Odpowiedź na wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Edukacji z

Transkrypt

Odpowiedź na wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Edukacji z
Zestawienie wniosków budżetowych
1
2
+__ .
+.-
_~dnaJ::łel.ena
-t .
HraPl<iElWlcz
__ ....
_~adna !3~~,!l)a ROjeW!ó~_a
_-..cI~nans~.!lnle
~-.L
~dna
.1
4_~
Krystyna Panek
._. R~~n~ ~rystyna.!'anek
r~+n---- .--
I
I
doposażenie placu zabaw oraz modernizacja ogrodzenia w Miejskim
.!,rzedszkolu nr 45
.______
I
_ B..a9~a~~ty.!1~ P~~
~--8+.----..__ .
__
t._
--.-t-------- __
Radn" 1<~~a...!'af1,,-k______
._prac"--~,,-rmom--,,d~~Jz'lcyjnew budynk~~~~~dstawo~El1..f1r.?~.
'
i Ra.dni:Krystyna Panek, Jerzy Doftnkiewicz, Wiesław
I
~.Jl-t-. _._._~rowt.e~
I
..
__
_
+ .
wniosek nie ujęty w proje_kciebudżetu m~sta
MP nrQ7__
budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego:
145.000,00
.
+
wyposażenie placu zbaw: 25.000,00
I
_~
nr 73
remont stref komuntkacyjnych I stref wejśCIOWYch
---1---_ __ 25.000,00
_.
~
L
.
Radni: Krystyna Panek, Jerzy Dolinkiewicz, Wiesław
1_.1Q...t=
.~r()Vłie(::'~~efl."~C!>:~.
. .
..Im~J-----
L.!!_l
Radna
.. E.lżb~a. z.a.,<:!l."-r....-.---
...!~montw budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7!_
.. le,!l1-"~! ..i.m...c>9~-n~~~3aPlecza
._-t __ .__
Radr1yVV~_~~r~~i~
~awa
~~+-.-~~::: .---t--··--·_.+--------_:::~;
.._-_.:::::::
__ ._-------~
--------_._-_.
MP
__;~~e~~~~r:::::!~~
..._._------------~~94--
mstalac] wodnej I hydrantowej__
~8~000,00
adaptacja korytarza na salę zajęć ruchowych:
91.:.000,00
.
t-
~+-
w.Miejski'!l !'.r:>:.e(js;zkolunr 631_!v1!'f1r.6_3 __
-$--
~:: :: ...- --_
._.__
18
--_ ..
1Q_~
~
1_?gJ
--._
5.2:QQO,O_0
,
Radny Wiesław Mrowiec
"lO',:",::""'''"''
.._._.
no
.._-_._-_
.._.~adny Tomasz Maśnica
--_._-,._---_.
wymiana okien w Miejskim Przedszkolu nr 94
.._._----termomodemizacja kompleksu kuchenno-gospodarczo-piwnicznego w
..
.
~~jSklm Przedszkolu nr 94
.____
.+__
. .
..~-----_.
.
Ra d n W·lesł aw M rowlec
y_.
__
_.
J_..... __
b~~~~~~im~~~~~~rzy_~~n~~jU_~~r~3
i
._._..
l
miasta __
1
---
BIURO RADY MiASTA l\ATOliy'iCE
__~I".~r.!~_._+.. ---.---.-~QQQ,OQ---------.:
.ITl~d=~~a:~a!'~~~a~~_~ejS~Przed.s:~~I~~~~~___
... _----_._-~--_._._-
jl
25.000,00..
'cf:t~=~~1~:;~::r ~o..:.~::;:~~~::"'si~,:~-"'~::-~!'!C
---~;,~:f~~ooo.oo
~+.._._.
_ł_
..__
+
~ 1~dnl'_V\liE!~"'.. MrOWiec__ ...
l
wymiana InstalaCJIelektrycznej. 123 833,0~_. __
iremont
ZSO t:'I:..7
parkietu w Miejskim P!"edszkolu _~_
re:~;~~~~:::~:
ogr~~1l!~60Q.~~
._~~~,,!<. Oleuj(lty w projekcie budżetu miasta__
~!'.!1~.6.?_._
I
remont stref komumkacYjnych I stref wejściowych oraz remont szatni dla
dzieci w budynku Miejskiego Przedszkola nr 73
.
