RSK Katalog Poln-Russ P2.98

Transkrypt

RSK Katalog Poln-Russ P2.98
niezawodność
najlepsze rozwi zania do prac
w trudnych warunkach
Historia
Strategia firmy pewag, której celem jest umocnienie si na pozycji światowego lidera innowacji,
wywodzi si z ponad dwustuletniego doświadczenia w produkcji ańcuchów, po czonego
z technicznym „know-how“ oraz zastosowaniem „state of the art“ technologii.
U2 Geschichte - in Arbeit
historia
K1 Geschichte - in Arbeit
2007 2007 2008 -
2007 2007 2008 -
Zalety
b e z p i e c z e ń s t w o
n i e z a w o d n o ś ć
Wielkogabarytowe opony przemys owe, b d ce źród em najwi kszych kosztów zwi zanych z utrzymaniem
maszyn ko owych ponoszonych przez ich u ytkowników, s podatne na przeci cia, p kni cia i inne
uszkodzenia. Ich wysoka cena oraz ograniczona dost pność na rynku światowym sprawiaj , e ańcuchy
ochronne pewag stanowi najlepsze rozwi zanie tych problemów dzi ki nast puj cym zaletom:
Ni szy koszt godziny pracy:
1_ zmniejszenie kosztów dzi ki rzadszym zakupom opon
2_ przewidywalna ywotność ańcuchów i opon - dok adniejsze bud etowanie; ni sze koszty eksploatacyjne
3_ zminimalizowany czas przestoju spowodowany awariami opon - maksymalna dost pność i mobilność
sprz tu
4_ lepsza stabilność, trakcja i moc maszyny - zwi kszenie produkcyjności w tonach na godzin
o s z c z d n o ś ć
dodatkowe zalety
- optymalna ochrona opon - redukcja
kosztów obs ugi opon
- ochrona i lepsza trakcja bezpieczeństwo nawet
w najtrudniejszych warunkach
(na skale, w ogniu i na lodzie)
-
w y d a j n o ś ć
Zastosowanie
Kamienio omy
Kopalnie podziemne
i budowa tuneli
K o p a l n i e o d k r y w ko w e
Tr a k c j a
my
S z l a ka , h a d y p o h u t n i c z e
i z o m o w i s ka
charakter ystyka
- olbrzymie maszyny aduj ce i odstawcze (XXL)
- du a flota ko owych maszyn górniczych
- drogie i podatne na uszkodzenia opony
- olbrzymie obszary wydobycia
- miliony ton do przemieszczenia
- system pracy 24/7
-
kopalnie odkrywkowe
K o p a l n i e o d k r y w ko w e
pewag od pocz tku znajduje si w czo ówce producentów ańcuchów ochronnych do opon
wielkich maszyn ko owych. Najwi ksze kopalnie - nale
ce do renomowanych
mi dzynarodowych koncernów - wybieraj pewag jako solidnego i nowoczesnego partnera,
który wie, jak zabezpieczać ich opony.
charakter ystyka
- maszyny górnicze od XS do L
- ma e odleg o ści pomi dzy oponami
a elementami maszyny
- bardzo ograniczona przestrzeń dzia ania
i d ugie drogi za adunku / odstawy
- ekstremalne obci enia maszyn, opon
i ańcuchów
- trudne warunki konserwacji i utrzymania
sprz tu oraz opon
- cz ste uszkodzenia opon
- system pracy 24/7
-
kopalnie podziemne
i budowa tuneli
Kopalnie podziemne i
e i budowa tuneli
W pracach przy budowie tuneli oraz na najg bszych poziomach kopalń (si gaj cych nawet
4785 metrów) ańcuchy ochronne pewag zapewniaj mobilność paracuj cym tam maszynom.
