Dzień I Czas Dzień II

Transkrypt

Dzień I Czas Dzień II
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuj ca w obszary wiejskie”
Program szkolenia:
„Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie nara onych na azotany pochodzenia
rolniczego, tzw. OSN”
Dzie I
Czas
1.
2.
Okresy nawo enia
Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz post powanie z odciekami:
- Wymagana pojemno urz dze do przechowywania nawozów naturalnych.
- Sposób obliczania pojemno ci urz dze do przechowywania nawozów. naturalnych
(przyk ady oblicze dla gospodarstw zlokalizowanych na OSN oraz poza tymi obszarami)
wiczenia praktyczne.
- Post powanie z nadwy ka nawozów naturalnych.
- Usytuowanie urz dze do przechowywania nawozów naturalnych.
- Zasady przechowywania pasz soczystych i kiszonek.
- Przyk adowe konstrukcje p yt obornikowych, zbiorników na gnojowice oraz pryzm.
10 min.
50 min.
3.
4.
Zasady i dobre praktyki nawo enia pól na terenie o du ym nachyleniu.
Ograniczenia nawo enia na glebach podmok ych, zalanych, zamarzni tych lub pokrytych
niegiem.
Ogólne zasady stosowania nawozów i komunalnych osadów ciekowych w pobli u cieków
i zbiorników wodnych.
10 min.
10 min.
5.
6.
Dawki i sposoby nawo enia:
7.
- Dopuszczalna ilo zastosowanych w ci gu roku nawozów
- Maksymalne dawki nawo enia azotem dla upraw w plonie g ównym
- Zapotrzebowanie na sk adniki nawozowe
- Zawarto sk adników nawozowych w glebie, jako punkt wyj ciowy
- Bilans sk adników pokarmowych i zasady jego liczenia - wiczenia praktyczne
8.
9.
10 min.
180 min.
w tym
10 min.
45 min.
- Praktyczne obliczanie zawarto ci azotu w nawozach wyprodukowanych w
gospodarstwie przez poszczególne rodzaje zwierz t, w zale no ci od systemu ich
utrzymania, z
wykorzystaniem rednich rocznych wielko ci produkcji nawozów
naturalnych oraz koncentracji zawartego w nich azotu w
zale no ci od gatunku zwierz cia, jego wieku i wydajno ci oraz systemu
utrzymania - wiczenia praktyczne
- Obliczanie ilo ci dost pnego dla ro lin azotu zawartego w nawozach naturalnych,
z uwzgl dnieniem tzw. azotu dzia aj cego, wyliczanego w
oparciu o równowa nik nawozowy - wiczenia praktyczne
10. - Plan nawo enia i zasady jego opracowania, w tym z wykorzystaniem narz dzi
komputerowych m.in. programu NawSald - wiczenia praktyczne
45 min.
11. - Nawo enie precyzyjne, nawo enie zlokalizowane, nowoczesne techniki
stosowania nawozów naturalnych.
15 min.
65 min.
Dzie II
12.
Ogólne zasady zrównowa onego stosowania nawozów:
- Dokumentowanie zabiegów agrotechnicznych prowadzonych w gospodarstwie rolnym, a
w szczególno ci zwi zanych z nawo eniem.
- Nawo enie: czas i metody nawo enia, wapnowanie pól, dzielone dawki azotu, indeksy
fosforu, rolnictwo precyzyjne, aspekty rodowiskowe i ekonomiczne racjonalnego
stosowania nawozów.
180 min.
w tym
20 min.
20 min.
- Zarz dzania obornikiem i gnojowic : zasady i techniki rozprzestrzeniania nawozów
naturalnych, produkcja biogazu z nawozów naturalnych, mo liwo ci zastosowania
produktów z biogazowni rolniczych i ich wp yw na rodowisko, separacja obornika i
gnojowicy, zakwaszenie gnojowicy, dostosowane karmienie zwierz t.
- Struktura gleby i jej uprawa: utrzymanie dobrej struktury gleby, uprawa gleby - ró ne
praktyki uprawowe, zapobieganie erozji - systemu uproszczonej uprawy, uprawa
bezorkowa.
- Utrzymywanie pokrywy ro linnej i stref buforowych: wczesny wysiew ozimin pokrywa
ro linna jesieni i zima, poplony, poplony a zawarto azotanów w glebie, mi dzyplony,
wysoko efektywne strefy buforowe przy ciekach wodnych.
- Mokrad a, oczka wodne, drena i nawadnianie.
- Elementy ekonomiki - straty ponoszone przez rolników.
13. Zasady kontroli
14. Zasady i mo liwo ci ubiegania si o p atno ci w ramach niektórych dzia PROW 200715.
16.
2013 i PROW 2014-2020 dla rolników gospodaruj cych na terenach obj tych OSN.
Przyczyny oraz sposoby zapobiegania eutrofizacji wód przez gospodarstwa prowadz ce
produkcj ro linn , zwierz
oraz mieszan :
- Co to jest eutrofizacja i jej przyczyny.
- Drogi ucieczki sk adników pokarmowych.
- Erozja.
- Retencja wodna.
- Metody zapobiegania eutrofizacji – przyk ady.
Pytania, wymiana do wiadcze .
25 min.
25 min.
45 min.
20 min.
25 min.
25 min.
20 min.
25min.
20 min.
Dzie III
17. Wyjazd studyjny do wzorcowego gospodarstwa rolnego, prowadz cego produkcj o
250 min
profilu zwierz cym lub mieszanym tj, zarówno ro linnym jak i zwierz cym podczas
którego uczestnicy szkolenia w praktyce b
mogli zapozna si ze stosowanymi
dobrymi praktykami rolnymi w zakresie zrównowa onej i racjonalnej gospodarki
nawozami jak równie podejmowanymi dzia aniami rolno rodowiskowymi maj cymi na
celu ograniczenie sp ywu azotanów i fosforanów do wód (oczka wodne, zadrzewienia
ródpolne, strefy buforowe, rowy melioracyjne, poplony...).
Ankieta
- ocena szkolenia.
18.
Liczba godzin razem
20 min.
18 godz.
Rejestracja uczestników przed rozpocz ciem szkolenia.
Uczestnikom szkolenia przys uguj posi ki: niadanie, obiad, kolacja oraz przerwa kawowa.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuj ca w obszary wiejskie.”
Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach dzia ania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i le nictwie”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarz dzaj ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi