Balon rysunek

Transkrypt

Balon rysunek
15
0,9
20
5,5
Ma³y
Ksi¹¿ê
Model balonu na ogrzane powietrze
Producent zestawu materia³owego: Model Making Krosno
20
11,4
20
16,4
20
20,3
20
22,7
20
23,6
20
22,7
20,3
20
Pasek z kartonu
- usztywnienie wlotu
Kr¹¿ki z kartonu
i pêtla ze sznurka
na szczycie balonu
20
16,4
11,4
wszystkie wymiary w centymetrach
20
Wymiary po prawej stronie siatki stanowi¹
po³owê szerokoœci brytu.
7,1
20
Dane techniczne balonu:
Œrednica maksymalna - 150 cm
5,0
Maksymalny obwód balonu - 470 cm
Liczba brytów - 10 szt.
25
Œrednica dolnego ko³nierza > 25 cm
Wymiar gabarytowy brytu - 47 x 260 cm
5,0
Gêstoœæ bibu³ki - 22 g/m
2

Podobne dokumenty