maj - czerwiec - Witamy na stronie Zespołu Szkół w Piaskach!

Transkrypt

maj - czerwiec - Witamy na stronie Zespołu Szkół w Piaskach!
bezpł atna gazeta szkolna nr 5 maj — czerwiec 2009
W numerze międ zy inny mi:
Ө tajemnice szklanego ekranuӨ znów za rok matura Ө co w klubach?
Ө dzień dziecka u nas Ө gimnazjaliści w drodze Ө ze sztuką przez ŜycieӨ nasze
koleŜanki na podium
1
Pr oj ek t w s półf inans ow any
pr z ez Un ię Eur ope js ką w r amac h
Eur ope js k ie go Fu ndus z u Spo łec z nego
Spis treści
OD REDAKCJI
Czytelniku!
Numer gazetki, który właśnie
trzymasz w rękach jest ostatnim
w tym roku szkolnym. Zamieściliśmy w nim wiele ciekawych
reportaŜy i relacji. Nie zapomnieliśmy o cyklu na temat pasji.
Ciekawostką moŜe być rozmowa z tajemniczym maturzystą. Zachęcam do czytania.
PoniewaŜ to ostatnia okazja do złoŜenia Wam Ŝyczeń z okazji zbliŜającego się końca roku szkolnego – w imieniu całej redakcji bez
kitu! Ŝyczę super świadectw, szalonych wakacyjnych imprez i mega
udanych wakacji!
Od redakcji
2
Tajemnice szklanego ekranu
3
Nasze pasje
4-5
Znów za rok matura...
6
Co w klubach?
7
Klub Tekściarza w obiektywie
8-9
Ze sztuką przez Ŝycie
10
Dzień d ziecka u nas
10
Gimnazjaliści w d rodze
11
Nasze koleŜanki na podiu m
11
English corner
12
Wakacje !!!
12
A. Wilkołek
Nagroda Pulitzera
Nagroda Pulitze ra to nagroda literacka przyznawana w dziedzinie róŜnych gatunków dziennikarstwa, literatury, dramatu i muzyki przez jury
działające przy WyŜszej Szkole Dziennikarstwa Uniwersytetu Columbia.
Kandydatów wybiera się głównie spośród twórców amerykańskich.
Nagrodę swojego imienia ufundował amerykański dziennikarz i wydawca
węgierskiego pochodzenia, Joseph Pulitzer w roku 1917. Pierwsze nagrody rozdano 4 czerwca 1917 roku.
Źródło: www.wikipedia.pl
Członkowie naszego klubu: Monika Grzesiak i Agnieszka Wilkołek takŜe otrzymają podobne wyróŜnienie.
Opiekunowie klubu przyznali go tym, którzy publikowali najlepsze teksty na łamach naszej gazetki.
Red.
Stopka redakcyjna
Redaktor naczelny:
AGNIESZKA WILKOŁEK
Sekretarz redakcji:
BEATA KASPEREK
Kierownik graficzny i zdjęcia:
MATEUSZ PASTUSZAK
Rysunki:
MARTA BARANOWSKA
Redakcja:
Marta Baranowska
2
Monika Grzesiak
Beata Kasperek
Jakub Król
Mateusz Pastuszak
Weronika Pitucha
Alicja Sobiesiak
Agnieszka Wilkołek
Marek Witkowski
Współpraca:
Jakub Skomorowski
Kontakt: [email protected]
Gazetę tworzy Klub Tekściarza, który powstał
w ramach projektu [email protected], współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
Opiekunowie klubu:
Katarzyna Król
Łukasz Kiełbasa
Aktualny i archiwalne numery bez kitu!
moŜna równieŜ czytać na www.zspiaski.pl
TAJEMNICE SZKLANEGO EKRANU
Kto by nie chciał być w telewizji? KaŜdy pragnąłby wystąpić na ekranie
przed całą Polską np. w „Modzie na sukces” u boku Ridge’a Forrestera lub w „39.5, teledysku, filmie, reklamie telewizyjnej…
Klub tekściarza dnia 18 maja 2009 roku odwiedził gmach regionalnej TVP. Po budynku oprowadzał nas pan Grzegorz, który być moŜe znalazłby przyjaciół wśród młodzieŜy pod budką
z piwem :P. Na początku weszliśmy do studia S2
pełnego kabli, guzików, przycisków, monitorów,
telewizorów, magnetowidów itp. Tam właśnie
moŜna zobaczyć, co dzieje się w studiu nagraniowym na dole-podobnie jak w studiu S1. Jest
ono większe i w swoim wyposaŜeniu ma więcej
sprzętów ( kabli teŜ ). Pod nim znajduje się miejsce, które widzimy oglądając Panoramę Lubelską. Kiedy tam weszliśmy zobaczyliśmy się na szklanym ekranie. KaŜdy z nas mógł
się zaprezentować przed kamerą. Nie wierzycie?
Mamy na to niezbite dowody w postaci fotek☺
Zobaczyliśmy teŜ, gdzie odbywają się wszystkie teleturnieje typu „1 z 10”, programy dla dzieci np.
„Domowe przedszkole”, programy sportowe.
Muszę przyznać, Ŝe są tam superaśne, bardzo wygodne czerwono-białe fotele! Swoje teledyski kręcili tam
„Bracia”, „Bajm”, „Budka suflera”. Teraz coś, co
z pewnością zainteresuje wszystkie czytające ten artykuł panny. Jaki jest sekret nieskazitelnej i pięknej
cery Dody lub tych wszystkich pań występujących
w TV? Nie wiecie?
A ja wiem :D To wszystko zasługa magicznego pudru z filtrami i innymi pierdółkami, które wchodzą
w skład tego jakŜe poŜytecznego kosmetyku. To właśnie ON sprawia, Ŝe w TV laski wyglądają idealnie.
Wszystko jest złudzeniem optycznym, magią światła
i kolorów.
Jeśli chcemy ocieplić studio bierzemy za tło beŜową zasłonę. Gdy robimy zdjęcia-niebieską,
a jeśli chcemy zmniejszyć pomieszczenieczarną. CóŜ, nie wszystko jest takie piękne jak
się wydaje. Te dekoracje z bliska wyglądają
okropnie, ale jak da się odpowiednie oświetlenie, to wygląda cud miód;]
M.B.
3
e
j
s
a
p
e
z
s
a
N
Rysuję odkąd pamiętam. Praktycznie nie rozstaję się z ołówkiem i kredkami- mówi Ola,
która zgodziła się opowiedzieć na łamach naszej gazetki o swojej pasji.
Monika Grzesiak: O tym, Ŝe bardzo dobrze rysujesz, dowiedziałam się stosunkowo niedawno.
A tak naprawdę, kiedy zaczęła się twoja przygoda z rysunkiem?
Olga Krysa: Rysuję odkąd pamiętam. Praktycznie
nie rozstaję się z ołówkiem i kredkami. A jeśli chodzi o mangę i animę, to zainteresowałam się tym
w 1 kl. gimnazjum, po obejrzeniu kilku kreskówek
na Jetixie (śmiech).
M.G: Skąd wziął się pomysł, na takie hobby? Czy
przyczyniła się do tego tylko kreskówka?
O.K: Bardzo lubię oglądać japońskie bajki. Na początku myślałam, Ŝe nie uda mi się narysować ich
bohaterów, ale próbowałam. Z czasem nauczyłam
się dość dobrze oddawać charakter postaci.
M.G: Powiedz dokładnie, co zazwyczaj przedstawiają two je obrazki?
O.K: Zwykle są to krwawe rysunki przedstawiające
młode dziewczyny. MęŜczyznę jest mi o wiele trudniej narysować przez muskulaturę i uczesanie. CięŜko jest wyhamować ołówek, jak się rysuje włosy…
I nagle wychodzą takie do ramion (śmiech).
M.G: Wspomniałaś, Ŝe nie rozstajesz się z ołówkiem. Powiedz tak dokładnie, jaką techniką i na
jakim formacie rysujesz?
O.K: Najczęściej jest to format A4 i miękki ołówek.
Poprawiam swoje prace cienkopisem i koloruję. Staram się, Ŝeby wyglądały jak wydrukowane.
M.G: Skąd czerpiesz pomysły na nowe prace?
O.K: Z głowy i z ksiąŜek, które czytam w duŜych ilościach.
M.G: Masz jakieś swoje ulubione powieści?
O.K: Jedną z moich ulubionych ksiąŜek jest
„Miasteczko Salem” Stephena Kinga, wszystkie części
„Harrego Pottera”… Ostatnio czytałam „Dziesiąty
krąg”, który takŜe bardzo mi się spodobał.
M.G: Czy zdarza ci się rysować postaci literackie?
O.K: Bardzo rzadko, poniewaŜ jest to trudne. Zwykle
moja wyobraźnia podsuwa mi jakiś obraz i próbuję go
przelać na papier.
M.G: A gdybym poprosiła cię o namalowanie czegoś farbami?
O.K: Około miesiąca temu zabrałam się za tą technikę.
Pierwszym malunkiem tego typu przedstawiał śółwie
Ninja. Jestem z niego niewymownie dumna (śmiech)
M.G: Rysujesz bardziej dla siebie, czy dla kogoś?
Co robisz ze swoimi obrazkami?
O.K: Część swoich rysunków wieszam u siebie w pokoju na ścianie, albo zwyczajnie chowam do teczki.
Jednak większość ma mój chłopak Piotrek. Często teŜ
rysuję dla kolegów i koleŜanek z klasy.
M.G: Jeśli ktoś prosi cię o obrazek, to z miejsca siadasz i rysujesz, czy potrzebujesz natchnienia?
O.K: Potrzebuję czasu, Ŝeby sobie pomyśleć i opracować wszystko w głowie. Często zaczynam szkicować,
ale nie dokańczam, bo ktoś mi przerwie… I jest cięŜko
(śmiech). Często koledzy denerwują się, Ŝe oddaję
obiecane im rysunki bo bardzo długim okresie czasu.
M.G: A jak juŜ siądziesz, zaczniesz rysować i nikt ci
nie przeszkadza to przeciętnie ile zajmuje ci zrobienie jednego rysunku?
O.K: Godzinę- półtorej. Sam szkic i poprawianie go
cienkopisem trwa około pół godziny… Później jest
dopracowywanie tła, dobieranie kolorów, cieniowanie…
4
M.G: MoŜesz rysować wszędzie, czy potrzebujesz
jakiegoś miejsca, Ŝeby się skupić?
O.K: Zwykle rysuję w moim pokoju, ale w szkole zdarza mi się rysować na lekcjach matematyki (śmiech)
M.G: Co (poza rysowaniem i czytaniem) robisz
w wolnych chwilach? Czym się interesujesz?
O.K: Hmm… Sport, którym się interesuję to koszykówka. Jest to nie tyle oglądanie meczy, co granie.
ChociaŜ u nas na w-f to niestety rzadkość. W wolnych
chwilach słucham równieŜ muzyki. Jest to gothic metal i death metal.
M.G: Czy z muzyki równieŜ czerpiesz wenę?
O.K: DuŜo tekstów piosenek umieszczonych jest na
moich obrazkach… Nadaję im równieŜ tytuły takie
same, jak noszą piosenki.
M.G: Czy rysowanie odgrywa waŜną rolę w twoim
Ŝyciu?
O.K: Często uciekam od rzeczywistości rysując. Skupiam się na czymś i nie myślę o tym, co mnie otacza.
Często tak jest, Ŝe na początku nie wiem, co rysuję…
Potem wychodzi mi jakiś potwór albo coś takiego
(śmiech).
M.G: Co myślisz o nauce plastyki w naszej szkole?
Udało ci się na tym przedmiocie pokazać, co potrafisz?
O.K: Niestety nie, gdyŜ rysowanie krajobrazów i świata z róŜnych perspektyw nie jest tym, co lubię. Myślę,
Ŝe za duŜo uczyliśmy się wiedzy o kulturze.
M.G: Nadszedł czas wyboru szkoły średniej.
Czy wiąŜesz swoją dalszą naukę z rysunkiem?
O.K: I tak i nie… ZłoŜyłam podanie do klas humanistycznych i artystycznej. Chciałabym jednak iść w tym
5
pierwszym kierunku i moŜe kiedyś zostać polonistką.
Myślę, Ŝe do tego najbardziej bym się nadawała.
M.G: A jak czułabyś się jako nauczyciel plastyki?
Myślisz, Ŝe mogłabyś coś zmienić w nauczaniu młodzieŜy?
O.K: Nie sądzę… Szkoła chyba nie ma w programie
rysowania komiksów (śmiech).
M.G.
„Znów za rok matura…”
Wesoła, energiczna piosenka, ale lepiej, Ŝeby maturzyści jej nie śpiewali, bo mogą „wykrakać”.
Wiele razy słyszałam od rodziców „liceum to najpiękniejszy okres w Ŝyciu”. Czas młodości, zabawy, ale
teŜ i nauki, a w końcu i egzaminu dojrzałości… Ja mam jeszcze czas, choć mniej go z kaŜdą chwilą. Za 2
lata przyjdzie czas i na mnie… Ale jeszcze nie teraz;) Spytałam starszego kolegę, co sądzi o maturze i jakie
odniósł wraŜenia po egzaminach. Zobaczcie czego się dowiedziałam.
Alicja Sobiesiak: Wszystkie egzaminy masz juŜ
za sobą? Jak ci poszło?
Maturzysta: W moim przekonaniu byłem przygotowany dość przyzwoicie do tego egzaminu i nie
boję wyników. Mam nadzieję, Ŝe będzie dobrze.
A.S.: Czyli uwaŜasz, Ŝe nasza szkoła dobrze
przygotowała Cię do matury?
M.: Nasza szkoła bardzo dobrze przygotowała mnie
do maturalnych egzaminów. Bałem się trochę egzaminu pisemnego z języka polskiego, gdyŜ nie jest
moją najmocniejszą stroną pisanie liter (śmiech
xD), a na serio, długich wypowiedzi.
A.S.: Czy matura w tym roku była trudna?
M.: Myślę, Ŝe jeŜeli ktoś uwaŜał na lekcjach i wypełniał dosyć starannie prace domowe, to nie miał
problemów z interpretacją tekstów i ze rozumieniem zadań. Powinien dobrze odpowiedzieć na poszczególne pytania.
A.S.: Czy jesteś zaskoczony tegorocznymi zagadnieniami maturalnymi?
M.: Jestem zaskoczony trochę maturą pisemną
z ęzyka angielskiego, Ŝe tak się wyraŜę językiem
młodzieŜowym, zastrzelił mnie tekst czytany przez
lektora, no ale mam nadzieję, Ŝe sobie poradziłem
dość dobrze. Ale to się okaŜe w czerwcu, kiedy
przyjdą wyniki..
A.S.: MoŜesz opowiedzieć Czytelnikom o wraŜeniach po poszczególnych egzaminach.
M.: Z języka polskiego miałem problemy trochę
z interpretacją tekstu, ale jak wyszło zobaczymy.
Myślę, Ŝe trafiłem w „klucze”. Z języka angielskiego odpowiedziałem na wszystkie pytania. Mam nadzieję, Ŝe większość będzie bezbłędnie. Starałem
się strzelać, jeŜeli nie wiedziałem co pisać, co mam
zaznaczyć. Napisałem dość obszerną i ciekawą ulotkę do zadania przedostatniego. Miałem problemy
troszkę ze słownictwem, więc zastąpiłem nieco innym, Ŝeby mniej więcej sens był ten sam. Zdawałem takŜe jako przedmiot dodatkowy geografię na
poziomie rozszerzonym. Mam nadzieję, Ŝe będę
miał dosyć wysoką punktację, choć…zapomniałem
jak się liczyło pole koła.(śmiech).
A.S.: MoŜna było ściągać?
M.: Ja nawet nie próbowałem. Komisja pilnowała
dość starannie, więc myślę, Ŝe jeŜeli ktoś wypróbowałby to w naszej szkole, zakończyło by się to niepomyślnie.
A.S.: Miałeś przy sobie jakąś maskotkę, talizman
szczęścia?
M.: Ja nie, ale moi koledzy i koleŜanki mieli jakieś
słoniki na szczęście, np. w marynarce. Ja załoŜyłem
czerwoną bieliznę i nie obcinałem włosów do studniówki. (śmiech)
6
A.S.
Miejmy nadzieję, Ŝe w ty m ro ku maturzyści nie wykazali się
taką znajo mością lektur, jaką pokazują poniŜsze przy kłady z
lat ubiegłych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jagna była jak ziemia. Miała wielu d zierŜawcó w, a Ŝad nego właściciela.
We wsi miano grubej ryby naleŜy do Boryny.
Antek tak miał wyczerpany organizm, tak krwawił,
Ŝe juŜ brakowało mu krwi.
I w ten sposób Ŝycie ch łopów lipeckich z wy miaru zwierzęcego rośnie do wy miaru ludzkiego.
Antek to awanturnik pierwszej klasy.
Kłótnia u Borynów, jak kaŜdy konflikt, zaczęła się na
ziemi, a skończyła na kobiecie.
Boryna jest człowiekiem nerwowy m, porywczy m a zarazem opanowanym.
Dzień Boryny mijał od rana do wieczora.
Narrator współŜy ł z wiewiórką, a ona robiła co chciała.
Iwaszkiewicz był właścicielem cmentarza i wypoczywał
na nim.
Borynie spadały ciągle włosy ze złości na oczy.
Antek ma w Ŝy łach krew swego ojca.
Matka dbała o Jagnę, nie po zwalała pracować w polu,
przez to stała się ro zniańczona i zapatrzona w sieb ie.
Bard zo często lubiła puszczać się z obcymi męŜczyznami.
Hanka wyzy wała Jagnę od, za p rzep roszeniem, kurty zan.
Makbet był przy kuty do skały, a sępy wydziobywały
jego ciało
Makbet zabił Lady Makbet, bo go namawiała do zabicia
Dunkana
Makbet i Lady Makbet chcą się zabić z powodu swej
miłości. Ona nie czekała na n iego i zab iła się sama.
Frag ment pochodzi z "Dziadów" Rey monta. Bohaterem
jest Andrzej Boryna, właściciel największego majątku
w Bronowicach.
Innym trag iczny m bohaterem dramatu antycznego jest
Edyp z powieści Juliusza Słowackiego "Antygona"
opublikowanej w 320 r. p. n. e.
Co w klubach?
Od czasu przedstawienia o czarach miłosnych członkowie Klubu Historyka mieli pełne ręce roboty podczas swoich comiesięcznych zajęć.
Podopieczni pani Justyny Pleskot duŜo czasu spędzili omawiając rolę
Lublina i Krakowa w polityce władców Polski. Następnie musieli się
przygotować do czekającego ich konkursu. Dotyczył on wiedzy o Piastach, Jagiellonach i władcach elekcyjnych. Konkurs odbył 29 kwietnia,
a wygrał go Grzegorz DrąŜek z 1 LO. TuŜ za nim były: Paulina Wójcik
z 2 LO i Natalia Malicka z 3 gimnazjum. Jak się dowiedzieliśmy, wszyscy biorący udział w konkursie byli dobrze przygotowani i wykazali się
duŜą wiedzą na temat panowania Piastów i Jagiellonów. Po emocjach
związanych z konkursem przyszedł czas na zwykłą pracę członka Klubu Historyka - badanie tekstów źródłowych i zbieranie materiałów do
prezentacji multimedialnej o Krakowie i Lublinie, która odbyła się
5 czerwca. TegoŜ dnia zorganizowali oni wystawę zdjęć w Miejskim
Centrum Kultury w Piaskach. Z pewnością było warto tam przyjść.
