Gazeta bez tytułu

Transkrypt

Gazeta bez tytułu
GAZETKA UCZNIÓW
GIMNAZJUM W NOWEJ
WSI
Redaguj :
Aneta Potoczna
Angelika Borejza
Natalia Szewczyk
Karolina Majowska
Patryk Szewczyk
Krystian Twardowski
Tel.: 736 22 43
E-mail:
[email protected]
ci
Jeste my w sie
Web:
ne.i
www.slonecz
boleslawiec.pl
Cena: 50gr
O
głaszamy now zabaw ! Mo ecie
wysyła do naszej redakcji SMS-y,
pod numerem 886-895-541 Najciekawsze z
nich opublikujemy.
Piszcie, co tylko chcecie, oprócz wulgarnych słów. Nie przyjmujemy grafiki. Mog
to by pozdrowienia lub zwariowane wierszyki. Temat dowolny.
W tre ci wpiszcie hasło:
REDAKCJA: Nast pnie imi i nazwisko,
klas , wstawcie uko nik, pó niej tre
sms`a.
Przykład:
Jan Nowak I g/ Pozdrowienia dla Kundzi i
Dymitra z II a. Sto lat( ycia w Kamieniołomach) Piszcie do nas. Czekamy na wasze
propozycje.
Co dla ka dego!
M
łodzie owy Dom Kultury im
Stanisława Wyspia skiego , który znajduje si w Bolesławcu. jest to,
placówka w którym mo na rozwin
swoje talenty i umiej tno ci. W takim
miejscu mo na nauczy si wielu ciekawych i przydatnych rzeczy np.: ta ca ,
które s pod nadzorem p. Janiny Judek i
Anny Słabiak. Zaj cia taneczne dziel
si na grupy. Najmłodsza grupa to skrzaty - dzieci od 4 do 7 lat, nast pne grupy
C i B to dzieci szkół podstawowych.
Istnieje tak e grupa A, do której nale
sami gimnazjali ci. Takie zaj cia wymagaj troch pracy, s to ta ce ludowe
np.: krakowiak, polonez, oberek, itd.
Takie zaj cia taneczne s do 18 roku
ycia, potem mo na zapisa si do Du-
ego Bolesławca i dopiero tam s powa niejsze układy taneczne.
Taka grupa ze swoim układem wyje d a
cho by do Niemiec i tam pokazuje swoje talenty.
W domu kultury mo na tez uczestniczy
w innych zaj ciach typu kółko plastyczne.
W tym o rodku mo na tez zapisa si
na zaj cia ta ca nowoczesnego i koła
teatralnego.
Zainteresowanych serdecznie zach cam
na te, interesuj ce kursy, w których
mo na rozwin swój talent i poszerzy
zainteresowania. Jest to naprawd ciekawa forma sp dzania wolnego czasu.
Natalia Szewczyk
W
A UCZNIÓ
GAZETK W NOWEJ WSI
JUM
GIMNAZ
Gazeta bez tytułu
Dzie Rodziny
Przewidywane atrakcje:
Rok 5, Numer 5
Data wydania:
31 maj 2006
W tym
numerze:
Dzie Rodziny
1
Karnety
1
Pojednanie 2
z...
Najlepsi z... 2
* Prezentacje prac i folderów uczniów
* Rozgrywki sportowe
* Sprzeda ciast
* Aukcje prac uczniowskich
* Ro en
* Loterie fantowe
* Skecze
* Wyst py harcerzy
* Orkiestra d ta z Nowogrod ca
* Pokazy stra y po arnej
* Wyst py zespołów tanecznych i wokalnych
!!!!!!!!!!Uwaga!!!!!!!!!!
Numerek, który znajduje si w kółeczku obok jest numerem który by
mo e wygra to, e nauczyciele nie
b d mogli pyta posiadaczy zwyci skich
gazetek. Niestety gazetk mo na wykorzysta tylko 2 razy. Numerek dotyczy równie kartkówek,
przy ka dym wykorzystaniu nauczyciel podpisuje si pod
spodem. Losowanie odb dzie si po sprzedaniu gazetek.
………………
………………
(miejsce na podpis nauczyciela)
(miejsce na podpis nauczyciela)
Seriale
3
Przedstawienie.
3
Co dla
ka dego!
4
Wa ne tematy:
• Dzie Rodziny.
• Na seriale w
tygodniu tracimy ok.. 28
godzin.
• KONKURS
SMS`OWY
• Sonda na
najlepszego
nauczyciele.
Pojednanie z natur .
J
ak my licie, w jaki sposób
najlepiej zaprzyja ni si
z Natur ? My ju wiemy - 8
maja wybrali my si na
w drówk w kierunku murowanej wie y. Ka da klasa
otrzymała mapy, na których
zaznaczona była trasa wyprawy oraz krótkofalówki
przez które klasy mogły si
porozumiewa . W terenie
były równie strzałki, które
te pokazywały nam odpowiedni szlak, wyznaczony
przez nauczyciela geografii (i tak
nie były mam tak bardzo przydatne gdy
my umiemy posługiwa si map ). Po
drodze czekały na nas niespodzianki. Były
to zadania, które musieli my wykona , np.
odnalezienie i rozpoznanie ró nych gatunków ro lin oraz pytania do tekstu. Na
miejscu czekała na nas mała przek ska.
