest przede wszystkim wysokość odsetek23.
Spółka holdingowa jest najczęściej wykorzystywaną formą spółki rotacyjnej.
W większości przypadków jedynym namacalnym dowodem wymiany handlowej
pomiędzy tymi podmiotami (spółka córka - spółka matka) jest faktura.
W związku z tak niskimi wymogami formalnymi, w rajach podatkowych spółki
rotacyjne mogą zostać użyte do ukrycia tożsamości inwestora, a to może zostać
wykorzystane przy lokowaniu i maskowaniu pieniędzy pochodzących z nielegalnych
źródeł. Ukrycie tożsamości jest możliwe dzięki braku przymusu ujawniania nazwiska
inwestora. Można również podstawić fikcyjne osoby. Ponadto wykorzystując kilka spółek
rotacyjnych można dokonać tzw. "Zgubienia śladu" (tj. taka ilość transakcji w różnych
podmiotach, że nie możliwe jest zlokalizowane ich źródła)24. W raporcie FAFT zwrócona
jest uwaga na wykorzystanie spółek rotacyjnych do prania brudnych pieniędzy a także do
oszustw związanych z podatkiem VAT na obszarze Unii Europejskiej. Oszustwa VAT-oskie
polegają w tym wypadku na wykorzystywaniu różnić w stawkach tego podatku poprzez
zawyżanie cen w imporcie i zaniżanie cen w eksporcie.25
3.2.3. Treaty shopping
Treaty shopping – termin ten nie ma polskiego odpowiednika. Najczęściej
tłumaczony jest jako nabywanie umownych korzyści tzw. "kupczenie umowami".
Zjawisko to związane jest bezpośrednio z wykorzystaniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania. Zgodnie z najpopularniejszą definicją, zwartą w międzynarodowym
słowniku terminów podatkowych International Bureau of Fiscal Documentation, treaty
shopping to nic innego, jak sytuacja, w której podmiot nieuprawniony do korzystania
z przepisów u.p.o (umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania) używa innego
podmiotu (osoby fizycznej, spółki) w celu skorzystania z tych przepisów 26. Innymi słowy
treaty shopping to każda sytuacja, w której rezydent jednego państwa (innego niż
państwo będące stroną u.p.o.) podejmuje próbę skorzystania z przepisów u.p.o. poprzez
powołanie (podstawienie) spółki. Spółki, której jedynym powodem istnienia jest
umożliwienie spółce-matce korzystania z danej umowy27.
23
J. Grzywacz, Pranie..., s.88.
J. Głuchowski . Oazy..., s.84.
25
Financial Action Task Force, Report on Money Laundering Typologies 1999-2000, Paris 2000.
26
J. Grzywacz, Pranie..., s.92.
27
Nabywanie korzyści umownych (treaty shopping) oraz nadużywanie przepisów umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania (treaty abuse), http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nabywanie24
Działanie to sprowadza się do kumulacji zysku w państwie, które jest drugim
sygnatariuszem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i ma na celu uniknięcie
obciążeń podatkowych28. W praktyce wyróżnia się dwie najważniejsze metody
nabywania umownych korzyści:
- metoda pośrednia (stepping stone method)
- metoda bezpośrednia (direct conduit method)
Metoda bezpośrednia nabywania umownych korzyści ma miejsce wówczas, gdy
w ramach umowy o u.p.o. obowiązującej między krajami A i B, możliwe jest uzyskanie
zwolnienia z podatku w miejscu powstania dochodu, czyli w państwie A. Poniższy
rysunek przedstawia omawianą sytuację.
KRAJ A
KRAJ B
ZYSK
STRONA UMOWY o u.p.o.
(brak podatku u źródła)
STRONA UMOWY o u.p.o
(brak podatku od zysku)
Spółka-córka
Spółka córka
KRAJ C
NIE JEST STRONĄ umowy o u.p.o.
(wysokie podatki u źródła)
udziały w spółce
podległej z kraju A
Spółka-matka
Rysunek 3. Bezpośrednia metoda nabywania korzyści umownych (direct conduit
method)
Źródło: G .Poleszczuk, Raje podatkowe w ujęciu polskiego systemu prawa podatkowego. Częstochowskie
wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, Częstochowa 2000, s.15.
Oznacza to, że wypłacane przez spółkę w kraju A dywidendy na rzecz udziałowców
z państwa B nie będą generowały zobowiązania podatkowego. Państwo C, jak widać na
rysunku, nie jest stroną umowy. Chcąc wykorzystać przywilej wynikający z umowy
zawartej między krajem A a krajem B, zmuszona jest do założenia zarówno w państwie A
jak i w państwie B spółki córki. Następny krok jaki musi wykonać jest przeniesienie
wszystkich udziałów w spółce-córce z kraju A na rzecz spółki-córki w państwie B (tak, by
spółka w B była 100% właścicielem spółki w państwie A). W ten sposób spółka-córka w
kraju B jest zwolniona z opodatkowania dywidend otrzymywanych od spółki-córki
z państwa A29. Zastosowanie tej metody pozwala na uniknięcie płacenia podatku w kraju
uzyskania dochodu (kraj A) oraz w kraju spółki macierzystej (kraj B – właściciel) i tym
korzysci-umownych-treaty-shopping-oraz-naduzywanie-przepisow-umow-o-unikaniu-podwojnegoopodatkowania-treaty-abuse, 04.03.2015r.
28
T. Lipowski, Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby ich wykorzystywania, Ośrodek Doradztwa i
Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002, s.221-223.
29
J. Grzywacz, Pranie..., s.92
samym umożliwia nieopodatkowany transfer kapitału i akumulowanie zysków, które nie
będą podlegać opodatkowaniu w państwie B30.
Najistotniejszą kwestią w przypadku nabywania korzyści w sposób pośredni są
postanowienia umowy o u.p.o. odnośnie odsetek od pożyczek i kredytów. Z
postanowień tych wynika, że odsetki wypłacane w państwie A rezydentom państwa B są
zwolnione od podatku w państwie źródła (kraj A). By spółka-matka, która jest
zlokalizowana w kraju C (kraj poza umową), miała możliwość skorzystania z tych
przywilejów musi przenieść na spółkę córkę w kraju B prawa z tytułu umów o udzieleniu
pożyczki zawartych z rezydentami państwa B (w innym wypadku musiałaby zapłacić w
państwie A podatek z tytułu odsetek). Następnie spółka-córka z państwa B musi
pożyczyć od spółki-matki taką samą i tak samo oprocentowaną kwotę, jak w przypadku
umowy pożyczki zawartej z rezydentem kraju A. Cały proces ilustruje poniższy rysunek.
KRAJ A
KRAJ B
ZYSK
STRONA UMOWY o u.p.o.
(brak podatku u źródła od
wypłacanych odsetek)
(brak podatku u źródła od
wypłacanych odsetek na podstawie
prawa wewnętrznego)
Spółka-córka (własność spółki matki)
Spółka córka (założona przez sp.matkę)
kredyt
kredyt
KRAJ C
(brak podatku od utrzymywanych
odsetek na podstawie prawa wewn.)
Spółka-matka
cesja kredytu spółki-córki z kraju A
Rysunek 4. Pośrednia metoda nabywania korzyści umownych (stepping stone method)
Źródło: ibidem, s.17.
Podatkową konsekwencją tych operacji jest "brak konieczności uiszczania podatku
od wypłaconych odsetek w państwie A (na podstawie umowy dwustronnej), zerowy
dochód w spółce w państwie B (dochód z odsetek jest niwelowany przez koszt obsługi
kredytu zaciągniętego w spółce-matce) oraz brak podatku w kraju macierzystym spółkimatki"31.
Prawie wszystkie państwa świata uważają zjawisko threaty shopping za
niewłaściwe stosowanie umów międzynarodowych i jeśli mają tylko ku temu podstawy
to odmawiają przyznania ulg poszczególnym podmiotom gospodarczym (wyjątkami
w tym zakresie są Finlandia, Cypr i Luksemburg). Przykładem walki z tym procederem
jest wyłączenie z konwencji międzynarodowych spółek prowadzących określone rodzaje
aktywności gospodarczej. Spółki holdingowe są wyłączone np. w umowach
30
31
T. Lipowski, Raje..., s.224-225.
J. Grzywacz, Pranie.., s.93
obowiązujących między Luksemburgiem a Stanami Zjednoczonymi, a spółki transportu
morskiego między Francją a Cyprem32.
Pomimo wysiłku wielu państw a także organizacji międzynarodowych nie udało się
opracować skutecznej metody walki z nabywaniem korzyści umownych. Dodatkowo
trudno jest ocenić skalę strat spowodowanych treaty shopping, gdyż brakuje aktualnych
danych na ten temat. W odniesieniu do innych form uwalniania się od podatków
wszelkie próby ograniczenia tych zjawisk również przynoszą niewielkie efekty.
4. Podsumowanie
Nie jest rzeczą prostą podać jednoznaczną definicję raju podatkowego. Natomiast
kwestia, że jest to miejsce gdzie funkcjonują liberalne przepisy podatkowe, które w wielu
przypadkach umożliwiają całkowite uniknięcie obciążeń fiskalnych, absolutnie nie
podlega dyskusji.
Oazy podatkowe wykorzystywane są głównie celem uniknięcia płacenia podatków
bądź znaczącej redukcji ich wysokości. Raje podatkowe cechuje dodatkowo: brak
przejrzystych przepisów podatkowych, znikome koszty i łatwe procedury zakładania
przedsiębiorstw, niskie standardy rachunkowości bądź ich brak a także wysoki poziom
tajemnicy bankowej.
Szacuje się, że około połowy światowego przepływu kapitału odbywa się
za pośrednictwem rajów podatkowych. Należy podkreślić, że przepływ ten dotyczy
zarówno operacji uczciwych jak i działalności przestępczej (w większości pranie brudnych
pieniędzy). Metody wykorzystywane celem uniknięcia opodatkowania to w większości
transfer zysków, wykorzystanie modelu spółki rotacyjnej a także nabywanie umownych
korzyści.
Sytuacja taka będzie bądź przybierać na częstotliwości wraz ze wzrostem obciążeń
podatkowych w krajach macierzystych. Nie ma nic gorszego jak utrata wpływów do
budżetu państwa pochodzących od prężnie działających przedsiębiorstw krajowych.
Należy żyć nadzieją, że władze podatkowe podejmą skuteczne działania zachęcające do
powrotu z emigracji podatkowej, czyniąc krajowy system podatkowy przyjazny
podatnikowi.
Literatura
1. Celińska-Wrzosek D., Legalne sposoby zmniejszania obciążeń podatkowych,
Gazeta Prawna nr 11 2001.
2. Głuchowski J., Międzynarodowe prawo finansowe, PWN, Warszawa 1988.
3. Głuchowski J., Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
4. Grzywacz J., Pranie pieniędzy, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie, Warszawa 2011.
5. Lipowski T., Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby ich wykorzystywania,
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002 .
32
J. Głuchowski, Oazy..., s.110.
6. Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PTE, Warszawa 2000 .
7. Starchild A., The tax haven report. How to internationalize your capital for
protection and profit, Scope International, Waterloville 1944.
8. Szostak M., Wyciślok J., Vademecum o OECD: umowa modelowa OECD a polski
podatek dochodowy, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu
Finansów, Warszawa 1996.
9. Wyciślok J., Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie
dochodów, C.H. Beck, Warszawa 2006r.
10. Żyniewicz M., Załupka D., Luki podatkowe 2000 oraz inne legalne i nielegalne
metody wykorzystywane przez podatników w celu zmniejszenia obciążeń
podatkowych, NETNET, Wrocław 2000.
Inne źródła:
1. Financial Action Task Force, Report on Money Laundering Typologies 1999-2000,
Paris 2000.
2. Program szkolenia w zakresie bankowości międzynarodowej i prania brudnych
pieniędzy, Wydawnictwo Szkolenia Przestrzegania Ustaw Federalnych
w Departamencie Skarbu USA, Waszyngton 1994.
3. OECD, Harmful Tax Competition - AN Emerging Global Issue, January 1998.
4. Nabywanie korzyści umownych (treaty shopping) oraz nadużywanie przepisów
umów
o
unikaniu
podwójnego
opodatkowania
(treaty
abuse),
http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nabywanie-korzysci-umownychtreaty-shopping-oraz-naduzywanie-przepisow-umow-o-unikaniu-podwojnegoopodatkowania-treaty-abuse, 04.03.2015r.
5. Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez transfer zysków, http://akademia.eprawnik.pl/porady/artykuly-3/zmniejszenie-obciazen-podatkowych-poprzeztransfer-zyskow.html, 04.03.2015r.
6. Gerard
Depardieu,
czyli
Obelix
podbija
Uzbekistan,
http://swiat.newsweek.pl/gerard-depardieu--czyli-obelix-podbijauzbekistan,100178,1,1.html – stan na 04.03.2015 r.
Alicja Łukasik
Koło Naukowe Rewizji Finansowej AUDYT
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
LEASING W POLSKIM PRAWIE PODATKOWYM I BILANSOWYM
1. Wstęp
Termin leasing oznacza nająć, wydzierżawić, pożyczyć, oddać w dzierżawę
i pochodzi od angielskiego słowa to lease. Leasing jest jednym ze sposobów
finansowania inwestycji. Bardzo często traktowany jest jako alternatywa dla kredytu
bankowego, ponieważ z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest łatwiejszy do uzyskania,
nie wymaga tylu formalności jak umowa kredytu. Ponadto można zyskać na zwrocie VAT,
amortyzacji i zapłacić niższy podatek do Urzędu Skarbowego.
Historia leasingu jest bardzo długa, od starożytności po współczesność. Początki
umowy leasingu sięgają korzeniami do transakcji najmu i dzierżawy zawieranych
w starożytnym Egipcie i Mezopotamii około pięciu tysięcy lat temu.1 W Europie pierwsze
transakcje podobne do współczesnej umowy leasingu pojawiły się w 1066 r. Początki
współczesnej umowy leasingu są datowane na 1877 r., kiedy to amerykańska firma Bell
Telephone Company podpisała umowę o leasing aparatów telefonicznych.2 W Polsce
leasing pojawił się późno, dopiero na początku lat 90 XX wieku wraz z przemianami
systemowymi i gospodarczymi.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie leasingu w aspekcie podatkowym,
bilansowym i prawnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa. W pierwszej części artykułu
omówione zostały aspekty prawne umowy leasingu z punktu widzenia Kodeksu
cywilnego. W następnej części przedstawiona została definicja umowy leasingu
operacyjnego i finansowego w prawie podatkowym. W trzeciej części skupiono się na
problematyce umowy leasingu operacyjnego i finansowego w prawie bilansowym.
Zaprezentowane zostały również najważniejsze różnice pomiędzy prawem podatkowym,
a bilansowym, a także przedstawiono ewidencje umowy leasingu operacyjnego
i finansowego w księgach leasingobiorcy, czyli korzystającego.
2. Leasing w Kodeksie cywilnym
W Polsce umowa leasingu przez wiele lat była umową nienazwaną. Dopiero wraz
z nowelizacją Kodeksu cywilnego 26 lipca 2000 r., zostały wprowadzone przepisy
(art. 7091 k.c.) regulujące umowę leasingu. Od tego czasu umowa leasingu zaliczana jest
1
M. Turzyński, Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa, 2009,
s.13.
2
A. Kowalaska, B. Baran, A. Kowalski, Leasing skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2013 roku, Difin,
Warszawa, 2013,s.17
214
do umów nazwanych. Na podstawie art.7091 k.c. „przez umowę leasingu finansujący
zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od
oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz
korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony,
a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach
wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia
rzeczy przez finansującego”.3 Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego finansującym
musi być podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z tym leasing jest
umową co najmniej jednostronnie profesjonalną. Jest to umowa dwustronna, zawarta
między finansującym (leasingodawcą), a korzystającym (leasingobiorcą), odpłatna,
zawarta na czas oznaczony, zaliczana do umów o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw.
Przedmiotem umowy jest rzecz ruchoma lub nieruchomość, a także przedsiębiorstwo
w sensie przedmiotowym oraz prawa majątkowe np. prawo wieczystego użytkowania
gruntu. Warto jednak dodać, że w transakcji leasingu z reguły oprócz stron umowy
uczestniczy więcej podmiotów gospodarczych tj. np. firma handlowa od której
leasingodawca, dokonuje zakupu rzeczy, którą planuje oddać w leasing, bank
udostępniający środki korzystającemu, czy towarzystwo ubezpieczeniowe.
Umowa leasingu wygasa po upływie terminu określonego w umowie. Zgodnie
z art. 7092 k.c. umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem
nieważności, gdyż z reguły jej przedmiotem są drogocenne rzeczy tj. budynki, maszyny,
urządzenia, samochody. Umowa leasingu zawarta w innej formie, będzie od początku
nieważna, gdyż nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
Kodeks cywilny reguluje również prawa i obowiązki przysługujące finansującemu
i korzystającemu. Do głównych obowiązków i praw finansującego należy zaliczyć:
a) wydanie rzeczy korzystającemu w takim stanie w jakim znajdowała się ona w
chwili wydania przez zbywcę wraz z odpisem umowy ze zbywcą lub odpisem
innych dokumentów dotyczących tej umowy, głównie odpisu dokumentu
gwarancyjnego (art.7094),
b) finansujący nie ponosi odpowiedzialności wobec korzystającego za wady
rzeczy, chyba, że powstały one na skutek okoliczności, za które odpowiada
(art.7098),
c) finansujący zachowuje prawo do odstąpienia od umowy ze zbywcą z powodu
wad rzeczy wyłącznie na żądnie korzystającego oraz jeśli przepisy prawa
i umowa ze zbywcą mu tego nie zabrania (art.7098),
d) w momencie odstąpienia od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa
leasingu wygasa, a finansujący ma prawo domagać się uregulowania
należności leasingowej, które nie zostały jeszcze zapłacone po pomniejszeniu
ich o korzyści, jakie uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem
i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą (art.7098).
3
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) art. 7091.
