Karta katalogowa oprawy

Transkrypt

Karta katalogowa oprawy
09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 98, www.elgo.pl, www.elgo-li.pl
Karta katalogowa oprawy
PKWiU 31.50.34-07.13
LUNA OUSb-100 z odb³yœnikiem wieloelementowym sk³adanym
kl. ochr. II
PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA
• oprawa dwukorpusowa do oœwietlania przemys³owych terenów otwartych,
dróg, ulic, placów, mostów, terenów miejskich, itp.
• przeznaczona do wysokoprê¿nych lamp sodowych o mocy 100W
z bañk¹ przezroczyst¹, trzonek lampy E40
• zalecana wysokoœæ zawieszenia oprawy: 6 ÷ 12 m
• przystosowana do mocowania na pionowym s³upie o œrednicy 42-60 mm
lub wysiêgniku poziomym nachylonym pod k¹tem 0-30o do p³aszczyzny
drogi
• mo¿liwa dodatkowa regulacja k¹ta nachylenia o ok. +5o /-30o przy
wysiêgniku poziomym i odpowiednio o ok. +15o /-15o przy pionowym
• dodatkowa regulacja po³o¿enia oprawki lampy i uk³adu optycznego
• oprawa spe³nia wymogi klasy ochronnoœci tak¿e po otwarciu komory
osprzêtu
BUDOWA. DANE TECHNICZNE
• korpus lampy i os³ona osprzêtu wykonane z odpornego na dzia³anie UV
polipropylenu wzmocnionego w³óknem szklanym
• uk³ad optyczny z polerowanego aluminium, wieloelementowy sk³adany
• klosz z poliwêglanu odpornego na UV i udary mechaniczne - IK10,
szczelnie po³¹czony z korpusem lampy
• korpusy po³¹czone œrubami poprzez gumow¹ uszczelkê
• oprawa wyposa¿ona jest w dwa filtry umo¿liwiaj¹ce "oddychanie"
• zasilacz oprawy z zamontowanym kompletnym osprzêtem elektrycznym
• system z³¹czek pozwalaj¹cy na bezpieczne pod³¹czenie i od³¹czenie
zasilacza oprawy
• regulowany stalowy uchwyt rury do mocowania oprawy na pionowym s³upie
lub wysiêgniku poziomym
- napiêcie zasilania
230V
- pobór mocy
114W
- wspó³czynnik mocy
> 0,85
- klasa ochronnoœci
II
- stopieñ ochrony
WYMIARY GABARYTOWE (mm)
IP 66/44
- masa
8,21kg
- sprawnoœæ œwietlna
76,9%
SCHEMAT PO£¥CZEÑ ELEKTRYCZNYCH
STATECZNIK
NHB
C
595
LAMPA
UK£AD
ZAP£ONOWY
335
272
L
N
WYKRES ŒWIAT£OŒCI KIERUNKOWEJ OPRAWY
uk³ad optyczny w poz. 2, oprawka lampy w poz. Y
1 dz. = 100cd/1000lm
O
O
O
225
195
210
O
180
O
165
150O
135O
X
Y
Z
240O
120O
255O
105O
270O
90
285O
75
300O
60
5 4 3 2 1
sposób regulacji odb³yœnika i oprawki
0.13 m
O
O
2
O
powierzchnia boczna nara¿ona na wiatr
330O
315 O
O
0.0 - 180.0
O
345O
0O
O
15
O
90.0
O
30
O
45
O
270.0