INSTRUKCJA OBSŁUGI

Transkrypt

INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
POLSKI
INSTRUKCJA
OBSŁUGI POLSKI
Infolini
serwiso a
wa
+49 514
7 976 7
000
PN – PT
08:00 dod godz.
o 17:00
*
*z wyją
tkiem
dni świą
tecznyc
h
Spis treści
Witamy w firmie Köttermann
>
7
Meble laboratoryjne
>
17
Systemy zaopatrzenia w media
> 29
Składowanie substancji niebezpiecznych
>
41
Dygestoria
> 59
Dodatkowe informacje
> 93
4
5
PRZEDMOWA
Wybierając laboratorium systemowe
EXPLORIS® firmy Köttermann, zdecydowali
się Państwo na długotrwałe i bezpieczne
wyposażenie laboratorium o wysokiej jakości.
W celu utrzymania wysokiego standardu
bezpieczeństwa Państwa wyposażenia
laboratoryjnego konieczne jest odpowiednie
obchodzenie się z jego wszystkimi elementami.
Dlatego prosimy o dokładne zapoznanie
się z informacjami zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi. Będą one Państwu pomocne
przy obsłudze laboratorium systemowego
EXPLORIS® zgodnej z jego przeznaczeniem.
Wszystkie osoby pracujące w laboratorium
systemowy EXPLORIS® lub sprzątające
laboratorium systemowe EXPLORIS® muszą
zapoznać się z pełną treścią niniejszej instrukcji
obsługi.
Niniejsza instrukcja obsługi powinna
znajdować się w łatwo dostępnym miejscu w
laboratorium.
6
7
Witamy
1
Laboratorium systemowe EXPLORIS® firmy Köttermann >
8
2
Uwagi do niniejszej instrukcji obsługi>
9
2.1
Zakres obowiązywania>
9
2.2
Korzystanie z instrukcji obsługi>
9
2.3
Struktura instrukcji obsługi>
9
2.4
Symbole stosowane w instrukcji>
10
3
Bezpieczeństwo w laboratorium>
11
3.1
Wytyczne, przepisy i rozporządzenia >
11
3.2
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem>
11
3.3
Obowiązki użytkownika>
12
3.4
Wymogi stawiane personelowi>
12
4Montaż>
13
5
Kontrola bezpieczeństwa i konserwacja>
14
8
WITAMY
1 Laboratorium systemowe EXPLORIS® firmy
Köttermann
OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO
PRACY
Wyposażenie laboratoryjne jest istotnym elementem
prewencyjnej ochrony zdrowia i pracy w laboratorium.
Elementy laboratorium systemowego EXPLORIS®
firmy Köttermann istotne dla bezpieczeństwa, takie
jak dygestoria i szafy do przechowywania substancji
niebezpiecznych, oferują innowacyjne rozwiązania
techniczne najwyższej jakości i tym samym redukują
potencjalne zagrożenia dla osób pracujących w
laboratorium.
WSPOMAGANIE PROCESU
Laboratorium systemowe EXPLORIS® firmy Köttermann
tworzy zawsze funkcjonalną, estetyczną i dobrze
przemyślaną pod kątem ergonomii całość. Wszystko
służy temu, by przy zachowaniu maksymalnego
bezpieczeństwa ułatwić i zoptymalizować procesy
robocze w laboratorium.
PRZEMYŚLANE W NAJDROBNIEJSZYM
SZCZEGÓLE
Z uwagi na konsekwentną modułową konstrukcję
wszystkie elementy laboratorium systemowego
EXPLORIS® firmy Köttermann — szafy, stoły, dygestoria,
media — można łączyć ze sobą w prosty sposób, a także
bez problemu wymieniać je i doposażać.
9
WITAMY
2 Uwagi do niniejszej instrukcji obsługi
2.1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
Instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje na
temat obsługi, eksploatacji i pielęgnacji komponentów
laboratorium systemowego EXPLORIS® firmy
Köttermann w standardowej wersji wyposażenia.
Wyposażenie na specjalne zamówienie klienta bądź
dostosowane do wymogów rynku lokalnego może
się różnić. Dane na ten temat znajdą Państwo w
dokumentacji projektu.
Do niektórych komponentów, np. armatur gazów o
najwyższym stopniu czystości lub regulacji wyciągów,
dostarczane są oddzielne instrukcje obsługi, do których
odnośniki znajdują się w niniejszej instrukcji.
2.2
KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI
OBSŁUGI
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną
część laboratorium systemowego EXPLORIS® firmy
Köttermann.
Za szkody lub uszkodzenia powstałe, będące
skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w
niniejszej instrukcji, firma Köttermann nie ponosi
odpowiedzialności i nie udziela na nie gwarancji.
>>
>>
>>
>>
Przed przystąpieniem do użytkowania uważnie
przeczytać instrukcję obsługi.
Przechowywać instrukcję obsługi przez cały
okres użytkowania laboratorium systemowego
EXPLORIS® firmy Köttermann.
Instrukcję obsługi udostępniać w każdej
chwili personelowi zajmującemu się obsługą i
konserwacją.
Przekazywać instrukcję obsługi każdemu z
późniejszych właścicieli lub użytkowników
laboratorium systemowego EXPLORIS® firmy
Köttermann.
2.3
STRUKTURA INSTRUKCJI OBSŁUGI
Instrukcja obsługi jest podzielona według grup
produktów laboratorium systemowego EXPLORIS®
firmy Köttermann:
•
Meble laboratoryjne
•
Systemy zaopatrzenia w media
•
Składowanie substancji niebezpiecznych
•
Dygestoria
10
WITAMY
Uwagi do niniejszej instrukcji obsługi
2.4
SYMBOLE STOSOWANE W
INSTRUKCJI
2.4.2 WSKAZÓWKI
2.4.1 ZNAKI OSTRZEGAWCZE
Uwaga
W tym podręczniku w taki sposób oznaczone
są informacje lub uwagi dotyczące właściwego
obchodzenia się z wyposażeniem.
W instrukcji obsługi znaki ostrzegawcze są stosowane
w celu ochrony użytkownika przed odniesieniem
obrażeń lub poniesieniem szkód rzeczowych. Dlatego
proszę przestrzegać wszelkich zaleceń oznaczonych
symbolem bezpieczeństwa.
Znaki ostrzegawcze w niniejszej instrukcji obsługi są
zbudowane w następujący sposób:
Słowo ostrzegawcze
Uwaga
Rodzaj i źródło zagrożenia
Możliwe skutki
Takim symbolem oznaczone są odniesienia do
przepisów prawa i norm.
>> Środki mające na celu uniknięcie zagrożenia
POZIOM ZAGROŻENIA I OZNAKOWANIE:
Słowo
ostrzegawcze
Zagrożenie
Ostrzeżenie
Ostrożnie
Ostrożnie
Poziom zagrożenia
Bezpośrednie zagrożenie. W
przypadku nieprzestrzegania
istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia ciężkich obrażeń
lub utraty życia.
Potencjalne zagrożenie. W
przypadku nieprzestrzegania
istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia ciężkich obrażeń.
Sytuacja niebezpieczna. W
przypadku nieprzestrzegania
istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia lekkich obrażeń.
Sytuacja niebezpieczna. W
przypadku nieprzestrzegania
istnieje niebezpieczeństwo
poniesienia szkód
rzeczowych.
2.4.3 NAKAZY
W niniejszej instrukcji polecenia nakazujące
wykonanie określonych czynności danej sekwencji są
ponumerowane.
Wykonanie pojedynczej czynności oznaczone jest w
następujący sposób:
>>
W tym miejscu należy wykonać określoną
czynność.
11
WITAMY
3 Bezpieczeństwo w laboratorium
3.1
WYTYCZNE, PRZEPISY I
ROZPORZĄDZENIA
Uwaga
W niniejszej instrukcji obsługi zostały
uwzględnione obowiązujące w Niemczech
dyrektywy, przepisy i rozporządzenia.
•
Rozporządzenie w sprawie cieczy palnych (VbF),
zwłaszcza „Przepisy techniczne dot. cieczy palnych”
(TRbF 20 załącznik L)
•
Przepisy dot. odpadów
•
Instrukcja „Substancje drażniące, substancje żrące”
ZH 1/229
3.2
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z
PRZEZNACZENIEM
Ponadto należy przestrzegać wszystkich
lokalnych i krajowych przepisów oraz zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa.
•
W tym celu należy zapoznać się z
obowiązującymi ustawami, wytycznymi,
przepisami i rozporządzeniami, których należy
przestrzegać podczas wykonywania prac w
laboratorium. Dopuszczalne wykorzystanie
produktów może różnić się od opisanego w
niniejszej instrukcji obsługi.
Laboratorium systemowe EXPLORIS® firmy
Köttermann może być stosowane i obsługiwane
wyłącznie zgodnie z zaleceniami zawartymi w
niniejszej instrukcji obsługi. Użytkowanie inne niż
opisane, np. przekroczenie wartości granicznych
lub wyłączanie urządzeń zabezpieczających, jest
niezgodne z przeznaczeniem.
•
Zastosowanie laboratorium systemowego
EXPLORIS® firmy Köttermann w kraju użytkownika
może różnić się od zastosowania opisanego w
niniejszej instrukcji.
W Niemczech są to zwłaszcza:
•
Wytyczne dla laboratoriów stowarzyszeń
zawodowych (BGI/GUV-I 850)
•
Przepisy techniczne dot. substancji
niebezpiecznych (TRGS 526)
•
Przepisy BHP
−− Przepisy ogólne (BGV A1)
−− Służba zdrowia (BGV C8)
−− Postępowanie z substancjami rakotwórczymi
(VBG 113)
•
Rozporządzenie w sprawie substancji
niebezpiecznych
•
Rozporządzenie w sprawie miejsc pracy
•
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
zakładowego
•
Rozporządzenie w sprawie biosubstancji
•
Rozporządzenie w sprawie ochrony przed
promieniowaniem
•
Rozporządzenie w sprawie technologii
genetycznych
12
WITAMY
Bezpieczeństwo w laboratorium
3.3
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
•
Upewnić się, że personel posiada stosowne
kwalifikacje i jest odpowiednio przeszkolony.
•
Upewnić się, że instrukcja obsługi jest dla
wszystkich dostępna, a personel przestrzega
zawartych w nim zaleceń.
•
Udostępnić personelowi wyposażenie i odzież
ochronną obowiązujące w laboratorium.
•
Upewnić się, że personel jest poinstruowany o
sposobie postępowania w nagłych przypadkach.
•
Upewnić się, że znaki ostrzegawcze znajdujące
się na wyposażeniu laboratoryjnym są czytelne,
dobrze widoczne i czyste.
•
Upewnić się, że urządzenia alarmowe i
wyposażenie pierwszej pomocy w laboratorium
znajdują się w nienagannym stanie.
•
Upewnić się, że urządzenia zabezpieczające w
laboratorium znajdują się zawsze w nienagannym
stanie.
•
Upewnić się, że nie przeprowadzono żadnych
zmian komponentów laboratorium systemowego
EXPLORIS®. W przeciwnym wypadku wygasa
prawo do świadczeń gwarancyjnych oraz
certyfikacja.
•
Co roku zlecać kontrolę bezpieczeństwa i
konserwację komponentów istotnych dla
bezpieczeństwa, np. dygestoriów i szaf
bezpieczeństwa, autoryzowanemu partnerowi
firmy Köttermann. W przeciwnym razie wygasa
prawo do świadczeń gwarancyjnych.
•
Naprawy laboratorium systemowego EXPLORIS®
firmy Köttermann mogą wykonywać wyłącznie
specjalistyczne firmy autoryzowane przez
Köttermann.
•
Upewnić się, że przy naprawach lub wymianie
stosowane są wyłącznie oryginalne części
zamienne producenta.
3.4
WYMOGI STAWIANE PERSONELOWI
•
W laboratorium systemowym EXPLORIS®
firmy Köttermann może pracować wyłącznie
wykwalifikowany i przeszkolony personel.
•
Przed przystąpieniem do prac w laboratorium
systemowym EXPLORIS® firmy Köttermann,
personel powinien zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi oraz instrukcjami
eksploatacyjnymi dotyczącymi urządzeń.
•
Personel zobowiązany jest nosić w laboratorium
wymagane przepisami wyposażenie i odzież
ochronną, np. okulary i rękawice ochronne itp.
•
Przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
•
Personel należy zapoznać o sposobie postępowania
w razie wypadku.
13
WITAMY
4 Montaż
Uwagi
•
Laboratorium systemowe EXPLORIS®
firmy Köttermann może być instalowane
wyłącznie przez specjalistyczną firmę
posiadającą autoryzację Köttermann.
•
Montaż wykonany przez nieupoważnionych
pracowników powoduje utratę gwarancji
producenta.
14
WITAMY
5 Kontrola bezpieczeństwa i konserwacja
Uwaga
Części wyposażenia laboratoryjnego, takie
jak dygestoria i szafy do przechowywania
substancji niebezpiecznych, są objęte
obowiązkiem konserwacji. Regularna
konserwacja wyposażenia jest istotnym
czynnikiem zachowania wymaganej przepisami
ochrony pracy i pracowników. Tylko regularna
konserwacja może zapewnić spełnianie
prawidłowej funkcji ochronnej przez urządzenia.
Uwaga
Kontrola bezpieczeństwa powinna być
przeprowadzana obowiązkowo raz w roku
przez partnera upoważnionego przez firmę
Köttermann. W przeciwnym wypadku wygasa
prawo do gwarancji producenta.
15
WITAMY
Kontrola bezpieczeństwa i konserwacja
PARTNERZY SERWISOWI FIRMY
KÖTTERMANN W NIEMCZECH
Partnerzy serwisowi firmy Köttermann przeprowadzają
w Niemczech konserwację całego wyposażenia
laboratoryjnego, znają bardzo dobrze produkty firmy
Köttermann i mają dostęp do oryginalnych części
zamiennych producenta.
Podpisanie umowy serwisowej gwarantuje
dotrzymanie wszystkich wymaganych przepisami
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz terminów.
Umowa serwisowa nie tylko zapewnia bezpieczeństwo
osobom pracującym w laboratorium, lecz także dłuższy
okres użytkowania wyposażenia laboratoryjnego i jest
warunkiem otrzymania gwarancji producenta.
Kontakt z naszą infolinią serwisową jest bardzo łatwy:
•
za pośrednictwem infolinii serwisowej:
+49 5147 976 7000
•
na stronie internetowej: www.koettermann.com
•
pod adresem poczty elektronicznej:
[email protected]
•
lub pod adresami od strony 100.
16
17
Meble laboratoryjne
1
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa>
18
2
Bezpieczna obsługa>
19
2.1
Szafki na kółkach, stoły na kółkach>
19
2.2
Szuflady i wysuwane pojemniki>
20
2.3Półki>
20
2.4
Regulacja wysokości >
21
2.5
Prace przy stołach wagowych>
22
2.6
Szafka na odpady>
22
2.7
Czyszczenie i pielęgnacja>
23
3
Wyciąg z danych technicznych>
24
3.1Nośność>
24
3.2
Zakres regulacji wysokości>
24
4
Regularne kontrole>
25
5
Błędy i ich usuwanie>
26
5.1
Błędy usuwane przez użytkownika>
26
5.2
Błędy usuwane przez wyspecjalizowaną firmę>
27
18
MEBLE LABORATORYJNE
1
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
•
Przestrzegać obowiązujących wytycznych
dotyczących przechowywania substancji
niebezpiecznych.
•
Zapalne lub żrące substancje niebezpieczne
przechowywać wyłącznie w specjalnych szafach,
w żadnym wypadku nie przechowywać ich w
„zwykłych” meblach laboratoryjnych.
•
Dane dotyczące obciążeń granicznych stołów,
szuflad oraz półek, patrz rozdział 3 „Wyciąg z
danych technicznych” w tym rozdziale.
•
Upewnić się, że blaty stołów i powierzchnie są
odporne chemicznie na stosowane preparaty i
wykonywane badania, patrz rozdział 1 w rozdziale
„Dodatkowe informacje”.
•
Meble na kółkach zawsze blokować. Blokadę kółek
zwalniać tylko przy celowym przemieszczaniu
mebli.
Uwaga
W niniejszej instrukcji obsługi zostały
uwzględnione obowiązujące w Niemczech
dyrektywy, przepisy i rozporządzenia.
Ponadto należy przestrzegać wszystkich
lokalnych i krajowych przepisów oraz zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa.
W tym celu należy zapoznać się z
obowiązującymi ustawami, wytycznymi,
przepisami i rozporządzeniami, których należy
przestrzegać podczas wykonywania prac w
laboratorium. Dopuszczalne wykorzystanie
produktów może różnić się od opisanego w
niniejszej instrukcji obsługi.
19
MEBLE LABORATORYJNE
2
Bezpieczna obsługa
BLOKADA KÓŁEK
Uwaga
Prosimy o zapoznanie się z przepisami
obowiązującymi w kraju użytkowania.
Dopuszczalne wykorzystanie produktów może
różnić się od opisanego w niniejszej instrukcji
obsługi.
2.1
SZAFKI NA KÓŁKACH, STOŁY NA
KÓŁKACH
Przednie kółka szafek i stołów są wyposażone w
blokadę.
Ostrożnie
Niebezpieczeństwo przewrócenia
>> Blokady kółek w szafkach lub stołach zwalniać
tylko w celu przemieszczenia mebli, w innym
przypadku blokować kółka.
>> Nie wysuwać jednocześnie więcej niż jednej
szuflady lub jednego pojemnika.
>> Nie używać wysuniętych szuflad jako stopnia.
>> Nie stosować szafek na kółkach do transportu
ciężkich ładunków.
>> Przestrzegać dopuszczalnej nośności szuflad,
patrz tabela w rozdział 3 na stronie 24. Ciężkie
ładunki transportować wyłącznie na stołach
przystosowanych do dużych obciążeń.
ZWOLNIENIE BLOKADY KÓŁEK
20
MEBLE LABORATORYJNE
Bezpieczna obsługa
2.2
SZUFLADY I WYSUWANE POJEMNIKI
Ostrożnie
Niebezpieczeństwo przewrócenia
2.3
PÓŁKI
Półki są podparte na 4 wspornikach w kształcie litery Z,
które są zawieszane na prowadnicach po bokach szafy.
Prowadnice zapobiegają przypadkowemu całkowitemu
wyciągnięciu półki.
>> Nie wysuwać jednocześnie więcej niż jednej
szuflady lub jednego pojemnika.
>> Przestrzegać nośności szuflad i wysuwanych
pojemników, patrz tabela w rozdział 3 na stronie
24.
Uwaga
Przy zmianie położenia półek zwrócić uwagę,
aby na danej półce nie znajdowały się żadne
pojemniki oraz aby pozostałe nie uległy
przewróceniu i uszkodzeniu.
ZMIANA POŁOŻENIA PÓŁEK
Uwaga
Jeżeli szuflada lub wysuwany pojemnik nie są
jednoznacznie oznakowane, granica obciążenia
wynosi 30 kg.
Inne granice obciążenia są oznakowane
naklejką na górnym brzegu ramy szuflady lub
wysuwanego pojemnika:
Szafki na kółkach: maks. 20 kg
Szafki z wysuwanymi drzwiczkami: maks. 70 kg
21
MEBLE LABORATORYJNE
Bezpieczna obsługa
2.4
REGULACJA WYSOKOŚCI
2.4.1 STOŁY I STELAŻE
Zamocowane na stałe pojedyncze stoły mają nóżki
służące do regulacji wysokości.
Przy użyciu odpowiedniego klucza płaskiego można
wyregulować pokrętło w górę lub w dół do wymaganej
wysokości.
REGULACJA WYSOKOŚCI STELAŻY
2.4.2 SZAFY
W cokołach szafek podblatowych i szaf wysokich
znajdują się otwory, przez które za pomocą klucza
imbusowego można regulować wysokość.
22
MEBLE LABORATORYJNE
Bezpieczna obsługa
2.5
PRACE PRZY STOŁACH WAGOWYCH
Stoły wagowe umożliwiają wykonywanie dokładnych
pomiarów.
>>
Przed przystąpieniem do ważenia upewnić się, że
powierzchnia ważenia nie styka się ze stelażem
ramy stołu.
W przeciwnym razie drgania pomieszczenia
mogłyby zostać przeniesione na powierzchnię
ważenia, co dałoby zły wynik pomiaru.
2.6
SZAFKA NA ODPADY
Uwaga
Zgodnie z normą DIN 1946, część 7 „Specjalne
urządzenia wentylowane” szafki na odpady
do mocowania zbiorników bezpieczeństwa
powinny być stale wentylowane.
2.6.1 OTWIERANIE PRZY POMOCY PEDAŁU
NOŻNEGO
Część szafek na odpady jest wyposażona w wysuwany
pojemnik, który można otworzyć nie tylko przy pomocy
ręki, lecz także stopy.
2.6.2 WYJMOWANIE ZBIORNIKÓW
BEZPIECZEŃSTWA
W szafkach na odpady do mocowania zbiorników
bezpieczeństwa można dodatkowo otworzyć przednią
ściankę wysuwanego pojemnika.
Zbiorników bezpieczeństwa nie trzeba podnosić ponad
ściankę boczną szafki na odpady.
23
MEBLE LABORATORYJNE
Bezpieczna obsługa
2.6.3 PRZYŁĄCZE DO SPŁUKIWANIA
2.7
Przyłącze do spłukiwania szafek na odpady musi być
zgodne z następującymi wartościami:
Czyszczenie i pielęgnacja laboratorium systemowego
EXPLORIS® firmy Köttermann są opisane w rozdziale
„Dodatkowe informacje” od str. 94.
•
strumień objętości odpływu 20 m3/h
•
spadek ciśnienia 5 Pa
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
24
MEBLE LABORATORYJNE
3
3.1
Wyciąg z danych technicznych
NOŚNOŚĆ
NOŚNOŚĆ STOŁÓW I STELAŻY (Z BLATEM
STOŁU)
NOŚNOŚĆ SZAF
Elementy
Dop. obciążenie całkowite
Elementy
Nośność
Półka
100 kg
Dno
30 kg
Pojedynczy stół
250 kg
Półki
30 kg
400 kg
Zwieńczenie
30 kg
Stół do dużych
obciążeń
Nośność szafy
Szafka nastawiana/
wisząca
80 kg
Stelaż typu U
250 kg
Szafka podblatowa
120 kg
Szafa wysoka
180 kg
Szafa komorowa
80 kg
NOŚNOŚĆ SZUFLAD I WYSUWANYCH
POJEMNIKÓW
NOŚNOŚĆ CZĘŚCI SKŁADANYCH
Części składane z blatami stołów (stoły robocze
przyścienne i podwójne)
•
z szafkami podblatowymi i podbudowami z
cokołami
•
ze stelażami typu U
mają nośność minimalną 200 kg/m2.
Elementy
Nośność
Szafka na kółkach
20 kg
Wysuwany stelaż do urządzeń
30 kg
Pełne wysunięcie
30 kg
Wysuwany pojemnik do dużych
obciążeń
70 kg
Szafka na odpady
70 kg
Wysoka szafka z wysuwanymi
drzwiczkami
70 kg
Maksymalna nośność może być w poszczególnych
przypadkach wyższa, w zależności od rodzaju stelaża i
materiału blatu.
3.2
ZAKRES REGULACJI WYSOKOŚCI
Elementy
Regulacja
wysokości
Szafki podblatowe, ustawione na
stałe
–5/+15 mm
Szafki podblatowe, na kółkach
brak
Szafy wysokie
–5/+15 mm
Pojedynczy stół, ustawiony na stałe
–5/+15 mm
Pojedynczy stół, na kółkach
brak
Stół do dużych obciążeń
brak
Stół wagowy
–5/+15 mm
Stelaż typu U
–5/+15 mm
25
MEBLE LABORATORYJNE
4 Regularne kontrole
Uwaga
Zalecamy serwisowanie laboratorium
systemowego EXPLORIS® firmy Köttermann.
Podpisanie umowy serwisowej gwarantuje
również na przyszłość dotrzymanie wszystkich
wymaganych przepisami zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa i terminów.
Prosimy o kontakt z siedzibą główną
firmy Köttermann lub z jedną ze spółek
dystrybucyjnych. W Niemczech do Państwa
dyspozycji jest nasz serwis klienta.
Kontakt z serwisem klienta jest bardzo łatwy:
•
za pośrednictwem infolinii serwisowej:
+49 5147 976 7000
•
pod adresem poczty elektronicznej:
[email protected]
•
na stronie internetowej:
www.koettermann.com
•
lub pod adresami od strony 100.
Uwaga
Proszę przestrzegać stosownych przepisów
obowiązujących w kraju użytkownika.
>>
>>
Meble laboratoryjne sprawdzać przynajmniej raz w
roku.
W przypadku stwierdzenia usterek skontaktować
się z działem obsługi klienta.
26
MEBLE LABORATORYJNE
5
5.1
Błędy i ich usuwanie
BŁĘDY USUWANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA
KRZYWO WISZĄCE FRONTY SZUFLAD
Uwaga
Następujące błędy można usunąć samodzielnie.
1 x 360°
KRZYWO WISZĄCE DRZWICZKI
Przy użyciu śrubokrętu można odpowiednio ustawić
krzywo wiszące drzwiczki, dokonując regulacji śrubami
nastawczymi znajdującymi się w zawiasach.
27
MEBLE LABORATORYJNE
Błędy i ich usuwanie
5.2
BŁĘDY USUWANE PRZEZ
WYSPECJALIZOWANĄ FIRMĘ
Uwaga
Następujące błędy może usuwać wyłącznie
specjalistyczna firma autoryzowana przez firmę
Köttermann.
•
Lakier na meblach został uszkodzony.
•
Kółka są uszkodzone lub nie można ich
zablokować.
•
Blaty stołów nie są stabilnie osadzone, chwieją się.
•
Szafki podwieszane nie są stabilnie osadzone,
chwieją się.
•
Półki nie są stabilnie osadzone, chwieją się.
•
Zamek jest uszkodzony.
•
W szafkach podblatowych można jednocześnie
otworzyć kilka umieszczonych jedna pod drugą
szuflad.
•
Szuflady lub wysuwane pojemniki są uszkodzone
lub ciężko się przesuwają.
•
Fronty drzwi i szuflad krzywo wiszą, i nie można ich
wyregulować.
•
Wysuwane pojemniki w szafkach na odpady nie
zamykają się lub samoczynnie się otwierają.
•
Nie działa wentylacja w wentylowanych szafkach
na odpady.
28
29
Systemy zaopatrzenia w media
1
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa>
30
2
Bezpieczna obsługa>
31
2.1Armatury>
31
2.2
Gniazda wtykowe>
35
2.3
Zasilanie prądem>
36
2.4
Czyszczenie i pielęgnacja>
36
3
Wyciąg z danych technicznych>
37
4
Regularne kontrole>
38
5
Błędy i ich usuwanie>
39
5.1
Błędy usuwane przez użytkownika>
39
5.2
Błędy usuwane przez wyspecjalizowaną firmę>
39
30
SYSTEMY ZAOPATRZENIA W MEDIA
1
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
WYŁĄCZNIK AWARYJNY
Uwaga
W niniejszej instrukcji obsługi zostały
uwzględnione obowiązujące w Niemczech
dyrektywy, przepisy i rozporządzenia.
Ponadto należy przestrzegać wszystkich
lokalnych i krajowych przepisów oraz zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa.
W tym celu należy zapoznać się z
obowiązującymi ustawami, wytycznymi,
przepisami i rozporządzeniami, których należy
przestrzegać podczas wykonywania prac w
laboratorium. Dopuszczalne wykorzystanie
produktów może różnić się od opisanego w
niniejszej instrukcji obsługi.
•
Przestrzegać wszystkich lokalnych i krajowych
przepisów oraz zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa odnoszących się do postępowania
ze stosowanymi mediami.
•
Przestrzegać oznaczeń armatur zgodnie z normą
DIN EN 13792.
•
Armatury podłączać wyłącznie za pomocą
odpowiednich przyłączy.
•
Węże na zaworach mediów zabezpieczyć przed
zsunięciem.
Wyłączniki awaryjne są skonfigurowane zgodnie
ze specyficznymi wymaganiami laboratorium
użytkownika oraz wymogami lokalnymi. W razie
potrzeby wyłączniki awaryjne są wyposażone w klucze.
U osoby odpowiedzialnej za laboratorium/z regulaminu
laboratorium należy zasięgnąć następujących
informacji:
•
jakie media i obwody prądowe w laboratorium są
obsługiwane wyłącznikiem awaryjnym,
•
w jaki sposób należy postępować w przypadku
sytuacji awaryjnej,
•
w jaki sposób postępować po ponownym
włączeniu urządzeń w przypadku wcześniejszego
wyłączenia awaryjnego.
31
SYSTEMY ZAOPATRZENIA W MEDIA
2
Bezpieczna obsługa
2.1.1 OZNACZENIE
Uchwyty i zawory armatur są oznaczone zgodnie z
normą DIN EN 13792.
Uwaga
Prosimy o zapoznanie się z przepisami
obowiązującymi w kraju użytkowania.
Dopuszczalne wykorzystanie produktów może
różnić się od opisanego w niniejszej instrukcji
obsługi.
2.1
Oznaczenie armatury składa się z 3 kolorowych
pierścieni.
Środkowy pierścień wskazuje międzynarodową
skrótową nazwę medium, np. WNH, N2, ...
ARMATURY
Zagrożenie
Zagrożenie wybuchem, zagrożenie zatruciem
>> Gdy armatury nie są używane, powinny być
zawsze zamknięte.
>> W przypadku armatur specjalistycznych
przestrzegać wskazówek zamieszczonych w
oddzielnej instrukcji obsługi producenta.
ZNACZENIE KOLORU PIERŚCIENIA
ZEWNĘTRZNEGO
Kolor
Medium
Zielony
woda
Żółty
palne i gazowe węglowodory
Czerwony
pozostałe gazy palne i mieszanki
gazowe
Niebieski
gazy niepalne łącznie z gazami
utleniającymi
Czarny
gazy trujące
Szary
próżnia
Biały
inne
32
SYSTEMY ZAOPATRZENIA W MEDIA
Bezpieczna obsługa
2.1.2 OBSŁUGA
OTWORZYĆ / ZAMKNĄĆ ARMATURĘ GAZÓW
PALNYCH
OTWORZYĆ / ZAMKNĄĆ ARMATURĘ
(WODA / GAZY TECHNICZNE / PRÓŻNIA
NISKA / ARMATURY Z POLIPROPYLENU)
PRZY POMOCY POJEDYNCZYCH UCHWYTÓW
OTWORZYĆ / ZAMKNĄĆ ARMATURĘ WODY
MIESZANEJ
Uwaga
•
Przestrzegać oznaczeń armatury.
•
Armatury podłączać wyłącznie za pomocą
odpowiednich przyłączy.
•
Węże na zaworach mediów zabezpieczyć
przed zsunięciem.
•
W pewnym stopniu ograniczona jest
dokładna regulacja w przypadku gazów
technicznych.
•
W przypadku armatur z polipropylenu po
osiągnięciu ogranicznika armatura jest
całkowicie otwarta lub zamknięta.
Przy dalszym obracaniu staje się słyszalny
lekki trzask (zabezpieczenie przed
przekręceniem).
˚C
33
SYSTEMY ZAOPATRZENIA W MEDIA
Bezpieczna obsługa
PRZY POMOCY DŹWIGNI OTWORZYĆ /
ZAMKNĄĆ ARMATURĘ WODY MIESZANEJ I
ZMIENIĆ TEMPERATURĘ
ODPŁYW WODY CHŁODZĄCEJ
°C
Uwaga
Zawór zwrotny wbudowany jest w armaturę.
ARMATURA ZIMNEJ WODY Z DŹWIGNIĄ
34
SYSTEMY ZAOPATRZENIA W MEDIA
Bezpieczna obsługa
ARMATURY WYPOSAŻONE W CZUJNIKI
OPTOELEKTRONICZNE, BEZDOTYKOWE
•
WYŁĄCZNIK AWARYJNY
Patrz oddzielna instrukcja
Uwaga
ARMATURY GAZÓW O NAJWYŻSZYM
STOPNIU CZYSTOŚCI
•
U osoby odpowiedzialnej za laboratorium/z
regulaminu laboratorium należy zasięgnąć
następujących informacji:
Patrz oddzielna instrukcja
•
jakie media i obwody prądowe w
laboratorium są obsługiwane wyłącznikiem
awaryjnym,
•
w jaki sposób należy postępować w
przypadku sytuacji awaryjnej,
•
w jaki sposób postępować po ponownym
włączeniu urządzeń w przypadku
wcześniejszego wyłączenia awaryjnego.
LAMPY
Lampy są wyposażone w czujnik.
>>
W celu włączenia lampy należy dotknąć czujnik.
>>
>>
>>
W sytuacji zagrożenia nacisnąć wyłącznik awaryjny.
Przed ponownym włączeniem sprawdzić, czy nie
ma już zagrożenia.
W celu ponownego włączenia wyłącznik awaryjny
obrócić o ćwierć obrotu w lewo. W razie potrzeby
wyłącznik odblokować kluczem.
35
SYSTEMY ZAOPATRZENIA W MEDIA
Bezpieczna obsługa
2.2
GNIAZDA WTYKOWE
2.2.1 GNIAZDA SIECIOWE
Zagrożenie
Śmiertelne niebezpieczeństwo na skutek porażenia
prądem elektrycznym
2.3
ZASILANIE PRĄDEM
Zagrożenie
Śmiertelne niebezpieczeństwo na skutek porażenia
prądem elektrycznym
>> Prace instalacyjne przy zasilaniu prądem mogą
wykonywać wyłącznie elektrycy.
>> Nie przekraczać maksymalnego obciążenia
prądem.
>> Nie stosować przedłużaczy z dodatkowymi
gniazdami.
>> Wymiana uszkodzonych przewodów możliwa
jedynie przez wykwalifikowanego elektryka.
2.2.2 GNIAZDA DO SIECI SPECJALNYCH
Gniazda do sieci specjalnych, np. sieci EPD, można
oznaczyć kolorową ramką.
Uwaga
W razie potrzeby należy zwrócić się do partnera
serwisowego firmy Köttermann.
Kontakt z naszą infolinią serwisową jest bardzo
łatwy:
•
za pośrednictwem infolinii serwisowej:
+49 5147 976 7000
•
na stronie internetowej www.koettermann.
com
•
lub pod adresami od strony 100
2.3.1 WEWNĘTRZNE ZASILANIE PRĄDEM
Jednostka zasilająca jest częścią systemu zaopatrzenia
w media, a więc punktu, ściany lub mostka
zaopatrzenia w media lub dygestorium. Zabezpieczenie
jest realizowane wewnętrznie.
WŁĄCZANIE ZABEZPIECZENIA
36
SYSTEMY ZAOPATRZENIA W MEDIA
Bezpieczna obsługa
ZABEZPIECZENIE W SYTUACJI ZAGROŻENIA
2.3.2 ZEWNĘTRZNE ZASILANIE PRĄDEM
W sytuacji zagrożenia bezpiecznik różnicowoprądowy (1) odcina automatycznie połączenie z
pozostałymi przewodami elektrycznymi. Następnie
wszystkie przyłącza elektryczne muszą być
skontrolowane przez elektryka.
W przypadku zewnętrznego zasilania prądem
zabezpieczenie jest realizowane przez inwestora za
pomocą skrzynek zasilających. W takim wypadku
obsługa nie jest możliwa.
Jeśli w systemie zaopatrzenia w media wbudowany jest
wyłącznik awaryjny, można wyłączyć nim wszystkie
podłączone przewody, urządzenia, lampy itp.
2.4
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
Czyszczenie i pielęgnacja laboratorium systemowego
EXPLORIS® firmy Köttermann są opisane w rozdziale
„Dodatkowe informacje” od str. 94.
37
SYSTEMY ZAOPATRZENIA W MEDIA
3
Wyciąg z danych technicznych
NOŚNOŚĆ
OBCIĄŻALNOŚĆ GNIAZD WTYKOWYCH
Elementy
Nośność
Elementy
Maks. obciążalność *
Półka
15 kg na każdą półkę
Gniazdo 230 V
16 A
System
statywów
5 kg statycznego obciążenia
całkowitego na każdy uchwyt (w
odległości 100 mm od uchwytu)
w przypadku większych obciążeń
konieczne jest podparcie na
blacie stołu
Gniazdo 230 V CEE
16 A
Gniazdo 400 V CEE
16 A lub 32 A
* max. obciążenie można skonfigurować odpowiednio
do wymogów lokalnych, w związku z czym może ono
odbiegać od podanych tutaj wartości.
38
SYSTEMY ZAOPATRZENIA W MEDIA
4 Regularne kontrole
Uwaga
Zalecamy serwisowanie laboratorium
systemowego EXPLORIS® firmy Köttermann.
Podpisanie umowy serwisowej gwarantuje
również na przyszłość dotrzymanie wszystkich
wymaganych przepisami zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa i terminów.
Prosimy o kontakt z siedzibą główną
firmy Köttermann lub z jedną ze spółek
dystrybucyjnych. W Niemczech do Państwa
dyspozycji jest nasz serwis klienta.
Kontakt z serwisem klienta jest bardzo łatwy:
•
za pośrednictwem infolinii serwisowej:
+49 5147 976 7000
•
pod adresem poczty elektronicznej:
[email protected]
•
na stronie internetowej:’
www.koettermann.com
•
lub pod adresami od strony 100.
Uwaga
Proszę przestrzegać stosownych przepisów
obowiązujących w kraju użytkownika.
>>
>>
System zaopatrzenia w media kontrolować
regularnie (przynajmniej raz w roku) pod kątem
wymienionych poniżej kryteriów.
W przypadku stwierdzenia usterek skontaktować
się z działem obsługi klienta.
39
SYSTEMY ZAOPATRZENIA W MEDIA
5
Błędy i ich usuwanie
5.1
BŁĘDY USUWANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA
5.2
Uwaga
BŁĘDY USUWANE PRZEZ
WYSPECJALIZOWANĄ FIRMĘ
Uwaga
Następujące błędy można usunąć samodzielnie.
Następujące błędy może usuwać wyłącznie
specjalistyczna firma autoryzowana przez firmę
Köttermann.
PRZEPALONE ŻARÓWKI
>>
Zamówić wymienną listwę świetlną w firmie
Köttermann i wymienić.
•
Ciężko działające armatury.
•
Nieszczelne armatury lub przewody zasilające.
•
W regulowanych armaturach lub armaturach
gazów o najwyższym stopniu czystości nie działa
regulacja ciśnienia lub manometr.
•
Gazy o najwyższym stopniu czystości nie wykazują
wymaganego stopnia czystości.
•
Uszkodzone półki.
•
Nie działają komponenty elektryczne.
•
Wymienna listwa świetlna nie działa.
40
41
Składowanie substancji niebezpiecznych
1
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa>
43
1.1
Znaki ostrzegawcze>
43
1.2
Zasady postępowania z szafami do przechowywania
substancji niebezpiecznych>
44
1.3
Specjalne zalecenia dotyczące zagrożeń>
46
1.4
Otwieranie szaf bezpieczeństwa po pożarze>
46
1.5Wentylacja>
47
2
Bezpieczna obsługa — szaf bezpieczeństwa do palnych
cieczy>
48
2.1
Otwieranie i zamykanie drzwi i wysuwanych pojemników>
48
2.2Blokada>
50
2.3
Wanienka zbiorcza lub wanienka wysuwana>
50
2.4
Zmiana położenia półek>
50
2.5
Czyszczenie i pielęgnacja>
51
3
Bezpieczna obsługa — szafy na chemikalia / kwasy i zasady>52
3.1
Otwieranie i zamykanie drzwi i wysuwanych pojemników>52
3.2
Zmiana położenia półek w szafach na chemikalia>
53
3.3
Czyszczenie i pielęgnacja>
53
42
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
4
Wyciąg z danych technicznych>
54
4.1
Wysokie szafy bezpieczeństwa z drzwiami składanymi
lub skrzydłowymi>
54
4.2
Szafy bezpieczeństwa z drzwiami skrzydłowymi /
wysuwanymi pojemnikami>
54
4.3
Szafy wysokie do przechowywania kwasów i zasad>
55
4.4
Szafki podblatowe do przechowywania kwasów i zasad>
55
4.5
Szafy wysokie do przechowywania chemikaliów>
55
4.6
Szafki podblatowe do przechowywania chemikaliów>
55
5
Konserwacja i regularna kontrola>
56
5.1
Regularne kontrole>
56
5.2
Konserwacja roczna>
56
5.3
Wskazówki ogólne>
56
6
Błędy i ich usuwanie>
57
6.1
Błędy usuwane przez użytkownika>
57
6.2
Błędy usuwane przez wyspecjalizowaną firmę>
57
43
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
1
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Szafy bezpieczeństwa do przechowywania
substancji łatwopalnych
Uwaga
W niniejszej instrukcji obsługi zostały
uwzględnione obowiązujące w Niemczech
dyrektywy, przepisy i rozporządzenia.
EN 14470-1, typ 90
Odporność ogniowa 90 minut
•
Wysoce łatwopalne
Ponadto należy przestrzegać wszystkich
lokalnych i krajowych przepisów oraz zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa.
W tym celu należy zapoznać się z
obowiązującymi ustawami, wytycznymi,
przepisami i rozporządzeniami, których należy
przestrzegać podczas wykonywania prac w
laboratorium. Dopuszczalne wykorzystanie
produktów może różnić się od opisanego w
niniejszej instrukcji obsługi.
1.1
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
Na szafach do przechowywania substancji
niebezpiecznych umieszczone są znaki ostrzegawcze
wyszczególnione poniżej.
>>
Upewnić się, że znaki ostrzegawcze na szafach są
czytelne, widoczne i czyste.
KÖTTER_12054_Sicherheitsaufkleber_ZW_RZ.indd 1
>>
>>
29.05.12 16:56
Zamykać drzwi.
Nie zbliżać źródeł zapłonu.
Szafy do przechowywania kwasów i zasad
•
Żrące
KÖTTER_12054_Sicherheitsaufkleber_ZW_RZ.indd 7
>>
Zamykać drzwi.
29.05.12 16:56
44
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
1.2
Szafy do przechowywania chemikaliów
•
Substancje toksyczne
ZASADY POSTĘPOWANIA Z SZAFAMI
DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNYCH
Szafy do przechowania substancji niebezpiecznych
mogą spełniać swoją funkcję ochronną tylko wtedy,
gdy substancje niebezpieczne są prawidłowo
przechowywane i nie wpływają negatywnie na funkcję
ochronną szafy.
§§
§§
KÖTTER_12054_Sicherheitsaufkleber_ZW_RZ.indd 5
>>
29.05.12 16:56
§§
Zamykać drzwi.
Szafka na trucizny
•
Toksyczne lub bardzo
toksyczne
§§
Szafka pierwszej pomocy
>>
Gaśnica
>>
>>
>>
>>
>>
Przestrzegać ustaw i przepisów dotyczących
postępowania z substancjami niebezpiecznymi
oraz zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji
obsługi.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie substancji
niebezpiecznych toksyczne i bardzo toksyczne
chemikalia muszą być zabezpieczone przed
dostępem nieupoważnionych osób.
W Niemczech zgodnie z przepisami TRbF 20,
załącznik L, substancje łatwopalne w
pomieszczeniach laboratoryjnych należy
przechowywać w szafach zgodnych z normą
EN 14470-1.
Przestrzegać przepisów BHP i wytycznych w
sprawie stanowisk pracy.
Szaf do przechowywania substancji
niebezpiecznych używać wyłącznie po przejściu
przeszkolenia. Osobom niepowołanym wstęp jest
wzbroniony.
W pobliżu drzwi nie ustawiać żadnych
przedmiotów.
Przestrzegać maksymalnych wartości granicznych
dla składowanych ilości, obciążeń itp.
Wanienka zbiorcza szaf bezpieczeństwa
zgodnie z normą EN 14470, część 1, musi mieć
pojemność minimalną równą 10% wszystkich
przechowywanych w szafie naczyń lub wynoszącą
co najmniej 110% objętości największego naczynia
— w zależności od tego która objętość jest większa.
Podczas przechowywania cieczy upewnić się, że w
szafie nie są ustawione większe naczynia niż może
pomieścić wanienka zbiorcza.
Natychmiast zebrać i usunąć ewentualne wycieki
substancji niebezpiecznych.
45
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Pojemniki z substancjami agresywnymi (kwasy
i zasady) przechowywać w specjalnych,
wentylowanych, szafach na kwasy lub zasady.
Przed umieszczeniem substancji sprawdzić
odporność powierzchni szafy na chemikalia.
Przechowywanie korozyjnych cieczy lub gazów
w szafach bezpieczeństwa przeznaczonych do
cieczy łatwopalnych może mieć wpływ na działanie
urządzeń odcinających powietrze doprowadzane i
odprowadzane.
Lokalne warunki ustawiania mogą ewentualnie
wymagać przykręcenia szaf do przechowywania
substancji niebezpiecznych śrubami do substancji
budynku.
>>
>>
>>
>>
>>
Stosować się do poleceń nadzoru technicznego.
Upewnić się, że wymagana kontrola
bezpieczeństwa technicznego została wykonana
wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Upewnić się, że transport i ustawienie są
przeprowadzane przez przeszkolony i upoważniony
wykwalifikowany personel, by w ten sposób
zapobiec błędom działania i uszkodzeniom na
skutek nieprawidłowego transportu i ustawienia.
Przed pierwszym ustawieniem szaf do
przechowywania substancji niebezpiecznych
użytkownik powinien przeprowadzić ich kontrolę
wzrokową pod kątem ewentualnych uszkodzeń,
takich jak uszkodzone lub poluzowane elementy
uszczelniające, prawidłowe ustawienie i bezbłędne
działanie elementów drzwi (zawiasy, system
blokad, samozamykacz drzwi i systemem ustalania
drzwi).
Sprawdzić poprawne zamocowanie korytek i półek.
Korzystać wyłącznie z szaf do przechowywania
substancji niebezpiecznych i akcesoriów będących
w nienagannym stanie.
W szafie przechowywać wyłącznie substancje, dla
których jest ona przeznaczona.
Przestrzegać ograniczeń związanych ze wspólnym
przechowywaniem substancji niebezpiecznych.
Nie stawiać przedmiotów przed otwartymi
szafami. W razie pożaru mogłyby one uniemożliwić
samoczynne zamykanie szafy.
>>
Substancje niebezpieczne przechowywać tylko
do takiej wysokości, do której można po nie
bezpiecznie sięgnąć.
Chemikalia przechowywać wyłącznie w
odpowiednich pojemnikach, oznaczonych zgodnie
z wymogami ustawowymi.
Drzwi lub szuflady szaf powinny być zamknięte.
Szafy do przechowywania substancji
niebezpiecznych nie nadają się do składowania
samozapalnych lub samorozkładających się
substancji.
Substancje o temperaturze zapłonu poniżej
100°C nie mogą być składowane w szafach do
przechowywania substancji niebezpiecznych w
pomieszczeniach roboczych. Wyjątek stanowi
składowanie ich w wentylowanych szafach, w
specjalnym opakowaniu, które uniemożliwia
zapłon.
Wanienki zbiorczej, bez dodatkowej wkładki z
blachy perforowanej, nie można wykorzystywać
jako powierzchni przeznaczonej do składowania.
Uwaga
Rękojmia dla tych produktów jest uzgadniana
między Państwem (klientem) a sklepem
specjalistycznym (sprzedawcą). Niezależnie od
tego producent udziela przedłużonej gwarancji
producenta na produkty wymienione w
niniejszej instrukcji obsługi.
Wszystkie modele jako urządzenia istotne dla
bezpieczeństwa podlegają obowiązkowemu
przeglądowi technicznemu przez personel
upoważniony przez producenta. Jeżeli roczny
przegląd nie zostanie przeprowadzony,
bądź wykona go personel, który nie posiada
upoważnienia producenta, to wygasa roszczenie
klienta z tytułu gwarancji wobec producenta.
46
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
1.3
SPECJALNE ZALECENIA DOTYCZĄCE
ZAGROŻEŃ
Uwaga
1.3.1 SZAFY BEZPIECZEŃSTWA DO
PRZECHOWYWANIA PALNYCH
CIECZY NIEPODŁĄCZONE DO
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Firma Köttermann zaleca samodzielne
przeprowadzanie codziennej i comiesięcznej
kontroli działania.
W przypadku szaf bezpieczeństwa, które nie są
podłączone do wentylacji mechanicznej, należy wokół
szafy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem.
KONTROLA CODZIENNA
>>
>>
Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących
oznakowania stref zagrożonych wybuchem
(w Niemczech TRbF 20, załącznik L).
Sprawdzić wanienki zbiorcze. Natychmiast zebrać i
usunąć ewentualne wycieki.
KONTROLA COMIESIĘCZNA
Uwaga
Firma Köttermann zaleca stałe wentylowanie
szaf do przechowywania substancji
niebezpiecznych.
>>
>>
Sprawdzić bezbłędne działanie drzwi.
Sprawdzić poprawne osadzenie i stan uszczelek
przeciwpożarowych.
Uwaga
1.3.2 KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA
TECHNICZNEGO
Szafy do przechowywania palnych cieczy, jako
instalację bezpieczeństwa technicznego (zgodnie
z § 4 ust. 3 rozporządzenie w sprawie miejsc pracy,
§ 10 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa
eksploatacji oraz zasady branżowego zakładu
ubezpieczeń BGR 234), co najmniej raz w roku
powinny zostać sprawdzone przez upoważniony przez
producenta wyspecjalizowany personel pod kątem
bezpieczeństwa technicznego.
Jeżeli kontrola nie zostanie przeprowadzona
lub zostanie przeprowadzona przez personel
nieupoważniony przez producenta, wygasa roszczenie
o świadczenie gwarancyjne wobec producenta oraz
uzgodniona gwarancja producenta.
Termin następnego przeglądu technicznego znajduje
się na plakietce znajdującej się po zewnętrznej stronie
drzwi.
W razie szkody prosimy zwrócić się do
właściwego sklepu specjalistycznego, aby zlecić
naprawę szafy z użyciem oryginalnych części
zamiennych.
1.4
OTWIERANIE SZAF BEZPIECZEŃSTWA
PO POŻARZE
Wszystkie szafy bezpieczeństwa zgodne z EN 14470-1
gwarantują jedynie nieznaczny wzrost temperatury
wewnątrz szafy w przypadku pożaru. Ze względu na
wysoką wewnętrzną pojemność cieplną materiałów
izolacyjnych może dojść do efektu późniejszego
przegrzania szafy.
Temperatura w szafie będzie nadal wzrastać, mimo
że ogień na zewnątrz szafy został już ugaszony. W
pewnych okolicznościach może ewentualnie dojść do
powstania zapalnej mieszaniny gazu i powietrza.
47
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Zagrożenie
1.5.2 SZAFY BEZPIECZEŃSTWA BEZ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Niebezpieczeństwo wybuchu
Zagrożenie
>> Przed otwarciem szaf bezpieczeństwa po pożarze
odczekać okres przynajmniej sześciokrotnie
dłuższy niż czas trwania samego pożaru.
>> Przed otwarciem szaf bezpieczeństwa upewnić
Niebezpieczeństwo wybuchu
>> Podczas użytkowania szafy bezpieczeństwa bez
wentylacji mechanicznej należy koniecznie podjąć
wymienione niżej środki bezpieczeństwa.
się, że w obrębie co najmniej 10 m wokół szafy nie
znajdują się żadne źródła zapłonu.
>> Do otwierania szaf bezpieczeństwa stosować
wyłącznie narzędzia niepowodujące iskrzenia.
NIEKONTROLOWANA WYMIANA POWIETRZA
W POMIESZCZENIU ROBOCZYM
>>
1.5
WENTYLACJA
>>
1.5.1 EKSPLOATACJA Z WENTYLACJĄ
Wszystkie szafy do przechowywania substancji
niebezpiecznych można podłączać przez króciec
powietrza odprowadzanego do systemu wentylacji
mechanicznej. Wymagane okresy wymiany powietrza,
maks. straty ciśnienia i systemy odprowadzania
powietrza są podane w obowiązujących przepisach
krajowych.
W przypadku niektórych modeli króćce powietrza
doprowadzanego i odprowadzanego nie są wstępnie
zmontowane, lecz dołączone do szafy. Należy je
przykręcić do wywierconych otworów w górnej części.
Uwaga
•
Warunki ustawiania i eksploatacji
obowiązujące w przypadku szaf
bezpieczeństwa zgodnie z normą
DIN EN 14470‑1 są podane w TRbF 20,
załącznik L, punkt 4.2 oraz BGR 104,
przykładowy zbiór 2.2.8.
•
Obszary zagrożone wybuchem muszą być
oznakowane.
>>
Wnętrze szafy stanowi zagrożony wybuchem
obszar strefy 1.
W otoczeniu co najmniej 2,5 m wokół szafy do
wysokości co najmniej 0,5 m nad posadzką znajduje
się zagrożony wybuchem obszar strefy 2.
Zagrożony wybuchem obszar strefy 2 musi być
oznakowany, patrz UVV VBG 125.
POMIESZCZENIE ROBOCZE Z CO NAJMNIEJ
5-KROTNĄ WYMIANĄ POWIETRZA NA
GODZINĘ
>>
>>
Wnętrze szafy stanowi zagrożony wybuchem
obszar strefy 1.
W otoczeniu co najmniej 2,5 m wokół szafy do
wysokości co najmniej 0,3 m nad posadzką znajduje
się zagrożony wybuchem obszar strefy 1.
48
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
2
Bezpieczna obsługa — szaf bezpieczeństwa
do palnych cieczy
2.1.1 WYSOKIE SZAFY BEZPIECZEŃSTWA
Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO
ZAMYKANIA DRZWIAMI
Uwaga
Prosimy o zapoznanie się z przepisami
obowiązującymi w kraju użytkowania.
Dopuszczalne wykorzystanie produktów może
różnić się od opisanego w niniejszej instrukcji
obsługi.
Zagrożenie
Ryzyko uduszenia ze względu na brak możliwości
odblokowania szaf od wewnątrz!
>> Prace przy szafach należy wykonywać zawsze od
zewnątrz. Pod żadnym pozorem nie wchodzić do
szaf.
Zagrożenie
Niebezpieczeństwo wybuchu
>> Nie ustawiać żadnych przedmiotów w pobliżu
drzwi szafy, ponieważ uniemożliwi to ich
automatyczne zamknięcie w przypadku pożaru.
2.1
>>
OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI I
WYSUWANYCH POJEMNIKÓW
Upewnić się, że wszystkie drzwi i wysuwane
pojemniki są zamknięte, gdy nie korzysta się z
dostępu do zawartości szafy.
Uwaga
Drzwi szaf bezpieczeństwa zamykają się
automatycznie w przypadku pożaru. Wysuwane
pojemniki (także na drugim poziomie) zostają
automatycznie wsunięte.
System automatycznego zamykania drzwi działa w
następujący sposób:
•
Jeżeli szafa jest całkowicie otwarta, wbudowany
system ustalania drzwi przytrzymuje skrzydło
lub skrzydła drzwi przez 60 sekund (ustawienie
fabryczne) w pozycji otwartej.
•
W tym czasie z przodu obudowy w górnej części
szafy co 5 sekund zaświeca się czerwona dioda i
wskazuje bezbłędne działanie system ustalania
drzwi.
•
Na 5 sekund przed upływem 60 sekund
rozbrzmiewa dźwiękowy sygnał ostrzegawczy,
który informuje użytkownika o mającym niebawem
nastąpić zamknięciu drzwi.
•
Po upływie 60 sekund drzwi zamykają się
automatycznie.
49
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
Bezpieczna obsługa — szaf bezpieczeństwa do
palnych cieczy
2.1.3 PODBLATOWE SZAFKI
BEZPIECZEŃSTWA
Uwaga
System ustalania drzwi jest napędzany za
pomocą akumulatora. Jeżeli skrzydła drzwi nie
są już utrzymywane w pozycji otwartej, należy
wymienić akumulator. W tym celu prosimy
zwrócić się do obsługującego Państwa partnera
serwisowego firmy Köttermann.
2.1.2 WYSOKIE SZAFY BEZPIECZEŃSTWA Z
RĘCZNYM ZAMYKANIEM DRZWI
Zagrożenie
Ryzyko uduszenia ze względu na brak możliwości
odblokowania szaf bezpieczeństwa od wewnątrz!
>> Prace przy szafach należy wykonywać zawsze od
zewnątrz. Pod żadnym pozorem nie wchodzić do
szaf.
50
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
Bezpieczna obsługa — szaf bezpieczeństwa do
palnych cieczy
DRUGI POZIOM WYSUWANEGO POJEMNIKA
2.3
WANIENKA ZBIORCZA LUB
WANIENKA WYSUWANA
Ostrzeżenie
Utrata funkcji zabezpieczającej!
>> Wanienka zbiorcza lub wanienka wysuwana szaf
bezpieczeństwa służy do zbierania ewentualnie
wyciekających cieczy i wolno ją stosować jako
miejsce do ustawiania tylko z odpowiednim
wkładem z blachy perforowanej.
>> Upewnić się, że stosunek przechowywanej ilości
i pojemności wanienki odpowiada wymogom
normy EN 14470, część1 .
Uwaga
Drzwi i wysuwane pojemniki, także ich drugi
poziom, podblatowych szafek bezpieczeństwa
zamykają się automatycznie w przypadku
pożaru.
>>
W razie wycieku ciecz zebrać w wanience zbiorczej
za pomocą odpowiednich środków.
Wyboru środków należy dokonać na własną
odpowiedzialność.
2.4
2.2
ZMIANA POŁOŻENIA PÓŁEK
BLOKADA
Ostrożnie
Wszystkie szafy bezpieczeństwa są zamykane na zamki
bębenkowe.
Wysokie szafy bezpieczeństwa są wyposażone we
wskaźnik zamknięcia bezpośrednio obok zamka
bębenkowego, który wskazuje aktualny stan
zamknięcia.
Wskazanie czerwone
drzwi zablokowane
Wskazanie zielone
drzwi odblokowane
Szkody rzeczowe
>> Przy zmianie położenia półek zwrócić uwagę, aby
na danej półce nie znajdowały się żadne pojemniki
oraz aby pozostałe nie uległy przewróceniu i
uszkodzeniu.
>> Półki w szafach bezpieczeństwa zabezpieczyć
przed obciążeniem za pomocą śrub, znajdujących
się na wewnętrznych ściankach szafy.
Półki są już fabrycznie zamontowane w szafie i
zabezpieczone 4 śrubami. W celu regulacji wysokości
należy najpierw odkręcić śruby.
51
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
Bezpieczna obsługa — szaf bezpieczeństwa do
palnych cieczy
2.5
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni laboratorium
systemowego EXPLORIS® firmy Köttermann są opisane
w rozdziale „Dodatkowe informacje” od str. 94.
Ostrożnie
Niebezpieczeństwo przewrócenia
>> Po przestawieniu półki należy ją z powrotem
zabezpieczyć wszystkimi 4 śrubami przed
przechyleniem.
52
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
3
Bezpieczna obsługa — szafy na chemikalia /
kwasy i zasady
3.1.2 SZAFKI PODBLATOWE
Uwaga
Prosimy o zapoznanie się z przepisami
obowiązującymi w kraju użytkowania.
Dopuszczalne wykorzystanie produktów może
różnić się od opisanego w niniejszej instrukcji
obsługi.
3.1
>>
OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI I
WYSUWANYCH POJEMNIKÓW
Upewnić się, że wszystkie drzwi i wysuwane
pojemniki są zamknięte, gdy nie korzysta się z
dostępu do zawartości szafy.
3.1.1 SZAFY WYSOKIE
Zagrożenie
Ryzyko uduszenia ze względu na brak możliwości
odblokowania szaf od wewnątrz!
>> Prace przy szafach należy wykonywać zawsze od
zewnątrz. Pod żadnym pozorem nie wchodzić do
szaf.
53
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
Bezpieczna obsługa — szafy na chemikalia /
kwasy i zasady
3.2
ZMIANA POŁOŻENIA PÓŁEK W
SZAFACH NA CHEMIKALIA
Ostrożnie
Szkody rzeczowe
>> Przy zmianie położenia półek zwrócić uwagę, aby
na danej półce nie znajdowały się żadne pojemniki
oraz aby pozostałe nie uległy przewróceniu i
uszkodzeniu.
>> Po zmianie położenia półek sprawdzić prawidłowe
osadzenie półek w szafach przeznaczonych do
przechowywania chemikaliów.
Półki są podparte na 4 wspornikach w kształcie litery Z,
które są zawieszane na prowadnicach po bokach szafy.
Prowadnice zapobiegają przypadkowemu całkowitemu
wyciągnięciu półki.
3.3
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni laboratorium
systemowego EXPLORIS® firmy Köttermann są opisane
w rozdziale „Dodatkowe informacje” od str. 94.
54
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
4
4.1
Wyciąg z danych technicznych
WYSOKIE SZAFY BEZPIECZEŃSTWA Z DRZWIAMI SKŁADANYMI LUB
SKRZYDŁOWYMI
Szerokość
Szerokość wsuwania cokołu
1200 mm
900 mm
600 mm
1120 mm
820 mm
526 mm
Wysokość wsuwania cokołu
90 mm
Półki
Nośność przy równomiernym rozłożeniu obciążenia
75 kg
Wysuwany pojemnik
Maks. obciążenie
60 kg
60 kg
25 kg
29 l
19 l
4,5 l
Pojemność
33 l
23 l
22 l
Największy pojedynczy pojemnik w szafie
30 l
20,5 l
20 l
Maks. wielkość pojemnika
Wanienka zbiorcza
Wkład z blachy perforowanej do wanienki zbiorczej
Nośność przy równomiernym rozłożeniu obciążenia
4.2
75 kg
SZAFY BEZPIECZEŃSTWA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI / WYSUWANYMI
POJEMNIKAMI
Szerokość
Typ
1400 mm
1100 mm
2 wysuwane
1 wysuwany
2 wysuwane
pojemniki
pojemnik,
pojemniki
2 drzwi
890 mm
590 mm
1 wysuwany
1 wysuwany
pojemnik
pojemnik
2 drzwi
Półki
Nośność przy równomiernym
rozłożeniu obciążenia
opcjonalnie
opcjonalnie
30 kg
30 kg
Wysuwany pojemnik
Maks. obciążenie
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
Maks. wielkość pojemnika
12 l / 7 l
7l
7l/7l
12 l
7l
Wanienka zbiorcza
Pojemność
Największy pojedynczy
pojemnik w szafie
20 l
20 l
18 l
22 l
75 kg
75 kg
Wkład z blachy perforowanej
do wanienki zbiorczej
Nośność przy równomiernym
rozłożeniu obciążenia
55
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
Wyciąg z danych technicznych
4.3
SZAFY WYSOKIE DO PRZECHOWYWANIA KWASÓW I ZASAD
Szafy wysokie do przechowywania kwasów i zasad
600 mm szerokości
Masa szafy
116 kg
Dopuszczalna masa całkowita
Wanienka wysuwana
4.4
300 kg
Nośność
30 kg
Pojemność
12,5 l
SZAFKI PODBLATOWE DO PRZECHOWYWANIA KWASÓW I ZASAD
Szafki podblatowe do
przechowywania kwasów i zasad
Masa szafki
1400 mm
1200 mm
1100 mm
94 kg
88 kg
85 kg
Dopuszczalna masa całkowita
Wanienka
wysuwana
4.5
66 kg
44 kg
9l
12,5 l
30 kg
15 l
12,5 l
11,5 l
SZAFY WYSOKIE DO PRZECHOWYWANIA CHEMIKALIÓW
Szafy wysokie do
przechowywania chemikaliów
Masa szafy
1200 mm
szerokości
900 mm
szerokości
600 mm
szerokości
130 kg
110 kg
80 kg
Dopuszczalna masa całkowita
Korytko
Wanienka zbiorcza
4.6
600 mm
200 kg
Nośność
Pojemność
900 mm
300 kg
Nośność
30 kg
Pojemność
16 l
12 l
8l
Pojemność
48 l
36 l
24 l
SZAFKI PODBLATOWE DO PRZECHOWYWANIA CHEMIKALIÓW
Szafki podblatowe do
przechowywania chemikaliów
Masa szafki
1200 mm szerokości
900 mm szerokości
38 kg
31 kg
Dopuszczalna masa całkowita
Korytko
300 kg
Nośność
Pojemność
30 kg
16 l
12 l
56
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
5
5.1
Konserwacja i regularna kontrola
REGULARNE KONTROLE
Szafy do przechowywania substancji niebezpiecznych
spełniają swoją funkcję zabezpieczającą tylko
wówczas, gdy są regularnie kontrolowane i
konserwowane.
>>
W przypadku uszkodzeń należy niezwłocznie
skontaktować się z firmą posiadającą autoryzację
producenta.
5.1.1 KONTROLA CODZIENNA
WANIENKI ZBIORCZE
>>
Jeżeli kontrola nie zostanie przeprowadzona lub
zostanie przeprowadzona przez personel nieupoważ­
niony przez producenta, wygasa roszczenie o
świadczenie gwarancyjne oraz gwarancja producenta.
5.3
WSKAZÓWKI OGÓLNE
Uwaga
Zgodnie z ArbStättV § 4 ust. 3 wyposażenie
mające wpływ na bezpieczeństwo podlega
obowiązkowi corocznej kontroli.
Natychmiast zebrać i usunąć ewentualne wycieki.
5.1.2 KONTROLA MIESIĘCZNA
PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE
ZAMYKANIA DRZWI
Obowiązuje tylko w odniesieniu do szaf
bezpieczeństwa z drzwiami samoczynnie
zamykającymi się:
drzwi skrzydłowe z blokadą, drzwi składane
>>
Puścić drzwi przy minimalnym otwarciu.
Drzwi muszą prawidłowo zamknąć się samoczynnie oraz zablokować (czas: maks. 20 sekund).
PRAWIDŁOWE OSADZENIE USZCZELEK
PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ
HERMETYCZNYCH
Dotyczy tylko szaf bezpieczeństwa
>>
Sprawdzić prawidłowe osadzenie uszczelek
wargowych, wężowych i przeciwpożarowych.
5.2
Uwaga
Zalecamy serwisowanie laboratorium
systemowego EXPLORIS® firmy Köttermann.
Podpisanie umowy serwisowej gwarantuje
również na przyszłość dotrzymanie wszystkich
wymaganych przepisami zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa i terminów.
Prosimy o kontakt z siedzibą główną
firmy Köttermann lub z jedną ze spółek
dystrybucyjnych. W Niemczech do Państwa
dyspozycji jest nasz serwis klienta.
Kontakt z serwisem klienta jest bardzo łatwy:
•
za pośrednictwem infolinii serwisowej:
+49 5147 976 7000
•
pod adresem poczty elektronicznej:
[email protected]
•
na stronie internetowej:
www.koettermann.com
•
lub pod adresami od strony 100.
KONSERWACJA ROCZNA
Szafy do przechowywania substancji niebezpiecznych
z laboratorium systemowego EXPLORIS® firmy
Köttermann mają duże znaczenie dla zachowania
bezpieczeństwa. Dlatego w regularnych odstępach
czasu należy dokonywać przeglądów technicznych
działania szaf do przechowywania substancji
niebezpiecznych. Termin następnego przeglądu
technicznego znajduje się na plakietce.
Uwaga
Proszę przestrzegać stosownych przepisów
obowiązujących w kraju użytkownika.
57
SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
6
Błędy i ich usuwanie
6.1
BŁĘDY USUWANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA
6.2
Uwaga
BŁĘDY USUWANE PRZEZ
WYSPECJALIZOWANĄ FIRMĘ
Uwaga
Następujące błędy można usunąć samodzielnie.
Następujące błędy może usuwać wyłącznie
specjalistyczna firma autoryzowana przez firmę
Köttermann.
WYCIEKI Z POJEMNIKÓW
>>
>>
Za pomocą odpowiednich środków zebrać ciecz do
wanienki zbiorczej.
•
Dłuższa awaria systemu odprowadzania powietrza
•
Korozja
Nie stosować nieszczelnych pojemników.
•
Wadliwe zamykanie drzwi
58
59
Dygestoria
1
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa>
61
1.1
Zasadnicze uwagi dotyczące bezpieczeństwa dygestoriów>61
1.2
Dodatkowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa –
dygestoria wzmocnione>
61
1.3
Dodatkowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa –
dygestorium do prac z radionuklidami>
62
1.4
Dodatkowe uwagi z zakresu bezpieczeństwa dotyczące
dygestoriów dopuszczonych zgodnie z ATEX>
62
1.5
Bezpieczna eksploatacja dygestorium>
62
1.6
Bezpieczna praca z dygestorium>
63
1.7
Obszary zastosowań dygestoriów >
64
2EXPLORIS TouchTronic® >
65
2.1Przegląd>
65
2.2
Ekran główny>
65
2.3
Obsługa EXPLORIS TouchTronic® >
66
2.4Menu Gniazda wtykowe>
67
2.5Menu Info>
69
2.6Menu Programator czasowy>
71
2.7Menu Ustawienia>
72
60
DYGESTORIA
3
Bezpieczna obsługa>
77
3.1
Budowa dygestorium>
77
3.2
Włączanie / wyłączanie dygestorium>
78
3.3
Nadzorowanie dygestorium za pomocą EXPLORIS AirMonitor® >
78
3.4
Nadzorowanie temperatury>
80
3.5
Obsługa szyby frontowej>
80
3.6
Postępowanie w przypadku awarii sieci>
83
3.7
Systemy zaopatrzenia w media w dygestorium>
84
3.8EXPLORIS LevelControl® >
85
3.9
Czyszczenie i pielęgnacja>
86
4
Wyciąg z danych technicznych>
87
4.1
Dygestoria laboratoryjne bez blatu, typ 2-415>
87
4.2
Dygestoria laboratoryjne ze stołem o wysokości 500 mm,
typ 2-413>
87
4.3
Dygestoria laboratoryjne ze stołem o wysokości 900 mm,
typ 2-401>
87
4.4
Dygestoria wzmocnione, dygestoria do prac z kwasem
fluorowodorowym, dygestoria do prac z kwasem
nadchlorowym zgodnie z normą EN 14175-7, typ 2-411>
87
4.5
Dygestoria EXPLORIS VarioTop®>
88
4.6
Dygestoria do pracy z radionuklidami typ 2-417>
88
4.7
Wyciągi nadstołowe>
88
4.8
Kominy odsysające i wyciągi punktowe>
88
5
Konserwacja i regularna kontrola>
89
6
Błędy i ich usuwanie>
90
6.1
Usuwanie błędów przez operatora / użytkownika>
90
6.2
Usuwanie błędów przez serwis firmy Köttermann>
91
61
DYGESTORIA
1
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga
W niniejszej instrukcji obsługi zostały
uwzględnione obowiązujące w Niemczech
dyrektywy, przepisy i rozporządzenia.
•
Zmiany w konstrukcji dygestorium mogą być
realizowane tylko za zgodą producenta.
•
Jeżeli nie są wykonywane żadne prace przy
dygestorium, należy zamknąć szybę frontową,
okna boczne oraz przepusty na kable.
•
Nie otwierać szyby frontowej dygestorium w
sposób wymuszony lub przy użyciu różnych
przedmiotów, niezgodnie z dokumentacją
producenta. Wszelkiego rodzaju manipulowanie,
mogące negatywnie wpłynąć na ogranicznik
szyby frontowej, prowadzi do utraty certyfikatu
wydanego zgodnie z EN 14175 (dygestoria
laboratoryjne).
•
Podczas wykonywania prac przy dygestorium
szyba frontowa powinna być możliwie jak najmniej
otwarta.
•
Przeprowadzać tylko doświadczenia przewidziane
dla danego typu dygestorium.
•
Nie zezwalać, aby z dygestorium wystawały
jakiekolwiek przedmioty.
•
Nie korzystać z dygestorium w przypadku
zwiększonych wybuchów ciepła.
•
Nie używać dygestorium do przechowywania
substancji niebezpiecznych.
Ponadto należy przestrzegać wszystkich
lokalnych i krajowych przepisów oraz zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa.
W tym celu należy zapoznać się z
obowiązującymi ustawami, wytycznymi,
przepisami i rozporządzeniami, których należy
przestrzegać podczas wykonywania prac w
laboratorium. Dopuszczalne wykorzystanie
produktów może różnić się od opisanego w
niniejszej instrukcji obsługi.
1.1
•
ZASADNICZE UWAGI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA DYGESTORIÓW
Pracować z dygestoriami jedynie wówczas, jeżeli
−− zostały one zainstalowane przez firmę
posiadającą autoryzację Köttermann,
−− jeżeli zostały prawidłowo podłączone do
systemu wentylacyjnego,
−− jeżeli gwarantują wymaganą wydajność wymian
powietrza,
−− jeżeli została sprawdzona szczelność armatury,
−− jeżeli posiadają prawidłowo podłączoną
instalację elektryczną.
•
Używać wyłącznie dygestoriów posiadających
urządzenie kontroli przepływu powietrza.
•
Przeprowadzając prace przy dygestorium,
przestrzegać przepisów obowiązujących w danym
kraju.
•
Przeprowadzając prace przy dygestorium,
przestrzegać zaleceń podanych w danych
technicznych.
•
Prace przy dygestorium może wykonywać jedynie
wykwalifikowany i przeszkolony personel.
1.2
DODATKOWE UWAGI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA – DYGESTORIA
WZMOCNIONE
•
Przestrzegać danych dotyczących maksymalnego
obciążenia ciepłem oraz zachowania odstępu
źródła ciepła od ścian dygestorium.
•
Ustawić płyty grzewcze na nóżkach.
•
Przy prowadzonych pracach zwrócić uwagę na
możliwe obciążenie ciepłem i odporność chemiczną
wykładziny znajdującej się we wnętrzu komory
roboczej.
•
Regularnie czyścić wnętrze dygestorium.
•
W przypadku regularnych prac z gorącymi
stężonymi kwasami mineralnymi, w szczególności
podczas stosowania kwasu nadchlorowego, należy
używać płuczki do gazów odprowadzanych.
62
DYGESTORIA
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
1.3
DODATKOWE UWAGI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA – DYGESTORIUM
DO PRAC Z RADIONUKLIDAMI
1.3.1 OSŁONA
1.4
•
DODATKOWE UWAGI Z ZAKRESU
BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE
DYGESTORIÓW DOPUSZCZONYCH
ZGODNIE Z ATEX
Używać w dygestorium wyłącznie urządzeń
dopuszczonych zgodnie z ATEX.
•
Dodatkowa opcja to wyposażenie blatu stołu w
osłonę ołowianą.
•
Nośność blatu stołu jest wystarczająca do
zamontowania osłon ołowianych o wadze 1500 kg.
1.5
•
Ze względów na odpowiednią wentylację nie
wolno zasłaniać stref kreskowanych zestawami
doświadczalnymi.
Odpowiedzialność za bezpieczną eksploatację
dygestorium spoczywa na użytkowniku laboratorium.
•
Test wytrzymałościowy zgodnie z DIN 12924 część 1
został przeprowadzony z użyciem osłony ołowianej
z szarą podstawą.
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA
DYGESTORIUM
Bezpieczną eksploatację dygestorium określają m. in
następujące parametry:
•
sprzęt ochrony osobistej użytkowników, taki jak
kitle, okulary, rękawice, itp.
•
rodzaj i ilość używanych substancji niebezpiecznych
−− przechowywanie możliwie jak najmniejszych
ilości
−− zastępowanie substancji niebezpiecznych
alternatywnymi rozwiązaniami
•
rodzaj i zakres zapobiegania zagrożeniom
−− naczynia odporne na pęknięcie
−− wanienki zbiorcze
−− zachowanie ostrożności podczas pracy
−− porządek
•
kształtowanie procesów roboczych, np.
poprzez ustanowienie bezpiecznych procedur
standardowych
•
staranność podczas przeprowadzania prac
1.3.2 OBCHODZENIE SIĘ Z MATERIAŁAMI
RADIOAKTYWNYMI
•
•
Przestrzegać wytycznych normy DIN 25425 oraz
instrukcji bezpieczeństwa w laboratorium.
W przypadku wydostania się substancji
radioaktywnych odprowadzić powietrze przez
system odpowiednich filtrów.
•
Regularnie sprawdzać skuteczność systemu
filtracyjnego.
•
Oddzielić płyny radioaktywne od nieskażonych
ścieków.
−− szkolenie pracowników
−− zachowanie ostrożności podczas pracy
−− porządek
63
DYGESTORIA
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
1.6
BEZPIECZNA PRACA Z DYGESTORIUM
Optymalne bezpieczeństwo dygestorium jest
zagwarantowane jedynie przy zamkniętej szybie
frontowej.
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Otwierać dygestorium wyłącznie w przypadku
przeprowadzenia niezbędnych prac.
W przypadku dygestoriów z szybami frontowymi
posiadającymi otwory na rękawy korzystać z nich
podczas pracy w miarę możliwości najczęściej.
W przypadku szyb frontowych mających otwory w
celu sięgnięcia do dygestorium korzystać w miarę
możliwości z tych otworów.
W przypadku otwartej szyby frontowej unikać
nerwowych działań i ruchów w obrębie
dygestorium lub przed nim.
Ograniczyć budowę konstrukcji doświadczalnych
do niezbędnego minimum. Im bardziej obszerna
zabudowa, tym większe niebezpieczeństwo
wydostania się substancji szkodliwych.
Przestrzegać granicznych wartości obciążenia
blatów, patrz 3 w rozdziale „Meble laboratoryjne”.
Przestrzegać granicznych wartości systemów
statywów, patrz 3 w rozdziale „Systemy
zaopatrzenia w media”.
64
DYGESTORIA
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
z okładziną HPL, jakość laboratoryjna
Dygest. wzmocnione, ceramika
Dygest. wzmocnione, polipropylen
Dygestorium do pracy z radionuklidami
OBSZARY ZASTOSOWAŃ DYGESTORIÓW
Dygestorium nadstołowe, z obniżonym
blatem EXPLORIS VarioTop®,
dygestorium bez blatu
1.7
Małe obciążenia termiczne
+
+
+
+
+
Duże obciążenia termiczne
–
–
+
+
–
Rozpuszczalniki organiczne
+
+
+
+/–
+
Słabe kwasy i rozcieńczone kwasy mineralne
+
+
+
+/–
(+)
Zimne, stężone kwasy mineralne
(+)
+
+
+/–
–
Gorące, stężone kwasy mineralne
–
(+)
+
+/–
–
Kwas fluorowodorowy
–
–
–
+
–
Trujące chemikalia*
+
+
+
+
+
Substancje radioaktywne*
0
0
0
0
+
Substancje palne
+
+
+
+
+
Obciążenie termiczne
Rozpuszczalniki i kwasy mineralne
Substancje niebezpieczne
+
odpowiedni
+/–
odpowiedni, ale niezalecany
(+)
odpowiedni przy sporadycznym stosowaniu
0
nieodpowiedni do wszystkich rodzajów zastosowania*
–
nieodpowiedni
*
należy zasięgnąć informacji o krajowych wytycznych obowiązujących w kraju użytkownika
Wszystkie dane obowiązują dla typowych ilości laboratoryjnych.
65
DYGESTORIA
2
2.1
EXPLORIS TouchTronic®
PRZEGLĄD
2.2
®
EXPLORIS TouchTronic stanowi panel obsługowy
dygestorium, zawierający następujące elementy
obsługowe:
1. Wyświetlacz dotykowy z ekranem głównym
2. Włącznik / wyłącznik
3. Przycisk oświetlenia
4. Dioda sygnalizująca awarię sieci
5. Złącze USB (tylko do celów serwisowych)
EKRAN GŁÓWNY
Ekran główny przedstawia wszystkie istotne informacje
o dygestorium zebrane w jednym miejscu.
1. EXPLORIS AirMonitor®: kolorowy podświetlany
pasek do monitorowania przepływu powietrza
odlotowego (opcjonalnie: monitorowanie prędkości
wlotowej)
2. Monitorowanie temperatury przewidzianej dla
dygestoriów wzmocnionych zgodnie z normą
EN 14175-7
3. EXPLORIS LevelControl®
4. Położone wewnątrz gniazda wtykowe, z prawej
strony
5. Menu Ustawienia
6. Menu Programator czasowy
7. Suwak szyby frontowej
8. Menu Info
Jeżeli występują nowe komunikaty alarmowe,
symbol ten jest czerwony.
9. Położone wewnątrz gniazda wtykowe, z lewej
strony
10.Maks. wysokość robocza szyby frontowej
11. Godzina i data
66
DYGESTORIA
EXPLORIS TouchTronic®
ZNACZENIE SYMBOLI GNIAZD WTYKOWYCH
2.3
Gniazda wtykowe można łatwo włączać i wyłączać,
naciskając ekran główny. Zasada ta obowiązuje także
przy uaktywnionej funkcji programatora czasowego.
2.3.1 WSKAZÓWKI OGÓLNE
Dodatkowo gniazdom wtykowym można nadać w
menu indywidualną nazwę i przyporządkować do nich
funkcje programatora czasowego.
Nazwy i funkcje programatora czasowego są
wyświetlane na ekranie głównym.
Symbol
Znaczenie
Gniazdo wtykowe włączone
Gniazdo wtykowe wyłączone
OBSŁUGA EXPLORIS TouchTronic®
EXPLORIS TouchTronic® jest wyposażony w
wyświetlacz czuły na dotyk.
>>
Dotknąć wybrane przyciski.
Wyświetlacz zmienia się po zwolnieniu przycisku.
2.3.2 NAWIGACJA W MENU
Aktualne menu jest wyświetlane w wierszu nagłówka
menu.
PRZYKŁADY
Programator czasowy odliczania
pozostałego czasu:
gniazdo wtykowe włączone,
pozostały czas 17 h 20 min
Programator czasowy uruchomienia
i zatrzymania:
gniazdo wtykowe włączone aż
do zaprogramowanego czasu
wyłączenia we wtorek o godz. 12:30
Programator czasowy uruchomienia
i zatrzymania:
gniazdo wtykowe wyłączone aż
do zaprogramowanego czasu
włączenia w poniedziałek o godz.
11:40
Do obsługi i nawigacji w menu służą następujące
przyciski ekranowe:
Symbol
Znaczenie
wstecz do następnego wyższego
poziomu, bez zapisywania
wstecz do ekranu głównego
zapisz ustawienie/wprowadzone
dane
otwórz pole wprowadzania
danych (patrz menu Gniazda
wtykowe na 67)
reset
włączanie / wyłączanie funkcji
67
DYGESTORIA
EXPLORIS TouchTronic®
2.4
MENU GNIAZDA WTYKOWE
2.4.1 MENU GNIAZDA WTYKOWE / NAZWA
W tym menu można przypisać do gniazda wtykowego
indywidualną nazwę.
Uwaga
Po jednokrotnym naciśnięciu symbolu gniazda
wtykowego zmieni się stan załączenia danego
gniazda wtykowego.
Aby przejść do menu Gniazda wtykowe,
niezbędne jest długie naciśnięcie przycisku.
>>
Nazwa ta będzie wyświetlana na ekranie głównym przy
właściwym przycisku gniazda wtykowego.
>>
Dotknąć symbol
.
Otworzy się klawiatura.
Symbol gniazd wtykowych wybranego gniazda
wtykowego należy przytrzymać naciśnięty przez co
najmniej 4 sekundy, a następnie zwolnić.
Wyświetli się menu Gniazda wtykowe.
>>
>>
Wprowadzić wybraną nazwę na klawiaturze
ekranowej.
Przyciskiem
potwierdzić nazwę.
Ponownie wyświetli się menu Gniazda wtykowe.
68
DYGESTORIA
EXPLORIS TouchTronic®
2.4.2 MENU GNIAZDA WTYKOWE /
PROGRAMATOR CZASOWY
ODLICZANIA POZOSTAŁEGO CZASU
2.4.3 MENU GNIAZDA WTYKOWE /
PROGRAMATOR CZASOWY
URUCHOMIENIA I ZATRZYMANIA
W tym menu można ustawić odliczanie pozostałego
czasu maksymalnie na wartość 99 godz. i 59 min.
W tym menu można ustawić indywidualny czas
rozpoczęcia i zakończenia aktywacji gniazda
wtykowego.
Pozostały czas będzie wyświetlany na ekranie głównym
przy właściwym przycisku gniazda wtykowego.
>>
Dotknąć symbol
.
Wyświetli się następujący ekran:
Kolejny moment załączenia będzie wyświetlany na
ekranie głównym przy właściwym przycisku gniazda
wtykowego.
>>
Dotknąć symbol
.
Wyświetli się następujący ekran:
>>
>>
Ustawić wybrany czas za pomocą pierścieni
nastawczych.
Przyciskiem
potwierdzić ustawienia.
Ponownie wyświetli się menu Gniazda wtykowe.
Po zakończeniu odliczania na wyświetlaczu pojawia się
komunikat i emitowany jest sygnał dźwiękowy.
>>
>>
>>
Ustawić wybrany czas rozpoczęcia za pomocą
pierścieni nastawczych.
Ustawić wybrany czas zakończenia za pomocą
pierścieni nastawczych.
Przyciskiem
potwierdzić ustawienia.
Ponownie wyświetli się menu Gniazda wtykowe.
Po zakończeniu odliczania na wyświetlaczu pojawia się
komunikat i emitowany jest sygnał dźwiękowy.
69
DYGESTORIA
EXPLORIS TouchTronic®
2.4.4 MENU RESET
2.5.1 MENU INFORMACJE / KOMUNIKATY
ALARMOWE
Za pomocą tego menu kasuje się ustawienia
programatora czasowego wybranego gniazda
wtykowego.
W tym menu są zaprotokołowane wszystkie
komunikaty o błędach.
>>
>>
Dotknąć symbol
.
Ustawienia programatora czasowego zostały
skasowane.
2.5
Dotknąć symbol
.
Wyświetli się następujący ekran:
MENU INFO
W tym menu są wyświetlane lub edytowane
komunikaty EXPLORIS TouchTronic®.
Komunikaty alarmowe zawierają symbol, datę i kod.
Symbol
Znaczenie
Alarm EXPLORIS AirMonitor®
Alarm szyby frontowej
Alarm nadmiernej temperatury
Alarm EXPLORIS LevelControl®
>>
>>
Dotknąć symbol odpowiedniego komunikatu
alarmowego, aby wyświetlić szczegółowe
informacje na jego temat.
Zamknąć komunikat symbolem
.
Z listy alarmów znika komunikat alarmowy.
70
DYGESTORIA
EXPLORIS TouchTronic®
2.5.2 MENU INFORMACJE / KOMUNIKATY
W tym menu można przejrzeć i ponownie aktywować
wszystkie istniejące komunikaty.
>>
Dotknąć symbol
>>
potwierdzić komunikat.
Okno informacyjne zostanie zamknięte i ponownie
pojawi się lista komunikatów. Komunikat można
otworzyć ponownie w dowolnym czasie.
.
Wyświetli się następujący ekran:
Przyciskiem
lub
>>
Przyciskiem
skasować komunikat.
Komunikat został nieodwracalnie skasowany.
2.5.3 MENU INFORMACJE /
WPROWADZANIE TEKSTU
W tym menu można formułować komunikaty, które
będą wyświetlane na ekranie dotykowym do momentu
ich potwierdzenia lub skasowania.
>>
Dotknąć symbol
.
Wyświetli się następujący ekran:
Komunikaty zawierają datę i kod.
>>
Dotknąć komunikat, aby wyświetlić jego treść.
Na wyświetlaczu pojawi się okno informacyjne z
treścią komunikatu, np.:
>>
Wprowadzić tekst i potwierdzić przyciskiem
Tekst zostanie zapisany wraz z datą i kodem
jako komunikat i jest wyświetlany, gdy zostanie
uaktywnione okno informacyjne.
.
71
DYGESTORIA
EXPLORIS TouchTronic®
2.5.4 MENU INFORMACJE / INFORMACJA
NA TEMAT WERSJI
W tym menu wyświetlane są informacje o wersji
oprogramowania EXPLORIS TouchTronic® i
wbudowanej płyty głównej.
>>
Dotknąć symbol
2.6
MENU PROGRAMATOR CZASOWY
EXPLORIS TouchTronic®dysponuje 3 dowolnymi
programatorami czasowymi odliczania pozostałego
czasu, które można ustawić maksymalnie na wartość
99 godzin i 59 minut.
.
Wyświetli się następujący ekran:
Uwaga
Ustawienia w menu Programator czasowy
przebiegają zgodnie z opisem w menu Gniazda
wtykowe, patrz 67.
Uwaga
W przypadku pytań do partnera serwisowego
firmy Köttermann zalecamy przygotowanie
następujących informacji.
>>
>>
Wybrać programator czasowy 1, 2 lub 3.
Ustawić programator za pomocą pierścieni
nastawczych.
Po zakończeniu odliczania na wyświetlaczu pojawi się
komunikat i emitowany jest sygnał dźwiękowy.
72
DYGESTORIA
EXPLORIS TouchTronic®
2.7
MENU USTAWIENIA
2.7.1 MENU USTAWIENIA / POMOC
W tym menu można znaleźć dane kontaktowe
obsługującego Państwa partnera serwisowego firmy
Köttermann.
>>
Dotknąć symbol
.
Wyświetlą się dane kontaktowe.
2.7.2 MENU USTAWIENIA / CZYSZCZENIE
Funkcja czyszczenia zapobiega błędom obsługi podczas
czyszczenia ekranu dotykowego.
>>
Dotknąć symbol
.
Wyświetli się następujący ekran:
Podmenu menu Ustawienia są podzielone na 2 ekrany.
>>
Do przechodzenia z jednego ekranu do drugiego
należy używać strzałek  lub .
Ekran dotykowy można wyczyścić.
>>
Po wyczyszczeniu nacisnąć jednocześnie i przytrzy­
mać przez ok. 3 sekundy przyciski
i
.
Wyświetli się ekran główny. EXPLORIS TouchTronic®
można z powrotem normalnie obsługiwać.
73
DYGESTORIA
EXPLORIS TouchTronic®
2.7.3 MENU USTAWIENIA /
EXPLORIS AirMonitor®
2.7.4 MENU USTAWIENIA /
EXPLORIS AutoProtect®
To menu wyświetla wartości graniczne przepływu
objętościowego w trybie pracy dziennej lub nocnej.
W tym menu można ustawić szybę frontową.
>>
Dotknąć symbol
.
>>
Dotknąć symbol
.
Wyświetli się następujący ekran:
Wyświetli się następujący ekran:
>>
•
•
Dotknąć przycisk
, aby przejść z trybu
pracy dziennej na tryb pracy nocnej i odwrotnie.
W razie spadku wartości poniżej dolnej granicy
minimalnego przepływu objętościowego
podświetlany pasek EXPLORIS AirMonitor® świeci
się na czerwono.
W razie przekroczenia wartości powyżej górnej
granicy maksymalnego przepływu objętościowego
podświetlany pasek EXPLORIS AirMonitor® świeci
się na żółto.
1. Rozpocząć przesunięcie odniesienia szyby
frontowej.
2. Przesunąć szybę frontową na wysokość roboczą lub
zamknąć ją.
3. Ustawić wysokość roboczą za pomocą pierścieni
nastawczych.
4. Ustawić czas zwłoki automatycznego zamykania
szyby frontowej za pomocą pierścieni nastawczych.
5. Włączyć / wyłączyć EXPLORIS AutoProtect®.
74
DYGESTORIA
EXPLORIS TouchTronic®
2.7.5 MENU USTAWIENIA /
EXPLORIS LevelControl®
2.7.6 MENU USTAWIENIA /
EXPLORIS VarioTop® (OPCJA)
EXPLORIS LevelControl® nadzoruje poziom napełnienia
pojemników w dygestorium.
W przypadku dygestoriów z EXPLORIS VarioTop® można
ustawiać wysokość blatu stołu.
EXPLORIS LevelControl® może nadzorować
maksymalnie 2 pojemniki. Pojemnikom można nadać
indywidualne nazwy.
W tym menu można określić minimalną i maksymalną
wysokość oraz 3 ustawienia wstępne.
>>
Dotknąć symbol
.
>>
Dotknąć symbol
.
Wyświetli się następujący ekran:
Wyświetli się następujący ekran:
Uwaga
W przypadku pełnego pojemnika symbol
i wskazanie na stronie głównej są
resetu
przedstawione na czerwono
REGULACJA POŁOŻENIA BLATU STOŁU
>>
Dotknąć jednej ze strzałek
.
Blat stołu przesunie się w górę / w dół. Zmieni się
wyświetlana wysokość stołu.
Uwaga
Po opróżnieniu pojemnika
EXPLORIS LevelControl® należy zresetować za
pomocą
/
.
75
DYGESTORIA
EXPLORIS TouchTronic®
USTAWIANIE MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ
WYSOKOŚCI
2.7.7 MENU USTAWIENIA / GODZINA /
DATA / JĘZYK
Jeżeli za pomocą ustawienia Set min. / Set max.
została zadana minimalna / maksymalna wysokość,
to blat stołu można przestawiać tylko w tym zakresie.
W ten sposób można np. zapewnić, że w przypadku
ustawienia wysokich urządzeń blat stołu będzie
regulowany tylko na tyle, aby nie uszkodzić tych
urządzeń.
>>
>>
Dotknąć symbol
Dotknąć symbol
.
Wyświetli się następujący ekran:
.
Otworzy się ekran z pierścieniami nastawczymi.
>>
Ustawić minimalną / maksymalną wysokość,
używając odpowiedniego pierścienia nastawczego i
potwierdzić właściwym przyciskiem
.
DOKONYWANIE USTAWIEŃ WSTĘPNYCH
Ustawień wstępnych można dokonać np. dla różnych
pracowników lub zadań.
Pozycje, o ile użytkownik sobie tego życzy, można
opisać własnymi nazwami.
>>
>>
>>
Przesunąć blat stołu za pomocą
na wybraną
wysokość (pozycja górna, środkowa, dolna).
Ustawioną wysokość zapisać za pomocą
właściwym wierszu.
>>
Nacisnąć i przytrzymać symbol
wybranej pozycji (góra, środek, dół), aż blat stołu
przesunie się do wybranego położenia.
.
Przejść do innych pierścieni nastawczych, aby
ustawić datę.
>>
, aby nadać nazwę pozycji.
UAKTYWNIANIE USTAWIEŃ WSTĘPNYCH
Za pomocą pierścieni nastawczych ustawić godzinę
i potwierdzić
we
O ile użytkownik sobie tego życzy, we właściwym
wierszu dotknąć
>>
Za pomocą pierścieni nastawczych ustawić datę i
potwierdzić
.
Wyświetli się wybór języka.
>>
Wybrać język i potwierdzić przyciskiem
.
76
DYGESTORIA
EXPLORIS TouchTronic®
2.7.8 MENU USTAWIENIA / IMPORT /
EKSPORT
W tym menu można importować konfigurację i dane
EXPLORIS TouchTronic® lub wyeksportować je w celu
zabezpieczenia.
Uwaga
Import / eksport przebiega przez złącze USB do
EXPLORIS TouchTronic®.
>>
Dotknąć symbol
.
Wyświetli się następujący ekran:
>>
Dotknąć wybrane dane przeznaczone do importu
/ eksportu i postępować zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi przez EXPLORIS TouchTronic®.
77
DYGESTORIA
3
Bezpieczna obsługa
EXPLORIS TouchTronic®
EXPLORIS TouchTronic® łączy w sobie funkcje obsługi i
nadzoru dygestorium.
Uwaga
Prosimy o zapoznanie się z przepisami
obowiązującymi w kraju użytkowania.
Dopuszczalne wykorzystanie produktów może
różnić się od opisanego w niniejszej instrukcji
obsługi.
3.1
BUDOWA DYGESTORIUM
Zasadnicza budowa dygestoriów jest następująca:
•
Włączanie / wyłączanie dygestorium
•
EXPLORIS AirMonitor® do nadzorowania
strumienia objętościowego odprowadzanego
powietrza, opcjonalnie do nadzorowania prędkości
wlotowej
•
Szyba frontowa z funkcją EXPLORIS AutoProtect®
•
Sterowanie gniazdami wtykowymi
•
Funkcja programatora czasowego
Uwaga
Pełen zakres funkcji EXPLORIS TouchTronic® jest
opisany w punkcie 2 tego rozdziału.
1. króciec powietrza
odprowadzanego
4. szyba frontowa
2. panel obsługi
EXPLORIS
TouchTronic®
6. gniazdo
bezpieczników
i wyłącznik
różnicowo-prądowy
3. osłona kolumny
5. stelaż (zasłonięty)
78
DYGESTORIA
Bezpieczna obsługa
3.2
WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE
DYGESTORIUM
Włączanie / wyłączanie dygestorium jest uzależnione
od rodzaju zainstalowanego urządzenia nadzorującego
przepływ strumienia powietrza:
•
•
EXPLORIS TouchTronic® firmy Köttermann z
EXPLORIS AirMonitor®
Uwaga
Urządzenia nadzorujące przepływ powietrza
W
dalszejz części
znajduje
się opis
zgodne
wymogami
obowiązującymi
w danym
®
. Inne urządzenia
EXPLORIS TouchTronic
kraju
nadzorujące powietrze są opisane w oddzielnych
• dokumentacjach.
Kontrola zewnętrzna
>>
Nacisnąć przycisk
na panelu
EXPLORIS TouchTronic®.
Nastąpi włączenie lub wyłączenie
EXPLORIS AirMonitor® i oświetlenia.
W przypadku dygestoriów z oddzielnym
wentylatorem następuje dodatkowo włączenie lub
wyłączenie wentylatora.
Dygestorium jest gotowe do pracy, gdy
podświetlany pasek EXPLORIS AirMonitor® świeci
na zielono.
Uwaga
Podczas pracy dygestorium oświetlenie można
.
włączyć lub wyłączyć, naciskając przycisk
3.3
NADZOROWANIE DYGESTORIUM ZA
POMOCĄ EXPLORIS AirMonitor®
Kontrola dygestoriów ma zasadnicze znaczenie dla
bezpieczeństwa w laboratorium. Dygestoria systemu
laboratoryjnego EXPLORIS® firmy Köttermann
są wyposażone w EXPLORIS AirMonitor®, który
przewyższa wymagania normy EN 14175.
EXPLORIS AirMonitor® na kolorowym podświetlanym
pasku wyświetla strumień objętościowy powietrza
odprowadzanego i kontroluje utrzymanie ustawionych
minimalnych i maksymalnych wartości granicznych. W
przypadku przekroczenia dolnej lub górnej granicy tych
wartości EXPLORIS AirMonitor® wydaje alarm optyczny
i akustyczny.
EXPLORIS AirMonitor® jest wyposażony w akumulator
awaryjny, który informuje o awarii wymaganego
napięcia roboczego.
Dzięki podświetlanemu paskowi EXPLORIS AirMonitor®
na bieżąco informuje użytkownika o stanie pracy
dygestorium na obrazku. W przypadku wystąpienia
odchyleń od zadanych wartości granicznych włącza się
dodatkowo akustyczny sygnał ostrzegawczy.
STANY EXPLORIS AirMonitor®
Uwaga
W dalszej części przedstawione są stany
EXPLORIS AirMonitor® do nadzorowania
strumienia objętościowego odprowadzanego
powietrza. Opcjonalnie może być przedstawione
nadzorowanie prędkości wlotowej.
Przepływ powietrza
odlotowego w
wymaganym zakresie.
Przepływ powietrza
odlotowego za wysoki,
rozlega się alarm
dźwiękowy.
Przepływ powietrza
odlotowego za niski,
rozlega się alarm
dźwiękowy.
79
DYGESTORIA
Bezpieczna obsługa
3.3.1 PODŚWIETLANY PASEK ZIELONY
Uwaga
Czerwony podświetlony pasek świeci, dopóki
przepływ objętościowy nie będzie ponownie
mieścić się w dopuszczalnych granicach. Nie
można wyłączyć ręcznie komunikatu.
Jeżeli podświetlany pasek świeci się na zielono,
przepływ objętościowy mieści się w dopuszczalnych
granicach.
Czerwony podświetlony pasek świeci również
bezpośrednio po włączeniu dygestorium, jeżeli
urządzenie nie osiągnęło jeszcze minimalnie
dopuszczalnego przepływu objętościowego. W
takim wypadku akustyczny sygnał ostrzegawczy
włącza się z opóźnieniem, po ok. 10 sekundach.
Dygestorium funkcjonuje prawidłowo.
3.3.2 PODŚWIETLANY PASEK CZERWONY
3.3.3 PODŚWIETLANY PASEK ŻÓŁTY
Czerwony podświetlany pasek wskazuje zejście
poniżej minimalnie dopuszczalnego przepływu
objętościowego. Istnieje niebezpieczeństwo
wydostania się substancji szkodliwych do
pomieszczenia ustawienia.
Żółty podświetlany pasek wskazuje przekroczenie
maksymalnie dopuszczalnego przepływu
objętościowego. Jednocześnie rozlega się alarm
dźwiękowy.
Zagrożenie
ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Poważny uszczerbek na zdrowiu w zależności od
rodzaju używanych substancji
>>
>> Należy natychmiast opuścić strefę zagrożenia i
>>
>>
>>
>>
zlecić odpowiednie działania zabezpieczające.
ROZWIĄZANIE PROBLEMU
>>
>>
>>
>>
>>
®
Przyciskiem
na panelu EXPLORIS TouchTronic
wyłączyć dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.
Potwierdzić alarm przyciskiem
.
Przyciskiem
na panelu EXPLORIS TouchTronic®
wyłączyć dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.
Potwierdzić alarm przyciskiem
.
Zamknąć szybę frontową lub nie otwierać jej.
Podjąć odpowiednie działania zabezpieczające.
Zlecić kontrolę systemu wentylacyjnego.
Podświetlany pasek zmienia kolor na zielony,
gdy przepływ objętościowy ponownie będzie się
mieścić w dopuszczalnych granicach.
Nie otwierać szyby frontowej.
Podjąć odpowiednie działania zabezpieczające.
Zlecić naprawę systemu wentylacyjnego.
Podświetlany pasek zmienia kolor na zielony,
gdy przepływ objętościowy ponownie będzie się
mieścić w dopuszczalnych granicach.
Uwaga
Żółty podświetlony pasek świeci, dopóki
przepływ objętościowy nie będzie ponownie
mieścić się w dopuszczalnych granicach. Nie
można wyłączyć ręcznie komunikatu.
80
DYGESTORIA
Bezpieczna obsługa
3.4
NADZOROWANIE TEMPERATURY
Nadzorowanie temperatury jest wymagane w
przypadku dygestoriów wzmocnionych zgodnie z
normą EN 14175-7. W przypadku innych dygestoriów jest
ono dostępne opcjonalnie.
W razie przekroczenia dopuszczalnej maksymalnej
temperatury wartość temperatury jest wyświetlana na
czerwonym tle. Rozlega się alarm dźwiękowy.
3.5.1 OBSŁUGA SZYBY FRONTOWEJ ZA
POMOCĄ SUWAKA
Za pomocą suwaka na panelu EXPLORIS TouchTronic®
można precyzyjnie zmieniać położenie szyby frontowej i
zatrzymywać ją w obszarze roboczym.
EXPLORIS AutoProtect® gwarantuje, że szyba
frontowa podczas normalnej pracy jest otwarta tylko
do ustawionej wysokości roboczej — i to też tylko
wówczas, kiedy rzeczywiście wykonuje się jakieś prace
w dygestorium.
OTWIERANIE SZYBY FRONTOWEJ
Zagrożenie
Poważny uszczerbek na zdrowi w zależności od
rodzaju używanych substancji w razie przekroczenia
dopuszczalnej maksymalnej temperatury.
>> Należy natychmiast opuścić strefę zagrożenia i
zlecić odpowiednie działania zabezpieczające.
>>
Wyłączyć alarm dźwiękowy przyciskiem
potwierdzić przyciskiem
3.5
ZAMYKANIE SZYBY FRONTOWEJ
i
.
OBSŁUGA SZYBY FRONTOWEJ
Szybę frontową można otwierać i zamykać na różne
sposoby, w zależności od warunków pracy.
•
za pomocą suwaka na panelu
EXPLORIS TouchTronic®, patrz punkt 3.5.1
•
za pomocą EXPLORIS SoftMatic®, patrz punkt 3.5.2
•
za pomocą wyłącznika nożnego, patrz punkt 3.5.3
•
całkowite otwarcie, patrz punkt 3.5.4
Uwaga
Jeżeli dygestorium nie jest zamknięte, szyba
frontowa zamyka się automatycznie, gdy przy
dygestorium nie jest wykonywana żadna praca.
81
DYGESTORIA
Bezpieczna obsługa
3.5.2 OBSŁUGA SZYBY FRONTOWEJ ZA
POMOCĄ EXPLORIS SoftMatic®
Uwaga
3.5.3 OBSŁUGA SZYBY FRONTOWEJ ZA
POMOCĄ WYŁĄCZNIKA NOŻNEGO
(OPCJA)
OTWIERANIE/ZAMYKANIE
W przypadku dygestoriów wyposażonych
w EXPLORIS SoftMatic® należy tylko lekko
pociągnąć szybę frontową w górę lub w
dół. Wówczas szyba otworzy/zamknie się
automatycznie.
OTWIERANIE SZYBY FRONTOWEJ
W zależności od stanu/trybu dygestorium szyba
frontowa otwiera się lub zamyka automatycznie do
wysokości roboczej.
ZAMYKANIE SZYBY FRONTOWEJ
82
DYGESTORIA
Bezpieczna obsługa
3.5.4 CAŁKOWITE OTWARCIE SZYBY
FRONTOWEJ
W przypadku wykonywania określonych prac w
dygestorium, np. budowa zestawu doświadczalnego,
może okazać się konieczne całkowite otwarcie szyby
frontowej.
Zagrożenie
Zagrożenie wybuchem, zagrożenie zatruciem
>> Upewnić się przed całkowitym otwarciem szyby
frontowej, że z dygestorium nie wydostaną się
żadne trujące lub mogące spowodować wybuch
gazy lub opary.
>>
>>
Za pomocą suwaka
otworzyć szybę frontową
do maksymalnej wysokości
roboczej.
Nacisnąć impulsowo
oddzielny górny obszar,
aby całkowicie otworzyć
szybę frontową.
Szyba frontowa jest
całkowicie otwarta. Suwak
jest przedstawiony w kolorze
czerwonym.
3.5.5 AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE
Ostrożnie
Niebezpieczeństwo zgniecenia, wystąpienia szkód
materialnych
Szyba frontowa zamknie się automatycznie, gdy przy
dygestorium nie będą już wykonywane żadne prace.
W przypadku awarii prądu szyba frontowa również
zamknie się automatycznie, jak tylko dygestorium
ponownie zostanie podłączone do sieci.
>> Upewnić się, że żadne przedmioty nie wystają
poza komorę dygestorium.
>> Nie kierować rąk i innych przedmiotów w
kierunku dygestorium podczas zamykania się
szyby frontowej.
83
DYGESTORIA
Bezpieczna obsługa
3.5.6 EXPLORIS CloseGuard®
3.6
®
Funkcja EXPLORIS CloseGuard uniemożliwia
zamknięcie szyby frontowej, dopóki prowadzone są
prace przy dygestorium lub z dygestorium wystają
części.
Rozlega się alarm dźwiękowy i na wyświetlaczu
EXPLORIS TouchTronic® pojawia się następujący
komunikat:
>>
>>
>>
Potwierdzić alarm dźwiękowy przyciskiem
Aby zamknąć szybę frontową:
usunąć przeszkodę.
Aby dalej pracować przy dygestorium:
otworzyć szybę frontową.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU
AWARII SIECI
W razie awarii sieci świeci dioda
EXPLORIS TouchTronic®.
na panelu
Po wystąpieniu awarii sieci EXPLORIS TouchTronic®
samoczynnie wznawia pracę.
Jeżeli szyba frontowa była otwarta podczas awarii
sieci, zamknie się ona samoczynnie, jak tylko ponownie
pojawi się napięcie.
.
84
DYGESTORIA
Bezpieczna obsługa
3.7
SYSTEMY ZAOPATRZENIA W MEDIA
W DYGESTORIUM
3.7.3 ZAWORY Z MEDIAMI W
DYGESTORIUM
3.7.1 INFORMACJE PODSTAWOWE
W KOLUMNIE
Zasadniczo w dygestorium można umieścić wszystkie
media.
Zawory gazów (1) oraz wody (2) są umieszczone w
części frontowej kolumny i dzięki temu łatwo dostępne.
W odniesieniu do oznakowania i obsługi armatur
zastosowanie mają te same uwagi, które zostały
opisane w rozdziale „Systemy zaopatrzenia w media”.
3.7.2 ZASILANIE ELEKTRYCZNE W
DYGESTORIUM
Dygestoria stosują to samo zasilanie elektryczne, które
zostało opisane w rozdziale „Systemy zaopatrzenia w
media”.
W dygestorium udostępnia się gniazda wtykowe
pojedyncze lub w modułach. Gniazda wtykowe
znajdujące się w pomieszczeniu roboczym można
włączać pojedynczo od zewnątrz za pośrednictwem
panelu EXPLORIS TouchTronic®, patrz punkt 2 w tym
rozdziale.
WŁĄCZANIE WEWNĘTRZNYCH GNIAZD
WTYKOWYCH W DYGESTORIUM
Wewnętrzne gniazda wtykowe dygestorium
można włączać lub wyłączać na panelu
EXPLORIS TouchTronic®.
>>
Dotknąć symbol gniazd wtykowych z prawej lub
lewej strony.
Gniazdo wtykowe zmienia swój stan załączenia.
Uwaga
Zalecamy opisanie lub ponumerowanie gniazd
wtykowych w dygestorium.
Gniazda wtykowe można nazwać i przypisać
je do programatora czasowego także w menu
EXPLORIS TouchTronic®, patrz menu Gniazda
wtykowe.
W RAMIE DYGESTORIUM
Inne armatury, np. armatury gazów o najwyższym
stopniu czystości (3), można umieścić w ramie
dygestorium.
85
DYGESTORIA
Bezpieczna obsługa
3.8
Uwaga
Wskazówki dotyczące obsługi armatur
znajdują się w punkcie 2.1.2 rozdziału „Systemy
zaopatrzenia w media”.
EXPLORIS LevelControl®
EXPLORIS LevelControl® nadzoruje poziom napełnienia
pojemników w dygestorium.
Jeżeli pojemnik jest pełen, wskazanie ma czerwone tło.
Rozlega się alarm dźwiękowy.
3.7.4 WYŁĄCZNIK AWARYJNY
Wyłączniki awaryjne w dygestorium - jeżeli są - są
skonfigurowane zgodnie z wymogami laboratorium
klienta.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zatrucia, wybuchu na skutek
przelewania się mediów w pojemnikach.
Uwaga
U osoby odpowiedzialnej za laboratorium/z
regulaminu laboratorium należy zasięgnąć
następujących informacji:
•
>>
>>
>>
jakie media i obwody prądowe w
laboratorium są obsługiwane wyłącznikiem
awaryjnym,
•
w jaki sposób należy postępować w
przypadku sytuacji awaryjnej,
•
w jaki sposób postępować po ponownym
włączeniu urządzeń w przypadku
wcześniejszego wyłączenia awaryjnego.
W sytuacji zagrożenia nacisnąć wyłącznik awaryjny.
Przed ponownym włączeniem sprawdzić, czy nie
ma już zagrożenia.
W celu ponownego włączenia wyłącznik awaryjny
obrócić o ćwierć obrotu w lewo. W razie potrzeby
wyłącznik odblokować kluczem.
>> Jak najszybciej wymienić pojemniki.
>>
Wyłączyć alarm dźwiękowy przyciskiem
potwierdzić przyciskiem
i
.
PO WYMIANIE POJEMNIKA
>>
EXPLORIS LevelControl® zresetować w menu
Ustawienia / EXPLORIS LevelControl® za
pomocą
.
Wskazanie „LevelControl” na ekranie głównym nie
ma już czerwonego tła.
86
DYGESTORIA
Bezpieczna obsługa
3.9
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
3.9.2 Czyszczenie ekranu dotykowego
EXPLORIS TouchTronic®
3.9.1 CZYSZCZENIE OBUDOWY I WNĘTRZA
Uwaga
Ostrzeżenie
Aby wykluczyć błędy obsługi podczas
czyszczenia, w menu EXPLORIS TouchTronic®
dostępna jest funkcja czyszczenia.
Niebezpieczeństwo zatrucia
>> Upewnić się przed czyszczeniem, że w
dygestorium nie ma żadnych substancji
szkodliwych.
UAKTYWNIENIE FUNKCJI CZYSZCZENIA
Czyszczenie dygestorium ogranicza się do pielęgnacji
powierzchni, zgodnie z opisem w rozdziale „Dodatkowe
informacje” od strony 94.
>>
>>
>>
Wybrać czyszczenie w menu Ustawienia.
Wyświetli się następujący ekran:
Przed czyszczeniem uprzątnąć komorę roboczą
dygestorium.
Pozostałości substancji agresywnych niezwłocznie
usunąć w odpowiedni sposób.
DODATKOWE UWAGI DOTYCZĄCE
CZYSZCZENIA DYGESTORIÓW
WZMOCNIONYCH
>>
>>
>>
Regularnie, co najmniej raz na pół roku, czyścić
płuczki gazów.
Regularnie, co najmniej raz na pół roku, płukać
przewody podłączone do płuczki gazowej.
W Niemczech prosimy skorzystać z usług
czyszczenia oferowanych przez partnera
serwisowego firmy Köttermann.
Infolinia serwisowa: +49 5147 976 7000.
Funkcja dotyku jest wyłączona.
CZYSZCZENIE WYŚWIETLACZA
>>
Wyczyścić wyświetlacz w sposób opisany w
rozdziale „Dodatkowe informacje” od strony 94.
WYŁĄCZENIE FUNKCJI CZYSZCZENIA
>>
Po zakończeniu czyszczenia nacisnąć jednocześnie
i przytrzymać przyciski
i
przez ok.
3 sekundy, aż z powrotem pojawi się ekran główny.
Funkcja dotyku jest znowu aktywna.
87
DYGESTORIA
4 Wyciąg z danych technicznych
4.1
DYGESTORIA LABORATORYJNE BEZ BLATU, TYP 2-415
BA
BA
BA
BA
BA
1200 x 900 1500 x 900 1800 x 900 2000 x 900 2100 x 900
Ciężar przy wysokości obudowy
2550 mm
280 kg
325 kg
370 kg
400 kg
415 kg
Wymagana nośność pokrywy
łącznie z 200 kg/m2 przypadającymi
na zabudowę w dygestorium
425 kg
520 kg
610 kg
675 kg
705 kg
4.2
DYGESTORIA LABORATORYJNE ZE STOŁEM O WYSOKOŚCI 500 mm, TYP 2-413
TA 1200 x
900-500
Dopuszczalne
obciążenie
blatów
4.3
na 120 x 120 mm
cały blat
TA 1800 x
900-500
TA 2000 x
900-500
TA 2100 x
900-500
200 kg
200 kg
200 kg
200 kg
230 kg
250 kg
DYGESTORIA LABORATORYJNE ZE STOŁEM O WYSOKOŚCI 900 mm, TYP 2-401
Dygestoria
Dopuszczalne
obciążenie blatów
4.4
TA 1500 x
900-500
TA 1200 x
900-900
TA 1500 x
900-900
na 120 x 120 mm
cały blat
TA 1800 x
900-900
TA 2000 x
900-900
TA 2100 x
900-900
200 kg
200 kg
224 kg
272 kg
304 kg
320 kg
DYGESTORIA WZMOCNIONE, DYGESTORIA DO PRAC Z KWASEM
FLUOROWODOROWYM, DYGESTORIA DO PRAC Z KWASEM NADCHLOROWYM
ZGODNIE Z NORMĄ EN 14175-7, TYP 2-411
Dygestoria zgodnie z EN14175-7
Dopuszczalne
obciążenie blatów
AA 1200
na 120 x 120 mm
cały blat
AA 1500
AA 1800
200 kg
200 kg
224 kg
272 kg
88
DYGESTORIA
Wyciąg z danych technicznych
4.5
DYGESTORIA EXPLORIS VarioTop®
1200
Dopuszczalne
obciążenie
blatów
4.6
1500
na 120 x 120 mm
200 kg
cały blat
200 kg
1800
DYGESTORIA DO PRACY Z RADIONUKLIDAMI TYP 2-417
RA 1200 x 900-900
Dopuszczalne
obciążenie blatów
4.7
na 120 x 120 mm
200 kg
cały blat
1600 kg
WYCIĄGI NADSTOŁOWE
Ciężar
Dopuszczalne
obciążenie
powierzchni
z mediami
bez mediów
79 kg
54 kg
na powierzchni o wymiarach 120 x 120 mm
20 kg
na całej powierzchni blatu stołu
50 kg
Wymagana nośność stołu
140 kg
Powietrze odlotowe
4.8
RA 1500 x 900-900
250 m3/h
KOMINY ODSYSAJĄCE I WYCIĄGI PUNKTOWE
Kominy odsysające
Ciężar
Powietrze odlotowe
Wyciągi punktowe
Montaż ścianek
Montaż pokrywy
38 kg
6 kg
5 kg
500 m3/h
150 m3/h
150 m3/h
89
DYGESTORIA
5
Konserwacja i regularna kontrola
Dygestoria z laboratorium systemowego EXPLORIS®
firmy Köttermann są produktami mającymi duże
znaczenie dla bezpieczeństwa. Dlatego należy w
regularnych odstępach dokonywać przeglądów
technicznych dygestoriów. Następny termin przeglądu
jest podany na plakietce umieszczonej na jednej z
dwóch przedstawionych niżej wersji po zewnętrznej
stronie drzwi.