Wszyscy miło sp dzili czas przy ognisku.
Seriale
Po 2 godzinach pod
Ka da klasa
wie zacz li my otrzymała mapy,
si powoli zbiena których
ra i i przez zaznaczona była
las do szkoły. trasa wyprawy
Jeszcze przed oraz krótkofalówki
tym opiekuno- przez które klasy
mogły si
wie poszczególporozumiewa .
nych
grup
sprawdzili
obecno i wyruszyli my w kierunku Nowej Wsi. Po przybyciu na plac
szkolny czekał ju na nas autobus i
wszyscy wrócili my do swoich domów. Ten dzie był bardzo udany, pełen
przygód i niespodzianek. Cho uczucie
zm czenia dało si we znaki to na pewno
ka dy z nas b dzie wspominał go bardzo
miło.
Aneta Potoczna Angelika Borejza
M
jak miło , Pierwsza miło , Na
dobre i na złe, Rodzina zast pcza
plus, Pensjonat pod ró , Kochaj mnie
kochaj, Samo ycie, Moda
na sukces, Kochaj mnie,
Kamienie mierci, Zagubieni, Dom nie do poznania,
Du e dzieci, Plebania, Klan,
U fryzjera, Warto kocha ,
Alf, Miodowe lata, Daleko
od noszy, Lokatorzy, S siedzi, Jaka to
melodia, Show time, wi ta wojna, Egzamin z ycia, Załó si , Chirurdzy, VIP,
Graczykowie, Gra w ciemno, Grasz czy
nie grasz, Na wspólnej, Psie serce, wiat
według Kiepskich, Fala zbrodni.
Poznajecie?
Tak, to te filmy, przed którymi sp dzamy
tyle czasu. Policzmy... Na jeden film tracimy co najmniej godzin . Załó my si e
dziennie ogl damy cztery takie filmy,
wi c w całym tygodniu tracimy przynajmniej 28 godzin.
Najlepsi z najlepszych
Przedstawienie
N
asze grono pedagogiczne jest bardzo liczne. Składa si z 13 nauczycieli. Zastanawiali cie si kiedy , za którym nauczycielem przepadacie najbardziej i z którym macie
najlepszy kontakt? Jak my lisz, która osoba z kadry pedagogicznej cieszy si najwi ksz
popularno ci w naszej szkole? Postanowiłam przeprowadzi sond na najbardziej lubianego nauczyciela w szkole.
O to wyniki:
I. P. Anna Zał ska i P. Piotr Napiórkowski
II. P. Krzysztof Talar
III. ks. Remigiusz Tobera
Cała społeczno
szkolna najwi ksz sympati darzy pani Ani i pana Piotra.
Serdecznie gratuluj !
Aneta Potoczna
Str. 2
Matematyka, j zyk polski, j zyk angielski/
niemiecki, fizyka, biologia, geografia,
chemia, historia, technika,
muzyka, Na jeden film
tracimy co
plastyka, WOS, najmniej
godzin .
edukacja euro- Załó my si e
pejska, religia, dziennie ogl damy
cztery takie filmy,
w-f.
wi c w całym
A ile czasu tygodniu tracimy
28
po wi camy na te przynajmniej
godzin.
“filmy”?
Policzmy... Dziennie “tracimy” na odrabianie lekcji i przypominanie co było na
ostatniej, równie uczenie si na sprawdzian około dwóch godzin, czyli w tygodniu 14 godzin. Kiedy to sprawdziłam
postanowiłam zorganizowa sobie lepiej
czas, aby mniej czasu sp dza przed telewizorem a wi cej przed ksi kami, poniewa z nich mo na czego si nauczy .
My l , e wy te si nad tym zastanowicie.
Angelika Borejza
Gazeta bez tytułu
W
dniu 5 maja odbył si w naszej
szkole apel z okazji 215 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przygotowali go uczniowie klas IIa i IIIa pod przewodnictwem naszej pani pedagog El biety
ak. Było to przedstawienie do nietypowe, poniewa uczniowie przedstawiaj cy
byli ubrani w stroje z XVIII wieku. Zadbała o nie nasza nieoceniona pani pedagog.
Z reakcji uczniów ogl daj cych spektakl,
wywnioskowałam, e ten nowy styl przed-
Rok 5, Numer 5
stawiania bardzo podobał si i zafascynował wiele osób. Mam nadziej , e w przyszłym roku taka inscenizacja powtórzy si
oraz kolejna rocznica tak wa nego dla
wszystkich Polaków wydarzenia b dzie
mile widziana w oczach nowych uczniów.
Szkoda tylko, e ja si na to nie „załapi ”,
bo b d w innej szkole=)
Karolina Majowska
Str. 3