I
_
C .--...
----..
-
45 --i.-----rem~t
I
I
I
j
4.000,00
..J.I1!'-"L7~-.-11
_~...tlf.
'I
30000,00
-j
malowanie korytarzy, klatek schodowych oraz
pomieszczeń. 40 000,00
_zakup wyposazenia placu zabaw. 15000,00
I
doposażenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 97: 2 huśtawki, 2
-i _._.d~I1!~_2 SatTl-"ch-"dZik~kierowni'4L210ko_motywy
Racit1a_Krystyna f>.an.!l~__
I
I
. __ ~!,~rJ3
kuchni z zapleczem, remont łazienki
personeillJ<lJ9'ennego w _MiejskimPrzedszkolu n!:.?-~-.--:j.-
+--~
_.F<~~~ ..I<~t~~Pan~
I
I
~~~~~07~~1~~~~.~~el~_~.
nr 7_3_
i prace remontowe w budynku, remont
f .. 6.+
~ .~__
I modernizacja ogrodu przedszkolnego i wyposażenie placu zabaw
~M~im
!,~dszkolu nr ~ .. _
__~
~ ~aklll>~rz:dze~~~e~1~~~~~~
!
I
remont budynku Miejskiego Przedszkola nr 33
]budowa
. _ ..
._.
i~~~~~j:.
1
.i_._.___..~.
__
I
I
. -
I
~~ałatnośCl Un~~~.}'ł~t~.J~~E3!.o.Wleku
..
MP nr 94
i
wniosek nie ujęty w projekcie budżetu miasta
MP nr 94
I
.
..
....
wmosek me Ujęty w projekcie budzetu miasta
l __
~~._L~.!.osek
.
Wp! ' !..Jfr
"'''~!t -ujI" (
BRM
nie 0ęty
'!!
proje~~j)tJdżetu
O8
.
l1!i~sta__
Strona 1
1
------------r-----[
tZestawienie wniosków budżetowych
~~z:'~;'";;%,;~=-~
-~-j------------
I
Radni Piotr Pietrasz, Wiesław MroWlecJerzy
Dol,,~.klewl~_
~?I
I
~~-j_.
'l
Radni Płotr Pietrasz, Wiesław Mrowlec, Jerzy
~lInkleWlcz -------~-
Radni Piotr Pietrasz, Wiesław Ml'OWIec,Jerzy
D~!'.'.'~~Wlcz
o
t
_.+-------------- - --------
I
I
[.1L
+--
I
!:~uE..~z_,!!e.~.<.!~
s.z.~'!'Ekoln~ ~J>zk~eJ"()~taw~ej
_~mlzaCja
_O.
nr 20 ---.
__ ~e...~r_?p_
~rlQt-
instalaCJIhydrantowejw budynku Szkoły P~~a~~
-------
------_._._-
-------
J!
Sp n~
------1
50.000,00 - ----
_.. __~o~~k
n~~_l!lętyw prOjekCiebudzetu mlas!a __...j
i
przeprowadzeniepilnych prac remontowychw budynku Szkoły ~
Podstawowejnr 22
SP nr 22
---------
._- --- -- --
~ad-"~łe_~i'.Dollnklewlc~
__
__Radny
..
wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 19
...._ ...
ora~~..'!!0.!1~~.Nć~_P!.a_C<l.wni
i sall!lk_c~~~
.. ._.....
J,,~ D~~n~~E.....
~a~J_e_~J.Qolinkie.~!~!.......
9_.! __
__.. _..
wymiana okien 45 000 00
--------_._------'-----------!
....':emo~~~..!'_a5!_b~~nkiem_z.e.~~§~"_~n~_.
i-~+---
.
I
I--~~i';-stak;"~a~iekam;ry w rejonien:~śdanaterenbOiSka
--~"-1ls,tllniSła~1lY.'!E!'.1:"iń.~~.----_j-.---
' __
~._':":2......___.
_Radny Ma~~g~m!,e~I~~
I
r .-.--"-.,",,.
t~f__c,m-.~
I
,
~L
.