Lańcuchy ochronne (optymalnie wybrane z szerokiej oferty pewag) stosowane s na wysoko
wyspecjalizowanym sprz cie (takim jak adowarki ko owe, samojezdne maszyny górnicze,
środki transportu ludzi i innym) zapewniaj c ochron opon oraz zwi kszaj c ich trakcyjność.
kamieniolomy
Najwi ksza grupa u ytkowników ańcuchów ochronnych wydobywa ró ne rodzaje surowców
- od kruszyw drogowych po kamień dekoracyjny. Ich sprecyzowane
dania s w pe ni
zaspokajane równie dzi ki zastosowaniu optymalnego rozwi zania (modelu ańcucha)
wybranego spośród szerokiej oferty ańcuchów ochronnych pewag.
charakter ystyka
- maszyny od XS do XXL
-
du a ró norodno ść ska
za adunek wozide lub odstawa
dzia ania sezonowe
przedwczesne zu ywanie si lub uszkodzenia opon
praca w systemie jednej lub dwóch,
maksymalnie trzech zmian
Kamienio omy
S z l a ka , h a d y p o h u t n i c z e i z o m o w i s ka
- sprz t od M do XL
- temperatury dochodz ce do 1200°C
- przebicia i palenie si opon
- abresywne pod o e
- ogromne si y i obci enia
- ograniczony czas konserwacji
- dzia ania prowadzone w ograniczonym czasie
-
szlaka, haldy
pohutnicze
i zlomowiska
charakter ystyka
Ekstremalnie wysokie temperatury pod o a, p ynna szlaka, ch odzenie wod , du e kawa ki
skrzepów z omowych, betonowe drogi, po których przemieszczaj si maszyny itp., stanowi
najtrudniejsze warunki pracy. Odpowiedzi pewag s : wzmocnione, najwytrzymalsze
i specjalnie skonstruowane do takich warunków pracy modele ańcuchów.
trakcja
ańcuchy pewag zapewniaj ci g ość dzia ania kopalń. adowarki, spycharki ko owe,
równiarki, wozid a i inne pojazdy technologiczne, mog poruszać si w ańcuchach
zamontowanych sezonowo na śniegu i lodzie lub zamontowanych na sta e na śliskim
i b otnistym pod o u.
charakter ystyka
- wielka ró norodno ść maszyn od XS do XXL
- lód i śnieg
- śliskie lub b otniste pod o e
- ostre pochy o ści i nachylenia
- buksuj ce ko a
- wysoki stopień bezpieczeństwa dla operatorów
i maszyn
- sezonowe lub sta e u ytkowanie w ci gu roku
-
Tr a k c j a
serwis
Serwis
Serwis posprzeda ny jest podstaw
d ugoterminowego partnerstwa pewag
z naszymi klientami. Nasza światowa sieć
dystrybutorów oferuje:
- techniczne wsparcie i naprawy dokonywane
przez ekspertów
- szkolenie w zakresie obs ugi ańcuchów
(monta , napinanie, naprawa, regulacja,
demonta , itp.)
- wizyty kontrolne, potwierdzane raportami
- dost pno ść cz ści zamiennych
- specjalne narz dzia i akcesoria u atwiaj ce
obs ug ańcuchów
- instrukcja obs ugi i ostrze enie przed
nieprawid ow eksploatacj i obs ug
-
-
cześć techniczna
jakość pewag - ogniwa Twojego lańcucha korzyści
pewag
Rodzaje ogniw
Seria Professional
Seria Premium
SERIA PREMIUM - najmocniejsze ańcuchy ochronne na świecie
Na now seri PREMIUM oferowan przez pewag austria sk adaj si najnowszej generacji ogniwa TYCOON oraz
.
stosowane z powodzeniem ogniwa Multistep i Ringstar. Te najwyzszej jakości modele ańcuchów ochronnych na
.
ko a gwarantuj optymaln zywotność nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. ańcuchy serii PREMIUM s g ównie
.
skierowane do uzytkowników maszyn w rozmiarze XXL, takich jak LeTourneau 2350 oraz tych wszystkich klientów,
.
których adowarki wykorzystywane s w najtrudniejszych warunkach, jakie mo zna spotkać w kopalniach odkrywkowych,
podziemnych, kamienio omach i innych aplikacjach. ańcuchy TYCOON s ca kowicie nowym rozwi zaniem
b d cym wynikiem prac dzia u konstrukcyjno-badawczego, bazuj cym na ponad 200-letnim doświadczeniu
w produkcji ańcuchów.
