pełnia moż liwoś ci

Transkrypt

pełnia moż liwoś ci
FOTELIKI REHABILITACYJNE DO KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI
Jenx Junior Seat
Fotelik rehabilitacyjny - wielofunkcyjny
JUNIOR SEAT® - jest to system do kompleksowej rehabilitacji
dzieci, w wieku 18 miesiêcy -12 lat. Wyposa¿ony jest
w wielopozycyjny zag³ówek Multi-Grip®; regulowany pod k¹tem
stó³do zajêæ indywidualnych; siedzisko i oparcie, które w sposób
równomierny rozk³adaj¹ naciski punktowe dziêki zastosowaniu
innowacyjnej, kilkuwarstwowej, terapeutycznej wk³adce
tapicerskiej o ró¿nych strefach sprê¿ystoœci, która pod wp³ywem
temperatury cia³a dostosowuje siê do jego krzywizn, zapewniaj¹c
stabiln¹ i komfortow¹ pozycjê siedz¹c¹; mo¿liwoœæ nachylenia
fotela ku przodowi -tilt-in-space- stymuluje to kontrolê g³owy
i funkcje r¹k. Dziêki wielu regulacjom mo¿liwa jest korekcja wad
postawy, zabezpieczenie przed przykurczem miêœni i œciêgien.
JUNIOR SEAT® jest
siedziskiem, w którym zastosowano
czteropunktowy pas korekcyjno-stabilizuj¹cy bioder
Junior Seat wystêpuje w trzech rozmiarach.
Patron Monterey
Fotelik rehabilitacyjny
(samochodowy dla dzieci niepełnosprawnych)
PEŁNIA MOŻLIWOŚ CI
Monterey to specjalnie zaprojektowany fotelik samochodowy dla
dzieci z niepełnosprawnością. Oferuje duży komfort i stabilność
siedzenia. W standardzie posiada 5 - punktowy pas, regulowany
zagłówek i podpory lędźwiowe. Opcjonalnie możliwość dopięcia
"miękkiego stolika" i podpór bocznych. Przeznaczony jest dla
dzieci o wadze od 9 kg do 36 kg z maksymalnym wzrostem
150cm. Waga fotelika wynosi 5 kg.
ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
tel. (042) 214 29 11
[email protected]
www.mobilex.pl