Podstawowym obowiązkiem korzystającego zgodnie z art. 7097k.c. jest
utrzymywanie rzeczy w należytym stanie, tzn. dokonywanie niezbędnych konserwacji
i napraw do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem jej zużycia
wskutek prawidłowego użytkowania. Ponadto korzystający w myśl art. 70913 k.c.
zobowiązany jest płacić raty leasingu w umówionym terminie, a także powinien
użytkować rzecz i pobierać z niej pożytki w sposób określony w umowie leasingu, a gdy
umowa nie określa przeznaczenia rzeczy, to w sposób odpowiadający właściwościom i jej
przeznaczeniu.
3. Leasing według prawa podatkowego
Opodatkowanie stron umowy leasingu w zakresie podatku dochodowego regulują
przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzone 6 września 2001.
Uregulowania te zostały dokładnie opisane w nowym rozdziale 4a „Opodatkowanie stron
umowy leasingu”, mającym identyczne brzmienie w obu ustawach podatkowych,
obowiązujących od 1 października 2001 r. Z kolei do umów zawartych przed 30 września
2001 r. stosuje się przepisy obowiązujące do tego dnia. Zgodnie z przepisami prawa
podatkowego, przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie
cywilnym, oraz każdą inną umowę, na mocy, której jedna ze stron, zwana finansującym,
oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach
określonych w ustawie drugiej stronie- korzystającemu, podlegające amortyzacji: środki
trwałe, wartości niematerialne i prawne, grunty lub prawo wieczystego użytkowania
gruntów4. Przedmiotem umowy leasingu w myśl prawa podatkowego mogą być zarówno
nowe, jak i używane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Stronami
podatkowej umowy leasingu jest korzystający i finansujący.
Ustawa o podatku dochodowym nie posługuje się wprost pojęciem „leasing
finansowy” i „leasing operacyjny”, ale po dokładnej analizie przepisów, można dokonać
podziału na leasing o charakterze operacyjnym i finansowym.
Żeby umowa mogła zostać zaliczona do pierwszej kategorii, musi spełniać
następujące warunki:
a) umowa została zawarta na czas oznaczony, a opłaty ustalone w umowie
leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy
zgodnie z art.17b ust.1 updop lub art.23b updof stanowią przychód
u finansującego i koszt uzyskania przychodów u korzystającego,
b) finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu nie korzysta za zwolnień
w podatku dochodowym, które przysługują mu na podstawie art.6 updop,
4
Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art.17a, pkt.1., art. 16b, art.
16a., Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art.23a, pkt.1
a także na podstawie przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych
oraz art.23 i 37 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym,
c) umowa została zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40%
normatywnego okresu amortyzacji- czyli okresu, w którym odpisy
amortyzacyjne zrównują się z wartością początkową środków trwałych,
a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych jest to okres ustalony
w art. 16m updop lub w art.22m updof, z korzystającym, który nie jest osobą
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jeśli jej przedmiotem są
podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości
niematerialne i prawne lub umowa została zawarta na okres co najmniej 5 lat,
a jej przedmiotem są nieruchomości podlegające odpisom amortyzacyjnym,
oraz
d) suma ustalonych opłat w umowie leasingu pomniejszona o należny podatek
od towarów i usług (VAT), odpowiada co najmniej wartości początkowej
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątek dotyczy
umowy leasingu zawartej przez finansującego, której przedmiotem jest środek
trwały lub wartość niematerialna i prawna będąca uprzednio przedmiotem tej
umowy wówczas suma opłat odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej
z dnia zawarcia nowej umowy leasingu.5
W tej kategorii leasingu korzystający do kosztów uzyskania przychodu zalicza
wydatki tj. czynsz inicjalny, raty leasingowe, opłatę manipulacyjną, prowizje, a także
koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu np. ubezpieczenie, naprawa,
paliwo itp. Natomiast dla finansującego odpisy amortyzacyjne są kosztem, ponieważ
przedmiot umowy wykazywany jest jako składnik jego aktywów , a opłata leasingowa
stanowi dla niego przychód.6
Z kolei leasing finansowy występuje wówczas gdy do przychodów finansującego
i do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie wlicza się opłat ustalonych
w umowie leasingu w części, która stanowi spłatę wartości początkowej środków
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, gdy spełnione są łącznie następujące
warunki:
a) umowa została zawarta na czas oznaczony,
b) suma ustalonych opłat w umowie leasingu pomniejszona o należny podatek
VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątek dotyczy umowy leasingu
zawartej przez finansującego, której przedmiotem jest środek trwały lub
wartość niematerialna i prawna będąca uprzednio przedmiotem tej umowy
5
Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art.17b, Ustawa z dnia 26
lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art.23b.
6
A. Kowalaska, B. Baran, A. Kowalski, Leasing skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2014 roku, Difin,
Warszawa, 2014,s.64
wówczas suma opłat odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia
zawarcia nowej umowy leasingu,
c) umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu
odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, który nie jest osobą fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej, lub finansujący rezygnuje
z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystający jest
osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.7
W umowie leasingu finansowego korzystający wykazuje przedmiot leasingu
w swoich aktywach i dokonuje odpisów amortyzacyjnych, zaliczając je odpowiednio do
kosztów uzyskania przychodu. Ponadto obniża podstawę opodatkowania zaliczając do
kosztów uzyskania przychodu m.in. ratę leasingową w części odsetkowej oraz koszty
związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu. Finansujący do przychodów zalicza
jedynie część odsetkową raty leasingowej.
4. Leasing w prawie bilansowym
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady klasyfikacji zawartych umów
leasingowych i ujmowania ich w księgach rachunkowych jest ustawa o rachunkowości.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości przedmiotem umowy leasingu mogą być środki
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Ustawa o rachunkowości w art.3 ust.4
podaje siedem warunków, z których co najmniej jeden musi zostać spełniony, aby daną
umowę zakwalifikować jako umowę leasingu finansowego. Zgodnie z wyżej
wymienionym artykułem UoR: jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe
lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron,
zwana dalej „finansującym”, oddaje drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, środki
trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również
pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów
trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących
warunków:
a) przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na
który została zawarta;
b) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po
zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości
rynkowej z dnia nabycia;
c) okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części
przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub
prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu.
Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa
została zawarta, przeniesione na korzystającego;
7
Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art.17f.,Ustawa z dnia 26
lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art.23f.
d) suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy
i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90%
wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat
uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający
zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu.
Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia
dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli
korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie;
e) zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej
umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub
przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od
przewidzianych w dotychczasowej umowie;
f) przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie
powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa
korzystający;
g) przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb
korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez
wprowadzania w nim istotnych zmian.8
Umowę leasingu spełniającą przynajmniej jeden z powyższych warunków należy
traktować jako umowę o leasing finansowy, w którym korzystający wykazuje przedmiot
umowy w swoich księgach rachunkowych i amortyzuje go. Natomiast finansujący
wykazuje przedmiot leasingu w swoim bilansie jako aktywa finansowe- inne
długoterminowe lub krótkoterminowe aktywa.
Jeśli umowa leasingu nie spełni chociaż jednego z warunków podanych w art.3
ust.4 UoR to wówczas taką umowę należy traktować jako umowę o leasing operacyjny.
W umowie leasingu operacyjnego korzystający wykazuje przedmiot umowy
pozabilansowo, natomiast odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący, który
wykazuje przedmiot leasingu w swoich księgach rachunkowych.
W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości, jednostki
zobowiązane są do stosowania Krajowego Standardu rachunkowości nr 5 „Leasing,
najem i dzierżawa. Krajowy standard rachunkowości nr 5 wydany przez Komitet
Standardów Rachunkowości stanowi m.in. uszczegółowienie ustawy o rachunkowości,
gdyż dokładnie wyjaśnia poszczególne warunki podane w art.3 ust.4 UoR. Ponadto
standard ten reguluje kwestie, których polski ustawodawca nie uregulował w ustawie
o rachunkowości, precyzyjnie omawia zasady klasyfikacji leasingu, oraz jego ewidencji
zarówno w księgach leasingobiorcy jak i leasingodawcy, a także w sposób szczegółowy
określa zasady wyceny.
Zgodnie ze standardem, umowy leasingu zawierane są na czas oznaczony tzn.
okres 12 miesięcy, ponadto standard rozróżnia dwa rodzaje umów leasingu:
8
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591) art.3 ust.4.
operacyjnego i finansowego. KSR przez umowę leasingu rozumie umowę zawartą na czas
oznaczony, czyli na okres co najmniej 12 miesięcy, na podstawie, której jedna ze stronkorzystający przyjmuje do odpłatnego używania lub używania i pobierania pożytków od
finansującego przedmiot leasingu. Przedmiotem umowy według standardu mogą być
urządzenia, środki transportu, wartości niematerialne i prawne oraz maszyny.
Ustawodawca określił w definicji leasingu operacyjnego i finansowego, która ze stron
umowy dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Jeśli umowa spełnia przynajmniej jeden
z siedmiu warunków określonych w art. 3 ust. 4 UoR omówionych w KSR nr 5 w rozdziale
III.2 i zawarta jest na czas oznaczony jest to umowa leasingu finansowego, a odpisów
amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Natomiast jeśli jest to umowa inna niż leasingu
finansowego, czyli umowa leasingu operacyjnego nie spełniająca żadnego z warunków,
wówczas przedmiot umowy leasingu amortyzuje finansujący.
W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego jednostki mogą
stosować Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 Leasing (MSR 17). W
przeciwieństwie do KSR nr 5, MSR 17 dokonuje klasyfikacji leasingu ze względu na treść
ekonomiczną transakcji, a nie ze względu na formę umowy. Umowa leasingu według
MSR 17 to umowa na mocy, której korzystający otrzymuje od finansującego prawo do
użytkowania danego składnika aktywów przez określony czas w zamian za opłatę lub
serię opłat. 9 Leasing operacyjny to umowa leasingowa nie przenosząca zasadniczo
całego ryzyka i pożytków z tytułu posiadania przedmiotu leasingu. Natomiast leasing
finansowy to umowa leasingowa różna od umowy leasingu operacyjnego, na mocy,
której następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu
posiadania aktywów. Ostateczne przeniesienie tytułu prawnego może, lecz nie musi
nastąpić.10
5. Różnice pomiędzy prawem podatkowym, a bilansowym
W praktyce gospodarczej bardzo często zdarza się, że umowy sklasyfikowane
z punktu widzenia prawa podatkowego jako leasing operacyjny, zgodnie z ustawą
o rachunkowości są zaliczane do leasingu finansowego. Z punktu widzenia prawa
podatkowego leasing operacyjny ze względu na możliwość zaliczenia do kosztów
uzyskania przychodów niżej wymienionych wydatków jest korzystniejszy od leasingu
finansowego. Poniższa tabela przedstawia różnice w ujęciu umów leasingu według
prawa bilansowego i podatkowego.
9
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone
międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem(WE) nr 1606/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rad, MSR 17 Leasing §.4 .
10
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone
międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem(WE) nr 1606/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rad, MSR 17 Leasing §.4 .
Tabela 1. różnice w ujęciu umów leasingu według prawa bilansowego i podatkowego
STRONA
UMOWY
Leasing finansowy
według prawa
bilansowego
LEASINGOBIORCA (korzystający)
-
-
-
-
LEASINGODAWCA
(finansujący)
-
-
Do kosztów
rachunkowych
zalicza: odpisy
amortyzacyjne,
Do kosztów
finansowych –
część odsetkową
opłaty
leasingowej,
część kapitałowa
raty leasingowej
stanowi spłatę
zobowiązania
wobec
finansującego,
przedmiot
umowy ujmuje
w bilansie jako
aktywa trwałe,
część odsetkowa
raty leasingowej
stanowi
przychód
finansowy
część kapitałowa
spłata należności
od
leasingobiorcy.
Leasing finansowy
według prawa
podatkowego
-
Do kosztów uzyskania
przychodów zalicza:
odpisy amortyzacyjne
(dokonuje
amortyzacji), koszty
eksploatacji
przedmiotu, część
odsetkową opłaty
leasingowej,
-
przychód – część
odsetkowa raty
leasingowej.
Leasing
operacyjny
według prawa
bilansowego
- Koszt
rachunkowy –
rata
leasingowa
-
-
Koszt
rachunkowe
odpisy
amortyzacyjn
e,
przychód –
rata
leasingowa
Leasing operacyjny
według prawa
podatkowego
-
Koszt uzyskania
przychodów:
koszty
eksploatacji
przedmiotu
leasingu, opłata
wstępna, raty
leasingu,
-
odpisy
amortyzacyjne –
koszt podatkowy,
opłaty
leasingowe –
przychód
-
Źródło: opracowanie własne.
6. Przykład ewidencji w księgach rachunkowych leasingobiorcy umowy leasingu
finansowego, który dla celów podatkowych jest leasingiem operacyjnym.
Jeśli leasing z punktu widzenia prawa podatkowego jest leasingiem operacyjnym,
a księgowo finansowym, to wówczas korzystający zobowiązany jest podzielić opłatę
leasingową na część kapitałową i odsetkową, stosując metodę wewnętrznej stopy
zwrotu IRR. KRS nr 5 dopuszcza również stosowanie uproszczonych metod podziału
opłaty leasingowej tj. metodą równomierną i metodą sumy numerów okresów.
Korzystający zobowiązany jest także do ustalenia aktywów lub rezerwy z tytułu
odroczonego podatku dochodowego, w związku z powstającymi dodatnimi lub
ujemnymi różnicami przejściowymi. Poniższa tabela przedstawia dekretację umowy
leasingu finansowego w księgach rachunkowych korzystającego, zakwalifikowanej przez
prawo podatkowe do umowy leasingu operacyjnego.
Tabela 2. Dekretacja w księgach rachunkowych korzystającego umowy leasingu,
który dla celów podatkowych jest leasingiem operacyjnym, a bilansowo-finansowym.
Treść operacji
1) FV – faktura VAT za opłatę wstępną
10 000zł (kwota brutto)
a) VAT naliczony – 2300 zł
b) Wartość netto opłaty wstępnej –
7700 zł
2) PK – Część opłaty wstępnej
przypadająca na dany okres
3) PK – zarachowanie opłaty wstępnej,
stanowiącej spłatę części
kapitałowej
Dt
Rozliczenie zakupu – 10 000 zł
Rozrachunki publicznoprawne –
VAT – 2300 zł
Rozliczenie opłaty wstępnej –
7700 zł
Rozliczenie opłat leasingowych
Ct
Rozrachunki
z finansującym bieżące –
10 000zł
Rozliczenie zakupu –
2300 zł
Rozliczenie zakupu –
7700zł
Rozliczenie opłaty
wstępnej
Rozrachunki z finansującym
z tytułu przedmiotu leasingu
Rozliczenie opłat
leasingowych
4) OT – przyjęcie środka trwałego do
ewidencji środków trwałych
Środki trwałe
Rozrachunki z tytułu
przedmiotu leasingu
5) Odpis amortyzacyjny – roczny 20%
Amortyzacja środków trwałych
Umorzenie środków
trwałych
Rozliczenie zakupu – 4500zł
6) FV- faktura VAT za czynsz
leasingowy 4500zł (brutto)
a) Podatek VAT 1035zł
b) Część kapitałowa 2000zł
c) Część odsetkowa 1465zł
7) Otrzymanie faktury VAT za opłatę
końcową 7100zł (brutto)
a) VAT naliczony 1633 zł
b) Opłata końcowa netto 5467 zł
8) Zarachowanie opłaty końcowej na
poczet spłaty części kapitałowej
Rozrachunki publicznoprawne –
VAT – 1035 zł
Rozrachunki z finansującym
z tytułu przedmiotu leasingu –
2000 zł
Rozrachunki z
finansującym bieżące –
4500 zł
Rozliczenie zakupu –
1035 zł
Rozliczenie opłat
leasingowych – 2000 zł
Koszty finansowe – 1465 zł
Rozliczenie opłat
leasingowych – 1465 zł
Rozliczenie zakupu – 7100 zł
Rozrachunki
z finansującym bieżące –
7100 zł
Rozrachunki publicznoprawne –
VAT – 1633 zł
Rozliczenie zakupu –
1633 zł
Rozliczenie opłat leasingowych –
5467 zł
Rozliczenie zakupu –
5467 zł
Rozrachunki z finansującym
z tytułu przedmiotu umowy
Rozliczenie opłat
leasingowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie Krajowego Standardu rachunkowości nr 5 „Leasing, najem
i dzierżawa.
7. Zakończenie
Reasumując należy stwierdzić iż leasing obok kredytu, staje się coraz bardziej
popularnym źródłem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wykorzystywanym
przez przedsiębiorca. Wynika to m.in. z korzyści podatkowych, z procedury uzyskania
leasingu, która jest dużo łatwiejsza, szybsza i nie wymaga tylu formalności co uzyskanie
kredytu.
Mimo braku unormowań prawnych, rozwój leasingu w Polsce nastąpił szybko
w latach 90 XX wieku. Dopiero 9 grudnia 2000 r. umowa leasingu została uregulowana
przez Kodeks cywilny i od tego dnia zaliczana jest do umów nazwanych. Prawo
podatkowe bardzo długo do 2001 roku, zaliczało umowę leasingu, do umów
o podobnym charakterze, jak umowy najmu lub dzierżawy.11
Na podstawie analizy przepisów ustaw, należy stwierdzić, iż nie są spójne
względem siebie. Definicja umowy leasingu w prawie bilansowym różni się od definicji
leasingu w ustawie podatkowej czy kodeksie cywilnym. Obecnie przedsiębiorstwa
bardzo często zaliczają umowę leasingu jako leasing finansowy zgodnie z UoR,
rozumianą w prawie podatkowym jako leasing operacyjny. W związku z tym konieczne
staje się prowadzenie ewidencji w sposób umożliwiający poprawne ustalenie kosztów
podatkowych i rachunkowych.
Literatura
1. Korczyn A., Leasing-aspekt prawny, podatkowy i księgowy, Wydawnictwo Sigma,
Skierniewice 2013.
2. Kowalaska A., Baran B., Kowalski A., Leasing skutki prawne, podatkowe i
rachunkowe
w 2013 roku, Difin, Warszawa, 2013.
3. Turzyński M., Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym, Wolters
Kluwer, Warszawa, 2009.