Uwaga
Zalecamy serwisowanie laboratorium
systemowego EXPLORIS® firmy Köttermann.
Podpisanie umowy serwisowej gwarantuje
również na przyszłość dotrzymanie wszystkich
wymaganych przepisami zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa i terminów.
Jeżeli kontrola nie zostanie przeprowadzona
lub zostanie przeprowadzona przez personel
nieupoważniony przez producenta, wygasa roszczenie
o świadczenie gwarancyjne oraz uzgodniona gwarancja
producenta.
Prosimy o kontakt z siedzibą główną
firmy Köttermann lub z jedną ze spółek
dystrybucyjnych. W Niemczech do Państwa
dyspozycji jest nasz serwis klienta.
Kontakt z serwisem klienta jest bardzo łatwy:
Uwaga
Zgodnie z TRGS 526 / BGR 120 ust. 11.5 oraz
ArbStättV § 4 ust. 3 dygestoria podlegają w
Niemczech obowiązkowi corocznej konserwacji.
•
za pośrednictwem infolinii serwisowej:
+49 5147 976 7000
•
pod adresem poczty elektronicznej:
[email protected]
•
na stronie internetowej:
www.koettermann.com
•
lub pod adresami od strony 100
Uwaga
Proszę przestrzegać stosownych przepisów
obowiązujących w kraju użytkownika.
>>
Jeżeli dygestorium nie było pozytywnie
zaopiniowane podczas ostatniego przeglądu
technicznego, należy go unieruchomić i zlecić
jego naprawę firmie posiadającej autoryzację
Köttermann.
90
DYGESTORIA
6 Błędy i ich usuwanie
6.1
Ostrzeżenie
USUWANIE BŁĘDÓW PRZEZ
OPERATORA / UŻYTKOWNIKA
Niebezpieczeństwo zatrucia, wybuchu
Uwaga
Ulatnianie się substancji szkodliwych w przypadku
awarii w dygestorium.
Następujące błędy można usunąć samodzielnie.
>> W przypadku uruchomienia alarmu w
dygestorium nie wolno wykonywać żadnych prac
przy dygestorium i należy natychmiast podjąć
odpowiednie działania zabezpieczające.
NIESPRAWNE OŚWIETLENIE
>>
Zamówić wymienną listwę świetlną w firmie
Köttermann i wymienić.
SZYBA FRONTOWA NIE OTWIERA SIĘ / NIE
ZAMYKA SIĘ
>>
>>
Usunąć przedmioty znajdujące się w obszarze
fotokomórki.
Wyczyścić układ optyczny fotokomórki.
ŚWIECI DIODA AWARII SIECI ELEKTRYCZNEJ
>>
Przywrócić zasilanie sieciowe.
BRAK NAPIĘCIA SIECIOWEGO W
DYGESTORIUM
>>
Włączyć gniazda wtykowe.
91
DYGESTORIA
Błędy i ich usuwanie
6.2
USUWANIE BŁĘDÓW PRZEZ SERWIS
FIRMY KÖTTERMANN
Uwaga
Następujące błędy może usuwać wyłącznie
specjalistyczna firma autoryzowana przez firmę
Köttermann.
•
Podświetlany pasek EXPLORIS AirMonitor® świeci
na czerwono.
•
Zauważalne wydostawanie się substancji
szkodliwych.
•
Trudno jest przesunąć szybę frontową lub jest ona
zablokowana.
•
Nie można otworzyć / zamknąć szyby frontowej za
pomocą suwaka.
•
Brak napięcia sieciowego w dygestorium, mimo że
gniazda wtykowe są włączone.
92
93
Dodatkowe informacje
1
Czyszczenie i pielęgnacja>
94
1.1
Czyszczenie i pielęgnacja powlekanych elementów mebli>
94
1.1
Czyszczenie blatów stołów>
95
2Skróty>
99
3Adresy>
100
3.1
Serwis klienta>
100
3.2
Spółki dystrybucyjne>
100
94
DODATKOWE INFORMACJE
1
Czyszczenie i pielęgnacja
1.1
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
POWLEKANYCH ELEMENTÓW MEBLI
1.1.2 CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
>>
1.1.1 ŚRODKI CZYSZCZĄCE
>>
ZALECANE ŚRODKI CZYSZCZĄCE
>>
•
•
Środki czyszczące stosowane w gospodarstwie
domowym, niezawierające substancji szorujących;
szczególnie zawierające alkohol środki do
czyszczenia szkła
>>
Alkohole o krótkich łańcuchach (spirytus
denaturowany, izopropanol)
>>
USUWANIE PLAM
•
Benzyna do prania chemicznego
•
Eter naftowy
•
Ligroina
Uwaga
Sugerujemy sprawdzić tolerancję na środek w
niewidocznym miejscu, przed zastosowaniem
na większej powierzchni.
NIEDOZWOLONE ŚRODKI CZYSZCZĄCE
•
Środki zawierające substancje szorujące, które
zmieniają stopień połysku powierzchni.
•
Rozpuszczalniki organiczne o średniej
biegunowości (np. aceton, octan etylowy lub
chlorowane węglowodory) mogą w sposób
nieodwracalny uszkodzić powłokę czyszczonej
powierzchni.
USUWANIE UPORCZYWYCH PLAM
Z pytaniami dotyczącymi uporczywych plam proszę
zwrócić się do firmy Köttermann. Chętnie pomożemy
Państwu w doborze odpowiedniego środka
czyszczącego.
>>
Natychmiast usunąć pozostałości i plamy, stosując
odpowiedni środek czyszczący.
Lekkie zabrudzenia usunąć miękką, wilgotną
ściereczką.
Silniejsze zabrudzenia usunąć, stosując jeden z
powyżej zalecanych środków czyszczących.
Części ruchome, np. okucia i zawiasy, regularnie
smarować olejem niezawierającym żywic i
kwasów.
Nie wieszać na armaturach w celu wysuszenia
szmatek do czyszczenia zawierających kwasy.
Nie składować w szafach otwartych pojemników z
chemikaliami.
95
DODATKOWE INFORMACJE
Czyszczenie i pielęgnacja
1.1.3 DEZYNFEKCJA
1.2
CZYSZCZENIE BLATÓW STOŁÓW
ODPORNOŚĆ
1.2.1 ZALECANE ŚRODKI CZYSZCZĄCE
Powierzchnia mebli jest odporna na wiele środków
dezynfekcyjnych stosowanych w gospodarstwie
domowym, np.:
Blaty stołów można czyścić przy użyciu środków
stosowanych w gospodarstwie domowym.
•
utleniające się roztwory alkoholowe
1.2.2 CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
•
roztwory zawierające formalinę
•
gazowanie nadtlenkiem wodoru i formaldehydem
Uwaga
Powierzchnia mebli nie jest odporna na dezynfekcję
światłem UV.
W przypadku usuwania konkretnych plam przy
użyciu chemikaliów zwrócić uwagę na różną
odporność chemiczną materiałów, z których
wykonane są blaty.
Uwaga
Sugerujemy sprawdzić tolerancję na środek w
niewidocznym miejscu, przed zastosowaniem
na większej powierzchni.
Sugerujemy sprawdzić tolerancję na środek w
niewidocznym miejscu, przed zastosowaniem
na większej powierzchni.
>>
>>
>>
Natychmiast usunąć pozostałości i plamy, stosując
odpowiedni środek czyszczący.
Lekkie zabrudzenia usunąć miękką, wilgotną
ściereczką.
Silniejsze zabrudzenia usunąć, stosując jeden
z powyżej zalecanych środków czyszczących.
Przed czyszczeniem mocno zabrudzonych miejsc
zwrócić uwagę na odporność materiałów, z których
wykonane są blaty, patrz poniższa tabela.
94
DODATKOWE INFORMACJE
Czyszczenie i pielęgnacja
Melamina
(standard)
Melamina
TopResist
HPL lity
HPL w jakości
laboratoryjnej
Ceramika/
ceramika
kompozytowa
Stal szlachetna
Żywica
epoksydowa
Polipropylen
Odporność chemiczna materiałów, z których wykonane są blaty stołów
Etanol
+
+
+
+
+
+
+
+
Izopropanol
+
+
+
+
+
+
+
+
Aceton
+
+
+
+
+
+
+
+
Octan etylu
+
+
+
+
+
+
+
+
Chloroform
+
+
+
+
+
+
+
+
Eter dietylowy
+
+
+
+
+
+
+
+
Toluen
+
+
+
+
+
+
+
–
n-heksan
+
+
+
+
+
+
+
+
Benzyna do prania chemicznego
+
+
+
+
+
+
+
0
Kwas solny, stężony
–
+
–
+
+
–
+
–
Kwas siarkowy, stężony
–
0
–
0
+
–
+
+
Kwas siarkowy, 50%
–
0
–
0
+
–
–
+
Kwas azotowy, stężony
–
0
–
0
+
–
–
–
Kwas fosforowy, stężony
–
+
–
+
+
–
0
+
kwas fluorowodorowy
–
0
–
–
–
–
–
+
Kwas mrówkowy,
stężony
–
0
–
+
+*
+
+
–
Kwas octowy, stężony
+
+
+
+
+
+
+
+
Ług sodowy, 20%
+
+
0
+
+
+
+
+
Roztwór amoniaku,
stężony
+
+
+
+
+
+
+
+
Rozpuszczalnik
kwasy mineralne
Kwasy organiczne
Zasady
95
DODATKOWE INFORMACJE
Melamina
(standard)
Melamina
TopResist
HPL lity
HPL w jakości
laboratoryjnej
Ceramika/
ceramika
kompozytowa
Stal szlachetna
Żywica
epoksydowa
Polipropylen
Czyszczenie i pielęgnacja
+
+
+
+
+
+
+
+
Nadtlenek wodoru, 30%
–
+
–
+
+
+
+
+
Nadmanganian potasu,
5%
+
+
+
+
+
+
–
+
Dwuchromian potasu,
5%
+
+
+
+
+
+
+
+
Jod, 5%-owy w chloroformie
+
0
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
Eozyna
+
+
+
+
+
+
+
+
Błękit metylenowy
+
+
+
+
+
+
+
+
Fiolet metylowy
+
+
+
+
+
+
+
+
Roztwory obojętne
Formaldehyd, 25%
Utleniacze
Reduktory
Siarczyn sodu, 5%
Pigmenty
+ materiał dobrze dostosowany
0 materiał warunkowo dostosowany
- materiał nieodpowiedni
* standardowy dostępny materiał, nieodporny
94
DODATKOWE INFORMACJE
Czyszczenie i pielęgnacja
TEST NA CHEMIKALIA I ROZPUSZCZALNIKI Z
FARBĄ PROSZKOWĄ FIRMY KÖTTERMANN,
ARTIC WHITE
Poniższa tabela zawiera przegląd wytrzymałości
powlekanego proszku. Odporność warstwy
proszkowej nie odnosi się tylko do mebli, lecz również
do wszystkich innych powierzchni powlekanych
proszkowo. Wartości nie roszczą sobie prawa do
naukowej obiektywności, tylko mają stanowić
wskazówki przy wyborze odpowiedniego materiału.
Podane informacje nie mogą stanowić podstawy
wiążących prawnie roszczeń.
Chemikalia
Działanie
Rezultat
25% ług sodowy
do 12 dni
brak uszkodzeń
10% ług sodowy
do 12 dni
brak uszkodzeń
50% kwas siarkowy
do 12 dni
brak uszkodzeń
10% kwas octowy
do 12 dni
brak uszkodzeń
25% kwas azotowy
do 1 dnia
brak uszkodzeń
do 12 dni
przebarwienie, ale brak uszkodzeń
10% amoniak
do 12 dni
brak uszkodzeń
10% kwas mrówkowy
do 12 dni
brak uszkodzeń
85% kwas mrówkowy
1 godzina
brak uszkodzeń
1 dzień
powstanie pęcherzy
do 12 dni
Pęcherze
10% węglan sodu
do 12 dni
brak uszkodzeń
30% nadmanganian potasu
do 9 dni
brak uszkodzeń
do 12 dni
przebarwienie, ale brak uszkodzeń
30% nadtlenek wodoru
do 12 dni
brak uszkodzeń
octan etylu
1 godzina do 12 dni
zmiękczenie, odwracalne
aceton
1 godzina do 12 dni
zmiękczenie, odwracalne
toluen
1 godzina do 12 dni
zmiękczenie, odwracalne
benzyna
do 12 dni
brak uszkodzeń
98% etanol
do 12 dni
brak uszkodzeń
Izopropanol
do 12 dni
brak uszkodzeń
95
DODATKOWE INFORMACJE
2
Skróty
AFNOR
Association Française de
Normalisation
ArbStättV
Rozporządzenie w sprawie miejsc
pracy
ASHRAE
American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers
ATEX
Atmosphère explosible, nieoficjalna
nazwa Dyrektywy Unii Europejskiej
nr 94/9/EG (Ochrona przed
wybuchem)
BGR
Wytyczne stowarzyszeń branżowych
BS
British Standard
CE
Communauté Européenne,
potwierdza zgodność produktu z
dyrektywami WE
DIN
Deutsches Institut für Normung e. V.
DVGW
Deutsche Vereinigung des Gas- und
Wasserfaches e. V.
EN
Norma Europejska
ESG
szkło hartowane
FWF
Ognioodporność
GefStoffV
Rozporządzenie w sprawie
substancji niebezpiecznych
PP
Polipropylen
PPS
Polipropylen trudnopalny
RAL
RAL Deutsches Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung
e. V.
TRbF
Reguły techniczne dot. cieczy
palnych
TRG
Reguły techniczne dot. gazów pod
ciśnieniem
TRGS
Reguły techniczne dot. substancji
niebezpiecznych
TÜV
Zrzeszenie Nadzoru Technicznego
94
DODATKOWE INFORMACJE
3
3.1
Adresy
SERWIS KLIENTA
WIELKA BRYTANIA
Köttermann GmbH & Co KG
Köttermann Ltd.
Serwis klienta
8 The Courtyard
Industriestraße 2-10
Furlong Road, Bourne End
D-31311 Uetze/Hänigsen
Buckinghamshire SL8 5AU
Telefon +49 5147 976-7000
United Kingdom
Faks
Telefon +44 1628 532211
+49 5147 977-777
[email protected]
Faks
+44 1628 532233
[email protected]
3.2
SPÓŁKI DYSTRYBUCYJNE
HOLANDIA
BELGIA/LUKSEMBURG
Köttermann B.V.
Köttermann bvba
Nieuwe Prinsenkade 4
Keesinglaan 26
NL-4811 VC Breda
B-2100 Antwerpen
Phone +31 76 2030044
Telefon +32 3 3609790
Fax
Faks
[email protected]
+32 3 3256784
[email protected]
+31 76 2030001
AUSTRIA
FRANCJA
Köttermann GmbH Austria
Köttermann Systemlabor S.A.S.
Graumanngasse 7
Parc Business Airport Bâtiment Epsilon
Stiege B, Top B5-3
80 rue Condorcet
A-1150 Wien
F-38090 Vaulx-Milieu
Telefon +43 1 5449374-0
Telefon +33 474 952380
Faks
Faks
[email protected]
+33 474 952389
[email protected]
+43 1 5449374-72
95
DODATKOWE INFORMACJE
Adresy
POLSKA
Koettermann Sp. z o. o.
ul. Palisadowa 20/22
PL-01-940 Warszawa
Phone +48 22 832476-0
Fax
+48 22 832476-1
[email protected]
SZWAJCARIA
Köttermann AG
Industriestrasse 37
CH-8625 Gossau ZH
Telefon +41 44 9361809
Faks
+41 44 9351868
[email protected]
HISZPANIA/PORTUGALIA
Köttermann Systemlabor S.A.
c/Agustín de Foxá, 25-10° B
E-28036 Madrid
Telefon +34 91 7320110
Faks
+34 91 7320111
[email protected]
Köttermann GmbH & Co KG - Industriestraße 2-10 - D-31311 Uetze/Hänigsen
Phone +49 5147 976-0 - Fax +49 5147 976-844 - [email protected]
V1405

Podobne dokumenty