Comarch ERP Optima 2013.3.1

Transkrypt

Comarch ERP Optima 2013.3.1
Ulotka
Zmiany w wersji 2013.3.1
Spis treści
1
INSTALACJA SYSTEMU ................................................................................................................................... 3
2
REINSTALACJA PROGRAMU .......................................................................................................................... 3
2.1
2.2
2.3
3
OGÓLNE ........................................................................................................................................................ 5
3.1
3.2
3.3
4
NOWOŚCI ................................................................................................................................................ 15
ZMIANY .................................................................................................................................................... 18
POPRAWIONO ......................................................................................................................................... 18
KASA/ BANK .................................................................................................................................................19
10.1
10.2
10.3
11
ZMIANY .................................................................................................................................................... 14
POPRAWIONO ......................................................................................................................................... 15
KSIĘGOWOŚĆ ...............................................................................................................................................15
9.1
9.2
9.3
10
NOWOŚCI ................................................................................................................................................ 14
POPRAWIONO ......................................................................................................................................... 14
OBIEG DOKUMENTÓW .................................................................................................................................14
8.1
8.2
9
NOWOŚCI ................................................................................................................................................ 14
ZMIANY .................................................................................................................................................... 14
CRM .............................................................................................................................................................14
7.1
7.2
8
NOWOŚCI ................................................................................................................................................ 13
SERWIS.........................................................................................................................................................14
6.1
6.2
7
NOWOŚCI ................................................................................................................................................ 10
ZMIANY .................................................................................................................................................... 12
POPRAWIONO ......................................................................................................................................... 12
WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP E-SKLEP................................................................................................. 13
WSPÓŁPRACA Z IMALL24 ........................................................................................................................ 13
DETAL...........................................................................................................................................................13
5.1
6
NOWOŚCI .................................................................................................................................................. 5
ZMIANY ...................................................................................................................................................... 9
POPRAWIONO ........................................................................................................................................... 9
HANDEL........................................................................................................................................................10
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU................................................................................. 3
WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER ................................................................................................. 4
WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI ...................................................................................................... 4
NOWOŚCI ................................................................................................................................................ 19
ZMIANY .................................................................................................................................................... 19
POPRAWIONO ......................................................................................................................................... 20
PŁACE I KADRY .............................................................................................................................................20
11.1
11.2
11.3
NOWOŚCI ................................................................................................................................................ 20
ZMIANY .................................................................................................................................................... 21
POPRAWIONO ......................................................................................................................................... 22
Comarch ERP Optima
2
Zmiany w wersji 2013.3.1
1 Instalacja systemu
Uwaga: Instalacja programu na komputerze, na którym nie ma wcześniejszej wersji
Comarch ERP Optima zainstaluje wraz z programem nową aplikację do zarządzania
licencjami – Comarch ERP Menadżer Licencji. Zastępuje ona dotychczasowy Serwis Klucza
HASP oraz Zdalny Serwer Klucza. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji Comarch
ERP Menadżer Licencji.
Uwaga: Comarch ERP Optima 2013.3.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji
wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Licencji 2013.3.1. Nie jest to
konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześni ejszych niż
2013.0.1.
Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji instalacji.
2 Reinstalacja programu
2.1
Reinstalacja z poprzedniej wersji programu
W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima
uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima).
Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów:
ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory
dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dlaklientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku
ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.
Od wersji Comarch ERP Optima 2013.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net
Framework 4.0. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.
Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w instrukcji instalacji
programu.
Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji
wcześniejszej niż 2013.3.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.
Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli
termin gwarancji minął, reinstalacja spowod uje jego zablokowanie.
Reinstalacja do najnowszej wersji 2013.3.1 możliwa jest zarówno z wcześniejszych wersji 2013, 2012 oraz 2010 jak
również Comarch ERP Optima ze „starszym interfejsem” od wersji 14.1. W przypadku konieczności
skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować
wersję 15, 16 lub 17 dopiero potem wersję 2013.3.1.
Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do 2013.3.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na
listach w programie.
Comarch ERP Optima
3
Zmiany w wersji 2013.3.1
Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych
pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się
dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. Dodatkowo w czasie samego proce su
konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczególne znaczenie
podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL
Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować
edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2005 oraz 2008 Express mogą być
używane bazy o rozmiarze nie przekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server
2008 R2 Express oraz Microsoft SQL Server 2012 Express pozwalają na pracę z bazami
o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera
SQL do wersji 2008 R2 Express (2012 Express) lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie
posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych.
2.2
Współpraca z Microsoft SQL Server
Od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000.
Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz
wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2000, aby móc pracować na Comarch ERP
Optima 2013 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych (ale niższą niż SQL 2012) i przenieść na niego
bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie „Migrator baz danych”, które znajduje się na Indywidualnych
Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248).
W trakcie próby połączenia się Użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat:
Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL
w nowszej wersji.
Uwaga: Comarch ERP Optima 2013 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microso ft
SQL Server 2000.
Uwaga: Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL
Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji SQL 2012,
należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL
2000 na SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać k opię bezpieczeństwa i dopiero te
pośrednie kopie odtwarzać na SQL 2012.
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w instrukcji instalacji.
2.3
Współpraca z innymi aplikacjami
Comarch ERP Optima 2013.3.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:
1.
Comarch ERP e-Sklep w wersji 6.5 lub wyższej
2.
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera w wersji 5.5.2 lub wyższej
3.
Comarch ERP Mobilny Sprzedawca dla Windows Mobile w wersji 7.2
4.
Comarch ERP Mobilny Sprzedawca dla Android w wersji 4.2
5.
Comarch ERP Mobilny Menadżer w wersji 6.1
6.
Comarch ERP XL od wersji 10.5
7.
Intranetowe Aplikacje Pracownicze – wymagana wersja 1.10.35 lub wyższa
Comarch ERP Optima
4
Zmiany w wersji 2013.3.1
3 Ogólne
3.1
Nowości
1.
Operacje seryjne na Formularzu kontrahenta. Na Liście kontrahentów w menu kontekstowym oraz na
przycisku
pod listą udostępnione zostały operacje seryjne. Po rozwinięciu strzałki obok przycisku
widoczne są opcje:

Ustaw kategorię sprzedaży/zakupu – po zaznaczeniu wybranych parametrów Użytkownik może
przypisać nową lub zmienić dotychczasową kategorię dla wybranych kontrahentów.
Rys. Parametry seryjnego ustawiania kategorii kontrahentów

Ustaw konto przychodu/rozchodu – zaznaczenie wybranych parametrów pozwala na przypisanie
nowego lub zmianę dotychczasowego konta przychodu/rozchodu dla wybranych kontrahentów.
Rys. Parametry seryjnego ustawiania kont kontrahentów

Dodaj/ zmień/ usuń grupę – wartość wybrana w polu „Grupa” zostanie ustawiona na formularzach
poszczególnych kontrahentów na zakładce Ogólne w polu „Grupa”. Pozostawienie pola „Grupa”
pustego i wywołanie funkcji spowoduje usunięcie grupy na wskazanych kartach kontrahentów.
Rys. Parametry seryjnego ustawiania grupy kontrahentów

Ustaw warunki płatności – funkcja umożliwia ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na
zakładce Płatności odpowiednio w polach: Forma płatności, Termin płatności
(zaznaczenie/odznaczenie parametru oraz ustalenie ilości dni dla terminu płatności), Maksymalna
zwłoka, zaznaczenie/odznaczenie parametru Nie rozliczaj płatności.
Comarch ERP Optima
5
Zmiany w wersji 2013.3.1
Rys. Parametry seryjnego ustawienia warunków płatności kontrahentów

Ustaw warunki handlowe – funkcja umożliwia ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na
zakładce Handlowe odpowiednio w polach: Limit kredytu, Limit przeterminowanych płatności, Cena
domyślna, Rabat standardowy. Zaznaczenie opcji Ustaw limit kredytu oraz Ustaw limit
przeterminowanych płatności oraz zaznaczenie/odznaczenie związanych z nimi parametrów
spowoduje odpowiednio włączenie/wyłączenie tych limitów dla wybranych kontrahentów.
Rys. Parametry seryjnego ustawienia warunków handlowych kontrahentów

