1 PROTOKÓŁ Nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki
PROTOKÓŁ Nr 10/2011
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej odbytego w sali posiedzeń Rady Miasta śory
– ul. Rynek 9 w dniu 23.05.2011 r. w godzinach 1600 do 1900.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Krzysztof Mentlik udział wzięli członkowie
Komisji Gospodarki Komunalnej oraz goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej
załącznik do niniejszego protokołu. Pan Krzysztof Mentlik o godzinie 1600 otworzył
posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oraz gości zaproszonych oświadczył,
iŜ zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji,
co wobec składu Komisji wynoszącego 7 stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji zaproponował następujący porządek
posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliŜszą sesję Rady Miasta.
2. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej Rady Miasta śory za okres od 01.01.2010 do 12.11.2010 roku
oraz Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta śory za okres od 09.12.2010
do 31.12.2010 roku.
3. Sprawy róŜne, wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.
PowyŜszy porządek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”.
AD. 1
Sprawozdanie Prezydenta Miasta za okres między sesjami – nie omawiano.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta śory na 2011 rok – Komisja
nie omawiała projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta śory
na lata 2011 – 2024 - Komisja nie omawiała projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za okres
od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku instytucji kultury oraz podziału lub
pokrycia ich wyniku finansowego – Komisja nie omawiała projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Policji w śorach środków
finansowych.
Pan Krzysztof Mentlik - powiedział, Ŝe Komisja zajmowała się juŜ tym tematem i dodał,
Ŝe zmiana polega na wprowadzeniu zapisu, iŜ środki te stanowią przychód Wojewódzkiego
Fundusz Wsparcia Policji.
Następnie poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie powyŜszego projektu uchwały,
który został przyjęty pozytywnie jednogłośnie 6 głosami „za”.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania
ścieków przedłoŜonej przez „BEST – EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w śorach
przy ul. Gwarków.
1
Pan Krzysztof Mentlik – powiedział, Ŝe na jednym z ostatnich posiedzeń Komisji szeroko
omówiono ten temat.
Pan Bronisław Pruchnicki – powiedział, Ŝe podwyŜka jest tylko 4,41 zł z czego 5% stanowi
podwyŜka płac.
Pan Krzysztof Mentlik – zapytał, jak stawki BEST – EKO kształtują się w porównaniu
z PWiK śory Sp. z o.o.?
Pan Bronisław Pruchnicki – powiedział, Ŝe BEST – EKO ma troszkę niŜsze stawki.
Pan Krzysztof Mentlik poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków przedłoŜonej przez
„BEST – EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w śorach przy ul. Gwarków, który przyjęto pozytywnie
jednogłośnie 6 głosami „za”.
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 13 w śorach - Komisja nie
omawiała projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego, II Liceum Profilowanego
im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych - Komisja nie omawiała projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Pan Daniel Wawrzyczek – powiedział, Ŝe chodzi o 3 działki będące własnością miasta
Rybnika o łącznej powierzchni 2601 m2 na granicy śor i Rybnika w ciągu drogi która będzie
stanowiła bajpas łączący obwiednię północną w kierunku ul. Rybnickiej. Miasto Rybnik
zwróciło się z wnioskiem o skorygowanie granicy na rzecz Miasta śory.
Jest to projekt uchwały kierunkowej rozpoczynającej cały tryb konsultacji. Cała procedura
trwa dosyć długo. Ostateczną decyzję o powiększeniu granic Miasta podejmuje Prezes Rady
Ministrów.
Pani Jadwiga Kempny – dodała, Ŝe jest to pozytywna informacja, poniewaŜ miasto trochę
się powiększy.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 482/XLIV/10 Rady Miasta śory z dnia
11.02.2010 r., który został przesłany celem konsultacji.
Pan Krzysztof Mentlik – zapytał, czy są to nowe stawki?
Pan Bronisław Pruchnicki – powiedział, Ŝe jest to zupełnie nowa propozycja. Polega ona
na tym, Ŝe firma zewnętrzna wybudowałaby na własny koszt nowe wiaty autobusowe,
których powierzchnia byłaby wynajmowana na reklamy.
Pan Krzysztof Mentlik – zapytał, jak wyglądają takie wiaty autobusowe?
Pan Daniel Wawrzyczek – powiedział, Ŝe wygląda to w ten sposób, Ŝe z boku wiaty
autobusowej jest panel z reklamą.
2
Pan Krzysztof Mentlik – zapytał, gdzie zostaną ustawione te wiaty autobusowe?
Pan Daniel Wawrzyczek – powiedział, Ŝe podejrzewa iŜ raczej w mieście ze względu
na powierzchnie reklamowe.
Pan Krzysztof Mentlik – zapytał, co z wiatami autobusowymi, które znajdują się w miastach?
Pan Bronisław Pruchnicki – powiedział, Ŝe na pewno zostaną one zagospodarowane.
Pan Krzysztof Mentlik – powiedział, Ŝe trudno się odnieść jeśli chodzi o stawki. Zapytał, jak
wygląda to w innych miastach? Dodał, Ŝe w projekcie uchwały jest mowa o stawce dziennej
za wynajęcie 1 m2. Zapytał, kto będzie wiaty utrzymywał po wybudowaniu?
Pani Jadwiga Kempny – powiedziała, Ŝe z informacji uzyskanych na posiedzeniu Klubu
śorskie Porozumienie i Waldemar Socha wynikało, Ŝe firma będzie wiaty utrzymywała.
Pan Krzysztof Mentlik - powiedział, Ŝe chciałby znać więcej szczegółów dotyczących
projektu uchwały i zaproponował, aby nie opiniować jej w dniu dzisiejszym tylko przed sesją,
na której projekt uchwały będzie podejmowany. Trzeba porównać zyski i straty.
Nie ma informacji ile kosztuje wiata, gdzie będzie ustawiona, jakie to będą reklamy.
AD. 2
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I PRZESTRZENNEJ RADY MIASTA śORY za okres od 01.01.2010 do 12.11.2010 roku
oraz KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ RADY MIASTA śORY za okres
od 09.12.2010 do 31.12.2010 roku.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miasta śory od 01.01.2010 r.
do 08.11.2010 r. odbyła 15 posiedzeń. Wszystkie posiedzenia Komisji były prawomocne.
Komisja wydała 32 opinie.
Komisja na swoich posiedzeniach zajmowała się następującymi sprawami:
1. Zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budŜetu miasta śory za 2009 rok.
2. Opiniowaniem projektów uchwał będących w porządku obrad sesji Rady Miasta,
a szczególnie merytorycznie związanych z zakresem działania Komisji.
3. Omówieniem kwestii oświetlenia w mieście oraz wskazaniem newralgicznych miejsc
celem doświetlenia.
4. BieŜącym analizowaniem stanu utrzymania miejskich dróg, mostów, placów zabaw.
5. Analizowaniem realizacji inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
w śorach”.
6. Analizowaniem bezpieczeństwa publicznego w mieście śory, zapoznano się takŜe
z informacją na temat efektów pracy policjantów kontraktowych.
7. Zapoznano się z raportem o stanie ochrony przeciwpoŜarowej na terenie miasta śory.
8. Omawiano sprawy związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta śory oraz pracami postępującymi w tym zakresie.
9. Analizowano bieŜącą działalność ZTK Sp. z o.o. w tym:
a) informację na temat bieŜącego utrzymania dróg w mieście - informacja ZTK Sp. z o.o.
oraz Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta śory;
b) informację na temat prowadzenia cmentarzy gminnych w mieście – bieŜące
utrzymanie oraz planowane inwestycje.
3
10. Zapoznano się z informacją na temat zagroŜenia powodziowego w mieście
oraz przeciwdziałaniem temu zagroŜeniu.
11. Zapoznanie się z informacją na temat leśnictwa i łowiectwa na terenie Gminy śory.
12. Analizowaniem realizacji zadań w zakresie opracowań architektonicznych, geodezyjno
– kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami.
13. Przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie zmian granic Dzielnic.
14. Dokonano analizy pracy policjantów dzielnicowych.
15. Członkowie Komisji brali udział w odbiorach końcowych i pogwarancyjnych.
16. Komisja zajmowała się równieŜ sprawami i problemami, które zgłaszali Mieszkańcy.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miasta śory od 09.12.2010 r. do 31.12.2010 r.
odbyła 3 posiedzenia, które były prawomocne. Komisja wydała 3 opinie oraz podjęła
1 uchwałę.
