Rolkostrady dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 5. Budynek

Transkrypt

Rolkostrady dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 5. Budynek
Rada rodziców zachęca wszystkich do wzięcia udziału w
Nr.
Konkursie na „projekt Rolkostrady przy Szkole Podstawowej nr 5”
Imię i Nazwisko: ……………..…………….……….
oraz do oddawania głosów na nasz projekt w Budżecie Partycypacyjnym 2017.
Podpis Rodzica: ………..………………………..…
Uczeń SP5
P0033 – Rolkostrady dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 5.
Tel. Kontaktowy: …………………………….....…..
TAK/NIE
Boisko
Budynek Szkoły Podstawowej
Trawnik
Regulamin:
Dodatkowy Opis:
1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu.
2. Konkurs rozpoczyna się z dniem 21.10.2016 a kończy 27.10.2016 wraz z
zamknięciem głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego dla
miasta Zabrze na rok 2016.
3. W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci do lat 12, które są lub
będą związane ze Szkołą Podstawową nr 5, tj. uczniowie, przedszkolaki,
dzieci bawiące się przy szkole i korzystające z placu zabaw.
4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
5. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne
jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest to praca
własna, wcześniej niepublikowana.
7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i
nazwisko, podpisem opiekuna oraz telefonem kontaktowym. Dane te
będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu
i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków
konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub
utratę prawa do nagrody.
10. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
11. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej
nr 5 do dnia 27.10.2016 w godzinach od 8:00 do 14:30.
12. Praca konkursowa musi być wykonana na niniejszym formularzu
13. Poprawnie wykonana praca zawiera:
a. Rysunek na stronie pierwszej, na którym przedstawione są w
sposób czytelny plany boisk, torów lub innych gier zespołowych.
b. Krótki opis na stronie drugiej z wyjaśnieniem lub opisem reguł
gier grupowych zawartych w projekcie.
14. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej
technice, tak, aby w sposób czytelny nakreślała ideą projektanta.
15. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni 4
równorzędnych laureatów konkursu.
16. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
17. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające
imiona i nazwiska zwycięzców na stronach internetowych Szkoły.
18. Nagrodami w konkursie są akcesoria sportowe do jazdy na rolkach.
19. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również
prawo do nie przyznania nagród.
20. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im
nagród jest ostateczna.
21. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe,
ani na ich równowartość pieniężną.
Postanowienia Końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas
festynu zimowego i na stronach Szkoły Podstawowej Nr 5.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Podobne dokumenty