Nr 8 * grudzień 2011 roku

Transkrypt

Nr 8 * grudzień 2011 roku
!"#$%&'%$#()*+
Kwartalnik LGD „SANŁĘG” nr 8 • grudzień 2011
Egzemplarz bezpłatny
Między
Sanem
a Łęgiem
Na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „SANŁĘG” wydany został album
promocyjny zatytułowany „Między Sanem a Łęgiem”. Wertując jego karty
można dowiedzieć się wiele o położeniu geograficznym, historii, kulturze
i walorach turystycznych obszaru LGD, tworzonego przez gminy: Zaleszany,
Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Zaklików, Gorzyce i Grębów. Autorem
publikacji jest historyk sztuki Marek Adam Stańkowski. Wydawnictwo sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
/0(1!"23!42"!)!56%!7!89!:23;9!<)'")*=
>*!"2!?2"*#20:!*@3A9"9<2"10:!A9'=
0(23!<1'2#(*[email protected]&B8&#2B"10:C!A#9D9=
01>"10:!)!3(@9B*")9<10:!9#%2")(9<2"10:!
A#(*(!389<2#(13(*")*!E9#&D!F)*3(@2+0G<!
H3)[email protected]"2!M#&A2!P()2;2")2!
(!3)*'()?/!<!Q2B*3(2"20:R!S23;9!"2<)/=
(&>*!'9!"2(<1!389<2#(13(*")2!9#2(!0*=
BG<!3828&89<10:!>*%9!'()2;2B"9T0)[email protected]#1=
D)!3/!)"8*%#9<2")*!T#9'9<)[email protected][email protected]"10:!
9#2(!<3A9D2%2")*!)0:!#9(<9>&[email protected]&B8&#2B"*=
%9!)!%93A9'2#0(*%9!7!(<#202!3)6!'9!0(1=
8*B")@G<! U13(2#'! 5/0("1C! A#*(*3! OMP!
I4JK5LMNR! V#(1A9D)"2! 31"8*810(")*!
'()*>*!389<2#(13(*")2C!A9<382;*%9!<!B&81D!
,--W!#[email protected]&C!9?*>D&>/0*%9!<G<0(23!3</!
'()2;2B"9T0)/[email protected]!8*#*"!%D)"1!Q2B*3(2"1R!
H!,--X!#[email protected]&!'9!389<2#(13(*")2!A#(138/A);1!
%D)"1!A2#8"*#[email protected])*Y!U2'9D1TB!"2'!42"*DC!
[email protected])@G<C!V13(")02C!M9#(10*!)!M#6?G<R!
K2<)/(&>/0!'9!32D*>!A&?B)@20>)C!A#*(*3!
[email protected]*"8&>*Y!7!Z''2>*D1!'9!#/@![(18*B")@2!
2B?&DC!<[email protected]#1D!(2A#*(*"89<2"9!")*@8G#*!
Ł
!"#$%"$&$'()*)&+,-&./01%23&4$56*&$&71806*9
<2B9#1!T#9'9<)[email protected]!A#(1#9'")0(*%9!9#2(!
'()*'()08<2!:)389#10("*%9!)[email protected]&B8&#9<*%9!
%D)"!9?>6810:[email protected]"/!48#28*%)/!U9(<9>&R!
F2D1!"2'()*>6C!\*!<![(18*B")@&!A#(*%B/=
'2>/[email protected]#[email protected])!2B?&D&!<(?&'()D1!0:6]!
9'<)*'(*")2!"23(*%9!#*%)9"&!)!A9("2")2!
?/'^!A#(1A9D")*")2!39?)*!>*%9!&#[email protected]<R
Z<*! &#[email protected])! A#(1?B)\2! A)G#*D! F2#*@!
J'[email protected]<[email protected])[email protected](&>*!<)*B923A*@=
89<9! 9?3(2#! OMP! I4JK5LMNC! D2>/01!
?9%28/!:)389#)[email protected]&B8&#6!)!0)*@2<*!([email protected]/8=
@)! 9! <)*[email protected])0:! <2B9#20:! A#(1#9'")0(10:R!
7! `"a#238#&@8&#2! A#(*D13;9<2! #*%)9=
"&!I4JK5LMN!")*!>*38!(?18!)DA9"&>/02R!
_D9\B)<)2!89!D)*3(@2+09D!A93(0(*%GB"10:!
%D)"!A#9<2'(*")*!8#2'101>"*%9!381B&!\1=
0)2!<!9890(*")&!")*[email protected]\9"*%9!T#9'9<)[email protected]!
"28&#2B"*%[email protected]\*!3A#(1>2!#9(<9>9<)!8&=
#[email protected])C!(<;23(0(2!<**@*"'9<*>!7!A9'@#*=
TB2!2&89#C!(<#202>/0!&<2%6!DR)"R!"2!382=
#9#(*0(2!42"&C!B231!)!#*(*#<281!A#(1#9'1R!
Q20)*@2<)2>/!8*\!A9#&3(9"*!A#(*(!")*%9!
@<*38)*!:)389#10("*C!<T#G'[email protected]#10:!")*!
?#[email protected][email protected]!8#2%)0("10:!<1'2#(*+!>[email protected]!A201=
a)@20>2!5/\@2![:<2;9<[email protected])*%9!0(1!b90:2"!
<!0(23)*!``!<9>"1!T<)289<*>R!V9"2'89!<2#89!
(<#G0)]!&<2%6!"2!9A)31!B)0("10:!T<)/81+C!
?6'/010:!A*#*;@2D)!2#0:)8*@8&#1R
7!c<)2'*08<*D!(<)/(@&!D)6'(1!8*#2^=
")*>3(9T0)/!)!A#(*3(;9T0)/!9#2(!<)6()!;/0(/010:!
D)*3(@2+0G<!#*%)9"&!9?>68*%9!'()2;2")*D!
I4JK5LM=&N!3/!A#(*0:9'(/0*!([email protected]*")2!
"[email protected]*")*!(<10(2>*!)!9?#(6'[email protected]"81"&&=
>*!3</!<6'#G<@6!F2#*@[email protected]<[email protected])R!H2#89!
A#(*0(182]C!09!A)3(*!9!I8&#@20:N!<)*[email protected]"90=
"10:C!&#90(1389T0)20:!'9\1"@9<10:C!A98#2=
<20:!#*%)9"2B"10:!0(1!8<G#020:!)!(*3A9;20:!
B&'9<10:R!bB)D28!2B?&D&!8<9#(/!#G<")*\!
a989%#2a)*[email protected]#10:!2&89#2D)!3/Y!M#(*%9#(!
d)*#"28C!J'2D!b#([email protected]<2C!e20*@!b)*'#([email protected])C!
F2#*@!F1TB)<)*0C!F2#*@!42D9>*'*"C!F2#*@!
[email protected]<[email protected])C! P2<)'! H/3)@9<[email protected])C! 3/! 8*\!
D28*#)2;1!&'9386A")9"*!A#(*(!e2"2!V&@2!
(!f#(*T")!)!F&(*&D!d&'9<")08<2!O&'9<*%9!
<!b9B?&3(9<*>R
!"#$%&'%$#()*+!"#!,!$!%#&'()*+!,-..
-./.
I
!"#$%&'()
! [[email protected]! 3(@9B*+! "2! 8*D28! '()2;2+!
<!93)!l!O*2'*#!7!IUG\")09<2")*!<[email protected])*=
#&"@&!'()2;2B"9T0)!")*#9B")0(*>N!9#2(!
If<9#(*")*!)!#9(<G>!D)@#9A#(*'3)6=
?)9#38<N!(9382")*!A#(*A#9<2'(9"1!"2!
A90(/[email protected]&!,-.,!#[email protected]&R!V#(*'3)6<()60)*!
D2!(<)/(*@!(!AB2"9<2"1D!"2?9#*D!
"2!8*!'()2;2")2!<!"2>?B)\3(1D!AG;#9=
0(&R! Z'?10)*! [email protected])*%9! 3(@9B*")2! >*38!
'9'[email protected]<9!A&"@89<2"*!A#(1!90*")2=
")&!<")[email protected]&!(;9\9"*%9!A#(*(!?*"*a)=
0>*"82R!4(@9B*")2!?6'/!9#%2")(9<2"*!
<!0*B&!(D981<9<2")2!A98*"0>2B"10:!
?*"*a)0>*"8G<! '9! [email protected];2'2")2! <")9=
[email protected]<!<!#2D20:!<3A9D")2"10:!'()2=
;2+R!Q9382"/!A#(*A#9<2'(9"*!<[email protected]\'*>!
%D)")*!<0:9'(/0*>!<[email protected];2'[email protected]"*>!
M#&A1!P()2;2")2!I4JK5LMNC!89!>*38!
M9#(10*C!M#6?G<C!V13(")02C!U2'9D1TB!
"2'! 42"*DC! [email protected])@G<! )! Q2B*3(2"1R!
_0(*38")01! '9382"/! (2T<)2'0(*")*!
9!&@9+0(*")&!3(@9B*")2R!V9A#9<2'()!
>*! 939?2! (! <)*B9B*8")D! '9T<)2'0(*=
")*DC!2!38939<"2!&D9<2!<!8*>[email protected]<*38))!
(9382")*! A9'A)32"2! (! V9'@2#[email protected])D!
ZT#9'@)*D! P9#2'(8<2! U9B")0(*%9!
<!d9%&0:<2B*R
Pieniądze
dla aktywnych
Do 12 grudnia 2011 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nabór, prowadzony przez Lokalną Grupę
Działania „SANŁĘG”, obejmuje „Małe projekty” oraz przedsięwzięcia w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”. W pierwszym przypadku limit dostępnych środków wynosi 75 678,77 zł, a w drugim 824 506,00 zł.
")[email protected])[email protected];2'2"*!A#(*(!?*"*a)0>*"=
8G<!A9<)""1!?1]!(%9'"*!([email protected]#18*=
#)2D)[email protected]"*>!48#28*%))!U9(<9>&R!
K2B*\1!D)*]!"2!&<2'(*!89C!2?1!?1;1!9"*!
@9DAB*8"*!)!D)2;1!<1D2%2"*!(2;/0(")=
@)R!4(0(*%G;9<*!'2"*!"2!8*"!8*D28!("2>=
'&>/! 3)6! "2! 38#9"20:! 000.1'&234.52%
9#2(! 000.0678'.579:'65';:<3.52.!
`"a9#D20>)!D9\"2!(23)6%"/][email protected]\*!<!d)&#(*!
OMP!<!Q2B*3(2"20:C!VB20!b9T0)&3(@)!ghi!
j?&'1"*@!ZT#9'@2!Q'#9<)2C!`!A)68#9k!<!%9=
'()"20:!9'!XR--!'9!.gRi-C!8*BR!.g!Xlg!-m!mXR!
H3A9D")2"*!?)&#9!>*38!D)*>30*[email protected];2'2")2!
<")[email protected]<R
H2#89! #G<")*\! 9'<)*'()]! A&"@81!
@9"3&B8201>"*!E9#&D!F)*3(@2+0G<!H3)!
W
I4JK5LMN! [email protected]"*>! M#&A1! P()2;2")2R!
[(1""*!3/!'9!.,!%#&'")2!<!?&'1"@20:!
_#(6'G<!MD)"Y!<!M9#(1020:[email protected]>!"#!i!
jA9"R!7!A8R!<!%9'(R!mR--!7!mRi-!)!.gRi-!7!
.mR--C!8*BR!.g!XiW!,-!mgko!<!U2'9D1TB&!"2'!
42"*[email protected]>!"#!.g!jA9"RC!T#RC!0(<R!)!A8R!
<!%9'(R!.gR--!7!.mR--C!<8R!<!%9'(R!.WR--!
7!.XR--C!8*BR!.g!Xlg!li!-,ko!<[email protected])@9<)*!
[email protected]>!"#!X!jA9"R!7!A8R!<!%9'(R!mR--!7!
mRi-!)!.gRi-!7!.mR--C!8*BR!.g!Xmi!Xl!mWko!
<! M#6?9<)*! 7! [email protected]>! "#! .X! jA9"R! 7! A8R!
<!%9'(R!.gRi-!7!.mRi-C!8*BR!.g!X..!,X!X.kR!
H!V13(")[email protected]"3&B820>*!&'()*B2"*!3/!A#(1!
&BR!b20(1;G<!..!jA9"R!7!A8R!<!%9'(R!.gRi-!
7!.mRi-C!8*BR!!.g!Xl.!-.!-ikR
-./.
Wykorzystanie środków przeznaczonych
na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju
Łączna kwota środków wykorzystanych
(wypłaconych) na wdrażanie Lokalnej
Strategii Rozwoju na dzień 30 listopada 2011 roku wynosi 1 545 372,25 zł
– ok. 22,22 proc. całej sumy przeznaczonej na ten cel.
B2!A)*#<3(*%9!"2?9#&!9%;93(9"*%9!
A#(*(!OMP!I4JK5LMN!j%#&'()*+!
,--n!#Rk!<!([email protected]#*3)*!IF2;10:!A#9>*@=
8G<NC!3(*T0)&!?*"*a)0>*"8G<!98#(1D2;9!
T#9'@)!"2!;/0("/[email protected]<986!.il!g--C--!(;R!
[email protected]!<1")@2!(!)"a9#D20>)!98#(1D2"10:!
(!_#(6'&!F2#3(2;@9<[email protected])*%9!9!382")*!
<*#1a)@20>)!<")[email protected]<!(;9\9"10:!<!#2=
D20:!'()2;2")2!IH'#2\2")*[email protected]"10:!
38#28*%))!#9(<9>&NR
H!,-.-!#[email protected]&!OMP!9%;93);2!'<2!"2=
?9#1!<")[email protected]<R!V)*#<3([email protected]#1!8#<2;!
9'!.!'9!,,!D2#02C!9?*>D9<2;!IF2;*!A#9=
>*@81N!9#2(!'()2;2")*!IZ'"9<2!)!#9(<G>!
D
II
<3)NR! K2! '()*+! i-! B)389A2'2! ,-..! #[email protected]&C!
<!([email protected]#*3)*!IF2;10:!A#9>*@8G<N!(!'<&=
"238&!<")[email protected]<!(%;93(9"10:!<!#2D20:!
"2?9#&!3(*T]!(9382;9!#9(A28#(9"10:!A9=
(181<")*R!J!(!810:!3(*T0)&!?*"*a)0>*"8G<!
0(8*#*0:!98#(1D2;9!T#9'@)!"2!;/0("/[email protected]<986!
mm!gX-C,g!(;R!K289D)238!<!#2D20:!'()2;2")2!
IZ'"9<2!)!#9(<G>!<3)N!<3([email protected])*!(;9\9"*!
<")[email protected])!7!<!B)0(?)*!3)*'D)&!7!(9382;1!#9(=
A28#(9"*!A9(181<")*R!V)60)&!?*"*a)0>*"8G<!
98#(1D2;9!A9D90!<[email protected]<90)*!.!.ml!ll,C--!(;R
P#&%)!"2?G#!<!,-.-!#[email protected]&!8#<2;!9'!l!'9!
i.!D2>2!)!'9810(1;!'()2;2+!IUG\")09<2")*!
<! @)*#&"@&! '()2;2B"9T0)! ")*#9B")0(*>N!
9#2(!If<9#(*")*!)!#9(<G>!D)@#9A#(*'3)6=
?)9#38<NR!HA;1"6;1!'<2!<")[email protected])!9!A#(1=
("2")*!A9D901!<!#2D20:!IUG\")09<2")2!
<[email protected])*#&"@&!'()2;2B"9T0)!")*#9B")0(*>NR!K2!
'()*+!i-!B)389A2'2!,-..!#[email protected]&!'<G0:!?*"*a)=
0>*"8G<!98#(1D2;9!'9a)"2"39<2")*!<[email protected]<9=
0)*!.gX!Xg-C--!(;R
!"#$%&'%$#()*+!"#!,!$!%#&'()*+!,-..
H! ,-..! #[email protected]&C! 9'! ,m! 0(*#<02! '9!
,W! B)A02C! (2! A9T#*'")08<*D! OMP!
I4JK5LMN!D9\"2!?1;[email protected];2'2]!<")[email protected])!
9!A#(1("2")*!A9D901!<!#2D20:!'()2;2+Y!
IUG\")09<2")*!<[email protected])*#&"@&!'()2;2B"9T0)!
")*#9B")0(*>NC!If<9#(*")*!)!#9(<G>!D)=
@#9A#(*'3)6?)9#38<NC!IZ'"9<2!)!#9(=
<G>!<3)N!9#2(!<!([email protected]#*3)*!IF2;10:!A#9=
>*@8G<NR!H3([email protected])*!(;9\9"*!<")[email protected])!
7!<!B)0(?)*!il!7!(9382;1!A#(*@2(2"*!"2!
A90(/[email protected]&!<#(*T")2!'9!9'A9<)*'")0:!)"=
3818&0>)C!8>R!'9!_#(6'&!F2#3(2;@9<[email protected])*%9!
H9>*<G'(8<2! V9'@2#[email protected])*%9! j'98R!
'()2;2+!IZ'"9<2!)!#9(<G>!<3)N!)!IF2;*!
A#9>*@81Nk!)!'9!J%*"0>)!U*38#&@8&#1(20>)!
)!F9'*#")(20>)!U9B")08<2!j'98R!'()2;2+!
IUG\")09<2")*!<[email protected])*#&"@&!'()2;2B"9T0)!
")*#9B")0(*>N!9#2(!If<9#(*")*!)!#9(<G>!
D)@#9A#(*'3)6?)9#38<NkR
$=>[email protected]#%-A>BC
Wigilijne kulinaria
– U nas w domu zazwyczaj przygotowuje
się dwanaście potraw na wigilię – mówi
Leokadia Gugała, mistrzyni kuchni regionalnej z Chwałowic. W tych stronach na wigilijnym stole pojawia się szczupak, a karp
bywa spożywany jako drugie danie rybne.
)*'1T!D)*3(@2+01![:<2;9<)0!32D)!(2=
#(&02B)!3)*0)!)!;9<)B)!#1?1!<!>*()9#(*!"2!
<)%)B)6R!M'1!A9<)*#(0:")6!<9'1!T0)"2;!
BG'C!D&3)*B)!<0(*T")*>!<10)"2]!A#(*#6?B*R!
P()T!"2>0(6T0)*>[email protected]&A&>/!#1?1!&!:9'9<0G<C!
?1!'90:9<2]!<)*#"9T0)!8#2'10>)R
7!H!"23(*>!#9'()")*!A)*#<3(/!#1?/!<)%)=
B)>"/!>*38!3(0(&[email protected]!Z"!"[email protected]&>*!"2>?2#=
'()*>R!e*38!89!3&0:2!#1?2!)!?2#'(9!3D20("2!
7!(2&<2\2!O*[email protected]')2!M&%2;2R!`!0:9]!<[email protected]&0:")!
8#&'"9!>*>!'9#G<"2]C!89!>*'"[email protected]!<!A#(1#(/=
'(2")&!#1?1!9''2>*!A2;*0(@6!A)*#<3(*+=
38<2!D6\9<)R
[email protected]!A#(1#(/'()]!<)%)B)>"*%9!3(0(&[email protected]!
K2B*\1!#1?6!9?#2]C!<1A28#93(1][email protected]#9)]!
<[email protected]<2;@)C!'9'2]!A)*A#(&!)!A939B)]R!f#(*?2!
8*\!<@#9)]!0*?&B6!)!")*09!0(93"@&C!?1!81D!
[email protected])*D!"23)/@;[email protected])[email protected]&!%9'()"20:!A931=
A&>*D1!>/!D/@/!)!3D2\1D1!"2!9B*>&R!H!A9;9=
<)*!3D2\*")2!'9'2>*D1!0*?&B6R!M9#/0/!#1=
?6!A9'2>*!3)6!<![:<2;9<)020:!(*!3<9>[email protected])D!
0:B*?*D!'9D9<*%9!<1A)*@&R!f#2'10>2!A9=
'2<2")2!3D2\9"*>!#1?1!"2!<)%)B)6!>*38!8&82>!
D90"9!([email protected]#(*")9"2C!0:9]!")*@)*'1!A#(1%9=
89<&>*!3)6!>/!<0(*T")*>!<!(2B*<)*!9089<*>R
Q!A98#2<[email protected]#*!A9>2<)2>/!3)6!"2!<)=
%)B)>"1D!389B*C!O*[email protected]')2!M&%2;2!<1D)*=
")2!>*3(0(*!?2#3(0(!0(*#<9"1!(!&3(@2D)C!