4. Krajowy standard rachunkowości nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa”
5. Rozporządzenie komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące
określone
międzynarodowe
standardy
rachunkowości
zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rad, MSR 17
Leasing
6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
art. 7091.
7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 851)
8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 361).
9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591)
11
A. Korczyn, Leasing-aspekt prawny, podatkowy i księgowy, Wydawnictwo Sigma, Skierniewice 2013, s.6.
Monika Naumczyk, Pamela Skoczypiec
Koło Naukowe Rachunkowości Audytor
Uniwersytet Gdański
OUTSOURGINC USŁUG KSIĘGOWYCH W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ
1. Wstęp
Globalne standardy i trendy wymuszają od przedsiębiorstw stosowania
najnowszych rozwiązań technologicznych i informatycznych, powodując konieczność
przemian w działalności przedsiębiorstw na rynku światowym. Korporacje
międzynarodowe chętnie więc korzystają z outsourcingu usług księgowych i przenoszą je
do krajów, gdzie znajdą wykwalifikowaną lecz konkurencyjną pod względem
wynagrodzeń kadrę.
Światowym leaderem usług w formie offshore outsourcingu i captive offshoringu
są Indie. Najnowsze badania wskazują jednak, że w najbliższych latach ich udział będzie
malał na rzecz rosnących centrów, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej, w których
leaderem jest Polska1.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie pozycji outsourcingu we współczesnej
gospodarce, ukazując aglomerację Trójmiejską jako jedno z największych centrów
sektorów BPO w Polsce. Opracowanie powstało w oparciu o literaturę źródłową oraz
materiały elektroniczne zawarte na stronach internetowych.
2. Outsourcing – definicja i formy
Outsourcing to narzędzie, które umożliwia przedsiębiorstwom wykorzystywanie
wyspecjalizowanych obcych zasobów oferowanych przez partnerów outsourcingowych
przy realizacji określonych zadań i celów przedsiębiorstwa. Rozpatrując pojęcie
outsourcingu w obszarze rachunkowości, należy zwrócić uwagę na czynniki
determinujące wykorzystanie tego narzędzia. W każdym przedsiębiorstwie funkcje
rachunkowe są organizowane i realizowane w zależności od wielkości struktury działów
finansowo-księgowych oraz stopnia złożoności obiegu dokumentów księgowych
jednostki. Outsourcing w zakresie rachunkowości przedsiębiorstwa ma na celu
usprawnienie procesu ewidencji oraz obiegu dokumentów księgowych. W praktyce
gospodarczej, rachunkowość jest często postrzegana jako obszar działalności jednostki
pozwalający uzyskać oszczędności np. poprzez:
 zmniejszenie zatrudnienia pracowników działu,
1.
J. Górecki, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2012, dostęp
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=18041, 31.03.2015r.
224
 przeprojektowanie procesów księgowych w celu ich zminimalizowania,
wdrożenie procedur,
 optymalizacji obiegu dokumentów oraz wdrożenie systemów finansowoksięgowych, które przyspieszą proces ewidencji i przetwarzania danych a także
spowodują wzrost jakości informacji uzyskiwanych z systemu.
Outsourcing rachunkowości realizuje te cele, w zależności od przyjętego przez
przedsiębiorstwo zakresu wydzielenia, nie jest to jednak wydzielenie całkowite,
ponieważ proces gromadzenia danych źródłowych pozostaje w jednostce macierzystej.
W związku z upowszechnianiem nowoczesnych technologii przesyłu danych można
wyróżnić trzy sposoby delokalizacji usług 2:
 do filii tworzonych na własne potrzeby, umiejscowionych w innym kraju niż
obsługiwany podmiot,
 do jednostek zagranicznych niepowiązanych ze zlecającym,
 do krajowych podmiotów niepowiązanych świadczących usługi specjalistyczne.
Szerokie spektrum możliwości zastosowania outsourcingu spowodowało
wykształcenie kilku jego modeli, w ramach których możliwe jest pełne bądź selektywne
wykorzystywanie funkcji outsourcingowych (Tabela 1).
Tabela 1. Klasyfikacja outsourcingu według Ch. Gaya i J. Essingera
Rodzaje outsourcingu
Charakterystyka
Przedsiębiorstwo przekazuje wybraną funkcję do realizacji
innej jednostce. Jest to najczęściej działanie krótkoterminowe
i dotyczy prostych usług pomocniczych.
Przedsiębiorstwo starannie dobiera wyspecjalizowanych
zewnętrznych
dostawców
usług
outsourcingowych.
Odpowiednio współpracując z dostawcą może skupić się na
Outsourcing usług
tym, co robi najlepiej, co daje przewagę nad konkurencją.
Konsekwencją takiego działania może być odniesienie korzyści
na poziomie strategicznym.
Polega
na
udoskonaleniu
konkretnych
procesów
w firmie poprzez utworzenie wyspecjalizowanej jednostki
Insourcing
biznesowej i świadczeniu usług z danej dziedziny na rzecz
innych przedsiębiorstw.
Ścisła
forma
współpracy
między
zleceniodawcą
Co-sourcing
a zleceniobiorcą polegająca na wykonywaniu pracy przez
pracowników zleceniodawcy pod kierunkiem zleceniobiorcy.
Polega na długoterminowej współpracy przedsiębiorstwa
z usługodawcą. Obie strony razem dokonują inwestycji
i uczestniczą w korzyściach w miarę ich powstawania
Udział w korzyściach
określonych
wcześniej
reguł.
Dostawca
usług
outsourcingowych
ponosi
ryzyko
braku
gwarancji
rekompensaty w razie niepowodzenia inwestycji.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ch. Gay, J. Essinger, Outsourcing strategiczny, Koncepcja,
modele, wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 14-15.
Zlecenie funkcji
2
K. Świetla, K. Derylak, Outsourcing usług księgowych we współczesnej gospodarce na przykładzie Polski
[w:] Współczesna rachunkowość w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych, Kraków 2014, s. 10.
3. Korzyści i zagrożenia płynące z outsourcingu usług księgowych
Analiza SWOT pozwala na określenie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa. Metoda ta
pozwala na określenie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń w firmie. W procesie
podejmowania decyzji o wyodrębnieniu rachunkowych procesów z przedsiębiorstwa,
analiza ta jest niezbędnym etapem, ukazującym indywidualną charakter decyzji i jej
skutków.
Jak widać z zamieszczonej poniżej analizy SWOT outsourcingu rachunkowości
(patrz Tabela 2) można wskazać wiele korzyści. Dzięki „oddelegowaniu” usług
księgowych innym podmiotom przedsiębiorca może zaoszczędzić na zakupie systemu
finansowo-księgowego, który wymaga częstych aktualizacji w związku ze zmianami
przepisów prawa, nie musi angażować się w kontrolę jakości i efektywności pracy
personelu księgowego (oszczędność czasu) i może skupić się na zasadniczych celach
firmy. Ponadto to dostawca usług przejmuje na siebie ryzyko niewystarczającej jakości
realizowanych funkcji.
Tabela 2. Analiza SWOT outsourcingu usług księgowych
Pozytywne
Wewnętrzne
1) redukcja kosztów
2) oszczędność czasu
3) wzrost jakości realizacji funkcji
księgowej
4) redukcja ryzyka
5) uniknięcie negatywnych
konsekwencji spowodowanych
nieoczekiwaną nieobecnością
księgowego
Negatywne
1) brak zaufania do partnera
outsourcingowego
2) standaryzacja wykonywanych usług
przez firmy outsourcingowe
3) ponoszenie odpowiedzialności przez
kierownika za dokumentację, która
staje się własnością firmy
outsourcingowej
4) brak możliwości uzyskania informacji
na żądanie i problemy komunikacyjne
5) wcześniejsze inwestycje
w oprogramowanie i sprzęt
6) rozmycie odpowiedzialności
1) dostosowanie do zmian w
1) możliwość wypłynięcia informacji na
otoczeniu gospodarczym
zewnątrz
Zewnętrzne
2) wzrost elastyczności
2) ryzyko wzrostu kosztów
3) duża konkurencyjność na rynku
3) możliwość zmiany regulacji prawnych
firm outsourcingowych
Źródło: U. Tarasa, Outsourcing usług księgowych, Warszawa 2014, dostęp:
http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/zasady-ogolne/695778,Outsourcing-uslug-ksiegowych.html,
31.03.2015 r.
Podejmując decyzję o outsourcingu usług księgowych, należy pamiętać, że wiąże
się z tym również kilka niebezpieczeństw, w tym:
- podmiot zewnętrzny posiada dostęp do informacji poufnych,
- ograniczona jest bieżąca i bezpośrednia kontrola nad procesami księgowymi,
- następuje utrata szybkiej dostępności do oryginalnych danych i dokumentów,
- przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne podatkowo (np. z tytułu zobowiązań
podatkowych), choć wyliczenia były świadczone przez podmiot zewnętrzny.
Zanim podpisana zostanie umowa outsourcingowa, przedsiębiorca powinien
sprawdzić kto pokrywa odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg
podatkowych czy choćby deklaracji podatkowych, jak również informacji o
udostępnianiu informacji poufnych.
4.
Trójmiasto na mapie polskiego outsourcingu
W 2014 roku powstał raport „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce”
przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, we współpracy z JLL,
PwC, Baker & McKenzie i HAYS Poland. Kluczowymi informacjami charakteryzującymi
sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce są 3:
1. W Polsce do 2014 roku otwarto 470 centrów usług z kapitałem zagranicznym.
W tym od początku 2013 roku powstało 66 nowych centrów usług BPO, ITO, SSC,
R&D co świadczy o rozwoju rynku outsourcingu w Polsce i posiadaniu wciąż nie
wykorzystanego potencjału na przyszłość.
2. Obecnie w centrach outsourcingowych zatrudnionych jest około 128 tysięcy
osób. Przeciętne zatrudnienie na jedno centrum wynosi więc 273 osoby. Nastąpił
około dwukrotny wzrost zatrudnienia w tym sektorze od początku 2012 roku.
3. Aż 87% centrów rozszerzyło w ostatnich latach zakres świadczonych przez siebie
usług.
4. Prognozowane zatrudnienie w centrach BPO,ITO,SCC oraz R&D w Polsce na
koniec roku wyniesie 150 – 170 tysięcy.
5. W Trójmieście w okresie pomiędzy 04.2013 a 04.2014 nastąpił wzrost
zatrudnienia o pomiędzy 15-20%. Obecnie około 11,5 tysiąca osób zatrudnionych
jest w centrach usług z kapitałem zagranicznym.
6. Trójmiasto jest czwartym co do wielkości ośrodkiem centrów biznesowych
w Polsce, zaraz po Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Udział zatrudnienia
w aglomeracji Trójmiejskiej w stosunku do całego kraju to 9%.
Tabela 3. Wybrane centra usług z kapitałem zagranicznym w Trójmieście
Arla Foods
Kemira
Bayer
Lufthansa Systems
Competence Call Center
Metsa Gropu
Compuware
Powel AS
First Data
Sony Global Business Services
Geoban
Thomson Reuters
Intel
ThyssenKrupp
Jeppesen
Transcom
WNS Global Services
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Górecki, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce,
Warszawa 2014, dostęp http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=22775, 31.03.2015 r.
3
J.Górecki, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2014, dostęp
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=22775, 31.03.2015 r.
Business Process Outsourcing na przestrzeni ostatnich 10 lat rozwijał się bardzo
dynamicznie. W kwietniu 2015 roku w Trójmieście funkcjonowało 47 centrów
nowoczesnych usług biznesowych, zatrudniających blisko 15 tysięcy pracowników.
W 2014 roku sześć firm zdecydowało się utworzyć nowe inwestycje na terenie
Trómiasta, tworząc łącznie około 1,5 tysiąca nowych miejsc pracy. Są to firmy:
ThyssenKrupp, Proservartner, MOL Europe, CCC, CCIG i PwC 4. Tabela 3 przedstawia
wybrane przedsiębiorstwa outsourcingowe, posiadające swoje siedziby na terenie
Trójmiasta.
Niewątpliwym atutem aglomeracji Trójmiejskiej jest jej położenie. Ponadto rozwój
infrastruktury transportowej (np. projekt Pomorskiej Kolei Metropolitarnej), drogowej
(tunel drogowy pod Martwą Wisłą) i portowej sprawa, że staje się ona atrakcyjna na tle
kraju. Wielkość dostępnej powierzchni biurowej oraz nowe inwestycje są kolejną
wartością dodaną dla potencjalnych inwestorów – na koniec 2014 roku blisko 400 tys.
mkw. powierzchni komercyjnej było dostępnych pod wynajem) 5. W 2013 roku,
Trójmiasto otrzymało prestiżowy tutuł „Best City of the Year” dla sektora BPO/SSC
podczas gali Poland Outsourcing & Shared Services Avards Gala, wyprzedzając tym
samym inne nominowane miasta jak Kraków, Poznań i Wrocław. Jury doceniło kapitał
ludzki Trójmiasta, na który wpływ mają również językowe umiejętności studentów
pobliskich uczelni 6.
5. Zakończenie
Według niedawnych badań, ponad 80% globalnych firm korzysta z outsourcingu.
Dzięki delokalizacji usług firmy mogą zmniejszać koszty operacyjne, zwiększać
efektywność procesów biznesowych, czy też wspierać działania strategiczne w firmie 7.
Mimo wielu zalet outsourcingu nie należy zapominać o związanym z nim ryzyku.
Kluczową sprawą jest znalezienie odpowiedzialnego i wykwalifikowanego zleceniobiorcy,
najlepiej gwarantującego wysoką jakość wykonywanych usług. Ponadto podmiot
wykonujący usługi powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
wysokości odpowiadającej zakresowi świadczonych usług i rozmiarom obsługiwanych
przedsiębiorstw.
Porównując wady i zalety outsourcingu w ramach usług finansowo księgowych
można zauważyć, że jest to obszar z ogromnym potencjałem na przyszłość. Przede
wszystkim ze względu na to, że w warunkach zwiększonej konkurencyjności wiele
małych i średnich firm decyduje się na powierzenie obsługi biznesowej innym
podmiotom.
4
Colliers International, Pomorski rynek nieruchomości komercyjnych 2015, Warszawa 2015, dostęp:
http://www.outsourcingportal.pl/pl/nieruchomosci/badania-i-raporty/pomorski-rynek-nieruchomoscikomercyjnych-2015.html, , 17.04.2015
5
Ibidem.
6
Branże o największym potencjale inwestycyjnym, Warszawa 2014, dostęp:
http://www.investinpomerania.pl/article/18636_BPOSSC.htm , 4.04.2015 r.
7
Outsourcing Finansowo-Księgowy, Warszawa 2014, dostęp:
http://www.ucmsgroup.pl/pl/uslugi/outsourcing-finansowo-ksiegowy/#sthash.iyTCZHe.dpuf 31.03.2015r.
Inwestycje na terenie Trójmiasta pokazują, że przedsiębiorcy doceniają
rozbudowaną infrastrukturę miast, dobre połączenia sieciowe w kraju i na świecie oraz
wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Ponadto rynek usług nieruchomości użytkowych
prężnie się rozwija i zachęca do otwierania globalnych centrów finansowych.
Literatura
1.
Colliers International, Pomorski rynek nieruchomości komercyjnych 2015,
Warszawa 2015, dostęp:
http://www.outsourcingportal.pl/pl/nieruchomosci/badania-i-raporty/pomorskirynek-nieruchomosci-komercyjnych-2015.html, , 17.04.2015
2.
Gay Ch., Essinger J., Outsourcing strategiczny, Koncepcja, modele, wdrażanie,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
3.
Górecki J., Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2012,
dostęp http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=18041, 31.03.2015r.
4.
Górecki J., Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2014,
dostęp http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=22775, 31.03.2015 r.
5.
Tarasa U., Outsourcing usług księgowych, Warszawa 2014, dostęp:
http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/zasady-ogolne/695778,Outsourcinguslug-ksiegowych.html, 31.03.2015 r.
6.
Świetla K., Derylak K., Outsourcing usług księgowych we współczesnej
gospodarce na przykładzie Polski [w:] Współczesna rachunkowość w świetle
regulacji
krajowych
i międzynarodowych, Kraków 2014.
7.
Branże o największym potencjale inwestycyjnym, Warszawa 2014, dostęp:
http://www.investinpomerania.pl/article/18636_BPOSSC.htm , 4.04.2015 r.
8.
Outsourcing
Finansowo-Księgowy,
Warszawa
2014,
dostęp:
http://www.ucmsgroup.pl/pl/uslugi/outsourcing-finansowoksiegowy/#sthash.iyTCZHe.dpuf
Anna Olewnik
Aniela Potka
Koło Naukowe Rachunkowości
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA PAŃSTWOWYCH UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE
1. Wstęp
Rachunkowość obejmuje swoim zakresem wiele jednostek. Specyficznym jej
podmiotem jest uczelnia państwowa, która zobligowana jest do stosowania przepisów
ustawy o rachunkowości. Jest to także jednostka podlegająca przepisom ustawy
o finansach publicznych, ponieważ korzysta ze środków publicznych, takich jak dotacje
budżetowe. Działalność uczelni reguluje także prawo branżowe, którym jest ustawa
o szkolnictwie wyższym1.
Schemat 1. Przepisy regulujące działalność uczelni publicznych w Polsce
Źródło: opracowanie własne.
Konieczność stosowania przez uczelnię państwową przepisów trzech wyżej
wymienionych ustaw powoduje, że rachunkowość w tym podmiocie wyróżnia się na tle
innych podmiotów stosujących przepisy ustawy o rachunkowości. Instytucja ta nie jest
bowiem nastawiana na osiąganie zysku, co ma miejsce w przypadku przedsiębiorstw.
W myśl prawa o szkolnictwie wyższym do najważniejszych zadań uczelni wyższych należy
bowiem zaliczyć m.in.:
a) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz
umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej,
b) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie,
za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,
c) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług
badawczych oraz transfer technologii do gospodarki,
1
Walińska E., Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa uczelni państwowych – efekt prawa
bilansowego czy branżowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 36/2007, s. 114.
230
d) kształcenie i promowanie kadr naukowych oraz upowszechnianie i pomnażanie
osiągnięć nauki.
Uczelnia publiczna zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych zaliczana jest do
jednostek sektora finansów publicznych2. Nie jest jednak typową jednostką budżetową.
