Formularz zgłoszeniowy - Przedszkole „LA FONTAINE”

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy - Przedszkole „LA FONTAINE”
Formularz zgłoszeniowy do konkursu
Zgłaszam udział .....................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
ucznia klasy …............. szkoły ........................................................................
w konkursie „Kaligram” organizowanym
przez
Polsko-Francuską
Niepubliczną Szkołę
Podstawową „La Fontaine” w Warszawie. Zgłaszając udział w konkursie zobowiązuję się do
przestrzegania regulaminu konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb konkursu.
…....................................
............…..............................................
Miejscowość, data
Podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Podobne dokumenty