Na podstawie informacji od członków i opiekuna Klubu Historyka - pani Justyny Pleskot
J.K.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
EKOLODZY W AKCJI
7
Więcej na www.zspiaski.pl
Klub Tekściarza
w obiektywie
8
9
Dzień dziecka u nas
Dzień Dziecka odbył się w naszej szkole 1 czerwca, co
oczywiście było wielką niespodzianką ;). Organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji, które przypadły nam do gustu.
Pierwszą rzeczą, jaka się odbyła, była prezentacja sprzętu
straŜackiego. Dowiedzieliśmy się równieŜ, jak zazwyczaj
wygląda gaszenie poŜarów czy wyciąganie ludzi z samochodów. Potem, ku wielkiej uciesze tłumu, straŜacy dokonali rozbiórki starego Opla Corsy. Wiele osób było pod
wraŜeniem. Po kilku minutach samochód został pozbawiony dachu i szyb. Nie wyglądał raczej jak rasowe kabrio, ale
waŜne, Ŝe dało się nim jeździć. Następnie zaprezentowano
nam podstawy gry w golfa. Dowiedzieliśmy się, czym róŜnią się od siebie poszczególne kije, kiedy uŜywa się którego oraz na czym polegają zagrania takie jak chipowanie
czy patowanie. Nowością dla wielu było to, Ŝe piłka w golfie nigdy nie leci prosto. Ujrzeliśmy równieŜ parę sztuczek,
lecz z powodów bezpieczeństwa nie mogliśmy zobaczyć
najciekawszych z nich, a jak usłyszeliśmy, w golfie jest
ono najwaŜniejsze (nie ma co się dziwić, przy piłce lecącej
ponad 200 km/h...). Wysłuchaliśmy równieŜ długich narzekań na temat jakości naszej trawy, która podobno uniemoŜliwiała celne uderzenia. Zakończeniem Dnia Dziecka był
mecz piłkarski pomiędzy reprezentacjami Gimnazjum
i Zespołu Szkół, który po zaciętej walce zakończył się
sprawiedliwym remisem 2:2. Nie wiem jak wy, ale ja uwaŜam, Ŝe ten dzień był naprawdę udany.
J.K.
„Ze sztuką przez Ŝycie”
:
Od 1 września szko ła będzie realizowała nowy projekt współfinansowany z EFS, Priorytet IX, Działanie 9.5
„Ze sztuką prze z Ŝycie - edukacja kulturalna w Zespole Szkół w Piaskach”.
.
Uczn iowie będą mogli uczestniczyć w trzech Działaniach:
Działanie 2. Spotkani a z kulturą - dwie grupy uczniów (po 27 osób) będzie uczestniczyć w 3 wy jazdach 1 dniowych do
instytucji kulturalnych-2 wyjazdy do Warszawy i 1 do Lublina(kaŜda grupa). W trakcie wyjazdów uczniowie obejrzą
spektakl w teatrze, w miarę mo Ŝliwości zwiedzą teatr, mu zea, wystawy, spotkają się z aktorami, obejrzą film w kin ie.
Działanie 3. Warsztaty plastyczne - cykl 5 warsztatów 6 godzinnych dla 15 ucznió w prowad zonych przez specjalistów
z firmy Bocian w Lub lin ie, mających na celu zapo znanie z nowy mi technikami: decoupage, filcowania, twist art, fresku.
Działanie 4. Spotkania z literaturą -w październ iku i luty m zostanie zakupiona literatura do biblioteki szkolnej - 100
wolu minów , a na 9 godzinach bibliotecznych (po 1 godz. w kaŜdej klasie liceu m, techniku m i ZSZ) od września do maja
nauczyciel będzie popularyzował wartości płynące z kontaktu z literaturą, prezentował zasoby biblioteki i zachęcał
uczniów do osobistego rozwo ju intelektualnego poprzez czytanie literatury.
