Specjalista ds. administracji i promocji

Transkrypt

Specjalista ds. administracji i promocji
31.05.2016, Żabia Wola
OGŁOSZENIE
o naborze kandydata
na stanowisko: specjalista ds. administracji i promocji
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego
z siedzibą w Żabiej Woli
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
specjalista ds. administracji i promocji
I.
Wymagania niezbędne:
 wykształcenie/profil studiów: wyższe/średnie, administracja, ekonomia, zarządzanie,
dziennikarstwo,
 co najmniej 2 letni staż pracy, znajomość problematyki w zakresie finansowania projektów ze
środków zewnętrznych,
 Znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wraz z odpowiednimi
Rozporządzeniami dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
 znajomość zagadnień znajdujących się w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Chełmońskiego” na lata 2014-2020 (www.ziemiachelmonskiego.pl)
 znajomość przepisów prawa w zakresie finansowania projektów ze środków UE,
 dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Exel, Power Point),
 umiejętność tworzenia i redagowania tekstów/ materiałów promocyjnych tj.: plakat, ulotka,
redagowanie strony www.,
 umiejętność obsługi interesanta, komunikatywność.
II.



Wymagania dodatkowe :
znajomość języka angielskiego,
prawo jazdy kat. B,
doświadczenie w aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich.
III. Predyspozycje osobowe:
 umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, komunikatywność, punktualność,
wysoka kultura osobista, sumienność w wykonywaniu zadań, kreatywność, własna inicjatywa
i zaangażowanie
IV . Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :









bieżąca praca biura LGD,
współpraca z poszczególnymi organami LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna),
reprezentowanie LGD na szkoleniach,
kampanie informacyjno-promocyjne LGD zgodnie z planem komunikacji,
przygotowywanie materiałów do kwartalnika LGD,
kontakt z interesantem,
pomoc przy aktualizacji LSR,
sprawozdawczość,
wykonywanie zadań powierzonych przez przełożonego.
V.







VI.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Życiorys (CV),
List motywacyjny, opatrzony klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych
z dnia 29.08.1997r. /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ Jednocześnie oświadczam, że
swoje dane podaję dobrowolnie oraz iż zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
kserokopie świadectw pracy,
kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
Termin składania aplikacji upływa w dniu 10.06.2016 r. o godzinie 14.00
VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym
adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy – specjalista ds.
administracji i promocji" w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Chełmońskiego"
ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola
VIII. Aplikacje, które wpłyną do siedziby LGD
rozpatrywane.
po wyżej wskazanym terminie, nie będą
IX.
Etapy naboru:
 złożenie dokumentów przez kandydatów,
 sprawdzian wiedzy merytorycznej (test) - składający się z 20 pytań (test jednokrotnego
wyboru) oraz 4 pytań opisowych,
 rozmowa kwalifikacyjna,
 ogłoszenie wyników.
O terminie testu, kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni indywidualnie
(telefonicznie oraz e-mailowo) przewidywany termin testu oraz rozmów kwalifikacyjnych:
między 13.06 - 16.06.2016r.
X. Warunki zatrudnienia:
 umowa o pracę,
 wymiar czasu pracy – pełen etat,
 miejsce pracy: LGD "Ziemia Chełmońskiego" ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 605 869 094 - Magdalena
Podsiadły - Prezes LGD "Ziemia Chełmońskiego"

Podobne dokumenty