?2#3(0(!(!()*D")[email protected])[email protected]&386!(!%#90:*D!
Fot. Piotr Jackowski
Fot. Piotr Jackowski
K
:6;"$%0$&<)8$#$&=*$>3&?080'[email protected];&=2A2)+$"$
)!%#(1?2D)[email protected](6!%#10(2"/!(!8;&3(0(*D!
)!0*?&[email protected]/[email protected](6!>60(D)*""/[email protected](6!>2%B2=
"/!(!D23;*DC!A)*#9%)!([email protected]&38/!)!%#(1?2=
D)C!A)*#9%)!(*!TB)<@2D)C!(!>2?;@2D)[email protected]&[email protected])!
([email protected])*DC!%#90:!(!0*?&B/[email protected]&8)6!)[email protected]!
(!3&3(&R!P9'2>*!A#(1!81DC!>[email protected]!A#(1#(/'()]!
@2A&386!(!%#90:*D!)!%#(1?2D)R
4;9'@/[email protected]&[email protected]#9)D1C!%98&>*D1C!2!%#90:!
D90(1D1!)!AG^")*>!%98&>*D1!%9!<!939B9"*>!
<9'()*R!K2386A")*!(%")282D1!%#90:!)!D)*=
3(2D1!%9!([email protected]&38/C!'9'2>/0!0*?&[email protected]!&3D2=
\9"/!"2!9B*>&!B&?!D2TB*R!V9"2'89!'9'2>*D1!
&%989<2"*!<0(*T")*>!%#(1?1R!F9\"2!>*[email protected]\*!
%989<2]!<#2(!([email protected]&38/[email protected]")*0!<31A&>*=
D1!")*09!39B)!)!A)*A#(&[email protected]!A#(1#(/'(9"2!
@2A&382!>*38!<!<)%)B)6!?2#'(9!3D20("2C!A9=
'9?")*!>[email protected]!)""*!<)%)B)>"*!'2")[email protected]"@B&'&>*!
O*[email protected]')2!M&%2;2R
-./.
Radosny czas
Bożego Narodzenia
niesie ze sobą miłość,
pokój i pojednanie.
Niech staną się one
udziałem wszystkich
mieszkańców obszaru
LGD „SANŁĘG”
w nadchodzące Święta
i w Nowym 2012 Roku.
B080'[email protected]&=+;,"$506&?&AC?$#;?0A"[email protected]&(0('0;,6A6&+D238;,;?$56&+D262&:6;"$%01&<)8$#1-&
E$&=,;'6&+;@$?0#&=01&=*$>;53&=2A2)+$"F&"$+)=,$&2&8D;AC6*&0&8D23($*0&;D$2&";*+;,&2&=)=2)
Zarząd LGD „SANŁĘG”
!"#$%&'%$#()*+!"#!,!$!%#&'()*+!,-..
III
!"#$%&'()*"+",-./'0.)*"123456789:
Lokalna aktywność
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Chwałowicach to prężna organizacja pozarządowa,
mobilizująca ludzi do aktywności na rzecz swojego środowiska. Mając status pożytku publicznego,
przekazuje ofiarowane środki na cele oświatowe, kulturalne czy religijne. Impulsem do jej powstania
była perspektywa wybudowania sali gimnastycznej przy miejscowej szkole.
9A#(*'")@)*D!A9<382;*%9!<!,--,!#[email protected]&!
489<2#(13(*")2!H3A)*#2")2!`")0>281<!
[email protected]"10:!<![:<2;9<)020:!?1;!b9D)8*8!
V9D901!4(@9B*R!Q2<)/(2"9!%9!(!D1TB/!9!<1=
?&'9<2")&!32B)!%)D"23810("*>[email protected]!?2#'(9!
A98#(*?"*>!8&8*>3(*>!AB20G<0*!9T<)289<*>R!
V9")*<2\!<!?&'\*0)*!%D)"1!U2'9D1TB!"2'!
42"*D!")*!?1;9!<G<0(23!A)*")6'(1!"2!3a)=
"2"39<2")*!AB2"G<!?&'9<1!)!A9(<9B*")2!
"2!?&'9<6C!B&'()*!A9382"9<)B)!<()/]!3A#2=
<1!<!3<9>*!#60*!)!(*?#2]!A98#(*?"*!T#9'@)R!
M'1!(!0(23*[email protected](2;9!3)6C!\*!)38")*")*!389=
<2#(13(*")2!?6'()*!8&!?2#'()*>!A9D90"*!")\!
<3A9D")2"[email protected])8*8C!A9<9;2"9!'9!)38")*")2!
9#%2")(20>6!A9(2#(/'9</R
7!Q2;G\0)*!389<2#(13(*")*C!"2'2>0)*!
D&!3828&3!9#%2")(20>)!A9\[email protected]&!A&?B)0("*=
%9C!2!>2!<2D!A9D9%6!7!(20:602;!0:<2=
;9<)0(2"! #2'[email protected])! <G>8! e2"! V1#@93(R!
e*%9! 3;9<2! A#(1<9;&>*! (! <'()60("9T=
0)/! 482")3;2<! ZB*0:C! A)*#<3(1! A#*(*3!
489<2#(13(*")2! H3A)*#2")2! `")0>281<!
[email protected]"10:!<![:<2;9<)020:R!7!f9!<G>8!
A#(*0:1B);!3(2B6!"2!"23(/!38#9"6!%'1!A9=
>2<)2;9! 3)6! ")*'9<)*#(2")*! )! 8#&'"9T0)!
[email protected]*"8&>*R!H3A9D)"2!8*\!0(23!(?)G#@)!
Fot. Piotr Jackowski
<D)+$&A2#;5"G?&4,;?$D23=2650$&B=+06D$50$&[email protected]$,3?&:;"$'53AC&?&IC?$#;?0A$AC&J&,3#)&;%&'[email protected]&L%$*&/[email protected]?="0F&B06=#$?&J(3%50;?="0F&L55$&MD23?$D$F&4,$50=#$?&!'6AC-&
E$&+06D?=23*&+'$506&B0;'6,,$&/$N'$AC&0&:6;"$%0$&<)8$#$
MD626=&=,;?$D23=2650$&B0;'6,,$&/$N'$AC&+D23&+D$A3
IV
!"#$%&'%$#()*+!"#!,!$!%#&'()*+!,-..
Fot. Piotr Jackowski
P
A98#(*?"10:! a&"'&3(1C! @8G#*! &'2;9! 3)6!
(%#9D2'()]!'()[email protected])!9a)2#"9T0)!D)*3(@2+0G<R
7!`D!<)60*>!?1;9!")*<)2#1!<!30*A81=
@20:C!81D!'()2;2B)TD1!(!<)[email protected](1D!(22"%2=
\9<2")*DR!d1B)TD1!2D?)8")!)!0:0)*B)TD1!