Seria Basic
.
SERIA PROFESSIONAL - wysoka skuteczno ś ć w ci zkich warunkach
Na seri PROFESSIONAL sk ada si szeroka gama bardzo wytrzyma ych i stosowanych z powodzeniem ańcuchów
.
ochronnych pewag, takich jak Compact, Granite i Spike. Walory uzytkowe tych ańcuchów zosta y potwierdzone
wielokrotnie w ci gu minionych lat przez najbardziej wymagaj cych klientów.
Ogniwa ańcuchów serii PROFESSIONAL, poddane w ostatnich latach modyfikacjom, s stale produkowane
zgodnie z wysokimi standardami jakości pewag austria. Dzi ki wysokiej skuteczno ści by y przez d ugie lata
.
wyznacznikiem najwy zszych standardów dla ańcuchów ochronnych, a ich miejsce zaj a dopiero nowa generacja
ańcuchów pewag - SERIA PREMIUM.
SERIA BASIC - wst p do świata wysokiej jako ści
ańcuchów ochronnych. Now SERI BASIC tworz ańcuchy
ochronne zbudowane z ogniw najnowszej generacji "TYRO". Walory ochronne
w po czeniu z bardzo atrakcyjn cen gwarantuj wysok op acalno ść
.
inwestycji w przypadku mniejszych maszyn oraz dla uzytkowników maszyn
stosuj cych tańsze ogumienie. Ten ca kowicie nowy produkt jest wynikiem
d ugich prac zespo u badawczo-rozwojowego. TYRO jest a ńcuchem
.
austriackim, wyprodukowanym wg najwyzszych standardów jakości pewag.
.
SERIA BASIC to wejście do świata najwyzszej jakości ańcuchów ochronnych
.
pewag. SERIA BASIC jest skierowana do wszystkich uzytkowników
pracuj cych na ska ach mi kkich do średnio-twardych na maszynach
w rozmiarach od S do L (rozmiar opon do 45/65-45).
tycoon
ringstar
compact
granite
spike
tyro
Wysoce odporne na ścieranie kute
ogniwo, specjalnie opracowane pod
k tem najmocniejszych i najwi kszych
adowarek nowych generacji;
.
przeznaczone równiez do pracy w
najtrudniejszych warunkach.
Niezwykle ciasna (czworok tna)
siatka bie na z wykorzystaniem tego
rodzaju ogniw optymalnie chroni i
wyd u a ywotność opon w mokrym
i agresywnym środowisku.
Doskona trakcj na śniegu i lodzie
zapewnia siatka ośmiok tna.
Kute ogniwo do wielkich adowarek
o du ej masie gwarantuje najd u sz
ywotność. Odpowiednie do pracy na
wszystkich rodzajach pod o a i przy
wydobyciu na du skal .
Ogniwo szerokiego zastosowania,
odpowiednie do prac na ha dach
pohutniczych i na z omowiskach,
jak równie do pracy
w kamienio omach. Oferuje
doskona ochron opon i trakcj .
W skie ogniwo z wystaj cymi
z bami chwytnymi doskonale
poprawia trakcj i zapewnia
samooczyszczenie si
ańcuchów.
Innowacyjny kszta t ogniw zapewnia
najbardziej korzystn relacj pomi dzy
.
cen a zywotności . Oferuj c najlepsz
ochron i odpowiedni trakcj , ańcuchy
TYRO s rekomendowane do maszyn
w rozmiarach S-L pracuj cych na
ska ach mi kkich do średnio-twardych.