W związku z tym nie podlega szczególnym zasadom rachunkowości obowiązujących te
podmioty. Polityka rachunkowości prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy
o rachunkowości. Działalność uczelni reguluje prawo o szkolnictwie wyższym oraz
wydane na jego mocy rozporządzenia. Zawierają one m.in. zasady gospodarki finansowej
uczelni, które wywierają znaczący wpływ na jej rachunkowość i sporządzanie
sprawozdań finansowych3.
2. Zasady (polityka) rachunkowości uczelni publicznych
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez uczelnie publiczne zgodnie
z ustawą o rachunkowości wynika z art. 100 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym. Tę
kwestie regulują także przepisy ustawy o finansach publicznych4. Prowadząc księgi
rachunkowe uczelnia musi uwzględniać swoje specyficzne warunki działania 5. W związku
z tym opis przyjętych zasad rachunkowości przez uczelnię publiczną różni się
w porównaniu do innych jednostek, a w szczególności do przedsiębiorstw.
Zasady funkcjonowania systemu rachunkowości w danej jednostce organizacyjnej
uregulowane są w polityce rachunkowości. Uczelnie wyższe jako podmioty podlegające
przepisom ustawy o rachunkowości również sporządzają taki dokument. Dzięki niemu
sprawozdania finansowe uczelni rzetelnie odzwierciedlają jej sytuację finansową
i rentowność. Powinien być on sporządzony w formie pisemnej i przyjęty przez
kierownictwo jednostki. Polityka rachunkowości państwowej szkoły wyższej powinna
obejmować m.in.:
a) definicje podstawowych kategorii ekonomicznych,
b) zasady wyceny majątku i źródeł finansowania,
c) zasady ustalania wyniku finansowego (przychodów i kosztów),
d) zasady sporządzania sprawozdań finansowych (polityka ujawnień)6.
W polityce rachunkowości powinny zostać uregulowane także kwestie dotyczące
przychodów i kosztów, a w szczególności:
a) precyzyjne klasyfikowanie działalności podstawowej operacyjnej uczelni,
b) zdefiniowanie działalności pomocniczej,
c) zdefiniowanie działalności administracyjnej procesów dydaktycznych i naukowobadawczych na różnych poziomach struktury organizacyjnej,
2
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm., art.
9.
3
Walińska E., Rachunkowość i sprawozdawczość…, s. 115-116.
4
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm., art.
40 ust. 1.
5
Walińska E., Rachunkowość i sprawozdawczość…, s. 117-118.
6
Tamże, s. 125.
d) zdefiniowanie działalności ogólnouczelnianej z podziałem na obsługę procesu
zarządzania i inne7.
Z punktu widzenia specyfiki prowadzenia rachunkowości przez uczelnie wyższe
w polityce rachunkowości dodatkowo należy ująć sposób ujmowania przychodów i
kosztów finansowych, sposób ujmowania dotacji oraz sposób rozliczania w czasie
przychodów własnych, ponieważ rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem akademickim 8.
3. Specyfika sprawozdań finansowych uczelni państwowych
Zgodnie z art. 101 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym roczne sprawozdanie
finansowe uczelni publicznej podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W związku z
tym sprawozdanie finansowe tej jednostki, w myśl artykułu 45 ust. 2 i 3 ustawy o
rachunkowości, składa się z:
a) bilansu,
b) rachunku zysków i strat,
c) rachunku przepływów pieniężnych,
d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
e) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacji i objaśnienia.
Wzór formularza bilansu, rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym oraz
rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) opracowuje, na podstawie
obowiązującego zakresu sprawozdawczości finansowej, o którym mowa w ustawie
o rachunkowości, Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Co roku jest on umieszczany na stronie internetowej Ministerstwa jako
informacja dla rektorów uczelni publicznych resortu nauki i szkolnictwa wyższego
w sprawie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Znajduje się tam również
informacja z przypomnieniem o przesłaniu do Departamentu kompletnego
sprawozdania wraz z opinią biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Senat Uczelni w
terminie do 6 miesięcy od dnia bilansowego9.
W świetle ustawy o rachunkowości państwowe szkoły wyższe mają obowiązek
ogłaszać swoje sprawozdanie finansowe za dany rok w ogólnokrajowym dzienniku
urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. Musi to nastąpić w ciągu 15 dni od dnia
jego zatwierdzenia. Dodatkowo należy załączyć do niego opinię biegłego rewidenta oraz
odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty10. Pod sprawozdaniem
finansowym podpisuje się rektor danej uczelni oraz kwestor, odpowiadający stanowisku
głównego księgowego w przedsiębiorstwie. Wiąże się to z tradycją, w myśl której działy
7
Tamże, s. 126.
Tamże, s. 126.
9
Informacja dla rektorów uczelni publicznych resortu nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie
sprawozdania finansowego za 2013 rok, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl
(dostęp 15.04.2015)
10
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm., art. 70.
8
księgowości szkół wyższych w Polsce zwykło się nazywać kwesturami, a ich kierowników
kwestorami.
Ustawa o finansach publicznych przewiduje, że audyt wewnętrzny przeprowadza
się w uczelniach publicznych, jeżeli kwota ujętych w planie rzeczowo-finansowym
przychodów lub kosztów przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł11.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej uczelni państwowej zostały określone
w rozporządzeniu Rady Ministrów12, na podstawie którego jednostka sporządza roczny
plan rzeczowo-finansowy, będący podstawą funkcjonowania uczelni publicznej przede
wszystkim w aspekcie ekonomicznym. Ten akt prawny zawiera również zasady tworzenia
oraz zmian stanu funduszy (w tym funduszu z rozwoju uczelni), zasady rozliczania (w tym
ewidencji kosztów), a także sposób dostosowania dotychczasowych zasad gospodarki
finansowej uczelni publicznych do postanowień ustawy.
Ukazując cechy charakterystyczne sprawozdania uczelni, różnicujące ten
dokument na tle przedsiębiorstw, warto skupić uwagę na bilansie i rachunku zysków
i strat.
3.1. Bilans
W aktywach trwałych w bilansie uczelni wyższej przeważają, podobnie jak
w przedsiębiorstwach, rzeczowe aktywa trwałe. Struktura majątku obrotowego zbliżona
jest do przedsiębiorstw usługowych, ponieważ największą jego część stanowią
należności oraz środki pieniężne. Wynika to z usługowego charakteru tej jednostki.
Na tle struktury pasywów bilansu przedsiębiorstw, w sprawozdaniu uczelni
wyróżniają się fundusze, zarówno pod względem wysokości jak i struktury, co wynika ze
specyfiki działalności tego typu jednostki i uregulowań prawnych. Uczelnia publiczna
zobligowana jest przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym do tworzenia funduszu
zasadniczego oraz innych funduszy, których utworzenie przewidują odrębne przepisy 13.
Fundusz zasadniczy odzwierciedla wartość mienia uczelni publicznej. Posiadane przez
państwową szkołę wyższą środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z
wyjątkiem budynków i lokali oraz obiektów inżynierii wodnej i lądowej
podlegają amortyzacji14. Zwiększenie oraz zmniejszenia funduszu zasadniczego uczelni
państwowej przedstawiono w tabeli 1.
11
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm., art.
274 ust. 2 pkt 2.
12
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej uczelni publicznych, Dz.U. 2012 poz. 1533 z późn. zm., § 1.
13
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.,
art. 101 ust. 1-3.
14
Tamże, art. 102 ust. 1-2.
Tabela 1. Czynniki wpływające na zwiększenie oraz zmniejszenie funduszu
zasadniczego uczelni publicznej
Fundusz zasadniczy zwiększa się o:
odpisy z zysku netto
równowartość sfinansowanych z dotacji z budżetu
państwa oraz środków z innych źródeł,
zakończonych i oddanych do użytkowania
inwestycji budowlanych w zakresie budynków
i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej
równowartość nieodpłatnie otrzymanych od
Skarbu Państwa lub innych jednostek budynków
i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz
gruntów
równowartość udziałów w przyjętych do
użytkowania budynkach i lokalach oraz obiektach
inżynierii lądowej i wodnej zrealizowanych
w ramach inwestycji wspólnych
Fundusz zasadniczy zmniejsza się o:
pokrycie straty netto
umorzenie budynków i lokali oraz obiektów
inżynierii lądowej i wodnej
równowartość
nieodpłatnie
przekazanych
budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej
i wodnej oraz gruntów
kwotę zmniejszenia wartości majątku
publicznej, wynikającą z aktualizacji
środków trwałych, przeprowadzonej
z przepisami wydanymi na podstawie
o podatku dochodowym od osób prawnych
uczelni
wyceny
zgodnie
ustawy
kwotę zwiększenia wartości majątku uczelni
publicznej, wynikającą z aktualizacji wyceny
środków trwałych, przeprowadzonej zgodnie
z przepisami ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych
Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej uczelni publicznych, Dz.U. 2012 poz. 1533 z późn. zm., § 10 ust. 2-3.
Znaczącą pozycję, w odróżnieniu od przedsiębiorstw, stanowią fundusze specjalne.
Standardowo, jak w przedsiębiorstwach, tworzony jest zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych. Ma on jednak wysoką wartość w strukturze pasywów w porównaniu do
innych jednostek. Ponadto uczelnie posiadają specyficzne rodzaje funduszy specjalnych,
do których zalicza się m.in. fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
własny fundusz stypendialny, fundusz wdrożeniowy, fundusz rozwoju uczelni.
Fundusz pomocy materialnej tworzony jest przede wszystkim z dotacji
budżetowych otrzymywanych przez uczelnię publiczną, opłat za korzystanie z domów
i stołówek studenckich. Środki te przeznaczane są głównie na wypłatę stypendiów
i zapomóg oraz remonty domów i stołówek studenckich, a także na koszty ich
utrzymania. Niewykorzystana w danym roku budżetowym kwota przechodzi na następny
rok do wykorzystania na określone cele15.
W przypadku, jeżeli uczelnia publiczna osiągnęła w poprzednim roku zysk netto
może utworzyć fundusz rozwoju uczelni. Fundusz ten może być powiększony o odpis z
zysku netto, w wysokości nieprzekraczającej 20% osiągniętego zysku netto. Zmniejsza się
go natomiast o równowartość sfinansowanych wydatków majątkowych, związanych
z wdrażaniem strategii rozwoju uczelni w części dotyczącej rozwoju infrastruktury
15
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.,
art. 103 ust. 1-2.
dydaktyczno-naukowej, określonych w uchwale organu kolegialnego wskazanego
w statucie uczelni publicznej16.
Uczelnia publiczna może również posiadać własny fundusz stypendialny, który
tworzony jest w formie odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej. Odpis ten nie
może przekraczać 20% planowanego zysku netto na dany rok. W przypadku osiągnięcia
zysku mniejszego niż planowany, odpis ustala się w wysokości proporcjonalnie
zmniejszonej. Jeżeli natomiast jednostka osiągnęła zysk większy niż planowany, odpis
ustala się w wielkości planowanej. Odpisu nie można dokonać, jeśli spowodowałoby to
stratę w danym roku obrotowym. Wykorzystanie odpisu może nastąpić od następnego
roku obrotowego. Własny fundusz stypendialny może być tworzony również z wpłat
osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na ten fundusz17.
Warto także zwrócić uwagę na rozliczenia międzyokresowe w uczelniach
publicznych. Mają one stosunkowo duży udział w pasywach tych jednostek. Wynika to
z ich charakteru, ponieważ otrzymują bardzo dużo środków z budżetu państwa w postaci
dotacji.
3.2. Rachunek zysków i strat
Roczny plan rzeczowo-finansowy sporządzany przez jednostkę zawiera m.in.
przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej, pozostałe przychody i koszty
operacyjne, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy, fundusze oraz informacje
o zatrudnieniu i wynagrodzeniach18. Specyficzne dla uczelni publicznej w porównaniu do
innych jednostek są przychody i koszty działalności operacyjnej zostały zaprezentowane
na schemacie 2.
Działalność
podstawowa
operacyjna
Działalność
dydaktyczna
Działalność
badawcza
Działalność
gospodarczo
wyodrębniona
Schemat 2. Rodzaje podstawowej działalności operacyjnej w uczelni publicznej
Źródło: opracowanie własne.
Najważniejsze kategorie przychodów i kosztów działalności dydaktycznej
zaprezentowano w tabeli 2.
16
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej uczelni publicznych, Dz.U. 2012 poz. 1533 z późn. zm., § 11.
17
Tamże, § 13 ust. 1-5.
18
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej uczelni publicznych, Dz.U. 2012 poz. 1533 z późn. zm., § 2 ust. 1.
Tabela 2. Przychody i koszty działalności dydaktycznej uczelni publicznej
Przychody
dotacje z budżetu państwa
środki na realizację zadań w dziedzinie nauczania
lub kształcenia kadr naukowych,
środki z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego przeznaczone na działalność
dydaktyczną
odpłatności za świadczone usługi edukacyjne,
w szczególności za kształcenie na studiach
i studiach doktoranckich, prowadzonych w
formach niestacjonarnych, oraz za świadczone
przez uczelnie artystyczne usługi artystyczne
opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na
studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu,
świadectwa oraz innego dokumentu związanego
z tokiem studiów
opłaty związane z powtarzaniem określonych
zajęć
na
studiach
stacjonarnych
oraz
stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu
niezadowalających wyników w nauce
opłaty związane z prowadzeniem studiów
w języku obcym
opłaty związane z prowadzeniem studiów
podyplomowych, kursów dokształcających oraz
szkoleń
opłaty za wydanie legitymacji służbowej
przychody ze sprzedaży składników własnego
mienia oraz z odpłatności za korzystanie z tych
składników przez osoby trzecie na podstawie
umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy,
z wyłączeniem opłat za wynajem
przychody z działalności kulturalnej
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
przeznaczone na działalność dydaktyczną
Koszty
prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego
stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych
studiach magisterskich i studiach doktoranckich
zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami
prowadzenie studiów podyplomowych, kursów
dokształcających i szkoleń
zadania uczelni artystycznej związane z działalnością
kulturalną w rozumieniu przepisów o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej
zadania uczelni wojskowej związane z obroną
narodową
zadania uczelni służb państwowych związane
z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności
zadania uczelni artystycznej związane z działalnością
kulturalną w rozumieniu przepisów o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej
zadania uczelni morskiej związane z utrzymaniem
statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków
szkoleniowych dla kadr morskich
zadania uczelni kształcącej personel lotniczy dla
lotnictwa cywilnego, związane z utrzymaniem
powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych
ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych
zadania związane z prowadzeniem podyplomowego
kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez
lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii,
farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez
diagnostów laboratoryjnych
zadania związane ze stwarzaniem studentom
i
doktorantom,
będącym
osobami
niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału
w procesie kształcenia
finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów
doktoranckich
kształcenie kadr naukowych
utrzymanie uczelni publicznej, w tym koszty
remontów, z wyjątkiem domów i stołówek
studenckich
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych, Dz.U. 2012 poz. 1533 z późn.
zm., § 5 i §8.
Uczelnia publiczna rozlicza koszty według rodzajów działalności, z wyodrębnieniem
finansowania z dotacji z budżetu państwa oraz z przychodów własnych. Koszty
działalności dydaktycznej rozlicza się i ewidencjonuje w podziale na koszty kształcenia
dzieląc je na koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz koszty
pozostałej działalności dydaktycznej19.
Przychody z działalności badawczej obejmują:
a) środki na realizację badań naukowych i prac rozwojowych, uzyskane ze środków
przewidzianych w budżecie państwa na naukę,
b) środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków,
przeznaczone na działalność badawczą,
c) odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne
i wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne, rehabilitacyjne lub lecznicze,
a także opłaty licencyjne,
d) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
przeznaczone na działalność badawczą.
Do kosztów działalności badawczej zalicza się koszty związane z prowadzeniem
badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczeniem usług badawczych, których
finansowanie zapewniają przychody osiągane z tej działalności20. Koszty tej działalności
rozlicza się i ewidencjonuje według źródeł finansowania, tj. środków z budżetów,
odpłatności za usługi oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi21.
Wyodrębniona działalność gospodarcza prowadzona jest przez wydzieloną
organizacyjnie jednostkę uczelni publicznej. Koszty tej działalności są pokrywane
z osiąganych przez nią przychodów. Wynik finansowy na tej działalności jest częścią
składową wyniku finansowego uczelni publicznej i jest przeznaczony na jej cele
statutowe22.
Przedsiębiorstwa, które są w dobrej kondycji finansowej posiadają dodatni wynik
z działalności operacyjnej. Oznacza to, że prowadzona przez te podmioty podstawowa
działalność jest opłacalna. Warto zauważyć, że koszty działalności operacyjnej uczelni
państwowej często przewyższają osiągane przez nią w tym obszarze przychody.
W związku z tym w większości uczelni wynik na podstawowej działalności operacyjnej
jest ujemny. Nie oznacza to jednak, że należy likwidować taką jednostkę. Stratę
z podstawowej działalności operacyjnej zmniejszają przede wszystkim pozostałe
przychody operacyjne, w których zawierają się otrzymane przez te podmioty dotacje.
19
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej uczelni publicznych, Dz.U. 2012 poz. 1533 z późn. zm., § 16 ust. 1, 4.
20
Tamże, § 6 oraz § 9.
21
Tamże, § 16 ust. 5.
22
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej uczelni publicznych, Dz.U. 2012 poz. 1533 z późn. zm., § 7 ust. 1-3.
4. Główne kategorie sprawozdań finansowych państwowych uczelni wyższych za
2013 r.
W celu odzwierciedlenia praktycznej strony sprawozdawczości finansowej
publicznych uczelni wyższych w 2013 r. dokonano analizy niektórych informacji, ważnych
z punktu widzenia sprawozdawczości prowadzonej w tych jednostkach dydaktycznych.