[email protected](2]C!\*!<![:<2;9<)020:!?6'()*!32B2!
%)D"23810("2!7!A9'@#*TB2!0(;9"@)")!389<2=
#(13(*")2!J""2!V#(1<2#2R!J!9?*0"2!A#*(*3!
H)9B*882!F2TB20:C!'1#*@89#!Q*3A9;&!4(@G;!
<![:<2;9<)020:C!'9'2>*Y!7!P()[email protected])!389<2=
#(13(*")&!)!(22"%2\9<2")&!B&'()!D2D1!'()T!
32B6!%)D"23810("/!)!%)D"2(>&DR!J!<3([email protected]!
([email protected]#(1T0)/!'B2!'()*0)!)!D;9'()*\1R
7!V90(/[email protected])!?1;1!0)6\@)*C!0:9]!)!8*#2(!")*!
>*38!;28<9!7!(2&<2\2!J'2D!F2>*<[email protected])C!39;=
813![:<2;9<)0!)!<)0*A#*(*3!389<2#(13(*")2R!
V28#(/0!<38*0(!9A9<)2'2C!>[email protected]!89!9#%2")(2=
0>2!<()6;2!<!'()*#\2<6!A238<)[email protected]!?6'/0*!
<!&\[email protected]<2")&!39;*08<2R!PB20(*%9!A9'>689!
[email protected]/!'*01(>6p!V9")*<2\!39;*08<9!")*!D9%;9!
&([email protected]]!'9A;281!9'!J%*"0>)!U*38#&@8&#1(20>)!
)!F9'*#")(20>)!U9B")08<2C!2!389<2#(13(*")*!
D)2;[email protected]/!D9\B)<9T][email protected]#(1382<3(1!(!")*>C!
Fot. Piotr Jackowski
B3*0$5$&%$AC)&AC?$#;?0A"068;&";NA0;#$&+$D$Q0$'568;
TA)*<&!)!%#1!"2!)"38#&D*"820:!D&(10(=
"10:R!V9"2'89!(9#%2")(9<2"9!<1>2('!"2!
<2#3(8281!D&(10("*!'[email protected]"*%9C!&'2=
"9!3)6!"2!9A*#*[email protected]!'9!O&?B)"2C!([email protected]&A)9"9!
A*#@&3>6C!A)2")"9!*B*@8#9")0("*!)!TA)*<")@)R
7!J!9'!.!<#(*T")2!8*%9!#[email protected]&!A#9<2=
'()D1!<![:<2;9<)020:!A#(*'3(@9B*!Ie2T!
)!F2;%93)2NC!0(1""*!<!%9'()"20:!9'!mRi-!
'9!.gRi-!7!)"a9#D&>*!H)9B*882!F2TB20:R!
e*[email protected]"81"&20>2!A#9>*@8&!#*2B)(9<2"*%9!
A#(*(!'<2!B282!A#(*(!3(@9;[email protected]"=
81"&9<2]!A#(*'3)6<()60)*C!389<2#(13(*")*!
A#(*>6;9!AB20G<@6R!7!Z8#(1D&>*D1!(!MD)"1!
'9820>6!"2!8*"!0*BC!"289D)238!#9'()0*!A;20/!
D)*3)60(")*!g-!(;!AB&[email protected](81!<1\1<)*")2R!
[email protected]&2B")*!D2D1!A9'!9A)*@/!3(*3"2T0)9#9!
'()*0)!7!'9'2>*!A2")!A#*(*3R
489<2#(13(*")*! A#2%")*! "2'2B! A9(1=
[email protected])<2]!T#9'@)!A98#(*?"*!'9!A9'*>D9<2")2!
0*""10:!)")0>281<R!F2>/0!G<!0*B!"2!<(%B6=
'()*C! A#(138/A);9! '9! [email protected]"*>! M#&A1!
P()2;2")2!I4JK5LMNC!382>/0!3)6!>*>!0(;9"=
@)*D!(<10(2>"1DR!K)*'2<"9!OMP!'9a)=
"2"39<2;2!<2#3(8281!(9#%2")(9<2"*!A#(*(!
489<2#(13(*")*! H3A)*#2")2! `")0>281<!
[email protected]"10:!<![:<2;9<)020:R!Z'?1;1!3)6!9"*!
<!U2'9D1TB&!"2'!42"*DC!2!&0(*38")@2D)!
3(@9B*")2!?1B)[email protected]")!B)'*#(1!A#9<2'(/01!
'()2;2B"9T][email protected]&B8&#2B"9!7!#9(#1<@9</R
[email protected]&2B")*!0:<2;9<)[email protected]!9#%2")(20>2!B)=
0([email protected];9!0(8*#'()*38&!0(;9"@G<R!V9;9<2!
(!8*>!B)0(?1!89!"2&0(10)*B*R!H3(1301!D2>/!
(2A2;!)!A#2%"/!0(1")]!<)*B*!'9?#2!<!3<9)D!
T#9'9<)[email protected]&C!(2#2'(2>/0!>*%9!A98#(*?9DR!
4<9>/[email protected]<"9T0)/!A98<)*#'(2>/[email protected]!
)\!0:0)*]!89!DG0R
[email protected]%/#[email protected]
Fot. Archiwum SWIL w Chwałowicach
%93A9'2#9<2;9!"2!A238<)[email protected]:C!A#(*("2=
0(2>/0!A9([email protected]"*!T#9'@)!"2!0*B*!3A9;*0("*R
P()[email protected])! <1%93A9'2#9<2"1D! T#9'@9D!
&a&"'9<2"9!3(@9B*!3(82"'2#C!([email protected]&A)9"9!382=
')9"9<*[email protected]"8*"*#1C!'9a)"2"39<2"9!?&'9=
<6!0:9'")@2RRR!J!")*[email protected]!'2<"9!A#(*@2(2"9!
,-!813R!(;!"2!<1D)2"6!'20:&!"2!D)*>309<*>!
T<)/81")!A2#2a)2B"*>R!_'()*B2")*!<3A2#0)2!>*38!
D9\B)<*!'()[email protected])!8*D&C!)\!D)*3(@2+01!A#(*=
@2(&>/!0:68")*!.!A#90*"8!A;209"*%9!A9'28=
@&!"2!#(*0(!389<2#(13(*")2C!<[email protected](&>/0!>*'=
"90(*T")*!A#(*("20(*")*!9a)2#9<2"*>!3&D1R!
H3AGB"1D!<13);@)*D!'9A#9<2'(9"9!'9!8*%9C!
\*!#90("1!9?#G8!389<2#(13(*")2!<1"93)[email protected];9!
.--!813R!(;[email protected]<[email protected];2'2>/!3)[email protected]\*!'9=
a)"2"39<2")2!#*2B)(9<2"10:!A#9>*@8G<R
V)*#<3(*! A#9>*@81! a)"2"39<2"*! ?1;1!
