CHODZĘ, BO LUBIĘ… Z PSEM. PSI PIKNIK 2016 - Race

Transkrypt

CHODZĘ, BO LUBIĘ… Z PSEM. PSI PIKNIK 2016 - Race
CHODZĘ, BO LUBIĘ… Z PSEM. PSI PIKNIK 2016
BIEG REKSIA
REGULAMIN
I. Organizatorzy:
1) Fundacja Rozwoju Sportu, Turystyki i Rekreacji „Na Przełaj”,
ul. Mazowiecka 1, Bielsko - Biała
Daria Zinkiewicz + 48 538 046 667
Joanna Maniecka + 48 509 585 417
www.fundacjanaprzelaj.pl
[email protected]
2) Trening Zdrowego Życia,
ul. Plastyków 20/1, Bielsko – Biała
Grzegorz Zinkiewicz + 48 538 046 668
www.treningzdrowegozycia.pl
[email protected]
3) Dog Perspective,
Ul. Gilów 37
Marta Baj + 48 572 190 422
www.dogperspective.pl
[email protected]
4) Polish Working Dog Foundation
Ul. Kolibrów 13, Bielsko - Biała
Piotr Nowak + 48 669 446 997
www.polishworkingdogfoundation.pl
[email protected]
II. Data i miejsce
25 września 2016 r., Bielsko – Biała – stok Dębowca, w rejonie ul. Karbowej
III. Cel wydarzenia
1. Popularyzacja turystyki, sportu i rekreacji ruchowej na świeżym powietrzu jako prostej,
bezpiecznej i łatwo dostępnej formy aktywności fizycznej, będącej nieodłącznym elementem
zdrowego stylu życia dla całej rodziny
2. Umożliwienie sprawdzenia swoich możliwości w rywalizacji sportowej
3. Popularyzacja aktywnego spędzania czasu z psem
4. Integracja środowiska miłośników psów, szerzenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń na
temat właściwej opieki i obcowania z psami
5. Edukacja najmłodszych odnośnie bezpiecznego kontaktu z psami
6. Zwrócenie uwagi mieszkańców regionu na problem bezdomności psów i promocja adopcji
podopiecznych Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt im. Reksia
7. Promocja miasta Bielska – Białej i Beskidu Śląskiego oraz ich walorów turystycznych
IV. Warunki uczestnictwa.
1. Warunkiem uczestnictwa w Psim Pikniku 2016 jest zaakceptowanie regulaminu oraz stosowanie
się do jego postanowień przez cały czas trwania imprezy.
2. Opłaty: wstęp wolny
3. Prawo do udziału w Psim Pikniku mają wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a osoby poniżej
16 roku życia wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Prawo wstępu na teren imprezy mają wszystkie pieski bez względu na wiek, płeć, rasę czy jej
brak pod warunkiem posiadania aktualnej książeczki szczepień.
5. Wszystkie psy muszą bezwzględnie, przez cały czas przebywania na terenie Pikniku, być
trzymane na smyczy, a psy okazujące skłonności do agresji powinny być wyposażone w kaganiec.
6. Każdy uczestnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego
wyrządzone.
7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dbania o czystość i komfort innych uczestników i jest
bezwzględnie zobowiązany sprzątać po swoim pupilu.
V. Regulamin „Bieg Reksia”
1) Czas i miejsce startu.
Miejsce startu: dolna stacja kolejki na Dębowiec
Czas startu: 10.00
Meta znajduje się w miejscu startu.
2) Trasa.
Długość: ok. 14,5 km
Przewyższenia: ➶ 775 m / ➷ 678 m
Przebieg trasy: Dębowiec – Przełęcz Dylówki – Szyndzielnia – Klimczok – Szyndzielnia –
Przełęcz Dylówki – Dębowiec
Trasa wiedzie czerwonym szlakiem z dolnej stacji kolejki na Dębowiec, przez Przełęcz
Dylówki (720 m.n.p.m.) na Szyndzielnię (1028 m.n.p.m.), następnie dalej czerwonym
kontynuuje do Rozstaju Trzech Szlaków przed Klimczokiem skąd żółtym prowadzi na szczyt
Klimczoka (1117 m.n.p.m.), dalej czarnym pod schronisko na Klimczoku, gdzie zawraca i
czerwonym szlakiem wiedzie przez Siodło pod Klimczokiem na Szyndzielnię, skąd zielonym
szlakiem prowadzi przez Przełęcz Dylówki na powrót pod Dębowiec.
3) Kategorie.
Uczestnicy będą mogli wystartować w kategorii zawodniczej lub rekreacyjnej.
1. Kategoria zawodnicza wymaga pokonania całej trasy zgodnie z zaleceniami
organizatorów.
2. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie trasy i ukończenie biegu na
mecie.
3. Na trasie można korzystać z pomocy kijów trekkingowych. Można też startować z psem
pod warunkiem spełnienia kryteriów z punktu 8) B.
4. Kategorie wiekowe:
KiM
16 – 29
KiM
30 – 39
KiM
40 – 49
KiM
50 – 59
K i M 60 +
5. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.
6. Kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 3
zawodników/zawodniczek, w przeciwnym razie zawodnicy zostają przyłączeni do
kategorii młodszej.
7. Kategoria rekreacyjna nie wymaga pokonania całej trasy ( uczestnicy mogą zawrócić w
dowolnym momencie ) nie będzie bowiem dokonywany pomiar czasu. Nie ma podziału
na kategorie wiekowe. Mogą w niej wystartować uczestnicy bez względu na wiek, płeć
czy sprawność fizyczną. Zachęcamy do udziału całe rodziny, szczególnie w
towarzystwie ich czworonożnych podopiecznych.
4) Opłaty.
1. Kategoria zawodnicza:
- do 31 sierpnia – 30 złotych
- od 1 września do 23 września oraz w dniu zawodów – 40 złotych
2. Kategoria rekreacyjna:
- od 31 sierpnia do 23 września – 10 złotych
- w dniu zawodów – 15 złotych,
- dzieci do lat 16 – za darmo
3. Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewu bankowego na konto
organizatora oraz w dzień imprezy w Biurze Zawodów.
4. Płatności dokonane na konto organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
5. W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko za które dokonywana jest opłata z
dopiskiem „Bieg Reksia 2016”.
Numer konta na które należy dokonać opłaty startowej: 25 1050 1070 1000 0092 1111
5200
5) Świadczenia dla zawodników.
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
» w Biurze Zawodów pamiątkowy numer startowy, na mecie pamiątkowy medal
» mapę zawodów
» prawo do korzystania z punktów żywieniowych na trasie (woda, izotonik, owoce, itp.)
» prawo udziału w losowaniu nagród
» dla zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych w klasyfikacji zawodniczej przewidziano
nagrody pieniężne i rzeczowe – w zależności od hojności sponsorów, oraz puchary
6) Zasady poruszania na trasie:
1. Trasa będzie oznakowana poprzez umieszczenie na niej oznaczeń kilometrowych, kierunkowych
oraz utworzenie punktów kontrolnych pod schroniskami na Szyndzielni i na Klimczoku.
2. Jeżeli na trasie będą znajdować się członkowie obsługi zawodnik ma obowiązek stosować się do
ich zaleceń.
3. Zamknięcie trasy nastąpi po zgłoszeniu się wszystkich zawodników na mecie lub po upłynięciu
limitu czasu.
4. Poinformowanie organizatora/sędziego o wycofaniu się przez startującego z dalszego udziału w
imprezie jest równoznaczne z niezaliczeniem Biegu.
5. Zawodnik który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek
poinformować o tym telefonicznie organizatora. W przeciwnym razie może zostać obciążony
kosztami akcji poszukiwawczej prowadzonej przez organizatora lub inne służby.
6. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów,
służb porządkowych oraz medycznych.
6. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania
wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
7. Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów
stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia psów, zawodników lub kibiców.
8. Na trasie zawodów zabronione jest poruszanie się poza szlakami turystycznymi.
7) Zapisy.
Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie
http://race-timing.pl/organizacja_zawodow/zawody/zapis/325/zapisy.html
a także w dniu zawodów w Biurze Zawodów w godzinach 8:00 – 9.30.
