LIST REFERENCYJNY:

Transkrypt

LIST REFERENCYJNY:
Kraków dnia 18 października 2012 r.
LIST REFERENCYJNY:
Firma Wojewódzki Instalacje Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. RusznikarskaDeptak ma przyjemność poinformować, Ŝe firma Elektrotermia Sp. z o.o.
z siedzibą w
Krakowie przy ul. Mackiewicza 5 w okresie od 06.06.2012 do 30.10.2012 była wykonawcą
robót elektrycznych na obiekcie „BIEDRONKA Schlecker i Pepco”, w Krakowie przy
ul. Okulickiego 51.
Zakres robót obejmował:
1) instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne
2) instalacje słaboprądowe
3) instalacje ppoŜ.
4) pomiary wszystkich instalacji
PowyŜsze prace zostały wykonane z naleŜytą starannością oraz przy dochowaniu wszelkich
terminów. Przy wykonywanych pracach wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza
wykazała się najwyŜszą starannością i profesjonalizmem. Z całą odpowiedzialnością
polecamy w/w firmę jako godnego wykonawcę zleconych inwestycji.
Z powaŜaniem
Ireneusz śmuda
WOJEWÓDZKI INSTALACJE Sp. z o.o. – Sp. k., ul. Rusznikarska-Deptak 5, 31-261 Kraków, tel. (012) 429-33-73, fax. (012) 422 30 55,
e-mail: [email protected], NIP: 677-001-14-22, KONTO: BANK PEKAO S.A. NR 49 1240 4533 1111 0000 5433 6528

Podobne dokumenty