(!V#9%#2D&!`"8*%#20>)!4A9;*0("*>R!K2!A#(*;9=
D)*!B28!,--Xh,--n!?1;1!89!IV9(2B*@01>"*!(2>6=
0)2!)"8*%#201>"*!'B2!'()*0)!)!D;9'()*\1!(!([email protected]#*=
3&!'[email protected]"2B*")2!8*0:")@!<[email protected]"10:!7!40:9B2!
[:<2;9<)0*N!9#2(!IF2#289"!0(18*B")0(1N!'B2!
'()*0)!)!D;9'()*\1!(!8*#*"&!%D)"1!U2'9D1TB!
"2'!42"*DR!K289D)238!#[email protected]!,-.-!A#(1")G3;!#*=
2B)(20>6!A#9>*@8&!A9'!"2(</!Ib&B)"2#)2!%D)"1!
U2'9D1TB!"2'!42"*DNC!'()[email protected])[email protected]#*D&!A9=
<382;!MD)""1!Q*3AG;!b&B)"2#"1R
7!K2>A)*#<!>*^'();2D!32D2!"2!<9>*=
<G'(@)*[email protected]"@&#31!A#9'&@8G<!#*%)9"2B"10:!
7!<3A9D)"2!O*[email protected]')2!M&%2;2R!7!d2#'(9!
A#2%"6;2DC!2?1!<)60*>!93G?!D9%;9!<!8*"!
3A93G?!A#9D9<2]!"23(/!%D)"6!)[email protected](1=
<2]!3<9>*!('9B"9T0)[email protected]&B)"2#"*!"2!3(*#=
3(1D!a9#&DR!V9<9;2")*!MD)""*%9!Q*3A9;&!
b&B)"2#"*%9!?2#'(9!"2D!<!81D!A9D9%;9R
[)*@2<1D!A#(*'3)6<()60)*D!>*38!#9(=
A90(681!i!D2#02!,-..!#[email protected]&!A#9>*@8!IQ*3AG;!
<[email protected]"9=)"38#&D*"82B"1!P?0,N!'B2!&0(")G<!
&('9B")9"10:!D&(10(")*C!<3AG;a)"2"39<2=
"1!(!q&#9A*>[email protected])*%9!E&"'&3(&!4A9;*0("*%9R!
H! >*%9! #2D20:! A#9<2'(9"2! >*38! "2&@2!
J6=+G#&?;"$'5;O05=,D)*65,$'53&.P?0,9&+D;?$%2;53&+D262&M$?#$&4#;?0"$
!"#$%&'%$#()*+!"#!,!$!%#&'()*+!,-..
V
Zabawowe warsztaty
Zorganizowania „Warsztatów dobrej zabawy” dla lokalnych liderów animatorów działalności kulturalno – rozrywkowej na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „SANŁĘG” podjęło się Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
w Chwałowicach. Celem przedsięwzięcia, na którego sfinansowanie Lokalna Grupa Działania „SANŁĘG” przeznaczyła
kwotę 4 tys. złotych, było wsparcie różnych form aktywności społecznej służących zagospodarowaniu wolnego
czasu dzieci i młodzieży oraz podejmowaniu działań animacyjno – społecznych w środowiskach gmin wiejskich
obszaru wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Miejscem szkolenia był Dom Rekolekcyjny w Radomyślu nad Sanem.
")0>289#*D!A#(*A#9<2'(*")2!<2#3(828G<!
?1;[email protected]!J'2D!4820:9<)0(!7!'1#*@89#!#2=
'[email protected])*%9!P9D&!U*@9B*@01>"*%9!)[email protected]=
8*0:*82!<!Q*3A9B*!4(@G;!<![:<2;9<)020:R!
e*%9! (2D)*#(*")*D! ?1;9! [email protected](2")*C! >[email protected]!
D9\"2!3A6'(2]!A9\18*0(")*!<9B"1!0(23!
)!<3A2")2B*!?2<)]!3)6!?*([email protected]:9B&R!4<9)D!
A9D13;*D!(2)"8*#*39<2;!O*[email protected]')6!M&%2;6!
(*!489<2#(13(*")2!H3A)*#2")2!`")0>281<!
[email protected]"10:!<![:<2;9<)020:R
7!V9D13;[email protected])6'(2!J'2D2!?1;!?2#'(9!0)*=
@2<1C!'B28*%9!A9'>6;2D!3)6!(2?*(A)*0(*")2!
A#(*'3)6<()60)2!9'!38#9"1!9#%2")(201>"*>!
7!<3A9D)"2!O*[email protected]')2!M&%2;2R!7!J!09!D")*!
3(0(*%GB")*!(D981<9<2;9p!f9C!)\!3<*%9!
0(23&!(9?20(1;2D!"2!'[email protected]*0*!D;9'()*\!
A9'A)*#2>/0/!T0)2"1R!V9<)*'()2;2D!39?)*C!
\*!89!3)6!D&3)!(D)*")]R
`")0>281</!A#(*A#9<2'(*")2!<2#3(82=
8G<!(2)"8*#*39<2;!3)6!U13(2#'!5/0("1C!A#*=
(*3!OMP!I4JK5LMNR!V9382"9<);C!\*!OMP!
<;/0(1!3)6!<!9#%2")(20>6!A#(*'3)6<()60)2R!
7!d1;2D!([email protected](9"2!)!&0)*3(9"[email protected]!A9(1=
81<"/!#*[email protected]>/!7!38<)*#'(2!A2")!O*[email protected]')2R
f#(1'")9<*!<2#3(8281C!<[email protected]#10:!&0(*38=
")0(1;1!li!939?1!<!#G\"1D!<)*@&[email protected](2;1!
3)6!38#(2;*D!<!'()*3)/[email protected]!V9A#9<2'()B)!>*!
<9'()#*>*!(!b#[email protected]<2!)!V#(*D1TB2C!A2#2>/01!3)6!
9#%2")(9<2")*D!(2?2<!'B2!%9T0)!<*3*B"10:R!
7!Z#@)*38#2!"2!<*3*B&!")*!(#9?)!8*%9C!09!9")!
(#9?)B)[email protected]*"8&>*!&0(*38")0(@2!<2#3(828G<!
H)9B*882!F2TB20:C!'1#*@89#!Q*3A9;&!4(@G;!
<![:<2;9<)020:R!7!f9!?1;2!<3A2")2;2C!*"*#=
%*810("2!(2?2<2R!H0)/%"6;2!D2;10:!)!'&\10:C!
382#3(10:!)!D;9'3(10:R!e2!32D2!'[email protected]"2B*!
3)6!?2<);2DC!2!A#([email protected](>)!9'A90(6;2D!)!(#*=
[email protected]<2;2D!3)6R!Q!810:!(2>6]!")*!D9\"2!?1;9!
('*(*#8*#9<2]C!%'1\[email protected]!?2#'(9!(20)*@2<)2;1R
b)*'1!<!T<)/81")20:!)!3(@9;20:!%D)"!
A2#8"*#[email protected])0:!8<9#(/010:!I4JK5LMN!(2=
A#23(2"9!"2!<2#3(8281C!")*@8G#(1!A9'0:9=
'()B)!'9!8*>!9a*#81!30*A810(")*R!e*'"[email protected]\*!>&\!
A)*#<3(*!0:<)B*!3(@9B*")2!'9<)9';1C!\*!<2#=
89!?1;[email protected]#(1382]!(!(2A#93(*")2R!V9'3&")689!
"2&0(10)*B9D!<)*B*!0)*@2<10:!A9D13;G<C!
2!D;9'()*\!9'!#2(&!(20(6;2!A#9A2%9<2]!('9=
?18*! '9T<)2'0(*")2! <T#G'! #G<)*T")@G<R!
e&\!'()T!<)2'9D9C!\*!(2?2<[email protected]#"2<2;9<2!
<!Q*3A9B*!4(@G;!<![:<2;9<)020:!(9382")*!
(9#%2")(9<2"2!<*';&%!<(9#G<!A9("2"10:!
"2!<2#3(82820:R
VI
!"#$%&'%$#()*+!"#!,!$!%#&'()*+!,-..
Fot. Archiwum LGD „SANŁĘG”
[email protected]%/#[email protected]
!"[email protected]&%;&=+D$?%2650$&";5%[email protected]&506&(D$";?$#;
E$?6,&=06%26506&5$&"D26=#$AC&=+D$?0$#;&D$%;NR&0&05,68D;?$#;&)A26=,50"G?&?$D=2,$,G?
Fot. Archiwum LGD „SANŁĘG”
I
Fot. Aerofoto B.Z. Chojęta
M$5;D$*$&<D1(;?$
Wirtualna wycieczka
Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania zaprasza na wirtualną wycieczkę po obszarze LGD. Każdy, kto zechce w niej uczestniczyć, zobaczy zdjęcia obrazujące piękno gmin partnerskich.
Zostało ono utrwalone w formie fotograficznych panoram sferycznych. Są to ujęcia wykonane zarówno
z lotu ptaka, jak i z ziemi. Fotografie są dostępne pod adresem www.wirtualny.sanleg.pl.
2#(/'! OMP! I4JK5LMN! A9382"9<);!
38<9#(1]!?2(6!)"a9#D20>)!8&#13810(=
"*>!9!9?)*@820:!)!<2B9#20:!A#(1#9'")=
0(10:!9?3(2#&[email protected]!?2(2!>*38!?2#'(9!
A98#(*?"2!(!&<2%)!"2!89C!)\!8&8*>3(1!#*%)9"!
9?a)8&>*!<!0)*@2<*!D)*>[email protected]#*!<2#89!
9'<)*'()]R!b#[email protected])*D!<[email protected])*#&"@&!?1;9!
<[email protected]"2")*!('>6]!B98")0(10:!D)*>309<9T0)!
?6'/010:!3)*'()?2D)!%D)"!A2#8"*#[email protected])0:C!
&8#<2B9"[email protected]\*!<[email protected]'#(*!0)*@2<*!9?)*@=
81!2#0:)8*@89")0("*!)!A#(1#9'")0(*R!Q!A*<=
"9T0)/!)0:!9?*>#(*")*!?6'()*!(20:68/!'B2!
8&#138G<C!2?1!9'<)*'()]!8*#*"1!A9;9\9"*!
A9D)6'(1!42"*D!2!56%)*DR!_D9\B)<)[email protected]\*!
A9("2")*!9?3(2#&!OMP!939?9D!(2D)*3(@2=
;1D!(2!%#2")0/!)!<3([email protected])[email protected]#(1!B&?)/!
9%B/'2]!T<)28!"2!*@#2")*[email protected]&8*#2R
48#9"2!)"8*#"*89<2C!"[email protected]#*>!&D)*3(0(9=
"9!('>60)2C!>*38!A#(*>#(1382R!H)'")*>*!"2!")*>!
D2A2!%D)"!A2#8"*#[email protected])0:!(!<13(0(*%GB")9"1D)!
Z
"2(<2D)!D)*>309<9T0)C!<[email protected]#10:!<[email protected]"1=
<2"9!('>60)2R!H1382#0([email protected])@"/]!<!A&"@8!
A#(1!<1?#2"*>!"2(<)*C!2!"23(1D!90(9D!&@2=
\*!3)6!>*>!<)'[email protected]!V9D90"*!>*38!#G<")*\!D*=
"&!(!"2(<2D)!%D)"R!M'1!A9A#(*([email protected])@")60)*!
<1?)*#(*D1!)"8*#*3&>/0/!"23!%D)"6C!&>#(1=
D1!D)")28&#@)!('>6]!<[email protected]"2"10:!"2!>*>!8*=
#*")*R!H1?G#[email protected]"@#*8"*>!a989%#2a))!A9(<2B2!
9?*>#(*]!>/!<!A*;"*>[email protected]#23)*R!Q20:<102>/0!3)6!
<"68#(*D!>[email protected])*%9T!9?)*@8&!D2D1!D9\B)<9T]!
@)*#9<2")2!3)6!")*[email protected]!<!A#2<9!)!<!B*<9C!2B*!
[email protected]\*!<!%G#6!)!<!'G;R!Z%B/'2")&!89<2#(13(1!
D&([email protected]!B*0(!D9\*D1!(!")*>!(#*(1%"9<2]C!
%'1?1TD1!<9B*B)!A9'()<)2]!<!0)3(1!&#[email protected])!
9?3(2#&!OMP!I4JK5LMNR
[9!D9\*!(<#G0)]!"23(/!&<2%6p!ZA#G0(!
A2"9#2D!B98")0(10:!3/[email protected]"@#*8"*!D)*>=
302!)!9?)*@81C!<T#G'!")0:[email protected])9;1!)!3(@9=
;1R![(1!<)'()*B)[email protected])*'1T!&>T0)*!42"&!'9!
H)3;1p!e*TB)!82D!>*3(0(*!")*!'9'2#B)TD1C!89!
"2!38#9")*!<<<R<)#8&2B"1R32"B*%RAB!>*!(9=
?20(1D1R!H!M9#(1020:!A)[email protected]")*!A#*(*"8&>*!
3)6!82D8*>3(1!(2B*<!V#(1?1;G<C!"289D)238!
<!M#6?9<)*!<2#89!(<#G0)]!&<2%6!"2!)"8*#*=
3&>/01!9'!38#9"1!2#0:)8*@89")0("*>!ZT#9'*@!
4(@9B"9=H10:9<2<0([email protected]*)!<!V13(")01!
A9("2D1!DR)"R!82D8*>3(*!"9<90(*3"*!9?)*@=
81!3A9#89<*C!9'<)*'()D1!0D*"82#(!\1'9<=
[email protected])C!3A9>#(1D1!"2!90(13(0(2B")6!T0)*@G<!
<[email protected]<)020:R!Q*!('>6]!(!#2'[email protected])*>!%D)=
"1!&<2%6!(<#202>/!&>60)2!`(?1!U*%)9"2B"*>!
