Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w

Transkrypt

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w
Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ogłasza konkurs
na stanowisko starszego wykładowcy
w Instytucie Inżynierii Środowiska
Kandydatami mogą być osoby , które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz.572 z późniejszymi
zmianami).
1. Niezbędne wymagania:
 ukończone studia wyższe na kierunku inżynierii środowiska lub biologii , tytuł
zawodowy magister,
 stopień naukowy doktora nauk technicznych lub biologicznych,
 doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania (wykłady, ćwiczenia,
projektowanie, laboratorium) w zakresie biologii środowiska i technologii
środowiskowych.
 znajomość języka angielskiego.
2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
 wskażą PWSW jako podstawowe miejsce pracy,
 wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego dydaktycznego dla
prowadzonego w PWSW kierunku inżynierii środowiska,
 po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.
3. Wymagane dokumenty (w dwóch egzemplarzach):
 podanie,
 dokument stwierdzający ukończenie studiów wyższych ze stopniem magistra lub
magistra inżyniera,
 dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora,
 życiorys,
 kwestionariusz osobowy,
 CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia),
 wykaz ważniejszych publikacji naukowych.
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa
Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Terleckiego 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, do
dnia 27.06.2013 r.
Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy”
- Instytut Inżynierii Środowiska.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12 lipca 2013 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość
kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu
decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Przemyśl, 12 czerwca 2013 r.

Podobne dokumenty