Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty HALA SPORTOWA

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty HALA SPORTOWA
Choszczno, dnia 15 października 2012 r.
Zarząd Powiatu
w Choszcznie
INORMACJA
IZP.272.11.2012
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w Choszcznie, przy ul. B. Chrobrego 31A
Zarząd Powiatu w Choszcznie informuje, iż na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w przedmiotowym
postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
,,PLUTA” Spółka Jawna Paweł Pluta i Agata Pluta z siedzibą w Dolicach przy
ul. Pyrzyckiej 4, 73-115 Dolice.
W/w oferta została uznana za najkorzystniejszą uzyskała ( spośród wszystkich ofert
złożonych w niniejszym postępowaniu i niepodlegającym odrzuceniu), największą liczbą punktów
przyznanych na podstawie w/w kryterium.
Nazwy (firm), adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom
w kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlane „WABUD” Spółka Cywilna J. Bednarek, J. Pelc ul.
Dąbrowszczaków 15a, 73-200 Choszczno. Cena oferty brutto 1 147 244,96 zł. Oferta otrzymała w
jedynym kryterium jakim była cena 82,46 pkt.
Oferta nr 2 ,,PLUTA” SP.J. Paweł Pluta i Agata Pluta ul. Pyrzycka 4, 73-115 Dolice. Cena oferty
brutto 946 041,69 zł. Oferta otrzymała w jedynym kryterium jakim była cena 100 pkt.
Oferta nr 3 ,,WODNIK” Diana Zawadzka ul. Boh. Warszawy 11, 73-200 Choszczno. Ceba oferty
brutto 1 110 000,00 zł. Oferta otrzymała w jedynym kryterium jakim była cena 85,22 pkt.
Oferta nr 4 Zakład Ogólnobudowlany Budo-Montaż ul. Langiewicza 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Cena oferty brutto 1 131 936, 69 zł. Oferta otrzymała w jedynym kryterium jakim była cena 83,57
pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne
w przedmiotowym postępowaniu nastąpi zgodnie z art. 94 ust.1 ustawy p.z.p.
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2, 73 – 200 Choszczno tel.: 0 95 748 8930, 0 95 765 7011; fax: 0 95 748 8940, 0 95 765 2093
www.powiatchoszczno.pl, e-mail: [email protected]
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na
numer telefonu: 95 765 24 34 lub e-mailem na adres: [email protected]
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym
zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego poczta elektroniczną.
STAROSTA
/-/ Lesław Śliżewski
WICESTAROSTA
/-/ Tadeusz Puczyński
Otrzymują:
1. Wg rozdzielnika;
2. Strona BIP i tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Choszcznie;
3. a/a.
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2, 73 – 200 Choszczno tel.: 0 95 748 8930, 0 95 765 7011; fax: 0 95 748 8940, 0 95 765 2093
www.powiatchoszczno.pl, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty