ramowy plan nauczania dla liceum zawodowego na podbudowie

Transkrypt

ramowy plan nauczania dla liceum zawodowego na podbudowie
ZAŁĄCZNIK 9
Ramowy plan nauczania dla liceum zawodowego na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły
podstawowej
Lp.
Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne
Dla młodzieży
Dla dorosłych
Liczba godzin tygodniowo
Liczba godzin
tygodniowo
w czteroletnim
okresie
nauczania
Liczba godzin
w czteroletnim
okresie
nauczania
Klasa
I
Klasa
II
Klasa
III
Klasa
IV
Forma
stacjonarna
Forma zaoczna
1.
Język polski
4
4
4
4
10
140
2.
Język obcy nowożytny
3
3
2
2
8
140
3.
Historia
2
2
1
1
3
60
4.
Wiedza o społeczeństwie
-
-
-
1
1
16
5.
Geografia
2
1
1
-
2
40
6.
Matematyka
3)
3)
2)
2)
6)
94)
7.
Fizyka z astronomią
1)
1)
+2
1)
+2
1)
+2
2)
+1
40)
+4
+40
8.
Chemia
2)
1)
-)
-)
2)
40)
9.
Ochrona i kształtowanie
środowiska /Biologia z
higieną i ochroną
środowiska a)
1)
1)
-)
-)
2)
30)
10.
Elementy informatyki
2
1
-
-
2
40
11.
Przysposobienie obronne
1
1
-
-
-
-
12.
Wychowanie fizyczne
3
3
2
2
-
-
13.
Godziny z wychowawcą
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
14.
Przedmioty zawodowe i
zajęcia praktyczne
3,5
6,5
13,5
15,5
29
620
15.
Zarys wiedzy o
gospodarce b)
-
1
1
-
1
20
Razem
30
31
30
30
72
1.320
Religia / Etyka
2
2
2
2
-
-
Godziny do dyspozycji dyrektora
-
-
-
-
4
80
Razem godzin zajęć
edukacyjnych
32
33
32
32
76
1.400
Praktyka zawodowa: ......... tygodni w klasie ............ i ..............
Wychowanie do życia w
rodzinie
a)
b)
po 10 godzin rocznie
wymiar godzin przedmiotu biologia z higieną i ochroną środowiska w szkole dla młodzieży wynosi 4 godziny tygodniowo
w okresie nauczania,
przedmiot obowiązkowy, o ile specyfika zawodu nie wymaga szerszego zakresu wiedzy - umiejętności z tej dziedziny (inną
nazwę przedmiotu i liczbę godzin określi program nauczania dla danego zawodu); treści przedmiotu powinny uwzględniać
zagadnienia z zakresu podstaw przedsiębiorczości.

Podobne dokumenty