Komisja na swoich posiedzeniach zajmowała się:
1. Opiniowaniem projektów uchwał będących w porządku obrad sesji Rady Miasta,
a szczególnie merytorycznie związanych z zakresem działania Komisji.
2. Analizą projektu budŜetu miasta śory na 2011 rok i wydaniem opinii w tej sprawie.
Pan Krzysztof Mentlik poddał pod głosowanie przyjęcie powyŜszego Sprawozdania, które
przyjęto pozytywnie jednogłośnie 6 głosami „za”.
AD. 3
Pan Krzysztof Mentlik - powiedział, Ŝe w roku 2011 miało zostać wykonane ogrodzenie
i chodnik na cmentarzu w Baranowicach. Następnie zapytał, czy zostało wysłane zlecenie
wykonania tych zadań? Dodał, Ŝe zadanie jest zapisane imiennie w budŜecie.
Pan Bronisław Pruchnicki – powiedział, Ŝe nie jest pewny, ale zlecenie jeszcze nie zostało
wysłane.
Pan Krzysztof Mentlik – poprosił, aby zrealizować zadanie przy sprzyjającej aurze pogodowe,
tak aby na 01listopada było juŜ wykonane.
Następnie zapoznał członków Komisji z Zarządzeniem Prezydenta Miasta śory z dnia
12.01.2011 r. w sprawie udzielenia zamówienia i zawarcia umowy z firmą REMONDIS
na usługę związaną ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta śory.
Zapytał, czy zostało to zrealizowane i w jakim zakresie?
Dodał, Ŝe w lutym na Komisji poinformowano Go, Ŝe dotyczy to wywozu śmieci np. a lasu,
natomiast na sesji uzyskał odpowiedź, Ŝe umowa dotyczy zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, który przeprowadza się w mieście okazjonalnie. Zaistniała tutaj
sprzeczność.
Pan Daniel Wawrzyczek – powiedział, Ŝe wymaga to wyjaśnienia.
Pan Bronisław Pruchnicki – powiedział, Ŝe rozezna tą kwestię i przekaŜe informację Panu
Przewodniczącemu.
Pan Krzysztof Mentlik – powiedział, Ŝe warto byłoby przeprowadzić taką akcję.
Następnie przekazał informacje na temat odbiorów końcowych zadań pn. „Wykonanie
remontu chodników wraz z oświetleniem przy ul. Wodzisławskiej po stronie północnej
od ronda francuskiego do projektowanego skrzyŜowania z ul. Dąbrowskiego w śorach II
4
etap” 30.05.2011 r. godz. 1100 (poniedziałek). Ustalono, Ŝe Komisję będzie reprezentował
Pan J. Marciniak oraz zadanie drugie „Przebudowa odcinków dróg ul. G. Herlinga,
ul. Cz. Miłosz i ul. Nałkowskiej w śorach” – 27.05.2011 r. godz. 1100.
Dodał, Ŝe juŜ nie raz Komisja prosiła o ustalanie odbiorów od 1300 tak, aby członkowie
Komisji mogli w nich uczestniczyć. W związku z tym poprosił o przesunięcie godziny
odbioru w dniu 27.05.2011 r. na 1300.
W dalszej części poinformował, Ŝe do Komisji wpłynęła odpowiedź na pytania zgłoszone
podczas posiedzenia w dnia 09.05.2011 r. – pismo stanowi załącznik do niniejszego
Protokołu.
Po raz kolejny poruszył kwestię nasypu przy ul. Pukowca i dodał, Ŝe nadal nic w tej kwestii
się nie robi.
WzdłuŜ działki 1098/40 płynie ciek wodny (ul. Pukowca), który wychodzi spod drogi.
Biegnie tam równieŜ rurociąg gazowy, który zostanie odsłonięty. Ten ciek wodny jest
niezabezpieczony.
W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji dyskutowali na temat pisma Pana Stefana
Kempnego dotyczącego brukowania wjazdów wzdłuŜ ul. Wodzisławskiej. Następnie
Przewodniczący Komisji poprosił o szerszą informację w tym zakresie.
Pani Jadwiga Kempny – powiedziała, Ŝe jest „za” i jest „przeciw”. Dodała, Ŝe zjazdy były
robione w III etapach. Ten zjazd, o którym mowa był wykonany w II etapie. Jako pierwszy
został wykonany zjazd do tej posesji, ale tam gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza
(sklep). Wjazd jest wykonany na odcinku 10,5 m. Pan Kempny zwraca się z prośbą
wybrukowania drugiego zjazdu do budynku mieszkalnego. Dodała, Ŝe nie został
on wybrukowany, poniewaŜ duŜy odcinek utwardzono brukiem przy wjeździe do sklepu.
W Roju są jeszcze inne zjazdy do działalności gospodarczej, które nie zostały wykonane
(P. Ptak, P. Matuszczyk , P. Szymura). Stwierdziła, Ŝe jeśli Komisja uwaŜa, Ŝe powinno
się wybrukować zjazd do Państwa Kempnych to jest „za”, ale nie naleŜy robić wyjątku.
Pan Krzysztof Mentlik – zapytał, czy były takie przypadki wzdłuŜ ul. Wodzisławskiej,
gdzie wybrukowano wjazd zarówno do domu jak i do działalności?
Pani Jadwiga Kempny – powiedziała, Ŝe jeśli są środki finansowe to jest „za” wykonaniem
tych zadań.
Pan Józef Sobik – powiedział, Ŝe był zobaczyć ten wjazd w terenie. Powiedział, Ŝe wszystkie
wjazdy i wyjazdy wzdłuŜ ul. Wodzisławskiej są wybrukowane. Ta posesja ma wybrukowany
wjazd do działalności gospodarczej. Wjazd do domu jest utwardzony frezem. Byłoby
zasadne, Ŝeby utwardzić to kostką brukową.
Odniósł się równieŜ do posesji 288. Państwo Woryna skarŜą się, Ŝe dojazd do posesji
wykonany jest pod duŜym nachyleniem. JuŜ „na oko” widać, Ŝe wjazd jest wykonany pod
nachyleniem 4 stopniowym, a Pani Woryna ma problem ze stawem kolanowym. Chodzi
o wykonanie 2 stopni. MoŜna byłoby te prace wykonać przy brukowaniu tego wjazdu.
Pan Kazimierz Dajka – powiedział, Ŝe przyjęto takie standardy, Ŝe wszystkie wjazdy, które
były wysypane frezem będą po remoncie ul. Wodzisławskiej wybrukowane. Kilka wjazdów
nie zostało wykonanych. Co do Państwa Woryna, to podpowiadano właścicielom,
aby zabudowali sobie schody. Część mieszkańców takie rozwiązania zastosowała.
Dodał, Ŝe w Rogoźnej nie został wybrukowany kawałek placu obok fryzjera „U Joli”. Jeśli
tematem się zajmować to kompleksowo.
5
Z uwagi na brak informacji dotyczących kwestii finansowych związanych
z kompleksowym brukowaniem wjazdów wzdłuŜ ul. Wodzisławskiej Komisja ustaliła,
iŜ sprawa ta zostanie omówiona na jednym z kolejnych posiedzeń, a Pan Kempny o zajętym
stanowisku zostanie poinformowany odrębnym pismem.
Członkowie Komisji stwierdzili równieŜ, Ŝe albo zostaną wybrukowane wszystkie pozostałe
wjazdy, które pominięto z róŜnych powodów, albo Miasto juŜ nie będzie uzupełniało
brukowania.
Pan Michał Miłek – poruszył potrzebę pilnego koszenia trawy na os. Pawlikowskiego. Dodał,
Ŝe dzieci na boisku sportowym za blokiem nr 1 grają po pas w trawie. śywopłoty
nie są poprzycinane. Poprosił, aby rozpoczęto juŜ koszenie osiedla.
Od bloku nr 9 przejście dla pieszych w stronę zajezdni autobusowej jest popękane.
Pan Bronislaw Pruchnicki – powiedział, Ŝe trwa koszenie traw. Odbywa się do według
ustalonego harmonogramu. Nie jest jeszcze zakończone I koszenie.
Pan Michał Miłek – powiedział, Ŝe pomijając juŜ kolejność koszenia poszczególnych dzielnic,
ale boisko powinno zostać wykoszone.
Pan Kazimierz Dajka – zapytał, czy miasto podzielono na sektory i ogłoszono przetarg
na ich wykaszanie?
Pan Bronisław Pruchnicki – powiedział, Ŝe nic nie wie na ten temat. Kosi ZTK Sp. z o.o.
Pan Kazimierz Dajka – powiedział, Ŝe w roku 2010 Pan Prezydent zakładał jeśli chodzi
o koszenie podział miasta na sektory, tak aby mogło to wykonywać kilka firm jednocześnie.
Pan Krzysztof Mentlik – powiedział, Ŝe z tego co wie to doszło do negocjacji cen
z ZTK Sp. z o.o.
Pan Jerzy Marciniak – zapytał, czy schody przy ul. OkręŜnej będą uzupełniane?
Pan Bronisław Pruchnicki – powiedział, Ŝe ma być uzupełniony beton.
Pan Jerzy Marciniak – powiedział, Ŝe chodnik przy ul. OkręŜnej (II wjazd na os. Sikorskiego)
jest bardzo dziurawy (3 duŜe dziury).
Następnie Pan Piotr Huzarewicz zapoznał członków Komisji ze spostrzeŜeniami
po przeglądzie dzielnicy Zachód:
- rejon ul. Malinowej – pozapadane zawory hydrantowe w jezdni;
- rejon ul. Kwiatowej – 3 drzewa w tym jedna dzika śliwka – zawęŜają jezdnię; zamulone
i zasypane rowy;
- rejon ul. Folwareckiej – koszenia wymagają pobocza na wysokości ogródków działkowych;
- wniosek, aby na drodze wyjazdowej z firmy CROSS POINT przed ul. Rybnicką ustawić
znak z ograniczeniem tonaŜu do 3,5 t.
- przy przejściu dla pieszych na skrzyŜowaniu z ul. Rybnicka krzywy znak;
- koszenia wymaga rejon ul. Wygoda;
- prośba, aby na zjeździe z ul. Rybnickiej na ul. Kradziejówka postawić znak, Ŝe ul. Zielona
jest ślepa;
6
- prośba o przeanalizowanie cyklu działania świateł na skrzyŜowaniu ul. Rybnickiej
z Al. Armii Krajowej. Sugestia jest taka, aby dodać jeszcze jeden cykl do skrętu w lewo;
- przy ul. Rybnickiej na wysokości posesji 51 jest bardzo zanieczyszczony rów;
- rondo Knurowskie – zapada się chodnik i skarpa w kierunku ul. Rybnickiej. To samo dzieje
się po drugiej stronie ronda od strony osadników.
Następnie zapytał, o odcinek ul. Janasa i ul. śeromskiego – jest on bardzo zdewastowany
i miał być wyremontowany z bieŜących środków na utrzymanie dróg?
Pan Józef Sobik – zapytał, czy jest projekt dojścia do kładki nad autostradą od strony
ul. M. Reja?
Pan Bronisław Pruchnicki – powiedział, Ŝe rozezna tą kwestię w firmie Strabag.
Pan Jerzy Marciniak – poprosił o ustawienie urządzenia dla małych dzieci na placu zabaw
obok banku na os. Sikorskiego.
Pan Kazimierz Dajka – zgłosił problem osuwającej się skarpy na skrzyŜowaniu
ul. Wodzisławskiej i Al. Armii Krajowej (przed autokomisem).
Pan Krzysztof Mentlik – poprosił o rozeznanie kwestii dotyczącej utwardzonej frezem ulicy
znajdującej się na południe od ul. Familijnej. Frez został zniszczony przez np. traktory
i uniemoŜliwia to poruszanie się po ulicy osobom niepełnosprawnym na wózku, które
mieszkają w tym rejonie.
Na zakończenie dodał, Ŝe w dniu 30.05.2011 r. odbędzie się połączone posiedzenie Komisji
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju
Gospodarczego i BudŜetu oraz Komisji Gospodarki Komunalnej. O dokładnej godzinie
posiedzenia członkowie Komisji zostaną poinformowani na sesji Rady Miasta w dniu
26.05.2011 r.
AD. 4
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
K. Szmit – inspektor BRM
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
/-/ Krzysztof MENTLIK
7