Ulotka informacyjna - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Transkrypt

Ulotka informacyjna - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
RAMOWY PROGRAM
KONFERENCJI
I dzień
Przybycie Gości i zakwaterowanie w hotelu
18.00 – Kolacja w formie grilla
II dzień
09.00 - 09.15 – Przywitanie i rejestracja Gości.
Otwarcie konferencji
09.15 - 11.05 – I Sesja plenarna
11.05 - 11.30 – Przerwa kawowa
11.30 - 13.00 – II Sesja plenarna
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Konferencja odbędzie się w dniach
12-13 czerwca 2017 r. w Centrum Kultury
Karolinka, Plac Jana Pawła II 2, 41-922
Radzionków, tel./fax. (0-32) 286 64 54

Karty uczestnictwa oraz zgłoszenia referatów
należy
przesyłać
na
adres
Komitetu
Organizacyjnego, a opłaty przekazywać na konto
bankowe Konferencji.

Koszty uczestnictwa w Konferencji (nocleg po
I dniu, materiały konferencyjne, publikacja,
posiłki, przerwy kawowe, podatek VAT itp.)
wynoszą 800 PLN.

Koszty uczestnictwa w Konferencji bez
noclegu lub bez publikacji wynoszą 500 PLN.

13.00 - 14.00 – Lunch
Koszty uczestnictwa w Konferencji bez
publikacji i noclegu wynoszą 200 PLN.
14.00 - 15.30 – III Sesja plenarna

15.30 - 15.50 – Przerwa kawowa
15.50 - 17.20 – IV Sesja plenarna
17.20 - 17.50 – Podsumowanie
i zakończenie konferencji
18.00 – Obiadokolacja
Urząd Miasta
Radzionków
Istnieje
możliwość
zarezerwowania
dodatkowo płatnych opcjonalnych noclegów.
ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice
tel./fax (0-32) 257 74 13
e-mail: [email protected]
strona Konferencji: http://projekty-regionalne.pl
VII Międzynarodowa
Konferencja Naukowa
Projekty regionalne i lokalne
– zarządzanie ryzykiem
projektu
Radzionków, 12-13 czerwca 2017
KONTO BANKOWE KONFERENCJI
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice
NIP: 634 000 88 25
ING Bank Śląski S.A., Katowice
Nr 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
z dopiskiem: „PROJEKTY 2017”
PARTNERZY
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Honorowy przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Henryk Brandenburg
UNIWERSYTET EKONOMICZNY
W KATOWICACH
KATEDRA BADAŃ STRATEGICZNYCH
I REGIONALNYCH
Przewodniczący:
Prof. UE dr hab. Adam Drobniak
URZĄD MIASTA
RADZIONKÓW
HONOROWY PRZEWODNICZĄCY
KONFERENCJI
prof. dr hab. inż. Henryk Brandenburg
KOMITET ORGANIZACYJNY
KONFERENCJI
Przewodniczący:
dr Gabriel Tobor
Członkowie:
mgr Katarzyna Ficek-Wojciuch
mgr Monika Janiszek
dr Marek Magdoń
dr Andrzej Majorczyk
Martine Miny
dr inż. Przemysław Sekuła
Członkowie:
Prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski
Prof. Adolphe Eyambe Ekalle (Institut Panafricain pour
le Developpement - Afrique Centrale)
Prof. PO dr hab. inż. Joachim Foltys
Prof. André Gbodossou (Université du Québec)
Prof. Joseph Hanna (Université de Valenciennes)
Prof. dr hab. Krystian Heffner
Prof. ATH dr hab. Janusz Klisiński
Prof. Nataliia Konstantiuk (Państwowy Uniwersytet
Techniczny w Tarnopolu im. Ivana Puluja)
Prof. dr hab. Stanisław Korenik
Prof. US dr hab. Barbara Kryk
Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta
Prof. dr hab. Florian Kuźnik
Prof. Christophe Leyrie (Université du Québec)
Prof. dr hab. Krzysztof Malik
Prof. UE dr hab. Maciej Nowak
Prof. dr hab. Olena Panukhnyk (Państwowy Uniwersytet
Techniczny w Tarnopolu im. Ivana Puluja)
Prof. Sylvain Petit (Université de Valenciennes)
Prof. Marc-Urbain Proulx (Université du Québec)
Prof. UE dr hab. Zbigniew Przybyła
Prof. Artur Santa Catarina (Universidade Federal
de Santa Catarina)
Prof. Mohamed L. Sidmou (Université Cadi
Ayyad Marrakech)
Prof. Kazimierz Zaraś (Université du Quebec)
TERMINY:
1.
Nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa
2.
Przesłanie tematu referatu ze streszczeniem
10.04.2017
10.04.2017
3.
Powiadomienie Autorów o zakwalifikowaniu
referatów przez Komitet Naukowy
4.
Nadesłanie pełnego tekstu referatu
5.
Termin uiszczenia opłaty
24.04.2017
15.05.2017
15.05.2017
Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń
zdobytych przez samorząd lokalny i regionalny,
sektor nauki oraz przedstawicieli świata biznesu na
temat stosowanych metod i technik zarządzania
ryzykiem projektu z uwzględnieniem roli
i kompetencji
interesariuszy
lokalnych
i regionalnych projektów rozwojowych.
Do udziału w Konferencji zapraszamy zarówno
pracowników sfery nauki, zajmujących się
problematyką zarządzania lokalnymi projektami
rozwojowymi, jak i przedstawicieli samorządów
lokalnych i sfery biznesu. W trakcie Konferencji
przewidziane są cztery sesje plenarne.
Zachęcamy do udziału w dyskusji w toku obrad
konferencyjnych, przedstawienia swoich rozważań
teoretycznych, doświadczeń oraz wyników
przeprowadzonych badań w formie referatów, które
po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną
wydrukowane w monografii naukowej.
Oczekujemy referatów o objętości do 1 arkusza
wydawniczego (40 tys. znaków) w formacie A4 –
tekst wraz z rysunkami, tabelami, spisem literatury,
tytułem i streszczeniem w języku angielskim.
Czcionka: Times New Roman 12, marginesy: górny
3 cm, dolny 6,7 cm, prawy i lewy 4,2 cm,
nagłówek: 2 cm, stopka: 5,5 cm. Przypisy dolne
wcięte pod stroną: 9 pkt., tytuły i podtytuły
czcionką odpowiednio większą i wytłuszczone.
Tekst – wyjustowany (wyrównanie do prawej
i lewej), pojedyncze spacje (odstępy), interlinia
(odstęp między wierszami): 1,5 wiersza. Wcięcie
akapitowe (pierwszy wiersz): 1 cm. W tabelach
i rysunkach – czcionka 7-10 pkt.
Na początku referatu prosimy podać: imię
i nazwisko Autora(ów) (także stopnie, tytuły
naukowe i zawodowe, miejsce pracy), tytuł referatu
(dużymi literami Times New Roman 14 Bold),
słowa kluczowe (3-6), abstrakt do 10 wierszy.
Na końcu referatu prosimy zamieścić streszczenie
(również tytuł) w języku angielskim do 10 wierszy.

Podobne dokumenty