Wstępny program konferencji

Transkrypt

Wstępny program konferencji
WPŁYW PRAWA UNIJNEGO
NA POLSKIE PRAWO ANTYMONOPOLOWE I REGULACYJNE
Konferencja z okazji dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
(21 maja 2014 r., godz. 9.00 – 17.00, CARS, Wydział Zarządzania UW;
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3, bud. B, II p., sala B-205)
9.00 – uroczyste otwarcie konferencji
Wystąpienia gospodarzy i gości
Referat wprowadzający – prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik
10.00 – 11.15: sesja 1
Harmonizacja polskiego prawa ochrony konkurencji z wspólnymi regułami konkurencji
Unii Europejskiej
Moderator: prof. dr hab. Sławomir Dudzik
Referenci:
Dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, Sposoby harmonizacji prawa polskiego z unijnym
prawem antymonopolowym
Piotr Sitarek, Wpływ prawa Unii Europejskiej na kształt polskiego programu łagodzenia kar
(leniency)
Marcin Kulesza, Leniency – polski program łagodzenia kar i półformalna harmonizacja w
Unii Europejskiej przez European Competition Network
Przerwa na kawę
11.45 – 13.00: sesja 2
Wybrane problemy stosowania reguł konkurencji
Moderator: prof. dr hab. Cezary Kosikowski
Referenci:
1
Maciej Gac, Ochrona jednostek przed naruszeniami prawa konkurencji – rozwój doktryny
private enforcement w polskim i europejskim prawie konkurencji
Dominik Wolski, Private enforcement – polska perspektywa w kontekście działań
podejmowanych przez Komisje Europejską
Jacek
Krzemiński,
Wpływ
prawa
unijnego
na
stosowanie
polskiego
prawa
antymonopolowego przez sądy arbitrażowe
Sławomir Dudzik, Ewelina Rumak, Ustawowe zakazy reklamy w świetle prawa konkurencji
Unii Europejskiej
Lunch
Wokół problemów ekonomizacji prawa konkurencji, kontroli koncentracji i regulacji
sektorowej
14.00 – 15.15: sesja 3.1.
Moderator: prof. Waldemar Hoff
Anna Laszczyk, O czym milczymy, kiedy rozmawiamy o ekonomizacji prawa konkurencji w
Polsce
Szymon Syp, Podejście ekonomiczne (behawioralne) do prawa konkurencji – wybrane
problemy i wnioski dla Polski
Dariusz Aziewicz, Zastosowanie testu istotnego ograniczenia konkurencji w praktyce
decyzyjnej Prezesa UOKiK i Komisji Europejski
Ewa M. Kwiatkowska, Ekonomiczne uwarunkowania rozstrzygnięć regulacyjnych w sektorze
telekomunikacyjnym
Przerwa na kawę
15.45 - 17.00: sesja 3.2.
Moderator: prof. Kazimierz Strzyczkowski
Piotr Semeniuk, Obowiązek notyfikacji joint ventures w Polsce i Unii Europejskiej – jak
uniknąć nieracjonalnej wykładni
Patrycja Ryś, Koncentracja przedsiębiorstw po nowemu – ukłon w stronę Brukseli
czy przedsiębiorców?
Mateusz Chołodecki, Charakter prawny współdziałania Komisji Europejskiej z Prezesem
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w regulacjach rynku wewnętrznego
2
Wojciech Podlasin, W stronę europejskiego rynku usług finansowych: wpływ prawodawstwa
Unii Europejskiej na nadzór finansowy w Polsce
Podsumowanie konferencji – prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
Konferencja jest nieodpłatna, ale uczestnicy konferencji sami pokrywają ew. koszty podróży.
W konferencji może wziąć udział ok 100 osób. Zapraszamy pracowników naukowych i
doktorantów oraz przedstawicieli praktyki prawniczej i konsultingowej.
Tadeusz Skoczny
Kierownik CARS
Warszawa 20 stycznia 2013 r.
3

Podobne dokumenty