mieszkanie nr 74

Transkrypt

mieszkanie nr 74
m
m
m
MIESZKANIE NR 74
m
E
4
2
11,26
m
20,26
13,92
11,69
4,86
61,99
0
1m
2m
3m
4m
5m
Wszystkie powierzchnie podano na podstawie projektu wykonawczego w oparciu o par. 11 ust. 2 lit. b) Rozporz dzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg owego zakresu i formy projektu budowlanego.
Ro z mi e sz c z e n i e w y p o sa e n i a n i e s t a n o w i z o b o w i z a n i a u m o w n e g o i s u y d o p r zy k a d o w e j p r e z e n t a c j i g r a f i c z n e j .

Podobne dokumenty