Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie ”FINLIFE

Transkrypt

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie ”FINLIFE
Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie ”FINLIFE –Bezpieczna Edukacja”
data wejścia w życie o.w.u. – 16 sierpnia 2007 r.
I.
Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)
1. Rodzaj Ubezpieczenia i jego przedmiot
Tak - § 3
2. Warunki zmiany sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, jeżeli ogólne warunki
ubezpieczenia taką zmianę przewidują
Brak
3. Prawa i obowiązki każdej ze stron umowy ubezpieczenia
Tak - § 5, § 6 § 17 ust. 2, 3 i 4
4. Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
Tak - § 7, § 8, § 9 oraz § 4 i 5 o.w.u. grupowego ubezpieczenia dodatkowego
5. Przy ubezpieczeniach majątkowych – sposób ustalania rozmiaru szkody
Brak
6. Sposób określania sumy odszkodowania lub innego świadczenia, jeżeli ogólne
warunki ubezpieczenia przewidują odstępstwa od zasad ogólnych
Tak - § 12 i § 14
§ 6 i § 7 o.w.u grupowego ubezpieczenia dodatkowego
7. Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej
Tak - § 10 , § 11
8. Metodę i sposób indeksacji składek, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia indeksację
przewidują
Brak
9. Tryb i warunki dokonania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas
nieokreślony
Nie
10. Przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron, a także tryb i
warunki wypowiedzenia, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują taką
możliwość
Tak - § 15
II.
Przedmiot i zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego - § 3 ust.1 o.w.u.
Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego - § 3 ust.2 o.w.u.
W przypadku ubezpieczeń dodatkowych:
1. zdrowie ubezpieczonego, zakres: poważne zachorowanie ubezpieczonego - § 3 ust.2
o.w.u. dodatkowego dot. poważnego zachorowania
2. życie i zdrowie ubezpieczonego; zakres: śmierć ubezpieczonego spowodowana
nieszczęśliwym wypadkiem, całkowite inwalidztwo ubezpieczonego spowodowane
nieszczęśliwym wypadkiem - § 3 o.w.u. dodatkowego dotyczącego śmierci lub
całkowitego inwalidztwa
3. zdrowie ubezpieczonego, zakres: pogorszenie stanu zdrowia ubezpieczonego
spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, które wymagało nabycia sprzętu
rehabilitacyjnego - § 3 o.w.u. dodatkowego dotyczącego powypadkowej rehabilitacji
4. życie ubezpieczonego, zakres: utonięcie - § 3 o.w.u. dodatkowego dotyczącego
utonięcia
5. zdrowie ubezpieczonego, zakres: trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego - § 3
o.w.u. dodatkowego dotyczącego trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego
wypadkiem komunikacyjnym
6. zdrowie ubezpieczonego, zakres: trwały uszczerbek na zdrowiu - § 3 o.w.u.
dodatkowego dotyczącego trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego
nieszczęśliwym wypadkiem
7. zdrowie ubezpieczonego , zakres: pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem, pobyt ubezpieczonego w OIOM lub sali intensywnej opieki medycznej
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - § 3 o.w.u. pobytu w szpitalu uszczerbku
na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
8. zdrowie ubezpieczonego, zakres: operacja plastyczna - § 3 o.w.u. dodatkowego
dotyczącego operacji plastycznych
zdrowie ubezpieczonego, zakres: choroba śmiertelna -§ 3 o.w.u. dodatkowego dotyczącego
choroby śmiertelnej
III.
Wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
1. FINLIFE nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem
postanowień § 5 ust. 1 i 2 o.w.u. nie zostały podane do jego wiadomości ,a w
szczególności gdy została zatajona choroba ubezpieczonego - § 6 ust. 5 o.w.u.
Odpowiedzialność wygasa :
1. w dniu spełnienia świadczenia,
2. w dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia,
3. w ostatnim dniu miesiąca polisowego w którym ubezpieczony wystąpił z umowy
ubezpieczenia na skutek co najmniej jednej z następujących przesłanek: cofnął zgodę
na zawarcie umowy ubezpieczenia na rachunek; odmówił wyrażenia zgody na
proponowane zmiany zgodnie z § 5 ust. 9 o.w.u.; przestał być uczniem;
wypowiedzenia przez ubezpieczającego umowy ubezpieczenia na rachunek; i został
zgłoszony na właściwym wykazie. - § 8 ust. 1 o.w.u.