O przyjęciu ucznia do projektu będzie decydować s pełnienie następujących warunków:
1.Uczestnikiem Działania 3 (54 uczniów) i Działan ia 4 (15 uczn iów) Projektu mo Ŝe być tylko uczeń Zespołu Szkó ł w Piaskach, którego rodzice zło Ŝą oświadczenie o dochodach poniŜej 1000 zł. b rutto na osobę.
2.W przypadku wo lnych miejsc uczestnicy projektu do w/w Działań będą rekrutowani wg kolejności zgłoszeń posiadający pozytywną opinię wychowawcy.
3.Uczestnikiem Działania 5 będzie 120 uczn iów klas liceu m, techniku m, zasadniczej szkoły zawodowej. Rekrutacja do
tego działan ia będzie na podstawie kolejności zg łoszeń.
4.Uczestnik projektu musi być zameldowany na obszarach wiejskich, tj. w g minach wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys.
5.ZłoŜen ie przez uczestnika w dniach 1-4 września 2009r. formu larza zgłoszen iowego w b iurze pro jektu w Zespole Szkó ł
6.Pisemne wyraŜenie zgody przez rod ziców na uczestnictwo dziecka w projekcie.
7.Uczestnicy mogą brać udział we wszystkich Działaniach.
10
Gimnazjaliści w drodze
Słońce, zb liŜające się wakacje i ład- we Włodawie. W Kodniu zwied zili bana pogoda. Lato sprzyja wycieczko m zylikę św. Anny. Następnie udali się do
i wędrówko m.
Janowa Podlaskiego.
Dzień drugi odbył się pod znakiem survivalu. Na zajęciach gimnazjaliści
uczyli się jak ro zpalać ogień, zdobyć
wodę i zbudować schronienie oraz pokonywali ró Ŝne tory przeszkód i próbowali swoich sił podczas wspinaczek
skałkowych. Po znali zasady strzelan ia z
łuku i wiatrówki. W ieczo rem wspólnie
spotkali się przy ognisku.
21 maj to d zień pod znakiem
przyrody i parków narodowych.
Rezerwat
pokazowy
Ŝubrów
w Biało wieskim PN, sobór prawosławny w Hajnówce oraz sanktuOd 19 do 21 maja g imnazjaliści ariu m p rawosławne w Grabarce.
Świetną zabawą okazał się paintzwied zali BiałowieŜę i jej o kolice.
Pierwszego dnia zobaczyli zespół ball.
synagogalny oraz muzeu m pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
1-3 czerwca – ko lejna wycieczka. To ruń
i Malbork. Padało. I to psuło nam plany turystyczne Nie zobaczyliśmy Pól Grunwaldzkich, ale toruńskie pierniki jedliśmy. – mó wią uczestnicy wycieczki. NajwaŜniejsze
jest pozytywne nastawienie i radość z tego,
Ŝe nie trzeba chodzić do szkoły. Choćby
przez 3 dni.
Nasze koleŜanki na najwyŜszym podium
MłodzieŜowa DruŜyna PoŜarnicza z Brzezic stanęła na najwyŜszym podium zawodów tego
rodzaju druŜyn, które odbyły się 31 maja w Piaskach. W zwycięskim składzie były nasze
koleŜanki z gimnazjum: Anna Frączyk, Ewelina Kiełbasa i Olga Krysa. Jak same mówią
nie było łatwo. Treningi rozpoczęły się juŜ miesiąc wcześniej. Praktycznie codziennie, nie
zwaŜając na pogodę, druŜyna gromadziła się na placu przed remizą i intensywnie trenowała ćwiczenia bojowe i sztafetę poŜarniczą. Dziewczyny przyznają, Ŝe trener dawał im niezły wycisk, a niekiedy odechciewało im się wszystkiego. Nie dawały jednak tego po sobie
poznać. Jak się później okazało, było warto!
11
English Corner
19th of June holidays have begun. All students
are happy that they don’t have to study anymore. Our friends are going to visit a lot of interesting sights and places. Some of us are going to
go to foreign countries, such as Great Britain,
France, Italy etc. We think the best way to spend
vacations is a trip to exotic places. Our friends
from board of editors are going to rest at the sea,
lakes, mountains, forests and their homes. Holidays are good moment to get some money by
for example seasonal jobs or work in restaurants.
Don’t forget about our town. Famous band
called Video will visit us in August. Our guests
will play on Piaski Days. We hope summer
break will be sunny, hot and crazy for you.
Have a great time! See you at school.
REMEMBER:
1. Always have Winterfresh with you.
Why? Because it makes closeness easier!
2. Don’ t forget to take with you your ID.
Without it you won’ t get beer!
3. If you don’ t have idea for dinner, buy
it!
Wakacje :]
ZbliŜa się lato, a wraz z n im wakacje. Tak, nareszcie
WAKACJE! Upragnione i wyczekiwane. Na pewno masz wiele
planów i pomysłów jak je spędzić. Ale co gdyby nie wypaliły?
A mo Ŝe właśnie ich nie masz? Spieszy my z po mocą:) Oto kilka
trików jak zabić nudę:
1. NA J EDEN DZIEŃ ZMIEŃ SIĘ W MISTRZA KUCHNI. Spróbuj ugotować coś, czego jeszcze nigdy nie przygotowywałeś, a potem zaproś przy jació ł na wspólną kolacyjkę!)
Danie n ie musi być wyrafinowane. Mogą być to nawet placki
ziemniaczane. Chodzi o to, by było smaczn ie i ciekawie podane.
2. ZAPIS UJ CO ŚNIŁ O CI S IĘ W NOCY. Po wakacjach
będziesz miał fajną lekturę.
3. ZASZALEJ, KIEDY ZOBACZYS Z CZŁOWIEKA
Z KAMERĄ LUB APARATEM. Zacznij robić głupie miny w
stronę aparatu (niech świat ujrzy Twó j piękny jęzor!) Kto wie,
mo Ŝe spotkasz na ulicy japońską rodzinkę, która zabierze do
domu zdjęcia z Twoim udziałem: „ Tu wid zisz Mich iko, lokalny fo lklor. Widać w Po lsce wariatów n ie poddaje się leczeniu, ty lko b iegają po ulicach.”
4. PRZEZ TYDIEŃ NIE OGLĄDAJ TELEWIZJ I. Na
początku będzie dziwnie, ale p rzekonasz się, Ŝe jest milion
ciekawych rzeczy :)
5. NIC NIE MÓW PRZEZ CAŁ Y DZIEŃ. To będzie
niezły ubaw! Spróbuj na przykład powiedzieć mamie, Ŝe n ie
chcesz kotleta tylko marchewkę.
6. NAGRAJ TELRDYS K I POKAś GO ZNAJOMYM.
Kto wie, mo Ŝe d rzemie w Tobie u kryty talent?
7. BĄDŹ ODWAśNY! Zrób coś czego zawsze się bałeś.
Na przykład wejd ź do pokoju pełnego lud zi i powied z g łośno
„d zień dobry”.
8. POUCZ S IĘ DZIWNEGO J ĘZYKA. Na przy kład fińskiego i popisuj się przed znajo my mi.
WERSJA DLA S ZALONYCH: Przez pół dnia rób rzeczy,
które kręciły Cię w d zieciństwie. Wesołe miasteczko, gra
w klasy, wata cu krowa – nich nic Cię n ie ogranicza!
śaden pomysł się nie podoba? Serio?! To spróbujcie wy myślić coś sami. Bądźcie kreatywn i! Czy spędzacie
wakacje rob ią zdjęcia, jeŜdŜąc na wycieczki, stojąc na głowie, czy dłubiąc w nosie, chodzi o to, Ŝeby się nie nudzić.
Nudzą się tylko te osoby, które same są nudne i nieciekawe.
Chódźcie na dyskoteki, p ływajcie, bądźcie w ruchu! Tylko
pamiętajcie – ws zędzie gdzie byście się nie ruszyli potrzebna i niezbędna jest jedna rzecz do świetnej i udanej zabawy
– ROZUM!
12

Podobne dokumenty