Wykorzystano do tego dane zawarte w opracowaniu pt. „Szkoły wyższe i ich finanse
w 2013 r.”, sporządzonym przez Główny Urząd Statystyczny23. Uczelnie publiczne
funkcjonujące w naszym kraju zostały podzielone pod względem ich profilu, specyfiki
zadań oraz nadzoru, zgodnie z postanowieniami Prawa o szkolnictwie wyższym24
i nazewnictwem wprowadzonym w wyżej wymienionym opracowaniu GUS-u. Zgodnie
z tym kryterium można wyróżnić: uniwersytety, wyższe szkoły techniczne, wyższe szkoły
rolnicze, wyższe szkoły ekonomiczne, wyższe szkoły pedagogiczne, uniwersytety
medyczne, akademie wychowania fizycznego, wyższe szkoły artystyczne, pozostałe
szkoły wyższe oraz inne. Warto nadmienić, że do pozostałych szkół wyższych zalicza się
Publiczne Wyższe Szkoły Zawodowe oraz wyższe szkoły teologiczne. Natomiast kategoria
inne zawiera takie placówki jak: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Szkoła Główna
Służby Pożarniczej, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz wyższe szkoły morskie i szkoły
resortu obrony narodowej. Poniżej zaprezentowano tabelę państwowych uczelni
wyższych w Polsce, z podziałem na poszczególne ich rodzaje.
Tabela 3. Liczba uczelni i studentów na państwowych szkołach wyższych w Polsce
w 2013 r. według ich typów
Typ uczelni
Liczba uczelni
Liczba studentów
Uniwersytety
19
430 249
Wyższe szkoły techniczne
18
308 262
Wyższe szkoły rolnicze
6
72 402
Wyższe szkoły ekonomiczne
5
71 273
Wyższe szkoły pedagogiczne
7
37 732
Uniwersytety medyczne
9
71 827
Akademie wychowania fizycznego
6
24 820
Wyższe szkoły artystyczne
19
16 184
Pozostałe szkoły wyższe
42
67 250
Inne
12
37 953
Razem
142
1 137 952
Źródło: opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., Główny Urząd
Statystyczny, www.stat.gov.pl (dostęp 15.04.2015).
W rozdziale zostaną ukazane najważniejsze kategorie finansowe z punktu widzenia
specyfiki działalności uczelni państwowych, m.in. fundusz zasadniczy, fundusze
specjalne, przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej, wynik
z podstawowej działalności operacyjnej oraz wynik netto. Wielkości te, jako jedne
z najbardziej istotnych z punktu widzenia działalności uczelni, zostały zaprezentowane
23
Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (dostęp 15.04.2015).
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.,
art. 2.
24
w celu uzyskania poglądowego spojrzenia na sprawozdawczość finansową prowadzoną
przez ogół takich jednostek dydaktycznych w naszym kraju. Warto podkreślić, że
wszystkie prezentowane wielkości mają charakter zbiorczy i stanowią sumę danej
kategorii finansowej dla ogółu publicznych uczelni wyższych danego typu.
4.1. Fundusz zasadniczy
Fundusz zasadniczy to jedna z kategorii finansowych wyróżniająca uczelnie wyższe
na tle przedsiębiorstw. Obligatoryjność tworzenia tego funduszu i niektórych funduszy
specjalnych powoduje, że są to pozycje charakterystyczne w sprawozdaniach
finansowych omawianych jednostek. Poniższy wykres ukazuje łączną wartość funduszy
zasadniczych państwowych szkół wyższych według określonego typu.
Wykres 1. Wielkość funduszu zasadniczego według typów uczelni w 2013 r. w złotych
Źródło: opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., Główny Urząd
Statystyczny, www.stat.gov.pl (dostęp 15.04.2015).
Wartość funduszy zasadniczych wszystkich publicznych szkół wyższych w Polsce
w 2013 r. wynosiła ponad 31 mld zł. Największa część ogółu mienia uczelni państwowych
należy do uniwersytetów. Warto zwrócić także uwagę na znaczną wartość funduszy
zasadniczych technicznych szkół wyższych i uniwersytetów medycznych. Natomiast
najmniejszą wartość tych funduszy posiadają wyższe szkoły pedagogiczne.
Należy także przedstawić wartość funduszu zasadniczego w przeliczeniu na jedną
uczelnię danego typu, obliczoną jako stosunek sumy funduszy wszystkich publicznych
jednostek dydaktycznych danego rodzaju do liczby tych placówek. Jednostkowe
zestawienie wielkości funduszu zasadniczego każdego typu państwowych szkół wyższych
ukazano na wykresie poniżej.
Wykres 2. Wielkość fundusz zasadniczego przypadającego na jedną uczelnie danego
typu w 2013 r. w złotych
Źródło: opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., Główny Urząd
Statystyczny, www.stat.gov.pl (dostęp 15.04.2015).
Analizując powyższy wykres warto odnieść się zarówno do wykresu
przedstawiającego łączną wartość funduszy zasadniczych na poszczególnych typach
uczelni oraz do średniej wartości tego funduszu, która w badanym okresie wynosiła
ponad 222 mln zł. W przeliczeniu na jednostkę, najwyższym funduszem zasadniczym
charakteryzują się uniwersytety medyczne, wyższe szkoły rolnicze i uniwersytety.
W uczelniach ekonomicznych i akademiach wychowania fizycznego wartość ta kształtuje
się na poziomie średniej. Najniższe fundusze zasadnicze posiadają pozostałe szkoły
wyższe.
4.2. Wybrane fundusze specjalne
Zgodnie z przepisami prawa wśród funduszy specjalnych państwowych uczelni
wyższych w Polsce znajdziemy charakterystyczne dla tych jednostek fundusze, takie jak:
fundusz świadczeń socjalnych, własny fundusz stypendialny, fundusz pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów oraz fundusz rozwoju uczelni. Strukturę
wybranych funduszy specjalnych w ramach danego rodzaju uczelni prezentuje poniższy
wykres.
Wykres 3. Procentowy udział wybranych funduszy specjalnych w sumie tych funduszy
według typu uczelni w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., Główny Urząd
Statystyczny, www.stat.gov.pl (dostęp 15.04.2015).
4.3. Przychody i koszty ogółem
Struktura przychodów ogółem i kosztów ogółem poszczególnych rodzajów
państwowych szkół wyższych została ukazana na poniższym wykresie. Wielkość tych
kategorii, w zależności od rodzaju uczelni została przedstawiona na jednym wykresie,
z uwagi, że ich struktura jest bardzo podobna, a tym samym rozłączne wykresy są prawie
identyczne.
Wykres 4. Struktura przychodów i kosztów ogółem według typu uczelni
Źródło: opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., Główny Urząd
Statystyczny, www.stat.gov.pl (dostęp 15.04.2015).
Wśród ogółu przychodów publicznych szkół wyższych dominują przychody
uniwersytetów. Wiąże się to z liczbą studentów kształcących się w tych placówkach, a co
za tym idzie z wielkością otrzymywanej dotacji. Znaczny udział przychodów w ich sumie
ogółem posiadają wyższe szkoły techniczne. Mimo dużej liczby pozostałych szkół
wyższych w ich ogólnej liczbie, przychody tych jednostek stanowią stosunkowo niewielki
odsetek całkowitej wielkości przychodów uczelni publicznych. Wynika to z faktu, że są to
mniejsze jednostki dydaktyczne, usytuowane głównie w małych miastach, gdzie studiuje
niewielka liczba osób. W kosztach ogółem możemy zauważyć podobne tendencje, ze
względu na bardzo zbliżone rozłożenie kosztów pomiędzy danymi typami publicznych
szkół wyższych.
4.4. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
W obszarze podstawowej działalności operacyjnej uczelni wyższych możemy
wydzielić trzy segmenty przychodów i kosztów, a mianowicie są to przychody i koszty:
z działalności dydaktycznej, z działalności badawczej oraz z wydzielonej działalności
gospodarczej. Ze względu na podobną strukturę przychodów i kosztów podstawowej
działalności operacyjnej, poniższy wykres można odnieść do obu tych kategorii.
Wykres 5. Struktura przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej
według typu uczelni
Źródło: opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., Główny Urząd
Statystyczny, www.stat.gov.pl (dostęp 15.04.2015).
Powyższy wykres ukazuje, że działalność dydaktyczna znacznie dominuje
w podstawowej działalności operacyjnej państwowych szkół wyższych. Natomiast
wydzielona działalność gospodarcza jest prowadzona głównie przez wyodrębnione
jednostki wyższych szkół rolniczych oraz wyższych szkół pedagogicznych. Ze względu na
profil uczelni i proponowane ścieżki kształcenia, działalność badawcza jest najbardziej
rozwinięta w wyższych szkołach technicznych, stanowi bowiem prawie ¼ wszystkich
przychodów podstawowej działalności operacyjnej tych jednostek. Podstawowa
działalność operacyjna w pozostałych szkołach wyższych, wyższych szkołach
artystycznych, akademiach wychowania fizycznego i wyższych szkołach pedagogicznych
jest finansowana prawie w 100% z przychodów działalności dydaktycznej. Brak
pozostałych dwóch kategorii działalności wynika ze specyfiki oraz rozmiaru tych
jednostek, co przekłada się np. na brak możliwości i warunków badawczych.
4.5. Wynik z podstawowej działalności operacyjnej oraz zysk netto
Państwowe uczelnie wyższe, co do zasady, nie osiągają dodatniego wyniku
finansowego z podstawowej działalności operacyjnej. Natomiast jeśli chodzi o wynik
netto, w obrębie polskich publicznych uczelni wyższych znajdują się zarówno takie,
które w 2013 r. wypracowały zysk oraz takie, które poniosły stratę. Poniższy wykres
konfrontuje wynik z podstawowej działalności operacyjnej wszystkich publicznych
uczelni wyższych danego rodzaju z wynikiem netto tych placówek dydaktycznych.
Wykres 6. Zestawienie wyniku podstawowej działalności operacyjnej i zysku netto w
złotych w 2013 r. według typu uczelni
Źródło: opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., Główny Urząd
Statystyczny, www.stat.gov.pl (dostęp 15.04.2015).
Największą stratę z podstawowej działalności operacyjnej ponoszą uniwersytety.
Mimo tego, dzięki innym przychodom, osiągają w efekcie dodatni zysk netto. Jedynie
placówki zakwalifikowane do grupy inne wypracowują zysk na podstawowej działalności
operacyjnej, choć jest on nieznaczny. Warto zwrócić uwagę na wyższe szkoły techniczne
oraz uniwersytety medyczne. Wyższe szkoły techniczne osiągają wysoką stratę na
podstawowej działalności operacyjnej oraz relatywnie wysoki zysk netto. Uniwersytety
medyczne na tle innych placówek również wyróżniają się stosunkowo wysokim zyskiem
netto.
5. Podsumowanie
Publiczne uczelnie wyższe to specyficzne jednostki organizacyjne, mające
określone zadania i funkcjonujące na podstawie odrębnych przepisów. Specyfika
działalności państwowych szkół wyższych przekłada się na ich rachunkowość, a tym
samym na sprawozdawczość finansową. Bilanse uczelni na tle bilansów przedsiębiorstw
wyróżniają się przede wszystkim charakterystycznymi pozycjami pasywów w obrębie
funduszy, takimi jak: fundusz zasadniczy czy własny fundusz stypendialny. Natomiast
w rachunku wyników cechą charakterystyczną jest ujemny wynik na działalności
operacyjnej oraz kategorie osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów. Analiza
danych statystycznych z 2013r. ukazuje różnice w kategoriach finansowych
w zależności od typu państwowej szkoły wyższej. Widać to m.in. na przykładzie
przychodów z podstawowej działalności operacyjnej. Ich struktura jest zróżnicowana ze
względu na potrzeby i możliwości danej kategorii placówek. Specyficzny dla uczelni
publicznych jest także sposób rozliczania przychodów i kosztów, który rożni się od tego
w przedsiębiorstwach.
Ze względu na szczególnych charakter jednostek, jakimi są uczelnie publiczne,
prowadzona w nich rachunkowość jest różna w porównaniu do innych podmiotów.
Podmioty te muszą dostosować się przede wszystkich do wymogów przepisów ustawy
o szkolnictwie wyższym. Należy wiedzieć jak prawidłowo zaklasyfikować poszczególne
składniki aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Niepoprawne wydatkowanie
otrzymanych środków w postaci dotacji wiąże się zazwyczaj z koniecznością ich zwrotu.
Ważne zatem jest to, aby zapoznać się z systemem rachunkowości obowiązującym na
polskich uczelniach.
Literatura
1. Informacja dla rektorów uczelni publicznych resortu nauki i szkolnictwa wyższego
w sprawie sprawozdania finansowego za 2013 rok, Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, www.nauka.gov.pl (dostęp 15.04.2015)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych, Dz.U. 2012 poz.
1533 z późn. zm.
3. Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny,
www.stat.gov.pl (dostęp 15.04.2015).
4. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 nr 164
poz. 1365 z późn. zm.
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 Nr 157
poz. 1240 z późn. zm.
6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U 1994 Nr 121 poz. 591 z
późn. zm.
7. Walińska E., Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa uczelni państwowych –
efekt prawa bilansowego czy branżowego, „Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowości”, nr 36/2007, s. 114-129.
Patrycja Matyjasik
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „KONTO”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
SPRAWOZDANIE FINANSOWE W ŚWIETLE REGULACJI OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSCE
1. Wstęp
Polskie prawo bilansowe charakteryzuje się dwutorowością. Sposób prowadzenia
ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych przez podmioty
gospodarcze regulowany jest przez dwa odrębne akty prawne - Ustawę o rachunkowości
oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej). Jaki wpływ ma na sprawozdania finansowe jednostek
ma proces harmonizacji i standaryzacji rachunkowości (sprawozdawczości)? Czy istnieją
różnice i podobieństwa w sprawozdaniach przygotowanych na podstawie Ustawy aMSR?
Na te pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule.
2. Budowa sprawozdania finansowego
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe to jeden dokument w
skład, którego wchodzą poszczególne elementy, takie jak:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa
- rachunek przepływów pieniężnych
- zestawienie zmian w kapitale własnym
Do sporządzenia trzech pierwszych elementów, czyli bilansu, rachunku zysków
i strat oraz informacji dodatkowej zobligowane są wszystkie podmioty ustawy
o rachunkowości. Kolejne dwa elementy (rachunek przepływów pieniężnych oraz
zestawienie zmian w kapitale własnym) są sporządzane przez jednostki, które podlegają
corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta. Jednostki te sporządzają pełne
sprawozdanie finansowe, składające się z pięciu wyżej wymienionych elementów. Warto
także dodać, że niektóre jednostki, np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inne wyszczególnione
w odrębnych przepisach, są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania z działalności
jednostki. Zawiera ono opis zjawisk, które istotnie wpłynęły na jednostkę, jej rokowania,
sytuację finansową czy też ważne osiągnięcia z zakresu badań i rozwoju. Do jednostek
podlegających badaniu sprawozdań finansowych zalicza się: banki, zakłady ubezpieczeń,
fundusze emerytalne i inwestycyjne, grupy kapitałowe, spółki akcyjne oraz jednostki
spełniające co najmniej dwa spośród trzech warunków, które są następujące:
- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynoszące co
najmniej 50
- suma aktywów bilansu na koniec roku równa co najmniej 2 500 000 €
(w przeliczeniu na PLN)
- przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych za
poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 5 000 000 € (w przeliczeniu na
PLN)
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – przyjęte przez ustawodawcę
polskiego na skutek procesów harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w 2005 roku –
nieco odmiennie podchodzą do definiowania sprawozdania finansowego, gdyż jest ono
wyodrębniane na płaszczyźnie pojedynczego dokumentu, a zatem można wnioskować,
że w procesie sprawozdawczości finansowej powstaje zbiór sprawozdań finansowych.
Kolejną różnicą jest to, że nazewnictwo stosowane w MSR odnoszące się do sprawozdań
również jest nieco inne. W MSR wymienia się:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu (odpowiednik bilansu)
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za dany okres (odpowiednik rachunku
zysków i strat)
- dodatkowe informacje i objaśnienia
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za dany okres
- sprawozdanie zmian w kapitale własnym na dany okres
Warto zaznaczyć, iż Międzynarodowe Standardy Rachunkowości są prawem
właściwym tylko dla niektórych jednostek, określonych w art. 45. par. 1a-e oraz art. 55
par. 5-7 UoR. MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych wyraźnie zaznacza, że
jednostka nie musi stosować przyjętych w MSR nazw, lecz może posługiwać się innymi
nazwami [art.10 MSR 1]. W przypadku większości wymienionych sprawozdań jednostki
zazwyczaj stosują tradycyjne nazwy, przyjęte w UoR. Jedynie w przypadku sprawozdania
z całkowitych dochodów nie należy stosować dotychczasowego określenia („rachunek
zysków i start”) z uwagi na to, iż sprawozdanie to obejmuje nie tylko przychody i koszty,
ale także inne całkowite dochody. Już na etapie stosowanego nazewnictwa uwidaczniają
się pewne różnice między MSR/MSSF a UoR, dlatego warto zastanowić się nad innymi
podstawowymi różnicami i podobieństwami występującymi w sprawozdaniach
finansowych sporządzanych według UoR i MSR/MSSF .
3. Bilans a sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu
Bilansem nazywane jest zestawienie majątku oraz jego źródeł finansowania,
a dokładnie ich stan na dany dzień roku obrachunkowego. Jest to podstawowy element
rocznego sprawozdania finansowego, charakteryzujący się najbardziej syntetycznym
podejściem. Zadaniem bilansu jest przedstawienie składników majątku i źródeł jego
finansowania w sposób uporządkowany. Nazywany jest sprawozdaniem statycznym,
gdyż przedstawia ujęcie na dany dzień. Można by zatem rzec, że stanowi swoistą
fotografię sytuacji finansowej firmy. MSR 1 dotyczący prezentacji sprawozdań
finansowych nie określa wzoru sprawozdania z sytuacji finansowej ani kolejności, według
której jednostka powinna prezentować poszczególne pozycje w nim zawarte [MSR 1 art.
57]. Ustawodawca zachował nieco odmienne podejście w Ustawie o rachunkowości,
gdyż określił wzór bilansu dość dokładnie w Załączniku nr 1 do ustawy. W MSR przyjęta
została inna nazwa dla bilansu jednak w polskiej praktyce sprawozdawczości często
sprawozdanie z sytuacji finansowej przyjmuje postać zbliżoną do bilansu z UoR.
