SP DSKiI_2016 Poznań

Transkrypt

SP DSKiI_2016 Poznań
Praktyki i staĪe
StaĪ Páatny w Departamencie Systemów Kartowych
i Integracyjnych
Miejsce pracy: PoznaĔ
OFERUJEMY CI:
- Páatny staĪ na okres do 6 miesiĊcy
- Wsparcie merytoryczne opiekuna
- MoĪliwoĞü skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką
- MoĪliwoĞü zdobycia cennego doĞwiadczenia w jednym z najwiĊkszych Banków w Polsce
- Pisemne referencje po zakoĔczeniu praktyki
ZAKRES ZADAē:
- Wsparcie analityczne i techniczne procesów monitorowania jakoĞci danych w systemach
informatycznych
- Analiza danych oraz narzĊdzi raportowych
- Architektura bazy CIS 2 jako gáównego repozytorium danych klienta (schemat logiczny i fizyczny),
synchronizacja danych (usáugI)
- Rozpoznanie procesu deduplikacji klienta w banku - wymagania biznesowe i techniczne
OCZEKUJEMY OD CIEBIE:
- ZnajomoĞci jĊzyka SQL i bazy danych ORACLE
- DoĞwiadczenia programistycznego w obszarze baz danych
- Praktycznej znajomoĞci zagadnieĔ związanych z wytwarzaniem oprogramowania
- ZnajomoĞci jĊzyka angielskiego umoĪliwiającej swobodna komunikacjĊ w mowie i w piĞmie
-UmiejĊtnoĞci analitycznego myĞlenia oraz chĊci zdobycia nowej wiedzy
PrzeĞlij swoje CV na adres: [email protected] wpisując w temacie e-maila
numer referencyjny: SP/DSKiI/2016
bzwbk.pl/kariera
Proszę o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 833).

Podobne dokumenty