Dost pne rozmiary:
21
Dost pne rozmiary:
Dost pne rozmiary:
12 I 14 I 16 I 18 I 18/20S
12 I 14 I 18 I 21
Dost pne rozmiary:
16 I 18
oferowana siatka a ńcuchów:
oferowana siatka a ńcuchów:
oferowana siatka a ńcuchów:
square, hexa, compact cross
square, hexa, compact cross
square, hexa
Dost pne rozmiary:
14 I 14/16 I 16 I
16/18S I 18 I 18/20S I 23
Dost pne rozmiary:
16
Oferowana siatka a ńcuchów:
oferowana siatka a ńcuchów:
oferowana siatka a ńcuchów:
square
square
square, hexa
Rodzaje ogniw
Linie produktów: porównanie masy ogniw
:
Uk ad siatki: square (czworok tny)
Seria Premium
Seria Professional
Seria Premium
Seria Profissional
Tyro 16
Tyro 18
Spike 12
Granite 12
Spike 14
Granite 14
Granite 16
Spike 18
Granite 18
Spike 21
Compact 21
Tycoon 14
Ringstar 16
Tycoon 16
Tycoon 18
Tycoon 23
Seria Basic
Seria Basic
Modele siatek lańcucha
square
h ex a
Czworok tny uk ad ogniw zapewnia
Sze ściok tna siatka ańcuchów zapewnia
optymaln ochron opon nawet
doskona
na najostrzejszych i najtwardszych ska ach.
ochron opon.
przyczepno ść i odpowiedni
compact cross
Specjalna konstrukcja 10-ciu ogniw
gwarantuje doskona
przyczepno ść,
stabiln prac i niezb dne
samooczyszczanie si
ańcuchów.
Seria Premium
Zalety
- zwi kszenie wydajności maszyn
.
- obnizenie kosztów wydobycia na godzin
.
- maksymalna zywotnos´c´
- d ugie okresy mi dzy
przegl dami serwisowymi
Wymiary
Wymiary pierścieni
compact
multistep
tycoon
g r a n i trei n g s t a r
Średnica otworu sia t ki b ie nej (x)
(x)
W ymi a ry ogn i w
square
L
W
H
Granite
63
22
38
Spike
60
16
40
Tycoon
79
39
47
Granite
79
27
46
Spike
71
19
47
79
39
47
Tycoon
88
48
59
Granite
90
34
53
Tyro
88
30
54
-
21
69
88
48
59
Tycoon
97
46
67
Granite
100
38
65
Spike
88
24
60
Tyro
97
34
62
Tycoon
97
46
67
Granite
100
38
65
Compact
108
46
72
Spike
108
30
72
112
50
76
hexa
12
14
compact cross
14/16
Tycoon
16
Odleg ości niezb dne do monta u ańcuchów
Ringstar
16/18 S
Tycoon
18
18/20 S
uwaga: odleg o ści “F” i “M” mierzone przy ca kowicie wychylonej osi
M najmniejsza odleg o ść pomi dzy bie nikiem opony a elementami maszyny
21
23
Tycoon
F najmniejsza odleg o ść pomi dzy ścian opony a elementami maszyny
(*mierzona przy opuszczonej y ce)
R najmniejsza odleg o ść pomi dzy podwójnymi oponami
csopm
i kp
e act
granite
Wymiary pierścieni
spike
Śr ed nic a o t w o r u s i a tk i bi e n ej (x)
(x)
tyro
Odleg ości niezb dne do monta u ańcuchów
d
D
Sq uar e
Hexa
C ompa ct
C ros s
M
F
12
45
53
103
174
12
45
50
96
169
14
50
61
-
-
14
50
67
122
204
14
50
57
112
194
16
54
64
-
-
16
54
60
-
-
16
54
67
130
222
16
54
67
130
-
70
50
70
80
60
80
80
60
80
70
90
14x17
