Kierunek studiów: GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA

Komentarze

Transkrypt

Kierunek studiów: GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA
Kierunek studiów: GOSPODARKA ODPADAMI
NAZWA PRZEDMIOTU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zrównoważony rozwój. Filozofia relacji człowieka ze środowiskiem.
Polityka ekologiczna
Prawo ochrony środowiska
Prawne podstawy gospodarki odpadami
Zarządzanie w gospodarce odpadami
Analizy środowiskowe i ocena oddziaływania na środowisko
Odpady komunalne
Metody i technologie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych
Technologie unieszkodliwiania odpadów
Ekonomika gospodarki, składowania i utylizacji odpadów
Składowanie odpadów i odnowa gleb
Niskoemisyjne techniki spalania odpadów
Instalacje termicznego przekształcania odpadów
Odpady przemysłowe
Odpady medyczne
Gospodarka wybranymi grupami odpadów niebezpiecznych
LICZBA
GODZIN
12
10
12
10
18
15
15
10
10
10
10
8
7
5
10

Podobne dokumenty