Ustawa o rachunkowości definiuje bilans jako zestawienie „aktywów i pasywów na
dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy”1. Do aktywów zalicza się majątek
jednostki spełniający pewne warunki. Po pierwsze, dany zasób powinien być
kontrolowany przez jednostkę. Po drugie, powinien powstać w rezultacie przeszłych
zdarzeń. Po trzecie, powinien zapewnić strumień wpływu korzyści ekonomicznych do
jednostki i po czwarte, wartość tego zasobu powinna być wiarygodnie określona. Zatem
jeśli dany przedmiot spełnia te wytyczne powinien zostać zaklasyfikowany do aktywów
danego przedsiębiorstwa. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości nie definiują
pojęcia aktywów natomiast wymieniają minimalny zakres danych jaki powinien zostać
uwzględniony w sprawozdaniu finansowym [art. 54 MSR 1]. Aktywa w bilansie zostały
uszeregowane zgodnie z zasadą rosnącej płynności, a zatem od majątku, który ciężko
upłynnić (wartości niematerialnych i prawnych) do majątku o największej płynności
(gotówki). Jednostki stosujące MSR/MSSF nie muszą stosować się do tej zasady przy
sporządzaniu sprawozdania finansowego. W podjęciu decyzji o zakwalifikowaniu danego
majątku do aktywów może pomóc zamieszczony poniżej schemat (rys. 1).
Rysunek 1. Kwalifikowanie zasobów majątkowych do aktywów
Źródło: opracowanie własne na podstawie Stępień-Andrzejewska, J., Walińska, E. [2014, s. 1081]
1
art.46 ust.1 UoR
Oba akty prawne stosują podział aktywów na trwałe (długoterminowe)
i obrotowe (króterminowe). Aktywa obrotowe to składniki majątku, w stosunku do
których zakłada się, że zostaną zużyte podczas normalnego cyklu operacyjnego
jednostki, są przeznaczone do obrotu bądź ich zużycie nastąpi w ciągu roku
kalendarzowego. W ramach aktywów obrotowych wyróżnia się: zapasy, inwestycje
krótkoterminowe, należności krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe. Obie regulacje podają, że majatek, który nie spełnia definicji aktywów
obrotowych, powinien zostać zakwalifikowany jako aktywa trwałe. Analogicznie do
aktywów obrotowych można zdefiniować aktywa trwałe, a zatem aktywa trwałe to takie,
dla których spodziewa się, że okres ekonomicznej użyteczności wyniesie co najmniej rok
(12 miesięcy) lub dłużej niż normalny cykl obrotowy oraz pozostałe, które nie zostały
zaliczone do aktywów obtotowch. Do aktywów obrotowych należą: wartości
niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe,
inwestycje długotermminowe oraz długotermimnowe rozliczenia międzyokresowe.
Aby przedsiębiorstwo mogło nabyć składniki majątku, musi posiadać źródła na ich
sfinansowanie. Strukturę źródeł finansowania w przedsiębiorstwie ilustrują w bilansie
pasywa. Są one uszeregowane według rosnącej wymagalności, a więc „szybkości
spłaty”. Jednostka może finansować się ze źródeł własnych, czyli kapitału własnego lub/i
ze źródeł obcych, przedstawianych w bilansie jako zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania. Polskie standardy rachunkowości nie definiują bezpośrednio kapitału
własnego, jednak można odnieść się do definicji aktywów netto utożsamianych często
z kapitałem własnym. Przez aktywa netto należy rozumieć aktywa jednostki
pomniejszone o zobowiązania, a zatem będą one odpowiadały wartościowo kapitałowi
własnemu. Podobne podejście można zaobserwować w Międzynarodowych Standardach
Sprawozdawczości Finansowej, według których kapitał własny jest tożsamy z udziałem
w aktywach jednostki pozostałym po wykluczeniu wszystkich jej zobowiązań [Buk 2014].
Zobowiązania definiuje się jako obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie
określonej wartości, powstały w rezultacie przeszłych zdarzeń. Wykonanie świadczenia
powinno prowadzić do wykorzystania już posiadanych bądź przyszłych aktywów
jednostki. [art. 3, ust.1 pkt. 20 UoR]. W obcych źródłach finansowania wyróżnia się także
rezerwy na zobowiązania. Rezerwy to inaczej zobowiązania, których termin
wymagalności bądź kwota nie są pewne lub znane [art. 3 ust. 1 pkt 21 UoR]. MSSF
przyjmuje podobne stanowisko twierdząc, że zobowiązania to „obecny obowiązek
jednostki, powstały na skutek zdarzeń z przeszłości, którego realizacja, według
przewidywań spowoduje z jednostki wypływ zasobów zawierających korzyści
ekonomiczne”.2 Oczywiście nie należy zapominać o ustaleniu wiarygodnej wartości tych
zobowiązań. Jest to warunek konieczny do spełnienia. Z powyższego wynika, że definicje
2
art. 10 MSR 37
aktywów i pasywów dla obu aktów prawnych mają charakter ogólny, określający ich
zasadnicze cechy. Istotna jest treść ekonomiczna, jaką niosą oraz rzeczywistość
gospodarcza tych pozycji, a nie ich forma prawna.
UoR, podobnie jak MSR, wymaga podziału pozycji bilansowych na długoi krótkoterminowe (trwałe i obrotowe). MSR dopuszczają także prezentację mieszaną,
polegającą na tym, że część aktywów i zobowiązań wykazuje się w podziale na długoi krótkoterminowe, zaś pozostałe pozycje według kryterium płynności. Rozwiązanie to
można stosować, gdy działalność operacyjna jednostki jest zróżnicowana. Należy jednak
pamiętać, że możliwe jest to pod warunkiem, iż wybrany sposób prezentacji dostarczy
więcej wiarygodnych oraz przydatnych informacji. Ujmowane w bilansie składniki
aktywów wycenia się w wartościach netto. Oznacza to, że powinny zostać pomniejszone
o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy aktualizujące [art. 46
ust. 2 UoR]. Polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości wymagają również
podziału zobowiązań na długo- oraz krótkoterminowe. Ciekawą informacją jest to, iż
zgodnie z IV Dyrektywą Unii Europejskiej dopuszcza się w Państwach Członkowskich
jeden (dwustronny) lub dwa układy bilansu (dwustronny i jednostronny). Układ
jednostronny jest rzadko spotykany w polskiej praktyce rachunkowości, gdyż nie jest
dopuszczony przez UoR, której podlega znaczna większość podmiotów gospodarczych.
W jednostronnym, inaczej drabinkowym, układzie bilansu pozycje aktywów i pasywów
wykazywane są w jednej kolumnie. Na pierwszych pozycjach przedstawia się aktywa
uporządkowane według rosnącej płynności finansowej, później pasywa uporządkowane
według malejącej wymagalności. Odrębnie wyróżnia się nadwyżkę (lub niedobór)
aktywów obrotowych netto oraz sumę aktywów pomniejszoną o zobowiązania bieżące.
Układ dwustronny (tradycyjny)
Układ jednostronny (drabinkowy)
BILANS
BILANS
AKTYWA
PASYWA
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa trwałe
Kapitał własny
Zobowiązania krótkoterminowe
Aktywa obrotowe
Zobowiązania
i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kapitał własny
Rysunek 3. Schemat ustalania wyniku finansowego
Źródło: Buk, H. [2014, s. 136]
4. Rachunek zysków i strat a sprawozdanie z całkowitych dochodów
Głównym celem rachunku zysków i strat czy też jego odpowiednika w MSR,
sprawozdania z całkowitych dochodów, jest rozpoznanie wyniku netto uzyskanego w
ciągu trwania roku obrotowego (bądź innym przyjętym okresie). Zarówno rachunek
zysków i strat jak i sprawozdanie z całkowitych dochodów stanowi sprawozdanie
dynamiczne, gdyż tworzone jest za dany okres. Wynik finansowy ustalony na podstawie
zestawienia przychodów i kosztów z różnych rodzajów działalności - jakim jest rachunek
zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) – wykazywany jest w bilansie
(sprawozdaniu z sytuacji finansowej) jako element kapitału własnego. Należałoby więc
zastanowić się nad tym czym dokładnie są przychody, a czym są koszty? Ustawa
o rachunkowości, podobnie jak MSR definiuje przychody i zyski jako
uprawdopodobnione powstanie korzyści ekonomicznych w okresie sprawozdawczym,
a wartość tych korzyści powinna być wiarygodnie określona. Przychody i zyski przyjmują
formę zwiększenia wartości aktywów lub zmniejszenia wartości zobowiązań.
W rezultacie ma to doprowadzić do wzrostu kapitału własnego albo zmniejszenia
niedoboru, lecz w inny sposób niż wniesienie środków przez właścicieli bądź
udziałowców [art. 3 ust. 1 pkt 30 UoR]. O problematyce przychodów dogłębnie traktuje
MSR 18 „Przychody”. Warto jednak zauważyć, że w MSR często pojawia się pojęcie
dochodu, w tym przypadku tożsame z pojęciem przychodu wg UoR. Jako koszty i straty
definiuje się uprawdopodobnione zmniejszenie korzyści ekonomicznych występujące
w okresie sprawozdawczym. Ich wartość również powinna być wiarygodnie określona.
Zmniejszenie korzyści ekonomicznych przyjmuje postać zmniejszenia wartości aktywów
lub zwiększenia wartości zobowiązań i prowadzi do zmniejszenia wartości kapitału
własnego bądź zwiększa jego niedobór, lecz w sposób odmienny od wycofania środków
przez właścicieli lub udziałowców.
Wiedząc czym są przychody i koszty należałoby zastanowić się nad strukturą
rachunku zysków i strat. Składowymi, niezbędnymi do wyliczenia wyniku finansowego
netto z działalności jednostki, są elementy przedstawione na poniższej ilustracji (rys. 3).
Podstawowej
Wynik z działalności operacyjnej
Pozostałej
+/Wynik z działalności finansowej
+/Wynik operacji nadzwyczajnych
+/Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
=
Wynik finansowy netto
Rysunek 3. Schemat ustalania wyniku finansowego
Źródło: Buk, H. [2014, s. 136]
Podstawowa działalność operacyjna, to działalność, w ramach której została
powołana do funkcjonowania dana jednostka. Działalność ta powinna odbywać się
w sposób systematyczny, ciągły. Rodzaj działalności, powinien być zawarty
w dokumencie na mocy, którego powstał dany podmiot gospodarczy (umowie bądź
statucie). Przykładowe rodzaje działalności to: produkcyjna, usługowa, handlowa,
budowlana itp. Działalność podstawowa może też przyjmować postać mieszaną, np.
handlowo-usługową. Wynik z takiej działalności (działalności operacyjnej) to różnica
między przychodami netto osiągniętymi ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów
a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów. Jako przychody netto należy
uwzględnić wszelkiego rodzaju dotacje, rabaty, opusty cenowe, inne zwiększenia bądź
zmniejszenia. Przychody ujmowane są w kwocie pomniejszonej o wartość podatku od
towarów i usług (VAT), stąd ich nazwa – przychody netto. Koszty ujmowane w rachunku
zysków i strat wycenia się po ich koszcie wytworzenia, cenie nabycia lub cenie zakupu,
a następnie ustalona wartość jest powiększana o całość poniesionych od początku roku
obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, materiałów i towarów
[art. 42 ust. 2 UoR].
Pozostałą działalność operacyjna można określić jako działalność towarzyszącą
działalności podstawowej. W poczet pozostałej działalności zalicza się operacje
wspomagające działalność podstawową, czyli takie, których występowanie nie jest
systematyczne i charakteryzuje się większą przypadkowością oraz nieprzewidywalnością.
Zdarzenia ujmowane jako pozostała działalność operacyjna nie są bezpośrednio
związane z zadeklarowaną przez podmiot działalnością podstawową, natomiast są
konsekwencją jej prowadzenia. Do takich zdarzeń zalicza się m. in. sprzedaż, likwidację
lub nabycie niefinansowych aktywów trwałych, kary, grzywny zarówno zapłacone jak i
otrzymane, odszkodowania i darowizny oraz aktualizację rzeczowych składników
aktywów. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej jest różnicą pozostałych
przychodów operacyjnych oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Działalność finansowa, jak sama nazwa wskazuje, związana jest z finansowaniem
działalności, czyli pozyskaniem kapitału i jego obsługą, a także obrotem, lokowaniem
i utrzymywaniem aktywów finansowych i pozostałych inwestycji. Na wynik operacji
finansowych składają się przychody finansowe pomniejszone o koszty finansowe.
Przykładami przychodów finansowych są otrzymane odsetki, dywidendy (udziały
zyskach), zyski ze zbycia inwestycji w aktywów finansowych i innych inwestycji, dodatnie
różnice kursowe oraz dodatnia aktualizacja wartości inwestycji (z wyjątkiem inwestycji
w wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości). Do kosztów finansowych zalicza
się m. in. stratę ze zbycia inwestycji w aktywa finansowe, zapłacone odsetki oraz ujemną
aktualizację wartości inwestycji i ujemne różnice kursowe.
Jako wynik z operacji nadzwyczajnych określa się różnicę pomiędzy zyskami
nadzwyczajnymi oraz stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne nie stanowią
normalnej działalności gospodarczej, są one skutkiem zdarzeń nie możliwych do
przewidzenia i nie zależnych od woli jednostki. Najczęściej jako zdarzenia nadzwyczajne
wymienia się zjawiska przyrodnicze oraz różnego rodzaju kataklizmy.
Rachunek zysków i strat posiada określony przez ustawodawcę wzór. Można go
znaleźć w Załączniku nr 1 do UoR. Warto także zaznaczyć, że może być on sporządzony
w jednym z dwóch wariantów: rodzajowym lub funkcjonalno-kalkulacyjnym. Różnica
między nimi widoczna jest na poziomie podstawowej działalności operacyjnej. W
wariancie kalkulacyjnym od przychodów netto ze sprzedaży odejmowane są koszty
pogrupowane według miejsca ich powstawania (koszty wytworzenia wyrobów
sprzedanych, koszty ogólnego zarządu oraz koszty sprzedaży), natomiast w wariancie
rodzajowym przychody netto ze sprzedaży pomniejszane są o koszty sklasyfikowane
według rodzaju (amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty,
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty
rodzajowe).
Sprawozdanie z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 1 może być prezentowane
także w dwóch wariantach. Pierwszym z ich jest pojedyncze sprawozdanie z całkowitych
dochodów. Druga opcja to prezentacja dwóch sprawozdań, z czego jedno będzie
przedstawiało składniki wyniku jednostki, zaś drugie rozpoczęte wynikiem przedstawi
składniki pozostałych całkowitych dochodów. Pierwsze z nich często bywa utożsamiane
z rachunkiem zysków i strat, a zatem należy wnioskować, iż sprawozdanie z całkowitych
dochodów zgodne z MSR jest w swym zakresie obszerniejsze niż rachunek zysków i strat
regulowany Ustawą. Skoro rachunek zysków i strat zawiera się w pierwszej części
sprawozdania z całkowitych dochodów, co wykazywane jest w drugiej części jako
pozostałe (inne) dochody całkowite? Składnikami innych całkowitych dochodów są
przychody lub koszty rozliczane bezpośrednio z kapitałem własnym. Jednostka jest
zobowiązana wykazać wszelkie zmiany zachodzące w kapitale własnym z tytułu
transakcji gospodarczej z wyjątkiem transakcji z udziałowcami. Różnica polega na tym, że
zgodnie z rozwiązaniami UoR w rachunku zysków i strat wykazane są jedynie skutki
transakcji rozliczanych bezpośrednio z wynikiem finansowym, natomiast według MSSF 1
sprawozdanie z całkowitych dochodów rozszerzone jest o część, w której jako inne
całkowite dochody wykazane są zyski i straty rozliczane z kapitałem z aktualizacji
wyceny. Rozwiązanie zastosowane w MSR bardziej odpowiada zapotrzebowaniom
prospektywnym.
W MSR 1 stwierdza się iż podstawowymi pozycjami jakie powinny się znaleźć
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów są:
- przychody,
- koszty finansowe,
- udziały w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych
przedsięwzięć (jeśli występują) zgodnie z metodą praw własności
- zysk lub starta przed opodatkowaniem
- obciążenia z tytułu podatków
- zysk lub strata
Z powyższego można wnioskować, że MSR nie regulują tak szczegółowo zakresu
zawartego w rachunku zysków i strat jak Ustawa o rachunkowości. Oczywiście jednostka
ma prawo dodać inne pozycje, jeśli taki sposób prezentacji będzie potrzebny do
przedstawienia wiernego i rzetelnego obrazu jednostki. Różnicą jest to, że według MSSF
nie wykazuje się zdarzeń nadzwyczajnych. Jednak zgodnie z MSSF 5 należy ujawnić
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zysk lub stratę netto z działalności zaniechanej
(w rozbiciu na przychody i koszty – rys. 4). Jako działalność zaniechaną należy rozumieć
element jednostki gospodarczej, który zbyto lub zakwalifikowano jako przeznaczony do
zbycia i można go wyodrębnić w ramach jednostki.
5. Informacja dodatkowa (dodatkowe informacje i objaśnienia)
Informacja dodatkowa stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego.
Często zajmuje najobszerniejszą część sprawozdania. Bywa także niedoceniana przez
użytkowników sprawozdań, a przez sporządzających traktowana jako „niepotrzebny
zbiór zestawień wymagający znacznych nakładów pracy”3. Trafne zdaje się tu być
powiedzenie ludowe, iż pozory mylą. Informacja dodatkowa stanowi bogaty zbiór
informacji odnoszących się do przyjętych założeń, zastosowanych metod wyceny, które
mają wpływ na wartości wykazywane w bilansie czy rachunku zysków i strat.