Dodaj/ usuń atrybut – opcja „Dodaj atrybut” umożliwia dopisanie atrybutu wraz z uzupełnioną
wartością na zakładkę Atrybuty na kartach wszystkich zaznaczonych kontrahentów, natomiast opcja
„Usuń atrybut” usunie z kart kontrahentów wszystkie atrybuty o wskazanym kodzie.
Comarch ERP Optima
6
Zmiany w wersji 2013.3.1
Rys. Parametry seryjnego dodawania/usuwania atrybutu kontrahentów
2.
Kreator konta bankowego. Z poziomu listy Faktur Sprzedaży oraz formularza Faktury Sprzedaży
wprowadzona została możliwość dodania nowego rachunku bankowego do programu. Za pomocą
przycisku
dostępnego w menu programu można utworzyć nowy Rejestr bankowy (również
w walucie obcej). Po zapisaniu Rejestru pojawi się okno:
Rys. Dodatkowe akcje przy dodawaniu rejestru K/B
w którym Użytkownik decyduje, czy otworzyć nowy Raport bankowy oraz przypisać Rejestr do wybranej
formy płatności (już istniejącej lub nowej).
3.
Podpisywanie wydruków PDF. Wprowadzono możliwość podpisywania wydruków generowanych do
pliku PDF. Zapewnia to ich lepsze zabezpieczenie np. w przypadku przesyłania pracownikom PIT-11 lub
wysyłania faktur kontrahentom w formie elektronicznej. Podpisanie pliku podpisem elektronicznym
gwarantuje
jego
autentyczność
oraz
to,
że
dokument
nie
został
zmieniony.
Pliki PDF podpisane elektronicznie są oznaczone symbolem
:

na liście załączników do wiadomości e-mail w module CRM

w Archiwum wydruków

na formularzach dokumentów wprowadzanych w programie, na zakładce Dokumenty: Biblioteka
dokumentów.
Uwaga: W przypadku gdy na wygenerowanym dokumencie w formacie PDF podczas jego
otwierania w programie Adobe Reader pojawi się opis: „Wystąpiły problemy z co n ajmniej
jednym podpisem”, należy podpis dodać do zaufanych podpisów. Aby to wykonać, należy
kliknąć wyświetlający się w tym programie w prawym górnym rogu przycisk: Panel
Podpis. Po kliknięciu wyświetlą się po lewej stronie ustawienia dla podpisów. Trzeba
rozwinąć drzewko w wyświetlonym panelu, następnie rozwinąć Szcze góły podpisu
i kliknąć Szczegóły zatwierdzania. Wyświetli się okno Przegląd certyfikatów Po lewej
stronie okna kursor powinien być ustawiony na najwyższym poziomie drzewka, po prawej
stronie należy przejść na zakładkę Zaufanie i kliknąć w Dodaj do zaufanych tożsamości.
Taką operację trzeba przeprowadzić dla każdego podpisu.
Comarch ERP Optima
7
Zmiany w wersji 2013.3.1
4.
Pobieranie danych o Kliencie z bazy GUS. Umożliwiono pobieranie danych o Kliencie z bazy GUS w celu
przyspieszenia obsługi Klienta. Pozwoli to na szybsze wprowadzanie danych identyfikacyjnych
i adresowych kontrahentów oraz wyeliminowanie pomyłek związanych z ręcznym wypełnianiem
formularzy. Usługa jest dostępna tylko dla Klientów, który posiadają oprogramowanie na gwarancji.
Na formularzu kontrahenta, pod przyciskami Zapisz i Anuluj dodano przycisk
REGON”.
„Sprawdź w rejestrze
Przycisk jest aktywny, gdy w polu z prefiksem kraju (przed NIP-em) jest wybrany przedrostek PL lub
przedrostek jest niewypełniony (kontrahent jest krajowy) i uzupełniony jest NIP.
Przycisk uruchamia nowe okno (formularz) z następującymi polami:


NIP – numer pobrany z formularza kontrahenta, bez przedrostka unijnego, pole edytowalne,
Kod weryfikacyjny z obrazka – tak zwana captcha. Użytkownik musi przepisać litery/cyfry
widoczne na obrazku,
 przycisk „Generuj inny kod” – na wypadek gdyby kod na obrazku był nieczytelny.
 przycisk „Pobierz dane” – tym przyciskiem Użytkownik uruchamia wyszukiwanie
i pobieranie danych,
 przycisk „Anuluj” – standardowy przycisk umożliwiający rezygnację z wybranej funkcji i powrót na
kartę kontrahenta,
 informacja o źródle pochodzenia danych, adres strony: www.stat.gov.pl/regon.
Pobieranie danych uruchamiamy przyciskiem „Pobierz dane”, w tym momencie pole NIP jest blokowane
do edycji. Na formularz zostaną pobrane dane, które są widoczne dla Użytkownika następująco:
w obszarze nad tabelką:







Stan danych na dzień.
Data rozpoczęcia działalności. Data nie jest podawana gdy firma jest zlikwidowana.
Data zakończenia działalności. Data nie jest wyświetlana gdy firma nadal działa.
Jeżeli firma jest zlikwidowana – pojawia się czerwony napis „Podmiot został wykreślony z rejestru
REGON.”
Jeżeli w nazwie firmy występuje „w likwidacji” – czerwony napis „Podmiot w stanie likwidacji”.
Jeżeli w nazwie firmy występuje „w upadłości” – czerwony napis „Podmiot w stanie upadłości”.
Jeżeli numer nie występuje w rejestrze - czarny napis „Numer identyfikacyjny [numer]
nie występuje w rejestrze REGON”.
w tabelce pojawią się następujące informacje:




Nazwa
Województwo
Ulica, nr, Miejscowość
Kod pocztowy, poczta
Po pobraniu danych pod tabelką dostępny jest przycisk „Przenieś dane na formularz kontrahenta”. Jego
użycie powoduje przeniesienie (w tym nadpisanie) danych z tabelki na formularz kontrahenta i zamknięcie
okna. Jeżeli nie uda się połączyć z usługą, wyświetli się komunikat: „Wystąpił błąd: Nie udało się połączyć
z usługą”.
Uwaga: Dane są pobierane bezpośrednio ze strony www.stat.gov.pl/regon. Od
dostępności i poprawnego działania wyszukiwarki na stronie zależy poprawne działanie
opcji w programie.
5.
Aktualizowanie licencji na kluczu HASP (programowanie klucza). Wprowadzono funkcjonalność
umożliwiającą automatyczne pobranie pliku RUS przez Klienta z serwerów Comarch za pośrednictwem
Comarch ERP Menadżer Licencji i odpowiedniego webserwisu. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy
na ikonie ML pojawia się opcja „Aktualizuj licencje w kluczu HASP” z dwoma możliwościami wyboru:
- Aktualizacja z dysku – dotychczasowa opcja (wymaga wskazania pliku RUS z dysku)
- Aktualizacja z chmury – nowa funkcjonalność (plik RUS pobierany jest z serwerów Comarch)
Comarch ERP Optima
8
Zmiany w wersji 2013.3.1
Po zaprogramowaniu klucza podnosi się okno ML z zakładką Dostępne moduły. Jeśli jest kilka aktywnych
kluczy to wyświetlana jest informacja dla klucza, który był właśnie programowany.
Uwaga: funkcjonalność aktualizacji z chmury nie jest dostępna dla kluczy partnerskich.
3.2
6.
Podpięcie wielu kluczy wirtualnych do jednego serwera licencji. W Comarch ERP Menadżer Licencji
wprowadzono możliwość aktywowania licencji Optima z więcej niż jednego klucza. Jeżeli podpiętych jest
więcej niż jeden klucz (HASP lub wirtualny), na zakładkach Dostępne moduły oraz Pobrane moduły
pojawia się pole z wyborem klucza. Podobnie przy wyborze opcji Zwolnij licencje pojawia się w takim
przypadku lista podpiętych kluczy.
7.
Lista Urzędów. Import Urzędów i Izb Celnych. Na zakładce Urzędy i Izby Celne na liście urzędów
umożliwiono import Urzędów i Izb Celnych z serwera COMARCH oraz z pliku XML.
Zmiany
1.
3.3
Konfiguracja wydruków. Zmieniono działanie parametru Kopia elektroniczna na zestawie wydruków.
Dotychczas zaznaczenie lub odznaczenie parametru skutkowało tylko przy tworzeniu nowych wydruków
w danym zestawie. W najnowszej wersji programu zaznaczenie lub odznaczenie parametru może mieć
również skutek dla wszystkich wydruków aktualnie dołączonych do danego zestawu. W przypadku
zmiany parametru na zestawie, podczas jego zapisu pojawia się pytanie: „Zostało zmienione ustawienie
parametru Kopia elektroniczna. Czy przenieść ustawienie na wszystkie wydruki w zestawie? Tak/Nie”
W przypadku wybrania opcji „Tak” parametr zostanie ustawiony dla wszystkich podłączonych do zestawu
wydruków. W przypadku wybrania opcji „Nie” skutek będzie tylko dla nowo dodawanych do zestawu
wydruków.
Poprawiono
1.
Kontrahenci z nierozliczonymi płatnościami. Po wybraniu na liście kontrahentów filtra „Kontrahenci
z nierozliczonymi płatnościami” bez wyboru konkretnej waluty, kontrahent pojawia się na liście tylko raz,
nawet jeżeli ma nierozliczone płatności w różnych walutach. W kolumnie „Kwota” pojawia się suma
nierozliczonych dokumentów w przeliczeniu na walutę PLN.
2.
Wybór nowo dodanego kontrahenta na dokumencie. Poprawiono dodawanie nowego kontrahenta
z poziomu dokumentu poprzez uzupełnianie jego danych za pomocą opcji kopiuj/wklej.
3.
Małe ikony nawigacji po ponownym uruchomieniu programu. Po wyłączeniu parametru "Duże ikony
nawigacji", przy ponownym uruchomieniu programu ikony nawigacji były duże, pomimo że parametr nie
był włączony. Działanie poprawiono.
4.
Import danych z programu KH. Narzędzia/ Importy z programów Comarch ERP Klasyka – umożliwiono
import danych z KH2013. Ponadto podczas importu danych kontrahenta przenosi się długa nazwa
podmiotu.
5.
Import danych księgowych z Programu KP. Z poziomu Narzędzia / Importy danych księgowych /
z Programu KP podpowiada się już ścieżka do programu KP2013. Ponadto jeśli w programie KP
w pieczątce firmy uzupełniono dłuższą nazwę firmy, te informacje przenoszą się do Comarch ERP Optima
do pieczątki firmy w konfiguracji programu.
6.
Eksport do pliku PDF wydruku GenRap. Zablokowano możliwość ponownego wyeksportowania wydruku
do tego samego pliku (wcześniej zapisanego i otwartego).
7.
Odtwarzanie standardowych wydruków i funkcji dodatkowych. Podczas uruchamiania funkcji
"Odtwarzanie standardowych wydruków i funkcji dodatkowych" w Konfiguracji wydruków pojawiał się
komunikat: "Brak wczytywania zasobu do konwersji ustawień użytkownika wydruków standardowych
w pliku op_baseConfig.cpp". Działanie poprawiono.
8.
Konwersja bazy. Umożliwiono wykonanie konwersji bazy firmowej Optimy do wersji 2013.3.1 jeśli login,
na którym wykonywana jest operacja ma ustawiony język inny niż „English”.
9.
Odbudowa indeksów po cięciu bazy danych. Po odbudowie indeksów w bazie, z której usuwane były
"stare" transakcje, mógł nastąpić w określonej sytuacji problem z zapisami dotyczącymi bieżącej ilości
towaru na magazynie. Po odbudowie indeksów z tabeli CDN.TwrIlosci usuwane były zapisy, dotyczące
towarów, z którymi nie było żadnych transakcji po dniu cięcia bazy. Działanie poprawiono.
Comarch ERP Optima
9
Zmiany w wersji 2013.3.1
10. Zamykanie programu. Wyeliminowano sytuacje występujące na niektórych komputerach podczas
zamykania programu Comarch ERP Optima - pojawiał się komunikat: „An unhandled win32 exception
occured in Comarch OPT!MA.exe [4712]”.
11. Ustawienia regionalne Windows a wydruki deklaracji. Poprawiono prezentowanie kwot na wydrukach
deklaracji przy ustawieniach regionalnych Windows z grupowaniem liczb bez separatora tysięcznego.
12. Menadżer Licencji – znak "&" w nazwie Klienta. Jeżeli w nazwie Klienta był znak "&" (ampersand) to na
systemie Windows 2012 przy wejściu na zakładkę Konfiguracja po próbie aktywacji klucza pojawiał się
komunikat: „'"' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 2, position 43.”. Działanie
poprawiono.
4 Handel
4.1
Nowości
1.
Korekta zbiorcza. Zgodnie z pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr
68, poz. 360 z późniejszymi zmianami) możliwe jest udzielenie rabatu w odniesieniu do wszystkich
dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. Od wersji Comarch ERP
Optima 2013.3.1 z poziomu listy Faktur sprzedaży pod przyciskiem
oraz w menu kontekstowym
pod prawym przyciskiem myszy udostępniona została nowa funkcjonalność – Korekta zbiorcza/rabat.
Na formularzu Korekty należy uzupełnić podstawowe dane (m.in. wskazać Kontrahenta, dla którego
zostanie udzielony rabat, wybrać Magazyn – jeżeli pole to zostanie puste, korekta zostanie utworzona dla
faktur dotyczących wszystkich magazynów). Następnie po wciśnięciu ikony
sprzedaży, do którego będzie naliczony rabat lub wybrać konkretne dokumenty:
można wskazać okres
Rys. Parametry korekty zbiorczej
Na oknie tym należy ustawić jakiego okresu sprzedaży będzie dotyczyła korekta. Program domyślnie
ustawia poprzedni miesiąc, jednak okres ten można dowolnie zmieniać. Standardowo do okresu
sprzedaży zostaną wliczone wszystkie faktury we wskazanym okresie, oraz korekty wystawione do nich.
Dodatkowo można ustawić parametry dotyczące korekt z innych okresów:
 Uwzględniaj korekty do faktur z poprzednich okresów – po zaznaczeniu tego parametru do Korekty
Zbiorczej zostaną ujęte również korekty do sprzedaży z poprzednich okresów,
 Uwzględniaj późniejsze korekty do wskazanego okresu – parametr pozwala na uwzględnienie
również korekt wystawionych po okresie, do którego odnosi się Korekta Zbiorcza a dotyczących
sprzedaży z wybranego okresu.
Jeżeli Korekta Zbiorcza ma uwzględniać tylko niektóre faktury z wybranego okresu, ich wyboru można
dokonać za pomocą przycisku
, który spowoduje wyświetlenie listy Faktur
Sprzedaży. Do filtra pod listą przenoszona jest Data sprzedaży podana w oknie Parametrów korekty
zbiorczej, ustawienia filtra można jednak dowolnie modyfikować. Wyjątkiem są Magazyn oraz
Kontrahent, które ustawione są zgodne z tym, co zostało wskazane na formularzu Korekty. Na Korektę
przenoszony jest jeden podświetlony dokument lub wszystkie zaznaczone.
Informacja o zakresie dat sprzedaży, ustawionym w oknie Parametrów korekty zbiorczej, przenoszona
jest do opisu Korekty Zbiorczej umieszczonego na zakładce Płatności, który jest drukowany na Fakturze.
Comarch ERP Optima
10
Zmiany w wersji 2013.3.1
Jeżeli Użytkownik skorzysta z opcji Wskaż faktury, wtedy opis powinien zmodyfikować ręcznie, zgodnie
z dokonanym wyborem (nie zmieni się automatycznie).
Korekta Zbiorcza może zostać wystawiona dla wszystkich faktur sprzedaży wraz z korektami, faktur
zaliczkowych i finalnych z wybranego okresu lub dla poszczególnych faktur wskazanych przez
Użytkownika. Wszystkie faktury, do których udzielany jest rabat, muszą być zatwierdzone oraz
wystawione w tej samej walucie. Dokumenty pierwotne będą uwzględnione tylko w przypadku
skorzystania z opcji Wskaż faktury.
Na formularzu korekty wykazana jest wartość sprzedaży z podziałem na stawki VAT, wyliczona na
podstawie wskazanych dokumentów. Po wprowadzeniu rabatu procentowego lub kwotowego jest on
proporcjonalnie wyliczany dla każdej pozycji. Kwotę rabatu można też wprowadzić ręcznie w kolumnie
Wartość korekty.
Wszystkie faktury, do których utworzono Korektę Zbiorczą, wykazane są na zakładce Dokumenty. Korekta
Zbiorcza wykazywana jest jako dokument powiązany w każdej fakturze, której dotyczy (zakładka
Dokumenty). Przy próbie anulowania takiej faktury pojawi się pytanie: Do dokumentu wystawiona jest
korekta zbiorcza. Czy na pewno anulować dokument? Po zatwierdzeniu komunikatu anulowana faktura
zniknie z listy dokumentów powiązanych na Korekcie Zbiorczej. Operacja ta nie wpłynie jednak na zmianę
wartości sprzedaży wykazaną na korekcie oraz na wysokość rabatu.
Do Korekty Zbiorczej nie można utworzyć dokumentu korygującego.
Korekta Zbiorcza nie jest uwzględnia w Deklaracji Intrastat.
Ponieważ dokument ten nie dotyczy poszczególnych pozycji towarowych, nie będzie wykazywany na
zestawieniach wykonywanych po pozycjach dokumentów: historii towaru, historii kontrahenta (poza
zakładką Zbiorczo), analizach oraz Raporcie Sprzedaży z Cennika.
Na wydruku Korekty Zbiorczej można umieścić listę wszystkich dokumentów, do których została
utworzona. Służy do tego parametr, który pojawia się po wybraniu wydruku:
Rys. Ustalenie wartości parametrów wydruku
2.
Wydruki Faktur Sprzedaży. Umożliwiono konfigurację nazewnictwa Faktur na wydrukach. W menu
System/Konfiguracja/Firma/Handel/Parametry wydruku faktury Użytkownik ma możliwość zdefiniowania
własnego tytułu dla faktury krajowej i unijnej oraz pozaunijnej.
Comarch ERP Optima
11
Zmiany w wersji 2013.3.1
Rys. Konfiguracja parametrów wydruku faktury
4.2
4.3
Zmiany
1.
Wydanie Zewnętrzne wygenerowane z Faktury Pro Forma. Ze względu na tworzenie się dwóch
dokumentów Wydania Zewnętrznego na różne magazyny do jednej pozycji towarowej z Faktury
Sprzedaży, zmiana magazynu na WZ utworzonym z Faktury Pro Forma została zablokowana.
2.
Grupy towarowe. Zmieniono filtrowanie towarów według grup towarowych na liście Handel/Zasoby.
Jeżeli w filtrze zaawansowanym ikona pinezki jest wyłączona, towary zostaną wyfiltrowane zgodnie
z zaznaczonymi grupami dopiero po kliknięciu na ikonę lejka.
Poprawiono
1.
Wydruki faktur. Usprawniono działanie programu w zakresie długiego generowania wydruków.
2.
Samofakturowanie. Na wydruku Faktura VAT – Samofakturowanie pobierany jest domyślny numer konta
bankowego z karty kontrahenta wybranego na Fakturze Zakupu.
3.
Duplikat Faktury Sprzedaży. Na wydruku Duplikatu faktury poprawnie drukowane są informacje w polu
Zapłacono, dla faktur rozliczanych zaliczkami.
4.
Dokument Dostawy. Na wydrukach Dokumentu Dostawy wydłużone zostały pola przenoszone
z formularza Wydania Zewnętrznego/Faktury Sprzedaży z zakładki Dostawa: Adres miejsca wydania do
przemieszczania wyrobów węglowych oraz Podmiot odbierający/zwracający wyroby węglowe.
5.
Nota Korygująca. Na wydruku Noty Korygującej w pieczątce firmy drukowana jest trzecia linia nazwy
wprowadzonej w menu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Pieczątka firmy.
6.
Wydruk faktury. Poprawiono działanie Definiowalnego wydruku faktury MS Excel.
7.
Grupy towarowe. Poprawiono działanie suwaków na liście grup towarowych, widocznej w oknie
Handel/Zasoby, podczas pracy przy zwiększonym rozmiarze czcionki w programie.
8.
Historia towaru. Poprawiono wyświetlanie nazwy towaru w nagłówku okna.
9.
Pozycje na dokumentach. Ujednolicono kolejność wyświetlania pozycji towarowych i usługowych na
powiązanych dokumentach.
10. Wartość netto w PLN. Poprawiono mechanizm zapisu kwoty netto PLN na Fakturze Zakupu w walucie.
Comarch ERP Optima
12
Zmiany w wersji 2013.3.1
11. Korekta graniczna. Jeżeli dystrybucja kwot celnych dotyczyła zaznaczonych pozycji
towarowych/usługowych na formularzu, podczas zatwierdzania wprowadzonych kwot pojawiał się
komunikat uniemożliwiający prawidłowe naliczenie wartości korekty. Działanie programu poprawiono.
12. Marża. Przywrócono komunikat o ujemnej marży dla Faktur Sprzedaży i Wydań Zewnętrznych
tworzonych z Rezerwacji Odbiorcy.
13. Rezerwacja Odbiorcy. Poprawiono mechanizm przekształcania wielu Rezerwacji Odbiorcy do Wydania
Zewnętrznego.
14. Atrybuty. Zablokowano możliwość usuwania atrybutu powiązanego z towarem, grupą towarową,
kontrahentem, dokumentem, urządzeniem lub środkiem trwałym.
15. Analiza sprzedaży. Umożliwiono wywołanie analizy szczegółowej z poziomu analizy sprzedaży wg grup.
16. Importy z programów Comarch Klasyka. Umożliwiono przenoszenie kodów CN dla towarów
importowanych z bazy danych programu Firma++.
4.4
4.5
Współpraca z Comarch ERP e-Sklep
1.
Synchronizacja. Zoptymalizowano proces synchronizacji danych binarnych pomiędzy Comarch ERP
Optima a Comarch ERP e-Sklep.
2.
Synchronizacja. Zmieniono działanie programu w zakresie synchronizacji pomiędzy Comarch ERP Optima
a Comarch ERP e-Sklep/iMall24. Podczas wywoływania synchronizacji ręcznej Użytkownik może otrzymać
komunikat: Synchronizacja danych odbywa się na innym stanowisku lub poprzez automat lub poprzednia
została niepoprawnie przerwana. Czy wykonać synchronizację?. Po kliknięciu na TAK, trwająca
synchronizacja zostanie wstrzymana i uruchomi się ręczna synchronizacja. W przypadku wybrania opcji
NIE program wróci do okna parametrów synchronizacji i nie wykona jej. Zalecane jest uruchamianie
synchronizacji ręcznej w sytuacji, kiedy automat jest wyłączony lub Użytkownik ma pewność, że w danej
chwili nie wykonuje się synchronizacja automatyczna. Wynika to z faktu, że automat synchronizacji
trafiając na proces synchronizacji ręcznej lub wykonywanej przez inny automat zawsze go przerwie
i wykona zaplanowaną synchronizację automatyczną. Może to prowadzić do powstawania niejasności np.
w sytuacji, gdy ręcznie była wykonywana synchronizacja pełna, a automat ją zakończył i wykonał
synchronizację różnicową.
3.
Rabaty. Poprawiono przypisywanie rabatów dla Comarch ERP e-Sklep w sytuacji, kiedy w Comarch ERP
Optima skonfigurowano więcej niż jeden e-Sklep.
4.
Grupa towarowa. Atrybut binarny. Umożliwiono przesyłanie do Comarch ERP e-Sklep
binarnych dla grup towarowych podczas synchronizacji różnicowej.
5.
Kod producenta. Jeżeli na karcie towaru ustawiony został atrybut o nazwie Kod producenta, podczas
konwersji bazy wartość atrybutu zostanie przeniesiona na zakładkę Dodatkowe do pola kod producenta.
Atrybut nie zostanie usunięty z kartoteki towaru, ale straci status Udostępniaj w e-Sklep.
6.
Dane kontrahenta. Umożliwiono przenoszenie numeru PESEL z Comarch ERP e-Sklep na kartę
kontrahenta oraz do Rezerwacji Odbiorcy w Comarch ERP Optima.
atrybutów
Współpraca z iMall24
1.
Dane kontrahenta. Umożliwiono przenoszenie numeru PESEL z iMall24 na kartę kontrahenta oraz do
Rezerwacji Odbiorcy w Comarch ERP Optima.
2.
Synchronizacja. Zoptymalizowano proces synchronizacji danych binarnych pomiędzy Comarch ERP
Optima a iMall24.
5 Detal
5.1
Nowości
1.
Wydruki – PESEL kontrahenta. Umożliwiono dodanie na wydrukach numeru PESEL kontrahenta.
2.
Wiele kluczy w Menadżerze Licencji. Jeżeli w Menadżerze Licencji aktywnych jest kilka kluczy, to
w ustawieniach bazy stanowiska detalicznego należy określić ten, z którego mają być pobierane licencje
Comarch ERP Optima
13
Zmiany w wersji 2013.3.1
dla Detalu. W tym celu Użytkownik powinien w polu Serwer klucza po nazwie serwera SQL oraz dwóch
dwukropkach "::" podać konkretny numer klucza.
6 Serwis
6.1
Nowości
1.
Dane kontaktowe osoby zlecającej. Na formularzu zlecenia serwisowego oprócz imienia i nazwiska
osoby zlecającej prezentowane są jej dane kontaktowe: numer telefonu- widoczny w polu Telefon oraz
adres e-mail- wyświetlany po ustawieniu kursora na ikonie
2.
.