--l
_
_
_~'2-.K
_-;-
Specjalnych ~~
Z~pole--I
..~~dny Marek ~~~e~_~s_~I
__..__
_
...l __
.~e:ont
zewnę':~~.;;;~1~f;~~~;~=:'dzenia
._~Q.QQQ,OO---.-
._--1
I
.
---
...,} ..50 ąQO_QQ.
-.
13 500,ą<J_
-
-----·-1
---'-ll
..--~!'lO~~~~.!.<ł!'!9.iele~rycznych: 3.9.:0.Q.Q"Q.~
~-~.~~J-.---I_?
.
I
remont budynków Szkoły Podstawowej nr 48: wykonanie izolacji
~rzeciWWił90ciOWej,
remont klatki schodowej, modernizacja kotłownico
~ll~ny Mare..k_<:~~~ń.:;~
__
~emontogrodzenia,:70.000,00
.__..._~s...'1.~--
~.':'~C?~1lhali
sjlortowej.p':ZtZ,!l!il'()fe Szkół n':.~_____
oraz naprawa zewnętrzneqooqrodzema"'..
••
I
••
I
1·-
_._._._._
__wn'9':;E!~nieuję,tY..~.p!.ojekCle
budżetu '":
. - ...?§~..!'!.1~
I
--1---I
o
I
.. _!
1 ..--
przY
..~kół Specj~lnyC!1....':'r..!~
__ - .-----.
kontynuacjaoCiepleniaelewacji, wymiana wewnętrznej instalacji
elektrycznej oraz obiektów zewnętrznej infrastruktury sportowej- Zespół
..__~
~k~~2..
.
.._ .._
o.
_~~!~s~.'.1!e_ui.ętx~J~r()~kcieJllJCJ~lll.'11ia.~ta_1
.-.-..~JS....--11-.-~emo.'.1.~~.a!e-".':' _~.r:~~Y:'aplec"_elT1.:...z~OQQ:Qll_
.. '11
I
!
33t---
---
.
i
SP nr 19
d~~~~i~~~e_g.~_
I budowaimOde ..rńiia~~::~~;:k:~~~i:;:~~~~ie-szkół
. 60.00~
I
to.
12..
I
~32..~ _
.._.
remont ogrodzenia szkolnego przy Gimnazjum nr 23 oraz rozbudowai
Radni!...Stanisław,,~ermiń.~"_a
f_~-
G nr 9
Inaprawa parkietu oraz malowanie pomieszczeńw budynku Młodzieżowego
Ra~ni: Jerzy D':'._II!:'.~~...E~~ieSła~-MroW!.e..c-J"-'
~~t<~~
__ ._ ..--..----.-
I
[
I
~emontsali glmn~~~znej w GlmnazjulT1.~~.__ .
ll.f!...l- __ ~a.cl,,!:_~~y.Q~~"_k!e.~i.~z_'_~~~aw~~~!e.~___.__ ~abeZPie:~nie ~~:dkÓ.:.:Q'!S~~~It~~:m~nty
l
I
---i
'
O.
I ~§.~
I
klatek sChodowych,remont drzWl-zadania nie I
- - - Ujęte..~projekae budz~___
i
u..5_1
!
jremont
SP nr 2~_
--- ---
~Q.--=t-
,
Radny JerzyDołlnkleWICZ
I'
24
I
_ prace remon~~e_~~~~~~!<.t'.§zkołyPo~s~~~el~!
180.000,00(wyk. I zawieszenie siatek"piłkochwytów"za I
~IT1~~()fS~_~~~_egOL
1
odwodnienie i zabezpieczenieprzeCiwwilgoCiowe:
30.000,00:
modernizacja kotłowni c.o. i c.w.u. oraz wykonanie
dokumentacji projektowej: 90.000,00;
i
I
I
-----1-"•"
-J""'' ' .'
J ..
MiejS~I~~o__
MP n!E..
O..
szkolneqo -.""""