Informacja dodatkowa jest bardzo ważnym elementem sprawozdania finansowego,
gdyż
pozwala
na
lepszej
zrozumienie
treści
informacji
zawartych
w pozostałych elementach sprawozdania. Jest swoistym kluczem do interpretacji
danych, często wyjaśnia ich istnienie, ujęcie czy też dlaczego w takie a nie innej kwocie
dany składnik został ujęty. Ma to także ułatwić uporządkowany charakter not
zawartych w tej części sprawozdania. Informację dodatkową podzielono na dwie części:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Rysunek 4. Podział kosztów i przychodów w ramach dokonań podmiotu w ciągu okresu
sprawozdawczego
Źródło: Walińska [2006, s. 208]
3
Olchowicz, Tłaczała [2009]
W pierwszej z nich powinny zostać zawarte elementarne dane o jednostce, która
sporządziła to sprawozdanie, takie jak : nazwa, siedziba, czas trwania działalności
jednostki jeśli jest określony. Dodatkowo według MSR jednostka powinna poinformować
jaką walutę przyjęła jako walutę sprawozdawczą oraz określić poziom szczegółowości
zaokrągleń przyjętych w sprawozdaniu (do milionów bądź tysięcy). Polskie
ustawodawstwo przyjmuje, iż jednostka może dokonywać zaokrągleń jedynie do tysięcy
złotych. Wprowadzenie powinno także zawierać okres, za który sprawozdanie zostało
sporządzone, informację o kontynuacji działania jednostki lub przesłankach
zagrażających kontynuacji, jeśli takie występują. Jednostki są zobowiązane do
przedstawienia przyjętej polityki rachunkowości. Ma to szczególne znaczenie dla
użytkowników sprawozdań finansowych, gdyż dzięki temu mogą uzyskać lepszą
orientację w rozwiązaniach jakie zostały przyjęte podczas konstruowania sprawozdania.
Szczególnie dużą wagę przywiązuje do tego MSR 1, który podkreśla, że ujawnienie
polityki rachunkowości decyduje o przydatności sprawozdania finansowego dla jego
użytkowników.
Druga część informacji dodatkowej zawiera szczegółowy opis pozycji ujętych
w sposób syntetyczny w bilansie i rachunku zysków i strat. W dodatkowych informacjach
i objaśnieniach należy przedstawić dokładniej zmiany, które zaszły w poszczególnych
grupach rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Obowiązkowe jest także podanie wartości gruntów użytkowanych wieczyście, których
jednostka nie amortyzuje. Ujawnia się także koszty wytworzenia środków trwałych w
budowie. Dodatkowo powinny być zawarte przyczyny, z powodu których dokonano
odpisów aktualizujących wartość należności, środków trwałych czy też zapasów.
Podobnie należy postąpić z rezerwami - opisać powstałe zmiany oraz co je
spowodowało. Wymienione powyżej elementy stanowią tylko niewielką część spośród
informacji wymaganych w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Dokładny katalog
przedstawiony został w UoR. Również MSR 1 podaje co powinno znaleźć się w notach
dodatkowych.
6. Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych to zestawienie strumieni wpływów i wydatków
gotówkowych w jednostce. Wpływem nazywamy napływ do jednostki zasobów
pieniężnych, natomiast wydatkiem nazywamy wypływ zasobów pieniężnych z jednostki.
Celem rachunku przepływów pieniężnych jest ukazanie rzeczywistych przepływów
gotówki oraz dostarczenie użytkownikom sprawozdań finansowych danych
umożliwiających ocenę zdolności do generowania dodatnich przepływów pieniężnych
przez jednostkę. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest na podstawie
metody kasowej, stanowiącej przeciwieństwo do metody memoriałowej. Wpływy i
wydatki nie są równoznaczne z przychodami i kosztami, ponieważ dane zdarzenie może
zostać zakwalifikowane jako przychód lub koszt, mimo iż nie nastąpił żaden przepływ
gotówki.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest w podziale na 3 rodzaje
działalności: działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Taki podział ma pozwolić
ocenić, który rodzaj działalności generuje środki pieniężne, a który je pochłania.
Pierwsza z nich, działalność operacyjna, dotyczy podstawowej działalności jednostki.
Zaliczane są do niej także inne rodzaje działalności, które nie zostały zaliczone
do działalności inwestycyjnej czy finansowej. Istnieją dwa dopuszczone przez
ustawodawcę sposoby sporządzania przepływów z działalności operacyjnej jednostki:
metoda bezpośrednia oraz metoda pośrednia. W metodzie bezpośredniej ujmuje się
wpływy i wydatki zaliczone w poczet działalności operacyjnej, natomiast w metodzie
pośredniej wychodzi się od wyniku finansowego netto, ustalonego przy sporządzaniu
rachunku zysków i strat, a następnie dokonuje się korekt o przychody i koszty,
niepowodujące przepływu środków pieniężnych . W MSR 7, traktującym o rachunku
przepływów pieniężnych zalecana jest metoda bezpośrednia, gdyż dostarcza informacji
niezbędnych do prognozowania przyszłych przepływów gotówki. Inaczej ma się sprawa
w przedsiębiorstwach stosujących UoR, gdyż zdecydowanie częściej sporządzają one
rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Działalność inwestycyjna opiera się na nabywaniu i zbywaniu aktywów trwałych
oraz krótkoterminowych aktywów finansowych. Są z nią także związane wszelkie
pieniężne korzyści i koszty inwestycyjne.
Jako działalność finansową należy rozumieć pozyskiwanie lub utratę źródeł
finansowania, czyli zmiany w wysokości i strukturze kapitału własnego oraz zadłużenia
danej jednostki [Turyna, 2008].
Istotną kwestią może okazać się prezentowanie transakcji niepieniężnych
(bezgotówkowych) w rachunku zysków i strat. UoR nie określa, w jaki sposób należy
przedstawiać tego typu transakcje. MSR 7 twierdzi, że należy wyłączyć je ze
sprawozdania, lecz należy umieści o nich odpowiednią notę w informacjach
dodatkowych. Obowiązkowe jest podanie wartości środków pieniężnych, których
możliwość dysponowania jest ograniczona. Przykładem takich środków są
zabezpieczenia transakcji oraz środki zablokowane jako zabezpieczenie transakcji
uzyskanych kredytów [Świderska, Więcław, 2006]. W Krajowym Standardzie
Rachunkowości, KSR 1, podaje się, że jednostka powinna wykazać środki pieniężne
o ograniczonej możliwości dysponowania w okresie co najmniej 3 miesięcy.
7. Zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w kapitale własnym
Jako cel zestawienia zmian w kapitale własnym przypisuje się dostarczenie
użytkownikom sprawozdań finansowych informacji na temat zmian w poszczególnych
składnikach kapitału (funduszu) własnego oraz przychodach i kosztach, które zostały
bezpośrednio odniesione na kapitał (fundusz) własny, z pominięciem rachunku zysków i
strat. Ustawa o rachunkowości określa ogólny zakres informacji, które powinny zostać
zamieszczone w zestawieniu zmian w kapitale własnym we wzorze tego zestawienia
zamieszczonym z Załączniku nr 1 do ustawy. Także MSR 1 (par. 96-101) oraz załącznik
do MSR 1 określają minimalny obszar informacji sprawozdawczych jakie powinny się
znaleźć w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym.
Podstawowe różnice między sprawozdaniem finansowym sporządzonym według
Ustawy o rachunkowości a według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
zebrano w poniższej tabeli.
Tabela 4. Różnice występujące w sprawozdaniach sporządzanych zgodnie z Ustawą
o rachunkowości a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Przedmiot różnicy
MSR
UoR
Struktura poszczególnych części
sprawozdania określona z góry
Forma prezentacji
Zdefiniowany minimalny zakres
w załącznikach do UoR przy czym
sprawozdania
informacyjny w stosunku do każdej
możliwa jest bardziej szczegółowa
finansowego
części sprawozdania
prezentacja danych niż
w załącznikach
Waluta
Sporządzenie sprawozdania
Sporządzenie sprawozdania
sprawozdawczości
w walucie funkcjonalnej
w walucie krajowej
finansowej
Prezentacja pozycji
bilansowych metodą
Dozwolona
Niedozwolona
opartą na płynności
Wymagana jest prezentacja
sprawozdania z całkowitych
Ustawa nie przewiduje
dochodów, składającego się rachunku
z całkowitych dochodów. Jednostki
zysków i strat oraz pozostałe składniki
sporządzają jedynie rachunek zysków i
całkowitego dochodu. MSR 1
Sposób prezentacji
strat, zaś przychody i koszty
dopuszcza dwie metody prezentacji
rachunku wyników
ujmowane bezpośrednio w kapitale
tego sprawozdania, w formie
własnym prezentowane są
pojedynczego sprawozdania lub
w sprawozdaniu ze zmian w kapitale
złożonego z dwóch elementów
własnym
(rachunku zysków i start oraz
sprawozdania z całkowitego dochodu)
Klasyfikowanie zdarzeń
do kategorii zdarzeń
Niedozwolone
Dozwolone
nadzwyczajnych
Wymóg sporządzania
zestawienia zmian w
Wymagane tylko dla podmiotów
Wymagane dla wszystkich jednostek
kapitale własnym oraz
podlegających obowiązkowi badania
(zgodnie z MSR 1 oraz MSR 7)
rachunku przepływów
i ogłaszania sprawozdań finansowych
pieniężnych
Wymóg sporządzania
sprawozdania zarządu
Obowiązkowo, lecz nie jest częścią
Fakultatywnie zgodnie z MSR 1
z działalności jednostki
sprawozdania finansowego
Wymóg określenia
sposobu tworzenia
szacunków
Publikacja
skonsolidowanego
i jednostkowego
sprawozdania
Wymagane zgodnie z MSR 1
Brak obowiązku jednak
z uwzględnieniem KSR 7
Sprawozdanie jednostkowe nie może
być publikowane wcześniej niż
sprawozdanie skonsolidowane
Brak specyficznych wymogów w tym
zakresie. W praktyce publikowanie
sprawozdań jednostkowych przed
publikacją sprawozdań
skonsolidowanych jest możliwe
Źródło: opracowanie własne na podstawie Hołda A. [2013, s. 357-361] oraz „Idealnie dopasowany praktyczny
przewodnik po MSSF” [2015, s. 40-42]
8. Wnioski
Poprzez skonfrontowanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego
ukazano podobieństwa i różnice istniejące między sprawozdaniem finansowym zgodnym
z regulacjami Ustawy o rachunkowości a regulacjami Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości. Przyjęcie międzynarodowych regulacji może ułatwić dostęp do kapitału
zagranicznych inwestorów, którym zasady sporządzania według MSR są lepiej znane
i bardziej zrozumiałe. Jednak w przypadku porównywania spółek, które sporządzają
swoje sprawozdania finansowe według odmiennych aktów prawnych warto uwzględnić
ten fakt przy ocenie wybranych spółek. Główne różnice między Ustawą a MSR występują
w obszarze ujmowania i wyceny poszczególnych składników sprawozdania finansowego.
Ich znajomość może znacznie ułatwić podjęcie dobrej decyzji inwestycyjnej.
Literatura
1. Buk, H., 2014, Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
2. Deloitte Polska, 2015, Idealnie dopasowany praktyczny przewodnik po MSSF,
Wydawnictwo Infor Biznes, Warszawa
3. Hołda, A., 2013, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wydawnictwo
C.H.Beck, Warszawa
4. Olchowicz, I., Tłaczała, A., 2009, Sprawozdawczość finansowa według krajowych
i międzynarodowtch standardów: MSSF, US GAAP, polskie ustawodawstwo, Difin,
Warszawa
5. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące
określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
6. Stępień-Andrzejewska, J., Walińska, E., 2014, Podstawowe składniki sprawozdania
finansowego – bilans oraz rachunek zysków i strat, w: Walińska, E. (red.),
Rachunkowość: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer
business, Warszawa
7. Świderska, G. K., Więcław, W., 2006, Sprawozdanie finansowe bez tajemnic:
Rachunkowość finansowa w praktyce, Difin, Warszawa
8. Turyna, J., 2008, Rachunkowość finansowa, C.H.Beck, Warszawa
9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami, Dz. U.
1994 nr 121 poz. 59; Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100
10. Walińska, E., 2006, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady
pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków
Katarzyna Sagan
Koło Naukowe Rewizji Finansowej „Audyt”
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
CHARAKTERYSTYKA I ZASADY EWIDENCJI NA KONCIE „RACHUNEK BIEŻĄCY”
W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
1. Wstęp
Ewidencja przepływu pieniądza w państwowych jednostkach budżetowych jest
zdecydowanie bardziej sformalizowana niż w zwykłym przedsiębiorstwie. Sprzyja to
jednak utrzymaniu porządku i rozliczaniu każdej części działalności osobno. Powodem
takiego rozdziału jest fakt, że jednostki budżetowe nie finansują się same. W składanym
sprawozdaniu RB-23 o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek
budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych1, muszą wykazywać oddzielnie
wartość dochodów, wydatków oraz wydatków, które nie wygasły z upływem roku
budżetowego2. Do tego wymagana jest przejrzysta ewidencja na tych kontach. Odnosząc
się do tego możemy wyszczególnić konto 130, wraz z subkontem dochodów oraz
subkontem wydatków, a także konto nr. 139 Inne rachunki bankowe.
2. Subkonto wydatków
a) Środki na rachunku
Na początku każdego roku kalendarzowego wszystkim państwowym jednostkom
gospodarczym zostają przydzielone przez dysponenta wyższego stopnia środki na
całoroczną działalność. Suma ta określana jest najczęściej na podstawie sprawozdań za
poprzednie lata, których analiza pomaga w oszacowaniu zapotrzebowania jednostki w
kapitał oraz planów jednostki odnośnie wartości przyszłych dochodów i wydatków, które
zostają opracowane w projekcie planów finansowych3. Do 25 dnia października jednostki
budżetowe dostają informację od dysponentów części budżetowych o kwotach
przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej. Zawiera ona wartości
planowanych dochodów i wydatków (w tym wynagrodzeń)4. Późniejszego
uszczegółowienia i podziału środków na poszczególne części, działy, rozdziały oraz
paragrafy dokonuje kierownik jednostki budżetowej tworząc projekt planu finansowego
1
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,16,194,2568,,,rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia16012014-r-w-sprawie.html; odczyt: 23.03.2015r.
2
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
załącznik nr 1
3
Pod red. A. Stabryły, T. Małkusa, Strategie rozwoju organizacji, Mfiles.pl, Kraków 2012, str. 175
4
Art. 143, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240
na następny rok budżetowy. Tak przygotowany projekt planu wymaga jeszcze
zatwierdzenia przez Ministra Finansów5.
b) Finansowanie z obcych źródeł
Jednostka budżetowa wszystkie swoje wydatki finansuje ze środków przekazanych
na ten cel od dysponenta wyższego stopnia. Jednak może ona skorzystać
z tymczasowego finansowania swojej działalności ze środków obcych. Sytuacja taka
może mieć miejsce w przypadku chwilowego braku środków pieniężnych na rachunku
bieżącym jednostki. Istotnym obostrzeniem jest, że wartość zaciągniętych zobowiązań
nie może być wyższa niż wysokość wydatków zatwierdzonych w planie6.
c) Paragrafy
Bardzo ważną kwestią powiązaną z wydatkami jednostki budżetowej są paragrafy.
Paragrafy wydatków informują o przeznaczeniu wydatków budżetowych. Wskazują one
jaka kwota może zostać wydana na daną dziedzinę. Istotne w tym względzie jest, że
paragrafy określają kwoty netto maksymalnych wydatków na daną działalność 7. Jest to
ważna informacja wpływająca na zarządzania wydatkami. Odnosząc się do zasady
dyscypliny budżetowej wydatki w obrębie konkretnych paragrafów lub ich grup nie
mogą być wyższe niż określone w planie. W przeciwnym razie można mówić
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Dokonanie nadmiernego wydatku, czyli
przekroczenie zasad dotyczących limitów na konkretne wydatki jest uznawane jako
jedna z form naruszenia upoważnień wskazanych w ustawie o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych8.
Rachunek bieżący jednostki, czyli konto 130 składa się z dwóch subkont
prowadzonych oddzielnie. W rachunkowości jednostek budżetowych bardzo ważnym
punktem jest nie mieszanie zapisów dotyczących wydatków oraz dochodów
budżetowych. W tym przypadku zajmujemy się analizą wydatków budżetowych. Przykład
dotyczący wydatku budżetowego został przedstawiony na rysunku nr 1. Zostały
uwzględnione omawiane kwestie, czyli wysokość limitu na paragrafach oraz dostępne
środki na subkoncie wydatków.
5
Chrząszcz K., Zasady funkcjonowania jednostki budżetowej, BDO 2007
Pod red. T. Kiziukiewicz, Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa
2004, str. 194
7
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=544B6720, odczyt 28.03.2015r.
8
Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z
dnia 10 października 2013r. sygn. Skt BDF1/4900/44/49/13/RWPD-42380
6
Rysunek 1. Księgowanie kosztów w jednostce budżetowej
Źródło: opracowanie własne
d) Ewidencja kosztów
Analizując księgowania przedstawione na rysunku nr 1 warto zwrócić uwagę na
operację nr 3, czyli księgowanie kosztów. W przypadku jednostek budżetowych
dozwolone jest stosowanie zarówno kont zespołu „4” jak i „5”, jednak w znacznej
większości wykorzystywany jest tylko zespół 4 czyli „Koszty według rodzajów i ich
rozliczenie”. W związku z tym jednostki najczęściej decydują się na ustalanie wyniku
finansowego według wariantu porównawczego rachunku zysków i strat. Koszty
księgowane są na kontach układu kalkulacyjnego tylko wtedy, gdy dla poszczególnych
działalności występuje konieczność podziału kosztów na bezpośrednie i pośrednie.
Wykonuje się to w celu poprawnego ustalania kosztu wytworzenia produktów 9.
e) Zasada czystości obrotów
Na subkoncie wydatków konta 130 obowiązuje zasada zachowania czystości
obrotów. Oznacza to, że w przypadku zapisów błędnych, zwrotów, nadpłat czy korekt
wprowadza się techniczny zapis ujemny10. Techniczny zapis ujemny to potocznie znane
storno czerwone. Oznacza ono doksięgowanie po obydwu stronach konta 130 ujemnej
kwoty. Polega to na dostosowaniu księgowych wartości wpływów i wypływów
z rachunku jednostki do tych faktycznie wykonanych, aby nie dochodziło do sfałszowania
9
http://www.e-podatnik.pl/
artykul/doradca_podatnika/3402/Zamkniecie_ksiag_rachunkowych_w_jednostkach_budzetowych.html
10
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 10721
danych odnośnie kasowego ujęcia wpływów i wydatków. Dzięki tej operacji wcześniej
popełniony błąd zostaje skorygowany przy jednoczesnym braku wpływu na wielkość
salda tego konta11. Techniczny zapis ujemny został przedstawiony na rysunku nr 2.
