Szkoła Promująca Zdrowie – co to oznacza? Jest to siedlisko

Transkrypt

Szkoła Promująca Zdrowie – co to oznacza? Jest to siedlisko
Szkoła Promująca Zdrowie – co to oznacza?
Jest to siedlisko ( miejsce, gdzie ludzie żyją, pracują, uczą się, korzystają z pewnych świadczeń), w
którym członkowie społeczności szkolnej- pracownicy i uczniowie, podejmują starania, aby poprawić
swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko. Zachęcają ludzi
w innych siedliskach w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań.
Cechy Szkoły Promującej Zdrowie



Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania
Etos zdrowia w szkole
Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną
Cele Szkoły Promującej Zdrowie
Nadrzędnym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej to znaczy
pracowników i uczniów.
Cele szczegółowe SzPZ




Kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby w rodzinie i w
społeczności lokalnej
Zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne
możliwości dokonywania zdrowych wyborów
Wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla
poprawy własnego zdrowia i bezpiecznego środowiska fizycznego
Włóczyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy
uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej
Szkołę Promującą Zdrowie tworzą lub uczestniczą w jej tworzeniu





uczniowie
nauczyciele
rodzice
inni pracownicy szkoły
inne osoby ze społeczności lokalnej
Historia Projektu Szkoły Promującej Zdrowie
Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie ma 27 lat i urodziła się w Europie.





1986 rok - Międzynarodowa konferencja SzPZ w Peebles (Szkocja), dojrzewanie koncepcji
1989 rok – Raport „Zdrowa Szkoła”. Opracowany przez WHO pierwszy oficjalny dokument
programowy
1991 rok – Rozpoczęcie projektu w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, w czterech
krajach dokonujących transformacji ustrojowej
1992 rok – utworzenie Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
2006 rok – do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należą 43 kraje
Nasza Szkoła w Projekcie
Do uczestnictwa zgłosiliśmy się we wrześniu 2013r.
Tworzenie SzPZ jest długotrwałym, w zasadzie niekończącym się procesem. Gdyż w miejsce
problemów rozwiązanych przez społeczność szkolną pojawiają się nowe, wymagające
podejmowania kolejnych działań. Mamy nadzieję, że nasze pierwsze nieśmiałe kroki na
drodze do promocji zdrowia przerodzą się w działanie zdecydowane, konsekwentne, pełne
optymizmu i wytrwałości, nacechowane holistycznym podejściem do zdrowia.

Podobne dokumenty