"000.00_
----
i
I
~
,
wnio_~~.'.1!'!.:.~ty~.p..:.'?jElk~ie
b.':'dże~u
mi~S!<ł....J
Strona 2
I
Zestawienie wniosków budżetowych
1- ,-----
Rad~-~:~f-Z~~adZ~~
rt--------~dny
--
Józef zawadZkl---
-
--
--
;~e::w~~~~~~:ko~e:~c~~e~o:ó:~~:OI~;~::wOW:j~r-2~-l----------1
r-
- ~-- --
~:r:o:~~::;~~:a
w:dynku:-k~
-------------
------1---
pOdstaw::j~r~-
--------
_§!'~!E_t-----"'Xrn!all''1-''k~-'--4§.OOO2Q!l--------1
•.__':~~=~~~=t__:::_OO::~,~:~'?~~=rl:,~~~l~~
II
I
I
l.1ę t--- - --_Radny łoz~f ~a~adzkl___
I
I
'
l
doposażenie pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni komputerowej!1
I'I~espole_Szi(ół Te.Ef1n!~}'~i9Jj~ln~~ształc:gcychnr
~
---f
'I
I
I
I"
i
I
I
I
I
I
zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów dojazdu
...?s:rj()_n!2
I
doposa~:nie p~a:1~;~~~~~O~~~~~~i~:~J
I
j_
i
i
I
I
~_r",.,·''"'~'' 1---"I'2 ," -1-
-f-""'" ' "':' ' ' ~~~
_
.cl0Jlosaż<lnie.Jlra.c()lVI1il<()rnf:l-"t~I'IElL~~4!l6,c20
__ ~
I
_"c,","
--
--
::1_:'::::. .-L+ ~~.,.~:::;·=::~
-J -_7~:~t:~:~=:,~::
...:~-~=
I
I.r
Radny ""'''
I
43 -~----
I
I
~ 44
""'--""--
-
I~.i4-I
---
zabezpieczenie środkow fmansowych na dalszą sukcesywną rozbudowę
~zr.~b.k~~..ed~!()I'_~e~i<o~
I
M
~_Bad!l..a.Maj)~lena..IN~C~~
~Z.I__
__
I
Ma.gdalena Wie~or<l"-
---~
I---
'Ił
Mlejsl<Jm_Prze.9szl<olu
nr !l(j--
M.<lll~lena It.II<lC3..ore_k
+
-------~.QOQ...OQ..~- ----
---j
I
_~p
~ 85 ~
I
__ ~~~5__
I
f>rzed~"-o~"-n!_5_5
--
I
'
I
remont sal zajęć, pracowni I klas lekcyjnych
I'
"!Y_I11'§I-"a
el",waCL<l~bestowo-betono!,,:,jw..Mlejsk'-l11i'.Ee.9~zkolu-"~
1110.l1itoring
przy Mi~kim
Ujęty...w
JlrcljekClt}budze-"'-I11'~!a.. __
I
~~.!1r§~_
-tI
+
1
I
+-.!"'1'ose~~
_1__
--
I
!'.
4~t-----R.a~na
J2.._L
--1-- -- _ _m_a.lo~~!<lśCian
I
i
I
I
-1- -- _ro:..mont-'-l11ode~<lcJakuch", w M~s..klmPrzeds~lcolu nr 8-5---t-
_..i<~.!1a_Ma~.aIe"a. Wlec~orek
f 4-------R!-'..~a
r,
I
I
.wniosek n'!!....u~ty_
w pf()~kCle /)lj(jze.!"_rn~s~a..
i
I
I
_ ~
I
L
I
+______
___
'
!""-i()S"'I<-"i~Ujęty w p,"-~<lkc!<l~udżetu~i~a.
-----t__
zabezpieczenie srodkow finansowych na realizację podwyżek i waloryzacji I
płac_~la..er_aco~lków a_~I:r"nlstraCJI
obsłl19~placówkacl1 ()śwla!o.wych._
~a<!.nu~~~ Zaw.<ldzi<o
I
I,
--tI
Ra<:ł!l~_~<iz-":!~_,l\""clz"~_
l
I
i
budowa hal sportowych przy Zespole Szkół Technicznych i
I
I
.2\lI;ln°l<ształcącyc:h_nr 2...<>r.<l.~ 1II.L~c<lUl11_Q~ll1ok~zt_a,§cyrn_
___ IZ.§.Tj()_nr.?-"~.!:~d
- - - - Radny Jozef Zawa<1.z~1
1
I
wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych I
~--~-~~~~-
WI110se"..I1'.El..llJ'<!Y
w proJ.Elk(;,e
budze!"-fT1. <ls.ta.