FINLIFE nie ponosi odpowiedzialności gdy śmierć ubezpieczonego spowodowana została lub
zaszła w następstwie bądź nastąpiła w związku z :
1. działaniami wojennymi, stanem wojennym,
2. czynnym, dobrowolnym udziałem ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu,
powstaniach, rozruchach, zamieszkach,
3. zdarzeniem związanym z masowym skażeniem chemicznym lub radioaktywnym,
4. popełnieniem
lub
usiłowaniem
popełnienia
przez
ubezpieczonego
czynu
zabronionego, co zostało wykazane w postępowaniu przygotowawczym również w
przypadku gdy postępowanie przygotowawcze zostało umorzone na skutek śmierci
ubezpieczonego,
5. popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa w okresie dwóch lat od daty zawarcia
umowy ubezpieczenia na rachunek - § 3 o.w.u. dodatkowego dotyczącego trwałego
uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
W przypadku umów dodatkowych odpowiedzialność wygasa w najbliższej z następujących
dat:
1. w dniu wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia podstawowego,
2. w dniu rozwiązania ubezpieczenia dodatkowego - § 4 o.w.u. dodatkowych
FINLIFE nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach szczegółowo określonych w
poszczególnych umowach dodatkowych, w szczególności, gdy stosowne działania
przeprowadzone zostały w następstwie lub spowodowane zostały lub nastąpiły w związku z
którąkolwiek z przyczyn wyłączających odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia
podstawowego albo przeprowadzone zostały w związku z:
1. leczeniem przeprowadzonym w klinice medycyny naturalnej;
2. leczeniem lub operacjami plastycznymi, które nie są medyczną koniecznością lub
które nie są następstwem nieszczęśliwego wypadku;
3. samookaleczeniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa – niezależnie od stanu
zdrowia psychicznego;
4. uprawianiem następujących dyscyplin sportów: spadochroniarstwo, wspinaczka
górska, paralotniarstwo, speleologia, nurkowanie z użyciem akwalungu, baloniarstwo,
lotniarstwo, lotnictwo, szybownictwo, skoki do wody, skoki na linie ( bungee
jumping), sporty walki, sporty zimowe uprawiane wyczynowo z wyłączeniem sportów
pieszych, udział jako zawodnik w wyścigach pojazdów mechanicznych, a także
innych sportów o szczególnie ryzykownym lub ekstremalnym charakterze;
5. wypadkiem lotniczym, z wyłączeniem przypadku gdy ubezpieczony podróżował jako
pasażer samolotu licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych;
6. pozostawaniem pod wpływem alkoholu, środka odurzającego, pobudzającego,
halucynogennego, narkotyków, innego środka o podobnym działaniu, jeśli nie został
zalecony przez lekarza odpowiedniej specjalizacji w ramach leczenia;
7. prowadzeniem pojazdu mechanicznego lub innego środka transportu przez
ubezpieczonego, który nie był do tego uprawniony lub jeżeli pojazd nie posiadał
ważnego świadectwa kwalifikacyjnego
8. uszkodzeniami ciała spowodowanymi leczeniem lub zabiegami leczniczymi lub
diagnostycznymi, bez względu na to przez kogo były wykonane, chyba, że chodziło o
leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku;
9. chorobą lub stanami chorobowymi ubezpieczonego (w tym występującymi nagle)
takimi jak w szczególności: zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, wylew, choroba
zakaźna, zaziębienie, zapalenie płuc, krwawienie narządów wewnętrznych, zakłócenie
ciąży lub porodu, wypadanie jądra miażdżystego, z zastrzeżeniem ,że niniejsze
wyłączenie nie dotyczy chorób i infekcji stanowiących następstwo obrażeń fizycznych
ciała doznanych wskutek nieszczęśliwego wypadku, o ile te choroby lub infekcje
wystąpiły w okresie 30 dni od nieszczęśliwego wypadku;
10. chorobą
psychiczną,
upośledzeniem
umysłowym,
zaburzeniami
zachowania,
uzależnieniem, innymi zakłóceniami lub zaburzeniami czynności psychicznych, w
tym różnymi formami nerwic i depresji, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej
zaliczane są do zaburzeń psychicznych,
11. wadą wrodzoną, lub zaburzeniami rozwojowymi lub schorzeniami będącym ich
skutkiem, padaczką z wyłączeniem padaczki objawowej;
12. omdleniami, utratą przytomności;
13. chorobą ubezpieczonego, w tym występującą nagle, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy
chorób i infekcji stanowiących następstwo obrażeń fizycznych ciała doznanych
wskutek nieszczęśliwego wypadku, o ile choroby te lub infekcje wystąpiły w okresie
30 dni od nieszczęśliwego wypadku,
uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia ubezpieczonego, które nastąpiły przed okresem
odpowiedzialności FINLIFE z tytułu ubezpieczenia dodatkowego lub były skutkiem choroby,
której pierwsze objawy wystąpiły przed okresem odpowiedzialności FINLIFE, lub która
została zdiagnozowana lub wymagała porady lekarskiej, leczenia lub zastosowania leków
przed okresem odpowiedzialności FINLIFE z tytułu ubezpieczenia dodatkowego w stosunku
do ubezpieczonego - § 5 o.w.u. dodatkowych
IV.
Warto zwrócić uwagę
Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczeń dodatkowych, zróżnicowanych pod względem
zakresu ubezpieczenia.
V.
Postanowienia nietypowe
FINLIFE spełnia świadczenie w terminie 20 dni od otrzymania wszystkich niezbędnych
dokumentów - § 14 ust. 3 o.w.u.