Dodatkowe kolumny na liście części. Na zleceniu serwisowym, na zakładce Części istnieje możliwość
wstawienia dodatkowych kolumn: Do pobrania oraz Do wydania.
W kolumnie Do pobrania wyświetla się ilość jaka zostanie pobrana z magazynu w momencie
wygenerowania dokumentu MM. Ilość w opisywanej kolumnie będzie prezentowana dopóki Użytkownik
nie pobierze części. Po utworzeniu MM ilość wyświetlana jest (jak dotychczas) w kolumnie Pobrano.
W kolumnie Do wydania wyświetla się ilość wykorzystana przy realizacji zlecenia – czyli taka, którą
wprowadzono w polu Ilość wydana na formularzu części. Ilość w tej kolumnie jest prezentowana dopóki
część nie zostanie wydana na dokumencie WZ lub RW. Po wygenerowaniu dokumentów WZ/RW do
zlecenia ilość wydana wyświetlana będzie (jak dotychczas) w kolumnie Wydano.
6.2
Zmiany
1.
Zlecenia cykliczne. Kontakty i wiadomości email. Na liście zleceń cyklicznych oraz na formularzu wzorca
zlecenia cyklicznego za pomocą przycisku Kontakty CRM możliwe jest wyświetlenie listy kontaktów CRM
lub listy wiadomości e-mail kontrahenta z wzorca.
7 CRM
7.1
Nowości
1.
Ofertowanie. Szablony ofert. Na szablonie oferty do zestawu Wstaw pole z bazy, dodano kolejne pole:
Firma_Nazwa3 ( trzecia linia z pieczątki firmy).
2.
Skrzynka pocztowa. W programie Comarch ERP Optima umożliwiono podpisywanie wydruków podpisem
cyfrowym. W związku z tym na formularzu wiadomości e-mail, jeśli załącznik (wydruk) zostanie
podpisany, to oznaczony będzie symbolem
.
7.2
Poprawiono
1.
Terminarz. Poprawiono działanie filtrów obowiązkowych w Terminarzu. W specyficznych sytuacjach
pojawiał się komunikat: "Can't change uniqueness type for non-empty collection".
8 Obieg dokumentów
8.1
Zmiany
1.
Optymalizacja wyświetlania listy folderów iBard24. Przyspieszono wyświetlanie listy folderów pobranej
z iBard24. Obecnie nie jest wyświetlana cała struktura katalogów wraz ze wszystkimi zagnieżdżeniami.
Użytkownik ma możliwość rozwijania poszczególnych podgałęzi katalogów.
2.
Skrzynka operatora – klawisz <F5>. Umożliwiono odświeżanie widoku skrzynki operatora za pomocą
klawisza <F5>.
Comarch ERP Optima
14
Zmiany w wersji 2013.3.1
3.
8.2
Kontrola wielokrotnego dodawania pliku. Przy próbie kilkukrotnego dodania tego samego pliku na
nowym dokumencie za pomocą opcji Wskaż plik na dysku i zapisz w iBard24 , pojawi się informacja, że
plik już znajduje się w danym katalogu. Użytkownik będzie miał możliwość zapisu pliku pod inną nazwą.
Poprawiono
1.
Aktualizacja schematu numeracji. Jeśli w schemacie numeracji znajduje się człon „Katalog”, wówczas po
zmianie katalogu na zapisanym dokumencie, numer w schemacie numeracji zmieniany jest na AUTO
i numeracja prowadzona jest automatycznie w obrębie danego katalogu.
9 Księgowość
9.1
Nowości
1.
Wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-7 – wzór 13, VAT-7K – wzór 7 oraz VAT-7D – wzór 4 wraz
z wydrukami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. opublikowanym
w Dz. U. z 2012 poz. 1550.
2.
VAT-ZD. W celu rozliczenia ulgi na złe długi wprowadzono załącznik VAT-ZD (Zawiadomienie
o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego) wraz z wydrukiem zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. opublikowanym w Dz. U. z 2012 poz.
1451.
Na liście deklaracji VAT-7 dodano zakładkę VAT-ZD, na której można dodać zawiadomienie VAT-ZD o typie
Sprzedaż lub Zakup (do urzędu skarbowego składa się tylko zawiadomienie o typie Sprzedaż).
Na zawiadomieniu wykazywane są wszystkie faktury, które na dzień złożenia deklaracji nie zostały
zapłacone a minęło już 150 dni od ich terminu płatności i nieściągalność wierzytelności została
uprawdopodobniona już w 2013 roku. Termin płatności dotyczy każdej z części płatności wykazanej na
fakturze. Wyszukiwane są tylko faktury, których kontrahentem jest podatnik VAT czynny i transakcja ma
status krajowy oraz takie, dla których nie minął okres dwóch lat od końca roku, w którym zostały
wystawione. Dokumenty zakupowe ze stawką ZW i NP nie są wykazywane na VAT-ZD tak samo jak
w przypadku deklaracji VAT-7.
Na formularzu zawiadomienia faktury wykazywane są w tylu pozycjach ile stawek VAT zawierają,
natomiast na wydruku VAT-ZD w jednej pozycji.
Rys. Formularz zawiadomienia VAT-ZD
Comarch ERP Optima
15
Zmiany w wersji 2013.3.1
Opcja usuwania pozwala usunąć pojedynczą pozycję lub wszystkie faktury dla danego kontrahenta.
Pod listą dokumentów klasyfikowanych na VAT-ZD widoczna jest informacja o pełnej kwocie korekty
wynikającej z tych dokumentów, czyli osobno suma kwot netto i VAT zaokrąglona do pełnych złotych.
Podsumowanie w polu Suma do korekty dotyczy kwot do korekty, czyli faktur niezapłaconych
i korygowanych, natomiast w polu Suma na VAT-ZD widoczne jest podsumowanie do VAT-ZD, gdzie są
wykazywane tylko faktury niezapłacone (bez korygowanych po częściowej lub całkowitej zapłacie).
Na zestawienie VAT-ZD trafiają tylko faktury pierwotne niezapłacone, które wykazywane są w kolorze
czarnym jednak, aby prawidłowo obliczyć korektę należy również przeliczyć VAT-ZD w przypadku
częściowej i całkowitej zapłaty za te faktury – są to zapisy prezentowane na zielono.
Kwoty w polach Suma do korekty i Suma na VAT-ZD mogą się różnić, ponieważ przykładowo na deklaracji
VAT-7 każda stawka VAT jest osobno zaokrąglana, a na VAT-ZD zaokrąglana jest całość faktury.
Na liście VAT-ZD w kolumnie Kwota wyświetlana jest Suma do korekty - kwota VAT.
Uwaga: W miesiącu, w którym mija 150 dni od terminu płatności niezapłacona faktura
trafia na korektę, a jak zostanie zapłacona to w miesiącu zapłaty ponownie jest
korygowana o wartość zapłaconą. Jest widoczna na liście pozycji zestawienia VAT -ZD
w kolorze zielonym. Faktury korygujące niezapłacone (nieskompensowane) na
zawiadomienie VAT-ZD nie wchodzą. Należy je wcześniej skompensować z fakturą i tylko
pozostałą część niezapłaconą z faktury wykazać.
Aby dokonać ponownej korekty w przypadku gdy nastąpi częściowa lub całkowita zapłata,
należy mieć wcześniej przeliczone zawiadomienie VAT -ZD wraz z wygenerowaną korektą,
na którym znalazła się faktura pierwotna.
Na formularzu VAT-ZD dostępna jest ikonka Sprawdź kontrahenta w bazie danych GUS
, która jest
potrzebna do weryfikacji czy dłużnik nie jest w stanie upadłości lub likwidacji na dzień przed złożeniem
deklaracji VAT-7. Jeśli jest, to nie może być ujęty na VAT-ZD i należy usunąć pozycję związaną z takim
kontrahentem.
Faktury wystawione na kontrahentów powiązanych zgodnie z art. 32 ust. 2-4 UoV (na karcie kontrahenta
zaznaczony parametr „Kontrahent powiązany art. 32 ust. 2-4 UoV”) również nie trafiają na
zawiadomienie VAT-ZD.
W polu „Na dzień” podpowiada się domyślnie 25 kolejnego miesiąca po okresie, za który składane jest
zawiadomienie. Istnieje jednak możliwość zmiany daty na wcześniejszą, maksymalnie na ostatni dzień
okresu, za który składane jest zawiadomienie. W przypadku zmiany daty w polu „Na dzień” należy
ponownie przeliczyć zawiadomienie.
Zawiadomienie liczone jest za okres zgodny z okresem składania deklaracji VAT-7 (miesiąc lub kwartał).
Podczas wyliczania deklaracji VAT-7 za okres, w którym jest obliczone i zatwierdzone zawiadomienie VATZD wraz z wygenerowaną korektą, w polu 73 od razu zaznaczana jest opcja TAK a w polu 74 wykazywana
ilość załączników VAT-ZD.
Uwaga: Aby kwota korekty z VAT-ZD została uwzględniona na deklaracji VAT-7 należy do
zawiadomienia VAT-ZD wygenerować zapis korekcyjny. Samo zatwierdzenie VAT -ZD nie
spowoduje, że kwota korekty zostanie uwzględniona na VAT -7.
Po zablokowaniu zawiadomienia przed zmianami można za pomocą ikonki
wygenerować zapis
korekcyjny do wybranego przez Użytkownika rejestru VAT, osobno sprzedaży i zakupu. Na zapisie
korekcyjnym dla sprzedaży wyszczególniane są łączne wartości kwot netto i VAT z poszczególnych stawek
VAT (odpowiednio 3% i 5%, 7% i 8%, 22% i 23%), wszystkie pozycje mają ustawiony rodzaj Towary.
Na zapisie korekcyjnym dla zakupu wyszczególniane są łączne wartości kwot netto i VAT z poszczególnych
stawek VAT, rodzajów i odliczeń. Pozycje z faktur z rodzajem: Towary, Usługi, Paliwo i Inne są ujmowane
zbiorczo w jednej pozycji z rodzajem Towary, natomiast pozycje z rodzajem: Środki trwałe, Środki
transportu i Nieruchomości traktowane są jako Środki trwałe.
Na zapisie korekcyjnym w rejestrze VAT można z poziomu zakładki Dokumenty podejrzeć dokument
powiązany, czyli zawiadomienie VAT-ZD.
Comarch ERP Optima
16
Zmiany w wersji 2013.3.1
Zasady blokowania i odblokowywania VAT-ZD:

Nie można wygenerować korekty na VAT-ZD jeżeli w kolejnych miesiącach jest już VAT-ZD
zatwierdzone z korektą.

Nie można wygenerować korekty na zatwierdzonym VAT-ZD jeżeli deklaracja VAT-7 za ten okres
została już zablokowana przed zmianami.

Nie można odblokować VAT-ZD z korektą jeśli deklaracja VAT-7, na której zostało ujęte VAT- ZD,
została zatwierdzona.

Nie można odblokować VAT-ZD jeśli ma wygenerowaną korektę.
Uwaga: Biura rachunkowe oraz firmy, które nie korzystały do tej pory z rozliczeń
w module Kasa/Bank, jeśli chcą prawidłowo przeliczyć załącznik VAT -ZD powinny stare
nierozliczone płatności z poziomu preliminarza płatności seryjnie rozliczyć za pomocą
opcji Rozlicz z menu kontekstowego, nowe zaś płatności rozliczać na bieżąco.
Z poziomu formularza VAT-ZD dla zawiadomienia o typie Sprzedaż dostępny jest wydruk zawiadomienia,
natomiast dla obu typów zawiadomienia (Sprzedaż/Zakup) można wykonać wydruk listy dokumentów
zakwalifikowanych do korekty VAT należnego/naliczonego.
3.
Informacje bieżące. W związku z Ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
z dnia 16 listopada 2012 r. opublikowanej w Dz. U. z 2012 poz. 1342 wprowadzającej zmiany w uldze na
złe długi i korekcie podatku dochodowego dodano nowe raporty: Dokumenty rozchodowe
przeterminowane do VAT, Dokumenty przychodowe przeterminowane do VAT i Dokumenty rozchodowe
przeterminowane do dochodowego. Raporty wykazują na dzień zgodny z datą bieżącą ustawioną
w programie niezapłacone dokumenty na podstawie płatności z preliminarza płatności.
W związku ze zmianami w przepisach (art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług) w raportach
Dokumenty rozchodowe przeterminowane do VAT i Dokumenty przychodowe przeterminowane do
VAT pojawia się kwota będąca sumą dokumentów (z rejestru sprzedaży i zakupu VAT, faktur sprzedaży,
paragonów, faktur zakupu, TaxFree, PKA, WKA), dla których minęło 150 dni od terminu płatności
i nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona już w 2013 roku oraz dla których nie minął
okres dwóch lat od końca roku, w którym zostały wystawione. Na raportach nie są uwzględniane
płatności w buforze. Wyświetlane są tylko faktury bez korekt (dokumentów na minus), czyli te płatności,
które mają ten sam kierunek co dokument źródłowy.
W związku z nowymi przepisami (art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art.
15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w raporcie Dokumenty rozchodowe
przeterminowane do dochodowego pojawia się kwota będąca sumą faktur oraz innych dokumentów,
które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od 1 stycznia 2013 r., a które nie zostały rozliczone
w terminie określonym w powyższych ustawach. Jeżeli kwota wynikająca z faktury lub innego dokumentu
zostanie zaliczona do kosztów podatkowych przed 1 stycznia 2013 r., wówczas nowe regulacje nie będą
miały zastosowania, nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 roku.
Raport ten weryfikuje czy dokument źródłowy do zdarzenia jest zaksięgowany a także:
- w przypadku pełnej księgowości – czy data księgowania pobrana z zapisu księgowego jest późniejsza niż
01.01.2013 r.
- w przypadku KPiR – czy data księgowania jest późniejsza niż 01.01.2013 r.
W bazach danych po konwersji z poprzednich wersji programu Comarch ERP Optima dla operatora, który
ma na karcie operatora na zakładce „Informacje” zaznaczony moduł Kasa/Bank, nowe raporty zostaną
domyślnie zaznaczone, tak aby były one od razu widoczne i aby można było z nich korzystać.
4.
Deklaracja VAT-7. Wprowadzono wydruki korekty rocznej VAT naliczonego do deklaracji obliczanych za
pierwszy miesiąc/kwartał roku 2013.
5.
e-Deklaracje. VAT-7(13), VAT-7K(7), VAT-7D(4). Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do
wysyłki VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz załącznikiem VAT-ZD do systemu e-Deklaracje.
6.
e-Deklaracje. CIT-8. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji rocznej CIT-8
na formularzu 21 do systemu e-Deklaracje za rok 2012.
7.
Kontrahenci. Na formularzu kontrahenta na zakładce Handlowe dodano parametr „Kontrahent
powiązany art. 32 ust. 2-4 UoV”. Faktury wystawione na takich kontrahentów nie są uwzględniane na
zawiadomieniu VAT-ZD.
Comarch ERP Optima
17
Zmiany w wersji 2013.3.1
8.
Księgowość -> Inne -> Schematy księgowań. Dla schematów księgowych o typie Faktury sprzedaży
dodano w warunku nagłówka i pozycji makra dotyczące korekty zbiorczej.
9.
Biuro Rachunkowe. W menu wydruki umożliwiono wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D na
formularzach obowiązujących od 01.01.2013 r.
9.2
Zmiany
1.
Słownik Organizacji Pożytku Publicznego. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego.
2.
Przenoszenie korekt zbiorczych z modułu Faktury do rejestru VAT. W przypadku przenoszenia korekt
zbiorczych rabatowych na dokumencie w rejestrze VAT zaznaczany jest parametr „Korekta”, w polu
z numerem dokumentu korygowanego pojawia się „Korekta zbiorcza”, a rodzaj transakcji ustawiany jest
na Towary.
3.
Rejestry VAT. W przypadku faktur zaliczkowych dla transakcji wewnątrzunijnych i wewnątrzunijnych
trójstronnych wystawionych po 31.12.2012 roku podczas przenoszenia z modułu Faktury do rejestru VAT
odznaczany jest parametr „Rozliczać w deklaracji VAT” ponieważ faktury takie od 01.01.2013 roku nie
rodzą obowiązku podatkowego zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji
niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
Uwaga: Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na generowanie faktur zaliczkowych dla
transakcji wewnątrzunijnych i wewnątrzunijnych trójstronnych, po przeniesieniu faktury
finalnej do rejestru VAT powinien odszukać fakturę zaliczkową i ustawić na niej
prawidłową datę deklaracji VAT-7 zgodnie z fakturą finalną aby całość transakcji weszła
poprawnie na deklarację VAT-7.
4.
Import danych księgowych w formacie DAT. Dostosowano import rejestrów VAT do zmian w długości
nazwy kontrahenta oraz nowego znacznika „Podatnik VAT czynny”.
5.
Środki trwałe. W przypadku gdy dokument OT został zaksięgowany blokowana jest zmiana wartości
początkowej środka trwałego. Ewentualne zwiększenie wartości należy wprowadzić dokumentem
ulepszenia.
6.
Importy z programów Comarch ERP Klasyka. Przy imporcie nazwy kontrahenta dodano trzecią linię
nazwy.
7.
Praca rozproszona. Przy przenoszeniu danych z rejestru VAT zakupu dodano parametr Podatnik Czynny.
Jeżeli w pliku nie ma odpowiedniego tagu, a na dokumencie rodzaj transakcji jest krajowy i wybrany
podmiot gospodarczy to parametr Podatnik VAT Czynny na zaimportowanym dokumencie jest
zaznaczony.
8.
Praca rozproszona. Przy przenoszeniu karty kontrahenta dodano parametr o kontrahencie powiązanym
art.32 ust. 2-4 Ustawy o VAT.
9.
Praca rozproszona. Przy eksporcie faktur zakupu z rejestru VAT dodano pole PESEL.
10. Praca rozproszona. Na oknie importu pliku pracy rozproszonej poprawiono zapamiętywanie ostatnio
wybranej ścieżki do pliku.
9.3
Poprawiono
1.
Rejestry VAT. Zakładka Do deklaracji VAT-7. Metoda kasowa. Poprawiono generowanie wydruków
w przypadku metody kasowej.
2.
Rejestry VAT. Zakładka Do deklaracji VAT-7. Metoda kasowa. Poprawiono wyświetlanie kwot dla faktur
krajowych w walucie obcej.
3.
Rejestry sprzedaży VAT. Zakładka Do deklaracji VAT-7. Na wydruku Wg pól na deklaracji VAT-7
poprawiono drukowanie kwot w przypadku transakcji klasyfikowanych do dwóch pól jednocześnie np. 21
i 22.
4.
Rejestry VAT. Przy próbie modyfikacji i zapisu dokumentów rejestru VAT zakupu zaimportowanych pracą
rozproszoną pojawiał się komunikat: „Wartość dokumentu jest różna od wartości do rozliczenia w VAT7”. Poprawiono możliwość modyfikacji importowanych dokumentów.
5.
Rejestry VAT. Poprawiono możliwość dodawania faktur korygujących z kwotą na minus w walucie obcej
z kursem nieokreślonym.
Comarch ERP Optima
18
Zmiany w wersji 2013.3.1
6.
Rejestry VAT. Przy próbie modyfikacji rozliczonego dokumentu w walucie obcej z zaznaczonym
parametrem „Płatność VAT w PLN” pojawiał się komunikat: „Kwota dokumentu nie może być mniejsza
niż kwota rozliczona na tym dokumencie”. Poprawiono możliwość modyfikacji takich dokumentów.
7.
Rejestry VAT. Na dokumencie w rejestrze VAT parametr „Podatnik VAT czynny” jest ukrywany dla
transakcji o typie „Krajowa – podatnikiem jest nabywca”.
8.
Rejestry VAT i Ewidencja dodatkowa. Poprawiono księgowanie do KPiR dokumentów z długą trzecią linią
nazwy kontrahenta.
9.
Rejestr VAT. W przypadku zmiany kontrahenta na dokumencie rozliczonym, na takiego, który miał
zaznaczony parametr „Nie rozliczaj płatności” pojawiał się komunikat: „Nie można zlokalizować wiersza
do aktualizacji. Niektóre wartości mogły ulec zmianie od ostatniego odczytu”. Działanie poprawiono.
10. Rozrachunki -> Nota odsetkowa. Podczas naliczania not odsetkowych nie są uwzględniane wcześniej
naliczone i zapłacone po terminie noty odsetkowe.
11. Predekretacja. Poprawiono możliwość uzupełnienia predekretacji na podstawie schematu księgowego
w przypadku poruszania się klawiszami TAB i ENTER na zakładce Predekretacja.
12. Biuro Rachunkowe. Poprawiono wydruk dla deklaracji PIT-8AR uwzględniając aktualny formularz
w wersji 2.
13. Biuro Rachunkowe. Na systemie Windows 8 poprawiono w panelu wyników wyświetlanie informacji
z przebiegu operacji.
10 Kasa/ Bank
10.1 Nowości
1.
Dokumenty nierozliczone, zakładka Na dzień. W związku ze zmianami wprowadzonymi trzecią ustawą
deregulacyjną na liście Dokumenty nierozliczone, zakładka Na dzień wprowadzone zostały filtry
ułatwiające wyszukiwanie dokumentów zakwalifikowanych do korekty podatku VAT oraz podatku
dochodowego.
Po zaznaczeniu parametru Korekta do VAT na liście pojawia się dodatkowa kolumna Po terminie do VAT,
w której pokazywana jest liczba dni przeterminowania w przypadku korekty do VAT. Po zaznaczeniu tego
parametru na liście pozostaną następujące przeterminowane płatności do dokumentów: z rejestru
sprzedaży i zakupu VAT, faktury sprzedaży, paragony, faktury zakupu, TaxFree, PKA, WKA. Na liście nie
wyświetlają się płatności do dokumentów w buforze.
Po zaznaczeniu parametru Korekta do dochodowego na liście pojawia się dodatkowa kolumna Po
terminie do dochodowego, w której pokazywana jest liczba dni przeterminowania w przypadku korekty
do podatku dochodowego. Na liście nie wyświetlają się płatności do dokumentów w buforze oraz
płatności przychodowe. Na liście pojawiają się płatności do dokumentów, które zostały zaliczone do
kosztów podatkowych od 1 stycznia 2013 r., a które nie zostały rozliczone w terminie określonym
w trzeciej ustawie deregulacyjnej. Jeżeli kwota wynikająca z faktury lub innego dokumentu zostanie
zaliczona do kosztów podatkowych przed 1 stycznia 2013 r., wówczas nowe regulacje nie będą miały
zastosowania, nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 r.
Na liście pokazują się płatności do dokumentów zaksięgowanych, a także spełniające następujące
dodatkowe warunki:
- w przypadku pełnej księgowości - data księgowania pobrana z zapisu księgowego jest późniejsza niż
01.01.2013,
- w przypadku księgowości podatkowej - data księgowania jest późniejsza niż 01.01.2013.
Kwoty z dokumentów KW pokazują się na liście w kolumnach Należność (Należność w walucie). Aby
wyliczyć łączną kwotę przeterminowanych dokumentów należy odjąć sumę należności od zobowiązań.
10.2 Zmiany
1.
Preliminarz płatności, funkcja Podziel. Umożliwiono podział Płatności na zdarzeniu częściowo
rozliczonym. Część rozliczona pozostaje niezmienna, a nowe zdarzenie tworzone jest z części
nierozliczonej.
Comarch ERP Optima
19
Zmiany w wersji 2013.3.1
2.
Lista not odsetkowych. Seryjne zatwierdzanie. Na liście not odsetkowych w menu kontekstowym
dodana została funkcja Seryjne zatwierdzanie not. Funkcja działa na noty odsetkowe będące w buforze.
3.
Odsetki podatkowe. W konfiguracji programu/ Kasa/Bank/ Odsetki podatkowe zostały dodane
następujące pozycje: 13% obowiązująca od 10.01.2013 oraz 12,5% obowiązująca od 07.02.2013.
10.3 Poprawiono
1.
Ponaglenia zapłaty. Poprawiono wyświetlanie not odsetkowych na liście kandydatów do ponagleń
zapłaty.
2.
Magazyn walut. W specyficznych sytuacjach, przy próbie odznaczenia parametru Magazyn walut, na
dokumencie KW, pojawiał się komunikat o braku pamięci operacyjnej. Działanie poprawiono.
3.
Magazyn walut. W przypadku zapisu rozliczonego w magazynie walut z kilkoma pozycjami, w tabeli
z rozliczeniami na zakładce Rozliczenia operacji poprawiono wyświetlanie kwot w kolumnie Rozliczono.
11 Płace i Kadry
11.1 Nowości
1.
Aktualne wskaźniki.
Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia
 Dochód deklarowany (składki społeczne): 2227,80 zł (od 2013.01.01),
 Dochód deklarowany (składka zdrowotna): 2908,13 zł (od 2013.01.01),
Podstawa prawna:
Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru
składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń - grudzień 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.
Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru
składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
Konfiguracja / Program / Płace / Podstawa składek ZUS
 Roczna podstawa składek ZUS: 111 390,00 zł (od 2013.01.01),
Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z dnia 27 grudnia 2012 r.)
2.
Koszty uzyskania przychodu 50% z tytułu praw autorskich. W związku ze zmianą w przepisach (Ustawa
z dnia 24 października 2012 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
wprowadzono zmiany dla Użytkowników programu pozwalające na sprawdzenie kwoty odliczonych
w wypłatach kosztów 50% w danym roku podatkowym i możliwość zaprzestania naliczania tych kosztów.
Na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce 2 Nr ident./podatki został dodany nowy
parametr Nie odliczać 50% kosztów w wypłacie, który pozwala na wyłączenie naliczania kosztów 50% od
przychodów uprawniających do zastosowania tych kosztów. O momencie zaprzestania naliczania kosztów
50% decyduje Użytkownik programu zaznaczając parametr na formularzu danych kadrowych, zmiana
powinna być odnotowana poprzez aktualizację zapisu.
Dodatkowo na formularzu wypłaty (zakładka Podatki), formularzu zestawienia wszystkich wypłat
pracownika, formularzu zestawienia list płac dodano pole Przychód 50%, w którym zapisywana jest pełna
wartość uprawniająca do zastosowania 50% kosztów (bez względu na zaznaczenie nowego parametru),
która z kolei jest zliczana do deklaracji PIT-11 oraz PIT-40 (dla deklaracji za rok 2013). Zmieniono także
opis pola Brutto 50% na Podstawa 50%.
Comarch ERP Optima
20
Zmiany w wersji 2013.3.1
W celu weryfikacji kwoty odliczonych w wypłatach kosztów 50% dodano nowy wydruk Pracownicy z 50%
kosztami uzyskania w wypłatach dostępny z poziomu Listy pracowników (Płace i Kadry > Kadry) w gałęzi
wydruków płacowych.
Z poziomu Listy pracowników dodano także w obszarze wydruków kadrowych wydruk Lista pracowników
z wyłączonymi 50% kosztami pozwalający na sprawdzenie zaznaczenia parametru Nie odliczać 50%
kosztów w wypłacie.
Dla ułatwienia przeliczeń kwot przychodu z 50% kosztami uzyskania (koniecznych do wyliczenia
poprawnych deklaracji PIT za 2013 rok) w wypłatach naliczonych wcześniejszymi wersjami niż 2013.3.1
wprowadzono Test integralności – Zgodność przychodu z 50% kosztami uzyskania w wypłatach od 2013
roku (wyszukujący wypłaty, w których kwota przychodu z 50% kosztami wynosi 0.00, a powinna być
niezerowa ) oraz Funkcję narzędziową ( Narzędzia > Korekty danych > Korekta przychodu z 50% kosztami
w wypłatach) pozwalającą na wyliczenie, dla elementów wynagrodzenia wchodzących na PIT jako
przychód pracownika ze stosunku pracy i uprawniający do 50% kosztów uzyskania, wartości w polu
Przychód 50%.
3.
Zerowe RCA/RZA dla zleceniobiorcy w miesiącach bez wypłat. Wprowadzono mechanizm pozwalający
na generowanie zerowych deklaracji ZUS RCA/ ZUS RZA dla umów cywilnoprawnych, w miesiącach,
w których nie ma dla nich wypłat.
W konfiguracji firmy (System > Konfiguracja> Gałąź Firma > Płace > Parametry) dodano nowy parametr
Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat, którego zaznaczenie skutkuje
uwzględnieniem przy wyliczeniu deklaracji ZUS rozliczeniowych zerowych deklaracji RCA/RZA na
podstawie danych zapisanych w formularzu umowy.
W przypadku, gdy umowa cywilnoprawna nie ma w danym miesiącu, na który generowana jest
deklaracja rozliczeniowa, naliczonej wypłaty, sprawdzane są daty zawarcia, rozwiązania umowy oraz to,
czy umowa jest całkowicie spłacona. W zależności od tych danych dla umów terminowych (czyli
z określoną datą rozwiązania) tworzone są zerowe deklaracje dla każdego miesiąca w okresie trwania
umowy oraz dla umów bezterminowych (czyli bez określonej daty rozwiązania) tworzone są zerowe
deklaracje tylko dla umów, które nie zostały całkowicie spłacone (wyświetlane na liście umów
cywilnoprawnych pracownika w kolorze zielonym) dla każdego miesiąca począwszy od miesiąca z daty
zawarcia umowy.
Zleceniobiorcy z naliczonymi zerowymi deklaracjami RCA/RZA są uwzględniani w liczbie ubezpieczonych
na deklaracji ZUS rozliczeniowej.
4.
Wydruk Świadectwo pracy za wskazany okres. Dodano nowy wydruk umożliwiający drukowanie
świadectwa pracy obejmującego okres jednej lub kilku kolejnych umów na czas określony, pomimo
zawarcia i trwania kolejnej umowy na czas określony /nieokreślony. Wydruk wzorowany na istniejącym
w programie wydruku Świadectwo pracy z dodatkowymi parametrami data od i data do, pozwalającymi
na wskazanie okresu, za który ma być wygenerowany wydruk.
11.2 Zmiany
1.
Wydruk DG-1. Meldunek o działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1391) uległ zmianie aktualny wzór DG-1 oraz objaśnienia do wydruku. W programie
Comarch ERP Optima wprowadzono następujące modyfikacje:

Pracujący w osobach (06) – przy wyliczeniu uwzględniani są właściciele, którzy mają zaznaczony
parametr Główne miejsce pracy (formularz danych kadrowych > zakładka Inne informacje).
Właściciele wnoszący tylko kapitał (nie pracujący) na formularzu danych kadrowych w polu
Główne miejsce pracy powinni mieć usunięte zaznaczenie.

Przeciętna liczba zatrudnionych (07) – przy wyliczeniu nie są uwzględniane osoby przebywające
na urlopach wychowawczych oraz osób otrzymujących zasiłki chorobowe, macierzyńskie
i opiekuńcze.

Przeciętna liczba zatrudnionych (07) – przy wyliczeniu liczby zatrudnionych nie są uwzględniani
właściciele i osoby współpracujące (kod tytułu ubezpieczenia 05 XX XX)

Przeciętna liczba zatrudnionych (07) – przy wyliczeniu nie uwzględniane są osoby oddelegowane
do pracy poza granicami kraju oraz osoby wykonujące prace nakładcze (kod tytułu ubezpieczenia
0200XX)
Comarch ERP Optima
21
Zmiany w wersji 2013.3.1

Czas faktycznie przepracowany (08) – do czasu przepracowanego nie są uwzględniane osoby
wykonujące pracę nakładczą (kod tytułu ubezpieczenia 0200xx) oraz pracownicy oddelegowani
do pracy poza granicami kraju.

Wynagrodzenia brutto osób wykazywanych w wierszu 07 (09) oraz Składki na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i chorobowe opłacane przez ubezpieczonych (11) - nie są zliczane wartości
z wypłat pracowników oddelegowanych do pracy poza granicami kraju.
2.
Wydruk ZUS RMUA (wiele plików – e-mail). Wydłużono pole Nazwisko w sekcji Dane identyfikacyjne
osoby ubezpieczonej. W przypadku nazwisk dwuczłonowych dłuższe nazwiska były ucinane.
3.
Wydruk deklaracji PIT. Dla deklaracji, które zostały wysłane drogą elektroniczną do US w polu
2. Nr dokumentu na wydruku wypełniany jest numer referencyjny pobierany z formularza deklaracji
z zakładki e-Deklaracje. Zmiana dotyczy aktualnych wersji formularzy: PIT-4R (3), PIT8AR(2), PIT-11(19),
PIT-40(17), PIT-8C(5), IFT-1(5), IFT-1R(5)
4.
Wydruk Świadectwo pracy oraz Świadectwo pracy do Worda (XML). W pkt 4 ppkt 10 w okresach
nieskładkowych nie jest wykazywana nieobecność usprawiedliwiona (151). Zgodnie z artykułem 7 ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwzględnionymi zmianami (stan prawny
na 01.01.2013).
5.
Seryjne wstawianie dni pracy. W obszarze Lista wejść/wyjść do seryjnego wstawienia dodano kolumnę
Uwagi.
6.
Seryjne deklaracje PIT pracowników. Zmodyfikowano na oknie seryjnego wyliczenia deklaracji PIT
pracowników ustawiany okres do. W przypadku, gdy zmieniana jest data od (na inną niż podpowiada
program) automatycznie jest ustawiana data do jako 31.12 roku z pola od. Poprawiono.
7.
PIT-11 w wersji 19 w formie elektronicznej. Zmodyfikowano generowanie kolejności pól <p34> oraz
<p35> w pliku XML dla PIT-11. W przypadku, gdy Użytkownik obliczając dla pracownika deklarację PIT-11
ustawił brak kosztów uzyskania przychodu, pomimo wypłacenia w trakcie roku przychodu wykazywanego
na PIT-11 jako przychód ze stosunku pracy w pozycji 35, program generował najpierw pole <p35>,
a następnie <p34> , co skutkowało negatywną weryfikacja przy pobieraniu UPO.
11.3 Poprawiono
1.
Lista zapisów historycznych pracownika. Zoptymalizowano wyświetlanie okna z dużą ilością zapisów
historycznych.
2.
Wydruk Lista obecności wg kalendarza (GenRap). Zoptymalizowano generowanie wydruku dla
zaznaczonych pracowników.
3.
Wydruk Karta podatkowa. Wydruk dostępny z poziomu formularza danych kadrowych generowany był
na dwóch stronach. Dopasowano wydruk, tak aby mieścił się na jednej stronie.
4.
Wydruki do GUS. Dział 4. Pracujący stan w dniu 31.XII oraz Struktura zatrudnienia. Stan zatrudnienia
na dzień. Poprawiono wliczanie osób z odnotowanymi 2 nieobecnościami np. 1 dniowymi, w których
przerwa pomiędzy tymi nieobecnościami była równa lub dłuższa 90 dni. Obecnie sprawdzany jest czas
trwania nieobecności, a nie okresu pomiędzy skrajnymi datami tych nieobecności.
5.
Wydruk Zaświadczenie płatnika składek (Z-3). Poprawiono wyświetlanie procentu składki w kolumnie
‘Procent składki potrąconej’.
6.
Wypłaty pracowników. Poprawiono odświeżanie pola Listy płac na oknie Wypłaty pracowników.
W niektórych przypadkach podczas naliczania wypłat pojawiał się komunikat lub konieczny był ponowny
wybór listy płac.
7.
Formularz Zestawienie wypłat pracownika, Zestawienie list płac. Poprawiono wykazywanie na oknach
wartości w polu Korekta zal.z tyt.rozl.za ub.rok w przypadku, gdy na elementach wypłaty po składniku
typu rozliczenie z tytułu PIT-40 (Korekta podatku PIT-4.45 – PIT-4.48) było dodane jeszcze dowolne
potrącenie.
8.
Eksport czasu pracy do Excela. W module Kadry i Płace Plus, w przypadku odnotowania na Planie pracy
kilku wejść w obrębie dnia i kolejno z poziomu kalendarza (Nie)obecności zaewidencjonowania na ten
dzień nieobecności typu urlop na część dnia (np. 6 h), w wyeksportowanym pliku Excela (Eksport danych
kadrowych > Czas przepracowany z kalendarza) ilość godzin zdjętych z kolejnych wejść nie była
odejmowana po kolei. Sumaryczna ilość godzin była wykazywana poprawnie, natomiast nie było ciągłości
godzin pracy pierwszych wejść. Poprawiono.
Comarch ERP Optima
22
Zmiany w wersji 2013.3.1
9.
Zmiana statusu wypłat z rozliczonymi płatnościami. W przypadku rozliczonych płatności do wypłaty
pracownika była możliwa zmiana statusu wypłaty (otwarcia wypłaty).
10. Usuwanie wypłat z rozliczonymi płatnościami. W przypadku zaznaczonego parametru w konfiguracji
firmy (Kasa/Bank > Parametry) Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów możliwe
było usunięcie wypłaty z rozliczonymi w module Kasa/Bank płatnościami. Poprawiono.
11. Koszty uzyskania przychodów na Formularzu danych kadrowych pracownika. Poprawiono wyświetlanie
kwoty kosztów uzyskania przychodu przy zmianie kosztów dokonanych z listy słownikowej. Podczas
zmiany rodzaju kosztów pole odświeżane było w momencie zapisu formularza danych kadrowych
12. Deklaracje seryjne ZUS.
 W przypadku, gdy podczas generowania seryjnych deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZZA dla
zleceniobiorców, był zaznaczony zleceniobiorca bez zaznaczonej składki zdrowotnej na
formularzu umowy, naliczanie było przerywane. Poprawiono.
 W przypadku, gdy podczas generowania seryjnych deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZZA lub ZUS
ZUA dla zleceniobiorców, był zaznaczony zleceniobiorca bez wpisanego kodu ubezpieczenia
(zawarta np. umowa o dzieło lub umowa ze studentem), po przeliczeniu deklaracji nie był
aktywny przycisk eksportu do programu Płatnik. Poprawiono.
 W przypadku generowania deklaracji ZUS ZWUA dla zleceniobiorców, dla których data
wyrejestrowania u zaznaczonego przynajmniej jednego zleceniobiorcy pokrywała się z datą
wskazanego okresu, za który mają być wygenerowane deklaracje, przy eksporcie do programu
Płatnik pojawiał się komunikat Nie można wykonać eksportu. Zestaw zawiera deklaracje
w różnych formatach. Poprawiono.
 W przypadku, gdy podczas generowania seryjnych deklaracji ZUS ZWUA dla zleceniobiorców,
w podanym dla deklaracji okresie był zaznaczony zleceniobiorca posiadający umowę bez
wpisanego wyrejestrowania program zgłaszał komunikat lub nie generował deklaracji.
Poprawiono.
13. Wypłata pracownika a zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca. W przypadku zmiany wymiaru etatu
niepełnego na niepełny, np. ¼ na ¾, w trakcie miesiąca, przy naliczaniu wynagrodzenia zasadniczego na
każdą część etatu stawka zaszeregowania pracownika była liczona z uwzględnieniem sumarycznej normy
czasu pracy z obu wymiarów. Poprawiono.
14. Czas pracy dla pracownika akordowego. W przypadku wprowadzenia akordu na miesiąc, w którym
została już odnotowana nieobecność, dane w kalendarzu czasu pracy (po zatwierdzeniu komunikatu ‘Czy
skorygować czas pracy pracownika’) zostawały skorygowane tylko do dnia nieobecności. Poprawiono.
15. Dopłaty do nadgodzin. W momencie generowania wypłaty nie naliczały się dopłaty do nadgodzin,
w przypadku, gdy pracownik miał wypłacony w miesiącu wystąpienia nadgodzin dodatek zdefiniowany
algorytmem 12, w którym wykorzystano funkcję CzasNormaGodz z odwołaniem w funkcji do strefy czasu
pracy. Poprawiono.
16. Zaokrąglanie kwot w pozycjach opisu analitycznego. Poprawiono sposób zaokrąglania kwot w pozycjach
opisu analitycznego dla poszczególnych wymiarów. W ten sposób wyeliminowano przypadki, w których
od zerowych wartości brutto składników mogły być wykazywane np. groszowe wartości składek ZUS.
Istotne szczególnie w przypadku księgowania list płac w programie Comarch ERP XL.
17. Spłata pożyczki / spłata pożyczki PKZP. W przypadku, gdy w wypłacie naliczono inne potrącenie na
wysoką kwotę (wyższą lub równą sumie wszystkich składników wypłaty) nie generowała się
automatycznie spłata pożyczki. Poprawiono.
Comarch ERP Optima
23
Zmiany w wersji 2013.3.1

Podobne dokumenty