Oświadczenie majątkowe - Czesław Grabowski

Transkrypt

Oświadczenie majątkowe - Czesław Grabowski
2 q ./.1 2c-'6
t+-',--
AiKOWE
'""*-*..n**.::=:=..*......o.X',...1
u*t"f*S.B
(frreisc.wc5:r
a;' ''d. 4l
91n1r";"
os,vi :e?are ccc.rra:-:nale= q
l. Cscba sk'racaiaca
nia i(ai.iej : rub./K'*
nego
: p.awdq,
narannego
I i'rEelne9o
,,/"/pe:nie-
Lar..--
r:'/Facku :rs::so
2. .le:-.iipcs:::egaine :!b
dal.ra. ra.e:a rJci:ac Jg:s-
a:icpl: /nale:roic posiE:e-.cin./c:1
sk:ac:1ikowmaiar:. Csciraskiac;iac: .a wiaic:3nie .bo'lJia::riajesr
kor./c:':,iocicio', i;.ccwia::n io maiatj{uccrE nego irnaiarku objerego iral:ensKar,/sicincs.:4 ma1. cs"!iadc:--niec sianie lrlaiqrkow'/mdcc/cr/ maiiiku tu kr?iu i:: granics.
:. Cslviaic:enie o s_.iinie.naiaiKowYmoceiriuie rownie: '^/ier:'l'!elnoici pienie::re
dot/dice acre_
a. w c:elci A o!,!iacc.enia ::war:3 sa inicrrnaciejawne, w ci-':ci B r3i :nicrtiacie nielau./ne
su:amies.kania skiacaiqcelccalviac--'nie orai mieisca poioienia nie.ucicmosc:
cz:scA
i;.
-,9.
c... t,.n,,r,,,.....&4..'2..7
5 n,sne\L)t l( t
iq
.:J1--1.,^,,
- " -^''- "r"
,, <:o - -r-6-i<:-
€ -r.--
cca
- :.r- . \rr
\r-:_ -^- c::
iai
usia,.!y
cs,viaca::iii.
:? ac:iEcam ,^cacc::c= ,^/sli:i
;gcci']ie: a-. 24h
iub siancwiqcs:i'oj majqtekccrgbi:y:
-
::i.l,l
"'
.ip. ip:n a
-7'-
/
l']_ai::asKrei
!scci'icsar maiatkc''!er
i .
i:sracar: uc::ary'r,s;aikac:1
ha-clc/vvca: uc:ieienr,cnrinnvc:r
asaaera,rr'cyca
uc rr:?csi,"bic.caw,,,,/
tci/ci LJc:asinLc::
:eKieascby- nae:./ pccaa ic:agiefiitenra uc:taiawi
2.
: iEgc tr'ruiu csia-cj_aie.r(eJac;l,
/L/i.k! rctegNm :cci.rcc & luv:.(osi::.....--..a,,=".._.....*-jLg,:C*."*.*".-...--.
'
l
,1 .gaik;cr h6nctc!,/vcrl
z uc:Iale..]-cminnyc..scb prewnycj.r
!. :l:e.sie.lcrc.w,,.vK:c::.1":-"-T'.-1.f
./ci uc:3sintc:a
iaKieasccy- nate:./pocaclic:ay.i ea'tiiie!!6
aKc;i:
: ieso Vlllru csiEgnaier\eiEr.rr,./
icku ucre-cr/.n
ccc:.lcc,,v,^/ysckosc::
.....,*-=a-r..-....i1-!.*.71.(.o?.....-.
N6bvie.r(am)lnabvr.nii rnai:anek.r'ryiqc:erienr .nieria iralnaleuxego io jego .narajkr
ccreanego)oc skarbu;:nsir:. innei pensi.'r'cwer
osccy arewnej,jecnosieksamcr:acu ie,-,4crijrr,e_cc,
rii:.ra:riw
ua oa kcl].,u-
;:i:1i::::;::il1::5::u,\-7:j:'1.""::l:*:::.**:ti-:'w:
''''''--..'..-...-.9.............l...:n'.'..,''",l",....''..''.}......':'*1..9.'.:'.+r:.....'.*?.......'.'........
.........................'**:u.1:.:.:L,-t:{*'"-.........../_...:r..*,.*J."',;.....-..,.-..;j
L;r-:-. [.
-
r:colnLe: nnYiii
v[.
\y'y'
sacikacjrhanolcwyc:tinal,!a. siec:iba scctkjj:
- jesieii.,ec:.ionkier-n
racy neotcfc:ej {cC kie.y): ......-,...--....,
....::_1...----....1=a,l ,*
/
"
'
lx.
, 4 a = : t r ' - . e : . . E' J c : . c - , e a a : ! e - a s a . : : x
::j
-:
:cC:::t'c:
ic ccc
1c
c^.-., -:5.c./
-L-:b:::.E
wLo?-
{,:-
4 ItlE:Y..1
^ : _ : . ' : e c , { . . i: c . a : : : w
-e::Ecic:\a:
_a:e:,
Zgodniez art.24i ust. 1 ustawyz dnia 08 marca1990r.o samorzadzie
gminnym(Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p62n.zm.) informacje
zawarlew oswiadczeniumajqtkowymsq iawne,z wylqczenieminformacji
o adresie zamieszkaniaskladajqcegoo5wiadczenieoraz o miejscu
oobzenianieruchomosci.
r:_w\ ::::
:s.4t6CC::ar€
SiiacE;_,:!!Lec:
.-:::
rf.wc'/ iuc =.,u,.. " .,.*o..,-f.".;:=;;;;,i:;,;#;:;:::]"
'
4 /
'.....j..--\...1..:.
uer
\
threisc.wosc, datal
-.
9
--O
a-
s ; K.ce<s...r
r;f:1e-.c:3 .c:aiie .ie-
* e-^4 (L.,,"--.,

Podobne dokumenty