54(*45)
44
96
-
115
18
54
60
-
-
90
70
90
18
64
81
-
-
18
64
81
156
258
18
64
70
138
241
100
70
100
18
64
81
156
-
19,5
64
78
-
-
19,5
64
78
-
-
100
70
100
21
70
83
-
-
21
70
83
163
275
120
80
110
23
72
86
-
-
120
80
110
90
R
pewag austria GmbH, A-8020 Graz, Bahnhofgürtel 59
Phone: +43(0)316/60 70-0, Fax +43(0)316/60 70-259
[email protected], www.pewag.com
Dane o maszynie pod k tem zastosowania ańcuchów
ochronnych pewag
a
Firma
Maszyna
Producent
Opony
Rozmiar
Typ
Producent
Typ
Profil (L2-L5)
Bie nik
nowy
zu yty w po owie
ca kowicie zu yty
Wymiary
D (mm)
Minimalny
odst p
Ko a przednie
F (mm)
B (mm)
Ko a tylne
M (mm)
F (mm)
M (mm)
R (mm)
T (mm)
F i M = minimalny odst p pomi dzy opon a najbli szymi elementami maszyny
Sporz dzi :
Data:
* odleg o ść “F” mierzona przy opuszczonej y ce
** odleg o ść “D” mierzona horyzontalnie
uwaga: odleg o ści “F” i “M” mierzone przy ca kowicie wychylonej osi
pewag austria GmbH, A-8020 Graz, Bahnhofgürtel 59
Phone: +43(0)316/60 70-0, Fax +43(0)316/60 70-259
[email protected], www.pewag.com
Drogi
technologiczne/
S ka a /
Dane o miejscu pracy maszyny pod k tem zastosowania ańcuchów
ochronnych pewag
Rodzaj ska y
Cia a obce w skale
Twardo ść w skali Mohs’a
Zawarto ść kwarcu (%)
Próbka ska y (wielko ści pi ści) pobrana *
tak/
nie/
suche/
Dystans potrzebny do za adunku (m)
okazjonalnie zawodnione/
Nachylenie terenu (%)
zawsze zawodnione/
Wa r u n k i p r a c y /
Lańcuchy ochronne na ko a dotychczas u ywane - producent/model (je śli dotyczy)
´
ywotno ść ancuchów ochronnych (w motogodzinach)
Srednia
Czas pracy/dzień
´
ywotno ść opon (w mth)
Srednia
nie chronionych ańcuchami +
chronionych ańcuchami
Inne specyficzne warunki pracy (np. wysoka temperatura, d ugie drogi odstawy, d ugie przerwy w pracy maszyny, itp.)
* Pobrana z miejsca pracy maszyny i dostarczona do pewag/
+ Nale y uwzgl dnić przedwczesny postój maszyny spowodowany uszkodzeniem opon
Data/
Podpis/
b
C z e ś c i z a m i e n n e
Latwe w u yciu cz ści monta owe
i naprawcze.
no. 31
Pierścień monta owy (naprawczy)
no. 31
no. 53
no. 37
Z czka monta owa (naprawcza)
no. 37
no. 49
no. 24
no. 50
Szakla do ańcucha napinaj cego
Szczypce monta owe
no. 24
L a ń c u c h y o c h r o n n e - a k c e s o r i a
Specjalne narz dzia u atwiajace obs ug
ańcuchów ochronnych.
no. 53
no. 58
Zestaw hydruliczny
Hak monta owy
no. 58
no. 49
no. 54
Wci gnik r czny
Uchwyt do monta u pierścieni
monta owych (naprawczych)
no. 54
no. 59
Bolec monta owy
no. 50
no. 59
pewag austria GmbH, A-8020 Graz, Bahnhofgürtel 59
Phone: +43(0)316/60 70-0, Fax +43(0)316/60 70-259
[email protected], www.pewag.com
P2.98-08