Rysunek 2. Techniczny zapis ujemny
Rysunek 2 odnosi się do rysunku nr 1, gdzie został określony limit na paragrafie
krajowych podróży służbowych. Analizując wyżej zamieszczony rysunek można
zauważyć, że zwrot niewykorzystanych środków przez pracownika oznacza wpływ na
rachunek bankowy. Błędem byłoby uznanie tego jako dochód, ponieważ nie są to
dodatkowe pieniądze. W takim wypadku należy zastosować techniczny zapis ujemny,
aby została zachowana zasada czystości obrotów.
3. Subkonto dochodów
a) Wstęp
Drugie z subkont rachunku bieżącego państwowej jednostki budżetowej
prowadzone jest w celu wydzielenia wszystkich dochodów. Dzieje się tak z konieczności
odprowadzania do budżetu państwa wszystkich zgromadzonych dochodów. W związku
z realizowaną przez jednostki budżetowe zasadą finansowania brutto nie mogą one
realizować wydatków budżetowych z osiągniętych przez siebie środków. Wszystkie
zgromadzone przez jednostkę dochody muszą zostać przekazane do budżetu, od którego
też dostaje ona środki na realizację wszystkich swoich wydatków. Odnosząc się do tego
równowaga pomiędzy dochodami i wydatkami zachodzi dopiero na poziomie budżetu12.
11
http://www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,267,0,1920,techniczny-zapis-ujemny-nakoncie-130.html, odczyt: 30.03.2015r.
12
Pod red. T. Kiziukiewicz, Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa
2004, str. 192
b) Pojęcie dochodu
Do dochodów przyjmowanych na rachunek bieżący jednostki zalicza się wszystkie
wpłaty na rachunek oprócz zwrotów dotyczących wydatków z obecnego roku
budżetowego, a także dokonanych przez dysponentów niższego stopnia zwrotów
niewykorzystanych środków, które wcześniej były przekazane na realizację ich wydatków.
Dokładniej na rachunku dochodów gromadzi się wpływy między innymi z tytułu:
spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, odszkodowań, opłat za udostępnienie
dokumentacji przetargowej, wydawanych świadectw i certyfikatów, a także za usługi
sprawdzania kwalifikacji. Jednostki budżetowe mogą gromadzić dochody także
z działalności wykraczającej poza jej zakres działalności podstawowej, najczęściej z tytułu
świadczonych usług, np. szkoleniowych itp. Odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie
młodzieży w bursach i internatach ponoszone przez rodziców bądź uczniów również są
ewidencjonowane na tym koncie13.
c) Dochody przypisane i nieprzypisane
Wpływy na rachunek bankowy można podzielić według tej kategorii na dochody
przypisane i nieprzypisane. Dochód przypisany, inaczej zwany naliczony jest to dochód
planowany, który ewidencjonuje się na koncie „Należności z tytułu dochodów
budżetowych”. Dochody przypisane zawsze księgowane są na podstawie faktur,
rachunków lub decyzji14.
Za dochód nieprzypisany, uznaje się taki dochód, który nie został wcześniej
naliczony. W związku z tym zostaje on zaewidencjonowany dopiero w momencie
wpływu środków na rachunek bankowy lub do kasy. Przykładem dochodu
nieprzypisanego są odsetki od rachunku oszczędnościowego dopisane do salda
rachunku, gdyż nie znamy ich wysokości wcześniej oraz nie są one poprzedzone żadnym
dokumentem aż do momentu ewidencji na wyciągu z rachunku bankowego15.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że akty prawne16 na których opieram swój referat
nie definiują, ani nawet nie wprowadzają podziału na dochody przypisane
i nieprzypisane. Księgowanie przykładowych operacji dotyczących dochodów
przypisanych i nieprzypisanych zostały przedstawione na rysunku nr 3.
13 Art. 11a Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240
14
http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/387798,Przypisane-i-nieprzypisane-dochody-budzetowe.html
15
http://finansepubliczne.bdo.pl/biuletyn/86/rachunkowosc-budzetowa-bez-tajemnic/odsetki-narachunku-bankowym-jednostki-budzetowej.html, odczyt: 10.04.2015r.
16
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240; Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Rysunek 3. Księgowanie dochodów przypisanych i nieprzypisanych
Źródło własne na podstawie: http://www.ekspertbeck.pl/ewidencja-dochodow-uzyskanych-przez-jst-ztytulu-realizacji-zleconego-zadania-rzadowego/
Na rysunku nr 3 została przedstawiona ewidencja księgowa dochodów
przykładowych operacji. Punkt 1 i 2 odnoszą się do dochodu przypisanego (stała usługa
wynajmu lokalu), a punkt 3 do nieprzypisanego (dopisanie odsetek do rachunku
bankowego). W przypadku dochodu przypisanego najpierw na podstawie dokumentu
księgowego ma miejsce naliczenie należności z tytułu dochodów budżetowych
i odniesienie tego na jedno z kont przychodów zespołu 7. Dopiero w następnej operacji,
po otrzymaniu faktycznego przelewu księgowany jest wpływ dochodu i rozliczenie
należności. W przypadku dochodów nieprzypisanych ewidencja nie przebiega przez
konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Wpływ dochodu na rachunek
bankowy odnoszony jest bezpośrednio na odpowiednie konto przychodów.
d) Przeksięgowanie dochodów
Godne uwagi na powyższym rysunku jest również księgowanie nr 4 i 5. Zgodnie
z Ustawą o finansach publicznych jednostka budżetowa odprowadza na rachunek
budżetu państwa pobrane dochody. Państwowe jednostki budżetowe sporządzają
narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego sprawozdanie Rb-27 „Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów budżetowych”17. Czynność ta wykonywana jest najczęściej
co miesiąc. Po sporządzeniu sprawozdania następuje przelanie dochodów budżetowych
w nim wykazanych. Całkowita kwota dochodów uzyskanych przez jednostkę musi zostać
przelana na rachunek urzędu skarbowego, dlatego wraz ze złożeniem sprawozdania
17
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
§18
zamykającego rok budżetowy należy przelać całość środków pozostających na subkoncie
dochodów rachunku bankowego, aby konto to nie wykazywało salda.
4. Podsumowanie
Podsumowując, zasada działania konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” oraz
ewidencja księgowa na nim jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż w przypadku
przedsiębiorstwa. Księgowanie na tym koncie podlega ściśle określonym zasadom,
a główną z nich jest fakt, że to wyciąg bankowy stanowi podstawę do księgowania na
tym koncie. W związku z tym zapisy nie mogą się między sobą różnić. Cała ewidencja
księgowa jednostki budżetowej musi być dokładnie prowadzona. Pomimo tego, że
jednostka działa samodzielnie, to finansowo w pełni jest uzależniona od budżetu
państwa. Państwowe jednostki budżetowe realizują zasadę finansowania brutto,
w związku z tym nie mogą mieszać środków na wydatki otrzymanych od budżetu
z dochodami własnymi, które muszą zwrócić do budżetu państwa. Tak restrykcyjne
wytyczne dotyczą tylko konta 130 „Rachunek bieżący”. Warto wspomnieć, że jednostki
mogą posiadać inne rachunki, np. rachunek pomocniczy na wydatki niewygasające.
Dobór kont księgowych również indywidualnie zależy od jednostki, ponieważ nie
wszystkie konta przedstawione w ustawie muszą być wykorzystywane do ewidencji.
Jednostki mogą ograniczyć swój plan kont o konta służące do księgowania operacji
gospodarczych niewystępujących w jednostce18.
Literatura:
1. Chrząszcz K., Zasady funkcjonowania jednostki budżetowej, BDO 2007
2. Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny
Finansów Publicznych z dnia 10 października 2013r.
sygn. Skt
BDF1/4900/44/49/13/RWPD-42380
3. Pod red. A. Stabryły, T. Małkusa, Strategie rozwoju organizacji, Mfiles.pl, Kraków
2012,
4. Pod red. T. Kiziukiewicz, Rachunkowość w jednostkach sektora finansów
publicznych, Difin, Warszawa 2004,
Akty prawne:
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 Nr 157 poz.
1240
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej
18
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240; Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. § 15. 1
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, 10721
Źródła internetowe:
8. http://www.e-podatnik.pl/
artykul/doradca_podatnika/3402/Zamkniecie_ksiag_rachunkowych_w_jednostk
ach_budzetowych.html
9. http://finansepubliczne.bdo.pl/biuletyn/86/rachunkowosc-budzetowa-beztajemnic/odsetki-na-rachunku-bankowym-jednostki-budzetowej.html,
10. http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/387798,Przypisane-i-nieprzypisanedochody-budzetowe.html
11. http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,16,194,2568,,,rozporzadzenie-ministrafinansow-z-dnia-16012014-r-w-sprawie.html;
12. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=544B6720,
http://www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,267,0,1920,technic
zny-zapis-ujemny-na-koncie-130.html,
Marta Swoboda
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE, TZW. „TRZYNASTKA”, W ROZUMIENIU
USTAWOWYM
1. Wstęp
Zgodnie z definicją pod pojęciem wynagrodzenia należy rozumieć świadczenie
majątkowe, przysługujące za pracę w ramach prawnego stosunku pracy. Zgodnie z art. 78
ust. 1 Kodeksu pracy “wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby
odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym
przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy” 1.
Osobom zatrudnionym w jednostkach sfery budżetowej przysługuje ponadto
dodatkowe wynagrodzenie roczne. W artykule przedstawione zostaną warunki, jakie
musi spełnić pracownik, aby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, zasady naliczania tego
wynagrodzenia oraz sposób jego ewidencji na kontach. Wszelkie uregulowania dotyczące
dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników sfery budżetowej, zwanego
potocznie „trzynastką”, znajdują się w Ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
2. Uprawnieni do otrzymywania tzw. „trzynastki”
Dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzymują pracownicy sfery budżetowej. Zgodnie
z ustawą, do takich osób zaliczamy pracowników:
1) państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia
są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy
2) zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa
oraz sądach i trybunałach
3) samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na określonych zasadach
4) biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo
zespołów parlamentarnych2
Art. 2 Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery budżetowej określa warunki jakie należy spełnić, aby
otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.
Ogólną zasadą otrzymania wynagrodzenia dodatkowego jest przepracowanie okresu
co najmniej sześciomiesięcznego w ciągu danego roku kalendarzowego. Istotny jest tutaj
1
Art. 78 ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141)
2
Art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery budżetowej (Dz.U. 1997 Nr 160 poz. 1080)
267
fakt, że sześciomiesięczny okres musi nastąpić w danym roku kalendarzowym, a zatem nie
obejmuje to sytuacji, gdy pracownik zatrudniony był np. od października do kwietnia.
Od powyższej zasady istnieją jednak pewne odstępstwa. Wyjątki te są zapisane
w art. 2 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy. Sześciomiesięczny okres pracy nie dotyczy
przykładowo: nauczycieli oraz nauczycieli akademickich w sytuacji nawiązania stosunku
pracy w trakcie roku kalendarzowego zgodnie z organizacją pracy szkoły, pracowników
zatrudnionych do pracy sezonowej na sezon nie krótszy niż trzy miesiące na podstawie
umowy o pracę, pracowników powołanych do czynnej służby wojskowej lub zastępczej,
osób, z którymi rozwiązano umowę o pracę (np. z powodu przejścia na emeryturę), osób
korzystających z urlopu wychowawczego czy macierzyńskiego, a także z urlopu dla
poratowania zdrowia, sytuacji wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią
pracownika i innych.
Ponadto, pomimo przepracowania okresu dłuższego niż
sześć miesięcy,
wynagrodzenie może zostać niewypłacone pracownikowi. Wynagrodzenie dodatkowe nie
jest przyznawane w sytuacji:
- nieobecności w pracy przez okres dłuższy niż 2 dni, która nie została
usprawiedliwiona
- pojawienia się w pracy w stanie nietrzeźwości
- kary dyscyplinarnej
- rozwiązania z winy pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia3
3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia uzależniona jest od przepracowanego
okresu.
Prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości ma osoba, która przepracowała cały
rok kalendarzowy u danego pracodawcy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pełnej
wysokości za dany rok kalendarzowy jest równe 8,5% sumy otrzymanego przez
pracownika wynagrodzenia w okresie danego roku kalendarzowego. Podczas obliczania
sumy wynagrodzenia bierze się pod uwagę: otrzymane faktycznie wynagrodzenie, a także
inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy np. wynagrodzenie za urlop
wypoczynkowy czy wynagrodzenie przysługujące osobie, która podjęła pracę w wyniku
przywrócenia do pracy, za czas pozostawania bez pracy.
Osoba, która nie przepracowała pełnego roku kalendarzowego, ale okres powyżej
sześciu miesięcy lub przysługuję jej prawo do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia,
pomimo przepracowania okresu krótszego niż sześć miesięcy, ma prawo do otrzymania
niepełnego wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnie ustalonej do okresu jaki został
przepracowany4.
3
Art. 3 Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery budżetowej (Dz.U. 1997 Nr 160 poz. 1080)
4
Ibidiem, art. 4
268
4. Ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kontach
„Trzynastka” wypłacana jest z wyodrębnionych środków na wynagrodzenia.
Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne powinno zostać
wypłacone w ciągu trzech pierwszych miesięcy następnego roku kalendarzowego.
W sytuacji, gdy stosunek pracy został rozwiązany z powodu likwidacji pracodawcy,
dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest w dniu, w którym doszło do
rozwiązania5.
Ewidencja księgowa dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest analogiczna do
księgowań operacji na podstawie listy płac. Zgodnie z planem kont dla jednostek
budżetowych jak również samorządowych zakładów budżetowych wyróżniamy konta:
231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
225 „Rozrachunki z budżetami”
404 „Wynagrodzenia”
405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”6
Zapisy księgowe związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przedstawia
schemat nr 1.
Schemat 1. Ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Źródło: Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych pod redakcją
Mieczysławy Cellary, Moniki Kaczurak-Kozak, wydawnictwo C.H. Beck, str. 512
Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto ujmuje się na stronie Ma konta
231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” oraz na stronie Wn konta 404 „Wynagrodzenia”.
Obliczone składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy zapisuje się na
5
Ibidiem, art. 5
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych pod redakcją Mieczysławy
Cellary, Moniki Kaczurak-Kozak, wydawnictwo C.H. Beck, str. 510
6
269
koncie 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” – po stronie Ma oraz na koncie 405
„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” – po stronie Wn. Następnie należy
dokonać przeksięgowania kosztów na wynik finansowy.
Na stronie Wn konta 231 zapisuje się wypłaty „trzynastki”, a także związane z nimi
potrącenia obciążające pracownika. Strona Ma konta „Rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń” zawiera zobowiązania jednostki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia
rocznego.
Saldo kredytowe Ma 231 oznacza zobowiązanie jednostki z tytułu dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.
Konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” służy do rozliczeń związanych
z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym naliczanym w związku z dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym.
Na koncie 225 „Rozrachunki z budżetami” ujmuje się zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych odprowadzanego od dodatkowego wynagrodzenia
rocznego. Po stronie Ma zapisuje się obliczoną zaliczkę na podatek dochodowy od osób
fizycznych oraz ewentualne odsetki z tym związane, zaś po stronie Wn zapisuje się
wpływy do budżetu z tego tytułu. Saldo kredytowe Ma oznacza zobowiązanie wobec
Urzędu Skarbowego.
Koszty związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zapisuje się na kontach
404 „Wynagrodzenia” oraz 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”. Na koncie
404 „Wynagrodzenia” prowadzi się ewidencję rozliczeń z pracownikami dotyczącą
działalności podstawowej z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Strona Wn
tego konta zawiera kwotę brutto wynagrodzenia, zaś strona Ma – związane z nią korkety.
Po stronie Wn konta 405 zapisuje się koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych, które są
naliczane od tzw. „trzynastki”. Z kolei po stronie Ma tego konta zapisuje się zmniejszenia
tych kosztów7.
Schemat 2 przedstawia ewidencje w momencie wypłaty dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.
Po stronie Wn konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” oraz po stronie Ma
konta 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” zapisuje się obliczone składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne liczone od wynagrodzenia dodatkowego brutto.
Następnie obliczoną zaliczkę na podatek dochodowy zapisujemy po stronie Wn konta
231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” oraz po stronie Ma konta 225„Rozrachunki z
budżetami”. Wypłacając pracownikowi należną kwotę – obciąża się stronę Ma konta 130
„Rachunek bieżący” oraz stronę Wn konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.
Przelane środki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapisuje się na stronie Wn konta
229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” oraz na stronie Ma 130 „Rachunek
bieżący. Dokonując przelewu zaliczki na podatek dochodowy zajmujemy stronę Wn konta
225 „Rozrachunki z budżetami” oraz stronę Ma konta 130 „Rachunek bieżący”.
7
Księgowania w układzie problemowym...,op. cit., str. 512
270
Schemat 2. Ewidencja wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Źródło: Księgowania w układzie problemowym...,op. cit., str. 512
5. Zakończenie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne, potocznie określane jako „trzynastka”,
wypłacane jest pracownikom sfery budżetowej. Na dodatkową pensję mogą liczyć osoby
zatrudnione w jednostkach sektora budżetowego po spełnieniu określonych wymagań
m.in. minimalny sześciomiesięczny okres zatrudnienia na umowę o pracę u danego
pracodawcy (z pewnymi wyjątkami).
Zdaniem niektórych trzynasta pensja jest formą motywacji, z kolei niektórzy są jej
przeciwni – uważają, że nie jest to forma motywacji, gdyż wymogi jej otrzymania nie są
zbyt rygorystyczne.
Literatura
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141)
2. Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. 1997 Nr 160 poz. 1080)
3. Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych pod
redakcją Mieczysławy Cellary, Moniki Kaczurak-Kozak, wydawnictwo C.H. Beck,
2014
271

Podobne dokumenty