8) Warunki uczestnictwa
A. Zawodnicy:
1, Zawodnicy w wieku powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną
odpowiedzialność.
2. Osoby w wieku 16 – 18 (które w dniu zawodów nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości)
zobowiązane są do przedstawienia organizatorom pisemnego pozwolenia na udział od
rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i numerem PESEL. Warunkiem
dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w
momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
3. Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą brać udział w zawodach w kategorii rekreacyjnej
w towarzystwie rodziców lub prawnych opiekunów i na ich wyłączną odpowiedzialność.
Konieczne jest podpisanie i złożenie w Biurze Zawodów oświadczenia przez rodzica lub
opiekuna o starcie dziecka pod opieką i na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji
zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia
zawodnika do startu będzie opłacenie opłaty startowej, pisemna akceptacja regulaminu
oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną
odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz stosowania się
do poleceń organizatora, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych
oraz wszelkich osób działających w imieniu organizatora.
B. Psy.
1. Do udziału dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak, które
przeszły w dniu zawodów odprawę weterynaryjną oraz posiadające aktualne szczepienie przeciwko
wściekliźnie.
2. Minimalny wiek uprawniający psa do startu to 12 miesięcy.
3. Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie.
4. Maksymalny wiek uprawniający do startu organizatorzy zostawiają w gestii właściciela, uznając,
że każdy zna swojego psa i jego możliwości. Każdy pies musi przejść przed startem odprawę
weterynaryjną, podczas której lekarz weterynarii ostatecznie stwierdzi, czy udział w Biegu nie
zagraża zdrowiu czworonoga.
5. Przez cały czas trwania zawodów, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.
6. Start może odbywać się w szelkach lub w obroży, preferowana jest smycz z amortyzatorem
przypięta do pasa biodrowego, ale dopuszczalne jest też trzymanie smyczy w ręce.
7. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.
8. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie
powodujące ból lub stres u zwierzęcia.
9. W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść
z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.
10. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego
wyrządzone.
11. Wyposażenie:
Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:
- telefon komórkowy,
- miskę i wodę dla psa w ilości min. 0,5 litra.
Zalecane wyposażenie:
- plaster z opatrunkiem - minimum 3 szt.
- but ochronny dla psa
Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem.
9) Limit czasu.
Na trasie Biegu Reksia wyznaczony zostanie limit czasu na pokonanie całej trasy wynoszący 4
godziny, którego przekroczenie skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika.
10). Kary:
Sędzia w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
- Upomnienie.
- Dyskwalifikacja.
11) Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania
zawodów. Protest należy zgłosić najpóźniej godzinę po przybyciu na metę. Decyzja ostateczna
należy do Sędziego Głównego.
12). Ochrona środowiska naturalnego
1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać
trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
2. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.
3. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
4. Każdy uczestnik Biegu startujący z psem zobowiązany jest bezwzględnie sprzątać odchody po
swoim psie. Uczestnik może otrzymać worki na odchody w biurze zawodów.
VI. Informacje dodatkowe:
1. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub pozostawione bez
opieki w trakcie trwania imprezy.
3. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk
żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
6. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
7. Uczestnik wypełniając Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przyszłych imprez
organizowanych przez organizatora.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które
wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną
za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie lub swojego psa. Przyjmują do wiadomości, że należy
przestrzegać zaleceń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
9. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z udziałem uczestników, a także wyniki zawodów mogą
być wykorzystane przez organizatora, prasę, radio, telewizję i oficjalnych partnerów imprezy.
10. Wszystkie objawy złego samopoczucia i kontuzji należy zgłaszać przed startem w Biurze
Zawodów.11. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii
zawodników,
12. Na trasie zawodów oraz w miejscu odbywania się Psiego Pikniku obowiązuje bezwzględny
zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów,
13. Podczas Biegu każdy zawodnik musi posiadać numer startowy przymocowany w widocznym
miejscu do koszulki na klatce piersiowej,
14. Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów,
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie imprezy.

Podobne dokumenty