Cud się stał w Jerozolimie

Transkrypt

Cud się stał w Jerozolimie
Cud się stał w Jerozolimie
Kolęda dzieci
sł.:Zofia Fabjanowska, mel.: ks.Zb.Malinowski SDB










2


 4                
                    
                    
                   
F
1.Cud się
I
mię
F
Dm
stał
Je
F
Zro dził się w
A pa ste rze
F
Więc o gło śmy
C7
ma swą dro gę
w Jero
zus
Mu
zo
na
li
da
mie
no
Dm
cud,
tak,
wiel ki
wła śnie
cud,
tak,
wiel ki
właś nie
B
leń kiej staj ni
o trzy ma li
Bóg,
znak,
C7
wszem i
C7
C
1. C7
lu dzki
bo ski
F
B
wo bec,
B
więc mi liar dy
że
na
ro dził
C7
są tych dróg.
2.Gwiazda Króli Trzech przywiodła doń,
właśnie doń, właśnie doń.
Dziecko Marii pilnowała dłoń,
Marii dłoń, Marii dłoń.
Już w Betlejem każdy człowiek wie,
każdy człowiek wie, każdy człowiek wie,
że Mesjasza dziś narodzin dzień,
Jego dzień, Jego dzień.
Ref.: Więc ogłośmy wszem i wobec,
że narodził nam się Bóg.
Każdy człowiek ma swą drogę,
więc miliardy są tych dróg.
http://www.nuty.religijne.org
Bóg, ludz ki
bo ski
znak,
cud.
tak.
2. C7
Bóg.
C7
nam się Bóg,
B
więc mi liar dy
znak.
F
ka żdy czło wiek
C7
F
są tych dróg.

Podobne dokumenty