__~
'
I
~Iosetc.f!'.e
Ujęty w
P!91e.l<.clebudzet~_~~.a
---j:
I
I
I
. wniosek nie ujęty w projekcie bUdżetu_rnia.!;t.<l_l
J. ._c,""'"C_-"-_••~'".,,"'""""'_"__
__ L M""-"I"""""',,,""J"'-""""-""'--"""""""ti-"-.
F<.adna_~_<lg~a_I.El",,_'f:J~~oo:.e_"___
__
Strona 3
l
Zestawienie wniosków budżetowych
,-
51
Radna Magdalena Wieczorek --t~kUP
52
Radna Magdalena WIeCZorek
,I
stollkE,.w
dla Miejskle90 PlZedszkola nr 55
I
Radni: Magdalena Wieczorek
Witold Witkowicz
MP nr 55
_
54
~itold_~~':~~
55
Radni~t~?~~~~~ore_~
m~~~::_~o:::y_~~II~'~um
Radni: Magdalena Wieczorek
cyfryzacja szkół w mieście Katowice
l
stworzenie mM!j~~: ~=~=:r:czmków
+------.:M"'P_n"'r..:5:..:.7_--!
c__-------t
SZkO~~
OgołnOkszla::~
III LO
.
,
ImoderniZaCjaboiska do koszykówki przy Gimnazjum nr l
~-f------------------'--rlz~~~a:::~i:
-Ieren~~-:::_;zespołu
Radna Barbara Wnęk
t
59
--------1
I
I
'I
II
Komisja Edukacji
I
I
l
60
SZkOln:;lZedSZk~negO nr 4~+1 ---
budowa ogrodzenia oraz remont sali gimnastyki korekcyjnej wraz z
jzapleczem w Szkole podstawow,ejnr 31. zabezpieczenieśrodków na
kosztów
POkryciepłac w pelnym wymiarze czasu pracy dla pomocy
nauczyciela w klasach aulystycznych.
._ .____
I
wniosek ~~l~ty
~~~I
I
w projekcie budzetu m~
I
492 000,Q!l
- -
--------1
I
wnio~!O.~!'~~~ty w projekcie budżetu miasta
i
~E'
E
I Zagospodarowanie terenów wokół Zespołu Szkolno- iI
i
ZSP nr 4. SP nr 311
I
zakup biletów autobusowychdla szkół i przedszkoli na plZejazdy
I
administracji w celu np. dowozu i odbioru poczty z ZOJO lub Wydziału
Edukacji UM Katowice itp..
1
- zakup pomocy naukowych dla szkół i przedszkof
- zakup materiałów do remonlów oraz na plZewozywłasne wykonywane
przez rzemieślników - konserwatorówzatrudnionychw katowieklen
szkolach I przedszkolach
- realizaCjęprac ZWIązanychz wykonaniem decyzji Saneptduw katOWIckIch'
szkolach i przedszkolach
remonty dachów budynków szkolnych I przedszkolnychoraz dokończenie
Iwymlanystolarki okienne)
-
---------11
I
IIPkt 2. Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2014 rok na:
.
20 ()()()lJO_
wniosek_n~~~!ę.!r.
w proje~~ budzetu rTllastali
'T--,:"'::,,-;~~---~:.:.-.:.,,,,
~=~'''~~:'J"~
~~---------""''-l----I
':
225000.00
~cja-
__I
.
Radny Marek Szczerbowski
wniosek nie ujęty w projekcie budżetu miasta
~
konanie remontu dojścia do Miejskiego Przecszkota nr 57
Radni: Magdalena Wieczorek
~~
.
jl
zabezpIeCzenieśrodków finansowych na edukaCjęregionalną w mieście
KatoWice
.--f----
j---'--53-t-_____
56
wniosek nie ujęty w projekcie budżetu miasta
I
i
Przedszkolnegonr 4: 400.000,00
I
I
I
I
I
i
I
I
I
-
L___ _ _
_
_
1_______
I
l
I
Środki na zadania zostaty ujęte w projekoe planu na
rok p~~~;~a~:~~~~!O~~~
~:~;~~:,OW
iu
Strona 4
n~J
EDUKAWI
Mle---......,2yrek
I
I

Podobne dokumenty