9#2(! MD)""*%9! [*"8#&D! f&#[email protected])!
)!U*@#*20>)!<!J"89")9<)*C!P9D!b&B8&#1!
<![:<2;9<)020:!0(1!382'")"[email protected]")!<!r2?")*R!
HT#G'!('>6]!(!%D)"[email protected])@G<!"2B*\1!A9'=
@#*TB)]!<)'[email protected]!</<9(&!<!Q'()*0:9<)020:!
)!%G#[email protected])*")9;9D&!<[email protected]<)*R!J!<6=
'#&>/0!<)#8&2B")*!A9!%D)")*!Q2B*3(2"1!")*!
D9\"2!A#(*90(1]!B98")[email protected]!<!f&#?)R
!"#$%&'%$#()*+!"#!,!$!%#&'()*+!,-..
-./.
VII
Gorzyce
w obiektywie
– Nie wiem, czy w najbliższej okolicy odnajdziemy tylu pasjonatów utrwalania
historii, co w gminie Gorzyce – mówi Jan Czech, wiceprezes zarządu Lokalnej
Grupy Działania „SANŁĘG”. Tymi słowy nawiązuje do wydania albumu zatytułowanego „Gmina Gorzyce”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane kwotą
20 tys. zł przez „SANŁĘG”, a stosowny wniosek opracowało Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach. Projekt nosił
nazwę „Promocja Gminy Gorzyce poprzez wydanie albumu fotograficznego”.
2B9#*D!2B?&D&!3/!(2#G<"9!A)[email protected]"*!
('>60)2!2&89#38<2!V)98#2!b)*;?231!
)!d9%'2"2!F1TB)<02C!>[email protected]!#G<")*\!
8*@381!O&01"1!513)[email protected]=b939<[email protected])*>C!S2B)"1!
M9;6?)9<[email protected])*>! )! H2B'*D2#2! 482")3;2<2!
V#2#282R!H1'2<")08<9!9A28#(9"9!<386=
A*D!DG<)/01D!9!'()*>20:!D)*>309<9T0)!
8<9#(/010:!%D)"6!M9#(10*C!AG^")*>!0(1=
8*B")@!D9\*!(28#(1D2]!3)6!<[email protected]\'*>!(!")0:!
Fot. Piotr Jackowski
W
!"#$%"$&$'()*)&+D;*)@SA68;&8;D23A"S&206*01
"2!';&\*>R!7!K23(/!A9'#G\!#9(A90(")*=
D1!9'!M9#(10!7!A#9A9"&>/!2&89#(1C!
@9"0*"8#&>/0!3)6!"2386A")*!"2!H#(2<20:C!
Z!81DC!\*!8&8*>3(2!%D)"2!89!A)[email protected]"1!([email protected]/=
f#(*T")[email protected]")@20:C!E&#D2"20:C!F9810(&! 8*@C!DG<);2!A9'0(23!A#9D90>)!2B?&D&!S2B)"2!
V9'&0:9<"1DC! Z#B)[email protected]:! )! Q2B*3)&! M9;6?)9<[email protected]! 7! A#*(*3! 489<2#(13(*")2!
M9#([email protected])DR!V9T<)602>/!8*\!&<2%6!A#(*= V#(1>20)G;! 4(@9;1! V9'382<9<*>! "#! ,!
D13;9<)!)!%93A9'2#0*C!\10)&[email protected]&B8&#2B"*D&C! )DR!!e2"2!V2<;2!``!<!M9#(1020:R!7!E989%#2a)*!
?)8<)*!A9'!M9#(102D)!)!H#(2<2D)!9#2(! (2D)*3(0(9"*!<!2B?&D)*!&@2(&>/!89C!09!
&#[email protected]<)!A#(1#9'1R
"2><2\")*>3(*!)!"2>A)[email protected]")*>3(*!<!"23(10:!
D)*>309<9T0)20:R!F2D1!<3A2")2;*[email protected])=
0*C!3(@9;1C!A#(*D13;RRR!f&!#(*0(1<)T0)*!3/!
0)*@2<*!D)*>[email protected]*"89<2;2R
_("2")2!'B2!8<G#0G<!2B?&D&!)!<3(138=
@)0:[email protected]#(1!A#(10(1")B)!3)6!'9!A9<382")2!
<1'2<")08<2! A#9D901>"*%9C! ")*! @#1>*!
%9#([email protected])! <G>8! F2#)2"! M#(*%9#(*@R! e*38!
<'()60("1!<3A9D")2"*D&!389<2#(13(*=
")&!(2!A9([email protected]")*!")*(?6'"10:!T#9'@G<C!
>[email protected]! #G<")*\! [email protected]"*>! M#&A)*! P()2;2")2!
I4JK5LMN!)!<3([email protected])D!A9(9382;1D!3A9"=
39#9DR!V#(*%B/'2>/[email protected]#81!2B?&D&!)!'[email protected]&=
8&>/0!(!2&89#2D)!A9'@#*TB2C!\*!<2#[email protected]&=
3)]!3)6!9!"2386A"*!<1'2")*R!Z0(1<)T0)*C!
>*TB)!A9(<9B)!"2!89!9'A9<)*'")!(23G?!a)=
"2"3G<R!V9'*>D&>/[email protected])[email protected]#[email protected]!D9\"2!?1!
<A#9<2'()]!")*09!&(&A*;")*+!)!(2D)*T0)]!
8#90:6!"9<10:!a989%#2a))R
HG>8!(20:602!'9!8*%[email protected]\'2!#9'()=
"2!<!%D)")*!382;2!3)6!A93)2'20(*D!2B?&=
D&R!7!K)*0:!82!A&?B)@20>2!("2>'()*!D)*>30*!
A9T#G'! #9'()""10:! a989%#2a))! 7! [email protected]*"=
8&>*! D2>/0! "2'()*>6C! \*! <3(1301! 3)6%"/!
A9!86!A9(10>6!(!(20)*@2<)*")*D!)!\10(B)=
<9T0)/R!Q2)"8*#*39<2")!D9%/[email protected]"[email protected]=
<2]!3)6!(*!489<2#(13(*")*D!V#(1>20)G;!
4(@9;1!V9'382<9<*>!"#!,!)DR!e2"2!V2<;2!``!
<!M9#(1020:R
T?GDA3&$'()*)&0&?#$%26&8*053&<;D23A6&+;%A2$=&)D;A23=,;NA0&+D;*)@[email protected]&+)('0"[email protected]&<#;=&2$(06D$&:)A35$&<;#1(0;?="$
[email protected]%/#[email protected]
Publikacja opracowana przez Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania w Zaleszanach
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania
Biuro: 37-415 Zaleszany, Plac Kościuszki 5/3, tel./fax: (15) 845-07-78, e-mail: [email protected] • skype: LGD-Sanleg • www.sanleg.pl
VIII
!"#$%&'%$#()*+!"#!,!$!%#&'()*+!,-..
Nakład: 1000 egz.